Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Profil pracoviska

Pôvodné Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie vzniklo v decembri 1967 ako neposteľové oddelenie. Návrh na vytvorenie oddelenia pochádzal od prof. MUDr. Pavla Šteinera, DrSc., ktorý bol aj jeho realizátorom.

Vzhľadom k stúpajúcemu počtu celkových anestézií pri chirurgických výkonoch sa ukázala potreba zvýšiť starostlivosť o pacienta už v jeho príprave pred celkovou anestéziou. Na základe tohto MUDr. Stanislav Fabuš založil vo februári roku 1984 Ambulanciu predanestéziologických vyšetrení, ako prvú na Slovensku, a zároveň aj Ambulanciu chronickej bolesti s prvou celoslovenskou pôsobnosťou.

V roku 1988 bola otvorená lôžková časť ARO a následne bol odbor anestéziológia a resuscitácia zaradený do vyučovacieho procesu JLF UK.

V roku 1996 bola vymenovaná Anesteziologicko-resuscitačná klinika JLF UK, ktorá v roku 2000 zmenila svoj názov na Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny je zaradená do siete zdravotníckych zariadení Univerzitnej nemocnice Martin. Poskytuje vysokošpecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť. Na klinike pracuje 39 lekárov (22 s atestáciou a 17 zaradených do špecializačného štúdia), 51 zdravotných sestier, 6 ošetrovateľov a 2 dokumentačné pracovníčky, ktorí sú zamestnancami rezortu zdravotníctva.

Anestéziológia a intenzívna medicína je interdisciplinárnym a základným odborom v liečebno-preventívnej starostlivosti, ktorý skúma a poskytuje anestetickú, resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť vo všetkých vekových skupinách. Pri poskytovaní anestetickej starostlivosti a pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými a neoperačnými odbormi. Anestetickou starostlivosťou sa zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Intenzívna medicína zabezpečuje starostlivosť a liečbu kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov. Odbor anestéziológia a intenzívna medicína sa tiež podieľa na organizačnom a prevádzkovom zabezpečovaní urgentnej prednemocničnej a nemocničnej starostlivosti. Odbor anestéziológia a intenzívna medicína sa podieľa aj na riešení problematiky chronickej a neznesiteľnej bolesti v rozsahu určenom koncepciou odboru algeziológia.

Medicínske zameranie pracoviska:

Úsek anestéziologických výkonov pre operačné sály

Zabezpečuje bezbolestný priebeh operačných, diagnostických a liečebných výkonov s použitím miestnej alebo celkovej anestézie. Cieľom je bezpečne previesť pacienta obdobím operácie a celkovej anestézie, s čo najmenším negatívnym ovplyvnením organizmu; zabrániť a znížiť výskyt komplikácií, spojených s týmito výkonmi. V súvislosti s rozvojom detskej chirurgie a hrudnej chirurgie bol nevyhnutný aj rozvoj pediatrickej, novorodeneckej a hrudnej anestézie, pracovisko bolo vybavené bronchoskopickou technikou. Ako nadštandardná, platená služba je možnosť pôrodníckej epidurálnej analgézie s 24-hodinovou dostupnosťou. Dostupná je široké spektrum techník regionálnej anestézie, neuroaxiálnych blokád a pooperačný bolesťový servis.

Posteľové oddelenie

Hlavnou náplňou tohto oddelenia KAIM je neodkladná starostlivosť o pacientov s akútnym zlyhávaním alebo ohrozením životne dôležitých funkcií. Tento úsek 24 hodín poskytuje resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť pre všetky pracoviská UNM. Spolupracuje s JIS a podieľa sa na realizácii odberového programu (výber, indikácia a príprava pacienta, zaistenie centrálneho venózneho katétra). Toto oddelenie má od roku 2012 10 postelí (boxový systém), súčasťou je aj vyčlenená posteľ pre Transplantačné centrum UNM s intenzívnou starostlivosťou o darcu. V prístrojovom vybavení oddelenia sú servoventilátory, monitory, perfúzory, infúzne pumpy, tiež možnosť sledovania invazívnej hemodynamiky a bronchoskop. Využíva sa monitorovanie BIS. Pre každého kriticky chorého pacienta je vyčlenená 1 zdravotná sestra.

  • priemerný počet hospitalizácií za rok: 300
  • percentuálny podiel nadregionálnych pacientov: 30%

Liečba

Liečebno-preventívna starostlivosť je zameraná na výkon práce v anestéziologickej časti a liečby pacientov na posteľovej časti kliniky.

Anestéziologický úsek zabezpečuje výkon všetkých typov anestézií počas chirurgických a diagnostických výkonov v Univerzitnej nemocnici Martin. Počas roka sa na tomto pracovisku vykoná viac ako 12.000 anestézií. Každý rok narastá počet anestézií pre chirurgické a diagnostické výkony, čo  súvisí s nárastom pacientov, ktorí vyhľadávajú UNM z celého Slovenska. Kontinuálne vzdelávanie lekárov a sestier, získavanie kreditov na odborných akciách je súčasťou práce tohto pracoviska. Lektorský zbor KAIM sa zúčastňuje na konzultáciách a prednáškach tých lekárov, ktorí sú v príprave na špecializačné štúdium v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Intenzívna medicína – výkon práce na posteľovej časti KAIM, poskytuje starostlivosť a liečbu pacientom, ktorým zlyhali alebo zlyhávajú životne dôležité orgány. Starostlivosť a liečba týchto pacientov je vedená vysoko odborne a to kolektívom lekárov a sestier, ktoré v 85% majú špecializačné vzdelanie. Tento úsek KAIM spolupracuje so všetkými pracoviskami UNM, ale aj ako klinické pracovisko s okolitými zdravotníckymi pracoviskami. Využívanie modernej techniky je samozrejmosťou pri výkone tejto práce.

Pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť KAIM

  • Poslaním KAIM je zabezpečiť výučbu predmetov Základy prvej pomoci, Urgentná medicína a Anestéziológia a intenzívna medicína pre poslucháčov v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku.
  • V študijnom programe Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo pokračovať s výučbou predmetu Prvá pomoc (interné a externé štúdium).
  • V novom študijnom programe Zubné lekárstvo pokračovať s výučbou predmetu Základy prvej pomoci.
  • Prednosta kliniky je členom štátnicovej komisie v odbore chirurgia a členom komisie pre obhajoby záverečných diplomových prác v odbore chirurgia.
  • Pracovisko poskytuje letné výmenné stáže pre študentov všeobecného lekárstva (zahraniční študenti).
  • Vysokoškolské vzdelávanie – prednosta kliniky bol menovaný za garanta študijného programu pre špecializačný program Anestéziológia a intenzívna medicína Taktiež je odborným garantom doktorandského štúdia programu Anestéziológia a resuscitácia 3. stupeň – denná, externá forma štúdia na JLF UK v Martine. 

Ďalšie plánované aktivity KAIM:

Pokračovať vo vedeckej a publikačnej spolupráci s predklinickými pracoviskami.

V spolupráci s Ústavom informačných technológií JLF UK vytvoriť audiovizuálny materiál pre uplatnenie vo výučbe.

Vedenie a spolupráca pri vedení záverečných a kvalifikačných prác.

Motivovať študentov JLF UK k zapojeniu sa do ŠVOČ.

Nárast publikačných aktivít lekárov, pribúdajúci počet prednášok na domácich a zahraničných konferenciách, zvyšovanie odbornosti a účasť na odborných pracovných seminároch sú zárukou dobrého kreditu klinického pracoviska.

Výskumné projekty

Ukončená medzinárodná štúdia na KAIM pod názvom  „European Surgical Outcomes Study (EuSOS). Lead Local Investigator:  Prof. Beata Sániová, MD., PhD. Európska štúdia, April 2011 – March 2012“.

KAIM je od 1.3.2013 súčasťou medzinárodného grantu - CRASH-3 trial Clinical Trials Unit | Faculty of Epidemiology & Population Health | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Room 180, Keppel Street, London WC1E 7HT, UK

Pracovisko KAIM  naďalej spolupracuje so zahraničným pracoviskom a 1. Klinika anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny FN Ostrava, ČR v poriadaní vedeckých konferencií Martinsko-ostravské dni

V grantových programoch spolupracovať s centrami excelentnosti JLF

Pracovisko KAIM s vlastným výskumným pracovníkom bude naďalej využívať a implementovať do vlastného výskumného programu výsledky vedecko-výskumnej činnosti (na základe získaných technických parametrov).

KAIM je riešiteľom APVV projektu od roku 2013 do roku 2017:  Stav vedomia a jeho zmeny počas anestaézie v hrudníkovej chirurgg.

Výskumná a vzdelávacia činnosť je založená na najnovších poznatkoch medicíny s použitím najnovších techník, ale aj prezentáciou výsledkov vlastného výskumu. Pracovisko sa podieľa na rozvoji vzdelanosti budúcich lekárov.

Osobnosti

MUDr. Denisa Osinová, PhD.

prednostka kliniky

Email: denisa.osinova@unm.sk
Klapka: 939

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.

zástupca prednostu kliniky pre posteľovú časť

Email: minarik@unm.sk
Klapka: 705

MUDr. Richard Koyš

zástupca prednostu kliniky pre úsek anestéziológie

Email: koys@unm.sk
Klapka: 408

Mgr. Silvia Tomášová

vedúca sestra KAIM

Email: tomasova@unm.sk
Klapka: 463

Ambulancia predanestéziologických vyšetrení KAIM

Telefón:043/4203 544
Počet ošetrení za rok:6600

Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Objednaní pacienti Hospitalizovaní pacienti Administratíva
Pondelok 8:30 – 11:00 11:00 – 14:30 14:30 – 15:30
Utorok 8:30 – 11:00 11:00 – 14:30 14:30 – 15:30
Streda 8:30 – 11:00 11:00 – 14:30 14:30 – 15:30
Štvrtok 8:30 – 11:00 11:00 – 14:30 14:30 – 15:30
Piatok 8:30 – 11:00 11:00 – 14:30 14:30 – 15:30

Náplňou práce v Ambulancii predanestéziologických vyšetrení je vyšetrenie pacienta z hľadiska anestéziológa, preštudovanie zdravotnej dokumentácie, vrátane laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, stanovenie rizika, odporučenie prípravy, pôrodnícka analgézia a prebúdzacia izba, pre pacientov s potrebou intermediárnej pooperačnej starostlivosti.

K vyšetreniu pacient potrebuje kompletnú zdravotnú dokumentáciu, výsledky všetkých vyšetrení a sprievodný lístok od lekára. Vyšetrenie v tejto ambulancii sa realizuje až ako posledné v rade vyšetrení pred operačným alebo diagnostickým vyšetrením v anestézii.

Pacientom sa odporúča využiť možnosť objednania sa na vyšetrenie telefonicky na tel. čísle 043/ 4203 544.


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.