Podpísali sme zmluvu so zhotoviteľom stavby novej nemocnice

  • 06.06.2024

V stredu 5. júna podpísala Univerzitná nemocnica Martin zmluvu so zhotoviteľom stavby novej nemocnice. Víťazom verejného obstarávania sa stala skupina dodávateľov ADIFEX a.s., HORNEX, a.s., DSC, a.s. a SYTIQ a.s. s cenovou ponukou vo výške 375 mil. EUR bez DPH. UNM pri tejto príležitosti navštívili ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a štátna tajomníčka podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Alena Sábelová.

„Nemocnica má potenciál realizácie projektu novej univerzitnej nemocnice ako špičkového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v regióne severozápadného Slovenska pre dlhodobý časový horizont aj vzhľadom na to, že spádová oblasť nemocnice sa nezmení a očakáva sa skôr zvýšenie dopytu najmä v špecializovaných odboroch, ktoré majú v súčasnosti z kapacitných dôvodov dlhšie lehoty na diagnostiku a nastavenie terapie,“ priblížila ministerka Dolinková. Proces hrubej stavby novej nemocnice má časový harmonogram 26 mesiacov (do 30. júna 2026) a dostavba na „full fit out“ (t. j. plne vybavená nemocnica) s kolaudáciou a odovzdaním diela je naplánovaná na koniec decembra 2028. „Pôjde o komplexné a moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytne vysoký komfort pacientom, personálu, ale aj študentom medicíny. Nemocnica prinesie významné zlepšenie zdravotnej starostlivosti s počtom lôžok 660," uviedla štátna tajomníčka podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sábelová.

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine čelí od začiatku mnohým výzvam. O výstavbe novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina financovanej z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti rozhodla vláda SR 1.júla 2022, na výstavbu nemocnice bolo uznesením vyčnených 330 mil. eur bez DPH. Uznesením z roku 2023 Vláda SR upravila výšku alokovaných prostriedkov na stavebnú časť projektu na 256,7 mil. eur bez DPH. Vláda SR schválila dofinancovanie výdavkov projektu po vyčerpaní spomenutej zmluvnej sumy z voľných zdrojov v Pláne obnovy a odolnosti, zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo iných alternatívnych zdrojov financovania. 30. augusta 2023 musela Univerzitná nemocnica v Martine zopakovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa, nakoľko do prvého sa neprihlásila žiadna stavebná firma. Projektový tím upravil viaceré podmienky nového verejného obstarávania. 14. decembra 2023 sa konalo otváranie ponúk uchádzačov na zhotoviteľa stavby UNsvM, cenové ponuky predložili tri stavebné firmy. Proces vyhodnocovania ponúk uchádzačov na zhotoviteľa stavby UNsvM bol ukončený 14. mája. V zákonnej 10-dňovej lehote neboli neúspešným uchádzačom a ani vylúčeným uchádzačom podané námietky voči tomuto rozhodnutiu. UNM následne zrealizovala všetky právne kroky k príprave a následnému podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby. „Po mnohých prekážkach, s ktorými sme sa museli vysporiadať, sme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby Univerzitnej nemocnice svätého Martina úspešne ukončili a dnes podpisujeme zmluvu, ktorá tento významný projekt posunie do fázy zahájenia stavebných prác. Veríme, že na konci tohto celého úsilia bude spokojný pacient a že nová nemocnica bude obrovským prínosom nie len pre región Turca, ale aj pre celé Slovensko. Našim zámerom je vybudovať excelentnú a modernú nemocnicu participujúcu na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch, neustále prinášajúcu inovácie nielen do starostlivosti o pacientov, ale aj do života zdravotníckych profesionálov. Na tomto mieste by som sa rád poďakoval všetkým zainteresovaným stranám, ktoré investovali enormné úsilie, aby sa projekt novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina dotiahol do úspešného konca,“ uviedol riaditeľ UNM MUDr. Peter Durný.

Univerzitná nemocnica svätého Martina bude mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť, samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vznikne v nej 660 lôžok v prevažne jednolôžkovom štandarde izieb. Nová univerzitná nemocnica prináša ideálne podmienky pre moderný spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti. Unikátny dizajn s prepracovanou logistikou a sofistikovanou IT infraštruktúrou, využívajúcou smart riešenia, zjednoduší a zefektívni prácu zdravotníkom a spríjemní pobyt pacientom. Projekt je navrhnutý s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Vybavenie najmodernejšími technológiami sprístupní výdobytky medicíny pacientom a zároveň poskytne optimálne podmienky na výchovu budúcich zdravotníkov, nakoľko bude výučbovou bázou študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.