Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Profil pracoviska

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie  UNM

Osoby zodpovedné za chod oddelenia:

Primár oddelenia: prim. MUDr. Hamžíková Janka telef. č. : 043/4203210

Zástupca primára oddelenia :  MUDr. Javorková Miroslava telef. č. : 043/4203686

Vedúci diplomovaný fyzioterapeut: Mgr. Púčeková Andrea  telef. č. : 043/4203639

 

Kontaktné údaje:

Adresa: FRO UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin

Lôžková časť pre deti: 043/4203 656, 626

Ambulancia rehabilitačných vyšetrení pre deti: 043/4203 686

Ambulancia rehabilitačných vyšetrení pre dospelých: 043/4203 852

Psychologická ambulancia a ambulancia lieč.pedagóga: 043/4203 596

 

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie UNM pre dospelých sa nachádza na prízemí 8.pavilónu.Priestory sú s bezbariérovým prístupom,sú dostupné pre ambulantných aj hospitalizovaných pacientov.FRO UNM zabezpečuje komplexnú fyziatricko - rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov hospitalizovaných na všetkých klinikách a oddeleniach UNM, pre ambulantných pacientov a pre pacientov detského lôžkového FRO. 

Ako interdisciplinárny  odbor spolupracuje so všetkými pracoviskami  UNM.

Zásady indikácie a kontraindikácie  rehabilitácie platia všeobecne, FR liečba však musí byť u daného pacienta prísne individuálna podľa ochorenia a poruchy funkcie.

Odbor využíva komplexné diagnostické a terapeutické metodiky rehabilitačnej liečby .

 

Úsek fyzioterapie:

Prácu vykonávajú fyzioterapeuti a maséri s odbornou spôsobilosťou.

Základom rehabilitačných metodík  je individuálna kinezioterapia - liečebná telesná výchova.

Na základe kineziologického rozboru sa zvolí základná alebo špeciálna metóda kinezioterapie  (SM systém, metodika podľa McKenzieho, kineziotaping, mäkké techniky, PIR, AGR, neuromusculárna facilitácia, mobilizačné techniky, škola chrbta... )

Na pracovisku podávame hydroterapiu, elektroterapiu, magnetoterapiu, laseroterapiu, plynové injekcie, kineziotaping, termoterapiu, trakcie, klasické masáže, reflexné masáže, lymfomasáže manuálne aj prístrojové.

 

Detská časť FRO UNM:

Detská časť FRO sa nachádza v areáli UNM v blízkosti nemocničnej lekárne.Zabezpečený je bezbariérový prístup a dostupnosť parkoviska UNM.Odborný personál (lekári, fyzioterapeuti, sestry), sa špecializuje  na poskytovanie komplexnej fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti pre deti od novorodeneckého veku do 18 rokov + 364 dní.

V rehabilitačnej liečbe  oddelenie poskytuje individuálnu telesnú výchovu, reflexnú Vojtovu terapiu, NDT Bobath koncept (pre deti nad 3 roky), dojčenskú gymnastiku, cvičenie na fit loptách, DNS, školu chrbta, ergoterapiu.

Súčasťou fyzikálnej liečby je hydroterapia - perličkový kúpeľ, vírivý kúpeľ, termoterapia - parafínový zábal, elektroliečba, laser, magnetoterapia, biotron, oxygenoterapia.

Oddelenie je certifikovaným pracoviskom EÚ v bazálnej stimulácii.

Informácie ohľadom cvičenia a termíny kontrol u fyzioterapeutov poskytujeme na telef.čísle 043/4203626 v prac.dňoch len  od 7,00hod-7,45hod a len od 14,30hod-15,00hod.

 

Lôžková časť FRO UNM pre deti:

Rehabilitačný pobyt odporúča fyziater,neurológ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

Lôžková časť má 7 izieb.

Na hospitalizáciu sú prijímané deti od 4 mesiacov do 3 rokov.

Slúži pre potreby pacientov z celého Slovenska, pre ktoré neexistuje iná alternatíva  v pôsobnosti MZ SR.

Pre oddelenie je veľmi dôležitá spolupráca s Neonatologickou klinikou UNM, keďže veľkú časť pacientov tvoria predčasne narodené deti a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Včasná a komplexná rehabilitačná starostlivosť je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o týchto novorodencov v snahe minimalizovať následky perinatálnych komplikácií a zabezpečiť optimálnu kvalitu života dieťaťa v ďalšom vývine.

Špecifikom zariadenia je, že všetky hospitalizované deti sú prijaté v sprievode rodiča, najčastejšie matky. Význam prítomnosti rodiča  nespočíva len v citovej opore blízkej osoby, ale predovšetkým je rodič počas hospitalizácie zacvičený v rehabilitačných metodikách (najmä reflexnej metodike podľa prof. VOJTU), vďaka čomu môže pokračovať v cvičení s dieťaťom aj v domácom prostredí.

Štandardná dĺžka pobytu je 9 až 10 dní.

Nevyhnutnou súčasťou komplexnej rehabilitácie je včasná intervencia a náprava narušených psychických funkcií už od raného veku.

Na rehabilitačný pobyt sú deti prijímané na základe odporúčania rehabilitačného lekára alebo neurológa. Pred pobytom sú všetky deti z regiónu vyšetrené v našej ambulancii.

Rodičia zasielajú príslušnú zdravotnú dokumentáciu (odporúčanie, výsledky z odborných vyšetrení, najmä neurologické a rehabilitačné + správa z novorodeneckého oddelenia) na adresu pracoviska / Detské FRO, Univerzitáná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 01 Martin /.

Súhlas poisťovne vybavuje naše FRO  v spolupráci s oddelením pre styk so zdravotnými poisťovňami elektronicky.

Dieťa je s rodičom ubytované samostatne, počas hospitalizácie  je zabezpečená celodenná strava, pričom druh umelej mliečnej výživy prípadne iné špeciálne dietetikum je nutné nahlásiť sestre pred nástupom na pobyt.

Sprevádzajúce osoby si môžu zakúpiť obedy, príp.večere za poplatok podľa platného cenníka UNM. Pred oddelením je možnosť parkovania osobného automobilu za poplatok podľa platného cenníka UNM.

Pokyny pred hospitalizáciou:

Na pobyt sú prijímané deti, ktoré cvičia Vojtovu metódu.

Pri nástupe na pobyt musia byť dieťa i jeho sprievodca zdraví, bez akútneho infektu.

Prípadné ochorenie dieťaťa je nutné nahlásiť a dohodnúť si náhradný termín hospitalizácie  s lekárom.

Čo je nevyhnutné si priniesť na hospitalizáciu:

Preukaz poistenca dieťaťa + sprievodcu, občiansky preukaz sprievodcu dieťaťa, komplexnú zdravotnú dokumentáciu – lekárske správy  z odborných vyšetrení, príp. aj RTG, CT, MRI dokumentáciu, výmenný lístok s odporúčaním na pobyt, umelú mliečnu výživu, lieky, ktoré bežne dieťa užíva na dobu hospitalizácie, hygienické potreby pre dieťa a sprievod, jednorázové podložky, bežné oblečenie, prezúvky, obľúbené hračky, plienky do vody, osušku, ortopedicko - protetické pomôcky, kočík, deku.

Objednanie na pobyt č.tel.: 043/4203 656

FR pracovisko spolupracuje s občianskym združením Matka a dieťa Turca.

 

 

 

Pripravte sa na hospitalizáciu

Detská časť FRO UNM:

Odborný personál (lekári, fyzioterapeuti, sestry), sa špecializuje  na poskytovanie komplexnej fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti pre deti od novorodeneckého veku do 18 rokov + 364 dní.

V rehabilitačnej liečbe  oddelenie poskytuje individuálnu telesnú výchovu, reflexnú Vojtovu terapiu, NDT Bobath koncept (pre deti nad 3 roky), dojčenskú gymnastiku, cvičenie na fit loptách, DNS, školu chrbta, ergoterapiu.

Súčasťou fyzikálnej liečby je hydroterapia - perličkový kúpeľ, vírivý kúpeľ, termoterapia - parafínový zábal, elektroliečba, laser, magnetoterapia, biotron, oxygenoterapia.

Oddelenie je certifikovaným pracoviskom EÚ v bazálnej stimulácii.

Informácie ohľadom cvičenia a termíny kontrol u fyzioterapeutov poskytujeme na telef.čísle 043/4203626 v prac.dňoch len  od 7,00hod-7,45hod a len od 14,30hod-15,00hod.

 

Lôžková časť FRO UNM pre deti:

Rehabilitačný pobyt odporúča fyziater,neurológ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

Lôžková časť má 7 izieb.

Na hospitalizáciu sú prijímané deti od 4 mesiacov do 3 rokov.

Slúži pre potreby pacientov z celého Slovenska, pre ktoré neexistuje iná alternatíva  v pôsobnosti MZ SR.

Pre oddelenie je veľmi dôležitá spolupráca s Neonatologickou klinikou UNM, keďže veľkú časť pacientov tvoria predčasne narodené deti a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Včasná a komplexná rehabilitačná starostlivosť je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o týchto novorodencov v snahe minimalizovať následky perinatálnych komplikácií a zabezpečiť optimálnu kvalitu života dieťaťa v ďalšom vývine.

Špecifikom zariadenia je, že všetky hospitalizované deti sú prijaté v sprievode rodiča, najčastejšie matky. Význam prítomnosti rodiča  nespočíva len v citovej opore blízkej osoby, ale predovšetkým je rodič počas hospitalizácie zacvičený v rehabilitačných metodikách (najmä reflexnej metodike podľa prof. VOJTU), vďaka čomu môže pokračovať v cvičení s dieťaťom aj v domácom prostredí.

Štandardná dĺžka pobytu je 9 až 10 dní.

Nevyhnutnou súčasťou komplexnej rehabilitácie je včasná intervencia a náprava narušených psychických funkcií už od raného veku.

Na rehabilitačný pobyt sú deti prijímané na základe odporúčania rehabilitačného lekára alebo neurológa. Pred pobytom sú všetky deti z regiónu vyšetrené v našej ambulancii.

Rodičia zasielajú príslušnú zdravotnú dokumentáciu (odporúčanie, výsledky z odborných vyšetrení, najmä neurologické a rehabilitačné + správa z novorodeneckého oddelenia) na adresu pracoviska / Detské FRO, Univerzitáná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 01 Martin /.

Súhlas poisťovne vybavuje naše FRO  v spolupráci s oddelením pre styk so zdravotnými poisťovňami elektronicky.

Dieťa je s rodičom ubytované samostatne, počas hospitalizácie  je zabezpečená celodenná strava, pričom druh umelej mliečnej výživy prípadne iné špeciálne dietetikum je nutné nahlásiť sestre pred nástupom na pobyt.

Sprevádzajúce osoby si môžu zakúpiť obedy, príp.večere za poplatok podľa platného cenníka UNM. Pred oddelením je možnosť parkovania osobného automobilu za poplatok podľa platného cenníka UNM.

Pokyny pred hospitalizáciou:

Na pobyt sú prijímané deti, ktoré cvičia Vojtovu metódu.

Pri nástupe na pobyt musia byť dieťa i jeho sprievodca zdraví, bez akútneho infektu.

Prípadné ochorenie dieťaťa je nutné nahlásiť a dohodnúť si náhradný termín hospitalizácie  s lekárom.

Čo je nevyhnutné si priniesť na hospitalizáciu:

Preukaz poistenca dieťaťa + sprievodcu, občiansky preukaz sprievodcu dieťaťa, komplexnú zdravotnú dokumentáciu – lekárske správy  z odborných vyšetrení, príp. aj RTG, CT, MRI dokumentáciu, výmenný lístok s odporúčaním na pobyt, umelú mliečnu výživu, lieky, ktoré bežne dieťa užíva na dobu hospitalizácie, hygienické potreby pre dieťa a sprievod, jednorázové podložky, bežné oblečenie, prezúvky, obľúbené hračky, plienky do vody, osušku, ortopedicko - protetické pomôcky, kočík, deku.

Objednanie na pobyt č.tel.: 043/4203 656

FR pracovisko spolupracuje s občianskym združením Matka a dieťa Turca

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie

Psychologická ambulancia a ambulancia liečebného pedagóga

Lekár:PhDr. Vrabcová Marta
Telefón:004210434203596
Ordinačné hodiny:

Ordinačné hodiny: pondelok - piatok  7,00 hod. - 11,00 hod. denne


Ambulancia poskytuje vývin podporujúce odborné služby deťom hospitalizovaným na detskom lôžkovom FRO UNM od narodenia do 3 rokov, ambulantným deťom zo spádovej oblasti aj z iných regiónov Slovenska.

Ambulancia spolupracuje s rodičmi detských pacientov  v snahe kompenzovať vplyv rizikových  faktorov, oslabovať vplyv odchýlok vo vývine dieťaťa, posilňovať kompetencie  rodičov a adaptabilitu dieťaťa.

Vývinové vyšetrenia prebiehajú transparentne za prítomnosti rodiča.

Po objektivizovaní aktuálneho stavu vývinu dieťaťa poskytuje ambulancia rodičom komplexné individuálne programy a liečebno - terapeutické cvičenia pre rozvíjanie psychických funkcií, edukáciu a inštruktáže k jednotlivým technikám a metodikám.

Poskytuje:

  • včasné intervencie a individuálne terapeutické služby pre dosahovanie maximálne možného uplatnenia potenciálu dieťaťa aj za prítomnosti rizík, odchýlok a porúch

  • poradenskú činnosťpre deti s poruchami aktivity a pozornosti (ADHD), poruchami správania, učenia (problémy s čítaním a písaním), jemnej motoriky a grafomotoriky, reči a komunikácie, príjmu potravy, spánku, adaptačnými poruchami, fóbiami a strachmi, zmyslovými poruchami

  • preventívne diagnostické a terapeutické služby pri odhaľovaní percepčných porúch v predškolskom veku s možným vývinom porúch učenia

  • psychoterapeutické služby rodičom a rodinám predčasne narodených detí

  • psychoterapeutické služby pre dorast

  • pacienti na vyšetrenie sa objednávajú na telef.čísle 043/4203596  len po 13,00hod


Odborná ambulancia FRO pre dospelých

Lekár:prim. MUDr. Hamžíková Janka, MUDr. Babčanová Eva, MUDr. Loudová Katarína, MUDr. Javorková Miroslava, MUDr. Pádejová Monika
Telefón:004210434203852
Ordinačné hodiny:

Ordinačné hodiny:  Od  7,30 hod. – 14,00 hod. denne

                                 

                                    

                                  

                               

 

                                 

 

 


Odborný rehabilitačný lekár vyšetruje pacientov a ordinuje FR liečbu, predpisuje zdravotnícke a kompenzačné pomôcky, vykonáva kontrolné vyšetrenia a režimové opatrenia.

Navrhuje doplňujúce vyšetrenia a liečbu, používa výkony manuálnej medicíny, zodpovedá za vykonávanie laseroterapie a aplikáciu plynových injekcií.

Objednávanie pacientov na vyšetrenie do odbornej ambulancie cez online systém,kontrolné vyšetrenie dohodou.


Odborná ambulancia FRO pre deti

Lekár: prim. MUDr.Hamžíková Janka, MUDr.Javorková Miroslava, MUDr. Pádejová Monika, MUDr. Loudová Katarína
Telefón:004210434203686 al.656
Ordinačné hodiny:

Ordinačné hodiny: 8,30hod. – 12,00hod. a od 13,00hod. – 15,00hod. denne


Deti sú zaradené do starostlivosti na základe odporúčania praktického lekára pre deti a dorast, odborného lekára, prípadne po hospitalizácii.

Po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu rehabilitačný lekár odporučí individuálny liečebný plán.

Po absolvovaní predpísanej rehabilitačnej liečby lekár skontroluje pacienta, zhodnotí efekt liečby a rehabilitačnú liečbu ukončí alebo odporučí ďalšiu.

Objednávanie pacientov na prvovyšetrenie do detskej fyziatricko-rehabilitačnej ambulancie a informácie o rehabilitačných pobytoch poskytujeme na telef.čísle: 043/4203686 len po 13,30hod.  Objednávanie na kontrolné vyšetrenie len cez online objednávanie.

Informácie ohľadom cvičenia a termíny kontrol u fyzioterapeutov poskytujeme na telef.čísle : 043/4203626 v prac.dňoch len od 7,00hod-7,45hod a  len od 14,30hod-15,00hod.


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.