Profil pracoviska

OPATRENIA PRI KORONAVÍRUSE (COVID-19)

 

Prosíme Vás, aby ste nižšie uvedeným informáciám venovali zvýšenú pozornosť. Informácie sa môžu priebežne meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu!!!

Vážené klientky, pacientky a rodičky Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM, vážené dámy,

vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu súvisiacu s vírusovým ochorením SARS-CoV-2 a ochorením COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UNM boli prijaté nasledovné opatrenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

 1. umožňujeme prítomnosť návštev a jednej sprevádzajúcej osoby pri pôrode v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 205 z 13.05.2021 pre:
  1. kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
  2. osoby, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
  3. osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  4. osoby, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  5. osoby, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  6. osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  7. osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,
 2. všetky osoby v interiéri musia nosiť prekrytie nosa a úst podľa všeobecne platných protipandemických opatrení!,
 3. láskavo prosíme rodičky, ktoré majú podozrenie na alebo potvrdenú infekciu SARS-Cov-2 a plánujú rodiť alebo vyžadujú vyšetrenie na našom pracovisku, aby v dostatočnom časovom predstihu najprv telefonicky konzultovali našu Tehotenskú ambulanciu (043/4203 668), prípadne v pohotovostnej službe Pôrodnú sálu (043/4203 457),

 4. láskavo prosíme rodičky, ktoré majú podozrenie na alebo potvrdenú infekciu SARS-CoV-2 a plánujú rodiť na našom pracovisku, aby v prípade otázok ohľadne ďalšej starostlivosti o dieťa po pôrode kontaktovali pracovníkov Neonatologickej kliniky UNM.

 

.                                                                                Tím pracovníkov Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM

 

 

Profil pracoviska

Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa datuje od roku 1936, keď bola postavená terajšia budova a primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia sa stal doc. MUDr. Teodor Schwarz, CSc., ktorý viedol gynekologicko-pôrodnícke oddelenie do roku 1948, kedy prišiel za primára do Martina prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc. Po odchode prof. MUDr. E. Dlhoša, DrSc. do Trenčína viedol kliniku do roku 1967 primár Zvarík. Od roku 1968 bol vedúcim lekárom prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. Po jeho odchode za prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave od roku 1975 do roku 1990 viedol kliniku Doc. MUDr. Mikuláš Toldy, CSc. V roku 1990 sa stal prednostom prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý sa hlási k Zurišskej škole. Tam vytvoril najdôležitejšie vedecké práce a získal základy vedecko-pedagogickej činnosti. Od 01. júla 2018 do 02. septembra 2019 viedol kliniku v pozícii prednostu prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA. Následne bol vedením kliniky poverený a od 1. marca 2020 i menovaný doc. MUDr.  Kamil Biringer, PhD.

Zástupcova prednostu kliniky (primári) boli: MUDr. Karol Sapák, CSc., MUDr. Ladislav Sokolík, CSc., MUDr. Mária Valentková, MUDr. Milan Krkoška., doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD., doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.. Od 1.06.2020 je zástupcom prednostu kliniky MUDr. Štefan Novysedlák.

O vynikajúcej úrovni Gynekologicko-pôrodníckej kliniky svedčí aj to, že klinika vychovala veľký počet významných osobností ženského lekárstva. Na klinike pracovali: prof. MUDr. J. Židovský, DrSc., prednosta Ústavu péče pro matku a dítě v Prahe, prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc., prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, prof. MUDr. Alojz Sasko, CSc., prednosta I. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave,  rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc., bývalý prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave-Ružinov, Doc. MUDr. Jozef Valky, CSc., MUDr. Stanislav Lipenský, CSc., primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP v Trenčíne, MUDr. Pavol Hartel, bývalý primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Čadci.

Po príchode prof. Dlhoša do Martina Ženská klinika zároveň zabezpečovala postgraduálne vzdelávanie v rámci IVZ. Po založení Lekárskej fakulty sa stali postupne prvými odbornými asistentmi kliniky : MUDr. Miloslav Meško, MUDr. Vojtech Magurský, MUDr. Alojz Sasko, MUDr. Ladislav Sokolík, MUDr. Stanislav Lipenský, MUDr. Juraj Filický, MUDr. Ján Štencl. Do kolektívu učiteľov postupne pribudli : MUDr. Ivan Philadelphy, MUDr. Ivan Ľupták, MUDr. Vladimír Krivoš, MUDr. Ernest Lányi, MUDr. Miloš Mlynček, MUDr. Ján Danko, MUDr. Štefan Krivuš, MUDr. Imrich Žigo, MUDr. Viera Švihrová, MUDr. Edita Urbánková, MUDr. Jozef Višňovský, MUDr. Pavol Hartel, MUDr. Rudolf Straka, MUDr. Juraj Matušek, MUDr. Štefan Krivuš, MUDr. Stanislav Tomáš, MUDr. Martin Kaliský, MUDr. Karol Dókuš, MUDr. Jaroslav Vráblik, MUDr. Pavol Žúbor, MUDr. Kamil Biringer, MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, MUDr. Miroslav Haško, MUDr. Iveta Švecová, MUDr.Erik Kúdela, MUDr. Petra Kasajová.

Klinika sa zameriava najmä na mladých talentovaných absolventov lekárskych fakúlt, ktorým vytvorila optimálny priestor na rýchle získanie vedecko-pedagogických hodností. Pracovisko bolo sídlom redakčnej rady a vydavateľom vedeckého časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo.

 

Zoznam lekárov Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Prednosta kliniky, docent JLF UK

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Profesor JLF UK - úväzok

Prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

Profesor JLF UK

Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Docent JLF UK
MUDr. Štefan Novysedlák

Zástupca prednostu kliniky (primár)

MUDr. Milan Krkoška

Sekundárny lekár UNM - úväzok

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Odborný asistent JLF UK

MUDr. Štefan Krivuš, CSc.

Odborný asistent JLF UK
MUDr. Marcela Ňachajová, PhD.

Odborná asistentka JLF UK

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Odborná asistentka JLF UK (rodičovská dovolenka)

MUDr. Zuzana Laučeková

Odborná asistentka JLF UK - úväzok

MUDr. Ondrej Vasilik

Sekundárny lekár UNM

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Odborná asistentka JLF UK

MUDr. Jozef Korňan

Sekundárny lekár UNM
MUDr. Juraj Matušek

Sekundárny lekár UNM

MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD.

Sekundárna lekárka UNM (rodičovská dovolenka)

MUDr. Petra Móricová, PhD.

Sekundárna lekárka UNM (rodičovská dovolenka)

MUDr. Ivana Chmúrna, PhD.

Sekundárna lekárka UNM (rodičovská dovolenka)

MUDr. Jana Siváková, PhD.

Sekundárna lekárka UNM

MUDr. Mária Hederová Gazdačková

Sekundárna lekárka (rodičovská dovolenka)

MUDr. Denisa Šimová

Rezidentka

MUDr. Erik Kozubík

Doktorand JLF UK

MUDr. Terézia Pribulová

Doktorandka JLF UK

MUDr. Tomáš Rokos

Doktorand JLF UK

MUDr. Zuzana Holecová

Rezidentka

MUDr. 

Sekundárna lekárka UNM
   
   

Liečba

Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou:

- Výkony na vonkajších genitáliách, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)

- Hysteroskopia (diagnostická a operačná)

- Laparoskopia (diagnostická a operačná)

- Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)

- Korekčné operácie vonkajších rodidiel

- Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

 

Operačné výkony s viacdňovou hospitalizáciou

- Hysterektómia simplex

- Hysterektómia s adnexektómiou

- Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene

- Radikálna hysterektómia pri karcinóme krčka

- Extrafasciálna hysterektómia pri karcinóme tela maternice a vaječníka

- Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka

- Limitované operácie prsníka (QE, LE, SE) pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU

- Enukleácia myómov maternice

- Embolizácia myómov maternice

- Urogynekologické operácie s použitím implantátov 

Diagnostika

Klinika zabezpečuje zdravotnú starostlivosť z oblasti gynekológie a pôrodníctva. Je centrom perinatálnej medicíny so špičkovým technickým vybavením. V posledných rokoch došlo k vzostupu úrovne diagnostických a terapeutických postupov najmä v oblasti peripartálneho monitorovania plodov a neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. Kordocentéza s možnosťou intrauterinnej transfúzie krvi, invazívne chirurgické zákroky u tehotnej ženy, rozpracovanie diagnostických postupov u rizikových tehotností, sonografické hodnotenie plodov so zameraním sa na intrakraniálnu, renálnu a hepatálnu cirkuláciu, prenatálna diagnostika vrodených vývinových chýb, neinvazívna diagnostika tehotenských patologických stavov a odchýlok vývoja plodu či predikcie patológií tehotenstva je súčasťou spektra výkonov na pracovisku.

Ako prví v SR sa na klinike zaviedli bezbolestné pôrody v epidurálnej analgézii, používanie pulzného oxymetra a ST analýzy fetálnej srdcovej činnosti počas pôrodu. Výrazný úspech a pokrok dosiahlo pracovisko i v diagnostike a liečbe malígnych nádorov ženského genitálu a prsníkov, kde ako jedni z prvých pracovísk sa začala používať metóda biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny pri týchto ochoreniach. Dobré výsledky dosahuje pracovisko aj v oblasti detskej gynekológie a  gynekologickej endokrinológie, vrátane ktorej pracovisko opäť ako prvé v SR začalo v liečbe myómov maternice využívať i embolizačnú techniku uterinných artérií.

 
Unikátne metódy:

 • diagnostika malígnych nádorov pomocou kontrastnej Doppler-sonografie
 • kordocentéza a intrauterinná transfúzia
 • diagnostika genetických porúch plodu
 • neinvazívna prenatálna diagnostika pomocou detekcie nukleových kyselín plodu z krvi tehotnej ženy
 • 3D fetálna diagnostika
 • detekcia sentinelovej lymfatickej uzliny u karcinómu prsníka a krčka maternice
 • tenkoihlová (FNAC) a hruboihlová (Core) biopsia nádorov prsníka
 • odber pupočníkovej krvi po pôrode
 • embolizácia uterinných artérií
 • laserová operácia premalígnych lézií krčka maternice

Operačné výkony

Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou:

- Výkony na vonkajšom genitále, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)

- Hysteroskopia (diagnostická a operačná)

- Laparoskopia (diagnostická a operačná)

- Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)

- Korekčné operácie vonkajších rodidiel

- Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

 

Operačné výkony s viacdňovou hospitalizáciou:

- Hysterektómia simplex

- Hysterektómia s adnexektómiou

- Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene

- Radikálna hysterektómia pri karcinóme krčka

- Extrafasciálna hysterektómia pri karcinóme tela maternice a vaječníka

- Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka

- Limitované operácie prsníka (QE, LE, SE) pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU

- Enukleácia myómov maternice

- Embolizácia myómov maternice

- Urogynekologické operácie s použitím implantátov (TVT-O, sieťkové operácie)

Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

- výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9. až 12. semestri  v odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku

- výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 6.a 7. semestri v odbore ošetrovateľstvo
 

Formy výučby:

 • prednášky, praktické cvičenia, skúšky, tematické konzultácie (6. ročník)
 • štátna skúška v odbore všeobecné lekárstvo
 • ústna skúška v odbore ošetrovateľstvo

 

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo

   Počet doteraz vyškolených doktorandov: 22

   Počet vyškolených doktorandov od roku 1995: 18

 

Špecializačné štúdium: akreditácia pre postgraduálne zdravotnícke vzdelávanie.

Klinika je od roku 2006 školiacim miestom lekárov pre postgraduálnu výučbu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Klinika je od roku 2011 školiacim a akreditovaným pracoviskom pre postgraduálnu výučbu Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

Klinika dlhodobo organizuje kurzy epidurálnej analgézie. Klinika v roku 2012 získala akreditáciu EBCOG pre vykonávanie postgraduálnej špecializačnej prípravy a špecializačných skúšok v odbore Gynekológia a pôrodníctvo - homológne vzdelávanie členských štátov EÚ.

Osobnosti

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Profesor JLF UK, dlhoročný prednosta kliniky

Bývalý prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK. Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK. Štúdium: 1975 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin 1983 - Vedecko-pedagogický titul "Kandidát vied CSc" 1986 - Vedecko-p
Zobraziť viac

Bývalý prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK.

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Štúdium:

 • 1975 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
 • 1983 - Vedecko-pedagogický titul "Kandidát vied CSc"
 • 1986 - Vedecko-pedagogický titul "Docent"
 • 1997 - Vedecko-pedagogický titul "Profesor"

Odborná prax:

1975 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK Martin 

Postgraduálna špecializácia:

1978 - Atestácia I. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

1983 - Atestácia II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2004 - Atestácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

2005 - Atestácia v odbore Gynekologická onkológia

2006 - Atestácia v odbore Mamológia

Študijné pobyty: 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Universität Spital Zurich, Berlín, Halle, Washington, Miláno, Londýn, Štokholm, Péč, Viedeň, Paríž, Madrid, Lisabon

Najvýznamnejšie ocenenia:

Cena Univerzity Zurich za súbor vedeckých prác

Zlatá medaila Univerzity Komenského

Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti

Bronzová medaila J. E. Purkyně

Zlatá medaila Jeseniovej lekárskej fakulty UK

Zlatá medaila mesta Martin

Krištáľové krídlo za vedu a medicínu 2004

Publikačné a odborné aktivity:

Publikoval 217 prác, z 351 uskutočnených prednášok predniesol 50 v zahraničí, vydal 5 vysokoškolských učebných textov. Vo výskume sa zameriava na pre­venciu ochorení v gynekológii a pôrodníctve, okrem neho je aj členom vedeckých rád 5 univerzít v zahraničí, členom redakčných rád domácich i zahraničných odborných periodík a členom Svetovej organizácie pre ultrazvuk v medicíne.


Skryť viac
Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. - Docent, súčasný prednosta kliniky

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Docent, súčasný prednosta kliniky

Štúdium: 1999 - Gymnázium J.F.Rimavského, Levoča 2003 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, odbor všeobecné lekárstvo, titul „MUDr.“ 2009 - Vedecko-pedagogický titul "PhD"  2011 - Vedecko-pedagogický titul "docent" Odborná prax: od 2003 - Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin Po
Zobraziť viac

Štúdium:

 • 1999 - Gymnázium J.F.Rimavského, Levoča
 • 2003 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, odbor všeobecné lekárstvo, titul „MUDr.“
 • 2009 - Vedecko-pedagogický titul "PhD" 
 • 2011 - Vedecko-pedagogický titul "docent"

Odborná prax:

 • od 2003 - Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin

Postgraduálna špecializácia a certifikácie:

2009 - Atestácie v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2013 - Atestácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

Funkcie:

2009 - 2019 - zástupca prednostu kliniky pre pedagogickú činnosť

2017 - 2019 - zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť

2019 - 2020 - poverený prednosta kliniky

od 01.03.2020 - menovaný prednosta kliniky

od 2019 - garant odboru Gynekológia a pôrodníctvo

od 2018 - člen Výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS

od 2019 - člen skúšobných komisií v špecializačnom odbore Mamológia a certifikačnej príprave Mamodiagnostika v gynekológii

 

Študijné pobyty a certifikácie: 

2001 - Chirurgická klinika, University of Alexandria, Alexandria, Egypt

2002 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Semmelweiss University, Budapešť, Maďarsko

2004 - Neoventa, STAN analýza plodov počas pôrodu – Instructor certificate, Gothenburg, Švédsko

2005 - Fetal 3-D ultrasound, Praha, Česká republika

2005 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Lund University, Lund, Malmo a Helsinborg, Švédsko

2007 - Perinatologická klinika, Malmo University Hospital, Malmo, Švédsko

2009 - GYNECARE PROLIFT Pelvic Floor Repair Systems - Implantačný systém v urogynekológii, ÚPMD, Praha, Česká republika

2009 - BULKAMID – liečba močovej inkontinencie, ÚPMD, Praha, Česká republika

2010 - PROMEDON NAZCA POP Repair System – Implantačný systém v urogynekológii, Nový Jičín, Česká republika

2011 - Urogynekologický workshop: ultrasonografická diagnostika defektov panvového dna a urodynamické vyšetrenia u pacientiek s inkontinenciou moču; operačná liečba inkontinencie moču a POP u žien (TVT- Abbrevo, Prosima, Prolift)", Urologická klinika Prešov

2011 - Urogynekologický workshop "Surgery in urogynecology the contemporary view", Kodaň, Dánsko

2012 - Course in Advanced Gynecology Ultrasound, Karolinska University Hospital, Solna Stockholm, Švédsko.

2012 - Postgraduate course 7: Advanced course in laparoscopy: Single port and minilaparoscopy in gynaecology, Centro Oncologico Fiorentino, Florencia, Taliansko

2012 - FMF Certificate of Competence in the 11-14 Weeks Scan, Olomouc, ČR

2012 - FMF Certificate of Competence in the 20-22 Weeks Scan, Olomouc, ČR

2012 - Certificate of attendance Basic Fetal Echocardiography, Olomouc, ČR

Vedecko-výskumný, pedagogický a klinický profil:

-         Prevencia, diagnostika a liečbe intrauterinného distresu plodu s využitím kardiotokografie, fetálnej pulznej oximetrie a analýzy ST segmentu fetálneho elektrokardiogramu.

-         Využitie biochemických markerov diagnostiky intrauterinného stavu plodu – ASTRUP, laktát, erytropoetín.

-         Štúdium dopplersonografických parametrov utero-placento-fetálnej jednotky.

-         Diagnostika vrodených vývinových chýb plodu pomocou ultrazvuku: B-mód, 3D a 4D sonografia.

-         Invazívna prenatálna diagnostika – amniocentéza, placentacentéza.

-         Štúdium patologických stavov v tehotnosti – preeklampsia, intrauterinná rastová retardácia.

-         Operačná liečba urogynekologických patológií – pokles panvových orgánov, močová inkontinencia.

-         Onkogynekológia

 

Riešené vedecké granty ako hlavný riešiteľ:

VEGA 1/0283/12: "Genomika a genetický polymorfizmus v etiopatogenéze močovej inkontinencie a defektov panvového dna u žien."

APVV-0315-11    "Nové metódy analýzy variability srdcovej frekvencie plodu"


Skryť viac

PhDr. Zuzana Nepelová

Vedúca pôrodná asistentka

Vzdelanie a príprava 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine titul PhDr.   2011 - 2013 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Študijný program: pôrodná asistencia ( magisterský II. stupeň, externá forma) Študijný odbor: 7.4.4. – pô
Zobraziť viac

Vzdelanie a príprava

2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

titul PhDr.

 

2011 - 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Študijný program: pôrodná asistencia ( magisterský II. stupeň, externá forma)

Študijný odbor: 7.4.4. – pôrodná asistencia

 

2010 - 2011

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií v Bratislave

Špecializačný odbor: D.12444- Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

2009 - 2010

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií v Bratislave

Špecializačný odbor: D.09889- Manažment v pôrodnej asistencii

 

2004 - 2007

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Študijný program: pôrodná asistencia ( bakalársky I. stupeň, externá forma)

Študijný odbor: 7.4.4. – pôrodná asistencia

 

1996 - 1997

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici

Študijný odbor: 5303 6 ženská sestra

Forma štúdia: diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SZŠ

 

1990 - 1994

Stredná zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika Martin

Študijný odbor: 53-01-6 zdravotná sestra

Forma štúdia: denné štúdium absolventov ZŠ

 

Odborná prax

 

01.04.2000 – trvá

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

 

Pracovné zaradenie: od roku 2008 vedúca pôrodná asistentka- trvá

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  riadenie, organizácia a kontrola práce sestier, pôrodných asistentiek a sanitárok na Gynekologicko-pôrodníckej klinike, personálny manažment a manažment financií

 

2003-2008 staničná sestra na JIS

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  organizácia práce sestier, pôrodných asistentiek a sanitárok na ošetrovacej jednotke

 

2000-2003 pôrodná asistentka

Hlavné činnosti a zodpovednosť: komplexná ošetrovateľská starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

01.09.1998 - 31.03.2000

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Rakúsko

Pracovné zaradenie: sestra

Hlavné činnosti a zodpovednosť: komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v domácom prostredí

 

01.06.1994 - 31.08.1998

Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, 036 01 Martin

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Pracovné zaradenie: zdravotná sestra, od r.1997 ženská sestra

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  komplexná ošetrovateľská starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

Doplňujúce informácie:

Od roku 2005  členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Od roku 2012  Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní  pôrodná asistentka pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Univerzitnú nemocnicu Martin


Skryť viac
Prof. MUDr. Teodor Schwarz - Prvý primár

Prof. MUDr. Teodor Schwarz

Prvý primár

Prof. MUDr. Teodor Schwarz (* 28. august 1892, Pukanec - † 14. február 1980, Bratislava) Primár v Martine: 1936-1948 Prvý primár nového Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia prišiel do Martina 01.08.1936 ako odchovanec I. Ženskej kliniky Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, odkiaľ bo
Zobraziť viac

Prof. MUDr. Teodor Schwarz (* 28. august 1892, Pukanec - † 14. február 1980, Bratislava)

Primár v Martine: 1936-1948

Prvý primár nového Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia prišiel do Martina 01.08.1936 ako odchovanec I. Ženskej kliniky Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, odkiaľ bol pre národno-kultúrne aktivity rodičov vylúčený, neskôr študoval v Bratislave. Medicínu študoval na lekárskej fakulte v Budapešti a v Prahe. Tu si osvojil nové moderné smery v našom odbore. Venoval sa najmä gynekologickej onkológii a liečbe neskorých gestóz. Popri intenzívnej vedeckej, klinickej a organizačnej práci založil a zabezpečoval v Martine aj školenie pôrodných babíc (na oddelení 6/0 v tzv. ,,babskej škole“). Od roku 1936 začal vychádzať časopis Česko -Slovenská gynekológie a členom redakčnej rady sa stal ako prvý Slovák. V roku 1948 odišiel do Košíc, kde sa stal profesorom a prvým prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky novozaloženej  LF UPJŠ. Na novovzniknutej fakulte v Košiciach predniesol vôbec prvú prednášku na fakulte. Bol účastníkom SNP a protifaštického odboja. Pred ústupom povstalcov z Turca osobne preniesol vzácne rádium do Banskej Bystrice. Pracovisko v Martine, ktoré v roku 1936 vzniklo malo na začiatku 60 lôžok a pokladalo sa za najmodernejší gynekologicko – pôrodnícky pavilón na Slovensku. Veľkú zásluhu na úspešnom štarte a ďalšom rozvoji má samotný ,,otec  – zakladateľ “ kliniky prof. Schwarz. Ocenenia: Čestný člen Čs. lekárskej spoločnosti J.E. Purkyňu, Roku 1956 vyznamenaný Za zásluhy o výstavbu, Roku 1962 Medailou J.E. Purkyňu, Roku 1968 Radom práce a Roku 1973 zlatou medailou UPJŠ.


Skryť viac
Prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc. - Primár

Prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc.

Primár

Prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc. (* 1910 – † 1994) Primár v Martine: 1948-1960 V roku 1948 ako 38 ročný nastúpil po prof. Schwarzovi za primára Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia v Martine. Bol prvým vedúcim celoštátnej Katedry gynekológie a pôrodníctva ÚDL v Prahe už v roku 1954. V roku 1949 primár Dlhoš úspešne habilitoval na L
Zobraziť viac

Prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc. (* 1910 – † 1994)

Primár v Martine: 1948-1960

V roku 1948 ako 38 ročný nastúpil po prof. Schwarzovi za primára Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia v Martine. Bol prvým vedúcim celoštátnej Katedry gynekológie a pôrodníctva ÚDL v Prahe už v roku 1954. V roku 1949 primár Dlhoš úspešne habilitoval na LF SU v Bratislave a získal hodnosť docenta z vedného odboru gynekológia a pôrodníctvo. Prezident republiky ho v r. 1964 menoval univerzitným profesorom gynekológie a pôrodníctva. V r. 1966 mu Vedecká rada Karlovej univerzity udelila hodnosť doktora lekárskych vied (DrSc). Počet lôžok Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia v Martine sa počas jeho pôsobenia zdvojnásobil na 120. V roku 1953 vzniklo v Martine školské stredisko pre doškoľovanie lekárov (neskôr Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov), kde ako prvý viedol Gynekologicko – pôrodnícku katedru. Doškoľovacie pracovisko sa v roku 1960 presunulo do Trenčína a neskôr do Bratislavy. Odišiel aj prof. Dlhoš, ktorého v januári 1969 na zakladajúcej schôdzi Slovenskej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti (SGPS) v Bratislave zvolili za jej prvého predsedu.


Skryť viac
MUDr. Emil Zvarík, CSc. - Primár

MUDr. Emil Zvarík, CSc.

Primár

MUDr. Emil Zvarík, CSc. (* 1925 – † 1967) Primár v Martine: 1960-1967 Viedol Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie v Martine od roku 1960 až do svojej smrti roku 1967. Od roku 1962 sa začala v Martine výučba na novovzniknutej Pobočke LF UK v Bratislave. Výučbu zabezpečovali vyučujúci profesori z Bratislavy – prof. Ponť
Zobraziť viac

MUDr. Emil Zvarík, CSc. (* 1925 – † 1967)

Primár v Martine: 1960-1967

Viedol Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie v Martine od roku 1960 až do svojej smrti roku 1967. Od roku 1962 sa začala v Martine výučba na novovzniknutej Pobočke LF UK v Bratislave. Výučbu zabezpečovali vyučujúci profesori z Bratislavy – prof. Ponťúch, prof. Bárdoš, prof. Sasko, prof.  Štencl, doc. Filický – a prví asistenti v Martine MUDr. Lipenský, CSc. a MUDr. Sokolík, CSc.


Skryť viac
Prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. - Prednosta

Prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc.

Prednosta

Prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. (*1915, Budapešť - † 1989) Prednosta v Martine: 1967-1973 Patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov Gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti na Slovensku. V roku 1973 sa stal predsedom SGPS a prednostom I. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky LF UK v Bratislave.
Zobraziť viac

Prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. (*1915, Budapešť - † 1989)

Prednosta v Martine: 1967-1973

Patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov Gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti na Slovensku. V roku 1973 sa stal predsedom SGPS a prednostom I. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky LF UK v Bratislave.


Skryť viac
Doc. MUDr. Mikuláš Toldy, CSc. - Prednosta

Doc. MUDr. Mikuláš Toldy, CSc.

Prednosta

Doc. MUDr. Mikuláš Toldy, CSc. (*1926 – † 1996) Prednosta v Martine: 1974-1989 Do Martina prišiel z II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky LF UK v Bratislave od prof. Hudcoviča. Vyznačoval sa prísnym prístupom a dodržiavaním hygienicko – epidemiologických opatrení a veľkou náročnosťou na seba i svojich spolupracovník
Zobraziť viac

Doc. MUDr. Mikuláš Toldy, CSc. (*1926 – † 1996)

Prednosta v Martine: 1974-1989

Do Martina prišiel z II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky LF UK v Bratislave od prof. Hudcoviča. Vyznačoval sa prísnym prístupom a dodržiavaním hygienicko – epidemiologických opatrení a veľkou náročnosťou na seba i svojich spolupracovníkov. Klinika mala v tom čase 123 lôžok, 98 pracovníkov (26 lekárov – z nich 11 zamestnancov LF UK). Dokončila sa prístavba východného krídla kliniky a čiastočne sa zlepšilo i jej prístrojové vybavenie. Vychoval dvoch docentov (neskôr profesorov – prof. Danko, prof. Mlynček), viacerých primárov (Lipenský, Lányi, Hlavaj, Ľupták, Bolgáč) a 5 kandidátov vied.


Skryť viac

Čo ponúkame

Cenník nadštandardných služieb

Cenník nadštandardných služieb GPK UNM

Platný od 01.10.2018

Položka

Cena s DPH (€)

Predpôrodná príprava

50,-

Pobyt v malom apartmáne 6/2 odd. – izba č. 1 / 1 deň

100,-

Pobyt vo veľkom apartmáne 6/2 odd. – izba č.1 / 1 deň

130,-

Jednolôžková izba / 1 deň

70,-

Sterilizácia na vlastnú žiadosť

332,-

Pobyt v apartmáne 6/3 odd. – izba č. 1 / 1 deň

100,-

Vyžiadanie lekára k pôrodu

300,-

Využitie vane v 1. pôrodnej dobe

50,-

Vyžiadanie pôrodnej asistentky k pôrodu

100,-

Využitie Entonoxu

50,-

Sterilizácia na vlastnú žiadosť počas iného výkonu

100,-

Cenník služieb

Cenník nadštandardných služieb

Cenník nadštandardných služieb GPK UNM

Platný od 01.10.2018

Položka

Cena s DPH (€)

Predpôrodná príprava

50,-

Pobyt v malom apartmáne 6/2 odd. – izba č. 1 / 1 deň

100,-

Pobyt vo veľkom apartmáne 6/2 odd. – izba č.1 / 1 deň

130,-

Jednolôžková izba / 1 deň

70,-

Sterilizácia na vlastnú žiadosť

332,-

Pobyt v apartmáne 6/3 odd. – izba č. 1 / 1 deň

100,-

Vyžiadanie lekára k pôrodu

300,-

Využitie vane v 1. pôrodnej dobe

50,-

Vyžiadanie pôrodnej asistentky k pôrodu

100,-

Využitie Entonoxu

50,-

Sterilizácia na vlastnú žiadosť počas iného výkonu

100,-

Oznamy

Kurzy predpôrodnej prípravy

- realizujeme priamo na Gynekologicko-pôrodníckej klinike na 6/3 odd. v seminárnej miestnosti každý štvrtok o 15:00 hod.

- v prípade Vášho záujmu sa prihláste na e-mailovej adrese: pripravanaporodunm@gmail.com, kde uvediete svoje meno a týždeň tehotnosti a my Vám navrhneme ideálny začiatok Vášho kurzu

- kurz predstavuje 4 stretnutia

- ďalšie informácie tiež na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/Gynekologicko-p%C3%B4rodn%C3%ADcka-klinika-Martin-112582024303509/

 

„Kedy mám ísť do pôrodnice?“  a vlastne „do ktorej?“.

„ Vyhovejú tam mojim požiadavkám a predstavám?“

Takéto a podobné otázky sa premietnu v hlave asi každej budúcej mamičky. Strach z neznámeho a niekedy už aj zo známeho sú najhlavnejšou príčinou strachu z pôrodu. V dnešnej dobe nie je problém získať informácie akéhokoľvek druhu na internete, v publikáciách, od babičky, mamičky či kamarátky....no, čo tak zájsť si pre informácie priamo k nám? Tam, kde sa to všetko odohrá...kde sa stanete už naozaj rodičmi?

Navštívte nás aj spolu s  partnerom. Pre vás oboch to bude silný zážitok a vy aj budúci otecko si urobíte predstavu o tom, čo vás v blízkej budúcnosti čaká.

Získate veľa rád od skúsených pôrodných asistentiek a novorodeneckých sestier, dozviete sa mnoho vecí, ktoré sa v knihe nedočítate, budú trpezlivo zodpovedané všetky vaše otázky...

Kontakty

Sekretariát prednostu kliniky: 043/4203 242, zens@jfmed.uniba.sk

Ženská ambulancia 6/1 odd.: 043/4203 591

Oddelenie šestonedelia 6/2: 043/4203 241

Gynekologické oddelenie 6/3: 043/4203 328

Pooperačná izba 6/3 odd.: 043/4203 804

Pôrodná sála 6/2 odd.: 043/4203 457

Dokumentácia - výsledky vyšetrení 6/1 odd.: 043/4203 655
 

Gynekologicko - pôrodnícka klinika

Ambulancie Gynekologicko-pôrodníckej kliniky

Telefón:043/4203 668 (amb.č.1), 043/4203 591 (amb.č.2), 043/4203 207 (amb.č.3)
Ordinačné hodiny:

OPATRENIA PRI KORONAVÍRUSE (COVID-19)

 

Prosíme Vás, aby ste nižšie uvedeným informáciám venovali zvýšenú pozornosť. Informácie sa môžu priebežne meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu!!!

Vážené klientky, pacientky a rodičky Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM, vážené dámy,

vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu súvisiacu s vírusovým ochorením SARS-CoV-2 a ochorením COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UNM boli prijaté nasledovné opatrenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

 

 1. umožňujeme prítomnosť návštev a jednej sprevádzajúcej osoby pri pôrode v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 205 z 13.05.2021 pre:
  1. kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
  2. osoby, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
  3. osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  4. osoby, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  5. osoby, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  6. osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  7. osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,
 2. všetky osoby v interiéri musia nosiť prekrytie nosa a úst podľa všeobecne platných protipandemických opatrení!,
 3. láskavo prosíme rodičky, ktoré majú podozrenie na alebo potvrdenú infekciu SARS-Cov-2 a plánujú rodiť alebo vyžadujú vyšetrenie na našom pracovisku, aby v dostatočnom časovom predstihu najprv telefonicky konzultovali našu Tehotenskú ambulanciu (043/4203 668), prípadne v pohotovostnej službe Pôrodnú sálu (043/4203 457),

 4. láskavo prosíme rodičky, ktoré majú podozrenie na alebo potvrdenú infekciu SARS-CoV-2 a plánujú rodiť na našom pracovisku, aby v prípade otázok ohľadne ďalšej starostlivosti o dieťa po pôrode kontaktovali pracovníkov Neonatologickej kliniky UNM.

 

.                                                                                Tím pracovníkov Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM

 

 

 


Predpôrodná príprava

....odbúrať strach z neznámeho, racionálne vysvetliť určité fakty  alebo ako to „u nás“ chodí, keď  sa dieťatko rodí ....

 

„Kedy mám ísť do pôrodnice?“  a vlastne „do ktorej?“.

„ Vyhovejú tam mojim požiadavkám a predstavám?“

Takéto a podobné otázky sa premietnu v hlave asi každej budúcej mamičky. Strach z neznámeho a niekedy už aj zo známeho sú najhlavnejšou príčinou strachu z pôrodu. V dnešnej dobe nie je problém získať informácie akéhokoľvek druhu na internete, v publikáciách, od babičky, mamičky či kamarátky....no, čo tak zájsť si pre informácie priamo k nám? Tam, kde sa to všetko odohrá...kde sa stanete už naozaj rodičmi?

Navštívte nás aj spolu s  partnerom. Pre vás oboch to bude silný zážitok a vy aj budúci otecko si urobíte predstavu o tom, čo vás v blízkej budúcnosti čaká.

Získate veľa rád od skúsených pôrodných asistentiek a novorodeneckých sestier, dozviete sa mnoho vecí, ktoré sa v knihe nedočítate, budú trpezlivo zodpovedané všetky vaše otázky...

Volajte nám počas pracovných dní v dopoludňajších hodinách na

T.č.: 043/4 203 358 a dohodneme si termín stretnutia priamo u nás na klinike.

Facebook: Gynekologicko - pôrodnícka klinika Martin: https://www.facebook.com/Gynekologicko-pôrodnícka-klinika-Martin-112582024303509/


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.