Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny

Profil pracoviska

Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin je vysokošpecializované koncové pracovisko poskytujúce komplexnú zdravotnú starostlivosť pre kriticky choré deti všetkých vekových kategórií. Naším spádovým územím je oblasť severného Slovenska, zahrňujúca Žilinský samosprávny kraj a časti Trenčianskeho a Prešovského samosprávneho kraja.

V rámci celého Slovenska poskytujeme špecializované služby  v oblasti predoperačnej, anestéziologickej a pooperačnej starostlivosti o deti po vysokošpecializovaných hrudníkových, stomatochirurgických, neurochirurgických a urologických výkonoch.

Lôžková časť našej kliniky zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o kriticky choré deti od 0 do 19 rokov. Indikáciou pre prijatie sú deti s ohrozením alebo zlyhávaním životne dôležitých orgánov, ako je centrálny nervový systém, pľúca, srdce a obeh, obličky, pečeň, deti so život ohrozujúcimi  úrazmi a intoxikáciami a deti so život ohrozujúcimi infekciami,  s vrodenými chybami a poruchami vnútorného prostredia.

V rámci lôžkovej časti poskytujeme starostlivosť aj pre pacientov, ktorí sú odkázaní  na dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu. U stabilizovaných pacientov, ktorí vyžadujú dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu zabezpečujeme zaškolenie rodičov v starostlivosti o dieťa na domácej umelej pľúcnej ventilácii a následne zabezpečíme pre pacienta dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu v domácom prostredí vrátane 24 hodinových konzultácií.

Lôžková časť pozostáva z 9 lôžok, z čoho 8 je resuscitačných/intenzívnych a 1 lôžko je učené pre dlhodobo ventilovaných pacientov. V roku 2022 sme na našom pracovisku hospitalizovali 127 pacientov. 

Anestéziologická časť zabezpečuje bezbolestný priebeh operačných, diagnostických a terapeutických výkonov s použitím celkovej alebo regionálnej anestézie u detských pacientov, vrátane skupiny vysoko rizikových nedonosených novorodencov. Pri rozsiahlych operačných výkonoch poskytujeme aj perioperačnú analgéziu pomocou epidurálnej analgézie a anestézie a zabezpečujeme 24-hodinový algeziologický servis pre detských pacientov. V roku 2022 sme vykonali 2632 anestéziologických výkonov. 

Kontaktné údaje:

adresa: Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin

e-mail: sekrkdaim@unm.sk

telefón: sekretariát 043/4203 419

            lôžková časť 043/4203 192, 189

            ambulancia predanestéziologických vyšetrení 043/4203 669

Pedagogická činnosť

Naša klinika je zapojená do výchovno-vzdelávacej činnosti.

V pregraduálnom vzdelaní zabezpečuje výučbu študentov v nasledovných odboroch:

 • Všeobecné lekárstvo (výučba v slovenskom i anglickom jazyku) predmety: Pediatrická propedeutika, Pediatria a Intenzívna medicína v pediatrii
 • Ošetrovateľstvo
 • Pôrodná asistencia 

V rámci ošetrovateľskej výučby máme  na klinike vyškolené sestry – mentorky, ktoré zabezpečujú praktickú  výučbu študentov ošetrovateľstva  pri lôžku pacienta.

V postgraduálnom vzdelaní zabezpečujeme špecializačné vzdelávanie detských lekárov, detských intenzivistov a anestéziológov a klinika je zapojená do doktorandského štúdia.

S právoplatnosťou od 16. mája 2016 má JLF UK právo uskutočnovať špecializačný študijný program pediatrická intenzívna medicína, ktorého odborným garantom je prednosta kliniky doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. 

Dĺžka trvania špecializačného štúdia je  3 roky.
Bližšie informácie o študijnom programe (projekt špecializačného študijného programu, časovo-tematický plán, kalendár vzdelávacích aktivít) nájdete na internetovej stránke www.jfmed.uniba.sk v časti štúdium / ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov / akreditované študijné programy / zdravotnícke povolanie lekár / špecializačné študijné programy / pediatrická intenzívna medicína.

V rámci pregraduálnej, ale aj postgraduálnej výučby sa zameriavame aj na najnovšie trendy simulačnej výučby riešenia kritických stavov v pediatrii. Využívame vysoko sofistikované simulačné trenažéry SIM BABY, SIM JUNIOR a SIM MAN 3G, ktoré sú umiestnené v priestoroch Simulačného Centra JLF UK a UNM. Máme vypracované výučbové simulácie, ktoré sa zameriavajú jednak na výučbu základných medicínskych zručností, ale aj na výcvik tímovej spolupráce pri riešení špecifických situácií kriticky chorých detí.

Výskumné projekty

Naša klinika je súčasťou niektorých významných operačných programov podporovaných Európskou úniou:

 • Centrum experimentálnej a klinickej respirológie – operačný program „Výskum a Vývoj“
 • Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie – operačný program „Výskum a Vývoj“
 • Meranie kinetiky cílií respiračného traktu – operačný program „Výskum a Vývoj“
 • Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine – operačný program „Vzdelávanie“
 • Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine – operačný program „Vzdelávanie“
 • Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve a nelekárskych študijných odboroch na JLF UK v Martine
 • Využitie systému PACS vo výskume a vývoji

Pracovisko KDAIM je lídrom v oblasti liečby exogénnym surfaktantom u detí s ARDS. V rámci tejto liečby je aj koordinačným centrom pre spolupracujúce európske klinické pracoviská (Split, Zagreb, Ljubljana, Rím, Modena, Viedeň, Praha, Plzeň, Moskva, St. Petersburg a ďalšie. 

Osobnosti

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. - prednosta kliniky

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

prednosta kliniky

e-mail: sekrkdaim@unm.sk, snosal@jfmed.uniba.sk

telefónny kontakt: 043/4203 192, 189, 359, 419

- krajský odborník MZ SR pre pediatrickú anestéziológiu a intenzívnu medicínu

- člen výboru Sekcie pediatrickej intenzívnej medicíny SPS SLP

- člen redakčnej rady časopisu Pediatria (Pediatrics)

- člen redakčnej rady časopisu Anestéziológia a intenzívna medicína

MUDr. Marcela Novosadová

zástupca prednostu kliniky

e-mail: marcela.novosadova@unm.sk

telefónny kontakt: 043/4203 192

PhDr. Eva Kučerová - vedúca sestra

PhDr. Eva Kučerová

vedúca sestra

e-mail: kucerova@unm.sk

telefónny kontakt: 043/4203 936, 192, 189

- členka výboru Sekcie sestier pracujúcich v intenzívnej medicíne

MUDr. Ivana Berčáková

MUDr. Tomáš Bělohlávek

MUDr. Kristína Krejčírová

MUDr. Zuzana Kubisová, PhD.

MUDr. Alena Ľuptáková, PhD.

MUDr. Marika Mužilová

MUDr. Lenka Oldmeadow

MUDr. Veronika Kucianová

vedúci lekár - lôžková časť

MUDr. Erik Vaňo

vedúci lekár - anestéziologická časť

MUDr. Marián Fedor, PhD.

MUDr. Alžbeta Kmecová

Pripravte sa na hospitalizáciu

Informácie pre rodičov hospitalizovaného dieťaťa

Vaše dieťa je hospitalizované na Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny KDAIM Univerzitnej nemocnice v Martine, Kollárova 2.

 • Telefónne číslo: 043/ 4203 192 
 • Informovať sa môžete kedykoľvek na uvedenom telefónnom čísle daného pracoviska.
 • Informácie o zdravotnom stave dieťaťa sa podávajú len rodičom, alebo zákonným zástupcom dieťaťa.
 • Pri starostlivosti o Vaše dieťa budeme potrebovať:
 • vlhčené obrúsky,
 • telový šampón,
 • telové mlieko /olej,
 • šampón,
 • zubnú kefku a pastu, ústnu vodu (podľa veku dieťaťa),
 • jednorazové plienky (podľa veku dieťaťa), krém na zapareniny,
 • balzam na pery, vatové tyčinky, hrebeň, ponožky,
 • lieky, ktoré Vaše dieťa používa doma pravidelne,
 • zdravotnú dokumentáciu, kartičku poistenca v prípade, že ste ju ešte neodovzdali ošetrujúcemu personálu,
 • hračku, obľúbený predmet Vášho dieťaťa.

V prípade Vášho záujmu o hospitalizáciu s  dieťaťom sa o tejto možnosti  porozprávajte s ošetrujúcim lekárom Vášho dieťaťa. Nakoľko počet miest pre mamičky je v našej nemocnici limitovaný a podlieha istým pravidlám, upresnite si prosím voľné miesta u ošetrujúceho personálu Vášho dieťaťa.

Čo ponúkame

Naša klinika zabezpečuje transport kritických chorých detí v rámci Žilinského samosprávneho kraja detskou mobilnou intenzívnou jednotkou (MIJ). Transport je zabezpečený erudovaným pediatrickým tímom. K dispozícii je 11 lekárov a 11 sestier. 

Sanitné vozidlo na prevoz kriticky chorých detí spĺňa  vysoký štandard technického vybavenia daný Zbierkou zákonov č. 287/2005,  čiastka 123, strana 2819.

Transport pacienta detskou MIJ koordinujeme s Krajským operačným strediskom v Žiline.

Spádové oblasti MIJ: Liptov, Orava, Kysuce, Žilina, Považská Bystrica, Prievidza, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča

Postup pri nahlásení prekladu pacienta na KDAIM:

1. Zavolať na posteľovú časť KDAIM t. č. +421 43 4203 192, dohovoriť preklad pacienta s prednostom kliniky, resp. primárom a v službe so službukonajúcim lekárom.

2. Prekladajúci lekár informuje o aktuálnom stave pacienta, doterajšej liečbe a diagnostike, konzultuje ďalšiu liečbu a diagnostiku do príchodu transportného tímu a nahlási identifikačné údaje o pacientovi (meno, bydlisko, rodné číslo, diagnózu, poisťovňu, hmotnosť). 

3. Prekladajúci lekár zavolá  na KOS t.č. 155, kde žiada o prevoz pacienta detskou MIJ na KDAIM.

Kriticky choré deti transportujeme detskou MIJ aj na špecializované pracoviská: detské kardiocentrum, popáleninové centrá a  detské onkologické centrá.

Občianske združenie

Na našej klinike sme v roku 2012 založili Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska.

Poslaním združenia je pomáhať kriticky chorým deťom hospitalizovaným na Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny (ďalej len „KDAIM“) Univerzitnej nemocnice Martin.

Hlavnými cieľmi a  úlohami združenia sú:

* podporovanie humanizácie a skvalitnenia zdravotnej starostlivosti o kriticky chorých detských pacientov,

* podporovanie zriadenia dôstojných priestorov slúžiacich na poskytovanie zdravotnej starostlivosti o kriticky choré   

   deti,

* vylepšenie technického a prístrojového vybavenia pracoviska KDAIM a iné.

 

Nakoľko naplnenie poslania a úloh nášho združenia je priamo závislé od získaných finančných zdrojov obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc:

*  oslovením firiem z vášho regiónu o finančnú pomoc pre naše občianske združenie formou priameho finančného daru, 2% z dane alebo priamym zakúpením prístrojov a zariadení potrebných pre našu kliniku

* Vašou  priamou finančnou podporou na účet občianskeho združenia

 alebo poukazaním 2% z Vašej dane - postup a aktuálne tlačivá nájdete na našom webe www.ozkdaim.eu

 

Za každú formu pomoci Vám týmto v mene všetkých chorých detí

Ď A K U J E M E !

Využitie vašich darov

POUŽITIE FINANCIÍ K 1. 2. 2020

z darov jednotlivcov:

Sonda k ultrasonografu SonoSite zakúpená v decembri 2013

Elektro sortiment (žehlička, sušič vlasov, strihač vlasov) zakúpený v roku 2013

Ventilátor zakúpený v roku 2015

Príslušenstvo k bronchofibroskopu zakúpené v roku 2015 a v roku 2016

Elektricky polohovateľné detské lôžko s príslušenstvom zakúpené v máji 2016

Intenzívne detské elektricky polohovateľné lôžko s príslušenstvom zakúpené v máji 2016 

Sortiment špeciálnych zdravotníckych podložiek + deky do detských lôžok zakúpený v decembri 2016

TV s príslušenstvom pre pacientov zakúpený v decembri 2016

PC monitor zakúpený v roku 2016

Kreslá - 2 ks + pohovka zakúpené v roku 2016

Elektrické zásobníky na utierky - 2 ks - zakúpené v roku 2017

PC príslušenstvo - zakúpené v roku 2017

Odborná literatúra - zakúpená v roku 2017

Žehlička - zakúpená v roku 2018

Ohrievač infúznych roztokov - zakúpený v roku 2019

PC príslušenstvo - zakúpené v roku 2019 

z výťažku z Plesu v opere 2015:

Perfúzor Space zakúpený v marci 2015

Fibrobronchoskop s príslušenstvom zakúpený v marci 2015

Anestéziologická pracovná stanica s príslušenstvom zakúpená v apríli 2015

z verejnej zbierky Nadácie Televízie Markíza 2015:

Videolaryngoskop zakúpený v decembri 2015 – čiastočná úhrada

z 2% z daní za rok 2014:

Videolaryngoskop zakúpený v decembri 2015 – doplatok

Anestéziologický vozík zakúpený v decembri 2015                                   

Stolíky k pacientom – 6 ks zakúpené v decembri 2015                            

Šatníkové skrine – 12 ks zakúpené v decembri 2015      

z 2% z daní za rok 2015:

Elektrokardiograf zakúpený v marci 2016

Elektricky polohovateľné detské lôžko s príslušenstvom zakúpené v decembri 2016

z 2% z daní za rok 2016:

High Flow oxygen terapia k ventilátoru Hamilton G5 zakúpená v decembri 2017

Anestéziologický vozík zakúpený v decembri 2017

2 tlačiarne zakúpené v novembri 2017

automatická práčka zakúpená v decembri 2017

z 2% z daní za rok 2017 a 2018:

ultrazvuk Honda HS 1600 zakúpený v decembri 2018

z 2% z daní za rok 2018:

ortopedická pomôcka zakúpená v júli 2018 - doplatok

nábytok do ambulancie predanestéziologických vyšetrení pre deti zakúpený v decembri 2018

 

Kontaktné údaje

Adresa kliniky: Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin                        

e-mail: sekrkdaim@unm.sk         

telefón: 00421 43 4203 419, 192, 189

Združenie: Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska

sídlo združenia: Hrdinov SNP 72, 036 01 Martin

IČO: 42221790

Banka: VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25                                                 

číslo účtu: 3054925053/0200                                                                                                                             

IBAN: SK04 0200 0000 0030 5492 5053                                                 

SWIFT: SUBASKBX      

http://www.ozkdaim.eu

Oznamy

Pubklikačná činnnosť:

Pracovníci kliniky sa pod vedením prednostu kliniky podieľali na príprave novej odbornej publikácie „Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19“, ktorú týmto ponúkame odbornej verejnosti na stiahnutie: http://www.ozkdaim.eu/wp-content/uploads/Covid_19-mana%C5%BEment-kriticky-chor%C3%BDch-det%C3%AD-a-dospel%C3%BDch-KNIHA-04052020.pdf 

Vedecký zborník "Vybrané kapitoly z pediatrickej intenzívnej medicíny I" - na stiahnutie tu: http://www.ozkdaim.eu/wp-content/uploads/Vedecky-zbornik-VN-2019.pdf

Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti

Lekár:MUDr. Alena Ľuptáková, PhD.
Sestra:Martina Windischová

Telefón:+421 43 4203 669
Počet ošetrení za rok:2268

Ordinačné hodiny:

Pondelok - Piatok od 10:00 do 14:00 

Dňom 1. 9. 2018 je možné objednať sa na vyšetrenie aj online cez www.unm.sk - kolónka online objednanie.


Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti je neoddeliteľnou súčasťou kliniky. Náplňou je fyzikálne vyšetrenie detského pacienta pred výkonom v celkovej anestézii, zhodnotenie zdravotnej dokumentácie , laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, stanovenie anestéziologického a perioperačného rizika a odporučenie predoperačnej prípravy, vrátane informovania zákonného zástupcu dieťaťa o možných rizikách, ktoré súvisia s anestéziou. 

Pokyny k vyšetreniu:

K plánovanému výkonu budú v ambulancii vyšetrené len zdravé deti.

V prípade že dieťa bolo očkované alebo prekonalo infekt s antibiotickou liečbou, je potrebné dodržať 3-týždňový odstup od výkonu v celkovej anestézii.

Na vyšetrenie je potrebné priniesť:

* pediatrické vyšetrenie a laboratórne výsledky (nie staršie ako 2 týždne)

* zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie

* odporučené odborné vyšetrenia (napr. kardiologické, pneumologické, hematologické, imunologické a pod.)

* dieťa do 18 rokov bude vyšetrené len v sprievode zákonného zástupcu 

Priestory ambulancie predanestéziologických vyšetrení KDAIM sú umiestnené v pavilóne č. 17 - prízemie. 


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.