Klinika hematológie a transfuziológie

Profil pracoviska

Klinika hematológie a transfúziológie (KHaT) Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK) a Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) je špecializovaným zdravotníckym, pedagogickým a výskumným pracoviskom zaoberajúcim sa diagnostikou a liečbou ochorení krvi, krvotvorných orgánov a hemostázy (systému zrážania krvi).

KHaT JLF UK a UNM je pracoviskom s nadregionálnou a celoslovenskou pôsobnosťou. Je výučbovou základňou JLF UK v Martine a jedným z dvoch pracovísk v SR oprávnených udeľovať špecializačnú atestáciu z odboru hematológia a transfuziológia. KHaT je zatiaľ jediným pracoviskom v SR, ktoré má právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný program v zdravotníckom povolaní lekár v certifikovanej pracovnej činnosti Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy a vydávať certifikát v tejto certifikovanej  pracovnej činnosti. Na klinike pôsobí Národné centrum hemostázy a trombózy (NCHT), ktoré zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu porúch zrážania krvi (hemostázy). NCHT vedie celoslovenský národný register pacientov s trombofilnými stavmi (NRTS).

MZ SR s účinnosťou od 27.11.2017 zaradilo Kliniku hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM ( vrátane Národného centra hemostázy a trombózy s Národným registrom trombofilných stavov) do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v SR ako pracovisko so zameraním na zriedkavé krvácavé a trombogénne poruchy hemostázy.

Liečba

KHaT poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu všetkých ochorení krvotvorby, vrátane nádorových ochorení myeloidnej a lymfoidnej zložky krvotvorby a porúch hemostázy. V rámci liečby hematoonkologických ochorení zabezpečuje vysokodávkovanú chemoterapiu a autotransplantáciu  kmeňových buniek krvotvorby. V spolupráci s Oddelením cievnej chirurgie UNM sa podieľa na celulárnej terapii terminálnych štádií choroby periférnych tepien (terapeutická angiogenéza). Klinika zabezpečuje špecializovanú lekársku starostlivosť pacientom predovšetkým zo severnej časti stredného Slovenska (Žilinský samosprávny kraj a severné okresy Trenčianskeho kraje, cca 1 milión obyvateľov). Diagnostický úsek kliniky zabezpečuje komplexnú hematologickú a hemostazeologickú laboratórnu diagnostiku pre celú UNM. Krvná banka a laboratórium predtransfuziologických vyšetrení zabezpečuje hemoterapiu pre všetky pracoviská UNM. V súvislosti s diagnostikou a liečbou hematologických ochorení sú na klinike realizované punkcie a biopsie kostnej drene, lumbálne punkcie, kanylácia centrálnych žíl, evakuačné punkcie výpotkov a terapeutické venepunkcie. KHaT je jediným hematologickým zdravotníckym zariadením s lôžkovou časťou (17 lôžok) v samosprávnom kraji Žilina a Trenčín. Na klinike je ročne hospitalizovaných priemerne asi 800 pacientov. Zo všetkých pacientov vyšetrených  na KHaT je 35% z regiónov Martin a Turčianske Teplice a 65%  z iných regiónov. Klinika poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť.

Diagnostika

         Diagnostický úsek kliniky hematológie a transfuziológie zabezpečuje komplexnú hematologickú a hemostazeologickú laboratórnu diagnostiku pre celú UNM. Cieľom je poskytovať služby v  čo najlepšej kvalite a v súlade s  najnovšími vedeckými  poznatkami v odbore hematológia a transfúziológia. Súčasťou je aj krvná banka, imunohematologické laboratórium a laboratórium predtransfúziologických vyšetrení, ktoré zabezpečuje hemoterapiu pre všetky pracoviská UNM.

Diagnostický úsek sa člení na:

A/  LABORATÓRIUM MORFOLÓGIE KRVI

       -  Zabezpečuje vyšetrenie:

 • krvného obrazu;
 • krvného obrazu + diferenciálneho rozpočtu bielych krviniek z analyzátora;
 • retikulocytov;
 • trombocytov v citrónane sodnom;
 • stanovenie mononukleárnych a polynukleárnych buniek v mozgomiešnom moku, punktáte a iných telových tekutinách;
 • mikroskopickej analýzy náteru krvi;
 • stanovenia osmotickej rezistencie erytrocytov;
 • Le buniek;
 • morfologického vyšetrenia krvi na parazity („hrubá kvapka“);

B/  LABORATÓRIÁ NÁRODNÉHO CENTRA HEMOSTÁZY a TROMBÓZY I., II., III.

      - Zabezpečujú rutinné a špeciálne hemostazeologické vyšetrenia pre pacientov UNM a pacientov zo      

        zdravotníckych zariadení celého Slovenska (NCHT pri KHaT);

 •    rutinné hemostazeologické vyšetrenia: APTT, PT, TT, Fbg, RK, FA, HTT, EGT, TKP, D-Dimér, ČK, Antitrombín; PFA-100;
 •    špeciálne hemostazeologické vyšetrenia:
 1. Diagnostika APS: ATTT-LA; dRVVT; TTI R; NPP; APA IgG, IgM; ACA IgG; AC IgM; Anti-B2-GPI  IgG; Anti-B2-GPI  IgM;
 2. Inhibítory koagulácie: PC-funcia, antigén; PS-funcia, antigén; C4b-BP; HC II -funcia, antigén; ProC global; Faktor V Leiden; APC;  sEPCR;
 3. Koagulačné faktory na princípe PT ( Quick ): FII; FV; FVII; FX;
 4. Koagulačné faktory na princípe APTT : FVIII; FIX; FXI; FXII; FXIII; prekalikreín; inhibítor FVIII; FIX  a iné;
 5. Primárna hemostáza:  ČK podľa Ivyho (Duka); vWF:RCo, vWFAc-funkcia; vWF-antigén;multiméry vWF; agregácia Tr po ADP; agregácia Tr po EPI; agregácia Tr po AA; agregácia Tr po Coll; PFA-100;
 6. Markery aktivácie Tr: B-TG; PF4; TBS;
 7. Fibrinolýza: Alfa 2- AP; Plg; PAI –funkcia;
 8. Endotelové markery: TM; vWF; tPA; PAI-1;
 9. Formácia fibrinu: F 1+2; TAT; PAP; FPA;
 10. Rôzne: VEGF; FN; TFPI; TF; RT; PZ; GMP-140; HIT;
 11. Anti-Xa: Frakcionovaný heparin (LMWH); Apixaban; Rivaroxaban; Fondaparin;
 12. Anti-IIa: (Dabigatran) Priame inhibítory koagulácie

 

C/   IMUNOHEMATOLOGICKÉ LABORATÓRIUM

 • krvná skupina (KS) AB0, Rh(D), Rh fenotyp Dw/v,
 • Kell antigén,
 • skríning antierytrocytových protilátok,
 • Priamy antiglobulínový test (PAT),
 • chladové antierytrocytové protilátky,
 • skríningové vyšetrenie novorodenca pri podozrení na HCHN

D/  LABORATÓRIUM PREDTRANSFUZIOLOGICKÝCH  VYŠETRENÍ

      -  Skúška zlučiteľnosti

E/  LABORATÓRIUM  PRIETOKOVEJ CYTOMETRIE

      -  Zabezpečuje stanovenie:

 • povrchových, cytoplazmatických a jadrových  znakov leukocytov (imunofenotypizácia) a vyšetrenie prognostických markerov CD20,CD38, klonality ľahkých reťazcov imunoglobulínov Ig kappa/lambda
 • povrchových, cytoplazmatických a jadrových znakov leukocytov (imunofenotypizácia) v bioptickom materiáli a vyšetrenie prognostických markerov pre liečbu CD20,CD38, klonality ľahkých reťazcov imunoglobulínov Ig  kappa/lambda;
 • expresie aktivačných markerov trombocytov u pacientov s trombofíliou CD62P, CD63,
 • expresie doštičkových glykoproteínov CD41,CD61,CD42a,CD42b, GPVI
 • CD34+ buniek
 • HIT – funkčné stanovenie heparínom indukovanej trombocytopénie

F/  KRVNÁ BANKA

G/ ÚSEK SKLADOVANIA A EXPEDÍCIE TRANSFÚZNYCH LIEKOV

H/ ÚSEK SPRACOVANIA A SKLADOVANIA HEMOPOETICKÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK

Pedagogická činnosť

1. Pedagogická činnosť – pregraduálna (výučba v slovenskom a anglickom jazyku)

 • výučba predmetu Hematológia a transfúziológia v študijnom programe Všeobecné lekárstvo – spojený 1. a 2.stupeň VŠ štúdia  pre študentov 5. ročníka JLF UK
 • výučba predmetu Propedeutika vnútorných chorôb v študijnom programe Všeobecné lekárstvo – spojený 1. a 2.stupeň VŠ štúdia pre študentov 3. ročníka JLF UK
 • výučba predmetu Propedeutika vnútorných chorôb v študijnom programe Zubné lekárstvo – spojený 1. a 2.stupeň VŠ štúdia pre študentov 3. ročníka JLF UK len v slovenskom jazyku
 • výučba predmetu Vnútorné choroby v študijnom programe Všeobecné lekárstvo – spojený 1. a 2.stupeň VŠ štúdia pre študentov 6. ročníka JLF UK, praktická skúška pred štátnou skúškou z predmetu Vnútorné choroby
 • výučba predmetu Seminár k diplomovej práci 1-3 v študijnom programe Všeobecné lekárstvo – spojený 1. a 2.stupeň VŠ štúdia pre študentov 4. a 5.ročníka JLF UK a Obhajoba diplomovej  práce pre študentov 6.ročníka JLF UK
 • výučba predmetu Onkologická propedeutika v študijnom programe Všeobecné lekárstvo – spojený 1. a 2.stupeň VŠ štúdia  pre študentov 4. ročníka JLF UK
 • školiteľstvo ŠVOČ prác pre kvalifikovaných a dobrovoľných stážistov – študentov 4.-6.ročníka JLF UK v študijnom programe Všeobecné lekárstvo  
 • výučba predmetu Vnútorné choroby/ ošetrovateľstvo a gerontológia 2 v študijnom programe Ošetrovateľstvo 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.) v dennej forme štúdia pre študentov 2.ročníka len v slovenskom jazyku

2. Pedagogická činnosť – postgraduálna – doktorandské štúdium

 • školiteľstvo v študijnom programe 3.stupňa VŠ štúdia 7.1.4 Vnútorné choroby na JLF UK v dennej a externej forme štúdia a obhajoba PhD prác v tomto doktorandskom študijnom programe

3. Pedagogická činnosť – postgraduálna – ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve

 • špecializačná príprava v akreditovanom špecializačnom študijnom programe Hematológia a transfúziológia pre kategóriu lekár na JLF UK, obhajoba špecializačnej práce a špecializačná škúška v uvedenom špecializačnom programe
 • certifikačná príprava v akreditovanom certifikačnom štúdijnom programe „Komplexná diagnostika a liečba vrodených a získaných porúch hemostázy“ pre kategóriu lekár na JLF UK, obhajoba certifikačnej práce a certifikačná skúška v tomto certifikačnom programe

Výskumné projekty

 1. Aktuálne vedecké projekty:

Číslo projektu: 1/0068/16

Typ: VEGA

Názov: Využitie monitorovania zmien hemostázy a detekcie mikroRNA v predikcii tehotenských komplikácií u žien s rizikovou tehotnosťou

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Doba riešenia: 2016-2019

 

Číslo projektu: APVV-16-0020

Typ: APVV

Názov: Špecifické laboratórne monitorovanie reaktivity trombocytov u pacientov s akútnym infarktom myokardu liečených novými antagonistami P2Y12 receptora

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Doba riešenia: 2017-2021

 

Číslo projektu: 1/0187/17

Typ: VEGA

Názov: Genetické pozadie a monitoring zmien hemostázy v manažmente von Willebrandovej choroby

Zodpovedný riešiteľ:  MUDr.  Sokol Juraj, PhD.

Doba riešenia: 2017-2020

 

 1. Ukončené vedecké projekty (za posledných 10 rokov):

Číslo projektu: APVV-0222-11

Typ: APVV

Názov: Možnosti predikcie restenózy a trombózy stentu u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom po perkutánnej koronárnej intervencii

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Doba riešenia: 2012-2015

 

Číslo projektu: 1/0016/12

Typ: VEGA MŠVVaŠ SR

Názov: Využitie celulárnych a molekulových markerov pri hodnotení terapeutickej angiogenézy u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ján Staško, PhD.

Doba riešenia: 2012-2014

 

Číslo projektu: 1/0029/11

Typ: VEGA MŠVVaŠ SR

Názov: Polymorfizmy glykoproteínových receptorov trombocytov pri syndróme lepivých doštičiek

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Doba riešenia: 2011-2012

 

Číslo projektu: 1/0018/10

Typ: VEGA MŠVVaŠ SR

Názov: Diagnostika vrodenej trombofílie ako možnej príčiny zvýšeného rizika artériovej trombózy v slovenskej populácii

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ján Staško, PhD.

Doba riešenia: 2010-2011

 

Číslo projektu: 1/0067/08

Typ: VEGA MŠVVaŠ SR

Názov: Význam syndrómu lepivých doštičiek pre prevenciu a liečbu      kardiovaskulárnych ochorení

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Doba riešenia: 2008-2010

 

Číslo projektu: 2006/36-MFN-03

Typ: MZ SR

Názov: Terapeutická angiogenéza u kritickej ischémie dolných končatín prostredníctvom autológnej transplantácie krvotvorných buniek (TAIDK-ATKB)

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Doba riešenia: 9/2006 – 12/2009

 

Číslo projektu: 1/3381/06

Typ: VEGA MŠVVaŠ SR

Názov: Diagnostika a skríning najčastejších trombofilných stavov v slovenskej populácii Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ján Staško, PhD.

Doba riešenia: 2006-2008

 

Číslo projektu: 1/2309/05

Typ: VEGA MŠVVaŠ SR

Názov: Využitie parametrov dysfunkcie endotelu ako predpovedných ukazovateľov rizika kardiovaskulárnych komplikácií pre pacienta s diabetickou nefropatiou

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Doba riešenia: 2005-2007

 

Číslo projektu: SEA LST.GLG.979527

Typ: Grant NATO

Názov: Viper venom disintegrins as therapeutic agents against collagen integrin receptors

Zodpovedný riešiteľ: prof. Jacek Musiał, MD., PhD. (Kraków, Poľsko), prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Doba riešenia: 2003-2005

 

Číslo projektu: 3/1131/03

Typ: KEGA MŠVVaŠ SR

Názov: Vysokoškolské skriptá z hematológie a transfuziológie

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Doba riešenia: 2003-2005

Osobnosti

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

prednosta

Je lekárom s vyše 30-ročnou klinickou praxou a špecializačnými atestáciami z odboru vnútorné lekárstvo II.stupňa a hematológia a transfúziológia. Je členom výboru Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) SLS, členom výboru Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu (SSHT) SLS, členom PS Akreditačnej komisie (AK) MZ SR, AK MŠ SR, členom redakčných rád viacerých vedeckých a odborných časopisov, garantom špecializačného štúdia v odbore hematológia a transfúziológia a certifikačného špecializačného programu na JLF UK a zodpovedným riešiteľom viacerých vedeckých projektov. V r.2015 ukončil inauguračné konanie na JLF UK v odbore vnútorné choroby.

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť

Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., popredný predstaviteľ slovenskej hematológie a transfúziológie a zakladateľ. Bol dlhoročným prednostom Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM (1992-2015), viceprezidentom HaTS SLS a hlavným odborníkom pre hematológiu a transfuziológiu MZ SR. V súčasnej dobe je prezidentom Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu (SSHT) SLS, členom ŠUKL, konzultantom VšZP pre imunotolerančnú liečbu, expertom ÚDZS, editorom časopisu Vaskulárna medicína, recenzentom významných zahraničných vedeckých časopisov (napr. Thrombosis Research, Medical Science Monitor a i.) a aktívnym členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností (napr. ešte v r.2013-2015 bol prezidentom Dunajskej ligy proti trombóze a krvácavým ochoreniam - DLTH).

MUDr. Jan Hudeček, CSc.

zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Je lekárom s viac než 30-ročnou klinickou praxou a špecializačnými atestáciami z odboru hematológia a transfúziológia a klinická onkológia. Je krajským odborníkom MZ SR pre odbor hematológie v Žilinskom samosprávnom kraji a členom výboru hematologickej a transfúziologickej spoločnosti (HaTS) SLS a správnej rady občianskeho združenia Lymfómová skupina Slovenska.

MUDr. Ľubica Váleková, PhD.

hlavný transfúzny lekár UNM

Je lekárkou s 26-ročnou praxou a špecializáciou v odbore hematológia a transfúziológia. V roku 2010 ukončila obhajobou PhD doktorandské štúdium na JLF UK v Martine. Je členom Slovenskej lekárskej komory (SLK) a členom hematologickej a transfúziologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (HaTS SLS). 

Ing. Ingrid Škorňová, PhD.

vedúca diagnostickej časti kliniky

Je vysokoškoláčka-nelekárka, v roku 2000 absolvovala špecializáciu v odbore Vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii. Získala viaceré certifikáty - Zabezpečovanie kvality transfúznych liekov, Činnosť manažéra kvality, Činnosť interných auditorov. V r. 2015 ukončila obhajobou PhD doktorandské štúdium na JLF UK. Je členkou Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, členkou HaTS SLS, SSHT SLS a SLM.

Mgr. Ľubomíra Babinská

vedúca sestra kliniky a mentor klinickej praxe

V r. 1999 absolvovala vyššie odborné vzdelanie - diplomovaná všeobecná sestra, v r.2008 štúdium na JLF UK v Martine, odbor ošetrovateľstvo „ magister“ a v r. 2009 štúdium na JLF UK v Martine, odbor „Mentor v klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo“.

Ľubica Agricolová

vedúca laborantka kliniky - poverená

Je zdravotná laborantka s viac než 30 ročnou praxou. V r. 1997 absolvovala špecializáciu zdravotnícky laborant-špecialista v odbore Hematológia a transfuziológia. Je členkou SLK v sekcii hematologický laborant a členkou Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.

Pripravte sa na hospitalizáciu

Klinika disponuje 17 lôžkami v 2 dvojlôžkových, 2 trojlôžkových a 2 štvorlôžkových izbách, ktoré sú umiestnené na prízemí pavilónu č. 1. Na hospitalizáciu sú pacienti objednávaní lekármi KHaT a o ich umiestnení  na jednotlivé izby rozhoduje zástupca prednostu kliniky pre hematológiu podľa ich zdravotného stavu a plánovanej liečby. Na lôžkovej časti kliniky je pacientom poskytovaná komplexná liečba všetkých ochorení krvi, krvotvorných orgánov a hemostázy. O terapeutickom pláne a prípadných invazívnych výkonoch sú pacienti informovaní pri príjme na lôžkové oddelenie a priebežne počas  hospitalizácie. Pri ukončení pobytu na klinike sú inštruovaní o ďalšom postupe, ambulantnej liečbe a termíne prípadnej ďalšej hospitalizácie.

Vedúca sestra: Mgr. Ľubomíra Babinská.

Príjmy pacientov na lôžkové oddelenie KHaT sú realizované v ambulancii jednodňovej terapie v čase od  07.00 do 8.00 hod. Žiadame pacientov, aby sa k príjmu dostavovali na lačno (odber krvi na vstupné laboratórne vyšetrenie), so svojou zdravotnou dokumentáciou a preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Na hospitalizáciu si pacient prinesie osobné hygienické potreby, prezuvky, pyžamo alebo nočnú košeľu a prípadne župan.

Telefónne čísla: 043/4203 842, 043/4203843

Využitie vašich darov

Pracovníci KHaT JLF UK a UNM s vďačnosťou prijmú sponzorské finančné a vecné dary pre pracovisko, ktoré slúžia na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o pacientov a kvality prostredia odborných ambulancií, lôžkovej časti a laboratórií. Vzory darovacích zmlúv sú k dispozícii na právnom oddelení UNM.

Ambulancia č. 2 - HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH

Lekár:MUDr. Emília Flochová, PhD., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Sestra:Sestry: Zdenka Sláviková, Stanislava Marecká, Asistent : Iveta Vanková

Telefón:043/4203 519 - sestry, 043/4203 196 - ambulancia lekár, 043/4203 988 - ambulancia lekár
Ordinačné hodiny:
Ambulantné dni Ordinačné hodiny telefón Lekár
Pondelok 08.30 - 15.00 043/4203 988 MUDr. Emília Flochová, PhD.
  08.30 - 15.00 043/4203 196 doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Streda 08.30 - 15.00 043/4203 988 MUDr. Emília Flochová, PhD.
  08.30 - 15.00 043/4203 196 MUDr. Ľubica Váleková, PhD. 
Štvrtok 08.30 - 15.00 043/4203 196 MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Piatok* 08.30 - 15.00 043/4203 988 MUDr. Emília Flochová, PhD.

Sestry – ambulantné hodiny: 6.30 – 15.00;

Objednávanie pacientov po 13.00 hodine na telefónnom čísle: 043/4203 519.

*piatok = jedenkrát/mesiac je v piatok sanitárny deň podľa rozpisu v harmonograme prevádzkového poriadku ambulancií !


Odbery krvi pacientov na laboratórne vyšetrenie  sú realizované  v čase od 07.00 do 09.30 hod.

Žiadame pacientov, aby k odberom krvi prichádzali na lačno, so svojou zdravotnou dokumentáciou, preukazom poistenca zdravotnej poisťovne a odporučením na vyšetrenie vystaveným obvodným lekárom alebo lekárom špecialistom. Poradie pacientov na vyšetrenie v odbornej ambulancii určuje ordinujúci lekár podľa klinického stavu pacientov, typu ďalších doplňujúcich vyšetrení (napr. biopsia kostnej drene) a bydliska pacienta (doprava sanitkou zo vzdialenejších okresov). Toto poradie nemusí byť totožné s poradím pacientov na odber krvi. Tehotné ženy majú prednosť.


Ambulancia č. 3 - HEMATOONKOLOGICKÁ AMBULANCIA

Lekár:MUDr. Jan Hudeček, CSc., MUDr. Renáta Pizurová
Sestra:Sestry: Zdenka Sláviková, Stanislava Marecká, Asistent : Iveta Vanková

Telefón:043/519 - sestry, 043/4203 988 - ambulancia lekár
Ordinačné hodiny:
Ambulantné dni Ordinačné hodiny Telefón Lekár
Utorok 08.30 – 15.00 043/4203 988 MUDr. Renáta Pizurová
Štvrtok 08.30 – 15.00 043/4203 988 MUDr. Jan Hudeček, CSc.

Sestry – ambulantné hodiny: 6.30 – 15.00;

Objednávanie pacientov po 13.00 hodine na telefónnom čísle: 043/4203 519.


Odbery krvi pacientov na laboratórne vyšetrenie sú realizované v čase od 07.00 do 09.30 hod.

Žiadame pacientov, aby k odberom krvi prichádzali na lačno, so svojou zdravotnou dokumentáciou, preukazom poistenca zdravotnej poisťovne a odporučením na vyšetrenie vystaveným obvodným lekárom alebo lekárom špecialistom. Poradie pacientov na vyšetrenie v odbornej ambulancii určuje ordinujúci lekár podľa klinického stavu pacientov, typu ďalších doplňujúcich vyšetrení (napr. biopsia kostnej drene) a bydliska pacienta (doprava sanitkou zo vzdialenejších okresov). Toto poradie nemusí byť totožné s poradím pacientov na odber krvi. Tehotné ženy majú prednosť.


Ambulancia č. 2 - HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA PRE DETI

Lekár:MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA
Sestra:Zdenka Sláviková

Telefón:043/4203 159 - sestry, 043/4203 196 - ambulancia lekár
Ordinačné hodiny:
Ambulantné dni Ordinačné hodiny Telefón Lekár
Utorok 08.30 - 15.00 043/4203 196 MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA
Piatok* 08.30 - 15.00 043/4203 196 MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA

Sestry – ambulantné hodiny: 6.30 – 15.00; telefón: 043/4203 519

*piatok = jedenkrát/mesiac je v piatok sanitárny deň podľa rozpisu v harmonograme prevádzkového poriadku ambulancií !


Žiadame pacientov, aby k odberom krvi prichádzali na lačno, so svojou zdravotnou dokumentáciou, preukazom poistenca zdravotnej poisťovne a odporučením na vyšetrenie vystaveným obvodným pediatrom alebo lekárom špecialistom. Akútne stavy sú riešené ihneď, ostatné na objednanie.


AMBULANCIA JEDNODŇOVEJ TERAPIE

Lekár:MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Sestra:Bc. Katarína Šípková, Bc. Iveta Boháčová

Telefón:043/4203 978 - sestry, 043/4203 977 - ambulancia lekár, 043/4203 979 - vyšetrovňa lekár
Ordinačné hodiny:
Ambulantné dni Ordinačné hodiny Telefón Lekár
Pondelok – Piatok 07.00 – 14.15 043/4203 977 MUDr. Juraj Chudej, PhD. 
    043/4203 979 MUDr. Ľubica Váleková, PhD.

Sestry – ambulantné hodiny: 7.00 – 14.15; telefón: 043/4203 978


Ambulancia je umiestnená v budove č. 11.  V ambulancii je pacientom poskytovaná na 10 polohovateľných lehátkach ambulantná chemoterapia, imunoterapia a potrebná podporná liečba (napr. hemoterapia, aplikácia bisfosfonátov a intravenóznych imunoglobulínov). Do tejto ambulancie sú pacienti objednávaní lekármi KHaT. 


Ambulancia č. 1 - AMBULANCIA NÁRODNÉHO CENTRA HEMOSTÁZY A TROMBÓZY

Lekár:MUDr. Miroslava Dobrotová,PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA , MUDr. Pavol Hollý, PhD.
Sestra:Sestry: Zdenka Sláviková, Stanislava Marecká, Asistent : Iveta Vanková

Telefón:043/4203 519 - sestry, 043/4203 766 - ambulancia lekár
Ordinačné hodiny:
Ambulantné dni Ordinačné hodiny Telefón Lekár
Pondelok 08.30 – 15.00 043/4203 766 MUDr. Pavol Hollý, PhD.
Utorok 08.30 – 15.00 043/4203 766 MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Streda 08.30 – 15.00 043/4203 766 MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA
Štvrtok 08.30 – 15.00 043/4203 766 MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Piatok* 08.30 – 15.00 043/4203 766 MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.

Sestry – ambulantné hodiny: 6.30 – 15.00;

Objednávanie pacientov po 13.00 hodine na telefónnom čísle: 043/4203 519.

*piatok = jedenkrát/mesiac je v piatok sanitárny deň podľa rozpisu v harmonograme prevádzkového poriadku ambulancií !


     Odbery krvi pacientov na laboratórne vyšetrenie sú realizované  v čase od 07.00 do 09.30 hod.

     Žiadame pacientov, aby k odberom krvi prichádzali na lačno, so svojou zdravotnou dokumentáciou, preukazom poistenca zdravotnej poisťovne a odporučením na vyšetrenie vystaveným obvodným lekárom alebo lekárom špecialistom. Poradie pacientov na vyšetrenie v odbornej ambulancii určuje ordinujúci lekár podľa klinického stavu pacientov, typu ďalších doplňujúcich vyšetrení (napr. biopsia kostnej drene) a bydliska pacienta (doprava sanitkou zo vzdialenejších okresov). Toto poradie nemusí byť totožné s poradím pacientov na odber krvi. Tehotné ženy majú prednosť.


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.