Profil pracoviska

Klinika zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť  o pacientov s chirurgickými ochoreniami z vlastnej spádovej oblasti, t.j. z okresu Martin a okresu Turčianske Teplice.
Zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť u pacientov s komplikovanými chirurgickými ochoreniami zo spádovej oblasti vyplývajúcu z povinnosti takúto starostlivosť poskytovať z postavenia typu fakultnej nemocnice. Ďalej zabezpečuje komplexnú LPS aj pre pacientov z iných regiónov na požiadanie príslušného prednostu chirurgického oddelenia, odborného lekára, alebo pacienta.
Poskytuje v plnom rozsahu najvyššiu kvalifikovanú nepretržitú konziliárnu činnosť pre chirurgické pracoviská regionálnych nemocníc.
Poskytuje komplexnú chirurgickú starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii obličky včítane operácie prištítnych teliesok, nefrektómií a prístupov pre mimotelovú eliminačnú liečbu. Spoločne s KAIM vykonáva koordinačnú činnosť v programe darcovstva orgánov.
Pracovisko je chirurgickým konzultačným centrom pre nešpecifické črevné zápalové ochorenia (IBD) typu Colitis  ulceroza a M. Crohn.
Niekoľko rokov  diagnostikuje a rieši pacientov s fekálnou inkontinenciou. Je jedným z troch pracovísk v SR, ktoré v rámci liečby týchto ochorení je oprávnené aj  na implantáciu neurostimulátorov.

Liečba

VISCERÁLNA (GASTROENTEROLOGICKÁ) CHIRURGIA, CHIRURGIA PEČENE, ŽLČOVÝCH CIEST A PANKREASU

Výkony:

 • Anatomické a veľké neanatomické resekcie pečene pre malígne a benígne lézie pečene.
 • Radikálne pankreatoduodenektómie.
 • Resekcie, rekonštrukcie  a náhrady žlčových ciest pri iatrogénnych poraneniach, stenózach a obštrukciách  pre benígne a malígne ochorenia.

MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA

 • Laparoskopické resekcie tenkého a  hrubého čreva pre nádory a IBD
 • Ďalšie štandardné laparoskopické operácie:
  apendektómie, cholecystektómie , hernioplastiky, fundoplikácie, splenektómie

TRANSPLANTAČNÁ CHIRURGIA

 • Odbery obličiek.
 • Multiorgánové odbery- odbery srdca, pľúc, pečene , obličiek , odbery tkanív (cievy, srdcové konduity)
 • Transplantácie obličiek.
 • Komplexná chirurgická starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii obličky včítane operácie prištítnych teliesok, nefrektómií a prístupov pre mimotelovú eliminačnú liečbu.

Spoločne s KAIM vykonáva koordinačnú činnosť v programe darcovstva orgánov.
Okrem týchto operácií vykonáva Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM všetky štandardné operácie všeobecnej, gastroenterologickej (viscerálnej) a urgentnej chirurgie.

CHIRURGIA PRSNÍKA  A OŠETROVANIE CHRONICKÝCH RÁN

Pedagogická činnosť

Chirurgická klinika a Transplantačné centrum vedie a vykonáva výchovu domácich a zahraničných študentov všeobecného lekárstva v odbore chirurgia, takisto  vykonáva postgraduálnu výchovu doktorandov v špecializačnom odbore 7.1.7 chirugia a prof. MUDr. Ľ. Laca, PhD.  je garantom habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v akreditovanom študijnom odbore 7.1.7 chirugia na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.

Výskumné projekty

VEDECKÁ A VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Chirurgická klinika a Transplantačné centrum bolo a je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých grantov UK, MZ SR, VEGA a zahraničných grantov EC, ako EUROCET, ETPOD, EDD a COORENOR.

Chirurgická klinika vykonáva predatestačnú prípravu lekárov a špecializačné skúšky  pre atestáciu z odboru všeobecná chirurgia. Kvalifikovaní pracovníci kliniky školia doktorandov dennej aj externej formy doktorandského štúdia, pracujú  ako školitelia  diplomových prác študentov a sú členmi   komisie na obhajobu diplomových  prác. Takisto sa podieľajú  vedeckovýskumnej  činnosti študentov ako školitelia  ŠVOČ.

Osobnosti

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

prednosta CHKaTC

1975 -  vysokoškolské vzdelanie (LF UK Bratislava, MUDr. – všeobecné lekárstvo) 1979 -  1. atestácia zo všeobecnej chirurgie 1984 -  2. atestácia zo všeobecnej chirurgie 1988 -   ukončenie externej vedeckej ašpirantúry na LF UK v Bratislave, titul CSc. 1995 -  špecializačná atestácia z pľúcnej chi
Zobraziť viac

1975 -  vysokoškolské vzdelanie (LF UK Bratislava, MUDr. – všeobecné lekárstvo)

1979 -  1. atestácia zo všeobecnej chirurgie

1984 -  2. atestácia zo všeobecnej chirurgie

1988 -   ukončenie externej vedeckej ašpirantúry na LF UK v Bratislave, titul CSc.

1995 -  špecializačná atestácia z pľúcnej chirurgie

2000 -   docent – z odboru ošetrovateľstvo na Trnavskej Univerzite

2003 -   docent z odboru chirurgia na JLF UK

2003 -   mProf. z odboru chirurgia na JLF UK

2006 -   špecializačná atestácia z gastroenterologickej chirurgie

2011 – profesor chirurgie

Pregraduálna výučba:

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., vedie výučbovú základňu na Chirurgickej klinike a transplantačnom centre

- Prednášková činnosť v predmete chirurgia – všeobecné lekárstvo

- Vedenie praktických cvičení v predmete chirurgia – všeobecné lekárstvo

- Účasť na výučbe chirurgie – odbor ošetrovateľstvo

- Člen komisie Štátnej skúšky z predmetu chirurgia – všeobecné lekárstvo

- Člen komisie Štátnej skúšky z predmetu chirurgia – všeobecné lekárstvo, zahraniční študenti

Postgraduálna výučba:

- vedenie a výchova lekárov chirurgickej kliniky v predatestačnej príprave a výučba doktorandov

- vedúci organizátor postgraduálnych kurzov z transplantológie

Profesionálna odborná prax

- prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., ukončil  vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1975.  Prvé chirurgické skúsenosti získal na úrazovom oddelení a neskôr na chirurgickej klinike NsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici . V rokoch 1987 a 1988 absolvoval odbornú stáž na  kardiochirurgickej klinike v Bratislave a v IKEM Praha.  Práve na Klinike kardiovaskulárnej a transplantačnej chirurgie  IKEM v Prahe získal prvé skúsenosti s odbermi orgánov a transplantáciami. Tieto poznatky využil  v Banskej Bystrici, kde sa stal v roku 1991 vedúcim lekárom novovzniknutého transplantačného centra. Túto funkciu vykonával až do roku 1999, kedy sa stal primárom chirurgickej kliniky Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny (dnešnej Slovenskej zdravotníckej univerzity) a vedúcim lekárom Transplantačného centra pečení v FNsP akademika L. Dérera v Bratislave. Počas svojho pôsobenia v Banskej Bystrici  vykonával všetky typy hrudných a brušných  chirurgických výkonov,  ktoré patrili zo zoznamu výkonov nemocnice III. typu. Okrem toho  sa venoval zlepšovaniu darcovského a transplantačného programu, v spolupráci s IKEM Praha a AKH Viedeň  začal program multiorgánových odberov, rozvinul transplantácie obličiek od mŕtvych a žijúcich darcov  a pripravoval program transplantácie pankreasu a pečene. V rokoch 1999 až 2003 pracoval ako primár chirurgickej kliniky FNsP akad. L.Dérera v Bratislave,  kde rozbehol program  transplantácií pečene.  Od decembra 2003 pôsobí ako prednosta Chirurgickej kliniky a transplantačného centra  Martinskej fakultnej nemocnice JLF UK, kde sa špecializuje na transplantácie obličiek a hepato-pankreato-biliárnu chirurgiu.  

Vedecko-výskumná činnosť

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., je riešiteľom a spoluriešiteľom nasledujúcich  vedeckých projektov:

VEGA:1/2276/05, Prospektívna identifikácia príjemcov obličkového aloštepu so sklonom k intenzívnej imunitnej odpovedi metódami molekulárnej diagnostiky a modernej serológie, využitie pre preventívnu intervenciu, doc. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. mim. prof., 2005 - 2007

­MZ SR projekty: 2005/11-MFN – 03, Doc. L.Laca, PhD., Hodnotenie funkčnej rezervy pečene pred resekčnými výkonmi použitím kvantitatívnych testov funkcie pečene, volumometrie a magnetickej rezonančnej spektroskopie. 2006 – 2008.

Spoluriešiteľstvo projektov MZ SR:

2006/04-MFN-02, MUDr. B.Grandtnerová, Monitorovanie donoršpecifickej bunkovej imunity ako prostriedok individualizácie imunosupresie a včasnej intervencie u pacientov po obličkovej transplantácii. 2007 -2009

2006/36/MFN-03, prof. P. Kubisz, DrSc., Terapeutická angiogenéza u kritickej ischémie  dolných končatín prostredníctvom autológnej transplantácie krvotvorných buniek. 2007 - 2009

Grant UK:  GUK/445/2008, MUDr. M. Hošala, Sledovanie vplyvu zloženia kryoprotektívneho média na viabilitu hepatocytov, 2008 – 2009,  60 000 Sk na rok 2008

Projekty EÚ, ESF:

EUROCET European Registry on Organs, Cells and Tissues

Koordinátor pre SR Doc. L.Laca

Číslo: C517417

Trvanie - 2005  -2007

ETPOD (  European training program on organ donation)

Koordinátor pre SR prof. MUDr. L.Laca, PhD.,

Číslo: 2005205 ETPOD

trvanie - 1.1.2007 -31.12.2009

 

Vedecko-pedagogická aktivita v študijnom odbore

1991 – 2003 – tematické kurzy  a semináre ILF v oblasti transplantácie orgánov

1997  - 2007 – LFUK Bratislava – člen komisie ŠRS  pre domácich a zahraničných  študentov  a praktická výuka medikov

2000 – 2009 – odborné učebné texty a učebnice  pre študentov LF , týkajúce sa  chirurgie pečene , pankreasu  a transplantácií orgánov

2003 – 2009 – pracovný úväzok 1,0 na JLF UK – prednášky ,  semináre,  člen komisie ŠRS  , obhajoby diplomových prác na LF UK  a JLF UK

Ukončenie  dvoch interných doktorandov na JLF UK – MUDr. Jozefa Urdzíka, PhD.  a MUDr. Juraja Miklušicu, PhD.

Príprava  jedného interného doktoranda na JLF UK – MUDr. M. Hošalu a príprava 4 externých doktorandov MUDr. M. Adámika,  MUDr. R. Kminiaka, MUDr. M. Smilku a MUDr. M. Faniho.

 

Publikačná a prednášková činnosť

 Celkovo bolo odprezentovaných  135 prednášok a posterov na odborných a vedeckých podujatiach, z toho 38 na zahraničných a 97 na domácich.

  Celkový počet publikačných výstupov  bolo 147 a počet  citácií 105.

Pracovné pobyty

Január 1988 – november 1989 IKEM Praha,  Klinika kardiovaskulárnej  a transplantačnej chirurgie                            

Október 1993 – november 1993 – chirurgická klinika, oddelenie transplantačnej chirurgie, Innsbruck, Rakúsko

Marec 1995 - Jún 1995 – Chirurgická klinika, Oddelenie transplantačnej a cievnej chirurgie, AKH Viedeň, Rakúsko                    

Marec 1997- Jún 1997 -  Wirchowova klinika, klinika chirurgie a transplantácií Berlín, Nemecko

Členstvo v odborných  spoločnostiach

člen ESOT( European Society for Organ Transplantation )

člen Slovenskej Chirurgickej spoločnosti pri SLS

člen Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie pri SLS

Členstvo vo výboroch a komisiách

člen výboru ETN (European Transplant Network)

člen komisie expertov Rady Európy pre orgánové transplantácie CD-P-TO (Committee of Experts on Organ Transplantation – Council of Europe)

člen výboru Transplantologickej spočnosti pri SLS ( predseda v rokoch 1997 – 2001)

člen centrálnej etickej komisie MZ SR v rokoch 2000 – 2003

Členstvo v redakčných radách časopisov

člen redakčnej rany Transplant Newsletter, vydávaného Radou Európy ( 1997 – 2007)

predseda redakčnej rany časopisu Orgánové transplantácie

Odborno-organizačná činnosť

expert MZ SR pre zahraničnú spoluprácu pri orgánových transplantáciách RE a EC ( 1996 – 2008)

posudzovateľ SÚKL pre imunospupresíva

konzultant  ÚDZS

Ocenenia

Cena SLS za najlepšiu prednášku  v r. 1990

Cena SLS za najlepšiu publikáciu v roku 1990

 


Skryť viac

MUDr. Ján Janík, PhD.

zástupca prednostu

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

zástupca prednostu pre Transplantačné centrum

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine absolvovala v roku 2006 a do roku 2007 pracovala na internom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Trstenej. Od roku 2007 do roku 2012 pracovala na I. internej klinike Univerzitnej nemocnice Martin. V  roku 2008 absolvovala spo
Zobraziť viac

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine absolvovala v roku 2006 a do roku 2007 pracovala na internom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Trstenej. Od roku 2007 do roku 2012 pracovala na I. internej klinike Univerzitnej nemocnice Martin. V  roku 2008 absolvovala spoločný internistický kmeň a v roku 2012 špecializačnú skúšku v odbore nefrológia. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu s názvom „Metabolický syndróm a fajčenie“  v študijnom programe vnútorné choroby. Od roku 2012 pôsobí ako primárka Transplantačno-nefrologického oddelenia Chirurgickej kliniky a Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin. Venuje sa problematike diabetes mellitus vzniknutého po transplantácii obličky, aktívne spolupracuje na riešení grantov zameraných na rizikové faktory novovzniknutého diabetes mellitus po transplantácii obličky. Je členkou viceprezidentkou Slovenskej transplantologickej spoločnosti, členkou ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association), Slovenskej nefrologickej spoločnosti, Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Aktívne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných odborných podujatiach. 


Skryť viac

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

koordinátor Transplantačného centra

Mgr. Mária Kolomazníková

vedúca sestra

Občianske združenie

OZ Priatelia Chirurgickej kliniky UNM, 

Cieľom združenia je podpora, organizovanie a rozvíjanie aktivít zameraných na podporu a rozvoj Chirurgickej kliniky UNM.

     Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä :

-  spolupracovať s príslušnými fyzickými a právnickými osobami,

- organizovať vzdelávacie a ďalšie aktivity určené pre odbornú verejnosť, podporovať ďalšie a sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov kliniky,

- organizovať odborné semináre, tréningy, konferencie a vzdelávacie aktivity a účasť na domácich aj medzinárodných podujatiach,

- podporovať výskumnú činnosť v oblasti medicíny a ošetrovateľstva,

- zlepšovať materiálno – technické vybavenie kliniky,

- zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb pre pacientov,

- skvalitňovať pracovné prostredie pre zamestnancov kliniky,

- organizovať a podporovať spoločenské, športové a ďalšie aktivity propagujúce ciele združenia,

- realizovať edičnú a propagačnú činnosť zameranú na ciele a úlohy združenia,

- podporovať výskumnú, publikačnú, prednáškovú a propagačnú činnosť týkajúcu sa aktivít združenia,

- zabezpečovať všetky organizačné a odborné záležitosti nevyhnutné k vyššie uvedeným činnostiam.

Stanovy sú záujemcom o členstvo dostupné na pracovisku CHKaTC u p. Dany Jemelkovej, podpredsedníčky správnej rady OZ. OZ vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami OZ.

Registrované Ministerstvom vnútra SR:  dňa 19.11.2019 pod č. : VVS/1-900/90-57437

Bankové spojenie: SK88 0900 0000 0051 6823 2430, Slovenská sporiteľňa,  názov účtu: Chirurgia

IČO : 52686302      DIČ : 212217527

 

Kontakty

prednosta kliniky: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. - 043/4203922, email: laca@unm.sk

zástupca prednostu: MUDr. Ján Janík, PhD. - 043/4203674, email: janik@unm.sk

vedúca sestra:  Mgr. Mária  Kolomazníková - 043/4203681, email: maria.balkova@unm.sk

 

Chirurgická klinika a transplantačné centrum

Chirurgická ambulancia (všeobecná)

Lekár:MUDr. Tibor Haraga, MUDr. Ján Mikuš
Sestra:Mgr. Janka Kohútová, Marta Balková

Telefón:0434203698
Počet ošetrení za rok:2570

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

7:00 - 13:00

11:30 - 12:00

obedná prestávka

13.00 - 15.30

administratíva

7:00 - 14:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

14.00 - 15.30

administratíva

7:00 - 13:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

13.00 - 15.30 administratíva

7:00 -14:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

14.00 - 15.30 administratíva

7:00 13:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

13.00 - 15.30 administratíva

neordinuje

neordinujeAmbulancia jednodňovej chirurgie

Lekár:MUDr. Tibor Haraga, MUDr. Mirko Halaša
Sestra:Mgr. Janka Kohútová, Ivica Rošková

Telefón:0434203698, 0434203410
Ordinačné hodiny:
lekár        pondelok utorok streda štvrtok piatok
Dr. Haraga 13.00-15.30                                         13.30 - 15.30 14.30 - 15.30 13.00 - 15.30
Dr. Halaša 14.00 - 15.30 13.30 - 15.30 13.30 - 15.30 13.30 - 15.30 13.30 - 14.00

 Chirurgická ambulancia príjmová

Lekár:MUDr. Mirko Halaša
Sestra:Vlasta Šuvadová, dipl. s.

Telefón:0434203410, klientske centrum 0434203995,994
Počet ošetrení za rok:3744

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

   7:00 -14.00

11:30 - 12:00

obedná prestávka

14.00 - 15.30

administratíva

   7:00 -13:30

11:30 - 12:00

obedná prestávka

13.30 - 15.30

administratíva

7:00 -13:30

11:30 - 12: 00 

obedná prestávka

13.30 - 15.30

administratíva

7:00 -13:30

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

13.30 - 15.30

administratíva

7:00 -13:30

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

13.30 - 15.30

administratíva

neordinuje

neordinujeAmbulancia pre ochorenia prsníka

Lekár:MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH, MUDr. Marek Adámik, PhD., MUDr. Ivana Daňová, PhD., MUDr. Eva Gabonová
Sestra:Marta Balková, dipl. s.

Telefón:0434203995,994
Počet ošetrení za rok:390

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

10.30 - 15.30 hod. len      po dohode s lekárom

10.30 - 15.30 hod.

10.30 - 15.30 hod. len po dohode s lekárom

10.30 - 15.30 hod.

neordinuje sa

neordinuje sa

neordinuje sa

 Ambulancia hepatopankreatobiliárnej a miniinvazívnej chirurgie

Lekár:prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., prof. MUDr. Alexander Ferko, PhD., MUDr. Miroslav Pindura; MUDr. Blažej Palkoci, PhD.; MUDr. Juraj Miklušica, PhD.
Sestra:Marta Balková, dipl. s.

Telefón:0434203995, 994
Počet ošetrení za rok:1000

Ordinačné hodiny:

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

 

9.00 - 15.30

 

neordinuje

 

9.00 - 15.30 po osobnom dohovore s lekárom

 

 

neordinuje

8.30 - 15.30

 

 Interná ambulancia

Lekár:MUDr. Mária Lilgová, MUDr. Mária Miháliková, MUDr. Janka Podobová Sivková, MUDr. Katarína Pavlorková
Sestra:Jana Hvizdáková

Telefón:0434203902
Počet ošetrení za rok:3175

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00    

odber krvi, obj. pacientov

8:00 - 14:00

11:30 - 12:00 obed

odber krvi, obj. pacientov

8:00 - 14:00

11:30 - 12:00 obed

odber krvi, obj.pacientov

8:00 - 14:30

11:30 - 12:00 obed

odber krvi, obj.pacientov

8:00 - 14:00

11:30 - 12:00 obed

odber krvi, obj. pacientov

8:00 - 14:00

11:30 - 12:00 obed
   
14:00 - 15.30 administratíva 14:00 - 15.30 administratíva 14:30 - 15.30 administratíva 14:00 - 15.30 administratíva 14:00 - 15.30 administratíva    


Koloproktologická ambulancia

Lekár:MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Marek Adámik, PhD., MUDr. Martin Grajciar, MUDr. Michal Hošala,PhD., MUDr. Martin Vojtko, MUDr. Lukáš Spevák
Sestra:Vlasta Šuvadová, dipl. s.

Telefón:0434203995,994
Počet ošetrení za rok:550

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

9.00 - 14.00

11.30 - 12.00

obedná prestávka

neordinuje

neordinuje

neordinuje

8:30 - 14:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

neordinuje

neordinujeAmbulancia chronických rán

Lekár:MUDr. Tibor Haraga
Sestra:Dagmar Revúsová, dipl. s.

Telefón:0434203964
Počet ošetrení za rok:2544

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

neordinuje

neordinuje

11.00 - 13.30

neordinuje

neordinuje

neordinuje

neordinujeTransplantačno-nefrologická ambulancia

Lekár:doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. - zástupca prednostu pre TC; lekári: MUDr. Petra Skálová
Sestra:Mgr. Eva Jurčáková; Bc. Andrea Miklušicová

Telefón:0434203184
Počet ošetrení za rok:2480

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

07:00 - 15:30

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

07:00 - 15:30

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

07:00 - 15:30

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

07:00 - 15:30

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

07:00 - 15:30

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

neordinuje

neordinuje


Odbery: denne od 7:00 - 8:00 hod.
Administratíva: od 13:30 - 15:30 hod.
Konzultácie pred zaradením do transplantačného programu:

pondelok, štvrtok  a piatok od 9:00 - 13:00 hod. - po objednaní

 • dispenzárna starostlivosť o pacientov s transplantovanou obličkou,
 • vyšetrenia nefrologických pacientov pred zaradením na čakaciu listinu na transplantáciu obličky,
 • kontroly pacientov zaradených na čakacej listine,
 • manažment príbuzenských transplantácií,
 • dispenzárna starostlivosť o žijúcich darcov obličiek,
 • dispenzárna starostlivosť o pacientov s chronickou chorobou obličiek  pri transplantácii iných orgánov,
 • dispenzárna starostlivosť o pacientov s chronickou chorobou obličiek. 

Ambulancia bariatrickej chirurgie

Lekár:MUDr. Marek Smolár, Ph.D, MPH, MUDr. Michal Hošala, Ph.D, MUDr. Lukáš Spevák
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

 

neordinuje

11:00-14:00

neordinuje

11:00-14:00

neordinuje

 

 

 


Obezita predstavuje civilizačné ochorenie a je príčinou množstva ďalších ochorení, akými sú cukrovka (diabetes mellitus), kardiovaskulárne ochorenia, poruchy pohybového aparátu, zvyšovanie rizika rakoviny, či psychické poruchy. Rovnako limituje pacienta aj v spoločenskom a voľnočasovom uplatnení.
Okrem režimových a dietetických opatrení, ktoré sú často nedostatočne efektívne, je ďalšou z možností liečby chorobnej obezity aj chirurgická liečba, ktorá sa nazýva bariatrická chirurgia.
Čo je bariatrická chirurgia? 
Je to odvetvie chirurgie, ktoré použitím moderných, miniinvazívnych (laparoskopických) metód umožňuje zmeniť fungovanie tráviaceho traktu obéznych ľudí , s následným znížením telesnej hmotnosti, ako aj zlepšením priebehu pridružených ochorení, najmä cukrovky (nazýva sa preto aj metabolická chirurgia).  
Kto je obézny?
Na meranie obezity sa najčastejšie používa index telesnej hmotnosti (BMI -z angl. Body Mass Index). Je to ľahko vypočítateľný parameter, ktorý sa počíta ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou telesnej výšky v metroch.  
Vzorec pre výpočet:  BMI = m/h2  (m - telesná hmotnosť v kilogramoch, h - telesná výška v metroch).
Fyziologická hodnota BMI u zdravého človeka sa pohybuje medzi 18,5 - 25. Pri hodnotách 25 - 30 hovoríme o nadváhe. Obezita začína pri BMI nad 30, hodnoty nad 40 sa označujú ako ťažká (morbídna) obezita, ktorá predstavuje vážne zdravotné riziko a vyžaduje terapeutický zásah.
 
Pre koho je vhodná bariatrická chirurgia?
Na operačnú liečbu sú vhodní pacienti spĺňajúci nasledujúce kritéria:
• Pacienti s morbídnou obezitou s BMI nad 40

• Pacienti s obezitou s BMI nad 35 a jednou alebo viacerými pridruženými ochoreniami súvisiacimi s obezitou (hlavne zle kontrolovaný DM 2. typu)

• Pacienti po zlyhaní konzervatívnej liečby (diétne a režimové opatrenia)

• Pacienti bez psychologických kontraindikácií

• Pacienti bez interných a anestéziologických kontraindikácií
 
 
 
Aké typy bariatrických operácií sa vykonávajú?
Operačné výkony sa delia na dve základné skupiny - reštrikčné (zmenšujúce objemovú kapacitu tráviaceho traktu) a malabsorbčné (meniace vstrebávanie živín v tráviacom trakte). Každý typ operácie je indikovaný individuálne pre každého pacienta po starostlivom zhodnotení stavu obezity, pridružených ochorení a psychologickom, resp. psychiatrickom vyšetrení. Pred samotnou indikáciou bariatrickej operácie je pacient vyšetrený chirurgom, metabolickým lekárom a psychológom (psychiatrom). Podľa potreby sa dopĺňajú vyšetrenia inými odborníkmi. Každý výkon bariatrickej chirurgie je zväčša nevratný, a preto jeho indikácii musí predchádzať veľmi starostlivé zváženie ako zo strany lekára, tak aj zo strany samotného pacienta.


Reštrikčné bariatrické operácie:
Adjustovateľná gastrická bandáž - princíp operácie spočíva v naložení  silikónovej bandáže v hornej časti žalúdka. Priškrtením žalúdka v danej časti sa zmenší vnútorný objem žalúdka, čím sa dosiahne pocit najedenia už po príjme malého množstva potravy. V súčasnosti sa uvedený typ operácie vykonáva už len výnimočne, pretože ho nahradili iné, efektívnejšie typy operácií. 

•  Rukávová (sleevce) resekcia žalúdka - v súčasnosti najčastejšie používaný typ operácie, ktorý spočíva v pozdĺžnom odstránení väčšej časti žalúdka s vytvorením tenkého trubicovitého žalúdka.


Malabsorbčné operácie:
Patria medzi najefektívnejšie operácie z pohľadu znižovania hmotnosti ako aj z pohľadu korekcie metabolických porúch. V porovnaní s reštrikčnými operáciami, kde sa operuje len na žalúdku, pri malabsorbčných operáciách sa operuje aj na tenkom čreve. Princíp týchto operácii spočíva v zmenšení plochy vstrebávania.
Roux Y Gastrický Bypas (RYGB) - redukcia objemu žalúdka spolu so zrýchleným vyprázdňovaním do nižších častí tenkého čreva. Zároveň dochádza ku oneskorenému kontaktu potravy a tráviacich enzýmov, čím sa znižuje celkový objem natrávenej potravy vhodnej na vstrebanie. 

Mini gastrický Bypas (MGB) - zjednodušená verzia predchádzajúcej verzie s vyradením značnej časti žalúdka, dvanástnika a časti tenkého čreva z pasáže potravy.


Aký režim musí pacient dodržiavať po bariatrickej operácii?
Napriek výraznému efektu operácie na zníženie hmotnosti musí pacient po operácii naďalej dodržiavať určité režimové opatrenia. Diéta by mala byť nízkotuková, vysokobielkovinová, porcie by mali byť menšie a podávané častejšie, avšak s celkovou redukciou množstva. Dôležité je denné dopĺňanie stravy o multivitamínové prípravky a stopové prvky v závislosti od bariatrického výkonu. Každý pacient je po operácii inštruovaný našim metabolickým lekárom o najvhodnejšom type diéty.

 
Je pacient v sledovaní lekárov aj po operácii?
U každého pacienta sa vykonávajú pravidelné kontroly  za 6 mesiacov, 12 mesiacov od výkonu a v ďalšom priebehu raz ročne. Pri každej kontrole sa okrem vyšetrenia krvi hodnotí aj samotný
pokles hmotnosti, antropometrické parametre, zmeny fyzickej aktivity a kvalita života. Podľa potreby sa dopĺňajú psychologické konzultácie.
 
Kde sa môžem dať operovať?
Komplexný servis bariatrickej chirurgie poskytuje tím odborníkov Chirurgickej kliniky a Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin. Dané pracovisko je vybavené personálne aj priestorovo na riešenie nadmerne obéznych pacientov.
 
Členovia bariatrického tímu:
Chirurgovia:     MUDr. Michal Hošala, PhD.
                        MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH
                        MUDr. Lukáš Spevák
Metabolický lekár: MUDr. Juraj Krivuš
Psychológovia a psychiatri:       PhDr. Dana Flešková, PhD.
                                                  MUDr. et PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
                                                  MUDr. Alena Mažgútová, PhD.
 
Kde nájdem ambulanciu bariatrickej chirurgie?
Sídlo ambulancie je na prízemí nového chirurgického pavilónu prof. MUDr. Pavla Šteinera DrSc. (pavilón 4b).


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.