Profil pracoviska

Pre záujemcov o zamestnanie - lekárske pozície: https://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2685

 

Profil pracoviska

Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa datuje od roku 1936, keď bola postavená terajšia budova a primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia sa stal doc. MUDr. Teodor Schwarz, CSc., ktorý viedol gynekologicko-pôrodnícke oddelenie do roku 1948, kedy prišiel za primára do Martina prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc. Po odchode prof. MUDr. E. Dlhoša, DrSc. do Trenčína viedol kliniku do roku 1967 primár Zvarík. Od roku 1968 bol vedúcim lekárom prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. Po jeho odchode za prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave od roku 1975 do roku 1990 viedol kliniku Doc. MUDr. Mikuláš Toldy, CSc. V roku 1990 sa stal prednostom prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý sa hlási k Zurišskej škole. Tam vytvoril najdôležitejšie vedecké práce a získal základy vedecko-pedagogickej činnosti. Od 01. júla 2018 vedie kliniku v pozícii prednostu prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA.

Zástupcova prednostu kliniky (primári) boli: MUDr. Karol Sapák, CSc., MUDr. Ladislav Sokolík, CSc., MUDr. Mária Valentková a MUDr. Milan Krkoška. Od 01. augusta 2018 je menovaný za zástupcu prednostu kliniky doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

O vynikajúcej úrovni Gynekologicko-pôrodníckej kliniky svedčí aj to, že klinika vychovala veľký počet významných osobností ženského lekárstva. Na klinike pracovali: prof. MUDr. J. Židovský, DrSc., prednosta Ústavu péče pro matku a dítě v Prahe, prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc., prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, prof. MUDr. Alojz Sasko, CSc., prednosta I. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave,  rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc., bývalý prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave-Ružinov, Doc. MUDr. Jozef Valky, CSc., MUDr. Stanislav Lipenský, CSc., primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP v Trenčíne, MUDr. Pavol Hartel, bývalý primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Čadci.

Po príchode prof. Dlhoša do Martina Ženská klinika zároveň zabezpečovala postgraduálne vzdelávanie v rámci IVZ. Po založení Lekárskej fakulty sa stali postupne prvými odbornými asistentmi kliniky : MUDr. Miloslav Meško, MUDr. Vojtech Magurský, MUDr. Alojz Sasko, MUDr. Ladislav Sokolík, MUDr. Stanislav Lipenský, MUDr. Juraj Filický, MUDr. Ján Štencl. Do kolektívu učiteľov postupne pribudli : MUDr. Ivan Philadelphy, MUDr. Ivan Ľupták, MUDr. Vladimír Krivoš, MUDr. Ernest Lányi, MUDr. Miloš Mlynček, MUDr. Ján Danko, MUDr. Štefan Krivuš, MUDr. Imrich Žigo, MUDr. Viera Švihrová, MUDr. Edita Urbánková, MUDr. Jozef Višňovský, MUDr. Pavol Hartel, MUDr. Rudolf Straka, MUDr. Juraj Matušek, MUDr. Štefan Krivuš, MUDr. Stanislav Tomáš, MUDr. Martin Kaliský, MUDr. Karol Dókuš, MUDr. Jaroslav Vráblik, MUDr. Pavol Žúbor, MUDr. Kamil Biringer, MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, MUDr. Miroslav Haško, MUDr. Iveta Švecová, MUDr.Erik Kúdela, MUDr. Petra Kasajová.

Klinika sa zameriava najmä na mladých talentovaných absolventov lekárskych fakúlt, ktorým vytvorila optimálny priestor na rýchle získanie vedecko-pedagogických hodností. Pracovisko bolo sídlom redakčnej rady a vydavateľom vedeckého časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo.

 

Zoznam lekárov Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM

Prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA

Prednosta kliniky, profesor JLF UK

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Profesor JLF UK

Prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

Profesor JLF UK

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Docent JLF UK

MUDr. Milan Krkoška

Sekundárny lekár UNM

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Odborný asistent JLF UK

MUDr. Štefan Krivuš, CSc.

Odborný asistent JLF UK

MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Odborný asistent JLF UK

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Odborná asistentka JLF UK (rodičovská dovolenka)

MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Odborný asistent JLF UK

MUDr. Marcela Ňachajová, PhD.

Odborná asistentka JLF UK

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Odborná asistentka JLF UK (rodičovská dovolenka)

MUDr. Juraj Matušek

Sekundárny lekár UNM

MUDr. Jozef Korňan

Sekundárny lekár UNM

MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD.

Sekundárna lekárka UNM

MUDr. Petra Móricová, PhD.

Sekundárna lekárka UNM

MUDr. Ivana Chmúrna, PhD.

Sekundárna lekárka UNM (materská dovolenka)

MUDr. Roman Fiolka, PhD.

Sekundárny lekár UNM

MUDr. Jana Siváková, PhD.

Sekundárny lekárka UNM (rodičovská dovolenka)

MUDr. Mária Hederová Gazdačková

Sekundárna lekárka

MUDr. Zuzana Laučeková

Doktorandka JLF UK

MUDr. Viliam Martinček

Sekundárny lekár UNM

MUDr. Erik Kozubík

Doktorand JLF UK

MUDr. Tatiana Kulkovská

Doktorandka JLF UK

MUDr. Dominika Vlčáková

Doktorandka JLF UK

MUDr. Denisa Šimová

Doktorandka JLF UK

 

 

   

Liečba

Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou:

- Výkony na vonkajších genitáliách, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)

- Hysteroskopia (diagnostická a operačná)

- Laparoskopia (diagnostická a operačná)

- Umelé ukončenie gravidity

- Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)

- Korekčné operácie vonkajších rodidiel

- Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

 

Operačné výkony s 2-7 dňovou hospitalizáciou

- Hysterektómia simplex

- Hysterektómia s adnexektómiou

- Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene

- Radikálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme krčka

- Extrafasciálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme tela maternice a vaječníka

- Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka

- Limitované operácie prsníka (QE, LE, SE) pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU

- Enukleácia myómov maternice

- Embolizácia myómov maternice

- Urogynekologické operácie s použitím implantátov (TVT-O, sieťkové operácie) 

Diagnostika

Klinika zabezpečuje zdravotnú starostlivosť z oblasti gynekológie a pôrodníctva. Je centrom perinatálnej medicíny so špičkovým technickým vybavením. V posledných rokoch došlo k vzostupu úrovne diagnostických a terapeutických postupov najmä v oblasti peripartálneho monitorovania plodov a neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. Kordocentéza s možnosťou intrauterinnej transfúzie krvi, invazívne chirurgické zákroky u tehotnej ženy, rozpracovanie diagnostických postupov u rizikových tehotností, sonografické hodnotenie plodov so zameraním sa na intrakraniálnu, renálnu a hepatálnu cirkuláciu, prenatálna diagnostika vrodených vývojových chýb, neinvazívna diagnostika tehotenských patologických stavov a odchýlok vývoja plodu či predikcie patológií tehotenstva je súčasťou spektra výkonov na pracovisku.

Ako prví v SR sa na klinike zaviedli bezbolestné pôrody v epidurálnej analgézii, používanie pulzného oxymetra a ST analýzy fetálnej srdcovej činnosti počas pôrodu. Výrazný úspech a pokrok dosiahlo pracovisko i v diagnostike a liečbe malígnych nádorov ženského genitálu a prsníkov, kde ako jedni z prvých pracovísk sa začala používať metóda biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny pri týchto ochoreniach. Dobré výsledky dosahuje pracovisko aj v oblasti detskej gynekológie a  gynekologickej endokrinológie, vrátane ktorej pracovisko opäť ako prvé v SR začalo v liečbe myómov maternice využívať i embolizačnú techniku uterinných artérií.

 
Unikátne metódy:

 • diagnostika malígnych nádorov pomocou kontrastnej Doppler-sonografie
 • kordocentéza a intrauterinná transfúzia
 • diagnostika genetických porúch plodu metódou OSCAR 
 • neinvazívna prenatálna diagnostika pomocou detekcie nukleových kyselín plodu z krvi tehotnej ženy
 • intrapartálne monitorovanie fetálneho EKG
 • intrauterinná mikroinvazívna chirurgia pomocou fetoskopu
 • 3D fetálna diagnostika
 • detekcia sentinelovej lymfatickej uzliny u karcinómu prsníka a krčka maternice
 • tenkoihlová (FNAC) a hruboihlová (Core) biopsia nádorov prsníka
 • odber pupočníkovej krvi po pôrode
 • embolizácia uterinných artérií
 • laserová operácia premalígnych lézií krčka maternice

Operačné výkony

Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou:

- Výkony na vonkajšom genitále, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)

- Hysteroskopia (diagnostická a operačná)

- Laparoskopia (diagnostická a operačná)

- Umelé ukončenie  gravidity

- Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)

- Korekčné operácie vonkajších rodidiel

- Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

 

Operačné výkony s 2-7 dňovou hospitalizáciou:

- Hysterektómia simplex

- Hysterektómia s adnexektómiou

- Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene

- Radikálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme krčka

- Extrafasciálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme tela maternice a vaječníka

- Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka

- Limitované operácie prsníka (QE, LE, SE) pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU

- Enukleácia myómov maternice

- Embolizácia myómov maternice

- Urogynekologické operácie s použitím implantátov (TVT-O, sieťkové operácie)

Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

- výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9. až 12. semestri  v odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku

- výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 6.a 7. semestri v odbore ošetrovateľstvo
 

Formy výučby:

 • prednášky, praktické cvičenia, skúšky, tematické konzultácie (6. ročník)
 • štátna skúška v odbore všeobecné lekárstvo
 • ústna skúška v odbore ošetrovateľstvo

 

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo

   Počet doteraz vyškolených doktorandov: 22

   Počet vyškolených doktorandov od roku 1995: 18

 

Špecializačné štúdium: akreditácia pre postgraduálne zdravotnícke vzdelávanie.

Klinika je od roku 2006 školiacim miestom lekárov pre postgraduálnu výučbu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Klinika je od roku 2011 školiacim a akreditovaným pracoviskom pre postgraduálnu výučbu Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

Klinika dlhodobo organizuje kurzy epidurálnej analgézie. Klinika v roku 2012 získala akreditáciu EBCOG na obdobie 5 rokov pre vykonávanie postgraduálnej špecializačnej prípravy a špecializačných skúšok v odbore Gynekológia a pôrodníctvo - homológne vzdelávanie členských štátov EÚ.

Osobnosti

prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA

Prednosta kliniky

Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM. Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK. Bydlisko: Martin Štúdium: 1995 - Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín 2001 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin 2005 -&nb
Zobraziť viac

Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM.

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Bydlisko: Martin

Štúdium:

1995 - Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín

2001 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

2005 - Vedecko-pedagogický titul "PhD"

2008 - Vedecko-pedagogický titul "Docent"

2013 - Vedecko-pedagogický titul "Mimoriadny profesor"

2014 - Vedecko-pedagogický titul "DrSc"

2015 - Vedecko-pedagogický titul "Profesor"

2017 - Fellow of The Royal Society of Medicine; FRSM (London)

 

Odborná prax:

 • 2001 - 2013 Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin, Slovenska republika
 • 2013 - 2014 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Helse More og Rømsdal, Molde, Nórsko
 • 2015 - trvá Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin, Slovenska republika

Hlavné odborné zameranie: Diagnostika a liečba malígnych ochorení prsníka a ženského genitálu

Postgraduálna špecializácia:

2016 - Subšpecializačná atestácia (IV.), v odbore Onkogynekológia, Bratislava, SR

2009 - Subšpecializačná atestácia (III.) v odbore Mamológia, Bratislava, SR

2008 - Atestácia (I+II) v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, Bratislava, SR

Postgraduálne certifikácie:

2002 - Ultrasound examination in pregnancy, 1st and 2nd trimester, UniversitatSpital, Zurich, Švajčiarsko

2003 - Fetal hypoxia diagnostics, Brno, Česká republika

2003 - Metodika vedeckej práce, Martin, SR

2005 - Fetal 3-D ultrasound, Praha, Česká republika

2005 - Principles of clinical trials in oncology, Olomouc, Česká republika

2007 - Advanced techniques in gynaecologic oncosurgery, Budapešť, Maďarsko

2007 - Invasive procedures in biopsy of breast tumors, Barcelona, Španielsko

2010 - Clinical use of Oncotype DX molecular diagnostic in patients with breast cancer, Rím, Taliansko

2011 - Surgical workshop in management of vulvar pathology, Londýn, Veľká Británia

2011 - Diagnostic and operative hysteroscopic office surgery, Kodaň, Dánsko

2012 - Vacuum, forceps, breech delivery, shoulder dystocia. Impacted head at caesarean section, Tallin, Estónsko

2012 - Managing postpartum haemorrhage, Tallin, Estónsko

2012 - Fetal diagnosis and operative procedures, Tallin, Estónsko

2012 - Electronic fetal monitoring, Tallin, Estónsko

2012 - EBCOG course ”Training the visitors”, Tallin, Estónsko

2012 - Course of colposcopy and cervical pathology, Praha, Česká republika

2012 - Operative techniques with harmonic blade, Martin, SR

2013 - Operative techniques with coper and hormonal IUD, Molde, Norsko

2014 - Abnormaly invasive placenta and excessive obstetric bleeding, Štokholm, Švedsko

2015 - Fetal heart ultrasonography, Olomouc, Česká republika

2016 - Laparoscopic suturing, Torino, Taliansko

2017 - Training the Trainers and Visitors Course, EBCOG, Bratislava, SR

Študijné/pracovné pobyty:

2000 - IMIP Hospital, Oddelenie neonatológie, pediatrie, gynekológie a pôrodníctva, Recife, Brazília

2002 - UniversitatSpital Zurrich, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Zurich, Švajčiarsko

2005 - European Institute of Oncology, Senologické oddelenie, Miláno, Taliansko

2006 - University of Barcelona, Onkogynekologické a senologické oddelenie, Barcelona, Španielsko

2007 - Hospital of St.Stephen, Onkogynekologické oddelenie, Budapešť, Maďarsko

2008 - Univerzita Sv.Alžbety, Onkogynekologické oddelenie, Bratislava, Slovensko

2009 - University of Edinburg a University of Dundee, Edinburg/Dundee, Škótsko

2011 - Semelweiss University, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Budapešť, Maďarsko

2013 - More og Rømsdal Sykehus, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Molde, Nórsko

2014 - Karolinska Institut, University hospital Sola, Gyn.-pôrodnícke oddelenie, Štokholm, Švedsko

2014 - Oslo University, Radiumhospital, Onkogynekologicke oddelenie, Oslo, Nórsko

2015 - Nordlandssykehus Lofoten, Universitet Nord-Norge v Tromsø, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Leknes, Nórsko

2016 - Universitetssykehus Narvik, Universitet Nord-Norge v Tromsø, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Narvik, Nórsko

2016 - Sørlandet sykehus Flekkefjord, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Flekkefjord, Nórsko

2017 - Universitetssykehus Narvik-Tromso, Universitet Nord-Norge v Tromsø, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Narvik, Nórsko

Vedecko-výskumný a odborný profil:

Prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD, DrSc. je zástupcom prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM v Martine pre vedu a výskum, vedúcim lekárom oddelenia, vedúcim lekárom Senologickej (prsníkovej) ambulancie a Ambulancie cervikálnej patológie a prekanceróz. Od nástupu na pracovisko sa dlhodobo venuje problematike diagnostiky, liečby a prevencie malígnych ochorení ženského genitálu a prsníka. V tejto oblasti sa podieľal na zavedení nových diagnostických metód (napr. digitálna mamografia, tenko a hruboihlová biopsia nádorov prsníka, expertná kolposkopia, genetické testovanie rizikových žien, génový profiling malígneho ochorenia, molekulárno-genetické markery hodnotenia priebehu karcinogenézy a biologického prejavu ochorenia, skórovací index určovania HER-2 stavu) ako aj operačných postupov (peroperačné hodnotenie karcinómov maternice a vaječníka, limitované operačné výkony a detekcia sentinelovej lymfatickej uzliny pri karcinóme prsníka, rádioizotopom kontrolovaná lymfonodektómia pri malígnom ochorení krčka a tela maternice, laserové operácie krčka maternice pre prekancerózy a bezstehové operačné techniky operácií maternice pomocou metódy vessel sealing). Uvedené odborné skúsenosti získal pod vedením prof. Danka, CSc., ktorý mu už v mladom veku umožnil štúdium v zahraničí a stážové pobyty na renomovaných zahraničných inštitúciách, kde mal možnosť spolupracovať so špičkovými lekármi vo svojom odbore (napr. prof. Renate Huch a prof. Roland Zimmerman - Univerzitná nemocnica v Zurichu - problematika prenatálnej diagnostiky a starostlivosti o tehotnú ženu; prof. Laszlo Ungar - Univerzita Sv. Štefana v Budapešti - oblasť radikálnych abdominalnych operačných postupov pri karcinóme krčka a tela maternice; prof. Miguel Prats de Puig - Clinica Las Planas v Barcelone - diagnostické možnosti mamografie, sonografie a hruboihlovej biopsie nádorov prsníka; prof. Umberto Veronesi - Európsky onkologický inštitút v Miláne - problematika limitovaných operačných postupov pri karcinóme prsníka, diagnostiky sentinelovej lymfatickej uzliny a plastickej úpravy prsníka po operácii pre karcinóm, prof. János Rigo, Jr. - Semmelweisova Univerzita v Budapešti - prenatálna diagnostika ochorení plodu a laserová operačná liečba endometriózy; prof. Bo Jacobsson - Sahlgrenska Univerzita v Gotenburgu - prenatalna noninvazivna diagnostika a intrauterinna fetalna chirurgia a prof. Pernilla Dahm-Kahler - transplantacia maternice; Dr. Erik Rokkones - Oslo Univerzity - roboticka onkogynekologicka operativa.) Získané skúsenosti využíva nielen v liečebno-diagnostickej oblasti, ale participuje aj v rozvoji a hľadaní nových skríningovo-diagnosticko-terapeutických postupov v oblasti manažmentu pacientok s malígnym ochorením. Jeho vedecký záujem je zameraný najmä na oblasť aplikovaného a translačného výskumu kde sa zaoberá možnosťami, podmienkami a rizikom vzniku karcinómu maternice, vaječníka a prsníka u žien, biologickým profilom vzniknutého ochorenia a jeho prepojením na potrebu a formu chirurgickej či adjuvantnej liečby. V tejto oblasti prezentoval svoje výsledky na mnohých zahraničných medzinárodných konferenciách ako aj v početných publikáciách v prestížnych zahraničných karentovaných časopisoch. Vysokú odbornú a vedeckú kvalitu uvedených prác potvrdzuje ich citovanosť zahraničnými autormi vedeckých štúdií, ktorá je podľa SCI na úrovni 69.2% citačných ohlasov, záujem viacerých zahraničných karentovaných časopisov o jeho odborné posudky k štúdiám s charakterom klinického ako aj základného výskumu (viď nižšie) či vyžiadané konzultácie medicínsky orientovaných spoločností (napr. GlaxoSmithKline, Bayer HealthCare, Johnson & Johnson, Pliva Pharmaceuticals, Gedeon Richter, MSD, STORZ, EUROCORD, HospiMed, Ultramed, Pierre Fabre).

Riešené vedecké granty ako hlavný riešiteľ:

Grant agentúry APVT:

- 16-0021 "Úloha mikroRNA v karcinóme prsníka: biologický význam, cielené molekuly a signálne dráhy"

Grant Ministerstva zdravotníctva SR:

- 2005/14-MFN-06: "Vytvorenie a realizácia optimálneho diagnostického modelu včasného zachytenia vývoja malígnych ochorení prsníka, tela a krčka maternice"

Grant VEGA Ministerstva školstva SR:

- 1/3379/06: "Vyšetrenie génovo determinovaného HER-2 stavu v manažmente prevencie, diagnostiky a liečby invazívneho karcinómu mliečnej žľazy u žien"

- 1/0069/09: "Skorá detekcia vzniku invazívneho karcinómu prsníka pomocou markerov bunkovej proliferácie, tkanivovej apoptózy a hypoxického poškodenia"

- 1/0243/12 „Analýza profilu génovej expresie karcinómu prsníka pre určenie rizika vzniku ochorenia a cielenej personalizovanej liečby."

-1/0124/17 „Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej zmeny primárneho a metastatického karcinómu prsníka ako skorý prediktor vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie ochorenia."

Grant Univerzity Komenského:

- 22/2004: "Populačne zameraná randomizovaná kontrolou podložená štúdia [Ile (655) Val] polymorfizmu HER-2 génu a rizika vzniku karcinómu mliečnej žľazy v populácii slovenských žien"

- 46/2005: "Polymorfizmus génov CYP 17, CYP 19 cytochrómu P450, CYP 1B1 a COMT  modulujúcich steroidný metabolizmus a aktivitu estrogénových receptorov v asociácii s regulačným efektom p21 a p53 génov v etiopatogenéze endometriálneho karcinómu I. a II. typu. Prediktívny význam nálezu v prevencii vzniku karcinómu"

- 252/2006: "Bazálna myoepitelová diferenciácia v karcinómoch prsníka"

Riešené vedecké granty ako spoluriešiteľ:

Európske štrukturálne fondy:

- NSF ITMS: 26220120016: "Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum"

- NSF ITMS: 26220120036: "Dobudovanie centra excelentnosti pre perinatologický výskum"

- NSF ITMS: 26220220113: "Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice"

- NSF ITMS: "Tvorba a implemantácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov"

- NSF ITMS: 26110230040: "Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedeckovýskumnej práce na JLF UK v Martine"

- NSF ITMS: 26110230071: "Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLFUK v Martine"

Grant VEGA Ministerstva školstva SR:

- 1/0475/12 „Expresia génov kódujúcich apoptotické bielkoviny pri rozvoji endometriálneho karcinómu a mechanizmus pôsobenia Bcl-2 inhibítorov v podmienkach in vitro.“

- 1/0315/12 „Vplyv genetického polymorfizmu vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGF) a renín-angiotenzínového systému (ACE) na vznik retinopatie novorodencov.“

- 1/0077/08: "Včasná predikcia vzniku preeklampsie pomocou markerov endotelovej dysfunkcie a doplerosonogrfických zmien uterplacentovej a fetálnej cirkulácie"

- 1/3384/06: "Niektoré genetické polymorfizmy vazoaktívnych génov v etiopatogenéze preeklampsie a akcelerovanej hypertenzie v tehotnosti"

- 1/3374/06: "Význam stanovenia expresie streoidných receptorov a génu mRNA aromatázy a určenia zmeny estrogénového metabolizmu kódovaného génom CYP19 u endometriózy"

- 1/1188/04: "Kontraktilita hladkého svalu vajíčkovodu a možnosti jej farmakologického ovplyvnenia"

Grant agentúry APVT:

- 20-033104 "Súčasné možnosti a optimalizácia postupov v detekcii ohrozenia plodu hypoxiou počas tehotnosti a pôrodu"

- 14-0815 "Profilovanie cirkulujúcich nukleových kyselín v diagnostike, manažmente a prognostikovaní onkogynekologických ochorení.

Grant Ministerstva zdravotníctva SR:

- 2007/60-MFN-03: "Vcasna predikcia vzniku preeklampsie"

Vyškolení doktorandi: (5)

- Mgr. Veronika Janušicová: "Detekcia nukleových kyselín a expresia ľudského papilomavírusu"

- Mgr. Andrea Mendelová: "Detekcia somatických mutácií v komponentoch PI3K signálnej dráhy"

- Mgr. Eva Ježková: "Hypermetylácia promótorových oblastí génov RASSF1A a PITX2 ako prognostický faktor pri karcinóme prsníka"

- MUDr. Petra Móricová: "Pro-apoptoticke geneticke zmeny ako marker určenia biologického profilu a rizika vzniku karcinómu prsníka"

- MUDr. Ivana Kapustová: "Génovy profil tkaniva prsníka v patomechanizme mamárnej tumorigenézy"

Konzultant/Reviewer karentovaných odborných časopisov:

Cell Proliferation, Histopathology, Cancer Therapy, Cancer Letters, Molecular Biology Reports, Acta Pathologica Microbiologica et Imunologica Scandinavica, Annals of Saudi Medicine, International Journal of Gynecological Cancer, Experimental and Molecular Pathology, Archives of Gynecology and Obstetrics, Cancer Detection and Prevention, BMC Cancer, Oncology, The Journal of Medical Case Reports, International Journal of Biomedical Science, The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, Journal of Obstetrics and Gynaecology, BMC Pregnangy and Chilbirth, British Journal of Medicine and Medical Research, BMC Medical Genetics, BMJ Case Reports. 

Členstvo v odborných spoločnostiach:

   Domáce: 

- Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosľ (vykonný výbor 2009-2012)

- Slovenská senologická spoločnosť (výkonný výbor)

- Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)

- Slovenská lekárska komora (SLK)

- Člen PS pre vzdelanie, vedu a výskum pri Akreditačnej komisie na MŠVVaŠ, SR

- Člen Rady APVV agentúry pre vedu a výskum na MŠVVaŠ, SR

- Predseda "ad hoc" komisie pre obhajobu DrSc prác v odbore Gyn.-pôrodníctvo na MŠVVaŠ, SR

- Člen Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov

- Člen Odbornej pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre gynekológiu a pôrodníctvo pre prípravu štandardných diagnostických a terapeutických postupov

  Zahraničné:

- Norwegian society of obstetricians and gynecology (DNLF)

- Guidepoint Global Advisors New York  (Guidepoint Global, LLC)

- VIP World Medical advisors (Texas, USA)

- European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA)

- European Cervical Cancer Association (ECCA)

- Interventional Oncology Society (IOS)

- European Society of Gynecological Oncology (ESGO)

- International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)

- Council member of European Board of Obstetrics and Gynecology (EBCOG)

- Member of The International Federation of Gynecology and Obstetrics council for breast diseases and perinatology (FIGO)

- Specialty scientific reviewer for Czech Health Research Council under Ministry of Health of the Czech Republic.

  Editorstvo v redakčných radách časopisov:

- Člen redakčnej rady: Journal of Cancer Science & Therapy (link)

- Člen redakčnej rady: Journal of New Cancer Science and Research

- Člen redakčnej rady: SM Journal of Gynecology and Obstetrics (link)

- Člen redakčnej rady: Current Trends in Gynecologic Oncology

- Člen redakčnej rady: Austin Gynecology Case Reports (link)

- Člen redakčnej rady: Acta Medica Martiniana (link)

- Člen redakčnej rady: Slovenská Gynekológia a Pôrodníctvo (link)

Ocenenia:

– Cena fy. Schering za najlepšiu vedeckú prácu mladých gynekológov (2006) (Trstená, SR) „p53 polymorfizmus a riziko nádorov prsníka“

– Ambrova cena SGPS za najlepšiu vedeckú prácu (2005) (Nitra, SR) „Her-2 polymorphism and the risk of breast cancer, - Neoplasma 2005“

– Guothova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za prínos a pokrok v gynekológii a pôrodníctve (2010)     (Bratislava, SR)

– Cena SLS – Neonatologická sekcia SPS za najlepšiu  publikáciu v r. 2011 (Bratislava, SR)

– Cena Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v zahraničí v r. 2011 (Bratislava, SR)

– Nominácia a ocenenie IWWHS (International WHO'S WHO Historical Society) do "International WHO'S WHO of Professionals 2010 Edition" (Washington, USA), kategória známy lekár

– Nominácia do "Executive committee" spoločnosti EBCOG za Východnú Európu, voľby 11/2014 (London, UK)

- 1. miesto za odbornú prednášku s názvom "Gene expression profiles in hormone positive breast carcinomas and tumor surrounding normal breast tissue" na medzinárodnom podujatí "1st World Congress of Obstetrics, Gynaecology and Andrology (WCOGA 2011), The Queen Elizabeth II Conference Centre, London, March 20-23, 2011.

Kontakt:

prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc.

Gynekologicko–pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

mail: zubor@jfmed.uniba.sk

tel.: +421-43-4203 546, ev. k. 242


Skryť viac

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Profesor JLF UK, dlhoročný prednosta kliniky

Bývalý prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK. Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK. Štúdium: 1975 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin 1983 - Vedecko-pedagogický titul "Kandidát vied CSc" 1986 - Vedecko-p
Zobraziť viac

Bývalý prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK.

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Štúdium:

 • 1975 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
 • 1983 - Vedecko-pedagogický titul "Kandidát vied CSc"
 • 1986 - Vedecko-pedagogický titul "Docent"
 • 1997 - Vedecko-pedagogický titul "Profesor"

Odborná prax:

1975 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK Martin 

Postgraduálna špecializácia:

1978 - Atestácia I. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

1983 - Atestácia II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2004 - Atestácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

2005 - Atestácia v odbore Gynekologická onkológia

2006 - Atestácia v odbore Mamológia

Študijné pobyty: 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Universität Spital Zurich, Berlín, Halle, Washington, Miláno, Londýn, Štokholm, Péč, Viedeň, Paríž, Madrid, Lisabon

Najvýznamnejšie ocenenia:

Cena Univerzity Zurich za súbor vedeckých prác

Zlatá medaila Univerzity Komenského

Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti

Bronzová medaila J. E. Purkyně

Zlatá medaila Jeseniovej lekárskej fakulty UK

Zlatá medaila mesta Martin

Krištáľové krídlo za vedu a medicínu 2004

Publikačné a odborné aktivity:

Publikoval 217 prác, z 351 uskutočnených prednášok predniesol 50 v zahraničí, vydal 5 vysokoškolských učebných textov. Vo výskume sa zameriava na pre­venciu ochorení v gynekológii a pôrodníctve, okrem neho je aj členom vedeckých rád 5 univerzít v zahraničí, členom redakčných rád domácich i zahraničných odborných periodík a členom Svetovej organizácie pre ultrazvuk v medicíne.


Skryť viac

PhDr. Zuzana Nepelová

Vedúca pôrodná asistentka

Vzdelanie a príprava 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine titul PhDr.   2011 - 2013 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Študijný program: pôrodná asistencia ( magisterský II. stupeň, externá forma) Študijný odbor: 7.4.4. – pô
Zobraziť viac

Vzdelanie a príprava

2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

titul PhDr.

 

2011 - 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Študijný program: pôrodná asistencia ( magisterský II. stupeň, externá forma)

Študijný odbor: 7.4.4. – pôrodná asistencia

 

2010 - 2011

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií v Bratislave

Špecializačný odbor: D.12444- Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

2009 - 2010

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií v Bratislave

Špecializačný odbor: D.09889- Manažment v pôrodnej asistencii

 

2004 - 2007

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Študijný program: pôrodná asistencia ( bakalársky I. stupeň, externá forma)

Študijný odbor: 7.4.4. – pôrodná asistencia

 

1996 - 1997

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici

Študijný odbor: 5303 6 ženská sestra

Forma štúdia: diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SZŠ

 

1990 - 1994

Stredná zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika Martin

Študijný odbor: 53-01-6 zdravotná sestra

Forma štúdia: denné štúdium absolventov ZŠ

 

Odborná prax

 

01.04.2000 – trvá

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

 

Pracovné zaradenie: od roku 2008 vedúca pôrodná asistentka- trvá

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  riadenie, organizácia a kontrola práce sestier, pôrodných asistentiek a sanitárok na Gynekologicko-pôrodníckej klinike, personálny manažment a manažment financií

 

2003-2008 staničná sestra na JIS

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  organizácia práce sestier, pôrodných asistentiek a sanitárok na ošetrovacej jednotke

 

2000-2003 pôrodná asistentka

Hlavné činnosti a zodpovednosť: komplexná ošetrovateľská starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

01.09.1998 - 31.03.2000

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Rakúsko

Pracovné zaradenie: sestra

Hlavné činnosti a zodpovednosť: komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v domácom prostredí

 

01.06.1994 - 31.08.1998

Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, 036 01 Martin

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Pracovné zaradenie: zdravotná sestra, od r.1997 ženská sestra

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  komplexná ošetrovateľská starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

Doplňujúce informácie:

Od roku 2005  členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Od roku 2012  Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní  pôrodná asistentka pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Univerzitnú nemocnicu Martin


Skryť viac

Oznamy

Kurzy predpôrodnej prípravy

- realizujeme priamo na Gynekologicko-pôrodníckej klinike na 6/3 odd. v seminárnej miestnosti každý štvrtok o 15:00 hod.

- v prípade Vášho záujmu sa prihláste na e-mailovej adrese: pripravanaporodunm@gmail.com, kde uvediete svoje meno a týždeň tehotnosti a my Vám navrhneme ideálny začiatok Vášho kurzu

- kurz predstavuje 4 stretnutia

- ďalšie informácie tiež na facebookovej stránke: Predpôrodná príprava - pôrodnica Martin

 

„Kedy mám ísť do pôrodnice?“  a vlastne „do ktorej?“.

„ Vyhovejú tam mojim požiadavkám a predstavám?“

Takéto a podobné otázky sa premietnu v hlave asi každej budúcej mamičky. Strach z neznámeho a niekedy už aj zo známeho sú najhlavnejšou príčinou strachu z pôrodu. V dnešnej dobe nie je problém získať informácie akéhokoľvek druhu na internete, v publikáciách, od babičky, mamičky či kamarátky....no, čo tak zájsť si pre informácie priamo k nám? Tam, kde sa to všetko odohrá...kde sa stanete už naozaj rodičmi?

Navštívte nás aj spolu s  partnerom. Pre vás oboch to bude silný zážitok a vy aj budúci otecko si urobíte predstavu o tom, čo vás v blízkej budúcnosti čaká.

Získate veľa rád od skúsených pôrodných asistentiek a novorodeneckých sestier, dozviete sa mnoho vecí, ktoré sa v knihe nedočítate, budú trpezlivo zodpovedané všetky vaše otázky...

 

Cenník nadštandardných služieb

Cenník nadštandardných služieb GPK UNM

Platný od 01.10.2018

Položka

Cena s DPH (€)

Predpôrodná príprava

50,-

Pobyt v malom apartmáne 6/2 odd. – izba č. 1 / 1 deň

100,-

Pobyt vo veľkom apartmáne 6/2 odd. – izba č.1 / 1 deň

130,-

Jednolôžková izba / 1 deň

70,-

Sterilizácia na vlastnú žiadosť

332,-

Pobyt v apartmáne 6/3 odd. – izba č. 1 / 1 deň

100,-

Vyžiadanie lekára k pôrodu

300,-

Využitie vane v 1. pôrodnej dobe

50,-

Vyžiadanie pôrodnej asistentky k pôrodu

100,-

Využitie Entonoxu

50,-

Sterilizácia na vlastnú žiadosť počas iného výkonu

100,-

Kontakty

Sekretariát prednostu kliniky: 043/4203 242, zens@jfmed.uniba.sk

Ženská ambulancia 6/1 odd.: 043/4203 591

Oddelenie šestonedelia 6/2: 043/4203 241

Gynekologické oddelenie 6/3: 043/4203 328

Pooperačná izba 6/3 odd.: 043/4203 804

Pôrodná sála 6/2 odd.: 043/4203 457

Dokumentácia - výsledky vyšetrení 6/1 odd.: 043/4203 655
 

Gynekologicko - pôrodnícka klinika

Ambulancie Gynekologicko-pôrodníckej kliniky

Telefón:043/4203 591 (amb.č.2), 043/4203 207 (amb.č.3)
Ordinačné hodiny:
 

Ambulancia 6/1 – č.2 (kl.591)

Ambulancia 6/1 – č.3 (kl.207)

 

07:00-15:30

11:00-13:00

07:00-08:00

10:00-13:00

Pondelok

CTG, konzíliá, ambulantné výkony

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Krivuš,CSc.

MUDr. Izáková

Indikačná ambulancia

Prof.Danko,CSc

Doc.Biringer,PhD.

Príjem pacientok v režime JAS a malých operačných výkonov

MUDr. Izáková

Onkogynekologická ambulancia

Ambulancia cervikálnej patológie

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Kúdela,PhD.

MUDr.Fiolka,PhD.

MUDr.Kapustová,PhD.

 

Utorok

CTG, konzíliá, ambulantné výkony

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Krivuš,CSc.

MUDr. Izáková

 

Indikačná ambulancia

Prof.Danko,CSc

Doc.Biringer,PhD.

Príjem pacientok v režime JAS a malých operačných výkonov

MUDr. Izáková

Ambulancia detskej gynekológie

MUDr.Izáková

Streda

CTG, konzíliá, ambulantné výkony

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Krivuš,CSc.

MUDr. Izáková

Indikačná ambulancia

Prof.Danko,CSc

Doc.Biringer,PhD.

Príjem pacientok v režime JAS a malých operačných výkonov

MUDr. Izáková

Ambulancia prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

Prof.Višňovský, CSc.

 

Ambulancia detskej gynekológie

MUDr.Izáková

Štvrtok

CTG, konzíliá, ambulantné výkony

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Krivuš,CSc.

MUDr. Izáková

Indikačná ambulancia

Prof.Danko,CSc

Doc.Biringer,PhD.

Príjem pacientok v režime JAS a malých operačných výkonov

MUDr. Izáková

Onkogynekologická ambulancia

Ambulancia cervikálnej patológie

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Kúdela,PhD.

MUDr.Fiolka,PhD.

MUDr.Kapustová,PhD.

Prenatálna invazívna diagnostika (08:30-10:00, OS 6/1)

Prof.Višňovský,CSc.+poverený lekár

Piatok

CTG, konzíliá, ambulantné výkony

Prof.Višňovský,CSc.

MUDr.Krivuš,CSc.

Indikačná ambulancia

Prof.Danko,CSc

Doc.Biringer,PhD.

Príjem pacientok v režime JAS a malých operačných výkonov

MUDr. Izáková

Senologická ambulancia

Prof.Žúbor,DrSc.

MUDr.Kapustová,PhD.

 


Predpôrodná príprava

....odbúrať strach z neznámeho, racionálne vysvetliť určité fakty  alebo ako to „u nás“ chodí, keď  sa dieťatko rodí ....

 

„Kedy mám ísť do pôrodnice?“  a vlastne „do ktorej?“.

„ Vyhovejú tam mojim požiadavkám a predstavám?“

Takéto a podobné otázky sa premietnu v hlave asi každej budúcej mamičky. Strach z neznámeho a niekedy už aj zo známeho sú najhlavnejšou príčinou strachu z pôrodu. V dnešnej dobe nie je problém získať informácie akéhokoľvek druhu na internete, v publikáciách, od babičky, mamičky či kamarátky....no, čo tak zájsť si pre informácie priamo k nám? Tam, kde sa to všetko odohrá...kde sa stanete už naozaj rodičmi?

Navštívte nás aj spolu s  partnerom. Pre vás oboch to bude silný zážitok a vy aj budúci otecko si urobíte predstavu o tom, čo vás v blízkej budúcnosti čaká.

Získate veľa rád od skúsených pôrodných asistentiek a novorodeneckých sestier, dozviete sa mnoho vecí, ktoré sa v knihe nedočítate, budú trpezlivo zodpovedané všetky vaše otázky...

Volajte nám počas pracovných dní v dopoludňajších hodinách na

T.č. 043/4 203 358 a dohodneme si termín stretnutia priamo u nás na klinike.

Facebook: Predpôrodná príprava - pôrodnica Martin


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.