Klinika detskej chirurgie

Profil pracoviska

Klinika detskej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin je jedným zo štyroch špecializovaných pracovísk v Slovenskej republike zabezpečujúcim chirurgickú liečbu detí do veku 18 rokov (18 rokov a 364 dní). Spádovú oblasť tvorí územie severného Slovenska – okresy Martin, Turčianske Teplice, Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a aj okresy Považská Bystrica, Prievidza, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa a Poprad.

Zaisťuje poskytovanie preventívnej, diagnostickej a liečebnej starostlivosti deťom a mladistvým s  chorobami a chorobnými stavmi vyžadujúcimi chirurgickú liečbu, fakultatívne aj dospelých s niektorými vrodenými vývojovými chybami. Zahrňuje novorodeneckú chirurgiu, hrudnú chirurgiu, brušnú chirurgiu. Hlavnú náplň tvoria chirurgické ochorenia tráviaceho systému a vrodené vývojové chyby. Naším hlavným cieľom je poskytovať naším pacientom kvalitné služby, modernú zdravotnú starostlivosť a príjemné prostredie , na ktoré budú pacienti aj ich rodičia radi spomínať.

viac...

Liečba

vrodené a získané ochorenia krku

 • tortikolis
 • branchiálne cysty a sínusy
 • lymfangiómy
 • mediálna a laterálna krčná cysta
 • lymfadenopatia krku
 • preaurikulárne výrastky

vrodené a získané ochorenia tráviaceho systému

vrodené a získané ochorenia respiračného systému

 • diafragmatická hernia
 • sekvesterácia pľúc
 • cystická edenomatoidná malformácia pľúc
 • lobárny emfyzém
 • pľúcne cysty
 • pneumotorax
 • fluidotorax
 • tumory pľúc
 • poškodenie trachey

vrodené a získané ochorenia hrudnej steny

vrodené a získané ochorenia brušnej steny a slabín

iné

 • perianálny absces  
 • pilonidálny sínus
 • ganglióm
 • kožné névy, molusky, bradavice
 • zarastajúce nechty (unguis incarnatus), panaríciá
 • cudzie telesá v tráviacom trakte  

Osobnosti

MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA

prednosta kliniky

MUDr. Nadežda Višňovcová

zástupca prednostu

Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.

hlavný odborník MZ SR pre detskú chirurgiu, medicínsky riaditeľ UNM

Doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mimoriadny profesor JLF UK

garant špecializačného odboru detská chirurgia

PhDr. Jana Ucháľová

vedúca sestra

Pripravte sa na hospitalizáciu

Pokyny pre pacientov/zákonných zástupcov pacienta

 • pred hospitalizáciou na našom oddelení absolvuje pacient u svojho obvodného lekára (pediatra) pediatrické predoperačné vyšetrenie podľa priloženého tlačiva
 • ak sa vyžadujú iné doplňujúce odborné vyšetrenia (kardiologické, neurologické a pod.), pacient ich pred hospitalizáciou absolvuje v mieste bydliska
 • v deň príjmu (resp. pred dátumom príjmu) absolvuje pacient  anesteziologické predoperačné vyšetrenie v ambulancii predanesteziologických vyšetrení v UNM (pri posluchárňach UNM, pri bezbariérovom bufete) od 12:00 do 13:00 hod
 • po absolvovaní anesteziologického predoperačného vyšetrenia v deň príjmu sa pacient hlási na ambulancii detskej chirurgie pavilón 5/0

 

Na hospitalizáciu si prineste:

 • zdravotnú dokumentáciu dieťaťa (aktuálny výpis zo zdravotnej dokumentácie)
 • kompletne vyplnené tlačivo pediatrického predoperačného vyšetrenia
 • poistenci „EU“ mimo územia SR – kópiu karty poistenca
 • osobné hygienické potreby (zubnú kefku, pastu, mydlo, hrebeň, uterák, toaletný papier), prezúvky, pyžamo a iné veci, ktoré chcete používať vlastné (napr. príbor, teplomer, a pod.),
 • náhradné jednorázové plienky, zvlhčovacie obrúsky, krémy, ak je dieťa plienkované
 • špeciálne náhrady materského mlieka, ak ich dieťa pije
 • lieky, ktoré dieťa užíva
 • sprievodca dieťaťa, ktorý má byť hospitalizovaný pri svojom dieťati, si pre seba donesie osobné hygienické potreby, pyžamo/domáce oblečenie, prezúvky a iné veci, ktoré chce používať vlastné (napr. príbor)
 • deň pred operáciou pacientovi zabezpečte dostatočný príjem tekutín (pitný režim) a obmedzte sladkosti 

 

NENOSTE CENNOSTI A VÄČŠÍ OBNOS PEŇAZÍ !!!

Sprevádzajúca osoba pacienta do 3 rokov veku je hospitalizovaná bezplatne.

Sprevádzajúca osoba pacienta nad 3 roky veku platí 3,32€ za deň (tlačivo k úhrade dostanete pri prepustení)

 

Upozornenie:

- laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako 14 dní,

- odborné vyšetrenia (kardiologické, neurologické a pod.) nesmú byť staršie ako mesiac

- po akútnom respiračnom infekte, po močovom infekte, po infekčnom ochorení a po očkovaní sa plánovaný chirurgický výkon musí odložiť o 3 - 4 týždne

Predoperačné vyšetrenia

Predoperačné vyšetrenia krvi a moča sa pred plánovanou operáciou vyšetrujú u obvodného lekára. Výsledky vyšetrení by nemali byť staršie ako 14 dní.

Vyšetrenia u špecialistu (kardiológ, alergológ, ....), ak je dieťa u špecialistu sledované, by pred operáciou nemali byť staršie ako 30 dní.

Dieťa musí byť pred plánovaným operačným zákrokom mesiac bez infektu, nemôže užívať antibiotiká a nemalo by byť očkované pred zákrokom, inak je potrebné plánovanú operáciu odložiť. 

Nový termín plánovaného operačného zákroku je možné dohodnúť aj telefonicky: utorok, štvrtok, piatok od 8:30 do 12:00 hod, na telefónnom čísle 043/4203 699.

Tlačivá na predoperačné vyšetrenia

Pripravte sa na operáciu

Vážení pacienti a rodičia, v rámci zabezpečenia čo najkvalitnejších služieb Vás kolektív Kliniky detskej chirurgie UNM žiada o spoluprácu a dodržiavanie nasledovných pokynov:

1. Všeobecné informácie pre pacientov, rodičov/zákonných zástupcov a návštevy

 • v celom areáli nemocnice a na oddeleniach je prísny zákaz fajčenia! Za porušenie tohto zákazu Vám môže byť udelená pokuta 331,00 €,
 • pacienti, rodičia a návštevy sú povinní rešpektovať pokyny lekárov a sestier,
 • zmenu zdravotného stavu pacienta a iné závažné skutočnosti bezodkladne nahláste sestre alebo lekárovi,
 • v prípade nejasností o príjme jedla pacienta treba konzultovať lekára resp. sestru,
 • na hospitalizáciu nenoste so sebou väčší obnos peňazí, (pri príjme ho odovzdajte príbuzným),
 • za svoj majetok si zodpovedá pacient/zákonný zástupca sám,
 • ku dieťaťu môže byť prijatý jeden z rodičov/zákonný zástupca dieťaťa (do 3 rokov veku bezplatne, sprievodca k dieťaťu nad 3 roky veku uhrádza 3,32€/deň pri prepustení)
 • dojčiaca matka prijatá k svojmu dieťaťu má nárok na stravu, nedojčiaca si ju zabezpečí sama,
 • vzhľadom na prevádzku kliniky je pri dieťati mimo návštevných hodín len jeden sprievodca
 • zakázané je manipulovať so zdravotnou technikou,
 • televízor a elektroniku na izbe používajte len s povolením sestry,  
 • používanie mobilného telefónu je povolené do 21:00 hod,
 • používajte len posteľ a skrinku, ktorá Vám bola pridelená,
 • detská postieľka je určená výhradne pre dieťa, nie je prispôsobená na váhu dospelej osoby
 • vzhľadom na bezpečnosť dieťaťa a iných spolupacientov je na oddelenie zakázané priniesť a konzumovať horúce nápoje (káva, čaj)

2. Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu prijatého na oddelenie s dieťaťom:

 • po príjme dieťa prezlečte do pyžama (ak nemáte, dostanete ústavné),
 • šatstvo uložte do skrine na izbe (za veci si zodpovedáte sami),
 • lieky, ktoré dieťa užíva, odovzdajte sestre (bude ich užívať pod jej kontrolou),
 • sestra s Vami vypíše ošetrovateľskú dokumentáciu, kde ju informujete o dennom režime dieťaťa, stravovacích návykoch, všetkých osobitostiach a problémoch dieťaťa,
 • počas vizity sa zdržujte na izbe až do jej ukončenia,
 • pomáhajte sestre pri vykonávaní ošetrovateľskej starostlivosti, sprevádzajte dieťa na vyšetrenie podľa jeho zdravotného stavu,
 • sprievodca prijatý k dieťaťu zabezpečuje kompletnú nezdravotnícku starostlivosť (kúpanie, kŕmenie, prezliekanie...),
 • neotvárajte postieľky iným deťom, nenavštevujte iné izby,
 • nenechávajte dieťa bez dozoru, v prípade vzdialenia sa, postieľka dieťaťa musí byť zatvorená,
 • za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič/zákonný zástupca,
 • udržiavajte čistotu a poriadok (na stolíkoch, izbách, a ostatných priestoroch),
 • nevstupujte do kuchynky, stravu pre dieťa Vám pripraví sestra,
 • podpísané potraviny Vám odloží do chladničky sestra, za ich stratu však nezodpovedá,
 • opustenie oddelenia je povolené len so súhlasom sestry!

3. Povinnosti pacienta prijatého na oddelenie:

 • po príjme sa prezlečie do pyžama (ak nemáte, dostanete ústavné),
 • šatstvo uloží do skrine na izbe (za veci si zodpovedáte sami),
 • dodržiava základnú osobnú hygienu (v rámci svojho zdravotného stavu),
 • udržiava čistotu a poriadok (na stolíkoch, izbách, a ostatných priestoroch),
 • po podaní infúzií a injekcií pacient zotrvá určitý čas na lôžku,
 • dodržiava denný program – viď na druhej strane.

4. Informácie o dennom programe oddelenia: 

  5:00

Podávanie ranných liekov, meranie telesnej teploty, prebaľovanie a kŕmenie dojčiat.

  6:30 –   7:00

Ranná hygiena a príprava detí, ktoré idú na operačný zákrok (podľa ordinácie lekára).

  7:00 –   7:15

Vizita.

  7:15 –   8:00

Preväzy, odber biologického materiálu, ranná hygiena, meranie vitálnych funkcií, poriadok na izbe, ustielanie lôžok.

  8:00 –   8:30

Raňajky, kŕmenie dojčiat.

  8:30 – 12:00

Konziliárne a diagnostické vyšetrenia, rehabilitácia, podávanie infúzií, injekcií a liekov, prepúšťanie detí, kŕmenie dojčiat.

12:00 – 12:30

Obed.

12:30 – 13:30

Príjem pacientov, doplnenie ordinovaných konziliárnych vyšetrení a odber biologického materiálu.

13:30 – 14:30

Poobedňajší kľud, kŕmenie dojčiat.

14:30 – 15:00

Vizita.

15:30 – 17:00

Návštevy, vychádzky detí s  doprovodom podľa zdravotného stavu dieťaťa a počasia po dohovore s lekárom alebo so sestrou.

17:00 – 19:00

Večera, kŕmenie a prebaľovanie dojčiat, večerné ordinácie.

19:00 – 20:00

Večerná hygiena, kŕmenie dojčiat  a ukladanie na spánok.

19:00 – 21:00

Voľný program väčších detí, TV, iné, večerná hygiena.

21:00 – 21:30

Ukladanie na spánok.

21:30 – 24:00

Nočný kľud.

24:00 – 01:00

Prebaľovanie a kŕmenie dojčiat, podávanie čaju väčším deťom, ktoré idú na operáciu.

01:00 –   5:00

Nočný kľud.

5. Uspokojovanie kultúrnych a náboženských potrieb:

 • počas dňa väčšie deti navštevuje učiteľka MŠ a ZŠ,
 • možnosť sledovania TV do 21:00 hod,
 • návštevy duchovných a náboženské úkony  sú povolené po dohode s ošetrujúcim  lekárom alebo so sestrou,
 • pre rodičov možnosť večerných a nedeľňajších omší v kaplnke v areáli nemocnice.

6. Informácie o návštevách:

 • návštevné dni sú denne po 15:30 hod do 17:00 hod, v So. a Ne. po 14:00 hod, mimo návštevných hodín po dohode s lekárom alebo sestrou,
 • telefonické informácie o zdravotnom stave podáva ošetrujúci lekár osobne alebo telefonicky na t. č. 043/4203147 alebo 043/4203699 a to výhradne rodičom dieťaťa/zákonnému zástupcovi.

7. Inštrukcie potrebné k prepusteniu pacienta:

 • matka odovzdá sestre všetky zapožičané veci (kľúče, TV ovládač, ...)
 • rodičia prevezmú od ošetrujúceho lekára prepúšťaciu správu s odporučením, platbu za pobyt sprievodcu, ak bola vystavená. Ak je potrebné, tak od sestry dostanú lieky na 3 dni a od  sestry prevezmú aj ošetrovateľskú správu s odporučením.

 

Pri prepustení Vám bude odovzdaný dotazník spokojnosti pacienta, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor na poskytované služby celkovú spokojnosť.

Veríme, že aj s Vašou pomocou a porozumením Vám zabezpečíme kvalitnú zdravotnú starostlivosť, príjemný  pobyt a skoré uzdravenie.

Občianske združenie

Neinvestičný fond Rozvoj detskej chirurgie, Mojmírova 23, 036 01 Martin

správca fondu: Doc.MUDr. Milan Dragula, PhD. mimoriadny profesor

č.ú. VÚB a.s.: SK27 0200 0000 0012 5649 2453   

IČO:36137782       DIČO: 2021652578

 

viac.....

 

 

Využitie vašich darov

Vďaka finančným prostriedkom a vecným darom sa nám od roku 1998 prostredníctvom Neinvestičného fondu Rozvoj detskej chirurgie darí vylepšovať podmienky na Klinike detskej chirurgie.  

Použitie finančných prostriedkov

Darcovia a sponzori

 

Veľká vďaka patrí aj Občianskemu združeniu Matka a dieťa Turca, prostredníctvom ktorého sme najmä v roku 2012 vybavili nové priestory lôžkovej časti Kliniky detskej chirurgie. Celkovo bola investovaná suma viac ako 10.000,- €. Vďaka tomuto občianskemu združeniu sme vybavili kuchynku (spotrebiče a kuchynská linka), zariadili sme izby pacientov (nábytkom a televízormi) a mohli sme vymeniť nadrozmerné okno v pooperačnej izbe pacientov.

Ďalšie prostriedky, ktoré Občianske združenie Matka a dieťa Turca získali pre nás od Mesta Martin (1500,-€), boli použité na materiál na vymaľovanie priestorov detskými motívmi. Za krásnu a nezištnú prácu ďakujeme akademickým výtvarníkom Ivon Žirkovej a Jánovi Gejdošovi.  

 

Kontaktné údaje

Neinvestičný fond Rozvoj detskej chirurgie, Mojmírova 23, 036 01 Martin

správca fondu: Doc.MUDr. Milan Dragula, PhD. mimoriadny profesor

č.ú. VÚB a.s.: SK27 0200 0000 0012 5649 2453   

IČO:36137782       DIČO: 2021652578

Klinika detskej chirurgie

Ambulancia Kliniky detskej chirurgie

Lekár:Doc.MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof., Doc.MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MUDr. Juraj Bakoš, MUDr.Marián Molnár, PhD., MBA
Sestra:Ľubomíra Batková Jaremová

Telefón:043/4203 699
Ordinačné hodiny:
UTOROK 8:30 - 12:00

MUDr. Juraj Bakoš

STREDA 8:30 - 12:00

Doc.MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.

MUDr. Nadežda Višňovcová

PIATOK 8:30 - 12:00

Doc.MUDr. Milan Dragula, PhD., mimoriadny profesor

MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA

 


Milí naši pacienti, od februára 2017 sme začali pacientov na ambulanciu objednávať, aby sme skrátili vaše čakanie na ošetrenie na ambulancii.

Objednať sa môžete prostredníctvom internetu z pohodlia domova tu. 

Pri objednávaní si vyberte dátum a čas, vyplňte prosím meno dieťaťa a telefónne číslo na Vás. Následne Vám príde SMS kód a po jeho zadaní Vám príde SMS správa s dátumom a časom objednania. Veríme, že budete s novým systémom objednávania spokojní. 

 

Na vyšetrenie si prineste:

 • kartičku poistenca,
 • výmenný lístok od odosielajúceho lekára alebo predchádzajúci nález z našej ambulancie,
 • pri prvom vyšetrení aj zdravotnú dokumentáciu dieťaťa, resp. výpis zo zdravotnej dokumentácie.

Mimo ambulantných hodín vyšetrujeme len akútne prípady.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami na našej ambulancii.


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.