Profil pracoviska

 

SÚČASNÉ VEDENIE KLINIKY

Prednosta Kliniky detí a dorastu: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Zástupca prednostu Klinky detí a dorastu: MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

 

ŠTRUKTÚRA PRACOVISKA

Lôžková časť:     

Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny KDaD UNM - vedúci lekár: MUDr. Denisa Raffajová, kontakt: 0434203149

Oddelenie dojčiat a batoliat KDaD UNM - vedúci lekár: MUDr. Tomáš Turčan, PhD., kontakt: 0434203882

Oddelenie starších detí a adolescentov KDaD UNM - vedúci lekár: MUDr. Zuzana Lietavová, kontakt: 0434203886

Detské onkologické oddelenie KDaD UNM - vedúci lekár: MUDr. Zuzana Lietavová, kontakt: 0434203886

Detské imunologické oddelenie KDaD UNM - vedúci lekár: MUDr. Denisa Raffajová, kontakt: 0434203149

Detské COVID oddelenie KDaD UNM - vedúci lekár: MUDr. Denisa Raffajová, MUDr. Tomáš Turčan, PhD. kontakt: 0434203147

Ambulantná časť:

Príjmová a konziliárna ambulancia KDaD UNM - vedúci lekár MUDr. Ján Mikler, PhD., kontakt: 0434203854

Špecializované ambulancie, laboratória a SVALZové pracoviská KDaD UNM

 

VZNIK DETSKÉHO ODDELENIA

     Detské oddelenie Oblastnej nemocnice v Martine vzniklo v roku 1943 (vedúci primár MUDr. L. Murtin zahynul pri bombardovaní nemocnice 21.12.1944). Oddelenie bolo pôvodne umiestnené v suteréne 5. pavilónu. V roku 1945 sa stal primárom MUDr. Vladimír Galanda, odborný asistent Detskej kliniky Slovenskej univerzity v Bratislave. Oddelenie bolo premiestnené do 7. pavilónu, neskôr 2. pavilónu a od roku 1947 umiestnené v účelovej budove na 4. a 5. poschodí 8. pavilónu, ambulantná a posteľová časť matiek na oddelení 8/1. Oddelenie malo pôvodne 64 postelí pre deti a 15 postelí pre matky, neskôr sa počet zvýšil až na 120 detských lôžok. V roku 1981 sa začala stavať budova pre JIS detskej kliniky, oddelenie mladších dojčiat a mliečna kuchyňa (14. pavilón). Dokončená a odovzdaná bola v roku 1991. V roku 2012 sa Klinika detskej anstéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK sa presťahovala z pavilonu 14 do priestorov pavilonu 4.

     Vedúcim detskej kliniky a katedry pediatrie od ich vzniku bol doc. MUDr. Vladimír Galanda, CSc. (od roku 1974 prof.), ktorý vo funkcii vedúceho kliniky pracoval do roku 1983 a vo funkcii vedúceho katedry pediatrie do roku 1982. Vedúcim katedry pediatrie bol v období rokov 1982-1986 prof. MUDr. Štefan Sršeň, DrSc., od roku 1986 do roku 2001 prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., ktorého vo funkcii prednostu Kliniky detí a dorastu JLF UK a MFN vystriedal v roku 2002 prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. Zástupcami prednostu kliniky pre liečebno-preventívnu starostlivosť boli: MUDr. A. Slameňová (1966 - 1986), MUDr. M. Miklerová (1986 - 1993) a MUDr. E. Hyrdelová (1993 - 2016). Zástupcom prednostu kliniky pre oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny a urgentného príjmu bol: MUDr. J. Mikler, PhD. (2006 - 2018). V súčastnosti je zástupcom prednostu Kliniky detí a dorastu MUDr. Peter Ďurdík, PhD. (od r. 2017), vedúcim lekárom Oddelenia pediatrickej intenzívnej medicíny MUDr. Denisa Raffajová.

 

KLINIKA DETÍ A DORASTU V SÚČASNOSTI

     Klinika detí a dorastu zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v celej šírke medicínskeho odboru pediatria. V súčasnosti je lôžková časť Kliniky detí a dorastu etablovaná na 4. a 5. poschodí 8. pavilónu a 2. poschodí pavilónu číslo 14. Odborné ambulancie sú umiestnené na 1. a 5. poschodí 8. pavilónu a na prízemí pavilónu 14., kde sa nachádza aj príjmová ambulancia kliniky a denzitometrické pracovisko. V 14. pavilóne sa ďalej na 1. poschodí nachádza diagnostický trakt, kde je situované Centrum diagnostiky funkčných porúch v detskom a adolescentnom veku, Detské endoskopické centrum a Ambulancia intravenóznej liečby. Na 2. poschodí sa nachádza Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny. Na 3. poschodí je umiestnené Detské spánkové laboratórium, Mliečna kuchynka, izba matiek, sekretariát a pracovňa prednostu kliniky. Pracovne lekárov a odborných asistentov JLF UK sú umiestnené na 3. a 4. poschodí, pričom na 4. poschodí sú aj stážové miestnosti pre teoretickú výučbu a simulačné centrum pre praktickú výučbu študentov medicíny a lekárov v rámci ďalšieho vzdelávania špecializačných odborov pediatrie. Spolu je na Klinike detí a dorastu UNM k dispozícii 61 lôžok. Lôžková časť Kliniky detí a dorastu je rozdelená na jednotlivé oddelenia: Oddelenie starších detí a adolescentov, Oddelenie dojčiat a batoliat, Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny, Onkologické oddelenie a Imunologické oddelenie. Pod vedením klinického psychológa sa na pracovisku realizuje psychodiagnostická činnosť, individuálna a rodinná podporná psychoterapia, režimová terapia, psychologické poradenstvo, nácvik relaxácie, hrová a činnostná terapia. Klinický psychológ vedie komunikáciu a poradenstvo pre rodičov pacientov. Zabezpečuje vedenie pacientov z lôžkovej časti a v indikovaných prípadoch následné kontrolné vyšetrenia.  V priebehu roku 2015 bolo na našej klinike hospitalizovaných takmer 2200 detských pacientov.

     Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny (OPIM) zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v celej šírke medicínskeho odboru intenzívna medicína v pediatrii. Okrem toho je vysoko -špecializované na oblasť diagnostiky a terapie detí do veku 19 rokov. V rámci pracoviska je zahrnutý aj transport kriticky chorých detí pediatrickou mobilnou intenzívnou jednotkou. V starostlivosti o kriticky chorých detských pacientov je pracovisko schopné realizovať všetky nevyhnutné výkony potrebné k diagnostike a liečbe o intenzívneho pacienta vrátane zabezpečenia adekvátneho cievneho alebo intraoseálneho prístupu, invazívneho a neinvazívneho monitorovania vitálnych funkcii (centrálne venózne katétre, arteriálne katétre, intrakraniálne katétre, intraabdominálny tlak), neurointenzívnej starostlivosti (NIRS, ICP), diagnostických a liečebných punkcií, eleminačných metód (peritoneálna dialýza, hemodialýza), fyzioterapeutických metód, komplexnej endoskopickej (gastro, broncho) diagnostiky a terapie, nutričnej terapie atď.

Liečba

 

Klinika detí a dorastu zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v celej šírke medicínskeho odboru pediatria. Okrem toho je vysoko-špecializovaná na oblasť diagnostiky a terapie

 • v intenzívnej starostlivosti so zvozom na seba,
 • diabetes mellitus u detí a jeho komplikácii (diabetická autonómna neuropatia),centrum pre indikáciu a zavádzanie inzulínových púmp s využitím kontinuálneho glukometra, diagnostika a liečba porúch metabolizmu tukov
 • pneumologických ochorení – vrátane fibroskopickej diagnostiky, BAL, a torakoskopickej biopsie
 • imunologických (autoimunitných, imunodeficitných) a alergologických ochorení,
 • gastroenterologických ochorení – fibroskopická diagnostika, 24 hodinová pH metria, centrum pre liečbu chronických hepatitíd a biologickú liečbu
 • reaumatologických ochorení v detskom veku, centrum pre biologickú liečbu
 • nefrologických ochorení – vrátane chronickej dialyzačnej liečby.

 

V Ambulancii pre aplikáciu biologickej liečby, nachádzajúcej sa na 1. poschodí 14. pavilónu Kliniky detí a dorastu UNM, je podávaná biologická liečba pediatrickým pacientom, dispenzarizovaným v detskej imunoalergologickej, gastroenterologickej a reumatologickej ambulancii KDaD UNM. 

Diagnostika

DIAGNOSTICKÝ TRAKT KLINKY DETÍ A DORASTU

 

 

Detské endoskopické centrum. Odbornosť poskytovanej starostlivosti sa zameriava na pediatrickú bronchológiu a pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu. Pracovisko zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v pediatrickej bronchológii,  kde poskytuje komplexné diagnostické a terapeutické endoskopické výkony u detských   pacientov v celkovej anestézii. Rozsah poskytovaných výkonov zahŕňa: rigidná a flexibilná diagnostická a terapeutická bronchoskopia dýchacích ciest, endobronchiálne ultrazvukové vyšetrenie, odber biologického materiálu (aspirát, bronchoalveolárna laváž, kefkovitý ster, biopsia) a vyšetrovanie kinematiky riasiniek respiračného epitelu. Taktiež zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v pediatrickej gastroenterológii, hepatológii a výžive. Invazívne zákroky vykonávané na pracovisku: endoskopické vyšetrenia hornej a dolnej časti tráviaceho traktu s diagnostickými a liečebnými zákrokmi v celkovej a lokálnej anestézii, odbery biologického materiálu na vyšetrenie.

 

 

 

 

Centrum diagnostiky funkčných porúch v detskom a adolescentnom veku. Pracovisko je zamerané na diagnostiku ochorení hlavne z oblasti respirológie- funkčné vyšetrenie respiračného systému, vyšetrenie kinematiky riasiniek, ergospirometrické vyšetrenie, výdychové testy. Z oblasti detskej gastroenterológie sa tu realizuje funkčné vyšetrenie gastrointestinálneho systému pediatrických pacientov.

          

 

 

Detské spánkové laboratórium. Ako jediné pediatrické pracovisko tohto druhu na Slovensku realizuje polysomnografické vyšetrenie nočného spánku u pediatrických pacientov so spánkovými poruchami dýchania. Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#ambulance-326

 

 

 

Denzitometria. Realizuje sa tu denzitometrické vyšetrenie skeletu ambulantných a hospitalizovaných pediatrických pacientov.

 

 

 

Ultrasonografická diagnostika. V rámci detskej sonografickej ambulancie sa realizuje kompletná ultrasonografická diagnostika hospitalizovaných a ambulantných detských pacientov. 7.3.2017 bola na našej klinike predstavovaná nová ultrasonografická neinvazívna diagnostická metóda stanovovania stupňa pečeňovej fibrózy. Nazýva sa real-time tkanivová elastografia. Prostredníctvom ultrasonografického prístroja so špeciálnym softvérom je v reálnom čase zobrazovaný farebný histogram, z ktorého je pomocou algoritmu vypočítaná hodnota pečeňovej elasticity. Čím je teda fibróza pokročilejšia, tým je vyššia aj tuhosť pečene a teda nižšia elasticita. Hodnota elasticity pečene je udávaná v arbitrálnych jednotkách, výsledok potom môžeme zaradiť do príslušného intervalu, určujúceho stupeň fibrózy pečene. Táto metóda ešte nie je používaná v bežnej rutinnej praxi avšak jej prínos by mohol spočívať v možnosti vyhnutiu sa biopsii pečene.

 

 

Iné zobrazovacie vyšetrenia. V spolupráci s Rádiologickou klinikou, Klinikou nekleárnej medicíny a Klinikou detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny UNM sa u nás v rámci hospitalizácie vykonávajú rôzne zobrazovacie a funkčné vyšetrenia v celkovej anestézii. Počas hospitalizácie je pacient pripravený k výkonu k celkovej anestézii a po výkone je jeho zdravotný stav monitorovaný až do plného vedomia. Takto prebiehajú CT a MR vyšetrenia, angiografické vyšetrenia a scintigrafické vyšetrenia. V spolupráci s Urologickou klinikou UNM sa u nás vykonávajú rôzne zobrazovacie vyšetrenia vylučovacej sústavy ako cystoskopia, mikčná ureterocystografia, intravenózna vylučovacia urografia a iné. 

 

 

Klinika pneumológie a ftizeológie UNM v priestoroch detského endoskopického centra KDaD UNM vykonáva takzvanú endobronchiálnu ultrasonografiu (EBUS) s prípadnou tenko ihlovou aspiráciou pod kontrolou endobronchiálnej ultrasonografie. Viac informácii najdete tu: https://www.unm.sk/klinika-pneumologie-ftizeologie#ambulance-150

 

V priestoroch detského endoskopického centra KDaD UNM realizuje Interná klinika gastroenterologická UNM perorálnu endoskopickú myotómiu (POEM). Je to veľmi náročné videoendoskopické vykonanie myotómie (prerezanie svalu) dolného pažerákového zvierača a dolnej časti pažeráka s použitím špeciálneho inštrumentária - injektora, TT noža, a klipov. Viac informácií nájdete tu: https://www.unm.sk/interna-klinika-gastroenterologicka#operacne-vykony

Pedagogická činnosť

Na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM sa realizujú následovné typy výučby:

 

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM študijného odboru Všeobecné lekárstvo

 • Predmet Pediatrická propedeutika v jazyku slovenskom a anglickom- 8.semester- predmet končí skúškou pozostávajúcou z praktickej a teoretickej časti
 • Predmet Pediatria 1a 2 v  jazyku slovenskom a anglickom- 9.a 10. semester- predmet končí zápočtom
 • Predmet Pediatria 3 v  jazyku slovenskom a anglickom – 11.-12. semester- predmet končí štátnou záverečnou skúškou
 • Predmet Rodinné lekárstvo (podiel na výučbe s 1. internou klinikou)- v jazyku slovenskom a anglickom- 10. semester- predmet končí zápočtom
 • Voliteľný predmet Dorastové lekárstvo-  v  jazyku slovenskom a anglickom- 10. semester- predmet končí zápočtom
 • Letná prax -  po ukončení 10.semestra- v rozsahu 2 týždne

 

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM štúdijného odboru Pediatria

 • Denná forma štúdia
 • Externá forma štúdia

 

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM študijného odboru Ošetrovateľstvo

 • Predmet Klinická propedeutika- 2.semester Bc.štúdia (podiel na výučbe predmetu)
 • Predmet Pediatria 1 a 2- v 3. roku Bc. štúdia ( prednášky)

 

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM študijného odboru Pôrodná asistencia

 • Predmet Výživa ženy, novorodenca a dojčaťa- 2.semester Bc. štúdia – predmet končí skúškou Predmet Klinická propedeutika- 2.semester Bc.štúdia (podiel na výučbe predmetu)
 • Predmet Pediatria- 4.semester Bc. štúdia – predmet končí skúškou

 

     Klinika detí a dorastu UNM zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, čím prispieva k zvyšovaniu a prehlbovaniu odbornej spôsobilosti. Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania na JLF UK v Martine pre zdravotnícke povolanie lekár:

 • Pediatria,
 • Pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy,
 • Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,
 • Pediatrická pneumológia a ftizeológia, 
 • Certifikačný štúdijný program dorastové lekárstvo.

Výskumné projekty

Vedecko-výskumná činnosť kliniky

 

Vedecko-výskumná činnosť Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM  je dlhodobo orientovaná na štúdium patologických stavov imunitného systému detí (alergie,  imunodeficientných  stavov,  autoimunity), v respirológií a v oblasti neurovegetatívnej regulácie

 Štúdium alergických stavov v pediatrii sa dotýka poznávania patomechanizmov  „atopického pochodu“ od genetickej predispozície atopie po vznik choroby – potravinovej alergie, atopického ekzému, prieduškovej astmy. Výskumné zameranie je orientované na problematiku výživy a probiotík v prvých týždňoch života najmä v súvislosti s gastroezo-fagovým  refluxom (prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. MUDr. Ľ. Jakušová, PhD., MUDr. Ján Mikler, PhD.) a nové metódy diagnostiky potravinovej alergie detí (doc. MUDr. M. Jeseňák, PhD, MPH; MUDr. Z. Havličeková, PhD., MUDr. R.Szépeová,PhD. ). Problematika je súčasťou zmluvnej spolupráce s 1.Detskou klinikou Univ. La Sapienza v Ríme.

Geneticky podmienené zmeny funkcie imunitného systému sú doprevádzané prejavmi imunodeficiencie, ak táto v klinickom obraze génových polymorfizmov nedominuje. Štúdium patomechanizmov, diagnostiky a optimalizácie liečby primárnych imunodeficitných stavov  považujeme za významný prvok vo výskume imunopatológie dieťaťa (doc. MUDr. M. Jeseňák, PhD., MBA., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.). V roku 2012 bolo pri KDaD zriadené Ministerstvom zdravotníctva Centrum pre diagnostiku a liečbu primárnych imunodeficientných stavov včítane Centra pre hereditárny angioedém, Centra pre očkovanie rizikových detí a dorastu a Centra pre liečbu ťažkých a refraktérnych alergických ochcorení.

Od skúmania prvých príznakov rozvíjajúcej sa autoimunitnej choroby dieťaťa a genetickú analýzu polymorfizmu génov až po predpokladané komplikácie základnej choroby je pozornosť centrovaná najmä na problematiku diabetes mellitus typ I, (doc. MUDr. M.Čiljaková, PhD., MUDr. P. Ďurdík, PhD., MUDr J.Vojtková, PhD.), Crohnovu chorobu a Celiakiu (MUDr. R. Szepeová, PhD., MUDr. Z. Havličeková, PhD. MUDr.Turčan, PhD.) Štúdium príčin vzniku a rozvoja neuropatie pri diabetes mellitus a celiakii je súčasťou  riešenia patomechanizmov autoimunity. Juvenilná idiopatická artritída je ďalšou študovanou jednotkou  z pohľadu autoimunitných ochorení detí (MUDr. Vojarová, PhD., prof. MUDr. A. Jurko, DrSc., MUDr. E. Hyrdelová)

 

Ďalšie dve významné oblasti výskumu kliniky sú z oblasti respirológie.

Štúdium porúch spánku detí (jediné pediatrické spánkové laboratórium v SR; MUDr. P. Ďurdík, PhD.; MUDr. A. Šujanská, MUDr. I. Bacmaňáková;) je súčasťou zmluvnej spolupráce s 1.Detskou klinikou Univ. La Sapienza v Ríme.

Výskum očisťovania dýchacích ciest so zameraním na sledovanie kinematiky cílií respiračného traktu (prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.; MUDr. P. Ďurdík, PhD.). Na vývoji novej techniky merania kinematiky cílií respiračného traktu spolupracujeme so Žilinskou univerzitou a aktivita je podporená projektom "Meranie kinetiky cílií respiračného traktu" spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Problematika je predmetom zmluvnej spolupráce s Národným výskumným centrom detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Rabke (Poľsko).

            Štúdium zmien neurovegetatívnej regulácie pri chronických ochoreniach detí je riešená v úzkej súvislosti s Ústavom fyziológie. Je zameraná na autonómnu dysfunkciu pri diabetes mellitus a obezite (doc. MUDr. M. Čiljaková, PhD., MUDr. P. Ďurdík, PhD., MUDr. J. Javorková, MUDr. T. Turčan, PhD., MUDr. J. Vojtková, PhD., PeaDr. O. Chromá, PhD.). K problematike asociovaným je štúdium etiopatogenézy predĺženého Q-T intervalu u detí (prof. A. Jurko, DrSc., MUDr. Jeseňáková, MUDr. A. Šparcová).

 

V rámci fakultných pracovísk je vedecko-výskumná činnosť kliniky prepojená na niektoré ďalšie  pracoviská fakulty (Ústav lekárskej biochémie; Ústav farmakológie; Ústav fyziológie; Ústav patologickej fyziológie;) združené do centra excelencie „Centrum experimentálnej a klinickej respirológie“.

Osobnosti

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

profesor v odbore pediatria, prednosta KDaD UNM

Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. (1954)   Štúdium 1978 vysokoškolské,  všeobecné lekárstvo,  LF UK Martin, 1984 ukončenie internej ašpirantúry a získaný titul  kandidát vied LF UK Martin 1987 špecializačná atestácia – Pediatria I. stupeň, SZU Bratislava 1990 docent pediatrie – JLF UK v Martine 199
Zobraziť viac

Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. (1954)

 

Štúdium

1978 vysokoškolské,  všeobecné lekárstvo,  LF UK Martin,

1984 ukončenie internej ašpirantúry a získaný titul  kandidát vied LF UK Martin

1987 špecializačná atestácia – Pediatria I. stupeň, SZU Bratislava

1990 docent pediatrie – JLF UK v Martine

1991 špecializačná atestácia – Pediatria II. Stupeň, SZU Bratislava

1995 stupeň IIa. – samostatný vedecký pracovník, SAV Bratislava

1997 špecializačná atestácia – lekárska imunológia a alergológia, SZU Bratislava

2001 profesor pediatrie - Univerzita Komenského Bratislava

2004 špecializačná atestácia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie, SZU Bratislava

2009 kurz inštruktora 1. pomoci, SZU Bratislava

 

Odborná prax

Ústav farmakológie LF UK v Martine (1978-2004)

Klinika detí a dorastu LF UK v Martine (2004-1991)

Detská klinika MHH Hannover, Nemecko (1992-1993)

British Medical Research Centrum Fajara (Gambia) 1993

Národné výskumné centrum detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Rabka, Poľsko (1996, 1999)

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM (1994-doteraz)

 

Pozícia na pracovisku

Prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine

Hlavný manažér centra excelencie „ Centrum experimentálnej a klinickej respirológie“

Vedúci odbornej ambulancie detskej imunológie a alergiológie pri KDaD JLF UK a UNM

 

Pedagogická činnosť

            Pregraduálne štúdium

Garant odboru Pediatria na JLF UK v Martine

Vedúci predmetu Pediatria a Pediatrická propedeutika na JLF UK v Martine

Predseda komisie pre štátne záverečné skúšky z Pediatrie (v jazyku slovenskom)

Predseda komisie pre štátne záverečné skúšky z Pediatrie (v jazyku anglickom)

Člen komisie pre štátne záverečné skúšky v odbore Pôrodná asistencia na JLF UK v Martine

Doktorandské štúdium

Garant doktorandského štúdia vo vednom odbore Pediatria na JLF UK v Martine;

Predseda komisie pre obhajoby záverečných prác doktorandského štúdia vo vednom odbore Pediatria

Odborný školiteľ:  15 ukončených študentov  doktorandského štúdia

                                   Aktuálne 4 doktorandi dennej formy, jeden v externej forme

            Špecializačné štúdium

Garant špecializačného štúdia v odbore Pediatria na JLF UK v Martine

Predseda skúšobnej komisie špecializačnej skúšky  v odbore  Pediatria na JLF UK v Martine

Člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky v odbore Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, v odbore Pediatrická endokrynológia, diabetológia a metabolické poruchy, v odbore Pediatrická pneumológia a ftyzeológia a certifikačného štúdia v Dorastovom lekárstve na JLF UK v Martine

Člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky  v odbore  Pediatria na SZU Bratislava

 

 Vedecko-výskumné  zameranie

Štúdium mechanizmov imunopatologických stavov  detí; nové diagnostické metódy respiračných ochorení detí

 

Študijné pobyty

Ústav farmakológie SFV SAV Bratislava 1979

Humboldtovo štipendium - Detská klinika MHH Hannover, Nemecko (1992-1993)

British Medical Research Centrum Fajara (Gambia) 1993

Národné výskumné centrum detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Rabka, Poľsko (1996, 1999)

 

Vedecké  granty a projekty 

spolur. R 01-01-08, 1976 – 1980 /prof. Višňovský/; spolur. VII-4-4/O3, 1981- 1985 /prof. Nosáľová/; spolur. VIII-4-5/04, 1986-1990 /prof. Korpáš/; spolur. APVT 20-008202 /prof. Lehotský/; zodp. rieš. VEGA 1/0040/03; zodp. rieš. FÚ č.2/2003; spolur. VEGA 1/2276/05 /doc. Laca/; spolur. VEGA 1/2273/05 /prof. Tatár/; projekt kl. št. NV 16871 Tamiflu; spolurieš. 2006/35-UK-04 MZ SR,/doc. Nosáľ/;   zodp. rieš. MZ 2006/38-UK-05 MZ SR; spolur. MZ 2007/47-UK-12 /doc. Babušíková/; spolur. MZ 2007/50-UK-14 /doc. Péčová/; spolur. APVV-0030-07 /prof. Nosáľová/; spolur. 2007/60-MFN-03 /doc. Statelová/; spolur. VEGA 1/0064/08 /doc. Javorka/;  ERDF ITMS26220120004ERDF ITMS26220220019; zodp. rieš. VEGA 1/0320/10, spolur. VEGA 1/0033/11 /doc. Javorka/; spolur. VEGA 1/0071/11 /doc. Babušíková/;

 

V súčasnosti riešené úlohy:

Zodpovedný riešiteľ: MZ2012/28-UKMA-5 Riziko rozvoja endotelovej dysfunkcie, subklinickej makrovaskulárnej aterosklerózy a iných vybraných kardiovaskulárnych manifestácií v súvislosti s aktivitou psoriázy, juvenilnej psoriatickej artritídy a psoriatickej artritídy – stanovenie prediktorov typu génových polymorfizmov a vyhodnotenie HLA predikcie včasného a subklinického kardiovaskulárneho poškodenia. 2013-2015

Zodpovedný riešiteľ: IIS-A-525 Pharmaxis (Australia); Objective measures of bronchial hyperresponsiveness for asthma diagnosis in young children: Mannitol and exercise challenge testing. 2013-2014

 

Členstvo v odborných spoločnostiach a iné významné aktivity

Hlavný odborník MZ SR pre pediatriu - 2007 doteraz

Prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti (2003- 2006)

Člen výboru SPS

Podpredseda Sekcie detskej pneumológie a TBC pri SPS

Člen vedeckej rady JLF UK v Martine

Člen oborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Pediatria na LF UP Olomouc

Hlavný organizátor Pediatrických konferencií s medzinárodnou účasťou v rokoch 1996 až 2012

Prezident Národného pediatrického kongresu s medzinárodnou účasťou v r. 2001 a 2009 v Martine

Predseda redakčnej rady odborného časopisu Pediatria (SR)

Člen redakčnej rady Neonatologické zvesti (SR); člen redakčnej rady Acta Pneumologica et Allergologica Paediatrica (Poľsko); člen redakčnej rady The Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research

 

 

Publikačná činnosť

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 187):

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (21)

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (16)

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (24)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (20)

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (4)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (14)

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (1)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (9)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (22)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (3)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (31)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (5)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3)

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (2)

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (3)

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (3)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1)

 

Štatistika ohlasov (736):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (148)

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (16)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (68)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (502)

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (2)

 

 

Kontakt

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 08 Martin

e-mail: banovcin@jfmed.uniba.sk

t.č. : +421 43 4203 254


Skryť viac

prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc

profesor v odbore pediatria, prednosta KDaD v rokoch 1986 - 2001

Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. ( 29.8.1936)   Štúdium Štúdium všeobecného lekárstva na UPJŠ Košice ukončil v júni 1960. Postgraduálne štúdium absolvoval vo FN Martin a ukončil na ILF/ IVZ Bratislava, špecializácie z pediatrie I. stupňa r. 1964, z pediatrie II. stupňa r. 1968, nefrológia r.1972, dorastové lekárstvo r.1974. Ex
Zobraziť viac

Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. ( 29.8.1936)

 

Štúdium

Štúdium všeobecného lekárstva na UPJŠ Košice ukončil v júni 1960.

Postgraduálne štúdium absolvoval vo FN Martin a ukončil na ILF/ IVZ Bratislava,

špecializácie z pediatrie I. stupňa r. 1964, z pediatrie II. stupňa r. 1968, nefrológia r.1972,

dorastové lekárstvo r.1974. Externá ašpirantúra z pediatrie ukončená na LF UK v Bratislave

r. 1973, Titul DrSc. obhájil v Prahe v r. 1982. Titul docent z pediatrie získal obhájením

pred VR LF UK Martin v r. 1974, titul profesor pediatrie obhájil prácou pred VR LF UK

v Martine v r. 1981.

 

Odborná prax

Po promócii na LF nastúpil na Infekčné odd. OÚNZ Martin, po cirkulácii na chirurgickom

odd. a Krajskej stanici pre nedonosené deti nastúpil v r.1962 na Detské oddelenie, neskôr

Kliniku pediatrie, t.č. Kliniku detí a dorastu LF UK a FN(MFN) UNM v Martine, kde

pôsobí doteraz.

 

Pozícia na pracovisku

Funkciu odb. asistenta kliniky vykonával v rr. 1963- 1974, následne robil ako docent

pediatrie, od r. 1983 – 2002 bol vedúcim Kliniky pediatrie JLF UK a MFN Martin. V rámci

výučby pediatrie sa zriadilo externé výučbové pracovisko detskej TBC a respirológie

v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci a obdobné pracovisko v Endokrinologickom

ústave v Ľubochni (od r. 1992)- pozícia odborného garanta výučby medikov a ašpirantov.

Súčasne v rr. 1985 – 1992 sa stavala v MFN budova pavilónu č. 14: Oddelenia pre

pediatrickú intenzívnu starostlivosť a Oddelenie pre dojčenský vek. Vedenie Kliniky

pediatrie bolo garantom výstavby.

 

Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

Teoretická a praktická výučba medikov v predmete pediatria

a pediatrická propedeutika od r. 1963 doteraz podľa kvalifikácie, skúšajúci uvedených

predmetov od r. 1983. Predseda komisie štátnych rigoróznych skúšok na JLF UK v Martine

v rr. 1995-2007. Po schválení v AS JLF UK v Martine r. 1994 sa stala pediatria ďalším

štátnicovym predmetom – odvtedy predseda komisie pre ŠRS z pediatrie do r. 2002,

následne člen skúšobnej komisie ŠRS v odbore pediatria doteraz.

 

Doktorandské štúdium

Od r. 1997 druhý podpredseda Celoslovenskej komisie pre udeĺovanie titulov

CSc., neskôr PhD. do zrušenia celoslovenskej komisie cca v r. 2010. Odvtedy príležitostne

člen komisií , prípadne oponent prác.

Školiteľ: 17 ašpirantov/ doktorandov s ukončeným vzdelaním v odbore pediatria.

V súčasnosti školí: 3 doktorandov.

 

Špecializačné štúdium

Dlhoročný školiteľ v odbore pediatria v na IVZ v Bratislave a na Klinike pediatrie JLF UK

v Martine, člen skúšobných komisií v tomto odbore, pokiaľ uvedená funkcia bola v súlade

s vekovým faktorom. V súčasnosti školiteľ v rámci špecializačných pediatrických kurzov

v odboroch pediatria a dorastové lekárstvo na JLF UK Martin. V odbore dorastové lekárstvo

je aj člen skúšobnej komisie.

 

Vedecko-výskumné a klinické zameranie

Študijné pobyty

Pediatrická klinika Univerzity Martina Luthera v Halle 6 týždňov, Pediatrická klinike

Univerzitnej nemocnice Charité v Berlíne 6 týždňov, krátkodobé pobyty na pediatrických

klinikách lekárskych fakúlt v Rostocku, v Charkove, v Bazileji, v Zurichu.

 

Vedecké granty a projekty

Predseda Hlavnej problémovej komisie pre výskum z pediatrie pri MZ SR v rokoch 1980-

1990, hlavný riešiteľ a spoluriešiteľ početných vedecko výskumných úloh, oponent vedecko

výskumných projektov, grantov atď. V rr. 1991 – 2002 spolu s prof. K.Javorkom, DrSc.

spolupredseda Vedeckého laboratória pre výskum vegetatívnych funkcií u detí na JLF UK

a vo FN Martin.

 

Hlavná problematika vedeckého zamerania

V 70-tych rokoch sa zameral na zavedenie nových metodík rádionuklidových vyšetrení

uropoetického systému u detí. Výsledkom boli 2 monografie, habilitačná a DrSc. práca.

Najvýznamnejším objavom bolo objasnenie príčiny ortostatickej proteinúrie v súvislosti

s poklesom obličiek (zníženej perfúzie) u detí. Ďalšou problematikou bol výskum toxického

vplyvu salicylanov u dojčiat a to aj pri odporúčanej terapeutickej dávke. Príčinou bola

acidóza a retencia liečiva pre nemožnosť vylučovania kyslým močom. Výsledkom boli 2

monografie spolu s prof. MUDr.V.Galandom, CSc. a doc.MUDr.P.Višňovským, CSc.

Najdôležitejším výskumným zistením bolo zamedzenie vzniku nefropatie včasným podaním

kortikoidov u detí so Schoenleinovou –Henochovou purpurou. Prioritná práca je početne

citovaná vo svetovej literatúre. Ďalšou oblasťou záujmu bolo vyšetrovanie vegetatívnych

funkcií u detí s hypertenziou, kolapsovými stavmi, s obezitou, s diabetes mellitus (spolu

s prof. K.Javorkom,DrSc., s prof. MUDr.P.Bánovčinom, CSc.). Výsledkom boli 2 učebnice

prevažne fyziologického charakteru. Prvou učebnicou pediatrie s praktickým zameraním boli

v našej literatúre práce martinských autorov (Buchanec, Bánovčin, Dragula, Jurko, Michálek,

Pohanka, Zibolen a kol.: Repetitórium pediatria, 1994, 997 strán a Vademékum pediatra,

2001, 1115 strán, Osveta, Martin). Ďalšie výsledky výskumnej činnosti sú uvedené

v zozname literatúry EVIPUB.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (len tie, kt. sú uvedené v EVIPUB)

AGI01 Buchanec, Ján : Vplyv mimoobličkových faktorov na kinetiku hipuranu 131I u detí : Čiastková správa

výskumnej úlohy IV. - Martin : [s.n.], 1973. - 44 s.

AGI02 Buchanec, Ján : Vyšetrovacie metódy detských nefropatií pomocou rádioizotopov : záverečná správa

výskumnej úlohy IV. - Martin : [s.n.], 1975. - 181 s.

AGI03 Galanda, Vladimír. - Buchanec, Ján - Slameňová, Anna - Sýkora, P. - Buchancová, Janka - Pullmann,

Rudolf, st. - Haľáková, Edita : Sledovanie odpovede adaptačných mechanizmov na rôzne záťažové testy u

vybratých skupín detských pacientov :Záverečná správa rezorčnej úlohy 01-01- 05. - Martin : [s.n.], 1979. -

67 s.

AGI04 Galanda, Vladimír. - Buchanec, Ján - Slameňová, Anna - Sýkora, P. - Buchancová, Janka - Pullmann,

Rudolf, st. - Haľák, Ondrej : Follow up study of adaptation mechanism after various load test in selected

grups of children : Záverečná správa01-01- 05. - Martin : [s.n.], 1979. - 67 s.

AGI05 Buchanec, Ján - Beláková, Štefánia - Kliment, Ján : Štúdium niektorých etiopatogénnych faktorov

ortostatickej proteinúrie. - Martin : [s.n.] , 1980. - 62 s.

AGI06 Holan, Jozef. - Buchanec, Ján - Javorka, Kamil - Levčík, Alexander. - Pullmann, Rudolf, st. - Špaňár,

Eugen - Uhrín, Pavol. - Záhradný, Vladimír : Využitie rádioimunologických metód v klinickom výskume :

Záverečná správa výskumnej úlohy30-01- 08. - Martin : [s.n.], 1980. - 45 s.

AGI07 Buchanec, Ján - Beláková, Štefánia - Buchancová, Janka - Kostičová, Tatiana - Chromá, Oľga : Štúdium

niektorých etiopatogénnych faktorov ortostatickej proteinúrie : Anotácia výskumnej úlohy RVÚ č. 07-02-

02

In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 37, č. 12 (1982), s. 717-718

Ohlasy (1):

[o4] 1976 Démant, F.: Čs. Pediat., 31, 1976, 7, s. 390-393

AGI08 Galanda, Vladimír. - Buchanec, Ján - Slameňová, Anna - Pullmann, Rudolf, st. : Sledovanie odpovede

adaptačných mechanizmov na rôzne záťažové testy u vybraných skupín detských pacientov

In: Aktuality zdravotného výskumu. - Č. 4 (1982), s. 9-10

AGI09 Holan, Jozef. - Buchanec, Ján - Pullmann, Rudolf, st. : Využitie RIA metód v klinickom výskume

In: Aktuality zdravotného výskumu. - Č. 4 (1982), s. 155-157

AGI10 Galanda, Vladimír. - Buchanec, Ján - Višňovský, Peter : Štúdium vedľajších účinkov liečív a detí :

Výskum ukončený monografiou Klinická farmakológia salicylanov u detí. - Martin : Osveta, 1983. - 206 s.

AGI11 Buchanec, Ján - Horák, Vojtech - Fetisov, Ivan - Beláková, Štefánia - Miháliková, J. - Oravcová, A. :

Použitie výpočtovej techniky pri rádioizotopovej diagnostike obličiek a močových ciest u detí : Záverečná

správa výskumnej úlohy 11-02- 03. - Martin : [s.n.], 1984. - 74 s.

AGI12 Buchanec, Ján - Galanda, Vladimír. - Buchancová, Janka - Javorková, Jana : Adaptácia a jej poruchy u

detí : Záverečná správa výskumnej úlohy 01-01- 04. - Martin : [s.n.], 1984. - 60 s.

AGI13 Buchanec, Ján - Zibolen, Mirko - Minarik, Milan - Javorka, Kamil - Galanda, Vladimír - Kliment, Ján -

Beláková, Štefánia - Hrevušová, V. - Thomková-Štáliková, M. - Javorková, Jana - Svitač, Juraj : Štúdium

niektorých aspektov etiopatogenézy ortostatickej proteinúrie. - Martin : [s.n.], 1989. - 87 s.

Členstvo v odborných spoločnostiach a iné významné aktivity

Jeden zo zakladajúcich členov International Pediatric Nephrology Association USA (1988)

Predseda Spolku lekárov v Martine v rr. 1979 -1990

Člen výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti od r. 1976 doteraz

Prechodne člen výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti

Člen redakčnej rady Čsl. Pediatrie od r. 1977 doteraz

Prechodne člen redakčnej rady Folia medica Martiniana a Acta medica Martiniana

T.č. člen redakčnej rady Detský lekár a Neonatologických zvestí

Čestný člen Českej pediatrickej spoločnosti JEP, nositeľ Guothovej ceny, zlatej medaily SLS,

zlatej medaily JLF UK v Martine, Adashekovej ceny (USA), nositeľ zlatej medaily mesta

Martina, člen kultúrnej komisie Mestského úradu v Martine, člen výboru celoslovenskej

Rady národnej kultúry a i.

 

Publikačná činnosť

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 530):

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (12)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (7)

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (2)

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (48)

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (94)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (47)

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8)

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (8)

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch (2)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (34)

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (2)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (41)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (89)

AFL Postery z domácich konferencií (1)

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (13)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

BCI Skriptá a učebné texty (1)

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (6)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (21)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (6)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (1)

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (6)

DAI Dizertačné a habilitačné práce (3)

EAI Prehľadové práce (1)

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (16)

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (24)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,

slovníky, zborníky, atlasy ...) (13)

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (11)

Štatistika ohlasov (815):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (178)

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (19)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (121)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (489)

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2)

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (6)

 

Kontakt

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 08 Martin

e-mail: Buchanec@jfmed.uniba.sk, telef.č. mobil: 0908 811 254


Skryť viac

prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.

profesor v odbore pediatria

Prof.MUDr.Alexander Jurko,Dr.Sc. (4.6.1934)   Štúdium: Atestácia z pediatrie:rok 1962 Atestácia z detskej kardiológie:rok 1968 Kandidát vied:rok 1974 Obhájenie docentúry: rok 1978 Obhajoba doktorát vied:rok 1988 Udelenie titulu profesora pediatrie: v roku 1990 Odborná prax Ústav detskej kardiológie-
Zobraziť viac

Prof.MUDr.Alexander Jurko,Dr.Sc. (4.6.1934)

 

Štúdium:

Atestácia z pediatrie:rok 1962

Atestácia z detskej kardiológie:rok 1968

Kandidát vied:rok 1974

Obhájenie docentúry: rok 1978

Obhajoba doktorát vied:rok 1988

Udelenie titulu profesora pediatrie: v roku 1990

Odborná prax

Ústav detskej kardiológie-Sliač : od roku 1959 do 1961 sekundárny lekár,1961-1963 zástupca primára

Inštitut cardiológie-Havana –október 1973 do apríla 1974

Detská klinika JLFUK od 1962 doteraz nepretržite ako:

Odborný asistent na detskej klinike JLFUK :od december 1963 do 1978 r.

Docent pediatrie na  detskej klinike JLFUK: od 1978  do 1990 r.

Profesor pediatrie na detskej klinike JLFUK : Od 1990 doteraz.

Funkcia ordinára detskej kardiológie na detskej klinike JLFUK:1965-1990.

Vedúci týmu invazívnej kardiológie vo fakultnej nemocnici v Martine:od 1965 do 1990 r.

Vedúci oddelenia detskej kardiológie v MFN v Martine: od 1965 do 2002

 

Pozícia na pracovisku

Profesor pediatrie na KDaD JLF UK

Odborný lekár detskej kardiológie

 

Pedagogická činnosť

            Pregraduálne štúdium

Člen skúšobnej komisie v odbore pediatria na JLFUK pre študentov v slovenskom jazyku od 1992 do 2011

Člen skúšobnej komisie v odbore pediatria na JLFUK pre študentov v anglickom jazyku od 1992 doteraz

Vedúci odboru pediatrie pre štúdium ošetrovateľstva v magisterskom i bakalárskom štúdiu na JLFUK od 1990-doteraz

Predseda komisie pre štátné záverečné skúšky pre všeobecné lekárstvo na JLFUK od 1992-do 2009

 

Doktorandské štúdium

Člen odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Pediatria na JLF UK v Martine

Školiteľ doktorandského štúdia na JLFUK

počet absolventov: 6

           

Špecializačné štúdium:

Školiteľ pre prípravu detských kardiológov na atestácie z detskej kardiológie:1980-2008

Člen záverečných skúšok v odbore detská kardiológia SZU v Bratislave 1980-2008

 

Vedecko-výskumné a klinické zameranie

Študijné pobyty:

Trenčín postgradualne vzdelanie vo všeobecnej pediatrii -3 mesačný pobyt na detskom oddelení v Trenčíne 1961-1962

Brno - štúdijný pobyt na oddelení detskej kardiologie v Brne: 2mesiace v 1967.roku

Bratislava postgraduálne vzdelanie v odbore detskej kardiológie 2x 3mesačný pobyt na I.Detskej klinike LFUK v Bratislave 1967-1968 

Havana-Inštitut kardiológie:október 1973-apríl 1974

Berlín-Oddelenie invazívnej kardiológie-apríl-máj rok 1975

Halle – Detská klinika- máj 1978

Pécs-Detská klinika-august-september,  rok 1982

Veľká Británia( pediatrické oddelenia(Londýn,Manchester,Leeds –november-december rok 1982

Madrid : Inštitút detskej kardiológie- máj ,rok 1983

Charkov-Detská nemocnica- júl-august rok 1986

 

Vedecké  granty a projekty  :

1959-1965: Celoštátna výskumná úloha:Reumatická horúčka u detí - eradikácia reumatickej horúčky v Čskoslovensku- spoluriešiteľ so siedmimi pracoviskami detských liečebni, kde sa liečili deti po prekonaní reumatickej horúčky v Československu- spoluriešiteľ

 

1963-1965-celoštátna výskumná úloha – Diagnostika a liečba zápalových ochorení srdca v detskom veku- zodpovedný riešiteľ

1965- 1968- celoštátna výskumná úloha –  Hemodynamika u vrodených chýb srdca s ľavo-pravým skratom u detí – zodpovedný riešiteľ                                               ,

1968- 1972 – Pľúcna cxirkulácia u vrodenej stenózy pľúcnice v detskom veku – zodpovedný riešiteľ

1974-1978- Funkčný a morfologický stav myokardu pri zápalových ochoreniach srdca u detí zodpovedný riešiteľ

 1977-1980-  Poškodenia myokardu u detí z laboratorného hľadiska  - zodpovedný riešiteľ

1982-1985 Štúdium hemodynamiky pľúcnej cirkulácie u vrodených chýb srdca pri kombinácii pľúcnej stenózys ľavopravými skratmi v detskom veku –zodpovedný riešiteľ

1986-1989 – štúdium pľúcnej cirkulácie pri vrodených chybách srdca u detí – zodpovedný riešiteľ

1986-1990 –Hemodynamika a morfológia vrodených anomálií pľúcných ciev a dutiny pravej komory – zodpovedný riešiteľ

1986-1990 – výskum dyslipoproteinémií v detskom veku- spoluriešiteľ

1999-2001- Poruchy myokardu pri systémovej hypertenzii v detskom veku-zodpovedný riešiteľ

Členstvo v odborných spoločnostiach a iné významné aktivity:

Predseda Spolku lekárov v Martine   : od 1990 do 1998 r

Tajomník pre výskum v odbore detské lekárstvo pri MZSR  : 1974-1980 r.

Spoluzakladateľ odboru detskej kardiológie na Slovensku

Člen Slovenskej pediatrickej spoločnosti

Člen Slovenskej  kardiologickej spoločnosti a dlhoročný člen výboru

Člen Sekcie detskej kardiológie pri SPS a dlhoročný člen výboru

Člen a člen výboru sekcie preventívnej kardiológie detského veku

člen  Českej pediatrickej kardiologickej spoločnosti

člen Českej kardiologickej spoločnosti

emeritný fellow associácie europskej pediatrickej kardiológie

emeritný fellow  europskej kardiologickej spoločnosti

emeritný člen internacionálnej spoločnosti pre patofyziológiu

člen českej spoločnosti pre invazívnu kardiológiu

člen výboru spoločnosti pre klinickú patofyziológiu

 

Publikačná činnosť

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 33):

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (5)

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (8)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (3)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (4)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

BCI Skriptá a učebné texty (1)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (3)

 

Štatistika ohlasov (143):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (12)

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (3)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (13)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (113)

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (2)

 

 

Kontakt

Prof.MUDr.Alexander Jurko,Dr.Sc

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 08 Martin

e-mail:jurkofmed.uniba.sk

tel.č:0907-511472


Skryť viac

prof. MUDr. Štefan Sršeň, DrSc.

profesor v odbore pediatria, prednosta KDaD v rokoch 1982 - 1986

Významný slovenský pediater a klinický genetik, prof. MUDr. Štefan Sršeň, DrSc., vedúci katedry a profesor Detskej kliniky LF UK v Martine             Po promócii na Karlovej univerzite pracoval v rokoch 1950-1964 na Detskej klinike v Košiciach. Východoslovenský kraj mal
Zobraziť viac

Významný slovenský pediater a klinický genetik, prof. MUDr. Štefan Sršeň, DrSc., vedúci katedry a profesor Detskej kliniky LF UK v Martine

            Po promócii na Karlovej univerzite pracoval v rokoch 1950-1964 na Detskej klinike v Košiciach. Východoslovenský kraj mal v tom čase najvyššiu novorodeneckú a dojčenskú úmrtnosť vo vtedajšom Československu, čo sústredilo jubilantov záujem najmä na túto citlivú oblasť detského veku: v Košiciach vybudoval Stanicu nedonosených detí pri Detskej klinike, realizoval konziliárnu návštevnú službu predčasne narodených detí v celom Východoslovenskom kraji, zriadil, ako prvé na Slovensku, Novorodenecké oddelenie pri Gynekologicko-pôrodníckej klinike s pediatrickým vedením, na čele ktorého stál vyše 10 rokov. Súčasne rozvinul výskum patológie novorodencov a nedonosených detí a z tejto problematiky čerpala jeho kandidátska dizertačná  práca (1962)  i habilitačná práca (1965), ako aj monografia „Krvácanie do mozgových komôr u novorodenca“ (vyd. SAV, 1970).

            Prof. Sršeň po príchode na Detskú kliniku v Martine v roku 1964 ako skúsený vysokoškolský učiteľ stál pri vzniku 3. lekárskej fakulty na Slovensku: po 2 funkčné obdobia bol prodekanom-zástupcom dekana na Detašovanom pracovisku, neskôr Pobočke Lekárskej fakulty UK v Bratislave so sídlom v Martine.

            V polovici 60. rokov sa začal – v zmysle aktuálnych trendov v pediatrii – orientovať na problematiku klinickej genetiky a vyzbrojený poznatkami zo študijných pobytov na význačných univerzitných pracoviskách  v USA (1969-1970) založil a viedol Výskumné laboratórium, neskôr Ústav klinickej genetiky JLF UK v Martine. Týmto obdobím sa okrem iných výskumných projektov ako červená niť tiahne longitudinálny, komplexný výskum alkaptonúrie na Slovensku, ktorý zistil celosvetovo najvyššiu incidenciu tejto metabolickej poruchy na Slovensku (1 : 19 000), odhalil z celkového počtu 208 pacientov 110 prípadov alkaptonúrie u detí do 15. roku veku a vyvrcholil zmapovaním alkaptonurického génu ako aj detekciou mutácií HGD génu v spolupráci s Pasteurovým inštitútom v Paríži a Wurzburgskou univerzitou v Nemecku. Viaceré originálne výsledky tohto vyše 30 rokov vykonávaného výskumu boli dokumentované v doktorskej dizertačnej práci jubilanta (1979), vyšli z jeho pera v monografii „Alkaptonúria“ (1984) a boli ocenené Cenou ministra zdravotníctva SSR v roku 1987.

            Obdivuhodne bohatá prednášková a publikačná činnosť prof. Sršňa bola zameraná na dve hlavné problematiky: prvé dve desaťročia jeho medicínskeho pôsobenia to boli hlavne otázky novorodeneckého  a útleho detského veku, potom tvorila náplň jeho prác problematika humánnej genetiky s aplikáciou na klinickú prax. Jeho práce predstavovali najmä výsledky výskumných projektov jednak vlastného pracoviska ale aj v rámci medzinárodnej spolupráce, vychádzali tak v domácej tlači ako aj v renomovaných zahraničných publikáciách a prednášal ich na význačných medzinárodných odborných podujatiach na štyroch kontinentoch. Viaceré z nich získali cenu odborných lekárskych spoločností ako Najlepšia publikácia roka, za súbor prác o týranom dieťati dostal Adasekovu cenu. Sem patria i prezentácie výsledkov výskumnej činnosti  počas prednáškových pobytov v zahraničí (Nemecko, Poľsko, V. Británia, Francúzsko, Holandsko, Španielsko), ako aj spoluautorstvo v zahraničných monografiách, ako napr. „McKusick,s s Heritable Disorders of Connective Tissue (Mosby 1993).

            Z vysokoškolských učebníc a kníh pre postgraduálne štúdium bol jubilant spoluautorom 14-tich, z toho učebnica „Ferák, Sršeň: Genetika človeka“ získala Cenu ministra školstva SSR a Prémiu Slovenského literárneho fondu. Osobitne treba spomenúť pôvodnú slovenskú publikáciu „Sršeň, Sršňová: Základy klinickej genetiky“, ktorá vyšla v 2 vydaniach (1992, 1995) a tretie vydanie, rozšírené o molekulovogenetickú podstatu patologických stavov, vyšlo v roku 2000, získalo Prémiu Slovenského literárneho fondu a našlo uplatnenie i v Českej republike.

            Prof. Sršeň pôsobil ako aktivista Slovenskej komisie vedeckých hodností, predseda Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác z genetiky a člen Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác z pediatrie a genetiky.  Bol členom Vedeckej rady MZSV SSR a Rady ministra zdravotníctva SR. V rokoch 1981-1986 bol vedúcim Katedry pediatrie, infektológie a dermatovenerológie LF UK  v Martine.

            V odborných lekárskych spoločnostiach bol predsedom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, alternujúcim predsedom Čs. spoločnosti lekárskej genetiky, členom Výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti, zakladajúcim členom Čs. výboru Hnutia lekárov za odvrátenie nukleárnej vojny a podpredsedom Slovenskej spoločnosti tohto hnutia pri SLS.  Za túto činnosť obdržal okrem iných ocenení  medailu Prezídia Čs. lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu a Zlatú medailu Slov. lekárskej spoločnosti. Slovenská lekárska spoločnosť a Výbor Slovenskej pediatrickej spoločnosti mu udelili čestné členstvo. Zo zahraničných spoločností  bol členom The Johns Hopkins Medical and Surgical Association, Baltimore, The International Society for Traumatic Stress Studies a The European Society of Human Genetics.

            Za svoju všestrannú činnosť bol  ocenený vyznamenaniami: Zlatá medaila a Pamätná medaila Univerzity Komenského v Bratislave za mimoriadne zásluhy o budovanie univerzity, Zlatá medaila Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Strieborná medaila Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Prahe, Pamätná medaila J. B. Gwotha Ministerstva zdravotníctva SSR, Zlatá medaila „Propter merita“ predsedníctva SLS, Pamätná medaila k 150. Výročiu založenia Spoločnosti Lekársko-Slowanskej v Pešti (1983), Medaila Jana Ev. Purkyně Spolku českých lékařu v Prahe, Pamätná medaila K. Lohmana udelená Koordinačnou radou Lekársko-vedeckých spoločností NDR a i.

            Prof. Sršeň sa pravidelne zúčastňoval na odborných podujatiach pediatrických i príbuzných medicínskych odborov a pri svojich vystúpeniach zdôrazňoval najnovšie trendy a poznatky v oblasti klinickej a molekulovej genetiky.

            Od mladosti ho sprevádzal vzťah k aktívnemu športovaniu a olympijské „citius, altius, fortius“ preniesol i do profesionálneho života.


Skryť viac

prof. MUDr. Vladimír Galanda, CSc.

profesor v odbore padiatria, vedúci kliniky a katedry pediatrie v rokoch 1945 - 1983

MUDr. L. Murtin

vedúci primár detského oddelenia v rokoch 1943 a 1944

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

docentka v odbore pediatria, detský endokrinológ

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD. (1970) Zamestnanie Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika Docent pediatrie, JLF UK Martin Garant postgraduálneho špecializačného odboru Pediatrická endokrinológia, diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy, JLF UK Martin Vedúci lekár v odbornej amb
Zobraziť viac

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD. (1970)

Zamestnanie

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská

republika

Docent pediatrie, JLF UK Martin

Garant postgraduálneho špecializačného odboru Pediatrická endokrinológia,

diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy, JLF UK Martin

Vedúci lekár v odbornej ambulancii detskej endokrinológie a diabetológie, Klinika

detí a dorastu UNM, Martin

Vedúci lekár Centra pre liečbu inzulínovou pumpou, Klinika detí a dorastu UNM,

Martin

Vedúci lekár Centra pre liečbu rastovým hormónom, Klinika detí a dorastu UNM,

Martin

 

Vzdelanie a kvalifikácia

1994 – vysokoškolské, odbor Všeobecné lekárstvo, JLF UK Martin

1997 – špecializačná atestácia: Pediatria 1. stupňa, SZU Bratislava

2001 - špecializačná atestácia: Pediatrická endokrinológia a diabetológia, SZU

Bratislava

2009 – obhajoba externej ašpirantúry a získaný titul PhD., JLF UK Martin

2009 - špecializačná atestácia: Pediatria, JLF UK Martin

2011 – docent pediatrie, JLF UK Martin

 

Certifikované činnosti

Certifikát v ultrasonografii štítnej žľazy, Bratislava (2002)

Certificate in insulin pump therapy and continuous glucose monitoring, Bled,

Slovinsko (2005)

Certifikát v osteodenzitometrii, Piešťany (2008)

 

Odborná prax

Lekár na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny, UNM Martin (1994)

Lekár na Klinike detí a dorastu, UNM Martin (1995-2013)

Vedúci lekár v Ambulancii detskej endokrinológie a diabetológie, UNM Martin

(2005-2013)

Vedúci lekár Centra pre liečbu detí s DM inzulínovou pumpou, UNM Martin (2005-

2013)

Vedúci lekár Centra pre liečbu detí rastovým hormónom, UNM Martin (2008-2013)

 

Pedagogické aktivity

Garant postgraduálneho špecializačného odboru Pediatrická endokrinológia,

diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy, JLF UK Martin

Lektor praktickej časti pre postgraduálny špecializačný odbor Pediatria, JLF UK

Martin

Člen odborovej komisie pre špecializačný odbor Pediatria, JLF UK, Martin

Člen odborovej komisie pre špecializačný odbor Pediatria, LF, Brno, ČR

Člen skúšobnej komisie pre štátnu rigoróznu skúšku z predmetu Pediatria, JLF UK

Martin

Člen skúšobnej komisie pre štátnu rigoróznu skúšku z predmetu Pediatria –

zahraniční študenti, JLF UK Martin

Školiteľ pre doktorandské štúdium v odbore Pediatria, JLF UK Martin

 

Vedecko –výskumné zameranie

Diabetes mellitus typ 1, diabetická autonómna neuropatia

Karcinómy štítnej žľazy

Osteoporóza

 

Vedecké projekty a granty

Centrum excelentnosti “Centrum experimentálnej a klinickej respirológie” Zodp.

rieš. Prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.

Centrum excelentnosti “Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej

respirológie” Zodp. rieš. Prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.

Projekt EÚ – Podpora výskumu a vývoja “Meranie kinetiky riasiniek respiračného

traktu” Zodp. rieš. Prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.

Projekt EÚ – Podpora výskumu a vývoja “Kompetenčné centrum pre diagnostiku a

terapiu onkologických ochorení” Zodp. rieš. doc. MUDr. D. Mištuna, CSc.

Grant Ministerstva zdravotníctva 2006/38-UK- 05 „Sledovanie citlivosti kašľových

receptorov v rôznych patologických situáciách u detí.“ Zodp. rieš. Prof. MUDr. P.

Bánovčin, CSc.

Grant VEGA 1/0064/08 „Dysregulácia kardiovaskulárneho systému u detí

a adolescentov s diabetes mellitus, obezitou a mentálnou anorexiou – hodnotenie

pomocou nových matematických metód“ Zodp. rieš. Doc. MUDr. M. Javorka, PhD.

Grant VEGA 1/0320/10 „Hodnotenie kinematiky riasiniek matematickým modelom

za použitia svetelného mikroskopu a vysokorýchlostnej kamery“ Zodp. rieš. Prof.

MUDr. P. Bánovčin, CSc.

Grant VEGA 1/0033/11 „Zmeny regulácie frekvencie srdca a tlaku krvi u detí

a adolescentov s poruchami výživy a príjmu potravy – hodnotenie pomocou

komplexnej matematickej analýzy“ Zodp. rieš. Doc. MUDr. M. Javorka, PhD.

 

Ocenenia

Cena Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2011:

Čiljaková, M., Jeseňák, M., Brndiarová, M., Bánovčin, Peter, st. 5%: Management

approach to hypoglycemia. In: Diabetes : damage and treatments [elektronický

zdroj] Rijeka : InTech, 2011. - S. 3-26 [online]. - ISBN 978-953- 307-652- 2

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008, udelená Literárnym fondom:

Mokáň M. Martinka E., Galajda P. a kol. (vrátane Čiljaková M.): Diabetes mellitus

a vybrané metabolické ochorenia, 1. vyd., Martin, P+M, 2008, 1003 s., ISBN 978-

80-969713- 9-8

1. miesto v internistickej sekcii XXIX. Študentskej vedeckej konferencie (2008):

Kecerová J.: C-peptid a diabetická neuropatia u detí. Školitelia: MUDr. Peter

Ďurdík, MUDr. Miriam Čiljaková, Martin , 23.-24.4.2008

2. cena na odbornom vedeckom podujatí 4. Slovenský festival kazuistík z pediatrie

a deň Detskej fakultnej nemocnice, venované 45. výročiu založenia Detskej

nemocnice Košice (2011): Vojtková J., Čiljaková M., Mišovicová N., Kecerová M.,

Michnová Z., Vojarová L., Klabníková K., Bánovčin P.: Prečo súrodencov

s deficitom rastového hormónu a výškou pod 4SD neliečime ?, Žilina, 25.-26.3.2011

1. cena na odbornom vedeckom podujatí 6. Festival kazuistík z pediatrie (2013):

Vojtková J., Čiljaková M., Mišovicová N., Jeseňák M., Bánovčin P.: Traja

súrodenci s raritným syndrómom , Žilina, 22.-23.3.2013

3. cena na odbornom vedeckom podujatí 6. Festival kazuistík z pediatrie (2013):

Vojarová L., Čiljaková M., Janíková K., Michnová Z., Martinásková K., Bánovčin

P.: Raritná získaná parciálna lipodystrofia navyše zachytená pre ochorenie

v netypickom smere progresie, veku a lokalizácii, Žilina, 22.-23.3.2013

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008, udelená Literárnym fondom:

Mokáň M. Martinka E., Galajda P. a kol. (vrátane Čiljaková M.): Diabetes mellitus

a vybrané metabolické ochorenia, 1. vyd., Martin, P+M, 2008, 1003 s., ISBN 978-

80-969713- 9-8

 

Zahraničné študijné pobyty

European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Winter School, Annual

postgraduate course in Paediatric Endocrinology, Prague, Czech republic, 24.2.-

2.3.2007

Postgradual study course in Paediatric Institute of tuberculosis and respiratory

diseases, Academy of Poland, Rabka, Poland, 1.5.2008 – 31.5.2008

Členstvo v redakčných radách odborných časopisov

Pediatria (Bratislava, Samedi) – odborný recenzovaný časopis , ISSN 1336-863 X

Dias (Bratislava, DIAS) – odborný zdravotnícky časopis pre diabetickú

a nediabetickú verejnosť, ISSN 1337-6055

Dia spektrum (Bratislava, DIAS) – odborný zdravotnícky časopis pre diabetickú

a nediabetickú verejnosť, ISSN 1336-9822

 

Publikačná aktivita

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 134):

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

(3)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (4)

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (13)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

(11)

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných

časopisoch (3)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4)

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií (1)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (9)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (27)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BCI Skriptá a učebné texty (2)

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2)

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (13)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj

nekonferenčných) (4)

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj

nekonferenčných) (2)

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (3)

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (19)

DAI Dizertačné a habilitačné práce (2)

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (2)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z

predchádzajúcich kategórií (1)

Štatistika ohlasov (193):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (49)

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (5)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (16)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (120)

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1)

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (2)

 

Kontakt

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská

republika

e-mail: mciljakova@centrum.sk

t.č.: +421 43 4203 367, +421 43 4203 254


Skryť viac

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA

profesor v odbore pediatria, detský alergiológ a imunológ

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA (7. august 1980)   Štúdium: 1998 – 2004: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, odbor: všeobecné lekárstvo 2004 – 2006: Doktorandské štúdium – externá forma, odbor – pediatria, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Mar
Zobraziť viac

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA (7. august 1980)

 

Štúdium:

1998 – 2004: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,

odbor: všeobecné lekárstvo

2004 – 2006: Doktorandské štúdium – externá forma, odbor – pediatria, Univerzita

Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,

2004 – 2009: Špecializačné štúdium, odbor – pediatria, Slovenská zdravotnícka univerzita v

Bratislave, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií

2008 – 2009: Štúdium v programe “Master of Business Administration – Commercial Law”,

Ústav práva a právní vědy, Praha (Česká Republika),

2005 – 2009: Doktorandské štúdium – odbor: Scienze Pediatriche (Pediatrické vedy),

Università “La Sapienza”, 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia, Rím (Taliansko), 2004 – 2010:

Špecializačné štúdium, odbor – alergiológia a klinická imunológia, Institut postgraduálního

vzdělávání ve zdravotníctví, Praha (Česká Republika),

2011: ukončenie habilitačného konania v odbore Pediatria na Jesseniovej lekárskej fakulte

UK v Martine. Názov habilitačnej práce: Vybrané alergické ochorenia v detskom veku.

Vedeckou radou odporučené udelenie titul docent v odbore pediatria.

2013: Špecializačné štúdium, certifikovaný odbor - dorastové lekárstvo, Univerzita

Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,

2013 – súčasnosť: Špecializačné štúdium, odbor – pediatrická pneumológia a ftizeológia,

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,

 

Odborná prax

2004 – súčasnosť: Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM

2005 – 2009: opakované študijné a pracovné pobyty na Klinike pediatrie, Ospedale

Sant’Andrea, Università “La Sapienza”, 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia, Rím (Taliansko),

 

Pozícia na pracovisku

Docent v odbore pediatria

Lekár Ambulancie detskej alergológie a klinickej imunológie, Klinika detí a dorastu JLF UK

a UNM

Lekár Ambulancie klinickej imunológie, Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM

Konziliárny lekár v odbore alergiológia a klinická imunológia pre UNM

Vedúci Centra pre diagnostiku a liečbu primárnych imunodeficientných stavov

Vedúci Centra pre očkovanie rizikových detí a dorastu

Vedúci Centra pre liečbu ťažkých a refraktérnych alergických ochorení u detí

Vedúci Centra pre hereditárny angioedém

 

Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

Člen skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v predmete pediatria pre študentov

študujúcich v slovenskom jazyku

Člen skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v predmete pediatria pre študentov

študujúcich v anglickom jazyku

Skúšajúci praktickej aj teoretickej časti skúšky v predmete pediatrická propedeutika pre

študentov študujúcich v anglickom jazyku

Doktorandské štúdium

Školiteľ v odbore pediatria

Aktuálny počet školencov: 2

 

Špecializačné štúdium

Postgraduálne vzdelávanie v odbore pediatria – lektor praktickej aj teoretickej výučby

Postgraduálne vzdelávanie v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa –

lektor teoretickej výučby

Postgraduálne vzdelávanie v odbore pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy

metabolizmu – lektor teoretickej výučby

Postgraduálne vzdelávanie v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia – lektor teoretickej

výučby

 

Vedecko-výskumné a klinické zameranie

Študijné pobyty

2004: Turku, Fínsko, stáž na Oddelení kardiochirurgie a hrudnej chirurgie;

2005 – 2009: opakované študijné a pracovné pobyty na Klinike pediatrie, Ospedale Sant’Andrea,

Università “La Sapienza”, 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia, Rím (Taliansko),

2008: EAACI Summer School of Pediatric Asthma, Benátky (Taliansko)

2008: EAACI/GA 2 LEN Immunology Winter School, Pichl (Rakúsko)

2009: EAACI/GA 2 LEN Immunology Winter School, Davos (Švajčiarsko)

2010: ERS Intensive Hands-on Course on Paediatric Bronchoscopy, Paríž (Francúzsko)

2012: EAACI Food Allergy Training Course, Viedeň (Rakúsko)

 

Vedecké granty a projekty

Grant Ministerstva zdravotníctva 2007/47-UK- 12 „Vytvorenie optimálneho

diagnostického panelu na sledovanie oxidačného/antioxidačného status u detí s astmou

bronchiale” – zástupca vedúceho projektu

Grant VEGA 1/0071/11 „Oxidačné poškodenie a genetická charakterizácia u detí s

bronchiálnou astmou“ – zástupca vedúceho projektu

 

Členstvo v odborných spoločnostiach a iné významné aktivity

2004 – súčasnosť: Člen Slovenskej pediatrickej spoločnosti

2008 – súčasnosť: Člen Slovenskej spoločnosti pre alergiológiu a klinickú imunológiu

2004 – súčasnosť: Člen European Society of Allergy and Clinical Immunology

2009 – súčasnosť: Člen České lékařské společnosti Jana Evangelistu Purkyně

2009 – súčasnosť: Člen Českej Spoločnosti alergologie a klinické imunologie

2010 – súčasnosť: Člen European Society of Immunodeficiencies

2010 – súčasnosť: Člen European Society of Paediatric Infectious Diseases

2012 – súčasnosť: Člen European Respiratory Society

2013 – súčasnosť: Člen American Thoracic Society

2006 – súčasnosť: člen redakčnej rady časopisu Pediatria (Bratislava)

2012 – súčasnosť: člen redakčnej rady časopisu Our Dermatology Online

2013 – súčasnosť: člen redakčnej rady časopisu Journal of General Practice

2013 – súčasnosť: Editor časopisu Frontiers in Pediatric Pulmonology

 

Publikačná činnosť

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 174): (vložiť svoju*)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (6)

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (8)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (15)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (19)

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (2)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (15)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (20)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (48)

BCI Skriptá a učebné texty (1)

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2)

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (14)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (4)

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (14)

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (1)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2)

Štatistika ohlasov (113):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (22)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (8)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (83)

 

Kontakt

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 08 Martin

 

 


Skryť viac

Pripravte sa na hospitalizáciu

Na Klinike detí a dorastu hospitalizujeme deti od novorodencov do 19 rokov. Príjmová  a konziliárna ambulancia nachádzajúca sa na prízemí 14. pavilónu slúži počas svojich ordinačných hodín na príjem a vyšetrenie plánovaných príjmov ako aj pacientov s akútne prebiehajúcimi ochoreniami. Mimo ordinačných hodín príjmovej ambulancie sa príjem pacientov realizuje priamo na jednotlivých oddeleniach kliniky v 8. pavilóne. Je potrebné, aby rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa pri prijatí predložil lekárovi jeho: 

- zdravotnú dokumentáciu, 
- kartičku poistenca, 
- občiansky preukaz (u dieťaťa do 15 rokov OP rodiča alebo zákonného zástupcu), 
- doporučenie detského lekára k hospitalizácii.

 

Hospitalizácia doprovodu pacienta

Právny rámec hospitalizácie dieťaťa s rodičom (zdroj: Právo dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie, právna úprava a prax v členských štátoch EÚ, vypracované EPRS - Výskumnou službou Európskeho parlamentu)

Hospitalizácia dieťaťa s rodičom sa riadi Chartou práv pacienta v SR (Charta práv) a ďalšie podmienky stanovuje zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Podľa Charty práv (článok 7, bod 8) 8. "ak je do ústavnej starostlivosti prijaté dieťa mladšie ako šesť rokov, možno s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára aj sprievodcu. Pri prijatí dieťaťa staršieho ako šesť rokov a dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, možno po posúdení jeho psychického a fyzického stavu s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a so súhlasom revízneho lekára aj sprievodcu. Pobyt sprievodcu sa považuje za ústavnú starostlivosť." Zákon č. 577/2004 Z.z. z 21. októbra 2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vymedzuje v § 38 ods. 8, za akých podmienok je poistenec oslobodený od úhrady, inak sa účtuje za každý deň pobytu pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti (§ 38 ods.3 písm. f) najviac 2,8 % zo sumy životného minima.

 

Sprievodca dieťaťa do 3 rokov má právo byť spolu s ním hospitalizovaný, pokiaľ to podmienky nemocnice dovoľujú. Hospitalizácia doprovodu dieťaťa do 3 rokov je bezplatná. Pokiaľ je prijatá matka k plne dojčiacemu dieťaťu má nárok na bezplatnú stravu, v ostatných prípadoch je možné stravu poskytnúť za poplatok.

 

Sprievodca dieťaťa nad 3 roky môže byť prijatý k dieťaťu, závisí to od priestorových podmienok a možností, epidemiologickej situácie a aktuálnej obložnosti pracoviska. Za pobyt v nemocnici pri dieťati staršom ako 3 roky si doprovod platí 3,32 €/ 1 noc hospitalizácie. Prednostne sa prijímajú doprovody k deťom do 5 rokov. O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu vždy rozhoduje vedúci lekár príslušného pracoviska (obvykle primár), počas ústavnej pohotovostnej služby službukonajúci lekár.

 

Sprievodca môže byť umiestnený:

 

Umiestnenie sprievodcu závisí opäť od kapacitných možností daného pracoviska. V prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizáciu dieťaťa, pričom tejto žiadosti je povinný neodkladne vyhovieť. Iné možnosti pobytu sprievodcu hospitalizovaného pacienta (vlastné karimatky, spacáky, sedenie na stoličke vedľa postieľky dieťaťa a pod.) nie sú prípustné. Za mimoriadnych okolností a so súhlasom vedúceho lekára pracoviska (primár, prednosta) je možný celodenný pobyt sprievodcu pri dieťati v dobe od 10:00 - 18:00 hod. bez žiadosti o poskytnutie lôžka.

 

Školopovinné deti môžu počas dlhodobej hospitalizácie využívať zdarma služby učiteľa, ktorý pre ne zostaví individuálny plán výučby a bude za nimi denne dochádzať priamo na oddelenie. Deti v predškolskom veku a mladšie deti sa môžu zúčastňovať rôznych aktivít pod dozorom vychovávateľky ako v materskej škole. V poobedných hodinách sa hospitalizovaným deťom venujú vychovávateľky s rôznymi záujmovými aktivitami.

 

K hospitalizácii je vhodné so sebou priniesť:

 • domácu obuv,
 • pyžamo (župan),
 • toaletný papier,
 • hygienické potreby,
 • uterák,
 • lieky, ktoré pacient chronicky užíva

K hospitalizácii nie je vhodné so sebou brať:

 • veľký finančný obnos
 • drahú elektroniku a iné cennosti

Občianske združenie

 

 

NEINVESTIČNÝ FOND KLINIKY DETÍ A DORASTU

Mojmírova 14, 036 01, Martin

 

Do nášho fondu je možné darovať 2 % z ročného vyúčtovania daní. Ďakujeme.

Využitie vašich darov

 

V mene pacientov hospitalizovaných na našej klinike Vám srdečne ďakujeme za Vaše dary. Kolektív KDaD UNM.

 

Nadácia Markíza podporila detské spánkové laboratórium

https://www.unm.sk/nadacia-markiza-podporila-detske-spankove-laboratorium

 

Ronald McDonald House Charities pomáha detským pacientom

https://www.unm.sk/ronald-mcdonald-house-charities-pomaha-detskym-pacientom

 

Príloha

Array

Kontakty

Adresa kliniky:

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin

e-mail: Detska.klinika-MFN@jfmed.uniba.sk

sekretariát prednostu KDaD UNM: t.č. : +421 43 4203 254- Slávka Korbeľová, Margaréta Štáliková

zástupca prednostu Kliniky detí a dorastu: +421 43 4203 258 - MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

Lôžková časť:     

Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny KDaD UNM - 14/2- vedúci lekár: MUDr. Denisa Raffajová, kontakt: 0434203149

Oddelenie dojčiat a batoliat KDaD UNM - 8/4- vedúci lekár: MUDr. Tomáš Turčan, PhD., kontakt: 0434203882

Oddelenie starších detí a adolescentov KDaD UNM - 8/5 - vedúci lekár: MUDr. Zuzana Lietavová, kontakt: 0434203886

Detské onkologické oddelenie KDaD UNM - 8/5 - vedúci lekár: MUDr. Zuzana Lietavová, kontakt: 0434203886

Detské imunologické oddelenie KDaD UNM - 14/2- vedúci lekár: MUDr. Denisa Raffajová, kontakt: 0434203149

Detské COVID oddelenie KDaD UNM - 4/2 - vedúci lekár: MUDr. Denisa Raffajová, MUDr. Tomáš Turčan, PhD. kontakt: 0434203147

Ambulantná časť:

Príjmová a konziliárna ambulancia KDaD UNM -14/0 - vedúci lekár MUDr. Ján Mikler, PhD., kontakt: 0434203854

Špecializované ambulancie, laboratória a SVALZové pracoviská KDaD UNM

 

Lôžkové oddelenia:

Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny (OPIM) KDaD, 14. pavilón

t.č. : +421 43 4203 149, +421 43 4203 145

 

Oddelenie dojčiat a batoliat KDaD, 8. pavilón

t.č. : +421 43 4203 882, +421 43 4203 881

 

Oddelenie starších detí a adolescentov KDaD, 8. pavilón

t.č. : +421 43 4203 886

 

Onkologické oddelenie KDaD, 8. pavilón

t.č. : +421 43 4203 886

 

Imunologické oddelenie KDaD, 8. pavilón

t.č. : +421 43 4203 886

 

V prípade telefonickej konzultácie zdravotného stavu dieťaťa alebo zisťovania výsledkov je vhodné volať v poobedných hodinách medzi 13:00 a 14:30. Ďakujeme za porozumenie.

 

Kliknutím na odkaz získate presnú lokalizáciu KDaD UNM na 8. pavilóne: https://goo.gl/maps/BQ6mqBA8Q8k

Kliknutím na odkaz získate presnú lokalizáciu KDaD UNM na 14. pavilóne: https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2

 

Naša Klinika sa nachádza v areáli Univerzitnej nemocncie Martin. Pri cestovaní autom je možnosť spoplatneného parkovania priamo v areáli nemocnice (P1), ďalšie spoplatnené parkovacie miesta sa nachádzajú v tesnej blízkosti nemocnice mimo areál (P2, P3), neplatené parkovacie miesta sú ďalej od vstupu do nemiocnice (P4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade cestovania ďiaľkovou autobusovou linkou vystúpte na zástavke Jesenského, prechodom cez tržnicu sa dostanete priamo pred hlavný vchod nemocnice.

 

 

Klinika detí a dorastu

Pediatrická ambulancia- detská prijímová ambulancia

Lekár:MUDr. Zuzana Lietavová
Sestra:Oľga Hanzelová

Telefón:043/4 203 854
Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00-12:00 12:30- 15:30
Utorok 07:00-12:00 12:30- 15:30
Streda 07:00-12:00 12:30- 15:30
Štvrtok 07:00-12:00 12:30- 15:30
Piatok 07:00-12:00 12:30- 15:30

Príjmová  a konziliárna ambulancia nachádzajúca sa na prízemí 14. pavilónu (https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2), slúži počas svojich ordinačných hodín na príjem a vyšetrenie plánovaných pacientov a pacientov s akútne prebiehajúcimi ochoreniami. Mimo ordinačných hodín príjmovej ambulancie sa príjem pacientov realizuje priamo na jednotlivých oddeleniach kliniky v 8. pavilóne (https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2).


Pediatrická ambulancia- detská konziliárna ambulancia

Lekár:prim. MUDr. Ján Mikler, PhD., Doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
Sestra:Oľga Hanzelová

Telefón:043/4 203 854
Ordinačné hodiny:
Pondelok 08:00- 12:00 12:30- 13:30
Utorok 09:00- 12:00  
Streda 08:00- 12:00  
Štvrtok 08:00- 12:00  
Piatok 08:00- 12:00  

Ambulancia zabezpečuje konziliárne služby iným oddeleniam UNM u pediatrických pacientov.  Nachádza sa v 14. pavilóne na prízemí- https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2


Detské sonografické laboratórium

Lekár:MUDr. Lýdia Zúbriková, MUDr. Zuzana Michnová, PhD., Doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD., MUDr. Szökeová Alena
Sestra:Marta Cengelová

Telefón:043/4 203 137
Počet ošetrení za rok:6500

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00-12:30 13:00- 15:30  
Utorok 07:00-12:30 13:00- 15:30  
Streda 07:00-12:30 13:00- 15:30

 08:00-10:00 a 13:00- 15:30 endokrinologická ultrasonografia

Štvrtok 07:00-12:30 13:00- 15:30  
Piatok 07:00-12:30 13:00- 15:30  

Laboratórium poskytuje komplexnú ultrasonografickú diagnostiku hospitalizovaných a ambulantných pediatrických pacientov nielen pre Kliniku detí a dorastu, ale aj pre Neonatologickú kliniku, Kliniku detskej chirurgie, Psychiatrickú kliniku a Detské rehabilitačné oddelenie UNM. Okrem štandardného ultrasonografického vyšetrenia realizujeme tiež ultrasonografické vyšetrenie po podaní kontrastnej látky (kontrastná ultrasonografia) a elastometrické vyšetrenie.

 

Kde nás nájdete: Detské sonografické laboratórium sa nachádza na prízemí 14. pavilónu- https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2

 

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

 

Čakacia doba na vyšetrenie: 4-6 týždňov

 

Spôsob objednávania: telefonicky na tel. č. 043/42 03 137 denne po 13:00

 

Príprava pacienta na vyšetrenie: 

 • K vyšetreniu je potrebný sprievodný lístok od odosielajúceho lekára spolu s preukazom poistenca!
 • Pred sonografickým vyšetrením brucha a portálneho riečiska je nutné prísť nalačno, dieťa neraňajkuje.
 • Pred sonografickým vyšetrením dojčiat na gastroezogágový reflux (GER) je dieťa tesne pred vyšetrením nakŕmené nezahustenou mliečnou formulou.
 • Pred sonografickým vyšetrením obličiek a urotraktu je potrebné, aby bolo dieťa dostatočne zavodnené. Dieťa pred vyšetrením priebežne popíja tekutiny a nemočí. Dieťa nemusí byť nalačno, pokiaľ ide len o samostatné vyšetrenie obličiek a močových ciest. 
 • Ostatné sonografické výkony nevyžadujú špeciálnu prípravu pred vyšetrením.

 

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

 • Ultrasonografické vyšetrenie hlavičky novorodenca a dojčaťa- transkraniálne USG vyšetrenie mozgového tkaniva, dopplerovské vyšetrenie intrakraniálnych úsekov mozgových ciev, USG vyšetrenie kraniosynostóz
 • Ultrasonografické vyšetrenie mäkkých častí krku- štítna žľaza a jej okolie, slinné žľazy, regionálne lymfatické uzliny
 • Ultrasonografické vyšetrenie hrudníka- týmus, pľúcny parenchým, hrudné kolekcie
 • Ultrasonografické vyšetrenie brucha- pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, retroperitoneálne lymfatické uzliny, aorta, chorobne zmenené časti tráviacej trubice a podbruška, vyšetrenie gastroezofágového refluxu (GER) u dojčiat, vyšetrenie pri podozrení na pylorostenózu, kvantitatívne vyšetrenie stukovatenia pečene
 • Ultrasonografické vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy
 • Ultrasonografické vyšetrenie mieška, semenníkov a nadsemenníkov
 • Ultrasonografické vyšetrenie prsníkov, pazúch a regionálnych lymfatických uzlín
 • Ultrasonografické vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív
 • Ultrasonografické duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW alebo CW Dopplera v oblasti portálneho systému a renálnych ciev
 • Ultrasonografické vyšetrenie po podaní ultrazvukovej kontrastnej látky
 • Ultrasonografické elastografické vyšetrenie pečene a štítnej žľazy

 

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii:

V rámci detskej sonografickej ambulancie sa realizuje kompletná ultrasonografická diagnostika hospitalizovaných a ambulantných detských pacientov. 7.3.2017 bola na našej klinike predstavovaná nová ultrasonografická neinvazívna diagnostická metóda stanovovania stupňa pečeňovej fibrózy. Nazýva sa real-time tkanivová elastografia. Prostredníctvom ultrasonografického prístroja so špeciálnym softvérom je v reálnom čase zobrazovaný farebný histogram, z ktorého je pomocou algoritmu vypočítaná hodnota pečeňovej elasticity. Čím je teda fibróza pokročilejšia, tým je vyššia aj tuhosť pečene a teda nižšia elasticita. Hodnota elasticity pečene je udávaná v arbitrálnych jednotkách, výsledok potom môžeme zaradiť do príslušného intervalu, určujúceho stupeň fibrózy pečene. Táto metóda ešte nie je používaná v bežnej rutinnej praxi avšak jej prínos by mohol spočívať v možnosti vyhnutiu sa biopsii pečene.

Naša ambulancia ako zatiaľ jediné pracovisko na Slovensku vyšetruje od roku 2017 detských pacientov pomocou kontrastnej ultrasonografie. Po podaní kontrastnej látky do cievneho systému pacienta je ultrasonograficky hodnotený charakter sýtenia ložiska kontrastnou látkou. Toto vyšetrenie trvá len niekoľko minút, jeho výťažnosť je niektorými lekármi porovnávaná s výťažnosťou CT vyšetrenia pričom dieťa nie je vystavované radiačnému žiareniu, kontrastné látky majú minimum nežiadúcich účinkov a nezaťažujú obličky ani pečeň. V ambulancii sa venujeme najmä diferenciálnej diagnostike pečeňových ložísk, v blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť túto diagnostiku aj do oblasti pediatrickej urológie a nefrológie za účelom diagnostiky vezikoureterálnehorefluxu.

Pomocou špeciálneho ultrasonografického softvérového vybavenia hodnotíme v našej ambulancii stupeň stukovatenia (steatózy) pečene. V priebehu vyšetrenia získavame v reálnom čase informácie o závažnosti steatózy a pri kontrolnom vyšetrení môžeme posúdiť efekt terapie, prípadne zhodnotiť progresiu či regresiu ochorenia. Ultrasonografické hodnotenie pečeňovej steatózy má viacero výhod. Ide o neinvazívne, bezbolestné vyšetrenie trvajúce rádovo minúty, výsledok je stanovený ihneď bez potreby celkovej anestézie a rizika sprievodných komplikácií. Stupeň steatózy je určený na základe hepatorenálneho indexu (z angl. Hepato-Renal Index, HRI). S rastúcou hodnotou HRI sa zvyšuje stupeň stukovatenia pečene.


Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy

Lekár:MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
Sestra:Bc. Zina Domová

Telefón:043/4 203 839
Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00 13:30- 15:30
Utorok 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00 13:30- 15:30
Streda 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00 13:30- 15:30
Štvrtok 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00 13:30- 15:30
Piatok 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00 13:30- 15:30

Ambulancia zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu u detí, konziliárne vyšetrenia,  odber biologického materiálu (krv, moč ), ambulantné podávanie intravenóznej terapie. Nachádza sa na prízemí 14. pavilónu- https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2


Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Lekár:MUDr. Alena Szökeová, MUDr. Jarmila Vojtková, PhD., MUDr. Jana Javorková
Sestra:Mgr. Iveta Hidegová

Telefón:043 42 03 367
Počet ošetrení za rok:4500

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00- 12:00 12:30- 15:30  
Utorok 07:00- 13:00  13:30- 15:30  
Streda 07:00- 11:00  13:30- 15:30

11:00- 13:00 Ambulancia porúch látkovej premeny a výživy

Štvrtok 07:00- 13:00  13:30- 15:30  
Piatok 07:00- 12:00  12:30- 15:30  

Ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu hospitalizovaných a ambulantných pediatrických pacientov nielen pre Kliniku detí a dorastu, ale aj pre Neonatologickú kliniku, Kliniku detskej chirurgie, Psychiatrickú kliniku a Detské rehabilitačné oddelenie UNM. Okrem štandardného vyšetrenia máme v starostlivosti pacientov s diabetes mellitus (1. typ, 2. typ, raritné typy), pacientov s dedičnými metabolickými poruchami. Centralizujeme pacientov s deficitom rastového hormónu, pacientov s diabetes mellitus na liečbe inzulínovou pumpou. Realizujeme tiež ultrasonografické vyšetrenie štítnej žľazy.

 

Kde nás nájdete:  Ambulancia sa nachádza na prízemí 8. pavilónu.

 

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

 

Čakacia doba na vyšetrenie: 2- 6 týždňov

 

Spôsob objednávania:  prvovyšetrenia + úvodné odbery krvi  telefonicky na tel. č. 043/42 03 367 denne po 13:00 hod., kontrolné vyšetrenie + kontrolné odbery krvi online na www.objednatvysetrenie.sk

 

Príprava pacienta pred vyšetrením:

Komplexné endokrinologické vyšetrenie je zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním, ako sú: poruchy štítnej žľazy a prištítnych teliesok, poruchy výživy, poruchy látkovej výmeny, gynekologické hormonálne poruchy, ochorenia nadobličiek, nadmerné ochlpenie, akné,...

 • K prvému vyšetreniu je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu (alebo výpis z dokumentácie) + výmenný lístok na vyšetrenie  od odosielajúceho lekára spolu s preukazom poistenca!
 • Pred  laboratórnym vyšetrením je nutné prísť nalačno, dieťa neraňajkuje. Toto sa netýka pacienta s diabetes mellitus.
 • Na metabolické vyšetrenie nutné doniesť 2 vzorky ranného moča pacienta
 • Pacienti na liečbe rastovým hormónom – budú objednaní pri poslednej kontrole, 4x ročne laboratórna kontrola minimálne 6 týždňov pred vyšetrením
 • Pacienti s diabetes mellitus – 2x ročne laboratórna kontrola minimálne 6 týždňov pred vyšetrením
 • U ostatných pacientov časový odstup medzi laboratórnou kontrolou a vyšetrením konzultujte na našej ambulancii telefonicky (043/4203367) denne medzi 13:00 - 14:00 hod.
   

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

 • Hodnotenie činnosti štítnej žľazy a príštitných teliesok
 • Vyšetrenie porúch funkcie hypofýzy (nízky alebo vysoký vzrast, predčasná, alebo oneskorená puberta, poruchy menštruácie)
 • Poruchy funkcie kôry i drene nadobličiek (hyper- alebo hypokorticizmus, adrenogenitálny syndróm, feochromocytóm)
 • Poruchy funkcie gonád (vaječníky, semenníky, predčasná puberta, oneskorená poberta) a hirzutizmus (nadmerné ochlpenie)
 • Sonografické vyšetrenie štítnej žľazy

Starostlivosť o pacientov s deficitom rastového hormónu: 

 • komplexné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu
 • kontrolné  vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukáciu pacientov a rodičov pri liečbe rastovým hormónom , nácviku práce s perami, na podávanie rastového hormónu

Starostlivosť o pacientov s poruchou metabolizmu sacharidov:

 • komplexné diabetologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu
 • kontrolné diabetologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukáciu pacientov a rodičov pri liečbe diabetu, nácviku práce s inzulínovými perami, inzulínovými pumpami a glukomermi
 • edukácia pacientov a rodičov o správnej životospráve a režime diabetika

Starostlivosť o pacientov s poruchou metabolizmu lipidov  (hypolipidémia, hyperlipidémia, dyslipidémia):

 • komplexné  vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu metabolického syndrómu
 • kontrolné vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukácia pacientov a rodičov o správnej životospráve a diétnom režime

Starostlivosť o pacientov s poruchami príjmu potravy (nadváha, obezita, anorexia, metabolický syndróm) 

Starostlivosť o pacientov s dedičnou metabolickou poruchou:

 • komplexné  vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu dedičných metabolických porúch 
 • kontrolné vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukácia pacientov a rodičov o správnej životospráve a diétnom režime
 • podávanie špecializovanej parenterálnej liečby ( ERT, SRT)

 

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii:

 • Realizovanie špeciálnych diagnostických testov (nízky alebo vysoký vzrast, predčasná alebo oneskorená puberta)
 • Starostlivosť o pacientov s deficitom rastového hormónu: komplexné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu, edukáciu pacientov a rodičov pri liečbe rastovým hormónom, nácviku práce s perami, na podávanie rastového hormónu
 • Starostlivosť o pacientov s poruchou metabolizmu sacharidov: komplexné diabetologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu, špecializovaná práca s dátami z inzulínových púmp (Carelink, Freestyle libre)
 • Starostlivosť o pacientov s dedičnou metabolickou poruchou: komplexné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu dedičných metabolických porúch, špecializované krvné vyšetrenia, podávanie špecializovanej parenterálnej liečby (ERT, SRT)

 


Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie

Lekár:MUDr. Michaela Murgašová
Sestra:Bc. Gabriela Földváriová

Telefón:043/4 203 806
Počet ošetrení za rok:2000

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00
Utorok 09:00- 13:00 mikroskopické vyšetrenia, konzíliá
Streda 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00
Štvrtok 07:00- 08:00 odbery 10:00- 13:00
Piatok neordinuje  

V našej ambulancii poskytujeme komplexnú diagnostiku, starostlivosť a liečbu pacientom s nádorovými ochoreniami a ochoreniami krvi od 0 do 18 rokov a 364 dní. Ide o pacientov s novozistenými nádormi a ochoreniami, ale aj pacientov s už diagnostikovaným ochorením zhubného alebo nezhubného pôvodu. Najväčší podiel pacientov predstavujú deti s hemangiómami a vaskulárnymi anomáliami nesprávne označenými týmto pomenovaním.

 

Kde nás nájdete:  Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie sa nachádza v 8. pavilóne na prízemí- https://goo.gl/maps/BQ6mqBA8Q8k

 

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

 

Čakacia doba na vyšetrenie: 4 týždne, akútne stavy ihneď 

 

Spôsob objednávania: prvovyšetrenie telefonicky na tel. č. 043 42 03 806, kontrolné vyšetrenia elektronicky na stránke  https://www.objednatvysetrenie.sk/

 

Príprava pacienta na vyšetrenie: 

 • K prvovyšetreniu je potrebný výmenný lístok od odosielajúceho lekára spolu s preukazom poistenca a celou zdravotnou dokumentáciou dieťaťa
 • Na kontrolné vyšetrenie prineste  zdravotnú kartu len v prípade, že od posledného vyšetrenia u nás dieťa prekonalo nejaké závažné ochorenie, podstúpilo nejaké špecializované vyšetrenie alebo bolo hospitalizované
 • Pred laboratórnymi odbermi sa môže dieťa napiť čírych nesladených tekutín a príde nalačno
 • V prípade špecializovaných odberov (určovanie hladín liečiv alebo sledovanie účinnosti liečby) sa rodič riadi pokynom lekára ohľadom podania liekov
 • Preplach centrálnych venóznych katétrov (port-a-cath, Hickmann CVK) a odbery krvi z nich sa realizujú po dohovore s lekárom v zákrokovej miestnosti na lôžkovom oddelení na 5.poschodí 8.pavilónu
 • Deti liečené propranololom v sirupe alebo kapsliach prosíme pred kontrolou u nás aktuálne prevážiť a na kontrolu priniesť záznam o meraných pulzoch (prípadne tlaku krvi)
 • Pri nástupe na hospitalizáciu za účelom nastavenia na liečbu betablokátorom je vhodné si so sebou priniesť fonendoskop (stačí úplne základný typ)
 • V prípade, že dieťa absolvovalo zobrazovacie vyšetrenia (Rtg, CT alebo MR), prosíme priniesť na vyšetrenie ku nám  CD nosič s napáleným zobrazovacím vyšetrením a popis výsledku 
 • Pacienti prichádzajúci na štandardné vyšetrenie nevyžadujú špeciálnu prípravu pred vyšetrením.

 

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

 • V našej ambulancii poskytujeme komplexnú diagnostiku, starostlivosť a liečbu pacientom s nádorovými ochoreniami a ochoreniami krvi od 0 do 18 rokov a 364 dní. Ide o pacientov s novozistenými nádormi a ochoreniami, ale aj pacientov s už diagnostikovaným ochorením zhubného alebo nezhubného pôvodu.
 • Pacientom realizujeme základné štandardné a v indikovaných prípadoch aj špecializované laboratórne vyšetrenia a odbery.
 • Pacientov s novozistenými nádorovými ochoreniami klinicky vyšetríme, navrhneme potrebné zobrazovacie vyšetrenia a zostavíme liečebný plán. V prípade potreby pacienta pripravíme na diagnostický alebo liečebný chirurgický výkon s následnou starostlivosťou a liečbou.
 • Takisto zabezpečíme prípravu pacienta na zobrazovacie vyšetrenia v celkovej anestéze.
 • U pacientov s prebiehajúcou protinádorovou liečbou realizujeme pravidelné kontrolné vyšetrenia (celkový stav dieťaťa + laboratórne vyšetrenia). Zaisťujeme pravidelné ošetrenia a preplachy centrálnych venóznych prístupov.
 • U pacientov  niektorými hematologickými ochoreniami  poskytujeme komplexnú diagnostiku, liečbu a sledovanie, včítane mikroskopického vyšetrenia náteru krvného obrazu a kostnej drene. Realizujeme vyšetrenia kostnej drene v celkovej anestéze (punkcia, trepanobiopsia).
 • U detí so zväčšenými lymfatickými uzlinami  realizujeme kompletné diagnostické vyšetrenia a liečbu aj s následným sledovaním po ukončení liečby.
 • U pacientov s výskytom dedične podmienených nádorových ochorení u najbližších príbuzných realizujeme pravidelné cielené preventívne vyšetrenia. Takisto robíme preventívne cielené vyšetrenia u pacientov s ochorením, ktoré sa spája so zvýšeným rizikom vzniku nádoru alebo zhubného ochorenia krvotvorby.
 • Pravidelne sledujeme onkologických pacientov po ukončení liečby zhubného ochorenia na vylúčenie jeho recidívy.
 • Poskytujeme komplexnú starostlivosť deťom s hemangiómami a ostatnými cievnymi anomáliami. 
 • Pacientom v terminálnom štádiu ochorenia poskytujeme kompletnú starostlivosť  a liečbu ťažkostí v domácom prostredí alebo formou hospitalizácie.

 

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii:

 • Onkohematologickým pacientom so zavedeným centrálnym venóznym prístupom zabezpečujeme pravidelné preplachy a ošetrenie komôrok a katétrov.
 • Zabezpečujeme substitučnú liečbu krvnými derivátmi.
 • Realizujeme špecializované vyšetrenia kostnej drene.
 • U pacientov s komplexnými vaskulárnymi anomáliami zabezpečujeme v spolupráci s intervenčnými rádiológmi kompletnú diagnostiku a v prípade vhodnosti endovaskulárne ošetrenie. V indikovaných prípadoch aplikujeme liečbu liekmi zastavujúcimi rast ciev.

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie

Lekár:prim. MUDr. Peter Ďurdík, PhD., MUDr. Ivona Bacmaňáková
Sestra:Bc. Martina Ivašková

Telefón:043/4 203 187
Ordinačné hodiny:
Pondelok 10:00- 12:00  
Utorok 09:00- 13:00  
Streda 09:00- 13:00  
Štvrtok 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00
Piatok 09:00- 13:00  

 

Elektronické objednávanie na vyšetrenie tu- https://www.objednatvysetrenie.sk/z6175


Detská pneumologická ambulancia zabezpečuje preventívnu a terapeutickú  zdravotnú starostlivosť o pacientov s celým spektrom pneumologických ochorení. Nachádza sa v 8. pavilóne na 5. poschodí- https://goo.gl/maps/BQ6mqBA8Q8k


Ambulacia pediatrickej neurológie

Lekár:MUDr. Orvanová Patrícia, MUDr. Suroviaková Stanislava
Sestra:Mgr. Viera Polťáková

Telefón:ambulancia 043/4 203 553, EEG 043/4 203 520
Ordinačné hodiny:
Pondelok 08:00- 12:00 ambulantné a konziliárne vyšetrenia
Utorok 09:00- 13:00 ambulantné a konziliárne vyšetrenia
Streda ambulancia neordinuje
Štvrtok 08:00- 12:00  ambulantné a konziliárne vyšetrenia
Piatok 09:00- 13:00  ambulantné a konziliárne vyšetrenia

Ambulancia detskej neurológie poskytuje zdravotnú starostlivosť z oblasti detskej neurológie hospitalizovaným a dispenzarizovaným pacientom vrátane EEG vyšetrení.

Objednávanie pacientov na vyšetrenie utorok a piatok na tel. č.: 043/42 03 553


Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy

Lekár:MUDr. Magda Antónyová, MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.
Sestra:Bc. Anna Ruttkayová

Telefón:043 42 03 243
Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00- 08:00 odbery 09:00- 11:00 MUDr. Antónyová Magda
Utorok 07:00- 08:00 odbery 09:00- 13:00 MUDr. Antónyová Magda
Streda 07:00- 08:00 odbery 09:00- 11:00 MUDr. Brndiarová Miroslava, PhD.
Štvrtok 07:00- 08:00 odbery 09:00- 12:00 MUDr. Antónyová Magda
Piatok 07:00- 08:00 odbery 09:00- 10:00 MUDr. Antónyová Magda

Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy vykonáva nasledujúce činnosti:

 • poskytujeme komplexnú diagnostiku a starostlivosť pediatrickým pacientom s ochorením obličiek a močových ciest
 • poskytujeme špecializovanú a komplexnú starostlivosť pediatrickým pacientom v dialyzačnom programe a transplantačnom programe (transplantácia obličiek)
 • poskytujeme komplexnú diagnostiku a starostlivosť pediatrickým pacientom so zriedkavými ochoreniami obličiek
 • poskytujeme starostlivosť u ambulantných a hospitalizovaných pediatrických pacientov

 

Kde nás nájdete: Nájdete nás v pavilóne číslo 8, 5. poschodie, v ambulantnej časti- https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2

 

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

 

Čakacia doba na vyšetrenie:  prvé vyšetrenie 4 - 6 týždňov, vyšetrenie akútnych pacientov realizujeme prednostne

 

Spôsob objednávania:

 • na 1. vyšetrenie sa objednáva výlučne telefonicky 043/4203 243 medzi 10-12 hod. ev. osobne
 • kontrolné vyšetrenia sa objednávajú online www.unm.sk
 • objednávanie na kontrolné vyšetrenie min. 7 dní po vykonaných odberoch z dôvodu čakacej doby na výsledky

 

Príprava pacienta pred vyšetrením:

 • k 1. vyšetreniu je potrebný sprievodný lístok od odosielajúceho lekára, pacient môže byť najedený, s kompletnou zdravotnou dokumentáciou alebo výpisom z nej, s výsledkami laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení (pokiaľ boli realizované), vyšetrenie moču (sediment, biochémia a kultivácia)
 • kontrolné vyšetrenie – pacient môže byť najedený, s aktuálnymi výsledkami vyšetrení (pokiaľ boli odporúčané)
 • biopsia obličiek sa indikuje a objednáva na základe vyšetrenia lekára nefrologickej ambulancie a realizuje sa formou hospitalizácie
 • odbery krvi sa vykonávajú ráno medzi 7-8 hod. nalačno, večer a ráno pred vyšetrením dostatočný príjem čistej vody
 • 24 hodinový zber moču: zber sa realizuje od 6:00 hod. ráno do 6:00 hod. ráno nasledujúceho dňa, moč zbierať deň pred odbermi krvi, zbieraný moč priniesť na druhý deň, tekutiny v deň zberu piť ako zvykne dieťa bežne, možno vypiť o 1 – 2 poháre viac ako bežne, moč je rozdelený na denný a nočný
 • denný moč: ráno po zobudení sa vymočiť do WC a potom už močiť len do zbernej nádoby, takto zbierať moč do 18:00 hod. a o 18:00 zmerať množstvo moču, zapísať objem, zamiešať a odliať do jednej plnej skúmavky 
 • nočný moč (mikroalbumínúria): – zber moču do zbernej nádoby od 18:00 hod. do 6:00 hod. nasledujúceho dňa, kam sa ešte ráno dieťa po zobudení vymočí, potom zmerať a zapísať objem moču, zamiešať a odliať do jednej plnej skúmavky, počas zberu sa nevystavovať nadmernej fyzickej záťaži, skôr kľudový režim

 

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

 • komplexné nefrologické vyšetrenie pediatrických pacientov
 • indikácia a aplikácia biologickej liečby u pediatrických pacientov s vybranými ochoreniami obličiek

 

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii:

 • u pediatrických pacientov v pravidelnom dialyzačnom programe peritoneálnou dialýzou inzerciaperitoneálnych dialyzačných katétrov v spolupráci s Klinikou detskej chirurgie UNM, starostlivosť o peritoneálny dialyzačný katéter, nastavenie na APD, CAPD, preplachyperitoneálneho dialyzačného katétra
 • u pediatrických pacientov v pravidelnom dialyzačnom programe hemodialýzou inzercia cievnych prístupov a vyšitie AV fistúl s spolupráci s Klinikou cievnej chirurgie UNM, starostlivosť o hemodialyzačný katéter, AV fistulu, realizácia hemodialýzy v spolupráci s dialyzačným strediskom I. Internej kliniky UNM)
 • u pediatrických pacientov s akútnym obličkovým zlyhávaním realizácia kontinuálnych hemodialyzačných metód v spolupráci s Klinikou detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny UNM
 • transplantácia obličiek u pacientov nad 15 rokov v spolupráci s Transplantačným centrom UNM

Ambulancia klinickej farmakológie

Lekár: MUDr. Alena Szökeová
Sestra:Jaroslava Škanderová

Telefón:043/4 203 806 v rámci ordinačných hodín
Ordinačné hodiny:
Pondelok 11:30- 15:30
Utorok 11:30- 15:30
Streda 11:30- 15:30
Štvrtok 11:30- 15:30
Piatok 11:30- 15:30

Ambulancia poskytuje pacientom zdravotnú starostlivosť z oblasti klinickej famakológie. Nachádza sa v 8. pavilóne na 1. poschodí- https://goo.gl/maps/BQ6mqBA8Q8k


Ambulancia pediatrickej hematológie

Lekár:MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
Sestra:Mariana Rumanová

Telefón:043/4 203 806
Ordinačné hodiny:
Pondelok neordinuje
Utorok 07:00- 15:00
Streda 09:00- 11:00
Štvrtok neordinuje
Piatok 07:00- 15:00

Ambulancia pediatrickej hematológie je súčasťou Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM.

Ambulancia poskytuje ambulantnú komplexnú zdravotnú starostlivosť detským hematologickým pacientom. Nachádza sa v 8. pavilóne na 1. poschodí- https://goo.gl/maps/BQ6mqBA8Q8k


Ambulancia pediatrickej reumatológie

Lekár:MUDr. Eva Hyrdelová, MUDr. Lenka Turoňová, PhD.
Sestra:Mariana Rumanová

Telefón:043/4 203 614
Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00- 08:00 odbery 08:00- 12:00  12:30- 15:30
Utorok neordinuje
Streda 07:00- 08:00 odbery 08:00-12:00 12:30- 15:30
Štvrtok 07:00- 08:00 odbery 08:00-12:00 12:30- 15:30
Piatok neordinuje

Ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť detským reumatologickým pacientom vrátanie aplikácie biologickej terapie. Nachádza sa v 8. pavilóne na 5. poschodí- https://goo.gl/maps/BQ6mqBA8Q8k


Ambulancia klinickej alergológie a imunológie

Lekár:Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., prim. MUDr. Ján Mikler, PhD., Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MUDr. Janka Vyšehradská
Sestra:Katarína Klčová

Telefón:043/4 203 684 pondelok + utorok + štvrtok, 043/4 203 179 streda + piatok
Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00 13:30- 15:30 MUDr. Janka Vyšehradská
Utorok 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00 13:30- 15:30 Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
Streda 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00 13:30- 15:30 MUDr. Ján Mikler, PhD.
Štvrtok 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00 13:30- 15:30 Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
Piatok 07:00- 08:00 odbery 08:00- 13:00 13:30- 15:30 MUDr. Ján Mikler, PhD.

 

Elektronické objednávanie na vyšetrenie tu- https://www.objednatvysetrenie.sk/z6129

Ambulancia zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o imunoalergologických detských pacientov. V stredu a piatok sa ambuluje na prízemí 14. pavilónu KDaD UNM, ostatné dni na 1. poschodí 16. pavilónu- Grossmanov dom.

 


Ambulancia pediatrickej kardiológie

Lekár:MUDr. Anna Šparcová, Prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc., MUDr. Zora Farská
Sestra:Jana Kopkášová

Telefón:043 42 03 849
Počet ošetrení za rok:900

Ordinačné hodiny:
Pondelok 08:00- 12:00 MUDr. Anna Šparcová  
Utorok 10:00- 12:00 MUDr. Zora Farská  
Streda 7:30- 8:30 - Prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc. 8:30- 12:30 - MUDr. Anna Šparcová
Štvrtok 7:30- 8:30 - Prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc. 8:30- 12:30 - MUDr. Anna Šparcová
Piatok 7:00- 9:00 - Prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.  9:00- 11:00 - MUDr. Zora Farská

 


Detská kardiologická ambulancia poskytuje komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť pre deti od novorodeneckého veku po dospelosť. Základnou náplňou práce ambulancie je diagnostika a manažment detí s vrodenou srdcovou chybou, arytmiou, šelestom alebo vysokým krvným tlakom.  Ambulancia disponuje možnosťou realizácie echokardiografického vyšetrenia, EKG a tlakového holtera a tiež záťažového vyšetrenia. Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku realizujeme okrem bežného záťažového vyšetrenia aj vyšetrenie ergospirometrické, ktoré poskytuje viac informácii o funkčnom stave srdca a pľúc.

 

Kde nás nájdete: Detská kardiologická ambulancia sa nachádza v budove č. 8 na 5. poschodí. Ergometrické a ergospirometrické vyšetrenie sa vykonáva v budove č. 14 na 1. poschodí.

 

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

 

Čakacia doba na vyšetrenie: kardiologické vyšetrenie 2-4 týždne, záťažové vyšetrenie 4-6 týždňov, EKG a tlakový holter 1-2 týždne

 

Spôsob objednávania: telefonicky na 043/42 03 849, záťažové vyšetrenia na 043/42 03 368

 

Príprava pacienta pred vyšetrením:

Inštrukcie k záťažovým vyšetreniam:

 • priniesť celú zdravotnú dokumentáciu
 • priniesť výmenný lístok s indikáciou od detského kardiológa
 • priniesť si športové oblečenie, športovú obuv, uterák
 • pred vyšetrením vypiť dostatočné množstvo tekutín (nie kofeínových)
 • hodinu pred vyšetrením nejesť, v deň vyšetrenia sa odporúča ľahké jedlo
 • pred vyšetrením užiť všetky lieky, ktoré pacient užíva (ak ste neboli kardiológom inštruovaní inak)

 

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

 • 12-zvodové EKG
 • ECHO (ultrazvuk) srdca
 • 24 hodinové Holter monitorovanie tlaku krvi
 • 24 hodinový EKG Holter
 • Ergometrické vyšetrenie - záťažové vyšetrenie na stacionárnom bicyklovom ergometri alebo na bežiacom páse

 

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii:

 • Ergospirometrické vyšetrenie - kombinované záťažové vyšetrenie srdca a pľúc na stacionárnom bicyklovom ergometri alebo na bežiacom páse
 • Vyhodnotenie rizika náhlej srdcovej smrti športovcov v detskom veku (Medzinárodné EKG kritéria pre športovcov)

 


Ambulancia klinickej psychológie

Lekár:Mgr. Mária Jančinová, PhD.- klinický psychológ PaedDr. Oľga Chromá, PhD.- liečebný pedagóg Mgr. Michaela Babničová- psychológ
Telefón:043 42 03 746
Počet ošetrení za rok:880

Ordinačné hodiny:
Pondelok neordinuje
Utorok 08:00- 12:00
Streda 08:00- 12:00 
Štvrtok 13:00- 15:00
Piatok 08:00- 10:00 

Ambulancia zabezpečuje:

 • psychologické (psychodiagnostické) vyšetrenia detí a adolescentov
 • psychologické a psychagogické vedenie, psychoedukácia
 • psychoterapeutické služby (individuálna, rodinná terapia)
 • liečebno-výchovné poradenstvo
 • nácvik relaxácie, zvládania záťaže
 • konziliárne vyšetrenia detí a dorastu

 

Kde nás nájdete: Ambulancia klinickej psychológie sa nachádza v pavilóne č. 8 na 5. poschodí v ambulantnej časti. 

 

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

 

Čakacia doba na vyšetrenie: 2 – 4 týždne

 

Spôsob objednávania: telefonicky na tel. č. 043/42 03 746 denne v čase od 7:30 do 8:00 a od 15:00 do 15:30.

 

Príprava pacienta pred vyšetrením:

 • vyšetrenie a terapia sú realizované vždy len na základe objednania a vopred plánových termínov
 • vyšetrenie začína v presne dohodnutom čase, preto prosíme, aby ste dodržiavali presný čas termínu
 • v prípade, že sa na vyšetrenie nebudete môcť dostaviť z vážnych dôvodov, telefonicky nás prosím vopred informujte a dohodneme zmenu termínu
 • služby sú poskytované v rámci verejného zdravotného poistenia na základe zdravotnej indikácie, t.j. odporúčania pediatra, všeobecného lekára, iného odborného špecialistu (pedopsychiater, neurológ, logopéd a ďalší) – na vyšetrenie je potrebné priniesť výmenný lístok
 • na vyšetrenie je vhodné priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu (správy z absolvovaných lekárskych a iných odborných vyšetrení), hodnotenie zo školského prostredia
 • ak nosíte korekčné pomôcky (napr. okuliare), prineste si ich so sebou

Na psychologické vyšetrenie nie je nutná špeciálna príprava, je však dôležité prísť oddýchnutý. Psychodiagnostické vyšetrenie (obvykle rozdelené do 2 - 3 sedení) pozostáva najčastejšie z rozhovoru (s dieťaťom a zákonným zástupcom) a administrácie vybraných psychologických testov podľa účelu vyšetrenia. Postup Vám bude vopred vysvetlený.

 

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

Komplexné klinicko-psychologické vyšetrenie

 • posúdenie emotivity, charakteristík osobnosti, úrovne a štruktúry intelektových schopností, kognitívnych funkcií (pozornosť, pamäť atď.), stratégie zvládania záťaže, identifikujeme podozrenie pre vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia), diagnostika a diferenciálna diagnostika psychických porúch v spolupráci s odbornými psychiatrickými pracoviskami

Klinicko-psychologické vyšetrenie

Skríningové psychologické vyšetrenie

Podporná psychoterapia

Krízová intervencia


Detské spánkové laboratórium

Lekár:MUDr. Peter Ďurdík, PhD., MUDr. Anna Šujanská, PhD., MUDr. Stanislava Suroviaková, MUDr. Veronika Kučeravá, MUDr. Matúš Igaz
Sestra:Ing. Lukáš Remeň- technik, Ing. Dominika Šutvajová- technik, Jana Lettrichová, Mgr. Martina Urbanová

Telefón:043/4 203 162
Počet ošetrení za rok:150

Ordinačné hodiny:
Piatok    9:00- 12:00

Detské spánkové laboratórium je súčasťou ambulancie pediatrickej pneumológie a ftizeológie. 

Od roku 2017 je detské spánkové laboratórium ako Centrum pre zriedkavé ochorenia spánku a bdenia v detskom veku zaradené medzi expertízne pracoviská pre zriedkavé choroby národného významu MZ SR (www.sazch.sk).

 


Detské spánkové laboratórium Kliniky detí a dorastu je jediné akreditované pracovisko Slovenskou spoločnosťou spánkovej medicíny Slovenskej lekárskej spoločnosti. V rámci celého Slovenska zabezpečuje komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o deti s poruchami spánku vo veku od narodenia do dovŕšených 19 rokov. Intenzívne spolupracuje so všetkými špecialistami detského veku. Pracovisko disponuje skríningovými možnosťami porúch spánku a s tromi kompletne vybavenými lôžkami pre denné aj nočné videopolysomnografické vyšetrenie. Počas vyšetrenia u detí do 6 rokov života alebo u ťažko chorých detí je možnosť prítomnosti rodiča počas celej noci. Pracovisko okrem moderného prístrojového vybavenia disponuje aj tímom erudovaných a vysokokvalifikovaných lekárov a zdravotných sestier, ktorí absolvovali viaceré niekoľko mesačné školenia nielen v rámci Slovenska ale aj v zahraničí a nadviazali medzinárodné spolupráce.

Centrum pre zriedkavé ochorenia spánku a bdenia v detskom veku je zaradené medzi expertízne pracoviská pre zriedkavé choroby národného významu MZ SR. Na pracovisku diagnostikujeme a liečime aj zriedkavé ochorenia asociované so spánkom a to najmä kongenitálny centrálny hypoventilačný syndróm, narkolepsiu a idiopatické centrálne apnoe.

Detská spánková medicína je v posledných rokoch rýchlo sa rozvíjajúca vedecká oblasť. Najnovšie publikované výsledky poukazujú na významný podiel porúch spánku vo vývoji, priebehu a manažmente rôznych ochorení, alergických, metabolických, zápalových a iných. To významne zvyšuje počet detských pacientov vyšetrovaných v našom spánkovom laboratóriu z celého Slovenska.  

 

Elektronické objednávanie na vyšetrenie tu: https://www.objednatvysetrenie.sk/objednavka-vysetrenia.html?page_id=84263&zid=130471&druh_vysetrenia_id=df1b79c6-3f08-4b83-a009-aa8d3cc7a73d

 

Kde nás nájdete: Detské spánkové laboratórium sa nachádza v 14. pavilóne na 3. poschodíhttps://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2

 

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

 

Čakacia doba na vyšetrenie: 1 – 2 mesiace

 

Aké deti vyšetrujeme:

 • Poruchy dýchania počas spánku
  • Obštrukčné spánkové apnoe u detí
  • Centrálne spánkové apnoe
  • Apnoické udalosti novorodencov a dojčiat
  • Vrodené alebo získané hypoventilačné ochorenia
 • Chrápanie
 • Obezita a závažné poruchy dýchania vedúce k metabolickému syndrómu
 • Neuromuskulárne ochorenia
 • Nespavosť
 • Nadmerná spavosť vrátane narkolepsie
 • Parasomnie – nočné desy, nočné mory, námesačnosť
 • Poruchy diurnálneho rytmu
 • Abnormálne pohyby súvisiace so spánkom 

 

Aké špecializované vyšetrenia realizujeme:

 • Celonočné videopolysomnografické vyšetrenie pre všetky vekové kategórie
 • Polygrafické vyšetrenie
 • MSLT – test mnohopočetnej latencie zaspatia
 • Nastavenie pacientov na neinvazívnu ventiláciu CPAP, BIPAP, S/T
 • Myofunkčné terapeutické postupy

 

Ďakujeme za podporu:

http://www.tvnoviny.sk/domace/1847598_patrali-sme-po-tajomnej-darkyni-ktora-nadacii-markiza-odkazala-byt

 


Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Lekár:Doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
Sestra:Magdaléna Halgašová, dipl.s.

Telefón:043/4203981
Ordinačné hodiny:
Pondelok neordinuje    
Utorok neordinuje    
Streda 07:00-08:30 odbery   08:30- 12:00  12:30- 15:30
Štvrtok 11:30-15:30 administrácia    
Piatok neordinuje    

V ambulancii sa vyšetrujú pacienti po dovŕšení 19. roku života.


Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby

Lekár:MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
Telefón:043 / 4203 882 alebo 043 / 4203 886 denne od 15:30 do 07:00
Ordinačné hodiny:

 

Pondelok - Piatok  15:30 - 07:00
Sobota + Nedeľa + Dni pracovného pokoja  07:00 - 07:00 

 

 

 


Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby Kliniky detí a dorastu UNM ordinuje od pondelka do piatku od 15:30 do 07:00 na 4./5. poschodí 8. pavilónu. Počas víkendu a dní pracovného pokoja od 07:00 do 07:00 na 4./5. poschodí 8. pavilónu.

Kde nás nájdete: Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby Kliniky detí a dorastu UNM sa nachádza na 4./5. poschodí 8. pavilónu.

Ako sa ku nám dostanete: https://www.unm.sk/klinika-deti-dorastu#kontakty

 

Spoplatnené služby:

ÚHRADY ZA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS ÚSTAVNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY:

Na základe zmeny vyplývajúcej z platnej legislatívy je s účinnosťou od 1.11.2017 výška úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas ústavnej pohotovostnej služby stanovená na 10,00 eur.

Výnimky z predmetného usmernenia:

 • Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v UNM poistencom z okresov, kde nie ambulantná pohotovostná služba, a to v pracovných dňoch v čase medzi 16:00 a 22:00 hod. sa platí poplatok 2,00 eur;
 • Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v UNM poistencom z okresov, kde nie ambulantná pohotovostná služba, a to v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 16:00 a 22:00 hod. sa platí poplatok 2,00 eur;
 • Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v UNM bezprostredne po odoslaní z ambulancie pohotovostnej služby pre dospelých, alebo pre deti platí poistenec poplatok 2,00 eur.

Od úhrady sú oslobodení:

 • Poistenci, ktorí boli v UNM ošetrení bezprostredne po úraze (úraz nesmie vzniknúť v dôsledku úžitia alkoholu, alebo inej návykovej látky);
 • Poistenci, u ktorých poskytovanie zdravotnej starostlivosti v UNM trvalo viac ako 2 hodiny;
 • Poistenci, ktorí boli následne po návšteve ústavnej pohotovostnej ambulancie prijatí na hospitalizáciu v UNM;
 • Maloleté deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove rozhodnutím súdu, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, alebo sociálnej kurately;
 • Zamestnanci UNM.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.