Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Profil pracoviska

Vznik Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa datuje od roku 1936, keď bola postavená terajšia budova a primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia sa stal doc. MUDr. Teodor Schwarz, CSc., ktorý viedol gynekologicko-pôrodnícke oddelenie do roku 1948, kedy prišiel za primára do Martina prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc. Po odchode prof. MUDr. E. Dlhoša, DrSc. do Trenčína viedol kliniku do roku 1967 primár Zvarík. Od roku 1968 bol vedúcim lekárom prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. Po jeho odchode za prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave od roku 1975 do roku 1990 viedol kliniku Doc. MUDr. Mikuláš Toldy, CSc. V roku 1990 sa stal prednostom prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý sa hlási k Zurišskej škole. Tam vytvoril najdôležitejšie vedecké práce a získal základy vedecko-pedagogickej činnosti. Od 01. júla 2018 do 02. septembra 2019 viedol kliniku v pozícii prednostu prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA. Následne bol vedením kliniky poverený a od 1. marca 2020 i menovaný doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Zástupcovia prednostu kliniky (primári) boli: MUDr. Karol Sapák, CSc., MUDr. Ladislav Sokolík, CSc., MUDr. Mária Valentková, MUDr. Milan Krkoška., doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD., doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD., MUDr. Štefan Novysedlák ; od 01.05.2022:  MUDr. Tibor Bielik, PhD.

O vynikajúcej úrovni Gynekologicko-pôrodníckej kliniky svedčí aj to, že klinika vychovala veľký počet významných osobností ženského lekárstva. Na klinike pracovali: prof. MUDr. J. Židovský, DrSc., prednosta Ústavu péče pro matku a dítě v Prahe, prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc., prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, prof. MUDr. Alojz Sasko, CSc., prednosta I. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc., bývalý prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave-Ružinov, Doc. MUDr. Jozef Valky, CSc., MUDr. Stanislav Lipenský, CSc., primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP v Trenčíne, MUDr. Pavol Hartel, bývalý primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Čadci.

Po príchode prof. Dlhoša do Martina Ženská klinika zároveň zabezpečovala postgraduálne vzdelávanie v rámci IVZ. Po založení Lekárskej fakulty sa stali postupne prvými odbornými asistentmi kliniky : MUDr. Miloslav Meško, MUDr. Vojtech Magurský, MUDr. Alojz Sasko, MUDr. Ladislav Sokolík, MUDr. Stanislav Lipenský, MUDr. Juraj Filický, MUDr. Ján Štencl. Do kolektívu učiteľov postupne pribudli : MUDr. Ivan Philadelphy, MUDr. Ivan Ľupták, MUDr. Vladimír Krivoš, MUDr. Ernest Lányi, MUDr. Miloš Mlynček, MUDr. Ján Danko, MUDr. Štefan Krivuš, MUDr. Imrich Žigo, MUDr. Viera Švihrová, MUDr. Edita Urbánková, MUDr. Jozef Višňovský, MUDr. Pavol Hartel, MUDr. Rudolf Straka, MUDr. Juraj Matušek, MUDr. Štefan Krivuš, MUDr. Stanislav Tomáš, MUDr. Martin Kaliský, MUDr. Karol Dókuš, MUDr. Jaroslav Vráblik, MUDr. Pavol Žúbor, MUDr. Kamil Biringer, MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, MUDr. Miroslav Haško, MUDr. Iveta Švecová, MUDr.Erik Kúdela, MUDr. Petra Kasajová a ďalší.

Klinika sa zameriava najmä na mladých talentovaných absolventov lekárskych fakúlt, ktorým vytvorila optimálny priestor na rýchle získanie vedecko-pedagogických hodností. Pracovisko bolo sídlom redakčnej rady a vydavateľom vedeckého časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo.

Zoznam lekárov Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM

Meno a priezvisko lekára

Funkcia

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Prednosta kliniky, docent JLF UK

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Profesor JLF UK - úväzok

Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Docent JLF UK, Zástupca prednostu pre Jesseniovu lekársku fakultu UK

MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Zástupca prednostu kliniky pre Univerzitnú nemocnicu Martin

MUDr. Imrich Žigo, CSc.
Odborný asistent JLF UK - úväzok
MUDr. Štefan Krivuš, CSc.
Odborný asistent JLF UK - úväzok
MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.
Odborná asistentka JLF UK - úväzok
MUDr. Petra Kasajová, PhD.
Odborná asistentka JLF UK - úväzok
MUDr. Zuzana Laučeková, PhD.
Odborná asistentka JLF UK (RD) - úväzok
MUDr. Juraj Matušek
Sekundárny lekár UNM
MUDr. Jozef Korňan
Sekundárny lekár UNM
MUDr. Ondrej Vasilik
Sekundárny lekár UNM
MUDr. Viliam Martinček
Sekundárny lekár UNM
MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD.
Sekundárna lekárka UNM (RD)
MUDr. Petra Móricová, PhD.
Sekundárna lekárka UNM
MUDr. Jana Siváková, PhD.
Sekundárna lekárka UNM
MUDr. Ladislav Tomša
Sekundárny lekár UNM
MUDr. Mária Hederová Gazdačková
Sekundárna lekárka (RD)
MUDr. Denisa Šimová
Rezidentka
MUDr. Erik Kozubík, PhD.
Odborný asistent JLF UK - úväzok
MUDr. Terézia Pribulová
Doktorandka JLF UK - úväzok
MUDr. Tomáš Rokos
Doktorand JLF UK - úväzok
MUDr. Zuzana Holecová
Rezidentka
MUDr. Tatiana Šrobová
Sekundárna lekárka UNM
MUDr. Dominika Vlčáková Sekundárna lekárka UNM
MUDr. Liudmyla Volynets Sekundárna lekárka UNM
MUDr. Peter Veščičík Sekundárny lekár UNM
MUDr. Martin Jamriška Sekundárny lekár UNM
MUDr. Stanislava Richterová, PhD. Sekundárna lekárka UNM, anestéziologička

Liečba

Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou:

 • Výkony na vonkajších genitáliách, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)
 • Hysteroskopia (diagnostická a operačná)
 • Laparoskopia (diagnostická a operačná)
 • Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)
 • Korekčné operácie vonkajších rodidiel
 • Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

Operačné výkony s viacdňovou hospitalizáciou

 • Hysterektómia simplex
 • Hysterektómia s adnexektómiou
 • Totálna laparoskopická hysterektómia vrátane biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny
 • Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene
 • Radikálna hysterektómia pri karcinóme krčka
 • Extrafasciálna hysterektómia pri karcinóme tela maternice a vaječníka
 • Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka
 • Limitované operácie prsníka pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU
 • Enukleácia myómov maternice
 • Urogynekologické operácie bez a s použitím implantátov
 • Operácie hlbokej infiltrujúcej endometriózy

Diagnostika

Klinika zabezpečuje zdravotnú starostlivosť z oblasti gynekológie a pôrodníctva. Je centrom perinatálnej medicíny so špičkovým technickým vybavením. V posledných rokoch došlo k vzostupu úrovne diagnostických a terapeutických postupov najmä v oblasti peripartálneho monitorovania plodov a neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. Kordocentéza s možnosťou intrauterinnej transfúzie krvi, invazívne chirurgické zákroky u tehotnej ženy, rozpracovanie diagnostických postupov u rizikových tehotností, sonografické hodnotenie plodov so zameraním sa na intrakraniálnu, renálnu a hepatálnu cirkuláciu, prenatálna diagnostika vrodených vývinových chýb, neinvazívna diagnostika tehotenských patologických stavov a odchýlok vývoja plodu či predikcie patológií tehotenstva je súčasťou spektra výkonov na pracovisku.

Ako prví v SR sa na klinike zaviedli bezbolestné pôrody v epidurálnej analgézii, používanie pulzného oxymetra a ST analýzy fetálnej srdcovej činnosti počas pôrodu. Výrazný úspech a pokrok dosiahlo pracovisko i v diagnostike a liečbe malígnych nádorov ženského genitálu a prsníkov, kde ako jedni z prvých pracovísk sa začala používať metóda biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny pri týchto ochoreniach. Dobré výsledky dosahuje pracovisko aj v oblasti detskej gynekológie a  gynekologickej endokrinológie, vrátane ktorej pracovisko opäť ako prvé v SR začalo v liečbe myómov maternice využívať i embolizačnú techniku uterinných artérií.

Unikátne metódy:

 • diagnostika genetických porúch plodu
 • neinvazívna prenatálna diagnostika pomocou detekcie nukleových kyselín plodu z krvi tehotnej ženy
 • 3D fetálna diagnostika
 • detekcia sentinelovej lymfatickej uzliny karcinómu maternice, prsníka a krčka maternice
 • tenkoihlová (FNAC) a hruboihlová (Core) biopsia nádorov prsníka
 • laserová operácia premalígnych lézií krčka maternice

Operačné výkony

Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou:

 • Výkony na vonkajších genitáliách, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)
 • Hysteroskopia (diagnostická a operačná)
 • Laparoskopia (diagnostická a operačná)
 • Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)
 • Korekčné operácie vonkajších rodidiel
 • Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

Operačné výkony s viacdňovou hospitalizáciou

 • Hysterektómia simplex
 • Hysterektómia s adnexektómiou
 • Totálna laparoskopická hysterektómia vrátane biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny
 • Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene
 • Radikálna hysterektómia pri karcinóme krčka
 • Extrafasciálna hysterektómia pri karcinóme tela maternice a vaječníka
 • Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka
 • Limitované operácie prsníka pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU
 • Enukleácia myómov maternice
 • Urogynekologické operácie bez a s použitím implantátov
 • Operácie hlbokej infiltrujúcej endometriózy

Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

 • výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9. až 12. semestri  v odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku
 • výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 6.a 7. semestri v odbore ošetrovateľstvo
 • výučba predmetov pôrodnej asistencie v bakalárskom aj magisterskom stupni vzdelávania
 • výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v odbore zubné lekárstvo
   

Formy výučby:

 • prednášky, praktické cvičenia, skúšky, tematické konzultácie
 • štátna skúška v odbore všeobecné lekárstvo
 • ústna skúška v odbore ošetrovateľstvo
 • štátna skúška v odbore pôrodná asistencia

 

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo

Počet doteraz vyškolených doktorandov: 22

Počet vyškolených doktorandov od roku 1995: 18

Špecializačné štúdium: akreditácia pre postgraduálne zdravotnícke vzdelávanie.

Klinika je od roku 2006 školiacim miestom lekárov pre postgraduálnu výučbu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Klinika je od roku 2011 školiacim a akreditovaným pracoviskom pre postgraduálnu výučbu Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

Klinika dlhodobo organizuje kurzy epidurálnej analgézie. Klinika v roku 2012 získala akreditáciu EBCOG pre vykonávanie postgraduálnej špecializačnej prípravy a špecializačných skúšok v odbore Gynekológia a pôrodníctvo - homológne vzdelávanie členských štátov EÚ.

Osobnosti

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Profesor JLF UK, bývalý prednosta kliniky

Bývalý prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK.

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Štúdium:

 • 1975 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
 • 1983 - Vedecko-pedagogický titul "Kandidát vied CSc"
 • 1986 - Vedecko-pedagogický titul "Docent"
 • 1997 - Vedecko-pedagogický titul "Profesor"

Odborná prax:

1975 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK Martin 

Postgraduálna špecializácia:

1978 - Atestácia I. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

1983 - Atestácia II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2004 - Atestácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

2005 - Atestácia v odbore Gynekologická onkológia

2006 - Atestácia v odbore Mamológia

Študijné pobyty: 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Universität Spital Zurich, Berlín, Halle, Washington, Miláno, Londýn, Štokholm, Péč, Viedeň, Paríž, Madrid, Lisabon

Najvýznamnejšie ocenenia:

Cena Univerzity Zurich za súbor vedeckých prác

Zlatá medaila Univerzity Komenského

Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti

Bronzová medaila J. E. Purkyně

Zlatá medaila Jeseniovej lekárskej fakulty UK

Zlatá medaila mesta Martin

Krištáľové krídlo za vedu a medicínu 2004

Publikačné a odborné aktivity:

Publikoval 217 prác, z 351 uskutočnených prednášok predniesol 50 v zahraničí, vydal 5 vysokoškolských učebných textov. Vo výskume sa zameriava na pre­venciu ochorení v gynekológii a pôrodníctve, okrem neho je aj členom vedeckých rád 5 univerzít v zahraničí, členom redakčných rád domácich i zahraničných odborných periodík a členom Svetovej organizácie pre ultrazvuk v medicíne.

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. - Docent, prednosta kliniky

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Docent, prednosta kliniky

Štúdium:

 • 2003 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, odbor všeobecné lekárstvo, titul „MUDr.“
 • 2009 - Vedecko-pedagogický titul "PhD" 
 • 2011 - Vedecko-pedagogický titul "docent"

Odborná prax:

 • od 2003 - Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin

Postgraduálna špecializácia a certifikácie:

2009 - Atestácie v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2013 - Atestácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

Funkcie:

2009 - 2019 - zástupca prednostu kliniky pre pedagogickú činnosť

2017 - 2019 - zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť

2019 - 2020 - poverený prednosta kliniky

od 01.03.2020 - menovaný prednosta kliniky

od 2019 - garant špecializačného odboru Gynekológia a pôrodníctvo

od 2018 - člen Výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS

od 2019 - člen skúšobných komisií v špecializačnom odbore Mamológia a certifikačnej príprave Mamodiagnostika v gynekológii

od 2022 - garant špecializačného odboru Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

 

Študijné pobyty a certifikácie: 

2001 - Chirurgická klinika, University of Alexandria, Alexandria, Egypt

2002 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Semmelweiss University, Budapešť, Maďarsko

2004 - Neoventa, STAN analýza plodov počas pôrodu – Instructor certificate, Gothenburg, Švédsko

2005 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Lund University, Lund, Malmo a Helsinborg, Švédsko (tútor: prof. Karel Maršál, M.D., Ph.D.)

2007 - Perinatologická klinika, Malmo University Hospital, Malmo, Švédsko (tútor: Prof. Per Olofsson, M.D., Ph.D.)

2009 - GYNECARE PROLIFT Pelvic Floor Repair Systems - Implantačný systém v urogynekológii, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česko

2009 - BULKAMID – liečba močovej inkontinencie, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česko

2010 - PROMEDON NAZCA POP Repair System – Implantačný systém v urogynekológii, Nový Jičín, Česko

2011 - Urogynekologický workshop: ultrasonografická diagnostika defektov panvového dna a urodynamické vyšetrenia u pacientok s inkontinenciou moču; operačná liečba

inkontinencie moču a POP u žien (TVT- Abbrevo, Prosima, Prolift)", Urologická klinika Prešov

2011 - Urogynekologický workshop "Surgery in urogynecology the contemporary view", Kodaň, Dánsko

2012 - Course in Advanced Gynecology Ultrasound, Karolinska University Hospital, Solna Stockholm, Švédsko

2012 - Postgraduate course 7: Advanced course in laparoscopy: Single port and minilaparoscopy in gynaecology, Centro Oncologico Fiorentino, Florencia, Taliansko

2012 - FMF Certificate of Competence in the 11-14 Weeks Scan, Olomouc, Česko

2012 - FMF Certificate of Competence in the 20-22 Weeks Scan, Olomouc, Česko

2012 - Certificate of attendance Basic Fetal Echocardiography, Olomouc, Česko

2015 - Post Partum Haemorrhage Simulation Workshop, XXI FIGO WORLD CONGRESS OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, Vancouver Convention Centre, Kanada

2022 - Študijný pobyt z onkogynekológie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike - Onkologické oddelenie G1, Všeobecná fakultná nemocnica a 1. Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Prahe, Apolinářská 18, 128 08 Praha 2, Česká republika​

Vedecko-výskumný, pedagogický a klinický profil:

 • Prevencia, diagnostika a liečbe intrauterinného distresu plodu s využitím kardiotokografie, fetálnej pulznej oximetrie a analýzy ST segmentu fetálneho elektrokardiogramu.
 • Využitie biochemických markerov diagnostiky intrauterinného stavu plodu – ASTRUP, laktát, erytropoetín.
 • Štúdium dopplersonografických parametrov utero-placento-fetálnej jednotky.
 • Diagnostika vrodených vývinových chýb plodu pomocou ultrazvuku: B-mód, 3D a 4D sonografia.
 • Invazívna prenatálna diagnostika – amniocentéza, placentacentéza.
 • Štúdium patologických stavov v tehotnosti – preeklampsia, intrauterinná rastová retardácia.
 • Operačná liečba urogynekologických patológií – pokles panvových orgánov, močová inkontinencia.
 • Onkogynekológia

VEDECKÉ GRANTY:

Hlavný riešiteľ:

VEGA 1/0283/12: "Genomika a genetický polymorfizmus v etiopatogenéze močovej inkontinencie a defektov panvového dna u žien."

APVV-0315-11  "Nové metódy analýzy variability srdcovej frekvencie plodu"

 

Spoluriešiteľ:

APVT-20-033104 „Súčasné možnosti a optimalizácia postupov v detekcii ohrozenia plodu hypoxiou počas tehotnosti a pôrodu.“

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD., Doba riešenia: 2004-2008

APVV-16-0021 „Úloha mikroRNA v karcinóme prsníka: biologický význam, cielené molekuly a signálne dráhy.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., Doba riešenia: 1.7.2017 - 30.6.2021

 

VEGA MŠVVaŠ SR:

1/1188/04 „Kontraktilita hladkého svalu vajíčkovodu a možnosti jej farmakologického ovplyvnenia.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., Doba riešenia: 2004-2006

1/3374/06 „Význam stanovenia expresie streoidných receptorov a génu mRNA aromatázy a určenia zmeny estrogénového metabolizmu kódovaného génom CYP19 u endometriózy.“ 

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Doba riešenia: 2006-2008

1/3384/06 „Niektoré genetické polymorfizmy vazoaktívnych génov v etiopatogenéze preeklampsie a akcelerovanej hypertenzie v tehotnosti.“

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Imrich Žigo, CSc., Doba riešenia: 2006-2008

1/3379/06 „Vyšetrenie génovo determinovaného HER-2 stavu v manažmente prevencie, diagnostiky a liečby invazívneho karcinómu mliečnej žľazy u žien.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., Doba riešenia: 2006-2008

1/4247/07 „Výživa matiek vo vzťahu k výskytu vybraných mykotoxínov v materskom mlieku a ich vplyv na klinické parametre novorodencov a dojčiat.“

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Aurel Dostál, PhD., Doba riešenia: 2007-2009

1/0077/08 „Včasná predikcia vzniku preeklampsie pomocou markerov endotelovej dysfunkcie a dopplersonografických zmien uteroplacentovej a fetálnej cirkulácie.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Doba riešenia: 2008-2010

1/0069/09 „Skorá detekcia vzniku invazívneho karcinómu prsníka pomocou markerov bunkovej proliferácie, tkanivovej apoptózy a hypoxického poškodenia.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., Doba riešenia: 2009-2011

1/0102/15 „MiRNA-asociované génové polymorfizmy a voľná cirkulujúca miRNA v patogenéze preeklampsie ako potenciálne neinvazívne biomarkery.“

Zodpovedná riešiteľka: doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD., Doba riešenia: 2015-2017

1/0549/19 „Využitie výsledkov analýzy DNA a detekcie mikroRNA v primárnej a sekundárnej profylaxii tromboembolických komplikácií u pacientov so syndrómom lepivých doštičiek.“

Zodpovedná riešiteľka: MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., Doba riešenia: 2019-2022

1/0398/21 „Imunitný systém a vaginálny mikrobióm ako dôležité mediátory v procese cervikálnej karcinogenézy.“

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD., Doba riešenia: 2021-2024

 

GRANTY MZ SR:

MZ SR 2007/60-MFN-02 „Včasná predikcia vzniku preeklampsie.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Doba riešenia: 2008-2012

 

INÉ:

ITMS kód Projektu 26220120016 „Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Doba riešenia: 2009-2011

ITMS kód Projektu 26220120036 „Dobudovanie Centra excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV II).“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Doba riešenia: 2010 – 2013

ITMS kód Projektu 26220220113 „Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Doba riešenia: 2010-2015

ITMS kód Projektu 26110230071 „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF v Martine.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý PhD., Doba riešenia: 2012-2015

ITMS kód Projektu 26220220187 „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin).“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Doba riešenia: 2013-2015

313011T431 „Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k personalizovanej liečbe závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení.“

Prijímateľ: JLF UK, Partner: LF UK v Bratislave, Doba riešenia: 1.1.2016-31.12.2019

313011V446 „Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prof. RNDr. Erika Halašová, PhD., doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Partneri projektu: Vedecký park UK, Anima Group, s.r.o., BIOHEM, spol. s.r.o., Biomedicínske centrum SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, IPESOFT spol. s.r.o., Lambda Life a.s., MABPRO, a.s., Martinské bioptické centrum, s.r.o., UPJŠ v Košiciach, ŽU v Žilina, Doba riešenia: 1.9.2019-30.6.2023

313011AUA5 „Nové možnosti manažmentu závažných ochorení v liečebno-preventívnej starostlivosti s ohľadom na bezpečnosť zdravotníckych profesionálov.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD., doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Doba riešenia: 1.11.2020 - 30.6.2023

 

Vedenie diplomových (17x), dizertačných (2x) a iných prác (1x)

1. Urogenitálne plastiky [Diplomová] / Stanislav Krajňák. - [s.l.] : [s.n.], 2012, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=46EC41480997D7F102BBACC35E13

2. Význam analýzy perinatálnej a materskej úmrtnosti [Diplomová] / Bc. Zuzana Nepelová. - [s.l.] : [s.n.], 2013, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=334EBFF4980CD7744241421C905F

3. Miscarriage - conservative and surgical management [Diplomová] = Spontánny potrat - konzervatívny a operačný menežment / Malin Bu Solgård. - Bratislava, 2017. - 47 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=11002ED4121AC482ADBD60E58C17

4. Invazívna prenatálna diagnostika [Diplomová] / Lucia Jurášová. - [s.l.] : [s.n.], 2012, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=48914484AAB39F5B9E0C5AF8116B

5. Antepartálny monitoring plodu pred termínom pôrodu [Diplomová] / Lenka Zábojníková. - [s.l.] : [s.n.], 2011, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=3A85F488E2E5A93AA7BC705C63EE

6. Genetic factors in urogynecology [Diplomová] = Gynekologické faktory v urogynekológii / Ole Christian Haugsand Sørnes. - Bratislava, 2015. - 47 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=17899838D38E4BD15F1A85BC5694

7. Therapeutic possibilities for fetal growth restriction [Diplomová] = Liečebné možnosti rastovej reštrikcie plodu / Stefanía Thorarensen. - Bratislava, 2020. - 51 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D028D1829C892C28CA20AB4301AA

8. Intrauterine devices and systems [Diplomová] = Intrauterinné telieska a systémy / Evgeniya Berchik. - Bratislava, 2014. - 56 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5E30695270CDBCB7A06D1395778A

9. Nové sonografické markery genetických ochorení plodu [Diplomová] = New ultrasound markers of fetal genetic disorders / Martina Višňovská. - Bratislava, 2017. - 59 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=691191F73B2EFEEBEDA5AF823DCA

10. Placental pathology [Diplomová] = Patológia placenty / Magdalena Kinga Massalska. - Bratislava, 2017. - 50 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7FE4E0810F66E41DFEAFC223557F

11. Komplikácie gynekologických operácií [Diplomová] / Tatiana Poštrková. - [s.l.] : [s.n.], 2013, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CAA13C70E4379491E283E51AA3B5

12. Surgical treatment of endometriosis [Diplomová] = Chirurgická liečba endometriózy / Ingvild Bjåland Østerhus. - Bratislava, 2016. - 49 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=78A250D23BCFF2279B7AB173D3A6

13. Malformácie ženských rodidiel [Diplomová] = Female genital malformations / Mária Hamarová. - Bratislava, 2016. - 76 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=98450E162FA634A8CDBD70491A09

14. Treatment of female genital malformations [Diplomová] = Liečba malformácií ženského genitálu / Ulla Heider Hamid Hussein. - Bratislava, 2019. - 70 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A6067EBA35451301826BDC0D9AAB

15. Maternal morbidity and pregnancy [Diplomová] = Maternal morbidity and pregnancy / Helene Meyer Magnussen. - [s.l.] : [s.n.], 2012, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=48914484AAB39F5B9E0B5BF8116B

16. Postpartálne krvácanie [Diplomová] / Lenka Krišková. - Bratislava, 2014. - 56 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CACC2D03630BC76540E3FDEC5139

17. Defekty panvového dna [Diplomová] = Pelvic floor defects / Rastislav Štefanko. - Bratislava, 2015. - 50 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=06ED14E8665C76DEA6C15C94DD389.

18. Diagnostika vrodených vývinových chýb pomocou ultrasonografie [Dizertačná] / MUDr. Jana Siváková. - Bratislava, 2014. - 97 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=01A6BB7AB96764ED514D39C9A3BE

19. Nové metódy diagnostiky fetálnej hypoxie [Dizertačná] = New methods of fetal hypoxia diagnosis / MUDr. Michaela Hrtánková. - Bratislava, 2017. - 93 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=3914A65DCB5999B3F21D53D4793E

20. Molekulovo genetické markery pri defektoch tkanív panvového dna u žien [Iná] = Molecular genetic markers in tissues of pelvic floor defects in women / Mgr. Pavol Lukáč. - Košice, 2016. - 54 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BF71001281B44C350571B9FCCC15

Vedenie študentských vedeckých prác (3x)

1. Operačné ukončenie pôrodu na konci I. doby a v II. dobe pôrodnej / Andrea Vitališová – XXVI. Študentská vedecká konferencia, JLF UK – Martin, 26.04.2005

2. Indukcia potratu v II. a III. trimestri gravidity prostaglandínmi / Andrea Vitališová – XXVI. Študentská vedecká konferencia, JLF UK – Martin, 26.04.2005

3. Group B Streptococcus infection in perinatology / Lucia Gašparáková, Zuzana Podmanická – XXX. Student scientific conference, JFM CU – Martin, 29.04.2009

Oponent diplomových (19x), dizertačných (5x) a habilitačných prác (1x)

1. Nové sonografické techniky hodnotenia funkcie srdca plodu v predikcii perinatálneho výstupu [Diplomová] / Erika Gondová. - [s.l.] : [s.n.], 2012, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5E5121F04DA708F8C1C317BC930B

2. Posúdenie rizík genetickej amniocentézy [Diplomová] / Margita Habľáková. - [s.l.] : [s.n.], 2012, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=46EC41480997D7F102BCAFC35E13

3. Diagnostics of heart anomalies in the fetus [Diplomová] = Diagnostika srdcových vád u plodu / Artur Stefan Augustyniak. - Bratislava, 2018. - 56 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0EF1B0C9D97E5428C51F14A8DC78

4. Compliance hygieny rúk na gynekologicko-pôrodníckom oddelení [Diplomová] / Bc. Andrea Bačovčinová. - [s.l.] : [s.n.], 2013, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=334EBFF4980CD7744243451C905F

5. Karcinóm prsníka v tehotnosti [Diplomová] / Bc. Kristína Bujnová. - [s.l.] : [s.n.], 2013, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=59734746E12AE9CA35939DF37B2D

6. Intrapartum fetal hypoxia [Diplomová] = Intrapartálna fetálna hypoxia / Nina Beate Kvaal Sjøvold. - Bratislava, 2015. - 56 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=3B21D420C0C923F60D86BEBA0363

7. 3D-4D ultrasonography in gynaecology and obstetrics [Diplomová] = 3D-4D ultrasonografia v gynekológii a pôrodníctve / Ulrikke Nordahl. - Bratislava, 2016. - 2 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=78A250D23BCFF2279B7ABC73D3A6

8. Postpartum haemorrhage [Diplomová] = Popôrodné krvácanie / Monika Vang. - Bratislava, 2019. - 45 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=84DA70B0936AC2501E9314D20994

9. Operative management of cervical precanceroses and cervical cancer [Diplomová] = Operačný manažment cervikálnych prekanceróz a rakoviny krčka maternice / Ana Vasco Dias. - Bratislava, 2017. - 59 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C7FB5A0F39169367AD5F36B2F1E0

10. Krvácanie po pôrode [Diplomová] = Bleeding after delivery / Petra Pružinská. - Bratislava, 2015. - 50 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C8A43D1D2346C0592FA3C376B0CC

11. Ovarian hyperstimulation syndrome [Diplomová] = Ovariálny hyperstimulačný syndróm / Julie Nord. - Bratislava, 2020. - 47 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9A7ADD0D299745E45D9EBED3D3B4

12. Caesarean section - classification systems and complications [Diplomová] = Cisársky rez - klasifikačné systémy a komplikácie / Camilla Svendsen. - Bratislava, 2020. - 82 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D028D1829C892C28C425AB4301AA

13. Vaginálny mikrobióm a imunitný systém v patogenéze cervikálnych prekanceróz [Diplomová] = Vaginal microbiome and immune system in the pathogenesis of cervical precancerous lesions / Lucia Hrabovecká. - Bratislava, 2021. - 71 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=67FCA118A9F8BF30C20790799F82

14. Pôrod koncom panvovým [Diplomová] / Marianna Mattová. - [s.l.] : [s.n.], 2011, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=21CAA6D6BE29B1FCCD11395AB7F5

15. Nádorové markery vyššej generácie v diagnostike a monitorovaní nádorových ochorení [Diplomová] / Andrej Ganobjak. - [s.l.] : [s.n.], 2013, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A620642252F04BC5E518AD8602AE

16. Deep venous thrombosis in pregnancy, analysis of risk factors including case reports [Diplomová] = Deep venous thrombosis in pregnancy, analysis of risk factors including case reports / Mairead Rosemary Brogan. - [s.l.] : [s.n.], 2012, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=46EC41480997D7F102BBA8C35E13

17. Komplikácie šestonedelia [Diplomová] / Zuzana Styková. - [s.l.] : [s.n.], 2013, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F2C5C64D9C64B04EAD764925C46E

18. Laparotomy vs laparoscopy in treatment of early stage cervical cancer [Diplomová] = Laparotómia vs. laparoskopia pri liečbe rakoviny krčka maternice v počiatočnom štádiu / Tymoteusz Jakub Ślęczka. - Bratislava, 2018. - 40 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5405D7E2C43D9DAFBA99C5CA0676

19. Conservative management of uterine myomas [Diplomová] = Konzervatívny manažment myómov maternice / Sigrid Klepaker. - Bratislava, 2017. - 75 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=998D604438B59F55B28C51FC0D22

20. Možnosti predikcie endometriózy sakrouterinných väzov pomocou transvaginálnej trojdimenzionálnej ultrasonografie [Dizertačná] = Prediction of endometriosis of uterosacral ligaments using transvaginal three-dimensional ultrasonography / MUDr. Silvia Vernerová. - Košice, 2015. - 164 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6A3A32DBBC315C829A8AC6846172

21. Význam genetického sonogramu v populácii tehotných žien s nízkym rizikom aneuploidií [Dizertačná] = The importance of genetic sonogram in the population of pregnant women with low risk of aneuploidy / MUDr. Svetlana Jánošová. - Košice, 2019. - 134 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5379D0B7E3C25FE39532BD4ABF03

22. Nové metódy hodnotenia variability frekvencie srdca v novorodeneckom období [Dizertačná] / RNDr. Lenka Chládeková. - Bratislava, 2013, https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=96D6D14AE6883BC5D60E5E2A43F0

23. Diagnostika a intrauterinná liečba vybraných fetálnych patologií [Dizertačná] = Diagnosis and Intrauterine Treatment of Some Chosen Fetal Pathologies / MUDr. Ivana Kunochová. - Bratislava, 2021. - 117 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DD8DDAB5DB598AB39E5C40515716

24. Rastlinné funkčné potraviny v prevencii a liečbe experimentálneho karcinómu prsníka [Dizertačná] = Plant functional foods in the prevention and treatment of exprerimental breast carcinoma / Ing. Soňa Uramová. - Bratislava, 2019. - 83 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=221B49BB1236904F33AEF361391E

25. Morbidita súvisiaca s jazvou po cisárskom reze [Habilitačná] = Morbidity associated with cesarean section scar / MUDr. Erik Dosedla, MBA, PhD. - Košice, 2020. - 117 s., https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=AF3291F10EFAAB2E09B9B26C36BB

Tvorba učebných pomôcok

1. Feyereisl, Jaroslav - Krofta, Ladislav - Danko, Ján [UKOLJ150] - Krkoška, Dušan - Biringer, Kamil [UKOLJ150]: Tension-free vaginal tape (TVT) - prolif posterior [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2008. – Digitálne video. 1.17kB [online], Popis urobený: 25.2.2010, URL: http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=56

2. Krofta, Ladislav - Galo, Silvester - Dókuš, Karol - Biringer, Kamil [UKOLJ150]: Tension-free vaginal tape obturator (TVT-0) [elektronický zdroj]. - Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2008. - Digitálne video. 1.15kB [online], Popis urobený: 25.2.2010, URL: http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=55

PhDr. Zuzana Nepelová

Vedúca pôrodná asistentka

Vzdelanie a príprava

2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

titul PhDr.

2011 - 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Študijný program: pôrodná asistencia ( magisterský II. stupeň, externá forma)

Študijný odbor: 7.4.4. – pôrodná asistencia

 

2010 - 2011

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií v Bratislave

Špecializačný odbor: D.12444- Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

2009 - 2010

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií v Bratislave

Špecializačný odbor: D.09889- Manažment v pôrodnej asistencii

 

2004 - 2007

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Študijný program: pôrodná asistencia ( bakalársky I. stupeň, externá forma)

Študijný odbor: 7.4.4. – pôrodná asistencia

 

1996 - 1997

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici

Študijný odbor: 5303 6 ženská sestra

Forma štúdia: diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SZŠ

 

1990 - 1994

Stredná zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika Martin

Študijný odbor: 53-01-6 zdravotná sestra

Forma štúdia: denné štúdium absolventov ZŠ

 

Odborná prax

 

01.04.2000 – trvá

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

 

Pracovné zaradenie: od roku 2008 vedúca pôrodná asistentka- trvá

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  riadenie, organizácia a kontrola práce sestier, pôrodných asistentiek a sanitárok na Gynekologicko-pôrodníckej klinike, personálny manažment a manažment financií

 

2003-2008 staničná sestra na JIS

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  organizácia práce sestier, pôrodných asistentiek a sanitárok na ošetrovacej jednotke

 

2000-2003 pôrodná asistentka

Hlavné činnosti a zodpovednosť: komplexná ošetrovateľská starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

01.09.1998 - 31.03.2000

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Rakúsko

Pracovné zaradenie: sestra

Hlavné činnosti a zodpovednosť: komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v domácom prostredí

 

01.06.1994 - 31.08.1998

Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, 036 01 Martin

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Pracovné zaradenie: zdravotná sestra, od r.1997 ženská sestra

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  komplexná ošetrovateľská starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

Doplňujúce informácie:

Od roku 2005  členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Od roku 2012  Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní  pôrodná asistentka pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Univerzitnú nemocnicu Martin

Prof. MUDr. Teodor Schwarz - Prvý primár

Prof. MUDr. Teodor Schwarz

Prvý primár

Prof. MUDr. Teodor Schwarz (* 28. august 1892, Pukanec - † 14. február 1980, Bratislava)

Primár v Martine: 1936-1948

Prvý primár nového Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia prišiel do Martina 01.08.1936 ako odchovanec I. Ženskej kliniky Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, odkiaľ bol pre národno-kultúrne aktivity rodičov vylúčený, neskôr študoval v Bratislave. Medicínu študoval na lekárskej fakulte v Budapešti a v Prahe. Tu si osvojil nové moderné smery v našom odbore. Venoval sa najmä gynekologickej onkológii a liečbe neskorých gestóz. Popri intenzívnej vedeckej, klinickej a organizačnej práci založil a zabezpečoval v Martine aj školenie pôrodných babíc (na oddelení 6/0 v tzv. ,,babskej škole“). Od roku 1936 začal vychádzať časopis Česko -Slovenská gynekológie a členom redakčnej rady sa stal ako prvý Slovák. V roku 1948 odišiel do Košíc, kde sa stal profesorom a prvým prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky novozaloženej  LF UPJŠ. Na novovzniknutej fakulte v Košiciach predniesol vôbec prvú prednášku na fakulte. Bol účastníkom SNP a protifaštického odboja. Pred ústupom povstalcov z Turca osobne preniesol vzácne rádium do Banskej Bystrice. Pracovisko v Martine, ktoré v roku 1936 vzniklo malo na začiatku 60 lôžok a pokladalo sa za najmodernejší gynekologicko – pôrodnícky pavilón na Slovensku. Veľkú zásluhu na úspešnom štarte a ďalšom rozvoji má samotný ,,otec  – zakladateľ “ kliniky prof. Schwarz. Ocenenia: Čestný člen Čs. lekárskej spoločnosti J.E. Purkyňu, Roku 1956 vyznamenaný Za zásluhy o výstavbu, Roku 1962 Medailou J.E. Purkyňu, Roku 1968 Radom práce a Roku 1973 zlatou medailou UPJŠ.

Prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc. - Primár

Prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc.

Primár

Prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc. (* 1910 – † 1994)

Primár v Martine: 1948-1960

V roku 1948 ako 38 ročný nastúpil po prof. Schwarzovi za primára Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia v Martine. Bol prvým vedúcim celoštátnej Katedry gynekológie a pôrodníctva ÚDL v Prahe už v roku 1954. V roku 1949 primár Dlhoš úspešne habilitoval na LF SU v Bratislave a získal hodnosť docenta z vedného odboru gynekológia a pôrodníctvo. Prezident republiky ho v r. 1964 menoval univerzitným profesorom gynekológie a pôrodníctva. V r. 1966 mu Vedecká rada Karlovej univerzity udelila hodnosť doktora lekárskych vied (DrSc). Počet lôžok Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia v Martine sa počas jeho pôsobenia zdvojnásobil na 120. V roku 1953 vzniklo v Martine školské stredisko pre doškoľovanie lekárov (neskôr Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov), kde ako prvý viedol Gynekologicko – pôrodnícku katedru. Doškoľovacie pracovisko sa v roku 1960 presunulo do Trenčína a neskôr do Bratislavy. Odišiel aj prof. Dlhoš, ktorého v januári 1969 na zakladajúcej schôdzi Slovenskej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti (SGPS) v Bratislave zvolili za jej prvého predsedu.

MUDr. Emil Zvarík, CSc. - Primár

MUDr. Emil Zvarík, CSc.

Primár

MUDr. Emil Zvarík, CSc. (* 1925 – † 1967)

Primár v Martine: 1960-1967

Viedol Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie v Martine od roku 1960 až do svojej smrti roku 1967. Od roku 1962 sa začala v Martine výučba na novovzniknutej Pobočke LF UK v Bratislave. Výučbu zabezpečovali vyučujúci profesori z Bratislavy – prof. Ponťúch, prof. Bárdoš, prof. Sasko, prof.  Štencl, doc. Filický – a prví asistenti v Martine MUDr. Lipenský, CSc. a MUDr. Sokolík, CSc.

Prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. - Prednosta

Prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc.

Prednosta

Prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. (*1915, Budapešť - † 1989)

Prednosta v Martine: 1967-1973

Patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov Gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti na Slovensku. V roku 1973 sa stal predsedom SGPS a prednostom I. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky LF UK v Bratislave.

Doc. MUDr. Mikuláš Toldy, CSc. - Prednosta

Doc. MUDr. Mikuláš Toldy, CSc.

Prednosta

Doc. MUDr. Mikuláš Toldy, CSc. (*1926 – † 1996)

Prednosta v Martine: 1974-1989

Do Martina prišiel z II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky LF UK v Bratislave od prof. Hudcoviča. Vyznačoval sa prísnym prístupom a dodržiavaním hygienicko – epidemiologických opatrení a veľkou náročnosťou na seba i svojich spolupracovníkov. Klinika mala v tom čase 123 lôžok, 98 pracovníkov (26 lekárov – z nich 11 zamestnancov LF UK). Dokončila sa prístavba východného krídla kliniky a čiastočne sa zlepšilo i jej prístrojové vybavenie. Vychoval dvoch docentov (neskôr profesorov – prof. Danko, prof. Mlynček), viacerých primárov (Lipenský, Lányi, Hlavaj, Ľupták, Bolgáč) a 5 kandidátov vied.

Cenník služieb

Cenník nadštandardných služieb GPK UNM

Platný od 01.10.2018

Položka Cena s DPH (€)

Predpôrodná príprava

50,-

Pobyt v malom apartmáne 6/2 odd. – izba č. 1 / 1 deň

100,-

Pobyt vo veľkom apartmáne 6/2 odd. – izba č.1 / 1 deň

130,-

Jednolôžková izba / 1 deň

70,-

Sterilizácia na vlastnú žiadosť

332,-

Pobyt v apartmáne 6/3 odd. – izba č. 1 / 1 deň

100,-

Vyžiadanie lekára k pôrodu

300,-

   

Vyžiadanie pôrodnej asistentky k pôrodu

100,-

Využitie Entonoxu

50,-

Sterilizácia na vlastnú žiadosť počas iného výkonu

100,-

Oznamy

Kurzy predpôrodnej prípravy

 • realizujeme priamo na Gynekologicko-pôrodníckej klinike na 6/3 oddelenie v seminárnej miestnosti každý štvrtok o 15:00 hod.
 • v prípade Vášho záujmu sa prihláste na e-mailovej adrese: pripravanaporodunm@gmail.com, kde uvediete svoje meno a týždeň tehotnosti a my Vám navrhneme ideálny začiatok Vášho kurzu
 • kurz predstavuje 4 stretnutia
 • ďalšie informácie tiež na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/Gynekologicko-p%C3%B4rodn%C3%ADcka-klinika-Martin-112582024303509/

Otázky, ktoré si možno kladiete

„Kedy mám ísť do pôrodnice?“  a vlastne „do ktorej?“

„Vyhovejú tam mojim požiadavkám a predstavám?“

Takéto a podobné otázky sa premietnu v hlave asi každej budúcej mamičky. Strach z neznámeho a niekedy už aj zo známeho sú najhlavnejšou príčinou strachu z pôrodu. V dnešnej dobe nie je problém získať informácie akéhokoľvek druhu na internete, v publikáciách, od babičky, mamičky či kamarátky....no, čo tak zájsť si pre informácie priamo k nám? Tam, kde sa to všetko odohrá...kde sa stanete už naozaj rodičmi?

Navštívte nás aj spolu s  partnerom. Pre vás oboch to bude silný zážitok a vy aj budúci otecko si urobíte predstavu o tom, čo vás v blízkej budúcnosti čaká.

Získate veľa rád od skúsených pôrodných asistentiek a novorodeneckých sestier, dozviete sa mnoho vecí, ktoré sa v knihe nedočítate, budú trpezlivo zodpovedané všetky vaše otázky...

Kontakty

Miestnosť Telefónne číslo  Emailová adresa
Sekretariát prednostu kliniky 043/4203 242 zens@jfmed.uniba.sk
Ženská ambulancia oddelenie 6/1 043/4203 591  
Oddelenie šestonedelia oddelenie 6/2 043/4203 241  
Gynekologické oddelenie oddelenie 6/3 043/4203 328  
Pooperačná izba 6/3 oddelenie 043/4203 804  
Pôrodná sála 6/2 oddelenie 043/4203 457  
Dokumentácia - výsledky vyšetrení 6/1 oddelenie 043/4203 655  

Gynekologicko - pôrodnícka klinika

Ambulancie Gynekologicko-pôrodníckej kliniky

Telefón:043/4203 668 (amb.č.1), 043/4203 591 (amb.č.2), 043/4203 207 (amb.č.3)
Ordinačné hodiny:


Predpôrodná príprava

....odbúrať strach z neznámeho, racionálne vysvetliť určité fakty  alebo ako to „u nás“ chodí, keď  sa dieťatko rodí ....

 

„Kedy mám ísť do pôrodnice?“  a vlastne „do ktorej?“.

„ Vyhovejú tam mojim požiadavkám a predstavám?“

Takéto a podobné otázky sa premietnu v hlave asi každej budúcej mamičky. Strach z neznámeho a niekedy už aj zo známeho sú najhlavnejšou príčinou strachu z pôrodu. V dnešnej dobe nie je problém získať informácie akéhokoľvek druhu na internete, v publikáciách, od babičky, mamičky či kamarátky....no, čo tak zájsť si pre informácie priamo k nám? Tam, kde sa to všetko odohrá...kde sa stanete už naozaj rodičmi?

Navštívte nás aj spolu s  partnerom. Pre vás oboch to bude silný zážitok a vy aj budúci otecko si urobíte predstavu o tom, čo vás v blízkej budúcnosti čaká.

Získate veľa rád od skúsených pôrodných asistentiek a novorodeneckých sestier, dozviete sa mnoho vecí, ktoré sa v knihe nedočítate, budú trpezlivo zodpovedané všetky vaše otázky...

Volajte nám počas pracovných dní v dopoludňajších hodinách na

T.č.: 043/4 203 358 a dohodneme si termín stretnutia priamo u nás na klinike.

Facebook: Gynekologicko - pôrodnícka klinika Martin: https://www.facebook.com/Gynekologicko-pôrodnícka-klinika-Martin-112582024303509/


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.