1. interná klinika UNM

Profil pracoviska

1. interná klinika UNM poskytuje nielen ústavnú, ale aj ambulantnú starostlivosť pacientom s vnútornými ochoreniami vrátane urgentných stavov v rámci intenzívnej starostlivosti. Naša klinika sa profiluje ako špecializované pracovisko internistických disciplín, zvláštna pozornosť sa upriamuje na diabetológiu a poruchy metabolizmu, nefrológiu s dialyzačným strediskom a samozrejme na kompletnú diferenciálnu diagnostiku v rámci odboru vnútorné lekárstvo. Intenzívna starostlivosť je zabezpečená metabolickou jednotkou intenzívnej starostlivosti. Aktuálne klinika disponuje celkovo 57 lôžkami.

 

Pedagogická činnosť

 1. Pregraduálna výučba.  

Na 1. internej klinike sa realizuje výučba v predmetoch: 

 • Propedeutika vnútorných chorôb v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov 3. ročníka študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku;
 • Propedeutika vnútorných chorôb v študijnom programe zubné lekárstvo pre študentov 3. ročníka;
 • Vnútorné choroby v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov 4. - 6. ročníka študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku;
 • Vnútorné choroby v študijnom programe zubné lekárstvo pre študentov 4. - 5. ročníka;
 • Rodinné lekárstvo v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov 5. ročníka študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku;
 • Klinická propedeutika v študijnom programe ošetrovateľstvo pre študentov 1. ročníka;
 • Klinická propedeutika v študijnom programe pôrodná asistencia pre študentov 1. ročníka;
 • Vnútorné choroby, geriatria a ošetrovateľstvo v študijnom programe ošetrovateľstvo pre študentov 2. ročníka.

      2. Doktorandské štúdium.

Na 1. internej klinike sa realizuje doktorandské štúdium v študijnom programe 3. stupňa vnútorné choroby (garant, spolugarant, školitelia). Garančná skupina garantuje aj habilitácie a inaugurácie v odbore 7.1.4 vnútorné choroby. 

     3. Špecializačné štúdium.

Na 1. internej klinike garantujeme a realizujeme špecializačné štúdium v špecializačných programoch vnútorné lekárstvo a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

Výskumné projekty

Výskum na 1. internej klinike sa v súčasnosti zameriava na nasledujúce oblasti: 
 • Hypoglykémia ako rizikový faktor kardiovaskulárnych chorôb.
 • Hypoglykémia, poruchy kognitívnych funkcií a dysfunkcia mikrovaskulatúry centrálneho nervového systému. Syndróm neuvedomenia si hypoglykémie.
 • Epidemiológia diabetes mellitus a metabolického syndrómu.
 • Metabolický syndróm, hormóny tukového tkaniva, obezitný paradox a kardiovaskulárne riziko.
 • Diagnostika včasnej a neskorej endotelopatie a trombocytopatie, porúch koagulácie a fibrinolýzy pri diabetes mellitus, prediabetických stavoch a metabolickom syndróme. 
 • Sledovanie rezistencie antitrombocytovej liečby.
 • Diagnostika autoimunitného diabetes mellitus 1. typu pomocou genetických a imunologických markerov.
 • Poruchy kostného metabolizmu u chorých s obezitou, diabetes mellitus a metabolickým syndrómom, intervenčná liečba aktívnym vitamínom D.
 • Vyšetrovanie markerov mineralo-kostnej choroby pri diabetickej nefropatii. 
 • Novozistený diabetes mellitus po transplantácii obličiek.

Osobnosti

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

prednosta 1. internej kliniky UNM

Po ukončení JLF UK v r. 1983 pracuje na 1. internej klinike v Martine, od r. 1995 vo funkcii prednostu kliniky. V rokoch 1988 - 1991 bol na dlhodobom výskumnom pobyte na popredných diabetologických pracoviskách v USA. Získal špecializácie v odboroch vnútorné lekárstvo 1. a 2. stupňa a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. V r. 1998 získal hodnosť doktora vied a bol vymenovaný za profesora. V r. 2007 získal čestné členstvo v Kráľovskej lekárskej spoločnosti v Edinburghu, Škótsku s prestížnym titulom FRCP Edin.
 
Pôsobil v mnohých významných funkciách, napr. bol členom Akreditačných komisií Vlády SR a MZ SR, je čestným členom Zväzu diabetikov Slovenska, členom Vedeckej rady a Akademického senátu JLF UK. Je garantom študijného programu všeobecné lekárstvo a vnútorné choroby 3. stupňa, vrátane inauguračného a habilitačného konania, ako aj garantom špecializačného programu diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na JLF UK. Je dlhoročným členom Európskej asociácie pre výskum diabetes mellitus (EASD), členom výborov Slovenskej diabetologickej spoločnosti (v rokoch 2002 - 2010 predseda),  Slovenskej internistickej spoločnosti a  Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy. Vykonáva aj funkciu krajského odborníka pre diabetológiu, poruchy metabolizmu a výživy. Je členom medzinárodnej redakčnej rady časopisu Diabetes Research and Clinical Practice, šéfredaktorom časopisov Diabetes a obezita a Forum diabetologicum a členom redakčných rád časopisov Vnitřní lékařství, Kazuistiky v diabetológii, Ateroskleróza, Súčasná klinická prax, Všeobecná angiológia a Acta Medica Martiniensis.
 
Je autorom alebo spoluautorom viac ako 730 registrovaných publikačných výstupov, z toho 3 vedeckých monografií v zahraničných vydavateľstvách, 18 vedeckých monografií v domácich vydavateľstvách, 4 vysokoškolských učebníc, 36 vedeckých prác v karentovaných časopisoch, 16 vedeckých prác v impaktovaných zahraničných časopisoch a 41 v iných zahraničných časopisoch, s viac ako 5150 ohlasmi na publikované práce, z toho viac ako 4700 citáciami registrovanými v citačných indexoch. Bol ocenený viacerými oceneniami, napr. Americkou endokrinologickou cenou za monografiu, najvyšším ocenením Slovenskej diabetologickej spoločnosti - čestným členstvom Honoris Causa, Korecovou cenou Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Dérerovou cenou Slovenskej internistickej spoločnosti, Striebornou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti, strieborným odznakom Slovenskej lekárskej spoločnosti za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti a za podporu plnenia jej cieľov a poslania, Zlatou pamätnou medailou za rozvoj JLF UK, čestným titulom Osobnosť Kysúc za humánnu činnosť, Cenou a Prémiou literárneho fondu a celkovo 12 cenami Slovenskej diabetologickej spoločnosti za vedecké a odborné monografie a publikované vedecké práce.

MUDr. Pavel Makovický, PhD.

zástupca prednostu pre všeobecnú časť

 • štúdium medicíny - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave do r. 1982
 • obhájenie titulu PhD. v r. 1999
 • špecializácia: vnútorné lekárstvo 1. stupňa (1985), 2. stupňa (1989)
 • zástupca prednostu pre všeobecnú časť od r. 1996

MUDr. Juraj Krivuš

zástupca prednostu pre metabolickú časť

 • štúdium medicíny - Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine do r. 2003
 • spoločný internistický kmeň v r. 2007
 • špecializácia: vnútorné lekárstvo v r. 2010
 • od r. 2012 vedenie centra pre domácu parenterálnu výživu región Orava, turiec, Liptov a Kysuce
 • atestácia z Manažment a financovanie v zdravotníctve JLF UK v r. 2016
 • prezident SSPEV od roku 2017
 • zástupca prednostu pre metabolickú časť od r. 2018

PhDr. Anna Bullová

vedúca sestra 1. internej kliniky UNM

 • štúdium Ošetrovateľstvo a rehabilitácia - Trnavská univerzita v Trnave
 • špecializácia: intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • zdravotnícky manažment a financovanie


- krajský odborník pre odbor ošetrovateľstvo v Žilinskom kraji

Pripravte sa na hospitalizáciu

Pacienti sú v pracovné dni prijímaní cez príjmovú ambulanciu 1. internej kliniky UNM (prízemie kliniky vedľa OUP), následne po uložení na príslušné oddelenie sú vyšetrení prideleným ošetrujúcim lekárom a oboznamení s ďalším diagnosticko - terapeutickým postupom. Prosíme pacientov, aby v prípade akejkoľvej zmeny informovali personál príjmovej ambulancie telefonicky (tel.č. 043/4203 796) alebo osobne minimálne 24 - hodín pred plánovanou hospitalizáciou, resp. cestou obvodného lekára, ktorý pacienta objednal na hospitalizáciu. Akútne príjmy sú realizované každý deň 24 - hodín najmä v spolupráci s Oddelením urgentného príjmu UNM. Zároveň upozorňujeme pacientov, že naša klinika sa spolupodiela na výučbovom procese Jesseniovej lekárskej fakutly Univerzity Komenského v Martine - súhlas, resp. nesúhlas vyjadrujete podpisom pri príjme.

Pokiaľ máte naplánovanú hospitalizáciu, nezabudnite si so sebou vziať :

 • občiansky preukaz, 
 • kartičku poistenca, 
 • zdravotnú dokumentáciu, 
 • doporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu), 
 • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom, 
 • ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil.

Počas hospitalizácie ďalej budete potrebovať :

 • domácu obuv,
 • župan,
 • pyžamo,
 • toaletný papier,
 • hygienické potreby,
 • uteráky (min. 2 ks).

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte :

 • veľký finančný obnos,
 • vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch,
 • zlato a iné cennosti.

Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do trezoru. Informácie Vám podajú zdravotné sestry jednotlivých oddelení.

Vo všetkých budovách nemocnice je prísny zákaz fajčenia.

Všeobecné informácie pre ambulantných pacientov:
Pred vyšetrením prosíme pacientov:
 • aby sa preukázali platným preukazom poistenca, zmenu poisťovne hláste na ambulancii,
 • aby sa pred vyšetrením preukázali odporučením od svojho všeobecného lekára – neplatí  pre dispenzarizovaných a chronicky chorých pacientov,
 • aby na vyšetrenie nosili zdravotnú dokumentáciu,
 • aby pri vstupe do ambulancie vypli svoj mobilný telefón.

Špecializované vyšetrenia

ŠPECIALIZOVANÉ MEDICÍNSKÉ CENTRÁ 1. INTERNEJ KLINIKY UNM:

Centrum pre nastavenie na inzulínové pumpy.
Centrum invazívnej a intervenčnej kardiológie.
Stredisko pre domácu parenterálnu výživu.
Vykonávanie plazmaferéz.

CENTRUM PRE NASTAVENIE NA INZULÍNOVÉ PUMPY.

Niekedy aj napriek snahe pacienta o  správny diétny režim, dobrú pohybovú aktivitu a  vyčerpanú liečbu až po aplikáciu inzulínu 3 a viackrát denne, t.z. intenzifikovaného režimu, resp. aj v kombinácii s tabletkami, však nevieme dosiahnuť úspešný cieľ. Vtedy môžeme pristúpiť na liečbu CSII (kontinuálny systém inzulínovej infúzie) - dnes známy medzi pacientmi ako liečba inzulínovou pumpou. Základnou funkciou je nastavenie bazalov (bazálny inzulín je ten, ktorý potrebujeme na prežitie, bez príjmu potravy) v jednotlivých časoch (najčastejšie v hodinových intervaloch). Druhou základnou funkciou je podávanie bolusov (bolus je dávka inzulínu adekvátna k príjmu potravy, teda inzulín na pokrytie jedla). Okrem základnej dávkovacej jednotky je v systéme dôležité spojenie s telom pacienta. Na zásobník inzulínovej  pumpy je pripojená tenká hadička, ktorá je spojená s plastickou kanylkou zavedenou pod kožu zapichnutím  alebo špeciálnym zavádzačom. Liečbu pacientovi zásadne odporúča jeho lekár v diabetologickej ambulancii, zriedkavo lekár centra, ak tam bol pacient z  nejakého dôvodu prijatý do nemocnice po dohovore so spádovým lekárom – diabetológom (špecialistom na cukrovku). Pacient musí spĺňať kritéria stanovené odbornými odporúčaniami. Splnenie týchto kritérií kontroluje príslušná zdravotná poisťovňa, ktorá tento spôsob liečby hradí (nielen pumpu, ale aj pomôcky – kanyly, hadičky, atď.), ak s návrhom súhlasí. Hlavný dôvod na liečbu inzulínovou pumpou: výrazné kolísanie glykémie (hyper- a hypoglykémia), ktoré sa nedá zvládnuť tzv. intenzifikovaným režimom podávania inzulínu, neuvedomovanie si hypoglykémie, zlá glykemická kontrola pacienta, napriek dodržiavaniu režimu a maximálne možnej úprave liečby, tehotné diabetičky, resp. diabetičky plánujúce rodičovstvo, rozvoj a pokročilé komplikácie cukrovky a stavy s plánovanou transplantáciou, resp. po transplantácii u diabetikov, detí s rozkolísanou cukrovkou. Okrem týchto hlavných dôvodov môže poisťovňa pumpu mimoriadne schváliť, ak to vyžaduje liečebný postup u pacienta navrhnutý zo strany ošetrujúceho lekára.

Kompletný bulletin je prístupný na webovej stránke: http://www.knihy.herba.sk/diabetes-mellitus-cukrovka/liecba-cukrovky-inzulinovou-pumpou

Bližšie informácie: MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc., tel.č.: 043/4203 583, resp. 043/4203 723.


STREDISKO PRE DOMÁCU PARENTERÁLNU VÝŽIVU. 

Od roku 2012 je Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky schválené  Centrum domácej parenterálnej  výživy  na metabolickej jednotke intenzívnej starostlivosti 1. internej kliniky UNM. Centrum je zamerané na zabezpečenie výživy pacientov  bez možnosti prijímať potravu naturálnou cestou t.j. cez ústa, alebo pre pacientov ktorí nemôžu prijať chemicky definovanú stravu ( enterálnu výživu ) cestou zavedenia stómie do žalúdka alebo hornej časti čreva - jejuna.
Spektrum pacientov indikovaných na domácu parenterálnu výživu je rôzne ( onkologickí pacienti, pacienti po "brušných katastrofách", pacienti s poruchou vstrebávania živín ). 
Domáca parenterálna výživa sa podáva katétrom ( hadičkou ) zavedenou v lokálnej anestéze do veľkej žily na krku. 
Pacient si po tréningovom programe na našom pracovisku podľa rozpisu podáva parenterálnu výživu ( vaky s tekutým cukrom, tukom a bielkovinou ) v domácom prostrední do katétra. Domáca parenterálna výživa vie pacientom s krátkym črevom  zabezpečiť kvalitnejší život bez rozvoja malnutrície, ako aj lepšie znášanie chemoterapie či rádioterapie, a umieranie v domácom prostredí v prípade onkologických pacientov.
 
Bližšie informácie: MUDr. Juraj Krivuš, tel. č. 043/4203781. 
 
 
 

1. Interná klinika

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Lekár:MUDr. Viera Tomášková, PhD., MUDr. Dana Prídavková, PhD.
Telefón:043/4 203 583
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 10:00 - 14:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 10:00 - 14:00
Štvrtok 10:00 - 14:00
Piatok 10:00 - 14:00


Endokrinologická ambulancia

Lekár:MUDr. Michal Mokáň, PhD.
Telefón:043/4203 786
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny Úkony
pondelok, utorok, streda 7:00 - 8:15 odber biologického materiálu
pondelok, utorok, streda 8:15 - 10:00 okonzíliá
pondelok, utorok, streda 10:00 - 14:00 ambulantné vyšetrenia, zákroky
pondelok, utorok, streda 14:00 - 15:00 konzíliá, administratívna činnosť

V endokrinologickej ambulancii vyšetrujeme

 1. už dispenzarizovaných  pacientov
 2. akútne stavy 
 3. tehotné ženy  z nášho okresu


Objednávanie na vyšetrenie: 
akútne stavy  a tehotné ženy:  

 • osobné objednanie na našej ambulancii v priebehu ambulantných hodín

ostatní pacienti:   

 • online na stránke UNM 
 • telefonicky  (v prípade, že pre nich nie je dostupné online objednávanie) v čase :  pondelok, utorok, streda:  od  13.00 do 14.00 hod – t.č. 4203786     

telefonický  kontakt pre verejnosť :  pondelok, utorok, streda: od 13.00 do 14.00 hod – t.č. 4203786

(E- Rp, informovanie o výsledkoch, dohodnutie ďalšieho postupu, event. objednanie dispenzarizovaných  pacientov, pre ktorých nie je dostupné online objednávanie)

Odber krvi na laboratórne vyšetrenie :

 • je viazaný len na k nasledujúcej ambulantnej kontrole,  ktorej termín je vopred objednaný  (v prípade že ordinujúci lekár neurčí  inak)


Predpis receptov:

 • cestou našej ambulancie len po uplynutí  12 mesiacov od poslednej kontroly, kedy je možný predpis cestou obvodného lekára
 • E- recept možno predpísať  len za prítomnosti ordinujúceho lekára (nie v čase jeho neprítomnosti v práci)

Nefrologická ambulancia

Lekár:MUDr. Alena Ježíková, MUDr. Anna Maňková
Telefón:043/4203 825
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 15:00


Interná príjmová ambulancia

Lekár:MUDr. Simona Strmeňová
Telefón:043/4203 796
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 13:00
Utorok 7:00 - 13:00
Streda 7:00 - 13:00
Štvrtok 7:00 - 13:00
Piatok 7:00 - 13:00


Geriatrická ambulancia

Lekár:MUDr. Simona Strmeňová
Telefón:043/4203796
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 13:30 - 15:30
Utorok 13:30 - 15:30
Streda 13:30 - 15:30
Štvrtok 13:30 - 15:30
Piatok neordinuje


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.