Klinika detí a dorastu

Profil pracoviska

SÚČASNÉ VEDENIE KLINIKY

Prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Zástupca prednostu Klinky detí a dorastu JLF UK a UNM: MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

Vrchná sestra Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM: PhDr. Ivana Dzurecová

ŠTRUKTÚRA PRACOVISKA

Lôžková časť:     

Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár: MUDr. Denisa Somolai

Oddelenie dojčiat a batoliat KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár: MUDr. Tomáš Turčan, PhD.

Oddelenie starších detí a adolescentov KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár: MUDr. Zuzana Lietavová

Detské onkologické oddelenie KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár: MUDr. Zuzana Lietavová

Detské imunologické oddelenie KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár: MUDr. Denisa Somolai

Detské COVID oddelenie KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár: MUDr. Denisa Somolai, MUDr. Tomáš Turčan, PhD. 

Ambulantná časť:

Príjmová a konziliárna ambulancia KDaD JLF UK a UNM - vedúci lekár MUDr. Ján Mikler, PhD., kontakt: +421 43 4203 854

Špecializované ambulancie, laboratória a SVALZové pracoviská KDaD JLF UK a UNM

VZNIK DETSKÉHO ODDELENIA

Detské oddelenie Oblastnej nemocnice v Martine vzniklo v roku 1943 (vedúci primár MUDr. L. Murtin zahynul pri bombardovaní nemocnice 21.12.1944). Oddelenie bolo pôvodne umiestnené v suteréne 5. pavilónu. V roku 1945 sa stal primárom MUDr. Vladimír Galanda, odborný asistent Detskej kliniky Slovenskej univerzity v Bratislave. Oddelenie bolo premiestnené do 7. pavilónu, neskôr 2. pavilónu a od roku 1947 umiestnené v účelovej budove na 4. a 5. poschodí 8. pavilónu, ambulantná a posteľová časť matiek na oddelení 8/1. Oddelenie malo pôvodne 64 postelí pre deti a 15 postelí pre matky, neskôr sa počet zvýšil až na 120 detských lôžok. V roku 1981 sa začala stavať budova pre JIS detskej kliniky, oddelenie mladších dojčiat a mliečna kuchyňa (14. pavilón). Dokončená a odovzdaná bola v roku 1991. V roku 2012 sa Klinika detskej anstéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK sa presťahovala z pavilonu 14 do priestorov pavilonu 4.

Vedúcim detskej kliniky a katedry pediatrie od ich vzniku bol doc. MUDr. Vladimír Galanda, CSc. (od roku 1974 prof.), ktorý vo funkcii vedúceho kliniky pracoval do roku 1983 a vo funkcii vedúceho katedry pediatrie do roku 1982. Vedúcim katedry pediatrie bol v období rokov 1982-1986 prof. MUDr. Štefan Sršeň, DrSc., od roku 1986 do roku 2001 prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., ktorého vo funkcii prednostu Kliniky detí a dorastu JLF UK a MFN vystriedal v roku 2002 prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. Zástupcami prednostu kliniky pre liečebno-preventívnu starostlivosť boli: MUDr. A. Slameňová (1966 - 1986), MUDr. M. Miklerová (1986 - 1993) a MUDr. E. Hyrdelová (1993 - 2016). Zástupcom prednostu kliniky pre oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny a urgentného príjmu bol: MUDr. J. Mikler, PhD. (2006 - 2018). V súčastnosti je zástupcom prednostu Kliniky detí a dorastu MUDr. Peter Ďurdík, PhD. (od r. 2017).

KLINIKA DETÍ A DORASTU V SÚČASNOSTI

Klinika detí a dorastu zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v celej šírke medicínskeho odboru pediatria. V súčasnosti je lôžková časť Kliniky detí a dorastu etablovaná na 4. a 5. poschodí 8. pavilónu a 2. poschodí pavilónu číslo 14. Odborné ambulancie sú umiestnené na 1. a 5. poschodí 8. pavilónu a na prízemí pavilónu 14., kde sa nachádza aj príjmová ambulancia kliniky a denzitometrické pracovisko. V 14. pavilóne sa ďalej na 1. poschodí nachádza diagnostický trakt, kde je situované Centrum diagnostiky funkčných porúch v detskom a adolescentnom veku, Detské endoskopické centrum a Ambulancia intravenóznej liečby. Na 2. poschodí sa nachádza Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny. Na 3. poschodí je umiestnené Detské spánkové laboratórium, Mliečna kuchynka, izba matiek, sekretariát a pracovňa prednostu kliniky. Pracovne lekárov a odborných asistentov JLF UK sú umiestnené na 3. a 4. poschodí, pričom na 4. poschodí sú aj stážové miestnosti pre teoretickú výučbu a simulačné centrum pre praktickú výučbu študentov medicíny a lekárov v rámci ďalšieho vzdelávania špecializačných odborov pediatrie. Spolu je na Klinike detí a dorastu UNM k dispozícii 61 lôžok. Lôžková časť Kliniky detí a dorastu je rozdelená na jednotlivé oddelenia: Oddelenie starších detí a adolescentov, Oddelenie dojčiat a batoliat, Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny, Onkologické oddelenie a Imunologické oddelenie. Pod vedením klinického psychológa sa na pracovisku realizuje psychodiagnostická činnosť, individuálna a rodinná podporná psychoterapia, režimová terapia, psychologické poradenstvo, nácvik relaxácie, hrová a činnostná terapia. Klinický psychológ vedie komunikáciu a poradenstvo pre rodičov pacientov. Zabezpečuje vedenie pacientov z lôžkovej časti a v indikovaných prípadoch následné kontrolné vyšetrenia.  V priebehu roku 2015 bolo na našej klinike hospitalizovaných takmer 2200 detských pacientov.

Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny (OPIM) zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v celej šírke medicínskeho odboru intenzívna medicína v pediatrii. Okrem toho je vysoko -špecializované na oblasť diagnostiky a terapie detí do veku 19 rokov. V rámci pracoviska je zahrnutý aj transport kriticky chorých detí pediatrickou mobilnou intenzívnou jednotkou. V starostlivosti o kriticky chorých detských pacientov je pracovisko schopné realizovať všetky nevyhnutné výkony potrebné k diagnostike a liečbe o intenzívneho pacienta vrátane zabezpečenia adekvátneho cievneho alebo intraoseálneho prístupu, invazívneho a neinvazívneho monitorovania vitálnych funkcii (centrálne venózne katétre, arteriálne katétre, intrakraniálne katétre, intraabdominálny tlak), neurointenzívnej starostlivosti (NIRS, ICP), diagnostických a liečebných punkcií, eleminačných metód (peritoneálna dialýza, hemodialýza), fyzioterapeutických metód, komplexnej endoskopickej (gastro, broncho) diagnostiky a terapie, nutričnej terapie atď.

Liečba

Klinika detí a dorastu zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v celej šírke medicínskeho odboru pediatria. Okrem toho je vysoko-špecializovaná na oblasť diagnostiky a terapie

 • v intenzívnej starostlivosti so zvozom na seba,
 • diabetes mellitus u detí a jeho komplikácii (diabetická autonómna neuropatia),centrum pre indikáciu a zavádzanie inzulínových púmp s využitím kontinuálneho glukometra, diagnostika a liečba porúch metabolizmu tukov
 • pneumologických ochorení – vrátane fibroskopickej diagnostiky, BAL, a torakoskopickej biopsie
 • imunologických (autoimunitných, imunodeficitných) a alergologických ochorení,
 • gastroenterologických ochorení – fibroskopická diagnostika, 24 hodinová pH metria, centrum pre liečbu chronických hepatitíd a biologickú liečbu
 • reaumatologických ochorení v detskom veku, centrum pre biologickú liečbu
 • nefrologických ochorení – vrátane chronickej dialyzačnej liečby.

V Ambulancii pre aplikáciu biologickej liečby, nachádzajúcej sa na 1. poschodí 14. pavilónu Kliniky detí a dorastu UNM, je podávaná biologická liečba pediatrickým pacientom, dispenzarizovaným v detskej imunoalergologickej, gastroenterologickej a reumatologickej ambulancii KDaD UNM. 

Diagnostika

DIAGNOSTICKÝ TRAKT KLINKY DETÍ A DORASTU

Detské endoskopické centrum - zákroková sála Detské endoskopické centrum. Odbornosť poskytovanej starostlivosti sa zameriava na pediatrickú bronchológiu a pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu. Pracovisko zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v pediatrickej bronchológii,  kde poskytuje komplexné diagnostické a terapeutické endoskopické výkony u detských   pacientov v celkovej anestézii. Rozsah poskytovaných výkonov zahŕňa: rigidná a flexibilná diagnostická a terapeutická bronchoskopia dýchacích ciest, endobronchiálne ultrazvukové vyšetrenie, odber biologického materiálu (aspirát, bronchoalveolárna laváž, kefkovitý ster, biopsia) a vyšetrovanie kinematiky riasiniek respiračného epitelu. Taktiež zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v pediatrickej gastroenterológii, hepatológii a výžive. Invazívne zákroky vykonávané na pracovisku: endoskopické vyšetrenia hornej a dolnej časti tráviaceho traktu s diagnostickými a liečebnými zákrokmi v celkovej a lokálnej anestézii, odbery biologického materiálu na vyšetrenie.

Centrum diagnosticky funkčných ochorení

Centrum diagnostiky funkčných porúch v detskom a adolescentnom veku. Pracovisko je zamerané na diagnostiku ochorení hlavne z oblasti respirológie- funkčné vyšetrenie respiračného systému, vyšetrenie kinematiky riasiniek, ergospirometrické vyšetrenie, výdychové testy. Z oblasti detskej gastroenterológie sa tu realizuje funkčné vyšetrenie gastrointestinálneho systému pediatrických pacientov.

Detské spánkové laboratórium. Ako jediné pediatrické pracovisko tohto druhu na Slovensku realizuje polysomnografické vyšetrenie nočného spánku u pediatrických pacientov so spánkovými poruchami dýchania. Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#ambulance-326

Denzitometria. Realizuje sa tu denzitometrické vyšetrenie skeletu ambulantných a hospitalizovaných pediatrických pacientov.

USG ambulanciaUltrasonografická diagnostika. V rámci detskej sonografickej ambulancie sa realizuje kompletná ultrasonografická diagnostika hospitalizovaných a ambulantných detských pacientov. 7.3.2017 bola na našej klinike predstavovaná nová ultrasonografická neinvazívna diagnostická metóda stanovovania stupňa pečeňovej fibrózy. Nazýva sa real-time tkanivová elastografia. Prostredníctvom ultrasonografického prístroja so špeciálnym softvérom je v reálnom čase zobrazovaný farebný histogram, z ktorého je pomocou algoritmu vypočítaná hodnota pečeňovej elasticity. Čím je teda fibróza pokročilejšia, tým je vyššia aj tuhosť pečene a teda nižšia elasticita. Hodnota elasticity pečene je udávaná v arbitrálnych jednotkách, výsledok potom môžeme zaradiť do príslušného intervalu, určujúceho stupeň fibrózy pečene. Táto metóda ešte nie je používaná v bežnej rutinnej praxi avšak jej prínos by mohol spočívať v možnosti vyhnutiu sa biopsii pečene.

Iné zobrazovacie vyšetrenia. V spolupráci s Rádiologickou klinikou, Klinikou nekleárnej medicíny a Klinikou detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny UNM sa u nás v rámci hospitalizácie vykonávajú rôzne zobrazovacie a funkčné vyšetrenia v celkovej anestézii. Počas hospitalizácie je pacient pripravený k výkonu k celkovej anestézii a po výkone je jeho zdravotný stav monitorovaný až do plného vedomia. Takto prebiehajú CT a MR vyšetrenia, angiografické vyšetrenia a scintigrafické vyšetrenia. V spolupráci s Urologickou klinikou UNM sa u nás vykonávajú rôzne zobrazovacie vyšetrenia vylučovacej sústavy ako cystoskopia, mikčná ureterocystografia, intravenózna vylučovacia urografia a iné. 

Klinika pneumológie a ftizeológie UNM v priestoroch detského endoskopického centra KDaD UNM vykonáva takzvanú endobronchiálnu ultrasonografiu (EBUS) s prípadnou tenko ihlovou aspiráciou pod kontrolou endobronchiálnej ultrasonografie. Viac informácii najdete tu: https://www.unm.sk/klinika-pneumologie-ftizeologie#ambulance-150

V priestoroch detského endoskopického centra KDaD UNM realizuje Interná klinika gastroenterologická UNM perorálnu endoskopickú myotómiu (POEM). Je to veľmi náročné videoendoskopické vykonanie myotómie (prerezanie svalu) dolného pažerákového zvierača a dolnej časti pažeráka s použitím špeciálneho inštrumentária - injektora, TT noža, a klipov. Viac informácií nájdete tu: https://www.unm.sk/interna-klinika-gastroenterologicka#operacne-vykony

Pedagogická činnosť

Na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM sa realizujú následovné typy výučby:

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM študijného odboru Všeobecné lekárstvo

 • Predmet Pediatrická propedeutika v jazyku slovenskom a anglickom- 8.semester- predmet končí skúškou pozostávajúcou z praktickej a teoretickej časti
 • Predmet Pediatria 1a 2 v  jazyku slovenskom a anglickom- 9.a 10. semester- predmet končí zápočtom
 • Predmet Pediatria 3 v  jazyku slovenskom a anglickom – 11.-12. semester- predmet končí štátnou záverečnou skúškou
 • Predmet Rodinné lekárstvo (podiel na výučbe s 1. internou klinikou)- v jazyku slovenskom a anglickom- 10. semester- predmet končí zápočtom
 • Voliteľný predmet Dorastové lekárstvo-  v  jazyku slovenskom a anglickom- 10. semester- predmet končí zápočtom
 • Letná prax -  po ukončení 10.semestra- v rozsahu 2 týždne

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM štúdijného odboru Pediatria

 • Denná forma štúdia
 • Externá forma štúdia

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM študijného odboru Ošetrovateľstvo

 • Predmet Klinická propedeutika- 2.semester Bc.štúdia (podiel na výučbe predmetu)
 • Predmet Pediatria 1 a 2- v 3. roku Bc. štúdia ( prednášky)

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM študijného odboru Pôrodná asistencia

 • Predmet Výživa ženy, novorodenca a dojčaťa- 2.semester Bc. štúdia – predmet končí skúškou Predmet Klinická propedeutika- 2.semester Bc.štúdia (podiel na výučbe predmetu)
 • Predmet Pediatria- 4.semester Bc. štúdia – predmet končí skúškou

     Klinika detí a dorastu UNM zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, čím prispieva k zvyšovaniu a prehlbovaniu odbornej spôsobilosti. Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania na JLF UK v Martine pre zdravotnícke povolanie lekár:

 • Pediatria,
 • Pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy,
 • Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,
 • Pediatrická pneumológia a ftizeológia, 
 • Certifikačný štúdijný program dorastové lekárstvo.

Výskumné projekty

Vedecko-výskumná činnosť kliniky

Vedecko-výskumná činnosť Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM  je dlhodobo orientovaná na štúdium patologických stavov imunitného systému detí (alergie,  imunodeficientných  stavov,  autoimunity), v respirológií a v oblasti neurovegetatívnej regulácie

Štúdium alergických stavov v pediatrii sa dotýka poznávania patomechanizmov  „atopického pochodu“ od genetickej predispozície atopie po vznik choroby – potravinovej alergie, atopického ekzému, prieduškovej astmy. Výskumné zameranie je orientované na problematiku výživy a probiotík v prvých týždňoch života najmä v súvislosti s gastroezo-fagovým  refluxom (prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. MUDr. Ľ. Jakušová, PhD., MUDr. Ján Mikler, PhD.) a nové metódy diagnostiky potravinovej alergie detí (doc. MUDr. M. Jeseňák, PhD, MPH; MUDr. Z. Havličeková, PhD., MUDr. R.Szépeová,PhD. ). Problematika je súčasťou zmluvnej spolupráce s 1.Detskou klinikou Univ. La Sapienza v Ríme.

Geneticky podmienené zmeny funkcie imunitného systému sú doprevádzané prejavmi imunodeficiencie, ak táto v klinickom obraze génových polymorfizmov nedominuje. Štúdium patomechanizmov, diagnostiky a optimalizácie liečby primárnych imunodeficitných stavov  považujeme za významný prvok vo výskume imunopatológie dieťaťa (doc. MUDr. M. Jeseňák, PhD., MBA., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.). V roku 2012 bolo pri KDaD zriadené Ministerstvom zdravotníctva Centrum pre diagnostiku a liečbu primárnych imunodeficientných stavov včítane Centra pre hereditárny angioedém, Centra pre očkovanie rizikových detí a dorastu a Centra pre liečbu ťažkých a refraktérnych alergických ochcorení.

Od skúmania prvých príznakov rozvíjajúcej sa autoimunitnej choroby dieťaťa a genetickú analýzu polymorfizmu génov až po predpokladané komplikácie základnej choroby je pozornosť centrovaná najmä na problematiku diabetes mellitus typ I, (doc. MUDr. M.Čiljaková, PhD., MUDr. P. Ďurdík, PhD., MUDr J.Vojtková, PhD.), Crohnovu chorobu a Celiakiu (MUDr. R. Szepeová, PhD., MUDr. Z. Havličeková, PhD. MUDr.Turčan, PhD.) Štúdium príčin vzniku a rozvoja neuropatie pri diabetes mellitus a celiakii je súčasťou  riešenia patomechanizmov autoimunity. Juvenilná idiopatická artritída je ďalšou študovanou jednotkou  z pohľadu autoimunitných ochorení detí (MUDr. Vojarová, PhD., prof. MUDr. A. Jurko, DrSc., MUDr. E. Hyrdelová)

Ďalšie dve významné oblasti výskumu kliniky sú z oblasti respirológie.

Štúdium porúch spánku detí (jediné pediatrické spánkové laboratórium v SR; MUDr. P. Ďurdík, PhD.; MUDr. A. Šujanská, MUDr. I. Bacmaňáková;) je súčasťou zmluvnej spolupráce s 1.Detskou klinikou Univ. La Sapienza v Ríme.

Výskum očisťovania dýchacích ciest so zameraním na sledovanie kinematiky cílií respiračného traktu (prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.; MUDr. P. Ďurdík, PhD.). Na vývoji novej techniky merania kinematiky cílií respiračného traktu spolupracujeme so Žilinskou univerzitou a aktivita je podporená projektom "Meranie kinetiky cílií respiračného traktu" spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Problematika je predmetom zmluvnej spolupráce s Národným výskumným centrom detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Rabke (Poľsko).

Štúdium zmien neurovegetatívnej regulácie pri chronických ochoreniach detí je riešená v úzkej súvislosti s Ústavom fyziológie. Je zameraná na autonómnu dysfunkciu pri diabetes mellitus a obezite (doc. MUDr. M. Čiljaková, PhD., MUDr. P. Ďurdík, PhD., MUDr. J. Javorková, MUDr. T. Turčan, PhD., MUDr. J. Vojtková, PhD., PeaDr. O. Chromá, PhD.). K problematike asociovaným je štúdium etiopatogenézy predĺženého Q-T intervalu u detí (prof. A. Jurko, DrSc., MUDr. Jeseňáková, MUDr. A. Šparcová).

V rámci fakultných pracovísk je vedecko-výskumná činnosť kliniky prepojená na niektoré ďalšie  pracoviská fakulty (Ústav lekárskej biochémie; Ústav farmakológie; Ústav fyziológie; Ústav patologickej fyziológie;) združené do centra excelencie „Centrum experimentálnej a klinickej respirológie“.

Osobnosti

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

profesor v odbore pediatria, prednosta KDaD UNM

Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. (1954)

Štúdium

 • 1978 vysokoškolské,  všeobecné lekárstvo,  LF UK Martin,
 • 1984 ukončenie internej ašpirantúry a získaný titul  kandidát vied LF UK Martin
 • 1987 špecializačná atestácia – Pediatria I. stupeň, SZU Bratislava
 • 1990 docent pediatrie – JLF UK v Martine
 • 1991 špecializačná atestácia – Pediatria II. Stupeň, SZU Bratislava
 • 1995 stupeň IIa. – samostatný vedecký pracovník, SAV Bratislava
 • 1997 špecializačná atestácia – lekárska imunológia a alergológia, SZU Bratislava
 • 2001 profesor pediatrie - Univerzita Komenského Bratislava
 • 2004 špecializačná atestácia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie, SZU Bratislava
 • 2009 kurz inštruktora 1. pomoci, SZU Bratislava

Odborná prax

 • Ústav farmakológie LF UK v Martine (1978-2004)
 • Klinika detí a dorastu LF UK v Martine (2004-1991)
 • Detská klinika MHH Hannover, Nemecko (1992-1993)
 • British Medical Research Centrum Fajara (Gambia) 1993
 • Národné výskumné centrum detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Rabka, Poľsko (1996, 1999)
 • Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM (1994-doteraz)

Pozícia na pracovisku

 • Prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine
 • Hlavný manažér centra excelencie „ Centrum experimentálnej a klinickej respirológie“
 • Vedúci odbornej ambulancie detskej imunológie a alergiológie pri KDaD JLF UK a UNM

Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

 • Garant odboru Pediatria na JLF UK v Martine
 • Vedúci predmetu Pediatria a Pediatrická propedeutika na JLF UK v Martine
 • Predseda komisie pre štátne záverečné skúšky z Pediatrie (v jazyku slovenskom)
 • Predseda komisie pre štátne záverečné skúšky z Pediatrie (v jazyku anglickom)
 • Člen komisie pre štátne záverečné skúšky v odbore Pôrodná asistencia na JLF UK v Martine

Doktorandské štúdium

 • Garant doktorandského štúdia vo vednom odbore Pediatria na JLF UK v Martine;
 • Predseda komisie pre obhajoby záverečných prác doktorandského štúdia vo vednom odbore Pediatria
 • Odborný školiteľ:  15 ukončených študentov  doktorandského štúdia
 • Aktuálne 4 doktorandi dennej formy, jeden v externej forme

Špecializačné štúdium

 • Garant špecializačného štúdia v odbore Pediatria na JLF UK v Martine
 • Predseda skúšobnej komisie špecializačnej skúšky  v odbore  Pediatria na JLF UK v Martine
 • Člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky v odbore Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, v odbore Pediatrická endokrynológia, diabetológia a metabolické poruchy, v odbore Pediatrická pneumológia a ftyzeológia a certifikačného štúdia v Dorastovom lekárstve na JLF UK v Martine
 • Člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky  v odbore  Pediatria na SZU Bratislava

Vedecko-výskumné  zameranie

Štúdium mechanizmov imunopatologických stavov  detí; nové diagnostické metódy respiračných ochorení detí

Študijné pobyty

 • Ústav farmakológie SFV SAV Bratislava 1979
 • Humboldtovo štipendium - Detská klinika MHH Hannover, Nemecko (1992-1993)
 • British Medical Research Centrum Fajara (Gambia) 1993
 • Národné výskumné centrum detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Rabka, Poľsko (1996, 1999)

Vedecké  granty a projekty 

spolur. R 01-01-08, 1976 – 1980 /prof. Višňovský/; spolur. VII-4-4/O3, 1981- 1985 /prof. Nosáľová/; spolur. VIII-4-5/04, 1986-1990 /prof. Korpáš/; spolur. APVT 20-008202 /prof. Lehotský/; zodp. rieš. VEGA 1/0040/03; zodp. rieš. FÚ č.2/2003; spolur. VEGA 1/2276/05 /doc. Laca/; spolur. VEGA 1/2273/05 /prof. Tatár/; projekt kl. št. NV 16871 Tamiflu; spolurieš. 2006/35-UK-04 MZ SR,/doc. Nosáľ/;   zodp. rieš. MZ 2006/38-UK-05 MZ SR; spolur. MZ 2007/47-UK-12 /doc. Babušíková/; spolur. MZ 2007/50-UK-14 /doc. Péčová/; spolur. APVV-0030-07 /prof. Nosáľová/; spolur. 2007/60-MFN-03 /doc. Statelová/; spolur. VEGA 1/0064/08 /doc. Javorka/;  ERDF ITMS26220120004ERDF ITMS26220220019; zodp. rieš. VEGA 1/0320/10, spolur. VEGA 1/0033/11 /doc. Javorka/; spolur. VEGA 1/0071/11 /doc. Babušíková/;

V súčasnosti riešené úlohy:

Zodpovedný riešiteľ: MZ2012/28-UKMA-5 Riziko rozvoja endotelovej dysfunkcie, subklinickej makrovaskulárnej aterosklerózy a iných vybraných kardiovaskulárnych manifestácií v súvislosti s aktivitou psoriázy, juvenilnej psoriatickej artritídy a psoriatickej artritídy – stanovenie prediktorov typu génových polymorfizmov a vyhodnotenie HLA predikcie včasného a subklinického kardiovaskulárneho poškodenia. 2013-2015

Zodpovedný riešiteľ: IIS-A-525 Pharmaxis (Australia); Objective measures of bronchial hyperresponsiveness for asthma diagnosis in young children: Mannitol and exercise challenge testing. 2013-2014

Členstvo v odborných spoločnostiach a iné významné aktivity

 • Hlavný odborník MZ SR pre pediatriu - 2007 doteraz
 • Prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti (2003- 2006)
 • Člen výboru SPS
 • Podpredseda Sekcie detskej pneumológie a TBC pri SPS
 • Člen vedeckej rady JLF UK v Martine
 • Člen oborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Pediatria na LF UP Olomouc
 • Hlavný organizátor Pediatrických konferencií s medzinárodnou účasťou v rokoch 1996 až 2012
 • Prezident Národného pediatrického kongresu s medzinárodnou účasťou v r. 2001 a 2009 v Martine
 • Predseda redakčnej rady odborného časopisu Pediatria (SR)
 • Člen redakčnej rady Neonatologické zvesti (SR); člen redakčnej rady Acta Pneumologica et Allergologica Paediatrica (Poľsko); člen redakčnej rady The Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research

Publikačná činnosť

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 187):

 • AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
 • ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (21)
 • ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
 • ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (16)
 • ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (24)
 • AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (20)
 • AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (4)
 • AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (14)
 • AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (1)
 • AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (9)
 • AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (22)
 • BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
 • BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (3)
 • BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (31)
 • BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (5)
 • BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3)
 • BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (2)
 • BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (3)
 • DAI Dizertačné a habilitačné práce (1)
 • FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (3)
 • GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1)

Štatistika ohlasov (736):

 • [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (148)
 • [o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (16)
 • [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (68)
 • [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (502)
 • [o6] Recenzie v domácich publikáciách (2)

Kontakt

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 08 Martin

e-mail: banovcin@jfmed.uniba.sk

t.č. : +421 43 4203 254

prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc

profesor v odbore pediatria, prednosta KDaD v rokoch 1986 - 2001

Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. ( 29.8.1936)

Štúdium

 • Štúdium všeobecného lekárstva na UPJŠ Košice ukončil v júni 1960.
 • Postgraduálne štúdium absolvoval vo FN Martin a ukončil na ILF/ IVZ Bratislava,
 • špecializácie z pediatrie I. stupňa r. 1964, z pediatrie II. stupňa r. 1968, nefrológia r.1972,
 • dorastové lekárstvo r.1974. Externá ašpirantúra z pediatrie ukončená na LF UK v Bratislave
 • r. 1973, Titul DrSc. obhájil v Prahe v r. 1982. Titul docent z pediatrie získal obhájením
 • pred VR LF UK Martin v r. 1974, titul profesor pediatrie obhájil prácou pred VR LF UK
 • v Martine v r. 1981

Odborná prax

 • Po promócii na LF nastúpil na Infekčné odd. OÚNZ Martin, po cirkulácii na chirurgickom odd. a Krajskej stanici pre nedonosené deti nastúpil v r.1962 na Detské oddelenie, neskôr Kliniku pediatrie, t.č. Kliniku detí a dorastu LF UK a FN(MFN) UNM v Martine, kde pôsobí doteraz.

Pozícia na pracovisku

Funkciu odb. asistenta kliniky vykonával v rr. 1963- 1974, následne robil ako docent pediatrie, od r. 1983 – 2002 bol vedúcim Kliniky pediatrie JLF UK a MFN Martin. V rámci výučby pediatrie sa zriadilo externé výučbové pracovisko detskej TBC a respirológie  v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci a obdobné pracovisko v Endokrinologickom ústave v Ľubochni (od r. 1992)- pozícia odborného garanta výučby medikov a ašpirantov.

Súčasne v rr. 1985 – 1992 sa stavala v MFN budova pavilónu č. 14: Oddelenia pre pediatrickú intenzívnu starostlivosť a Oddelenie pre dojčenský vek. Vedenie Kliniky pediatrie bolo garantom výstavby.

Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

Teoretická a praktická výučba medikov v predmete pediatria a pediatrická propedeutika od r. 1963 doteraz podľa kvalifikácie, skúšajúci uvedených predmetov od r. 1983. Predseda komisie štátnych rigoróznych skúšok na JLF UK v Martine v rr. 1995-2007. Po schválení v AS JLF UK v Martine r. 1994 sa stala pediatria ďalším štátnicovym predmetom – odvtedy predseda komisie pre ŠRS z pediatrie do r. 2002, následne člen skúšobnej komisie ŠRS v odbore pediatria doteraz.

Doktorandské štúdium

Od r. 1997 druhý podpredseda Celoslovenskej komisie pre udeĺovanie titulov CSc., neskôr PhD. do zrušenia celoslovenskej komisie cca v r. 2010. Odvtedy príležitostne člen komisií , prípadne oponent prác. Školiteľ: 17 ašpirantov/ doktorandov s ukončeným vzdelaním v odbore pediatria. V súčasnosti školí: 3 doktorandov.

Špecializačné štúdium

Dlhoročný školiteľ v odbore pediatria v na IVZ v Bratislave a na Klinike pediatrie JLF UK v Martine, člen skúšobných komisií v tomto odbore, pokiaľ uvedená funkcia bola v súlade s vekovým faktorom. V súčasnosti školiteľ v rámci špecializačných pediatrických kurzov v odboroch pediatria a dorastové lekárstvo na JLF UK Martin. V odbore dorastové lekárstvo je aj člen skúšobnej komisie.

Vedecko-výskumné a klinické zameranie

Študijné pobyty

Pediatrická klinika Univerzity Martina Luthera v Halle 6 týždňov, Pediatrická klinike Univerzitnej nemocnice Charité v Berlíne 6 týždňov, krátkodobé pobyty na pediatrických klinikách lekárskych fakúlt v Rostocku, v Charkove, v Bazileji, v Zurichu.

Vedecké granty a projekty

Predseda Hlavnej problémovej komisie pre výskum z pediatrie pri MZ SR v rokoch 1980-1990, hlavný riešiteľ a spoluriešiteľ početných vedecko výskumných úloh, oponent vedecko výskumných projektov, grantov atď. V rr. 1991 – 2002 spolu s prof. K.Javorkom, DrSc. spolupredseda Vedeckého laboratória pre výskum vegetatívnych funkcií u detí na JLF UK a vo FN Martin.

Hlavná problematika vedeckého zamerania

V 70-tych rokoch sa zameral na zavedenie nových metodík rádionuklidových vyšetrení uropoetického systému u detí. Výsledkom boli 2 monografie, habilitačná a DrSc. práca. Najvýznamnejším objavom bolo objasnenie príčiny ortostatickej proteinúrie v súvislosti s poklesom obličiek (zníženej perfúzie) u detí. Ďalšou problematikou bol výskum toxického vplyvu salicylanov u dojčiat a to aj pri odporúčanej terapeutickej dávke. Príčinou bola acidóza a retencia liečiva pre nemožnosť vylučovania kyslým močom. Výsledkom boli 2 monografie spolu s prof. MUDr.V.Galandom, CSc. a doc.MUDr.P.Višňovským, CSc. Najdôležitejším výskumným zistením bolo zamedzenie vzniku nefropatie včasným podaním kortikoidov u detí so Schoenleinovou –Henochovou purpurou. Prioritná práca je početne citovaná vo svetovej literatúre. Ďalšou oblasťou záujmu bolo vyšetrovanie vegetatívnych funkcií u detí s hypertenziou, kolapsovými stavmi, s obezitou, s diabetes mellitus (spolu s prof. K.Javorkom,DrSc., s prof. MUDr.P.Bánovčinom, CSc.). Výsledkom boli 2 učebnice prevažne fyziologického charakteru. Prvou učebnicou pediatrie s praktickým zameraním boli v našej literatúre práce martinských autorov (Buchanec, Bánovčin, Dragula, Jurko, Michálek, Pohanka, Zibolen a kol.: Repetitórium pediatria, 1994, 997 strán a Vademékum pediatra, 2001, 1115 strán, Osveta, Martin). Ďalšie výsledky výskumnej činnosti sú uvedené v zozname literatúry EVIPUB.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (len tie, kt. sú uvedené v EVIPUB)

AGI01 Buchanec, Ján : Vplyv mimoobličkových faktorov na kinetiku hipuranu 131I u detí : Čiastková správa výskumnej úlohy IV. - Martin : [s.n.], 1973. - 44 s.

AGI02 Buchanec, Ján : Vyšetrovacie metódy detských nefropatií pomocou rádioizotopov : záverečná správa výskumnej úlohy IV. - Martin : [s.n.], 1975. - 181 s.

AGI03 Galanda, Vladimír. - Buchanec, Ján - Slameňová, Anna - Sýkora, P. - Buchancová, Janka - Pullmann, Rudolf, st. - Haľáková, Edita : Sledovanie odpovede adaptačných mechanizmov na rôzne záťažové testy u vybratých skupín detských pacientov :Záverečná správa rezorčnej úlohy 01-01- 05. - Martin : [s.n.], 1979. - 67 s.

AGI04 Galanda, Vladimír. - Buchanec, Ján - Slameňová, Anna - Sýkora, P. - Buchancová, Janka - Pullmann, Rudolf, st. - Haľák, Ondrej : Follow up study of adaptation mechanism after various load test in selected grups of children : Záverečná správa01-01- 05. - Martin : [s.n.], 1979. - 67 s.

AGI05 Buchanec, Ján - Beláková, Štefánia - Kliment, Ján : Štúdium niektorých etiopatogénnych faktorov ortostatickej proteinúrie. - Martin : [s.n.] , 1980. - 62 s.

AGI06 Holan, Jozef. - Buchanec, Ján - Javorka, Kamil - Levčík, Alexander. - Pullmann, Rudolf, st. - Špaňár, Eugen - Uhrín, Pavol. - Záhradný, Vladimír : Využitie rádioimunologických metód v klinickom výskume : Záverečná správa výskumnej úlohy30-01- 08. - Martin : [s.n.], 1980. - 45 s.

AGI07 Buchanec, Ján - Beláková, Štefánia - Buchancová, Janka - Kostičová, Tatiana - Chromá, Oľga : Štúdium niektorých etiopatogénnych faktorov ortostatickej proteinúrie : Anotácia výskumnej úlohy RVÚ č. 07-02-02 In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 37, č. 12 (1982), s. 717-718

Ohlasy (1):

[o4] 1976 Démant, F.: Čs. Pediat., 31, 1976, 7, s. 390-393

AGI08 Galanda, Vladimír. - Buchanec, Ján - Slameňová, Anna - Pullmann, Rudolf, st. : Sledovanie odpovede adaptačných mechanizmov na rôzne záťažové testy u vybraných skupín detských pacientov In: Aktuality zdravotného výskumu. - Č. 4 (1982), s. 9-10

AGI09 Holan, Jozef. - Buchanec, Ján - Pullmann, Rudolf, st. : Využitie RIA metód v klinickom výskume In: Aktuality zdravotného výskumu. - Č. 4 (1982), s. 155-157

AGI10 Galanda, Vladimír. - Buchanec, Ján - Višňovský, Peter : Štúdium vedľajších účinkov liečív a detí : Výskum ukončený monografiou Klinická farmakológia salicylanov u detí. - Martin : Osveta, 1983. - 206 s.

AGI11 Buchanec, Ján - Horák, Vojtech - Fetisov, Ivan - Beláková, Štefánia - Miháliková, J. - Oravcová, A. : Použitie výpočtovej techniky pri rádioizotopovej diagnostike obličiek a močových ciest u detí : Záverečná správa výskumnej úlohy 11-02- 03. - Martin : [s.n.], 1984. - 74 s.

AGI12 Buchanec, Ján - Galanda, Vladimír. - Buchancová, Janka - Javorková, Jana : Adaptácia a jej poruchy u detí : Záverečná správa výskumnej úlohy 01-01- 04. - Martin : [s.n.], 1984. - 60 s.

AGI13 Buchanec, Ján - Zibolen, Mirko - Minarik, Milan - Javorka, Kamil - Galanda, Vladimír - Kliment, Ján - Beláková, Štefánia - Hrevušová, V. - Thomková-Štáliková, M. - Javorková, Jana - Svitač, Juraj : Štúdium niektorých aspektov etiopatogenézy ortostatickej proteinúrie. - Martin : [s.n.], 1989. - 87 s.

Členstvo v odborných spoločnostiach a iné významné aktivity

Jeden zo zakladajúcich členov International Pediatric Nephrology Association USA (1988)

Predseda Spolku lekárov v Martine v rr. 1979 -1990

Člen výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti od r. 1976 doteraz

Prechodne člen výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti

Člen redakčnej rady Čsl. Pediatrie od r. 1977 doteraz prechodne člen redakčnej rady Folia medica Martiniana a Acta medica Martiniana

T.č. člen redakčnej rady Detský lekár a Neonatologických zvestí

Čestný člen Českej pediatrickej spoločnosti JEP, nositeľ Guothovej ceny, zlatej medaily SLS, zlatej medaily JLF UK v Martine, Adashekovej ceny (USA), nositeľ zlatej medaily mesta

Martina, člen kultúrnej komisie Mestského úradu v Martine, člen výboru celoslovenskej

Rady národnej kultúry a i.

Publikačná činnosť

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 530):

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (12)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (7)

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (2)

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (48)

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (94)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (47)

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8)

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (8)

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch (2)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (34)

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (2)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (41)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (89)

AFL Postery z domácich konferencií (1)

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (13)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

BCI Skriptá a učebné texty (1)

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (6)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (21)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (6)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (1)

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (6)

DAI Dizertačné a habilitačné práce (3)

EAI Prehľadové práce (1)

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (16)

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (24)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,

slovníky, zborníky, atlasy ...) (13)

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (11)

Štatistika ohlasov (815):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (178)

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (19)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (121)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (489)

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2)

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (6)

 

Kontakt

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 08 Martin

e-mail: Buchanec@jfmed.uniba.sk, telef.č. mobil: 0908 811 254

prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.

profesor v odbore pediatria

Prof.MUDr.Alexander Jurko,Dr.Sc. (4.6.1934)

Štúdium:

 • Atestácia z pediatrie:rok 1962
 • Atestácia z detskej kardiológie:rok 1968
 • Kandidát vied:rok 1974
 • Obhájenie docentúry: rok 1978
 • Obhajoba doktorát vied:rok 1988
 • Udelenie titulu profesora pediatrie: v roku 1990

Odborná prax

 • Ústav detskej kardiológie-Sliač : od roku 1959 do 1961 sekundárny lekár,1961-1963 zástupca primára
 • Inštitut cardiológie-Havana –október 1973 do apríla 1974
 • Detská klinika JLFUK od 1962 doteraz nepretržite ako:
 • Odborný asistent na detskej klinike JLFUK :od december 1963 do 1978 r.
 • Docent pediatrie na  detskej klinike JLFUK: od 1978  do 1990 r.
 • Profesor pediatrie na detskej klinike JLFUK : Od 1990 doteraz.
 • Funkcia ordinára detskej kardiológie na detskej klinike JLFUK:1965-1990.
 • Vedúci týmu invazívnej kardiológie vo fakultnej nemocnici v Martine:od 1965 do 1990 r.
 • Vedúci oddelenia detskej kardiológie v MFN v Martine: od 1965 do 2002

Pozícia na pracovisku

 • Profesor pediatrie na KDaD JLF UK
 • Odborný lekár detskej kardiológie

 

Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

 • Člen skúšobnej komisie v odbore pediatria na JLFUK pre študentov v slovenskom jazyku od 1992 do 2011
 • Člen skúšobnej komisie v odbore pediatria na JLFUK pre študentov v anglickom jazyku od 1992 doteraz
 • Vedúci odboru pediatrie pre štúdium ošetrovateľstva v magisterskom i bakalárskom štúdiu na JLFUK od 1990-doteraz
 • Predseda komisie pre štátné záverečné skúšky pre všeobecné lekárstvo na JLFUK od 1992-do 2009

Doktorandské štúdium

 • Člen odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Pediatria na JLF UK v Martine
 • Školiteľ doktorandského štúdia na JLFUK
 • počet absolventov: 6

Špecializačné štúdium:

 • Školiteľ pre prípravu detských kardiológov na atestácie z detskej kardiológie:1980-2008
 • Člen záverečných skúšok v odbore detská kardiológia SZU v Bratislave 1980-2008

Vedecko-výskumné a klinické zameranie

Študijné pobyty:

 • Trenčín postgradualne vzdelanie vo všeobecnej pediatrii -3 mesačný pobyt na detskom oddelení v Trenčíne 1961-1962
 • Brno - štúdijný pobyt na oddelení detskej kardiologie v Brne: 2mesiace v 1967.roku
 • Bratislava postgraduálne vzdelanie v odbore detskej kardiológie 2x 3mesačný pobyt na I.Detskej klinike LFUK v Bratislave 1967-1968 
 • Havana-Inštitut kardiológie:október 1973-apríl 1974
 • Berlín-Oddelenie invazívnej kardiológie-apríl-máj rok 1975
 • Halle – Detská klinika- máj 1978
 • Pécs-Detská klinika-august-september,  rok 1982
 • Veľká Británia( pediatrické oddelenia(Londýn,Manchester,Leeds –november-december rok 1982
 • Madrid : Inštitút detskej kardiológie- máj ,rok 1983
 • Charkov-Detská nemocnica- júl-august rok 1986

Vedecké  granty a projekty:

 • 1959-1965: Celoštátna výskumná úloha:Reumatická horúčka u detí - eradikácia reumatickej horúčky v Čskoslovensku- spoluriešiteľ so siedmimi pracoviskami detských liečebni, kde sa liečili deti po prekonaní reumatickej horúčky v Československu- spoluriešiteľ
 • 1963-1965-celoštátna výskumná úloha – Diagnostika a liečba zápalových ochorení srdca v detskom veku- zodpovedný riešiteľ
 • 1965- 1968- celoštátna výskumná úloha –  Hemodynamika u vrodených chýb srdca s ľavo-pravým skratom u detí – zodpovedný riešiteľ                                               ,
 • 1968- 1972 – Pľúcna cxirkulácia u vrodenej stenózy pľúcnice v detskom veku – zodpovedný riešiteľ
 • 1974-1978- Funkčný a morfologický stav myokardu pri zápalových ochoreniach srdca u detí zodpovedný riešiteľ
 •  1977-1980-  Poškodenia myokardu u detí z laboratorného hľadiska  - zodpovedný riešiteľ
 • 1982-1985 Štúdium hemodynamiky pľúcnej cirkulácie u vrodených chýb srdca pri kombinácii pľúcnej stenózys ľavopravými skratmi v detskom veku –zodpovedný riešiteľ
 • 1986-1989 – štúdium pľúcnej cirkulácie pri vrodených chybách srdca u detí – zodpovedný riešiteľ
 • 1986-1990 –Hemodynamika a morfológia vrodených anomálií pľúcných ciev a dutiny pravej komory – zodpovedný riešiteľ
 • 1986-1990 – výskum dyslipoproteinémií v detskom veku- spoluriešiteľ
 • 1999-2001- Poruchy myokardu pri systémovej hypertenzii v detskom veku-zodpovedný riešiteľ

Členstvo v odborných spoločnostiach a iné významné aktivity:

 • Predseda Spolku lekárov v Martine   : od 1990 do 1998 r
 • Tajomník pre výskum v odbore detské lekárstvo pri MZSR  : 1974-1980 r.
 • Spoluzakladateľ odboru detskej kardiológie na Slovensku
 • Člen Slovenskej pediatrickej spoločnosti
 • Člen Slovenskej  kardiologickej spoločnosti a dlhoročný člen výboru
 • Člen Sekcie detskej kardiológie pri SPS a dlhoročný člen výboru
 • Člen a člen výboru sekcie preventívnej kardiológie detského veku
 • člen  Českej pediatrickej kardiologickej spoločnosti
 • člen Českej kardiologickej spoločnosti
 • emeritný fellow associácie europskej pediatrickej kardiológie
 • emeritný fellow  europskej kardiologickej spoločnosti
 • emeritný člen internacionálnej spoločnosti pre patofyziológiu
 • člen českej spoločnosti pre invazívnu kardiológiu
 • člen výboru spoločnosti pre klinickú patofyziológiu

 

Publikačná činnosť

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 33):

 • AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
 • ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (5)
 • ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (8)
 • AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)
 • AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2)
 • AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (3)
 • AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (4)
 • BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
 • BCI Skriptá a učebné texty (1)
 • BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)
 • EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (3)

Štatistika ohlasov (143):

 • [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (12)
 • [o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (3)
 • [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (13)
 • [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (113)
 • [o6] Recenzie v domácich publikáciách (2)

Kontakt

Prof.MUDr.Alexander Jurko,Dr.Sc

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 08 Martin

e-mail:jurko@jfmed.uniba.sk

tel.č:0907-511472

prof. MUDr. Štefan Sršeň, DrSc.

profesor v odbore pediatria, prednosta KDaD v rokoch 1982 - 1986

Významný slovenský pediater a klinický genetik, prof. MUDr. Štefan Sršeň, DrSc., vedúci katedry a profesor Detskej kliniky LF UK v Martine

Po promócii na Karlovej univerzite pracoval v rokoch 1950-1964 na Detskej klinike v Košiciach. Východoslovenský kraj mal v tom čase najvyššiu novorodeneckú a dojčenskú úmrtnosť vo vtedajšom Československu, čo sústredilo jubilantov záujem najmä na túto citlivú oblasť detského veku: v Košiciach vybudoval Stanicu nedonosených detí pri Detskej klinike, realizoval konziliárnu návštevnú službu predčasne narodených detí v celom Východoslovenskom kraji, zriadil, ako prvé na Slovensku, Novorodenecké oddelenie pri Gynekologicko-pôrodníckej klinike s pediatrickým vedením, na čele ktorého stál vyše 10 rokov. Súčasne rozvinul výskum patológie novorodencov a nedonosených detí a z tejto problematiky čerpala jeho kandidátska dizertačná  práca (1962)  i habilitačná práca (1965), ako aj monografia „Krvácanie do mozgových komôr u novorodenca“ (vyd. SAV, 1970).

Prof. Sršeň po príchode na Detskú kliniku v Martine v roku 1964 ako skúsený vysokoškolský učiteľ stál pri vzniku 3. lekárskej fakulty na Slovensku: po 2 funkčné obdobia bol prodekanom-zástupcom dekana na Detašovanom pracovisku, neskôr Pobočke Lekárskej fakulty UK v Bratislave so sídlom v Martine.

V polovici 60. rokov sa začal – v zmysle aktuálnych trendov v pediatrii – orientovať na problematiku klinickej genetiky a vyzbrojený poznatkami zo študijných pobytov na význačných univerzitných pracoviskách  v USA (1969-1970) založil a viedol Výskumné laboratórium, neskôr Ústav klinickej genetiky JLF UK v Martine. Týmto obdobím sa okrem iných výskumných projektov ako červená niť tiahne longitudinálny, komplexný výskum alkaptonúrie na Slovensku, ktorý zistil celosvetovo najvyššiu incidenciu tejto metabolickej poruchy na Slovensku (1 : 19 000), odhalil z celkového počtu 208 pacientov 110 prípadov alkaptonúrie u detí do 15. roku veku a vyvrcholil zmapovaním alkaptonurického génu ako aj detekciou mutácií HGD génu v spolupráci s Pasteurovým inštitútom v Paríži a Wurzburgskou univerzitou v Nemecku. Viaceré originálne výsledky tohto vyše 30 rokov vykonávaného výskumu boli dokumentované v doktorskej dizertačnej práci jubilanta (1979), vyšli z jeho pera v monografii „Alkaptonúria“ (1984) a boli ocenené Cenou ministra zdravotníctva SSR v roku 1987.

Obdivuhodne bohatá prednášková a publikačná činnosť prof. Sršňa bola zameraná na dve hlavné problematiky: prvé dve desaťročia jeho medicínskeho pôsobenia to boli hlavne otázky novorodeneckého  a útleho detského veku, potom tvorila náplň jeho prác problematika humánnej genetiky s aplikáciou na klinickú prax. Jeho práce predstavovali najmä výsledky výskumných projektov jednak vlastného pracoviska ale aj v rámci medzinárodnej spolupráce, vychádzali tak v domácej tlači ako aj v renomovaných zahraničných publikáciách a prednášal ich na význačných medzinárodných odborných podujatiach na štyroch kontinentoch. Viaceré z nich získali cenu odborných lekárskych spoločností ako Najlepšia publikácia roka, za súbor prác o týranom dieťati dostal Adasekovu cenu. Sem patria i prezentácie výsledkov výskumnej činnosti  počas prednáškových pobytov v zahraničí (Nemecko, Poľsko, V. Británia, Francúzsko, Holandsko, Španielsko), ako aj spoluautorstvo v zahraničných monografiách, ako napr. „McKusick,s s Heritable Disorders of Connective Tissue (Mosby 1993).

Z vysokoškolských učebníc a kníh pre postgraduálne štúdium bol jubilant spoluautorom 14-tich, z toho učebnica „Ferák, Sršeň: Genetika človeka“ získala Cenu ministra školstva SSR a Prémiu Slovenského literárneho fondu. Osobitne treba spomenúť pôvodnú slovenskú publikáciu „Sršeň, Sršňová: Základy klinickej genetiky“, ktorá vyšla v 2 vydaniach (1992, 1995) a tretie vydanie, rozšírené o molekulovogenetickú podstatu patologických stavov, vyšlo v roku 2000, získalo Prémiu Slovenského literárneho fondu a našlo uplatnenie i v Českej republike.

Prof. Sršeň pôsobil ako aktivista Slovenskej komisie vedeckých hodností, predseda Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác z genetiky a člen Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác z pediatrie a genetiky.  Bol členom Vedeckej rady MZSV SSR a Rady ministra zdravotníctva SR. V rokoch 1981-1986 bol vedúcim Katedry pediatrie, infektológie a dermatovenerológie LF UK  v Martine.

V odborných lekárskych spoločnostiach bol predsedom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, alternujúcim predsedom Čs. spoločnosti lekárskej genetiky, členom Výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti, zakladajúcim členom Čs. výboru Hnutia lekárov za odvrátenie nukleárnej vojny a podpredsedom Slovenskej spoločnosti tohto hnutia pri SLS.  Za túto činnosť obdržal okrem iných ocenení  medailu Prezídia Čs. lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu a Zlatú medailu Slov. lekárskej spoločnosti. Slovenská lekárska spoločnosť a Výbor Slovenskej pediatrickej spoločnosti mu udelili čestné členstvo. Zo zahraničných spoločností  bol členom The Johns Hopkins Medical and Surgical Association, Baltimore, The International Society for Traumatic Stress Studies a The European Society of Human Genetics.

Za svoju všestrannú činnosť bol  ocenený vyznamenaniami: Zlatá medaila a Pamätná medaila Univerzity Komenského v Bratislave za mimoriadne zásluhy o budovanie univerzity, Zlatá medaila Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Strieborná medaila Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Prahe, Pamätná medaila J. B. Gwotha Ministerstva zdravotníctva SSR, Zlatá medaila „Propter merita“ predsedníctva SLS, Pamätná medaila k 150. Výročiu založenia Spoločnosti Lekársko-Slowanskej v Pešti (1983), Medaila Jana Ev. Purkyně Spolku českých lékařu v Prahe, Pamätná medaila K. Lohmana udelená Koordinačnou radou Lekársko-vedeckých spoločností NDR a i.

Prof. Sršeň sa pravidelne zúčastňoval na odborných podujatiach pediatrických i príbuzných medicínskych odborov a pri svojich vystúpeniach zdôrazňoval najnovšie trendy a poznatky v oblasti klinickej a molekulovej genetiky.

Od mladosti ho sprevádzal vzťah k aktívnemu športovaniu a olympijské „citius, altius, fortius“ preniesol i do profesionálneho života.

prof. MUDr. Vladimír Galanda, CSc.

profesor v odbore padiatria, vedúci kliniky a katedry pediatrie v rokoch 1945 - 1983

MUDr. L. Murtin

vedúci primár detského oddelenia v rokoch 1943 a 1944

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

docentka v odbore pediatria, detský endokrinológ

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD. (1970)

Zamestnanie

 • Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
 • Docent pediatrie, JLF UK Martin
 • Garant postgraduálneho špecializačného odboru Pediatrická endokrinológia, diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy, JLF UK Martin
 • Vedúci lekár v odbornej ambulancii detskej endokrinológie a diabetológie, Klinika detí a dorastu UNM, Martin
 • Vedúci lekár Centra pre liečbu inzulínovou pumpou, Klinika detí a dorastu UNM, Martin
 • Vedúci lekár Centra pre liečbu rastovým hormónom, Klinika detí a dorastu UNM, Martin

Vzdelanie a kvalifikácia

 • 1994 – vysokoškolské, odbor Všeobecné lekárstvo, JLF UK Martin
 • 1997 – špecializačná atestácia: Pediatria 1. stupňa, SZU Bratislava
 • 2001 - špecializačná atestácia: Pediatrická endokrinológia a diabetológia, SZUBratislava
 • 2009 – obhajoba externej ašpirantúry a získaný titul PhD., JLF UK Martin
 • 2009 - špecializačná atestácia: Pediatria, JLF UK Martin
 • 2011 – docent pediatrie, JLF UK Martin

Certifikované činnosti

 • Certifikát v ultrasonografii štítnej žľazy, Bratislava (2002)
 • Certificate in insulin pump therapy and continuous glucose monitoring, Bled,
 • Slovinsko (2005)
 • Certifikát v osteodenzitometrii, Piešťany (2008)

Odborná prax

 • Lekár na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny, UNM Martin (1994)
 • Lekár na Klinike detí a dorastu, UNM Martin (1995-2013)
 • Vedúci lekár v Ambulancii detskej endokrinológie a diabetológie, UNM Martin (2005-2013)
 • Vedúci lekár Centra pre liečbu detí s DM inzulínovou pumpou, UNM Martin (2005-2013)
 • Vedúci lekár Centra pre liečbu detí rastovým hormónom, UNM Martin (2008-2013)

Pedagogické aktivity

 • Garant postgraduálneho špecializačného odboru Pediatrická endokrinológia,
 • diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy, JLF UK Martin
 • Lektor praktickej časti pre postgraduálny špecializačný odbor Pediatria, JLF UK Martin
 • Člen odborovej komisie pre špecializačný odbor Pediatria, JLF UK, Martin
 • Člen odborovej komisie pre špecializačný odbor Pediatria, LF, Brno, ČR
 • Člen skúšobnej komisie pre štátnu rigoróznu skúšku z predmetu Pediatria, JLF UKMartin
 • Člen skúšobnej komisie pre štátnu rigoróznu skúšku z predmetu Pediatria – zahraniční študenti, JLF UK Martin
 • Školiteľ pre doktorandské štúdium v odbore Pediatria, JLF UK Martin

Vedecko –výskumné zameranie

 • Diabetes mellitus typ 1, diabetická autonómna neuropatia
 • Karcinómy štítnej žľazy
 • Osteoporóza

Vedecké projekty a granty

 • Centrum excelentnosti “Centrum experimentálnej a klinickej respirológie” Zodp. rieš. Prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.
 • Centrum excelentnosti “Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie” Zodp. rieš. Prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.
 • Projekt EÚ – Podpora výskumu a vývoja “Meranie kinetiky riasiniek respiračného traktu” Zodp. rieš. Prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.
 • Projekt EÚ – Podpora výskumu a vývoja “Kompetenčné centrum pre diagnostiku a terapiu onkologických ochorení” Zodp. rieš. doc. MUDr. D. Mištuna, CSc.
 • Grant Ministerstva zdravotníctva 2006/38-UK- 05 „Sledovanie citlivosti kašľových receptorov v rôznych patologických situáciách u detí.“ Zodp. rieš. Prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.
 • Grant VEGA 1/0064/08 „Dysregulácia kardiovaskulárneho systému u detí a adolescentov s diabetes mellitus, obezitou a mentálnou anorexiou – hodnotenie pomocou nových matematických metód“ Zodp. rieš. Doc. MUDr. M. Javorka, PhD.
 • Grant VEGA 1/0320/10 „Hodnotenie kinematiky riasiniek matematickým modelom za použitia svetelného mikroskopu a vysokorýchlostnej kamery“ Zodp. rieš. Prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.
 • Grant VEGA 1/0033/11 „Zmeny regulácie frekvencie srdca a tlaku krvi u detí a adolescentov s poruchami výživy a príjmu potravy – hodnotenie pomocou komplexnej matematickej analýzy“ Zodp. rieš. Doc. MUDr. M. Javorka, PhD.

Ocenenia

 • Cena Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2011: Čiljaková, M., Jeseňák, M., Brndiarová, M., Bánovčin, Peter, st. 5%: Management approach to hypoglycemia. In: Diabetes : damage and treatments [elektronický zdroj] Rijeka : InTech, 2011. - S. 3-26 [online]. - ISBN 978-953- 307-652- 2
 • Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008, udelená Literárnym fondom: Mokáň M. Martinka E., Galajda P. a kol. (vrátane Čiljaková M.): Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia, 1. vyd., Martin, P+M, 2008, 1003 s., ISBN 978- 80-969713- 9-8
 • 1. miesto v internistickej sekcii XXIX. Študentskej vedeckej konferencie (2008): Kecerová J.: C-peptid a diabetická neuropatia u detí. Školitelia: MUDr. Peter Ďurdík, MUDr. Miriam Čiljaková, Martin , 23.-24.4.2008
 • 2. cena na odbornom vedeckom podujatí 4. Slovenský festival kazuistík z pediatrie a deň Detskej fakultnej nemocnice, venované 45. výročiu založenia Detskej nemocnice Košice (2011): Vojtková J., Čiljaková M., Mišovicová N., Kecerová M., Michnová Z., Vojarová L., Klabníková K., Bánovčin P.: Prečo súrodencov s deficitom rastového hormónu a výškou pod 4SD neliečime ?, Žilina, 25.-26.3.2011
 • 1. cena na odbornom vedeckom podujatí 6. Festival kazuistík z pediatrie (2013): Vojtková J., Čiljaková M., Mišovicová N., Jeseňák M., Bánovčin P.: Traja súrodenci s raritným syndrómom , Žilina, 22.-23.3.2013
 • 3. cena na odbornom vedeckom podujatí 6. Festival kazuistík z pediatrie (2013): Vojarová L., Čiljaková M., Janíková K., Michnová Z., Martinásková K., Bánovčin
 • P.: Raritná získaná parciálna lipodystrofia navyše zachytená pre ochorenie v netypickom smere progresie, veku a lokalizácii, Žilina, 22.-23.3.2013
 • Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008, udelená Literárnym fondom: Mokáň M. Martinka E., Galajda P. a kol. (vrátane Čiljaková M.): Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia, 1. vyd., Martin, P+M, 2008, 1003 s., ISBN 978-80-969713- 9-8

Zahraničné študijné pobyty

 • European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Winter School, Annual postgraduate course in Paediatric Endocrinology, Prague, Czech republic, 24.2.-2.3.2007
 • Postgradual study course in Paediatric Institute of tuberculosis and respiratory diseases, Academy of Poland, Rabka, Poland, 1.5.2008 – 31.5.2008
 • Členstvo v redakčných radách odborných časopisov
 • Pediatria (Bratislava, Samedi) – odborný recenzovaný časopis , ISSN 1336-863 X
 • Dias (Bratislava, DIAS) – odborný zdravotnícky časopis pre diabetickú a nediabetickú verejnosť, ISSN 1337-6055
 • Dia spektrum (Bratislava, DIAS) – odborný zdravotnícky časopis pre diabetickúa nediabetickú verejnosť, ISSN 1336-9822

Publikačná aktivita

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 134):

 • AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
 • ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (3)
 • ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)
 • ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (4)
 • ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6)
 • ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (13)
 • AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (11)
 • AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovanýchčasopisoch (3)
 • AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4)
 • AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií (1)
 • AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (9)
 • AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (27)
 • BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
 • BCI Skriptá a učebné texty (2)
 • BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2)
 • BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (13)
 • BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (4)
 • BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)
 • BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (3)
 • BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (19)
 • DAI Dizertačné a habilitačné práce (2)
 • EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (2)
 • GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1)

Štatistika ohlasov (193):

 • [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (49)
 • [o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (5)
 • [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (16)
 • [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (120)
 • [o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1)
 • [o6] Recenzie v domácich publikáciách (2)

Kontakt

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika

e-mail: mciljakova@centrum.sk

t.č.: +421 43 4203 367, +421 43 4203 254

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA

profesor v odbore pediatria, detský alergiológ a imunológ

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA (7. august 1980)

Štúdium:

 • 1998 – 2004: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, odbor: všeobecné lekárstvo
 • 2004 – 2006: Doktorandské štúdium – externá forma, odbor – pediatria, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
 • 2004 – 2009: Špecializačné štúdium, odbor – pediatria, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií
 • 2008 – 2009: Štúdium v programe “Master of Business Administration – Commercial Law”, Ústav práva a právní vědy, Praha (Česká Republika),
 • 2005 – 2009: Doktorandské štúdium – odbor: Scienze Pediatriche (Pediatrické vedy), Università “La Sapienza”, 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia, Rím (Taliansko),
 • 2004 – 2010:Špecializačné štúdium, odbor – alergiológia a klinická imunológia, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotníctví, Praha (Česká Republika),
 • 2011: ukončenie habilitačného konania v odbore Pediatria na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Názov habilitačnej práce: Vybrané alergické ochorenia v detskom veku. Vedeckou radou odporučené udelenie titul docent v odbore pediatria.
 • 2013: Špecializačné štúdium, certifikovaný odbor - dorastové lekárstvo, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
 • 2013 – súčasnosť: Špecializačné štúdium, odbor – pediatrická pneumológia a ftizeológia, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,

Odborná prax

 • 2004 – súčasnosť: Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
 • 2005 – 2009: opakované študijné a pracovné pobyty na Klinike pediatrie, Ospedale Sant’Andrea, Università “La Sapienza”, 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia, Rím (Taliansko),

Pozícia na pracovisku

 • Docent v odbore pediatria
 • Lekár Ambulancie detskej alergológie a klinickej imunológie, Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
 • Lekár Ambulancie klinickej imunológie, Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM
 • Konziliárny lekár v odbore alergiológia a klinická imunológia pre UNM
 • Vedúci Centra pre diagnostiku a liečbu primárnych imunodeficientných stavov
 • Vedúci Centra pre očkovanie rizikových detí a dorastu
 • Vedúci Centra pre liečbu ťažkých a refraktérnych alergických ochorení u detí
 • Vedúci Centra pre hereditárny angioedém

Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

 • Člen skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v predmete pediatria pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku
 • Člen skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v predmete pediatria pre študentov študujúcich v anglickom jazyku
 • Skúšajúci praktickej aj teoretickej časti skúšky v predmete pediatrická propedeutika pre študentov študujúcich v anglickom jazyku

Doktorandské štúdium

 • Školiteľ v odbore pediatria
 • Aktuálny počet školencov: 2

Špecializačné štúdium

 • Postgraduálne vzdelávanie v odbore pediatria – lektor praktickej aj teoretickej výučby
 • Postgraduálne vzdelávanie v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa – lektor teoretickej výučby
 • Postgraduálne vzdelávanie v odbore pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy metabolizmu – lektor teoretickej výučby
 • Postgraduálne vzdelávanie v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia – lektor teoretickej výučby

Vedecko-výskumné a klinické zameranie

Študijné pobyty

 • 2004: Turku, Fínsko, stáž na Oddelení kardiochirurgie a hrudnej chirurgie;
 • 2005 – 2009: opakované študijné a pracovné pobyty na Klinike pediatrie, Ospedale Sant’Andrea, Università “La Sapienza”, 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia, Rím (Taliansko),
 • 2008: EAACI Summer School of Pediatric Asthma, Benátky (Taliansko)
 • 2008: EAACI/GA 2 LEN Immunology Winter School, Pichl (Rakúsko)
 • 2009: EAACI/GA 2 LEN Immunology Winter School, Davos (Švajčiarsko)
 • 2010: ERS Intensive Hands-on Course on Paediatric Bronchoscopy, Paríž (Francúzsko)
 • 2012: EAACI Food Allergy Training Course, Viedeň (Rakúsko)

Vedecké granty a projekty

 • Grant Ministerstva zdravotníctva 2007/47-UK- 12 „Vytvorenie optimálneho diagnostického panelu na sledovanie oxidačného/antioxidačného status u detí s astmou bronchiale” – zástupca vedúceho projektu
 • Grant VEGA 1/0071/11 „Oxidačné poškodenie a genetická charakterizácia u detí s bronchiálnou astmou“ – zástupca vedúceho projektu

Členstvo v odborných spoločnostiach a iné významné aktivity

 • 2004 – súčasnosť: Člen Slovenskej pediatrickej spoločnosti
 • 2008 – súčasnosť: Člen Slovenskej spoločnosti pre alergiológiu a klinickú imunológiu
 • 2004 – súčasnosť: Člen European Society of Allergy and Clinical Immunology
 • 2009 – súčasnosť: Člen České lékařské společnosti Jana Evangelistu Purkyně
 • 2009 – súčasnosť: Člen Českej Spoločnosti alergologie a klinické imunologie
 • 2010 – súčasnosť: Člen European Society of Immunodeficiencies
 • 2010 – súčasnosť: Člen European Society of Paediatric Infectious Diseases
 • 2012 – súčasnosť: Člen European Respiratory Society
 • 2013 – súčasnosť: Člen American Thoracic Society
 • 2006 – súčasnosť: člen redakčnej rady časopisu Pediatria (Bratislava)
 • 2012 – súčasnosť: člen redakčnej rady časopisu Our Dermatology Online
 • 2013 – súčasnosť: člen redakčnej rady časopisu Journal of General Practice
 • 2013 – súčasnosť: Editor časopisu Frontiers in Pediatric Pulmonology

Publikačná činnosť

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 174): (vložiť svoju*)

 • AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
 • ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (6)
 • ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (8)
 • ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (15)
 • AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (19)
 • AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (2)
 • AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (15)
 • AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (20)
 • AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (48)
 • BCI Skriptá a učebné texty (1)
 • BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2)
 • BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (14)
 • BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)
 • BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (4)
 • BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (14)
 • EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (1)
 • FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2)

Štatistika ohlasov (113):

 • [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (22)
 • [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (8)
 • [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (83)

Kontakt

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 08 Martin

 

Pripravte sa na hospitalizáciu

Na Klinike detí a dorastu hospitalizujeme deti od novorodencov do 19 rokov. Príjmová  a konziliárna ambulancia nachádzajúca sa na prízemí 14. pavilónu slúži počas svojich ordinačných hodín na príjem a vyšetrenie plánovaných príjmov ako aj pacientov s akútne prebiehajúcimi ochoreniami. Mimo ordinačných hodín príjmovej ambulancie sa príjem pacientov realizuje priamo na jednotlivých oddeleniach kliniky v 8. pavilóne. Je potrebné, aby rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa pri prijatí predložil lekárovi jeho: 

 • zdravotnú dokumentáciu, 
 • kartičku poistenca, 
 • občiansky preukaz (u dieťaťa do 15 rokov OP rodiča alebo zákonného zástupcu), 
 • doporučenie detského lekára k hospitalizácii.

 

Hospitalizácia doprovodu pacienta

Právny rámec hospitalizácie dieťaťa s rodičom (zdroj: Právo dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie, právna úprava a prax v členských štátoch EÚ, vypracované EPRS - Výskumnou službou Európskeho parlamentu)

Hospitalizácia dieťaťa s rodičom sa riadi Chartou práv pacienta v SR (Charta práv) a ďalšie podmienky stanovuje zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Podľa Charty práv (článok 7, bod 8) 8. "ak je do ústavnej starostlivosti prijaté dieťa mladšie ako šesť rokov, možno s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára aj sprievodcu. Pri prijatí dieťaťa staršieho ako šesť rokov a dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, možno po posúdení jeho psychického a fyzického stavu s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a so súhlasom revízneho lekára aj sprievodcu. Pobyt sprievodcu sa považuje za ústavnú starostlivosť." Zákon č. 577/2004 Z.z. z 21. októbra 2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vymedzuje v § 38 ods. 8, za akých podmienok je poistenec oslobodený od úhrady, inak sa účtuje za každý deň pobytu pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti (§ 38 ods.3 písm. f) najviac 2,8 % zo sumy životného minima.

 

Sprievodca dieťaťa do 3 rokov má právo byť spolu s ním hospitalizovaný, pokiaľ to podmienky nemocnice dovoľujú. Hospitalizácia doprovodu dieťaťa do 3 rokov je bezplatná. Pokiaľ je prijatá matka k plne dojčiacemu dieťaťu má nárok na bezplatnú stravu, v ostatných prípadoch je možné stravu poskytnúť za poplatok.

 

Sprievodca dieťaťa nad 3 roky môže byť prijatý k dieťaťu, závisí to od priestorových podmienok a možností, epidemiologickej situácie a aktuálnej obložnosti pracoviska. Za pobyt v nemocnici pri dieťati staršom ako 3 roky si doprovod platí 3,32 €/ 1 noc hospitalizácie. Prednostne sa prijímajú doprovody k deťom do 5 rokov. O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu vždy rozhoduje vedúci lekár príslušného pracoviska (obvykle primár), počas ústavnej pohotovostnej služby službukonajúci lekár.

 

Sprievodca môže byť umiestnený:

 

Umiestnenie sprievodcu závisí opäť od kapacitných možností daného pracoviska. V prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizáciu dieťaťa, pričom tejto žiadosti je povinný neodkladne vyhovieť. Iné možnosti pobytu sprievodcu hospitalizovaného pacienta (vlastné karimatky, spacáky, sedenie na stoličke vedľa postieľky dieťaťa a pod.) nie sú prípustné. Za mimoriadnych okolností a so súhlasom vedúceho lekára pracoviska (primár, prednosta) je možný celodenný pobyt sprievodcu pri dieťati v dobe od 10:00 - 18:00 hod. bez žiadosti o poskytnutie lôžka.

 

Školopovinné deti môžu počas dlhodobej hospitalizácie využívať zdarma služby učiteľa, ktorý pre ne zostaví individuálny plán výučby a bude za nimi denne dochádzať priamo na oddelenie. Deti v predškolskom veku a mladšie deti sa môžu zúčastňovať rôznych aktivít pod dozorom vychovávateľky ako v materskej škole. V poobedných hodinách sa hospitalizovaným deťom venujú vychovávateľky s rôznymi záujmovými aktivitami.

 

K hospitalizácii je vhodné so sebou priniesť:

 • domácu obuv,
 • pyžamo (župan),
 • toaletný papier,
 • hygienické potreby,
 • uterák,
 • lieky, ktoré pacient chronicky užíva

K hospitalizácii nie je vhodné so sebou brať:

 • veľký finančný obnos
 • drahú elektroniku a iné cennosti

Občianske združenie

NEINVESTIČNÝ FOND KLINIKY DETÍ A DORASTU

Mojmírova 14, 036 01, Martin

Do nášho fondu je možné darovať 2 % z ročného vyúčtovania daní. Ďakujeme.

Využitie vašich darov

V mene pacientov hospitalizovaných na našej klinike Vám srdečne ďakujeme za Vaše dary. Kolektív KDaD UNM.

Nadácia Markíza podporila detské spánkové laboratórium

https://www.unm.sk/nadacia-markiza-podporila-detske-spankove-laboratorium

Odovzdanie šeku nadácia Markíza

Ronald McDonald House Charities pomáha detským pacientom

https://www.unm.sk/ronald-mcdonald-house-charities-pomaha-detskym-pacientom

Darovací šek McDonald House Charities n.o.

 

Oznamy

Srdečne Vás pozývame na 52. celoslovenskú pediatrickú konferenciu GALANDOVE DNI, ktorá sa bude konať v dňoch 24.-25.11.2022 v AULA MAGNA, JLFUK V MARTINE. Pre viac info kliknite na link: https://www.amedi.sk/podujatia/files/congress/files/2022/1%20INFO_52%20GALANDOVE%20DNI%202022.pdf

 

 

Kontakty

Adresa kliniky:

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin

Prednosta KDaD JLF UK a UNM: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Sekretariát prednostu KDaD JLF UK a UNM: Slávka Korbeľová, Margaréta Štáliková

 • kontakt: +421 43  4203 254
 • e-mail: deti@jfmed.uniba.sk

Zástupca prednostu Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM: MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

 • kontakt: +421 43 4203 258

Vrchná sestra Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM: PhDr. Ivana Dzurecová

 • kontakt: +421 43 4203 405 

Lôžková časť:     

Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny KDaD JLF UK a UNM

 • Vedúci lekár: MUDr. Denisa Somolai
 • 14. pavilón 2. poschodie, kontakt: +421 43 4203 149, +421 43 4203 145

Oddelenie dojčiat a batoliat KDaD JLF UK a UNM

 • Vedúci lekár: MUDr. Tomáš Turčan, PhD.
 • 8. pavilón 4. poschodie, kontakt: +421 43 4203 882

Oddelenie starších detí a adolescentov KDaD JLF UK a UNM

 • Vedúci lekár: MUDr. Zuzana Lietavová
 • 8. pavilón 5. poschodie, kontakt: +421 43 4203 886

Detské onkologické oddelenie KDaD JLF UK a UNM

 • Vedúci lekár: MUDr. Zuzana Lietavová
 • 8. pavilón 5. poschodie, kontakt: +421 43 4203 886

Detské imunologické oddelenie KDaD JLF UK a UNM

 • Vedúci lekár: MUDr. Denisa Somolai
 • 14. pavilón 2. poschodie, kontakt: +421 43 4203 149

Detské COVID oddelenie KDaD JLF UK a UNM

 • Vedúci lekár: MUDr. Denisa Somolai, MUDr. Tomáš Turčan, PhD.
 • kontakt: +421 43 4203 882

V prípade telefonickej konzultácie zdravotného stavu dieťaťa alebo zisťovania výsledkov je vhodné volať v poobedných hodinách medzi 13:00 a 14:30. Ďakujeme za porozumenie.

Ambulantná časť:

Príjmová a konziliárna ambulancia KDaD JLF UK a UNM -14/0 - vedúci lekár MUDr. Ján Mikler, PhD., kontakt: +421 43 4203 854

Špecializované ambulancie, laboratória a SVALZové pracoviská KDaD JLF UK a UNM

 

 

 

 

 

Kliknutím na odkaz získate presnú lokalizáciu KDaD UNM na 8. pavilóne: https://goo.gl/maps/BQ6mqBA8Q8k

Kliknutím na odkaz získate presnú lokalizáciu KDaD UNM na 14. pavilóne: https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2

Naša Klinika sa nachádza v areáli Univerzitnej nemocncie Martin. Pri cestovaní autom je možnosť spoplatneného parkovania priamo v areáli nemocnice (P1), ďalšie spoplatnené parkovacie miesta sa nachádzajú v tesnej blízkosti nemocnice mimo areál (P2, P3), neplatené parkovacie miesta sú ďalej od vstupu do nemiocnice (P4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade cestovania ďiaľkovou autobusovou linkou vystúpte na zástavke Jesenského, prechodom cez tržnicu sa dostanete priamo pred hlavný vchod nemocnice.

 

 

Klinika detí a dorastu

Pediatrická ambulancia - detská prijímová ambulancia

Lekár:MUDr. Ján Mikler, PhD.
Sestra:Mgr. Alena Laurinčíková

Telefón:+421 43 4203 854
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 12:00 / 12:30 - 15:30
Utorok 7:00 - 12:00 / 12:30 - 15:30
Streda 7:00 - 12:00 / 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 12:00 / 12:30 - 15:30
Piatok 7:00 - 12:00 / 12:30 - 15:30

 


Príjmová  a konziliárna ambulancia nachádzajúca sa na prízemí 14. pavilónu (https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2), slúži počas svojich ordinačných hodín na príjem a vyšetrenie plánovaných pacientov a pacientov s akútne prebiehajúcimi ochoreniami. Mimo ordinačných hodín príjmovej ambulancie sa príjem pacientov realizuje priamo na jednotlivých oddeleniach kliniky v 8. pavilóne (https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2).


Pediatrická ambulancia - detská konziliárna ambulancia

Lekár:MUDr. Ján Mikler, PhD., MUDr. Janka Vyšehradská, Doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
Sestra:Mgr. Alena Laurenčíková

Telefón:+421 43 4203 854
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 08:00 - 12:00 / 12:30 - 13:30
Utorok 09:00 - 12:00
Streda 08:00 - 12:00
Štvrtok 08:00 - 12:00
Piatok 08:00 - 12:00

Ambulancia zabezpečuje konziliárne služby iným oddeleniam UNM u pediatrických pacientov.  Nachádza sa v 14. pavilóne na prízemí- https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2


Detské sonografické laboratórium

Lekár:MUDr. L. Zúbriková, MUDr. Z. Michnová, PhD., MUDr. M. Pršo, PhD., MUDr. A. Szökeová
Sestra:M. Cengelová

Telefón:+421 43 4203 137
Počet ošetrení za rok:6500

Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinácia doobeda Ordinácia poobeda Poznámka
Pondelok 07:00 - 12:30 13:00 - 15:30  
Utorok 07:00 - 12:30 13:00 - 15:30  
Streda 07:00 - 12:30 13:00 - 15:30

 08:00-10:00 a 13:00- 15:30 endokrinologická ultrasonografia

Štvrtok 07:00 - 12:30 13:00 - 15:30  
Piatok 07:00 - 12:30 13:00 - 15:30  

Laboratórium poskytuje komplexnú ultrasonografickú diagnostiku hospitalizovaných a ambulantných pediatrických pacientov nielen pre Kliniku detí a dorastu, ale aj pre Neonatologickú kliniku, Kliniku detskej chirurgie, Psychiatrickú kliniku a Detské rehabilitačné oddelenie UNM. Okrem štandardného ultrasonografického vyšetrenia realizujeme tiež ultrasonografické vyšetrenie po podaní kontrastnej látky (kontrastná ultrasonografia) a elastometrické vyšetrenie.

Kde nás nájdete

Detské sonografické laboratórium sa nachádza na prízemí 14. pavilónu- https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2

 

Ako sa ku nám dostanete

https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

Čakacia doba na vyšetrenie: 4-6 týždňov

Spôsob objednávania: telefonicky na tel. č. 043/42 03 137 denne po 13:00

Príprava pacienta na vyšetrenie:

 • K vyšetreniu je potrebný sprievodný lístok od odosielajúceho lekára spolu s preukazom poistenca!
 • Pred sonografickým vyšetrením brucha a portálneho riečiska je nutné prísť nalačno, dieťa neraňajkuje.
 • Pred sonografickým vyšetrením dojčiat na gastroezogágový reflux (GER) je dieťa tesne pred vyšetrením nakŕmené nezahustenou mliečnou formulou.
 • Pred sonografickým vyšetrením obličiek a urotraktu je potrebné, aby bolo dieťa dostatočne zavodnené. Dieťa pred vyšetrením priebežne popíja tekutiny a nemočí. Dieťa nemusí byť nalačno, pokiaľ ide len o samostatné vyšetrenie obličiek a močových ciest. 
 • Ostatné sonografické výkony nevyžadujú špeciálnu prípravu pred vyšetrením.

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

 • Ultrasonografické vyšetrenie hlavičky novorodenca a dojčaťa- transkraniálne USG vyšetrenie mozgového tkaniva, dopplerovské vyšetrenie intrakraniálnych úsekov mozgových ciev, USG vyšetrenie kraniosynostóz
 • Ultrasonografické vyšetrenie mäkkých častí krku- štítna žľaza a jej okolie, slinné žľazy, regionálne lymfatické uzliny
 • Ultrasonografické vyšetrenie hrudníka- týmus, pľúcny parenchým, hrudné kolekcie
 • Ultrasonografické vyšetrenie brucha- pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, retroperitoneálne lymfatické uzliny, aorta, chorobne zmenené časti tráviacej trubice a podbruška, vyšetrenie gastroezofágového refluxu (GER) u dojčiat, vyšetrenie pri podozrení na pylorostenózu, kvantitatívne vyšetrenie stukovatenia pečene
 • Ultrasonografické vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy
 • Ultrasonografické vyšetrenie mieška, semenníkov a nadsemenníkov
 • Ultrasonografické vyšetrenie prsníkov, pazúch a regionálnych lymfatických uzlín
 • Ultrasonografické vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív
 • Ultrasonografické duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW alebo CW Dopplera v oblasti portálneho systému a renálnych ciev
 • Ultrasonografické vyšetrenie po podaní ultrazvukovej kontrastnej látky
 • Ultrasonografické elastografické vyšetrenie pečene a štítnej žľazy

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii:

V rámci detskej sonografickej ambulancie sa realizuje kompletná ultrasonografická diagnostika hospitalizovaných a ambulantných detských pacientov. 7.3.2017 bola na našej klinike predstavovaná nová ultrasonografická neinvazívna diagnostická metóda stanovovania stupňa pečeňovej fibrózy. Nazýva sa real-time tkanivová elastografia. Prostredníctvom ultrasonografického prístroja so špeciálnym softvérom je v reálnom čase zobrazovaný farebný histogram, z ktorého je pomocou algoritmu vypočítaná hodnota pečeňovej elasticity. Čím je teda fibróza pokročilejšia, tým je vyššia aj tuhosť pečene a teda nižšia elasticita. Hodnota elasticity pečene je udávaná v arbitrálnych jednotkách, výsledok potom môžeme zaradiť do príslušného intervalu, určujúceho stupeň fibrózy pečene. Táto metóda ešte nie je používaná v bežnej rutinnej praxi avšak jej prínos by mohol spočívať v možnosti vyhnutiu sa biopsii pečene.

Naša ambulancia ako zatiaľ jediné pracovisko na Slovensku vyšetruje od roku 2017 detských pacientov pomocou kontrastnej ultrasonografie. Po podaní kontrastnej látky do cievneho systému pacienta je ultrasonograficky hodnotený charakter sýtenia ložiska kontrastnou látkou. Toto vyšetrenie trvá len niekoľko minút, jeho výťažnosť je niektorými lekármi porovnávaná s výťažnosťou CT vyšetrenia pričom dieťa nie je vystavované radiačnému žiareniu, kontrastné látky majú minimum nežiadúcich účinkov a nezaťažujú obličky ani pečeň. V ambulancii sa venujeme najmä diferenciálnej diagnostike pečeňových ložísk, v blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť túto diagnostiku aj do oblasti pediatrickej urológie a nefrológie za účelom diagnostiky vezikoureterálnehorefluxu.

Pomocou špeciálneho ultrasonografického softvérového vybavenia hodnotíme v našej ambulancii stupeň stukovatenia (steatózy) pečene. V priebehu vyšetrenia získavame v reálnom čase informácie o závažnosti steatózy a pri kontrolnom vyšetrení môžeme posúdiť efekt terapie, prípadne zhodnotiť progresiu či regresiu ochorenia. Ultrasonografické hodnotenie pečeňovej steatózy má viacero výhod. Ide o neinvazívne, bezbolestné vyšetrenie trvajúce rádovo minúty, výsledok je stanovený ihneď bez potreby celkovej anestézie a rizika sprievodných komplikácií. Stupeň steatózy je určený na základe hepatorenálneho indexu (z angl. Hepato-Renal Index, HRI). S rastúcou hodnotou HRI sa zvyšuje stupeň stukovatenia pečene.


Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy

Lekár:MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
Sestra:Bc. Zina Domová

Telefón:+421 43 4203 839
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Odbery Ordinácia doobeda Ordinácia poobeda
Pondelok 07:00 - 08:00 08:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Utorok 07:00 - 08:00 08:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Streda 07:00 - 08:00 08:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Štvrtok 07:00 - 08:00 08:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Piatok 07:00 - 08:00 08:00 - 13:00 13:30 - 15:30

Ambulancia zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu u detí, konziliárne vyšetrenia,  odber biologického materiálu (krv, moč ), ambulantné podávanie intravenóznej terapie. Nachádza sa na prízemí 14. pavilónu- https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2


Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Lekár:MUDr. Alena Szökeová, MUDr. Jarmila Vojtková, PhD.
Sestra:Mgr. Iveta Hidegová

Telefón:+421 43 4203 367
Počet ošetrení za rok:4500

Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinácia doobeda Ordinácia poobede Poznámka
Pondelok 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30  
Utorok 07:00 - 13:00 13:30 - 15:30  
Streda 07:00 - 11:00 13:30 - 15:30

11:00-13:00 Ambulancia porúch látkovej premeny a výživy

Štvrtok 07:00 - 13:00 13:30 - 15:30  
Piatok 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30  

Ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu hospitalizovaných a ambulantných pediatrických pacientov nielen pre Kliniku detí a dorastu, ale aj pre Neonatologickú kliniku, Kliniku detskej chirurgie, Psychiatrickú kliniku a Detské rehabilitačné oddelenie UNM. Okrem štandardného vyšetrenia máme v starostlivosti pacientov s diabetes mellitus (1. typ, 2. typ, raritné typy), pacientov s dedičnými metabolickými poruchami. Centralizujeme pacientov s deficitom rastového hormónu, pacientov s diabetes mellitus na liečbe inzulínovou pumpou. Realizujeme tiež ultrasonografické vyšetrenie štítnej žľazy.

Kde nás nájdete

Ambulancia sa nachádza na prízemí 8. pavilónu.

 

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

Čakacia doba na vyšetrenie: 2- 6 týždňov

Spôsob objednávania:  prvovyšetrenia + úvodné odbery krvi  telefonicky na tel. č. 043/42 03 367 denne po 13:00 hod., kontrolné vyšetrenie + kontrolné odbery krvi online na www.objednatvysetrenie.sk

Príprava pacienta pred vyšetrením:

Komplexné endokrinologické vyšetrenie je zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním, ako sú: poruchy štítnej žľazy a prištítnych teliesok, poruchy výživy, poruchy látkovej výmeny, gynekologické hormonálne poruchy, ochorenia nadobličiek, nadmerné ochlpenie, akné,...

 • K prvému vyšetreniu je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu (alebo výpis z dokumentácie) + výmenný lístok na vyšetrenie  od odosielajúceho lekára spolu s preukazom poistenca!
 • Pred  laboratórnym vyšetrením je nutné prísť nalačno, dieťa neraňajkuje. Toto sa netýka pacienta s diabetes mellitus.
 • Na metabolické vyšetrenie nutné doniesť 2 vzorky ranného moča pacienta
 • Pacienti na liečbe rastovým hormónom – budú objednaní pri poslednej kontrole, 4x ročne laboratórna kontrola minimálne 6 týždňov pred vyšetrením
 • Pacienti s diabetes mellitus – 2x ročne laboratórna kontrola minimálne 6 týždňov pred vyšetrením
 • U ostatných pacientov časový odstup medzi laboratórnou kontrolou a vyšetrením konzultujte na našej ambulancii telefonicky (043/4203367) denne medzi 13:00 - 14:00 hod.

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

 • Hodnotenie činnosti štítnej žľazy a príštitných teliesok
 • Vyšetrenie porúch funkcie hypofýzy (nízky alebo vysoký vzrast, predčasná, alebo oneskorená puberta, poruchy menštruácie)
 • Poruchy funkcie kôry i drene nadobličiek (hyper- alebo hypokorticizmus, adrenogenitálny syndróm, feochromocytóm)
 • Poruchy funkcie gonád (vaječníky, semenníky, predčasná puberta, oneskorená poberta) a hirzutizmus (nadmerné ochlpenie)
 • Sonografické vyšetrenie štítnej žľazy

Starostlivosť o pacientov s deficitom rastového hormónu: 

 • komplexné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu
 • kontrolné  vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukáciu pacientov a rodičov pri liečbe rastovým hormónom , nácviku práce s perami, na podávanie rastového hormónu

Starostlivosť o pacientov s poruchou metabolizmu sacharidov:

 • komplexné diabetologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu
 • kontrolné diabetologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukáciu pacientov a rodičov pri liečbe diabetu, nácviku práce s inzulínovými perami, inzulínovými pumpami a glukomermi
 • edukácia pacientov a rodičov o správnej životospráve a režime diabetika

Starostlivosť o pacientov s poruchou metabolizmu lipidov  (hypolipidémia, hyperlipidémia, dyslipidémia):

 • komplexné  vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu metabolického syndrómu
 • kontrolné vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukácia pacientov a rodičov o správnej životospráve a diétnom režime

Starostlivosť o pacientov s poruchami príjmu potravy (nadváha, obezita, anorexia, metabolický syndróm) 

Starostlivosť o pacientov s dedičnou metabolickou poruchou:

 • komplexné  vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu dedičných metabolických porúch 
 • kontrolné vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukácia pacientov a rodičov o správnej životospráve a diétnom režime
 • podávanie špecializovanej parenterálnej liečby ( ERT, SRT)

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii:

 • Realizovanie špeciálnych diagnostických testov (nízky alebo vysoký vzrast, predčasná alebo oneskorená puberta)
 • Starostlivosť o pacientov s deficitom rastového hormónu: komplexné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu, edukáciu pacientov a rodičov pri liečbe rastovým hormónom, nácviku práce s perami, na podávanie rastového hormónu
 • Starostlivosť o pacientov s poruchou metabolizmu sacharidov: komplexné diabetologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu, špecializovaná práca s dátami z inzulínových púmp (Carelink, Freestyle libre)
 • Starostlivosť o pacientov s dedičnou metabolickou poruchou: komplexné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu dedičných metabolických porúch, špecializované krvné vyšetrenia, podávanie špecializovanej parenterálnej liečby (ERT, SRT)

 


Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie

Lekár:MUDr. Michaela Murgašová, MUDr. Terézia Kráľová, PhD. (v príprave)
Sestra:Magdaléna Halgašová

Telefón:+421 43 4203 806
Počet ošetrení za rok:2000

Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Odbery Ordinačné hodiny
Pondelok 07:00 - 08:00 08:00 - 12:00 / 12:30 - 14:30
Utorok 07:00 - 08:00 08:00 - 12:00 / 12:30 - 14:30
Streda 07:00 - 08:00 08:00 - 12:00 / 12:30 - 14:30
Štvrtok 07:00 - 08:00 10:00 - 12:00 MUDr. T. Kráľová, PhD.
Piatok neordinuje

V našej ambulancii poskytujeme komplexnú diagnostiku, starostlivosť a liečbu pacientom s nádorovými ochoreniami a ochoreniami krvi od 0 do 18 rokov a 364 dní. Ide o pacientov s novozistenými nádormi a ochoreniami, ale aj pacientov s už diagnostikovaným ochorením zhubného alebo nezhubného pôvodu. Najväčší podiel pacientov predstavujú deti s hemangiómami a vaskulárnymi anomáliami nesprávne označenými týmto pomenovaním.

Kde nás nájdete: 

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie sa nachádza v 8. pavilóne na prízemí  https://goo.gl/maps/BQ6mqBA8Q8k

 

Ako sa ku nám dostanete: 

https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

Čakacia doba na vyšetrenie: 

4 týždne, akútne stavy ihneď 

Spôsob objednávania: 

prvovyšetrenie telefonicky na tel. č. 043 42 03 806, kontrolné vyšetrenia elektronicky na stránke  https://www.objednatvysetrenie.sk/

Príprava pacienta na vyšetrenie: 

 • K prvovyšetreniu je potrebný výmenný lístok od odosielajúceho lekára spolu s preukazom poistenca a celou zdravotnou dokumentáciou dieťaťa
 • Na kontrolné vyšetrenie prineste  zdravotnú kartu len v prípade, že od posledného vyšetrenia u nás dieťa prekonalo nejaké závažné ochorenie, podstúpilo nejaké špecializované vyšetrenie alebo bolo hospitalizované
 • Pred laboratórnymi odbermi sa môže dieťa napiť čírych nesladených tekutín a príde nalačno
 • V prípade špecializovaných odberov (určovanie hladín liečiv alebo sledovanie účinnosti liečby) sa rodič riadi pokynom lekára ohľadom podania liekov
 • Preplach centrálnych venóznych katétrov (port-a-cath, Hickmann CVK) a odbery krvi z nich sa realizujú po dohovore s lekárom v zákrokovej miestnosti na lôžkovom oddelení na 5.poschodí 8.pavilónu
 • Deti liečené propranololom v sirupe alebo kapsliach prosíme pred kontrolou u nás aktuálne prevážiť a na kontrolu priniesť záznam o meraných pulzoch (prípadne tlaku krvi)
 • Pri nástupe na hospitalizáciu za účelom nastavenia na liečbu betablokátorom je vhodné si so sebou priniesť fonendoskop (stačí úplne základný typ)
 • V prípade, že dieťa absolvovalo zobrazovacie vyšetrenia (Rtg, CT alebo MR), prosíme priniesť na vyšetrenie ku nám  CD nosič s napáleným zobrazovacím vyšetrením a popis výsledku 
 • Pacienti prichádzajúci na štandardné vyšetrenie nevyžadujú špeciálnu prípravu pred vyšetrením.

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

 • V našej ambulancii poskytujeme komplexnú diagnostiku, starostlivosť a liečbu pacientom s nádorovými ochoreniami a ochoreniami krvi od 0 do 18 rokov a 364 dní. Ide o pacientov s novozistenými nádormi a ochoreniami, ale aj pacientov s už diagnostikovaným ochorením zhubného alebo nezhubného pôvodu.
 • Pacientom realizujeme základné štandardné a v indikovaných prípadoch aj špecializované laboratórne vyšetrenia a odbery.
 • Pacientov s novozistenými nádorovými ochoreniami klinicky vyšetríme, navrhneme potrebné zobrazovacie vyšetrenia a zostavíme liečebný plán. V prípade potreby pacienta pripravíme na diagnostický alebo liečebný chirurgický výkon s následnou starostlivosťou a liečbou.
 • Takisto zabezpečíme prípravu pacienta na zobrazovacie vyšetrenia v celkovej anestéze.
 • U pacientov s prebiehajúcou protinádorovou liečbou realizujeme pravidelné kontrolné vyšetrenia (celkový stav dieťaťa + laboratórne vyšetrenia). Zaisťujeme pravidelné ošetrenia a preplachy centrálnych venóznych prístupov.
 • U pacientov  niektorými hematologickými ochoreniami  poskytujeme komplexnú diagnostiku, liečbu a sledovanie, včítane mikroskopického vyšetrenia náteru krvného obrazu a kostnej drene. Realizujeme vyšetrenia kostnej drene v celkovej anestéze (punkcia, trepanobiopsia).
 • U detí so zväčšenými lymfatickými uzlinami  realizujeme kompletné diagnostické vyšetrenia a liečbu aj s následným sledovaním po ukončení liečby.
 • U pacientov s výskytom dedične podmienených nádorových ochorení u najbližších príbuzných realizujeme pravidelné cielené preventívne vyšetrenia. Takisto robíme preventívne cielené vyšetrenia u pacientov s ochorením, ktoré sa spája so zvýšeným rizikom vzniku nádoru alebo zhubného ochorenia krvotvorby.
 • Pravidelne sledujeme onkologických pacientov po ukončení liečby zhubného ochorenia na vylúčenie jeho recidívy.
 • Poskytujeme komplexnú starostlivosť deťom s hemangiómami a ostatnými cievnymi anomáliami. 
 • Pacientom v terminálnom štádiu ochorenia poskytujeme kompletnú starostlivosť  a liečbu ťažkostí v domácom prostredí alebo formou hospitalizácie.

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii:

 • Onkohematologickým pacientom so zavedeným centrálnym venóznym prístupom zabezpečujeme pravidelné preplachy a ošetrenie komôrok a katétrov.
 • Zabezpečujeme substitučnú liečbu krvnými derivátmi.
 • Realizujeme špecializované vyšetrenia kostnej drene.
 • U pacientov s komplexnými vaskulárnymi anomáliami zabezpečujeme v spolupráci s intervenčnými rádiológmi kompletnú diagnostiku a v prípade vhodnosti endovaskulárne ošetrenie. V indikovaných prípadoch aplikujeme liečbu liekmi zastavujúcimi rast ciev.

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie

Lekár:MUDr. Ivona Bacmaňáková, MUDr. Peter Ďurdík, PhD., MUDr. Tomáš Turčan, PhD.
Sestra:Bc. Martina Ivašková, Jana Lettrichová

Telefón:+421 43 4203 187 (8. pavilón 5. poschodie), +421 43 4203 368 (14. pavilón 1. poschodie)
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Odbery Ordinačné hodiny
Pondelok  

10:00 - 12:00 - MUDr. I. Bacmaňáková

10:00 - 12:00 - MUDr. P. Ďurdík, PhD. - Ambulancia ciliárnej diskinézy (amb. pavilón č. 14/1) 

Utorok   09:00 - 13:00 - MUDr. I. Bacmaňáková
Streda   09:00 - 13:00 - MUDr. I. Bacmaňáková
Štvrtok 07:00 - 08:00

08:00 - 13:00 - MUDr. I. Bacmaňáková

09:00 - 12:00 - MUDr. T. Turčan, PhD. (amb. pavilón č. 14/1)

Piatok  

09:00 - 13:00 - MUDr. I. Bacmaňáková

09:00 - 13:00 - MUDr. P. Ďurdík, PhD. - Ambulancia porúch spánku u detí (amb. pavilón č. 14/3)

Elektronické objednávanie na vyšetrenie tu- https://www.objednatvysetrenie.sk/z6175


Detská pneumologická ambulancia zabezpečuje preventívnu a terapeutickú  zdravotnú starostlivosť o pacientov s celým spektrom pneumologických ochorení. Nachádza sa v 8. pavilóne na 5. poschodí- https://goo.gl/maps/BQ6mqBA8Q8k


Ambulacia pediatrickej neurológie

Lekár:MUDr. Gonzáles A. Ramos, MUDr. Stanislava Suroviaková, PhD., MUDr. Katarína Švihrová
Sestra:Bc. Gabriela Földváriová

Telefón:+421 43 4203 553
Ordinačné hodiny:
Dni Ordinačné hodiny Poznámka
Pondelok 11:00 - 15:00

ambulantné vyšetrenia  MUDr. G. A. Ramos, MUDr. K. Švihrová

Utorok 10:00 - 14:00

ambulantné vyšetrenia  MUDr. G. A. Ramos,  MUDr. S. Suroviaková, PhD.

Streda neordinuje

 

Štvrtok 10:00 - 14:00

ambulantné vyšetrenia  MUDr. S. Suroviaková, PhD.

Piatok neordinuje

 


Ambulancia detskej neurológie poskytuje zdravotnú starostlivosť z oblasti detskej neurológie hospitalizovaným a dispenzarizovaným pacientom vrátane EEG vyšetrení.

Objednávanie pacientov na vyšetrenie utorok a piatok na tel. č.: 421 43 4203 553


Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy

Lekár:MUDr. Magda Antónyová, doc. MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.
Sestra:Bc. Anna Ruttkayová

Telefón:+421 43 4203 243
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Odbery Ordinačné hodiny Ordinuje
Pondelok 07:00 - 08:00 09:00 - 11:00 MUDr. M. Antónyová 
Utorok 07:00 - 08:00 09:00 - 13:00 MUDr. M. Antónyová
Streda 07:00 - 08:00 09:00 - 11:00 doc. MUDr. Brndiarová Miroslava, PhD.
Štvrtok 07:00 - 08:00 09:00 - 12:00 MUDr. M. Antónyová 
Piatok 07:00 - 08:00 09:00 - 10:00 MUDr. M. Antónyová, doc. MUDr. Brndiarová Miroslava, PhD.

Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy vykonáva nasledujúce činnosti:

 • poskytujeme komplexnú diagnostiku a starostlivosť pediatrickým pacientom s ochorením obličiek a močových ciest
 • poskytujeme špecializovanú a komplexnú starostlivosť pediatrickým pacientom v dialyzačnom programe a transplantačnom programe (transplantácia obličiek)
 • poskytujeme komplexnú diagnostiku a starostlivosť pediatrickým pacientom so zriedkavými ochoreniami obličiek
 • poskytujeme starostlivosť u ambulantných a hospitalizovaných pediatrických pacientov

Kde nás nájdete

Nájdete nás v pavilóne číslo 8, 5. poschodie, v ambulantnej časti- https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2

 

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

Čakacia doba na vyšetrenie:  prvé vyšetrenie 4 - 6 týždňov, vyšetrenie akútnych pacientov realizujeme prednostne

Spôsob objednávania:

 • na 1. vyšetrenie sa objednáva výlučne telefonicky 043/4203 243 medzi 10-12 hod. ev. osobne
 • kontrolné vyšetrenia sa objednávajú online www.unm.sk
 • objednávanie na kontrolné vyšetrenie min. 7 dní po vykonaných odberoch z dôvodu čakacej doby na výsledky

Príprava pacienta pred vyšetrením:

 • k 1. vyšetreniu je potrebný sprievodný lístok od odosielajúceho lekára, pacient môže byť najedený, s kompletnou zdravotnou dokumentáciou alebo výpisom z nej, s výsledkami laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení (pokiaľ boli realizované), vyšetrenie moču (sediment, biochémia a kultivácia)
 • kontrolné vyšetrenie – pacient môže byť najedený, s aktuálnymi výsledkami vyšetrení (pokiaľ boli odporúčané)
 • biopsia obličiek sa indikuje a objednáva na základe vyšetrenia lekára nefrologickej ambulancie a realizuje sa formou hospitalizácie
 • odbery krvi sa vykonávajú ráno medzi 7-8 hod. nalačno, večer a ráno pred vyšetrením dostatočný príjem čistej vody
 • 24 hodinový zber moču: zber sa realizuje od 6:00 hod. ráno do 6:00 hod. ráno nasledujúceho dňa, moč zbierať deň pred odbermi krvi, zbieraný moč priniesť na druhý deň, tekutiny v deň zberu piť ako zvykne dieťa bežne, možno vypiť o 1 – 2 poháre viac ako bežne, moč je rozdelený na denný a nočný
 • denný moč: ráno po zobudení sa vymočiť do WC a potom už močiť len do zbernej nádoby, takto zbierať moč do 18:00 hod. a o 18:00 zmerať množstvo moču, zapísať objem, zamiešať a odliať do jednej plnej skúmavky 
 • nočný moč (mikroalbumínúria): – zber moču do zbernej nádoby od 18:00 hod. do 6:00 hod. nasledujúceho dňa, kam sa ešte ráno dieťa po zobudení vymočí, potom zmerať a zapísať objem moču, zamiešať a odliať do jednej plnej skúmavky, počas zberu sa nevystavovať nadmernej fyzickej záťaži, skôr kľudový režim

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

 • komplexné nefrologické vyšetrenie pediatrických pacientov
 • indikácia a aplikácia biologickej liečby u pediatrických pacientov s vybranými ochoreniami obličiek

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii:

 • u pediatrických pacientov v pravidelnom dialyzačnom programe peritoneálnou dialýzou inzerciaperitoneálnych dialyzačných katétrov v spolupráci s Klinikou detskej chirurgie UNM, starostlivosť o peritoneálny dialyzačný katéter, nastavenie na APD, CAPD, preplachyperitoneálneho dialyzačného katétra
 • u pediatrických pacientov v pravidelnom dialyzačnom programe hemodialýzou inzercia cievnych prístupov a vyšitie AV fistúl s spolupráci s Klinikou cievnej chirurgie UNM, starostlivosť o hemodialyzačný katéter, AV fistulu, realizácia hemodialýzy v spolupráci s dialyzačným strediskom I. Internej kliniky UNM)
 • u pediatrických pacientov s akútnym obličkovým zlyhávaním realizácia kontinuálnych hemodialyzačných metód v spolupráci s Klinikou detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny UNM
 • transplantácia obličiek u pacientov nad 15 rokov v spolupráci s Transplantačným centrom UNM

Ambulancia klinickej farmakológie

Lekár: MUDr. Alena Szökeová
Sestra:Jaroslava Škanderová

Telefón:+421 43 4203 806 v rámci ordinačných hodín
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 11:30 - 15:30
Utorok 11:30 - 15:30
Streda 11:30 - 15:30
Štvrtok 11:30 - 15:30
Piatok 11:30 - 15:30

Ambulancia poskytuje pacientom zdravotnú starostlivosť z oblasti klinickej famakológie. Nachádza sa v 8. pavilóne na 1. poschodí- https://goo.gl/maps/BQ6mqBA8Q8k


Ambulancia pediatrickej reumatológie

Lekár:MUDr. Dušana Moravčíková
Sestra:Mgr. Iveta Plavnická

Telefón:+421 43 4203 614
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Odbery Ordinačné hodiny
Pondelok   neordinuje
Utorok   neordinuje
Streda   neordinuje
Štvrtok 07:00 - 08:00 08:00 - 12:00 / 12:30 - 15:30
Piatok 07:00 - 08:00 08:00 - 12:00 / 12:30 - 15:30

Objednávanie pacientov: +421 43 4203 614, www.objednatvysetrenie.skwww.unm.sk

Ambulancia sa nachádza v 8. pavilóne na 5. poschodí- https://goo.gl/maps/BQ6mqBA8Q8k

Hlavná problematika:

Ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu zápalových ochorení muskuloskeletálneho aparátu (zápalové ochorenia kĺbov, svalov, šliach), systémových autoimunitných a autoinflamačných ochorení, vrátane možností genetickej diagnostiky. Zaoberáme sa aj vyšetrením a liečbou kostnej hustoty v detskom veku (vrátane realizácie denzitometrického vyšetrenia). Realizujeme USG vyšetrenie muskuloskeletálneho systému.

Spektrum vyšetrení:

 • Intraartikulárna aplikácia protizápalových liečiv v celkovej anestézii
 • Denzitrometrické vyšetrenia
 • USG vyšetrenia muskuloskeletálneho systému

Súčasťou ambulancie je Centrum pre indikáciu a aplikáciu biologickej liečby pediatrickým pacientom s rezistentnými formami zápalových reumatických chorôb.

 

 


Ambulancia klinickej alergológie a imunológie

Lekár:Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., prim. MUDr. Ján Mikler, PhD., Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MUDr. Janka Vyšehradská
Sestra:Katarína Klčová

Telefón:+421 43 4203 684 pondelok + utorok + štvrtok, +421 43 4203 179 streda + piatok
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Odbery Ordinácia doobeda Ordinácia poobede
Pondelok 07:00 - 08:00 08:00 - 13:00 13:30 - 15:30 MUDr. Janka Vyšehradská
Utorok 07:00 - 08:00 08:00 - 13:00 13:30 - 15:30 Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
Streda 07:00 - 08:00 08:00 - 13:00 13:30 - 15:30 MUDr. Ján Mikler, PhD.
Štvrtok 07:00 - 08:00 08:00 - 13:00 13:30 - 15:30 Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
Piatok 07:00 - 08:00 08:00 - 13:00 13:30 - 15:30 MUDr. Ján Mikler, PhD.

 

Elektronické objednávanie na vyšetrenie tu- https://www.objednatvysetrenie.sk/z6129

Ambulancia zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o imunoalergologických detských pacientov. V stredu a piatok sa ambuluje na prízemí 14. pavilónu KDaD UNM, ostatné dni na 1. poschodí 16. pavilónu- Grossmanov dom.

 


Ambulancia pediatrickej kardiológie

Lekár:MUDr. Andrea Fričová, MUDr. Anna Šparcová
Sestra:Jana Kopkášová

Telefón:+421 43 4203 849
Počet ošetrení za rok:900

Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 08:00 - 12:00 MUDr. A. Šparcová
Utorok 09:00 - 13:00 MUDr. A. Fričová
Streda 08:00 - 13:00 MUDr. A. Šparcová
Štvrtok 08:00 - 13:00 MUDr. A. Šparcová
Piatok 09:00 - 10:00 MUDr. A. Fričová

Detská kardiologická ambulancia poskytuje komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť pre deti od novorodeneckého veku po dospelosť. Základnou náplňou práce ambulancie je diagnostika a manažment detí s vrodenou srdcovou chybou, arytmiou, šelestom alebo vysokým krvným tlakom.  Ambulancia disponuje možnosťou realizácie echokardiografického vyšetrenia, EKG a tlakového holtera a tiež záťažového vyšetrenia. Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku realizujeme okrem bežného záťažového vyšetrenia aj vyšetrenie ergospirometrické, ktoré poskytuje viac informácii o funkčnom stave srdca a pľúc.

Kde nás nájdete

Detská kardiologická ambulancia sa nachádza v budove č. 8 na 5. poschodí. Ergometrické a ergospirometrické vyšetrenie sa vykonáva v budove č. 14 na 1. poschodí.

Mapa areálu nemocnice s ambulanciou pediatrickej neurológie

 

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

Čakacia doba na vyšetrenie: kardiologické vyšetrenie 2-4 týždne, záťažové vyšetrenie 4-6 týždňov, EKG a tlakový holter 1-2 týždne

Spôsob objednávania: telefonicky na 043/42 03 849, záťažové vyšetrenia na 043/42 03 368

Príprava pacienta pred vyšetrením:

Inštrukcie k záťažovým vyšetreniam:

 • priniesť celú zdravotnú dokumentáciu
 • priniesť výmenný lístok s indikáciou od detského kardiológa
 • priniesť si športové oblečenie, športovú obuv, uterák
 • pred vyšetrením vypiť dostatočné množstvo tekutín (nie kofeínových)
 • hodinu pred vyšetrením nejesť, v deň vyšetrenia sa odporúča ľahké jedlo
 • pred vyšetrením užiť všetky lieky, ktoré pacient užíva (ak ste neboli kardiológom inštruovaní inak)

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

 • 12-zvodové EKG
 • ECHO (ultrazvuk) srdca
 • 24 hodinové Holter monitorovanie tlaku krvi
 • 24 hodinový EKG Holter
 • Ergometrické vyšetrenie - záťažové vyšetrenie na stacionárnom bicyklovom ergometri alebo na bežiacom páse

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii:

 • Ergospirometrické vyšetrenie - kombinované záťažové vyšetrenie srdca a pľúc na stacionárnom bicyklovom ergometri alebo na bežiacom páse
 • Vyhodnotenie rizika náhlej srdcovej smrti športovcov v detskom veku (Medzinárodné EKG kritéria pre športovcov)

 


Ambulancia klinickej psychológie

Lekár:Mgr. Michaela Babničová, PhDr. Ľubica Beňadiková
Telefón:+421 43 4203 746
Počet ošetrení za rok:880

Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 08:00 - 10:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 12:00 
Štvrtok 13:00 - 15:00
Piatok neordinuje

Ambulancia zabezpečuje:

 • psychologické (psychodiagnostické) vyšetrenia detí a adolescentov
 • psychologické a psychagogické vedenie, psychoedukácia
 • psychoterapeutické služby (individuálna, rodinná terapia)
 • liečebno-výchovné poradenstvo
 • nácvik relaxácie, zvládania záťaže
 • konziliárne vyšetrenia detí a dorastu

Kde nás nájdete

Ambulancia klinickej psychológie sa nachádza v pavilóne č. 8 na 5. poschodí v ambulantnej časti. 

 

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

Čakacia doba na vyšetrenie: 2 – 4 týždne

Spôsob objednávania: telefonicky na tel. č. 043/42 03 746 denne v čase od 7:30 do 8:00 a od 15:00 do 15:30.

Príprava pacienta pred vyšetrením:

 • vyšetrenie a terapia sú realizované vždy len na základe objednania a vopred plánových termínov
 • vyšetrenie začína v presne dohodnutom čase, preto prosíme, aby ste dodržiavali presný čas termínu
 • v prípade, že sa na vyšetrenie nebudete môcť dostaviť z vážnych dôvodov, telefonicky nás prosím vopred informujte a dohodneme zmenu termínu
 • služby sú poskytované v rámci verejného zdravotného poistenia na základe zdravotnej indikácie, t.j. odporúčania pediatra, všeobecného lekára, iného odborného špecialistu (pedopsychiater, neurológ, logopéd a ďalší) – na vyšetrenie je potrebné priniesť výmenný lístok
 • na vyšetrenie je vhodné priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu (správy z absolvovaných lekárskych a iných odborných vyšetrení), hodnotenie zo školského prostredia
 • ak nosíte korekčné pomôcky (napr. okuliare), prineste si ich so sebou

Na psychologické vyšetrenie nie je nutná špeciálna príprava, je však dôležité prísť oddýchnutý. Psychodiagnostické vyšetrenie (obvykle rozdelené do 2 - 3 sedení) pozostáva najčastejšie z rozhovoru (s dieťaťom a zákonným zástupcom) a administrácie vybraných psychologických testov podľa účelu vyšetrenia. Postup Vám bude vopred vysvetlený.

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

 • Komplexné klinicko-psychologické vyšetrenie
 • posúdenie emotivity, charakteristík osobnosti, úrovne a štruktúry intelektových schopností, kognitívnych funkcií (pozornosť, pamäť atď.), stratégie zvládania záťaže, identifikujeme podozrenie pre vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia), diagnostika a diferenciálna diagnostika psychických porúch v spolupráci s odbornými psychiatrickými pracoviskami
 • Klinicko-psychologické vyšetrenie
 • Skríningové psychologické vyšetrenie
 • Podporná psychoterapia
 • Krízová intervencia

Detské spánkové laboratórium

Lekár:MUDr. Peter Ďurdík, PhD., MUDr. Anna Ďurdíková, PhD., MUDr. Stanislava Suroviaková, PhD., MUDr. Katarína Švihrová, MUDr. Gonzalo A. Ramos Rivera
Sestra:Inžinieri: Ing. Dominika Šutvajová, PhD., Ing. Lukáš Remeň

Telefón:+421 43 4203 162
Počet ošetrení za rok:150

Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Piatok 9:00-12:00

Detské spánkové laboratórium je súčasťou ambulancie pediatrickej pneumológie a ftizeológie. 

Od roku 2017 je detské spánkové laboratórium ako Centrum pre zriedkavé ochorenia spánku a bdenia v detskom veku zaradené medzi expertízne pracoviská pre zriedkavé choroby národného významu MZ SR (www.sazch.sk).

 


Detské spánkové laboratórium Kliniky detí a dorastu je jediné akreditované pracovisko Slovenskou spoločnosťou spánkovej medicíny Slovenskej lekárskej spoločnosti. V rámci celého Slovenska zabezpečuje komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o deti s poruchami spánku vo veku od narodenia do dovŕšených 19 rokov. Intenzívne spolupracuje so všetkými špecialistami detského veku. Pracovisko disponuje skríningovými možnosťami porúch spánku a s tromi kompletne vybavenými lôžkami pre denné aj nočné videopolysomnografické vyšetrenie. Počas vyšetrenia u detí do 6 rokov života alebo u ťažko chorých detí je možnosť prítomnosti rodiča počas celej noci. Pracovisko okrem moderného prístrojového vybavenia disponuje aj tímom erudovaných a vysokokvalifikovaných lekárov a zdravotných sestier, ktorí absolvovali viaceré niekoľko mesačné školenia nielen v rámci Slovenska ale aj v zahraničí a nadviazali medzinárodné spolupráce.

Centrum pre zriedkavé ochorenia spánku a bdenia v detskom veku je zaradené medzi expertízne pracoviská pre zriedkavé choroby národného významu MZ SR. Na pracovisku diagnostikujeme a liečime aj zriedkavé ochorenia asociované so spánkom a to najmä kongenitálny centrálny hypoventilačný syndróm, narkolepsiu a idiopatické centrálne apnoe.

Detská spánková medicína je v posledných rokoch rýchlo sa rozvíjajúca vedecká oblasť. Najnovšie publikované výsledky poukazujú na významný podiel porúch spánku vo vývoji, priebehu a manažmente rôznych ochorení, alergických, metabolických, zápalových a iných. To významne zvyšuje počet detských pacientov vyšetrovaných v našom spánkovom laboratóriu z celého Slovenska.  

 

Elektronické objednávanie na vyšetrenie tu: https://www.objednatvysetrenie.sk/objednavka-vysetrenia.html?page_id=84263&zid=130471&druh_vysetrenia_id=df1b79c6-3f08-4b83-a009-aa8d3cc7a73d

Kde nás nájdete

Detské spánkové laboratórium sa nachádza v 14. pavilóne na 3. poschodíhttps://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

Čakacia doba na vyšetrenie: 1 – 2 mesiace

Aké deti vyšetrujeme

 • Poruchy dýchania počas spánku
  • Obštrukčné spánkové apnoe u detí
  • Centrálne spánkové apnoe
  • Apnoické udalosti novorodencov a dojčiat
  • Vrodené alebo získané hypoventilačné ochorenia
 • Chrápanie
 • Obezita a závažné poruchy dýchania vedúce k metabolickému syndrómu
 • Neuromuskulárne ochorenia
 • Nespavosť
 • Nadmerná spavosť vrátane narkolepsie
 • Parasomnie – nočné desy, nočné mory, námesačnosť
 • Poruchy diurnálneho rytmu
 • Abnormálne pohyby súvisiace so spánkom 

Aké špecializované vyšetrenia realizujeme:

 • Celonočné videopolysomnografické vyšetrenie pre všetky vekové kategórie
 • Polygrafické vyšetrenie
 • MSLT – test mnohopočetnej latencie zaspatia
 • Nastavenie pacientov na neinvazívnu ventiláciu CPAP, BIPAP, S/T
 • Myofunkčné terapeutické postupy

Ďakujeme za podporu:

http://www.tvnoviny.sk/domace/1847598_patrali-sme-po-tajomnej-darkyni-ktora-nadacii-markiza-odkazala-byt


Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Lekár:Doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.
Sestra:Magdaléna Halgašová, dipl.s.

Telefón:+421 43 4203 981
Ordinačné hodiny:
Ordninačné dni Odbery Ordinačné hodiny
Pondelok neordinuje  
Utorok neordinuje  
Streda 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 / 12:30 - 15:30
Štvrtok 11:30 - 15:30 administrácia  
Piatok neordinuje  

V ambulancii sa vyšetrujú pacienti po dovŕšení 19. roku života.


Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby

Lekár:MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
Telefón:+421 43 4203 882 alebo +421 43 4203 886 denne od 15:30 do 07:00
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok 07:00 - 15:30
Sobota + Nedeľa + Dni pracovného pokoja 07:00 - 07:00

Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby Kliniky detí a dorastu UNM ordinuje od pondelka do piatku od 15:30 do 07:00 na 4./5. poschodí 8. pavilónu. Počas víkendu a dní pracovného pokoja od 07:00 do 07:00 na 4./5. poschodí 8. pavilónu.

Kde nás nájdete

Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby Kliniky detí a dorastu UNM sa nachádza na 4./5. poschodí 8. pavilónu.

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

Spoplatnené služby:

ÚHRADY ZA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS ÚSTAVNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY:

Na základe zmeny vyplývajúcej z platnej legislatívy je s účinnosťou od 1.11.2017 výška úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas ústavnej pohotovostnej služby stanovená na 10,00 eur.

Výnimky z predmetného usmernenia:

 • Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v UNM poistencom z okresov, kde nie ambulantná pohotovostná služba, a to v pracovných dňoch v čase medzi 16:00 a 22:00 hod. sa platí poplatok 2,00 eur;
 • Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v UNM poistencom z okresov, kde nie ambulantná pohotovostná služba, a to v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 16:00 a 22:00 hod. sa platí poplatok 2,00 eur;
 • Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v UNM bezprostredne po odoslaní z ambulancie pohotovostnej služby pre dospelých, alebo pre deti platí poistenec poplatok 2,00 eur.

Od úhrady sú oslobodení:

 • Poistenci, ktorí boli v UNM ošetrení bezprostredne po úraze (úraz nesmie vzniknúť v dôsledku úžitia alkoholu, alebo inej návykovej látky);
 • Poistenci, u ktorých poskytovanie zdravotnej starostlivosti v UNM trvalo viac ako 2 hodiny;
 • Poistenci, ktorí boli následne po návšteve ústavnej pohotovostnej ambulancie prijatí na hospitalizáciu v UNM;
 • Maloleté deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove rozhodnutím súdu, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, alebo sociálnej kurately;
 • Zamestnanci UNM.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.