Profil pracoviska

Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa datuje od roku 1936, keď bola postavená terajšia budova a primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia sa stal doc. MUDr. Teodor Schwarz, CSc., ktorý viedol gynekologicko-pôrodnícke oddelenie do roku 1948, kedy prišiel za primára do Martina prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc. Po odchode prof. MUDr. E. Dlhoša, DrSc. do Trenčína viedol kliniku do roku 1967 primár Zvarík. Od roku 1968 bol vedúcim prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. Po jeho odchode za prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave od roku 1975 do roku 1990 viedol kliniku Doc. MUDr. Mikuláš Toldy, CSc. V roku 1990 sa stal prednostom prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý sa hlási k Zurišskej škole. Tu vytvoril najdôležitejšie vedecké práce a získal základy vedecko-pedagogickej činnosti.

Zástupcova prednostu kliniky boli: MUDr. Karol Sapák, CSc., MUDr. Ladislav Sokolík, CSc., MUDr. Mária Valentková a MUDr. Milan Krkoška. O vynikajúcej úrovni Gynekologicko-pôrodníckej kliniky svedčí aj to, že klinika vychovala veľký počet významných osobností ženského lekárstva.

Na klinike pracovali: prof. MUDr. J. Židovský, DrSc., prednosta Ústavu péče pro matku a dítě v Prahe, prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc., prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, prof. MUDr. Alojz Sasko, CSc., prednosta I. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave,  rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc., bývalý prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave-Ružinov, Doc. MUDr. Jozef Valky, CSc., MUDr. Stanislav Lipenský, CSc., primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP v Trenčíne, MUDr. Pavol Hartel, bývalý primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Čadci.

Po príchode prof. Dlhoša do Martina Ženská klinika zároveň zabezpečovala postgraduálne vzdelávanie v rámci IVZ. Po založení Lekárskej fakulty sa stali postupne prvými odbornými asistentmi kliniky : MUDr. Miloslav Meško, MUDr. Vojtech Magurský, MUDr. Alojz Sasko, MUDr. Ladislav Sokolík, MUDr. Stanislav Lipenský, MUDr. Juraj Filický, MUDr. Ján Štencl. Do kolektívu učiteľov postupne pribudli : MUDr. Ivan Philadelphy, MUDr. Ivan Ľupták, MUDr. Vladimír Krivoš, MUDr. Ernest Lányi, MUDr. Miloš Mlynček, MUDr. Ján Danko, MUDr. Štefan Krivuš, MUDr. Imrich Žigo, MUDr. Viera Švihrová, MUDr. Edita Urbánková, MUDr. Jozef Višňovský, MUDr. Pavol Hartel, MUDr. Rudolf Straka, MUDr. Juraj Matušek, MUDr. Štefan Krivuš, MUDr. Stanislav Tomáš, MUDr. Martin Kaliský, MUDr. Karol Dókuš, MUDr. Jaroslav Vráblik, MUDr. Pavol Žúbor, MUDr. Kamil Biringer, MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, MUDr. Miroslav Haško, MUDr. Iveta Švecová, MUDr.Erik Kúdela, MUDr. Petra Kasajová.

Klinika sa zameriava najmä na mladých talentovaných absolventov lekárskych fakúlt, ktorým vytvorila optimálny priestor na rýchle získanie vedecko-pedagogických hodností. Pracovisko bolo sídlom redakčnej rady a vydavateľom vedeckého časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo.

 

Zoznam lekárov Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Prednosta kliniky, profesor JLF UK

Prim. MUDr. Milan Krkoška

Primár kliniky (PN)

Prim. Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Primár kliniky (dočasne poverený), docent JLF UK, zástupca prednostu pre pedagogiku

Prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., FRSM

Profesor JLF UK, zástupca prednostu pre vedu a výskum

Prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

Profesor JLF UK

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Odborný asistent JLF UK

MUDr. Štefan Krivuš, CSc.

Odborný asistent JLF UK

MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Odborný asistent JLF UK

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Odborná asistentka JLF UK (rodičovská dovolenka)

MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Odborný asistent JLF UK

MUDr. Marcela Ňachajová, PhD.

Odborná asistentka JLF UK

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Odborná asistentka JLF UK (materská dovolenka)

MUDr. Juraj Matušek

Sekundárny lekár

MUDr. Jozef Korňan

Sekundárny lekár

MUDr. Viera Šigút Izáková

Sekundárna lekárka

MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD.

Sekundárna lekárka

MUDr. Ivana Kapustová, PhD.

Sekundárna lekárka

MUDr. Petra Móricová, PhD.

Sekundárna lekárka (rodičovská dovolenka)

MUDr. Roman Fiolka, PhD.

Sekundárny lekár

MUDr. Jana Siváková, PhD.

Sekundárna lekárka (rodičovská dovolenka)

MUDr. Katarína Fiolková

Doktorandka (rodičovská dovolenka)

MUDr. Alexandra Gondová

Doktorandka

MUDr. Zuzana Laučeková

Doktorandka

Liečba

Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou:

- Výkony na vonkajšom genitále, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)

- Hysteroskopia (diagnostická a operačná)

- Laparoskopia (diagnostická a operačná)

- Umelé ukončenie gravidity

- Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)

- Korekčné operácie vonkajších rodidiel

- Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

 

Operačné výkony s 2-7 dňovou hospitalizáciou

- Hysterektómia simplex

- Hysterektómia s adnexektómiou

- Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene

- Radikálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme krčka

- Extrafasciálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme tela maternice a vaječníka

- Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka

- Limitované operácie prsníka (QE, LE, SE) pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU

- Enukleácia myómov maternice

- Embolizácia myómov maternice

- Urogynekologické operácie s použitím implantátov (TVT-O, sieťkové operácie) 

Diagnostika

Klinika zabezpečuje zdravotnú starostlivosť z oblasti gynekológie a pôrodníctva. Je centrom perinatálnej medicíny so špičkovým technickým vybavením. V posledných rokoch došlo k vzostupu úrovne diagnostických a terapeutických postupov najmä v oblasti peripartálneho monitorovania plodov a neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. Kordocentéza s možnosťou intrauterinnej transfúzie krvi, invazívne chirurgické zákroky u tehotnej ženy, rozpracovanie diagnostických postupov u rizikových tehotností, sonografické hodnotenie plodov so zameraním sa na intrakraniálnu, renálnu a hepatálnu cirkuláciu, prenatálna diagnostika vrodených vývojových chýb, neinvazívna diagnostika tehotenských patologických stavov a odchýlok vývoja plodu či predikcie patológií tehotenstva je súčasťou spektra výkonov na pracovisku.

Ako prví v SR sa na klinike zaviedli bezbolestné pôrody v epidurálnej analgézii, používanie pulzného oxymetra a ST analýzy fetálnej srdcovej činnosti počas pôrodu. Výrazný úspech a pokrok dosiahlo pracovisko i v diagnostike a liečbe malígnych nádorov ženského genitálu a prsníkov, kde ako jedni z prvých pracovísk sa začala používať metóda biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny pri týchto ochoreniach. Dobré výsledky dosahuje pracovisko aj v oblasti detskej gynekológie a  gynekologickej endokrinológie, vrátane ktorej pracovisko opäť ako prvé v SR začalo v liečbe myómov maternice využívať i embolizačnú techniku uterinných artérií.

 
Unikátne metódy:

 • diagnostika malígnych nádorov pomocou kontrastnej Doppler-sonografie
 • kordocentéza a intrauterinná transfúzia
 • diagnostika genetických porúch plodu metódou OSCAR 
 • neinvazívna prenatálna diagnostika pomocou detekcie nukleových kyselín plodu z krvi tehotnej ženy
 • intrapartálne monitorovanie fetálneho EKG
 • intrauterinná mikroinvazívna chirurgia pomocou fetoskopu
 • 3D fetálna diagnostika
 • detekcia sentinelovej lymfatickej uzliny u karcinómu prsníka a krčka maternice
 • tenkoihlová (FNAC) a hruboihlová (Core) biopsia nádorov prsníka
 • odber pupočníkovej krvi po pôrode
 • embolizácia uterinných artérií
 • laserová operácia premalígnych lézií krčka maternice

Operačné výkony

Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou:

- Výkony na vonkajšom genitále, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)

- Hysteroskopia (diagnostická a operačná)

- Laparoskopia (diagnostická a operačná)

- Umelé ukončenie  gravidity

- Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)

- Korekčné operácie vonkajších rodidiel

- Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

 

Operačné výkony s 2-7 dňovou hospitalizáciou:

- Hysterektómia simplex

- Hysterektómia s adnexektómiou

- Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene

- Radikálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme krčka

- Extrafasciálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme tela maternice a vaječníka

- Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka

- Limitované operácie prsníka (QE, LE, SE) pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU

- Enukleácia myómov maternice

- Embolizácia myómov maternice

- Urogynekologické operácie s použitím implantátov (TVT-O, sieťkové operácie)

Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

- výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9. až 12. semestri  v odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku

- výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 6.a 7. semestri v odbore ošetrovateľstvo
 

Formy výučby:

 • prednášky, praktické cvičenia, skúšky, tematické konzultácie (6. ročník)
 • štátna skúška v odbore všeobecné lekárstvo
 • ústna skúška v odbore ošetrovateľstvo

 

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo

   Počet doteraz vyškolených doktorandov: 22

   Počet vyškolených doktorandov od roku 1995: 18

 

Špecializačné štúdium: akreditácia pre postgraduálne zdravotnícke vzdelávanie.

Klinika je od roku 2006 školiacim miestom lekárov pre postgraduálnu výučbu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Klinika je od roku 2011 školiacim a akreditovaným pracoviskom pre postgraduálnu výučbu Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

Klinika dlhodobo organizuje kurzy epidurálnej analgézie. Klinika v roku 2012 získala akreditáciu EBCOG na obdobie 5 rokov pre vykonávanie postgraduálnej špecializačnej prípravy a špecializačných skúšok v odbore Gynekológia a pôrodníctvo - homológne vzdelávanie členských štátov EÚ.

Osobnosti

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. - Prednosta

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Prednosta

Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK. Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK. Štúdium: 1975 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin 1983 - Vedecko-pedagogický titul "Kandidát vied CSc" 1986 - Vedecko-pedagogi
Zobraziť viac

Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK.

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Štúdium:

 • 1975 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
 • 1983 - Vedecko-pedagogický titul "Kandidát vied CSc"
 • 1986 - Vedecko-pedagogický titul "Docent"
 • 1997 - Vedecko-pedagogický titul "Profesor"

Odborná prax:

1975 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK Martin 

Postgraduálna špecializácia:

1978 - Atestácia I. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

1983 - Atestácia II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2004 - Atestácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

2005 - Atestácia v odbore Gynekologická onkológia

2006 - Atestácia v odbore Mamológia

Študijné pobyty: 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Universität Spital Zurich, Berlín, Halle, Washington, Miláno, Londýn, Štokholm, Péč, Viedeň, Paríž, Madrid, Lisabon

Najvýznamnejšie ocenenia:

Cena Univerzity Zurich za súbor vedeckých prác

Zlatá medaila Univerzity Komenského

Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti

Bronzová medaila J. E. Purkyně

Zlatá medaila Jeseniovej lekárskej fakulty UK

Zlatá medaila mesta Martin

Krištáľové krídlo za vedu a medicínu 2004

Publikačné a odborné aktivity:

Publikoval 217 prác, z 351 uskutočnených prednášok predniesol 50 v zahraničí, vydal 5 vysokoškolských učebných textov. Vo výskume sa zameriava na pre­venciu ochorení v gynekológii a pôrodníctve, okrem neho je aj členom vedeckých rád 5 univerzít v zahraničí, členom redakčných rád domácich i zahraničných odborných periodík a členom Svetovej organizácie pre ultrazvuk v medicíne.


Skryť viac

prim. doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Zástupca prednostu kliniky (primár)

Zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK pre pedagogiku. Dočasne poverený zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNM pre liečebno-preventívnu starostlivosť (primár kliniky).   Bydlisko: Martin Štúdium: 1997 - Gymnázium J.F.Rimavského, Levoča 2003 - Jesseniova lekárska fakulta
Zobraziť viac

Zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK pre pedagogiku.

Dočasne poverený zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNM pre liečebno-preventívnu starostlivosť (primár kliniky).

 

Bydlisko: Martin

Štúdium:

 • 1997 - Gymnázium J.F.Rimavského, Levoča
 • 2003 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, odbor všeobecné lekárstvo, titul „MUDr.“
 • 2009 - Vedecko-pedagogický titul "PhD" 
 • 2011 - Vedecko-pedagogický titul "docent"

Odborná prax:

 • od 2003 - Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin

Postgraduálna špecializácia a certifikácie:

2009 - Atestácie v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2014 - Atestácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

Študijné pobyty a certifikácie: 

2001 - Chirurgická klinika, University of Alexandria, Alexandria, Egypt

2002 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Semmelweiss University, Budapešť, Maďarsko

2004 - Neoventa, STAN analýza plodov počas pôrodu – Instructor certificate, Gothenburg, Švédsko

2005 - Fetal 3-D ultrasound, Praha, Česká republika

2005 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Lund University, Lund, Malmo a Helsinborg, Švédsko

2007 - Perinatologická klinika, Malmo University Hospital, Malmo, Švédsko

2009 - GYNECARE PROLIFT Pelvic Floor Repair Systems - Implantačný systém v urogynekológii, ÚPMD, Praha, Česká republika

2009 - BULKAMID – liečba močovej inkontinencie, ÚPMD, Praha, Česká republika

2010 - PROMEDON NAZCA POP Repair System – Implantačný systém v urogynekológii, Nový Jičín, Česká republika

2011 - Urogynekologický workshop: ultrasonografická diagnostika defektov panvového dna a urodynamické vyšetrenia u pacientiek s inkontinenciou moču; operačná liečba inkontinencie moču a POP u žien (TVT- Abbrevo, Prosima, Prolift)", Urologická klinika Prešov

2011 - Urogynekologický workshop "Surgery in urogynecology the contemporary view", Kodaň, Dánsko

2012 - Course in Advanced Gynecology Ultrasound, Karolinska University Hospital, Solna Stockholm, Švédsko.

2012 - Postgraduate course 7: Advanced course in laparoscopy: Single port and minilaparoscopy in gynaecology, Centro Oncologico Fiorentino, Florencia, Taliansko

2012 - FMF Certificate of Competence in the 11-14 Weeks Scan, Olomouc, ČR

2012 - FMF Certificate of Competence in the 20-22 Weeks Scan, Olomouc, ČR

2012 - Certificate of attendance Basic Fetal Echocardiography, Olomouc, ČR

Vedecko-výskumný, pedagogický a klinický profil:

-         Prevencia, diagnostika a liečbe intrauterinného distresu plodu s využitím kardiotokografie, fetálnej pulznej oximetrie a analýzy ST segmentu fetálneho elektrokardiogramu.

-         Využitie biochemických markerov diagnostiky intrauterinného stavu plodu – ASTRUP, laktát, erytropoetín.

-         Štúdium dopplersonografických parametrov utero-placento-fetálnej jednotky.

-         Diagnostika vrodených vývinových chýb plodu pomocou ultrazvuku: B-mód, 3D a 4D sonografia.

-         Invazívna prenatálna diagnostika – amniocentéza, placentacentéza.

-         Štúdium patologických stavov v tehotnosti – preeklampsia, intrauterinná rastová retardácia.

-         Operačná liečba urogynekologických patológií – pokles panvových orgánov, močová inkontinencia.

Riešené vedecké granty ako hlavný riešiteľ:

VEGA 1/0283/12: "Genomika a genetický polymorfizmus v etiopatogenéze močovej inkontinencie a defektov panvového dna u žien."

APVV-0315-11    "Nové metódy analýzy variability srdcovej frekvencie plodu"

Kontakt:

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

mail: biringer@lefa.sk

tel.: +421-43-4203 648, +421-43 4203 328


Skryť viac

Mgr. Zuzana Nepelová

Vedúca pôrodná asistentka

Vzdelanie a príprava   2011 - 2013 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Študijný program: pôrodná asistencia ( magisterský II. stupeň, externá forma) Študijný odbor: 7.4.4. – pôrodná asistencia   2010 - 2011 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošet
Zobraziť viac

Vzdelanie a príprava

 

2011 - 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Študijný program: pôrodná asistencia ( magisterský II. stupeň, externá forma)

Študijný odbor: 7.4.4. – pôrodná asistencia

 

2010 - 2011

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií v Bratislave

Špecializačný odbor: D.12444- Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

2009 - 2010

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií v Bratislave

Špecializačný odbor: D.09889- Manažment v pôrodnej asistencii

 

2004 - 2007

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Študijný program: pôrodná asistencia ( bakalársky I. stupeň, externá forma)

Študijný odbor: 7.4.4. – pôrodná asistencia

 

1996 - 1997

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici

Študijný odbor: 5303 6 ženská sestra

Forma štúdia: diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SZŠ

 

1990 - 1994

Stredná zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika Martin

Študijný odbor: 53-01-6 zdravotná sestra

Forma štúdia: denné štúdium absolventov ZŠ

 

Odborná prax

 

01.04.2000 – trvá

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

 

Pracovné zaradenie: od roku 2008 vedúca pôrodná asistentka- trvá

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  riadenie, organizácia a kontrola práce sestier, pôrodných asistentiek a sanitárok na Gynekologicko-pôrodníckej klinike, personálny manažment a manažment financií

 

2003-2008 staničná sestra na JIS

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  organizácia práce sestier, pôrodných asistentiek a sanitárok na ošetrovacej jednotke

 

2000-2003 pôrodná asistentka

Hlavné činnosti a zodpovednosť: komplexná ošetrovateľská starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

01.09.1998 - 31.03.2000

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Rakúsko

Pracovné zaradenie: sestra

Hlavné činnosti a zodpovednosť: komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v domácom prostredí

 

01.06.1994 - 31.08.1998

Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, 036 01 Martin

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Pracovné zaradenie: zdravotná sestra, od r.1997 ženská sestra

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  komplexná ošetrovateľská starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

Doplňujúce informácie:

Od roku 2005  členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Od roku 2012  Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní  pôrodná asistentka pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Univerzitnú nemocnicu Martin


Skryť viac

Oznamy

Kurzy predpôrodnej prípravy

- realizujeme priamo na Gynekologicko-pôrodníckej klinike na 6/3 odd. v seminárnej miestnosti každý štvrtok o 15:00 hod.

- v prípade Vášho záujmu sa prihláste na e-mailovej adrese: pripravanaporodunm@gmail.com, kde uvediete svoje meno a týždeň tehotnosti a my Vám navrhneme ideálny začiatok Vášho kurzu

- kurz predstavuje 4 stretnutia a jeho celková cena je 20,- €

- ďalšie informácie tiež na facebookovej stránke: Predpôrodná príprava - pôrodnica Martin

 

„Kedy mám ísť do pôrodnice?“  a vlastne „do ktorej?“.

„ Vyhovejú tam mojim požiadavkám a predstavám?“

Takéto a podobné otázky sa premietnu v hlave asi každej budúcej mamičky. Strach z neznámeho a niekedy už aj zo známeho sú najhlavnejšou príčinou strachu z pôrodu. V dnešnej dobe nie je problém získať informácie akéhokoľvek druhu na internete, v publikáciách, od babičky, mamičky či kamarátky....no, čo tak zájsť si pre informácie priamo k nám? Tam, kde sa to všetko odohrá...kde sa stanete už naozaj rodičmi?

Navštívte nás aj spolu s  partnerom. Pre vás oboch to bude silný zážitok a vy aj budúci otecko si urobíte predstavu o tom, čo vás v blízkej budúcnosti čaká.

Získate veľa rád od skúsených pôrodných asistentiek a novorodeneckých sestier, dozviete sa mnoho vecí, ktoré sa v knihe nedočítate, budú trpezlivo zodpovedané všetky vaše otázky...

 

Cenník nadštandardných služieb

 

Predpôrodná príprava 20,00 €
Pobyt v malom apartmáne odd. 6/2 - izba č.1 100,00 €/deň
Pobyt vo veľkom apartmáne odd. 6/2 - izba č.2 132,00 €/deň
Jednolôžková štandardná izba 66,00 €/deň
Pobyt v apartmáne odd. 6/3 - izba č.1 100,00 €/deň
Pôrod do vody 165,00 €
Sterilizácia na vlastnú žiadosť 332,00 €
Vyžiadanie pôrodníka mimo služby 165,00 €

Kontakty

Sekretariát prednostu kliniky: 043/4203 242, zens@jfmed.uniba.sk

Ženská ambulancia 6/1 odd.: 043/4203 591

Oddelenie šestonedelia 6/2: 043/4203 241

Gynekologické oddelenie 6/3: 043/4203 328

Pooperačná izba 6/3 odd.: 043/4203 804

Pôrodná sála 6/2 odd.: 043/4203 457

Dokumentácia - výsledky vyšetrení 6/1 odd.: 043/4203 655
 

Gynekologicko - pôrodnícka klinika

Ambulancie Gynekologicko-pôrodníckej kliniky

Telefón:043/4203 591 (amb.č.2), 043/4203 207 (amb.č.3)
Ordinačné hodiny:
 

Ambulancia 6/1 – č.2 (kl.591)

Ambulancia 6/1 – č.3 (kl.207)

 

07:00-15:30

11:00-13:00

07:00-08:00

10:00-13:00

Pondelok

CTG, konzíliá, ambulantné výkony

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Krivuš,CSc.

MUDr. Izáková

Indikačná ambulancia

Prof.Danko,CSc

Doc.Biringer,PhD.

Príjem pacientok v režime JAS a malých operačných výkonov

MUDr. Izáková

Onkogynekologická ambulancia

Ambulancia cervikálnej patológie

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Kúdela,PhD.

MUDr.Fiolka,PhD.

MUDr.Kapustová,PhD.

 

Utorok

CTG, konzíliá, ambulantné výkony

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Krivuš,CSc.

MUDr. Izáková

 

Indikačná ambulancia

Prof.Danko,CSc

Doc.Biringer,PhD.

Príjem pacientok v režime JAS a malých operačných výkonov

MUDr. Izáková

Ambulancia detskej gynekológie

MUDr.Izáková

Streda

CTG, konzíliá, ambulantné výkony

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Krivuš,CSc.

MUDr. Izáková

Indikačná ambulancia

Prof.Danko,CSc

Doc.Biringer,PhD.

Príjem pacientok v režime JAS a malých operačných výkonov

MUDr. Izáková

Ambulancia prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

Prof.Višňovský, CSc.

 

Ambulancia detskej gynekológie

MUDr.Izáková

Štvrtok

CTG, konzíliá, ambulantné výkony

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Krivuš,CSc.

MUDr. Izáková

Indikačná ambulancia

Prof.Danko,CSc

Doc.Biringer,PhD.

Príjem pacientok v režime JAS a malých operačných výkonov

MUDr. Izáková

Onkogynekologická ambulancia

Ambulancia cervikálnej patológie

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Kúdela,PhD.

MUDr.Fiolka,PhD.

MUDr.Kapustová,PhD.

Prenatálna invazívna diagnostika (08:30-10:00, OS 6/1)

Prof.Višňovský,CSc.+poverený lekár

Piatok

CTG, konzíliá, ambulantné výkony

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Krivuš,CSc.

Indikačná ambulancia

Prof.Danko,CSc

Doc.Biringer,PhD.

Príjem pacientok v režime JAS a malých operačných výkonov

MUDr. Izáková

Senologická ambulancia

Prof.Žúbor,DrSc.

MUDr.Kapustová,PhD.

 


Predpôrodná príprava

....odbúrať strach z neznámeho, racionálne vysvetliť určité fakty  alebo ako to „u nás“ chodí, keď  sa dieťatko rodí ....

 

„Kedy mám ísť do pôrodnice?“  a vlastne „do ktorej?“.

„ Vyhovejú tam mojim požiadavkám a predstavám?“

Takéto a podobné otázky sa premietnu v hlave asi každej budúcej mamičky. Strach z neznámeho a niekedy už aj zo známeho sú najhlavnejšou príčinou strachu z pôrodu. V dnešnej dobe nie je problém získať informácie akéhokoľvek druhu na internete, v publikáciách, od babičky, mamičky či kamarátky....no, čo tak zájsť si pre informácie priamo k nám? Tam, kde sa to všetko odohrá...kde sa stanete už naozaj rodičmi?

Navštívte nás aj spolu s  partnerom. Pre vás oboch to bude silný zážitok a vy aj budúci otecko si urobíte predstavu o tom, čo vás v blízkej budúcnosti čaká.

Získate veľa rád od skúsených pôrodných asistentiek a novorodeneckých sestier, dozviete sa mnoho vecí, ktoré sa v knihe nedočítate, budú trpezlivo zodpovedané všetky vaše otázky...

Volajte nám počas pracovných dní v dopoludňajších hodinách na

T.č. 043/4 203 358 a dohodneme si termín stretnutia priamo u nás na klinike.

Facebook: Predpôrodná príprava - pôrodnica Martin

Spoplatnené služby:

Cenník nadštandardných služieb

 

Predpôrodná príprava 20,00 €
Prítomnosť blízkej osoby pri pôrode 33,00 €
Epidurálna analgézia pri pôrode 130,00 €
Pobyt v malom apartmáne odd. 6/2 - izba č.1 100,00 €/deň
Pobyt vo veľkom apartmáne odd. 6/2 - izba č.2 132,00 €/deň
Jednolôžková štandardná izba 66,00 €/deň
Pobyt v apartmáne odd. 6/3 - izba č.1 100,00 €/deň
Pôrod do vody 165,00 €
Sterilizácia na vlastnú žiadosť 332,00 €
Vyžiadanie pôrodníka mimo služby 165,00 €

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.