Klinika hrudníkovej chirurgie

Profil pracoviska

Klinika hrudníkovej chirurgie (KHCH) vznikla 1.6.2012 na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin. Celá doterajšia činnosť martinských hrudníkových chirurgov vytvorila dostatočné predpoklady na samostatnú existenciu: odborný kredit, vlastný spád s možnosťou jeho rozšírenia, zlepšené priestorové kapacity v novom pavilóne, dlhodobé kvalitné výsledky práce, krajský odborník v hrudníkovej chirurgii pre VUC Žilina a Banská Bystrica, riešenie a spoluriešiteľská účasť vo viacerých výskumných projektoch.

Náplňou Kliniky hrudníkovej chirurgie je poskytovanie kvalifikovanej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti pacientom s chirurgickým ochorením hrudníka v ambulantnej aj lôžkovej časti v celom rozsahu odboru, pregraduálna výučba v rámci JLF UK, vedecko-výskumná a publikačná činnosť.

Pracovisko disponuje chirurgmi so špecializáciou z hrudníkovej a všeobecnej chirurgie,  samostatným sesterským personálom.

 

Lôžkové oddelenie sa nachádza v novom modernom chirurgickom pavilóne na 3 poschodí a je vybavené rozvodom kyslíka a centrálneho odsávania. K dispozícii sú 2 a 3 lôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením a TV. KHCH celkovo disponuje 14 lôžkami (10 aseptických, 1 septické, 3 JIS lôžka). Ročne sa na klinike hospitalizuje a operuje v priemere 500 pacientov.

 

Klinika hrudníkovej chirurgie je pracovisko s nadregionálnym pôsobením, pričom podiel nadregionálnych pacientov je viac ako 50%.

V diagnostike úzko spolupracujeme s Klinikou pneumológie a ftizeológie, Rádiologickou klinikou UNM a s ostatnými spádovými pľúcnymi oddeleniami. Liečba a pooperačná starostlivosť prebieha v spolupráci s Klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny, JIS, onkologickými pracoviskami, prípadne s konziliármi z iných odborov.

Liečba

KHCH poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pri nasledujúcich ochoreniach hrudníka:

- diagnostika a liečba nezhubných a zhubných ochorení pľúc, pohrudnice,  medzihrudia , pažeráka, bránice, perikardu a hrudnej steny: karcinóm pľúc, benígne nádory a ochorenia pľúc, nádory a cysty mediastína, zväčšené lymfatické uzliny mediastína, metastázy iných malígnych nádorov do pľúc a lymfatických uzlín, retrosternálne strumy, karcinóm pažeráka, perforácie pažeráka, mediastinitídy, pleurálne výpotky, pneumotorax, empyém hrudníka, deformity a nádory hrudnej steny, ruptúry s paralýzy bránice, perikardiálny výpotok.

-  diagnostika a komplexná liečba úrazov hrudníka

Operačné výkony

Spektrum chirurgických výkonov na našom pracovisku v súčasnosti zahŕňa:

- všetky otvorené aj videoasistované výkony a operácie zahrňujúce resekcie a biopsie pľúc, vrátane uniportal VATS lobektómií

- operácie na hrudnej stene a pohrudnici zahrňujúce resekcie a rekonštrukcie hrudnej steny pre nádory, pleurektómiu, dekortikáciu, drenáž a resekciu empyému, torakoplastiku, reparáciu pectus excavatum a pectus carinatum a iných deformít hrudnej steny, rovnako i traumatických instabilít hrudnej steny

- resekcie, rekonštrukcie a reparácie trachey a bronchov pre nádory, striktúry a traumy, tracheostómie

- resekcie a rekonštrukcie pažeráka a paliatívne endoluminálne výkony

- resekcie, rekonštrukcie a reparácie bránice

- operácie mediastína zahrňujúce biopsiu, resekciu nádorov, drenáž pre mediastinitídu, mediastinálnu lymfadenektómiu, mediastinotómiu a videomediastinoskopiu

- operácie na perikarde

- operačné biopsie krčných a mediastinálnych lymfatických uzlín

- sympatektómie

- operácie na zvládnutie problémov v pleurálnej dutine – torakocentéza, hrudná drenáž, ošetrenie pneumotoraxu

- komplexnú traumatológiu hrudníka.

Pedagogická činnosť

Klinika hrudníkovej chirurgie sa podieľa na pregraduálnej výučbe študentov JLF UK v Martine (domácich a zároveň aj študujúcich v anglickom jazyku) v nasledovnom rozsahu:
3. ročník: prednášky a praktické cvičenia z propedeutiky, hrudníkovej a všeob. chirurgie,
4. ročník: prednášky z traumatológie hrudníka a všeob. chirurgie + praktické cvičenia
6. ročník: konzultácie pred štátnou rigoróznou skúškou a asistovanie pri operáciách

1.- 3. ročník študijného programu ošetrovateľstvo: prednášky a praktické cvičenia z hrudníkovej chirurgie a stáže pod vedení sestier mentoriek.

Ďalšie aktivity: zapájanie pracoviska do študentskej vedeckej odbornej činnosti, prípravy diplomových prác študentov 4.-6. ročníka, vedenie a príprava externých doktorandov (t.č. jeden), medzinárodná spolupráca v rámci telemedicíny.

Klinika hrudníkovej chirurgie sa podieľa na ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve na JLF UK v Martine v akreditovanom študijnom programe Chirurgia a Pneumológia a ftizeológia.

Výskumné projekty

Hlavné zameranie výskumných projektov:

- komplexná problematika karcinómu pľúc, vrátane sledovania genetických abnormalít, mikroRNA, genetických polymorfizmov, možnosti včasnej diagnostiky a predikcie rozvoja tohto ochorenia. KHCH aktívne spolupracuje na výskumných úlohách s teoretickými a klinickými pracoviskami Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, predovšetkým s Ústavom lekárskej biológie, Ústavom lekárskej biochémie, s Klinikou pneumológie a ftizeológie.

- rozvoj a aplikácia nových endoskopických metód v torakochirurgii.

 

Realizované projekty:

LISPER: Kód ITMS2014: 313011V446 - Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu život. Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Doba riešenia: 9/2019 - 6/2023

VEGA: 1/0336/12 „Sledovanie mikroRNA u pacientov s karcinómom pľúc.“ Zodp. riešiteľ: MUDr. Anton Dzian, PhD., spoluriešiteľ: doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. Doba riešenia: 2012-2015

Grant Ministerstva zdravotníctva SR: 2012/25-UKMA-2. Možnosti využitia miRNA v prevencii, včasnej diagnostike a personalizovanej terapii karcinómu pľúc a malignít gastrointestinálneho traktu. Zodp. riešiteľka: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. Ústav lekárskej biológie Spoluriešitelia: doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 2013-2015

APVV: APVV-0412-11 „Možnosti včasnej diagnostiky a predikcie rozvoja ochorenia u karcinómov pľúc.“ Zodp. riešiteľka: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. Ústav lekárskej biológie Spoluriešitelia: doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 1.7.2012 - 31.12.2015

Martinské centrum pre biomedicínu "Biomed Martin" ITMS: 26220220187 Odborní riešitelia: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 12/2013 – 09/2015

„Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení.“ kód ITMS 26220220153 Odborní riešitelia: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 12.9.2011 – 30.11.2014

Osobnosti

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.

Prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM

Atestovaný hrudníkový chirurg, prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM, docent v odbore chirurgia, krajský odborník pre VÚC Žilina a Banská Bystrica v odbore hrudníková chirurgia, člen European Society of Thoracic Surgeons, vysokoškolský učiteľ.

Odborná prax:

od 1.7.2016 – doteraz: Prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM

od 16.10.2013 – do 30.6.2016: zástupca prednostu Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM

od 2012 do 2013: odborný asistent, sekundárny lekár na Klinike hrudníkovej chirurgie JLFUK a UNM

od 2006 do 2012: interný doktorand, sekundárny lekár, neskôr odborný asistent na Chirurgickej klinike JLF UK a UN v Martine,

od 2005 – do 2006 – sekundárny lekár na chirurgickom oddelení NsP Žilina

Vzdelanie a príprava:

2016: habilitácia v odbore chirurgia

od 2013 – do 2014: atestácia v študijnom programe zdravotnícky manažment a financovanie na JLF UK Martin

od 2007 – do 2012: atestácia z hrudníkovej chirurgie, SZU Bratislava

od 2006 – do 2010: doktorandské štúdium – PhD., Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Od 1999 - do 2005: štúdium všeobecného lekárstva, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Publikačná činnosť:

http://alis.uniba.sk:9909/search/query?match_1=MUST&field_1=a&term_1=Dzian&sort=dateNewest&theme=EPC

 

Pripravte sa na hospitalizáciu

Odporúča sa, aby pacient telefonicky informoval na telefónnom čísle KHCH: 043/4203 415, 4203 908 o prípadnej zmene svojho zdravotného stavu, ktorá by znemožňovala vykonanie zákroku.

Pokiaľ máte naplánovanú hospitalizáciu v našom zariadení nezabudnite si so sebou vziať:

- občiansky preukaz

- kartičku poistenca

- zdravotnú dokumentáciu a čitateľné kópie vyšetrení a správ (ostávajú v dokumentácii KHCH)

- odporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu)

- aktuálne röntgenové snímky a CD s CT vyšetrením

- doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom

- ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil.

 

Počas hospitalizácie ďalej budete potrebovať: domácu obuv, župan, pyžamo, toaletný papier, hygienické potreby, uterák, 4 kusy elastického ovínadla s rozmermi 12 cm x 5 metrov.

Do nemocnice si môžete priniesť: mobilný telefón, tablet, knihu, časopisy a pod.

Mobilný telefón neodporúčame používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), na rádiodiagnostickej klinike, na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte: veľký finančný obnos, vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch, zlato a iné cennosti. Neodporúčame nosiť návštevám pacientov živé kvety (z hygienických dôvodov).  Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do depozitu UNM. Informácie Vám podajú službukonajúce sestry jednotlivých oddelení.

Predoperačné vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenia (nie staršie ako 3 týždne)

   FW, KO, KS + Rh faktor + č.v., Quick RČ (uvádzať RH), glykémia, Bi, GMT, ALT, Na, K, Cl, kreatinín, TPHA, moč chem., (B, C, A, Ubg, K)

    EKG + popis

    RTG hrudníka + popis (nie starší ako 3 mesiace)

    CT hrudníka na CD

    Bronchoskopia (v indikovaných prípadoch)

    Spirometria

    Interné predoperačné vyšetrenie

    Anestéziologické vyšetrenie realizujeme v UNM v deň príjmu pacienta

 

Poznámka:

- vyznačiť liekovú alergiu

- v čase operácie musí byť pacient aspoň 3 týždne po akútnom infekte

- ženy v období po menštruácii vysadiť antikoncepciu po dohovore s gynekológom

- lieky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi je nutné po dohode s ošetrujúcim lekárom vysadiť alebo zmeniť na inú liečbu

Pripravte sa na operáciu

Predoperačná dychová rehabilitácia:

Dlhodobá predoperačná príprava je zameraná predovšetkým na optimalizáciu pľúcnych funkcií pacienta a na motiváciu spolupracovať v pooperačnom období.

V dlhodobej predoperačnej príprave sa kladie dôraz na zákaz fajčenia 4-8 týždňov pred operačným zákrokom na zníženie výskytu pooperačných komplikácií.

Preto sa odporúča v domácom prostredí dýchanie proti odporu napríklad fúkanie balónov, fúkanie cez slamku do pohára s vodou.

Využitie vašich darov

Liga proti rakovine Slovenskej republiky poskytla finančné prostriedky Klinike hrudníkovej  chirurgie  UNM na zakúpenie: digitálnych odsávacích drenážnych systémov, nebulizátorov, sonografického prístroja, pulzných oxymetrov, čelovej operačnej lampy, enterálnej pumpy.

 

Oznamy

 

Na Klinike hrudníkovej chirurgie JLFUK a UNM začal pracovať Pneumologicko-chirurgicko-onkologický indikačný tím - medziodborová komisia.

Nároky na efektivitu manažmentu pneumoonkologického pacienta, zložitejšiu lokalizačnú a histologickú diagnostiku vrátane vyšetrení molekulárnej diagnostiky, nároky a pokroky v hrudníkovej chirurgii, zvyšujúce sa nároky na liečbu a možnosti personalizovanej liečby si vyžadujú činnosť multidisciplinárneho tímu v terapeutickom rozhodovaní pri liečbe karcinómu pľúc a iných malígnych ochorení hrudníka.

 Z iniciatívy prednostu Kliniky hrudníkovej chirurgie doc. MUDr. Antona Dziana, PhD. začal takýto tím odborníkov pracovať na pôde JLFUK a UNM v Martine.

Prvé zasadnutie pneumologicko-chirurgicko-onkologického indikačného tímu sa uskutočnilo 27.9.2018. Do tímu sú zapojené pracoviská JLFUK a UNM: Klinika pneumológie a ftizeológie, Onkologické centrum, Klinika hrudníkovej chirurgie, Ústav patologickej anatómie, Rádiologická klinika.

Prostredníctvom videokonferenčného systému sú súčasťou indikačného tímu odborníci z Oddelenia pneumológie a ftizeológie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica a Onkologickej kliniky UVN Ružomberok.

Veríme, že tímové rozhodovanie so zapojením moderných prostriedkov telemedicíny prinesie preukázateľnú efektivitu v indikáciách a liečbe karcinómu pľúc a iných malígnych ochorení hrudníka, čo bude v prospech našich pacientov.

Ambulancia kliniky hrudníkovej chirurgie

Lekár:doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., MUDr. Ivan Fučela, MUDr. Marek Malík, MUDr. Milan Dzetkulič
Sestra:Mgr. Mária Erteľová

Telefón:043/4203415, 4203908, Konziliárny mobil: 0907 818 944
Počet ošetrení za rok:1300

Ordinačné hodiny:

Ordinačné hodiny: denne 7.00 – 9.00 hod. (príjem pacientov)

         denne 13.00 – 15.00 hod. (konzultácie, vyšetrenia, kontroly) - na vyšetrenie sa netreba objednávať, ale je možnosť objednania cez internet: https://www.objednatvysetrenie.sk/vyber-druhu-vysetrenia.html?page_id=89960&zid=64321 


Ambulancia kliniky hrudníkovej chirurgie sa nachádza na prízemí nového chirurgického pavilónu. Ambulancia poskytuje kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť pacientom s chirurgickým ochorením hrudníka.


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.