Klinika hrudníkovej chirurgie

Profil pracoviska

Klinika hrudníkovej chirurgie (KHCH) vznikla 1.6.2012 na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin. Celá doterajšia činnosť martinských hrudníkových chirurgov vytvorila dostatočné predpoklady na samostatnú existenciu: odborný kredit, vlastný spád s možnosťou jeho rozšírenia, zlepšené priestorové kapacity v novom pavilóne, dlhodobé kvalitné výsledky práce, krajský odborník v hrudníkovej chirurgii pre VUC Žilina a Banská Bystrica, riešenie a spoluriešiteľská účasť vo viacerých výskumných projektoch.

Náplňou Kliniky hrudníkovej chirurgie je poskytovanie kvalifikovanej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti pacientom s chirurgickým ochorením hrudníka v ambulantnej aj lôžkovej časti v celom rozsahu odboru, pregraduálna výučba v rámci JLF UK, vedecko-výskumná a publikačná činnosť.

Pracovisko disponuje chirurgmi so špecializáciou z hrudníkovej a všeobecnej chirurgie,  samostatným sesterským personálom.

 

Lôžkové oddelenie sa nachádza v novom modernom chirurgickom pavilóne na 3 poschodí a je vybavené rozvodom kyslíka a centrálneho odsávania. K dispozícii sú 2 a 3 lôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením a TV. KHCH celkovo disponuje 14 lôžkami (10 aseptických, 1 septické, 3 JIS lôžka). Ročne sa na klinike hospitalizuje a operuje v priemere 500 pacientov.

 

Klinika hrudníkovej chirurgie je pracovisko s nadregionálnym pôsobením, pričom podiel nadregionálnych pacientov je viac ako 50%.

V diagnostike úzko spolupracujeme s Klinikou pneumológie a ftizeológie, Rádiologickou klinikou UNM a s ostatnými spádovými pľúcnymi oddeleniami. Liečba a pooperačná starostlivosť prebieha v spolupráci s Klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny, JIS, onkologickými pracoviskami, prípadne s konziliármi z iných odborov.

Liečba

KHCH poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pri nasledujúcich ochoreniach hrudníka:

- diagnostika a liečba nezhubných a zhubných ochorení pľúc, pohrudnice,  medzihrudia , pažeráka, bránice, perikardu a hrudnej steny: karcinóm pľúc, benígne nádory a ochorenia pľúc, nádory a cysty mediastína, zväčšené lymfatické uzliny mediastína, metastázy iných malígnych nádorov do pľúc a lymfatických uzlín, retrosternálne strumy, karcinóm pažeráka, perforácie pažeráka, mediastinitídy, pleurálne výpotky, pneumotorax, empyém hrudníka, deformity a nádory hrudnej steny, ruptúry s paralýzy bránice, perikardiálny výpotok.

-  diagnostika a komplexná liečba úrazov hrudníka

Operačné výkony

Spektrum chirurgických výkonov na našom pracovisku v súčasnosti zahŕňa:

- miniinvazívne výkony realizované najmodernejšou technikou uniportal VATS

- všetky otvorené aj videoasistované výkony a operácie zahrňujúce resekcie a biopsie pľúc, vrátane uniportal VATS lobektómií

- operácie na hrudnej stene a pohrudnici zahrňujúce resekcie a rekonštrukcie hrudnej steny pre nádory, pleurektómiu, dekortikáciu, drenáž a resekciu empyému, torakoplastiku, reparáciu pectus excavatum a pectus carinatum a iných deformít hrudnej steny, rovnako i traumatických instabilít hrudnej steny

- náhrady hrudnej kosti individualizovaným titánovým implantátom vyrobeným z titánu metódou 3D tlače 

- resekcie a rekonštrukcie pažeráka a paliatívne endoluminálne výkony

- resekcie, rekonštrukcie a reparácie bránice

- operácie mediastína zahrňujúce biopsiu, resekciu nádorov, drenáž pre mediastinitídu, mediastinálnu lymfadenektómiu, mediastinotómiu a videomediastinoskopiu

- operácie na perikarde

- operačné biopsie krčných a mediastinálnych lymfatických uzlín

- sympatektómie

- operácie na zvládnutie problémov v pleurálnej dutine – torakocentéza, hrudná drenáž, ošetrenie pneumotoraxu

- komplexnú traumatológiu hrudníka.

 

Pedagogická činnosť

Klinika hrudníkovej chirurgie sa podieľa na pregraduálnej výučbe študentov JLF UK v Martine (domácich a zároveň aj študujúcich v anglickom jazyku) v nasledovnom rozsahu:
3. ročník: prednášky a praktické cvičenia z propedeutiky, hrudníkovej a všeob. chirurgie,
4. ročník: prednášky z traumatológie hrudníka a všeob. chirurgie + praktické cvičenia
6. ročník: konzultácie pred štátnou rigoróznou skúškou a asistovanie pri operáciách

1.- 3. ročník študijného programu ošetrovateľstvo: prednášky a praktické cvičenia z hrudníkovej chirurgie a stáže pod vedení sestier mentoriek.

Ďalšie aktivity: zapájanie pracoviska do študentskej vedeckej odbornej činnosti, prípravy diplomových prác študentov 4.-6. ročníka, vedenie a príprava doktorandov, medzinárodná spolupráca v rámci telemedicíny.

Klinika hrudníkovej chirurgie sa podieľa na ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve na JLF UK v Martine v akreditovanom študijnom programe Chirurgia a Pneumológia a ftizeológia.

Organizovanie kurzov a workshopov - drenáže hrudníka. 

Výskumné projekty

Hlavné zameranie výskumných projektov:

- komplexná problematika karcinómu pľúc, vrátane sledovania genetických abnormalít, mikroRNA, genetických polymorfizmov, možnosti včasnej diagnostiky a predikcie rozvoja tohto ochorenia. KHCH aktívne spolupracuje na výskumných úlohách s teoretickými a klinickými pracoviskami Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, predovšetkým s Ústavom lekárskej biológie, Ústavom lekárskej biochémie, s Klinikou pneumológie a ftizeológie.

- rozvoj a aplikácia nových endoskopických metód v torakochirurgii.

 

Realizované projekty:

APVV-20-0232 Spracovanie a analýza ultrasonografických videozáznamov pomocou umelej inteligencie. Hlavný riešiteľ: Technická univerzita v Košiciach - Fakulty elektrotechniky a informatiky

LISPER: Kód ITMS2014: 313011V446 - Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu život. Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Doba riešenia: 9/2019 - 6/2023

VEGA: 1/0336/12 „Sledovanie mikroRNA u pacientov s karcinómom pľúc.“ Zodp. riešiteľ: MUDr. Anton Dzian, PhD., spoluriešiteľ: doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. Doba riešenia: 2012-2015

Grant Ministerstva zdravotníctva SR: 2012/25-UKMA-2. Možnosti využitia miRNA v prevencii, včasnej diagnostike a personalizovanej terapii karcinómu pľúc a malignít gastrointestinálneho traktu. Zodp. riešiteľka: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. Ústav lekárskej biológie Spoluriešitelia: doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 2013-2015

APVV: APVV-0412-11 „Možnosti včasnej diagnostiky a predikcie rozvoja ochorenia u karcinómov pľúc.“ Zodp. riešiteľka: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. Ústav lekárskej biológie Spoluriešitelia: doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 1.7.2012 - 31.12.2015

Martinské centrum pre biomedicínu "Biomed Martin" ITMS: 26220220187 Odborní riešitelia: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 12/2013 – 09/2015

„Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení.“ kód ITMS 26220220153 Odborní riešitelia: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 12.9.2011 – 30.11.2014

Osobnosti

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.

Prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM

Atestovaný hrudníkový chirurg, prednosta  Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM, docent v odbore chirurgia, krajský odborník pre VÚC Žilina a Banská Bystrica v odbore hrudníková chirurgia, člen European Society of Thoracic Surgeons, vysokoškolský učiteľ.

Odborná prax:

od 1.7.2016 – doteraz:  Prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM

od 16.10.2013 – do 30.6.2016: zástupca prednostu Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM

od 2012 do 2013: odborný asistent, sekundárny lekár na Klinike hrudníkovej chirurgie JLFUK a UNM

od 2006 do 2012: interný doktorand, sekundárny lekár, neskôr odborný asistent na Chirurgickej klinike JLF UK a UN v Martine,

od 2005 – do 2006 – sekundárny lekár na chirurgickom oddelení NsP Žilina

Vzdelanie a príprava:

2016: habilitácia v odbore chirurgia

od 2013 – do 2014: atestácia v študijnom programe zdravotnícky manažment a financovanie na JLF UK Martin

od 2007 – do 2012: atestácia z hrudníkovej chirurgie, SZU Bratislava

od 2006 – do 2010: doktorandské štúdium – PhD., Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Od 1999 - do 2005: štúdium všeobecného lekárstva, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Publikačná činnosť:

http://alis.uniba.sk:9909/search/query?match_1=PHRASE&field_1=authid&term_1=827271&locale=sk&theme=EPC

 

Pripravte sa na hospitalizáciu

Odporúča sa, aby pacient telefonicky informoval na telefónnom čísle KHCH: 043/4203 415, 4203 908 o prípadnej zmene svojho zdravotného stavu, ktorá by znemožňovala vykonanie zákroku.

Pokiaľ máte naplánovanú hospitalizáciu v našom zariadení nezabudnite si so sebou vziať:

- občiansky preukaz

- kartičku poistenca

- zdravotnú dokumentáciu a čitateľné kópie vyšetrení a správ (ostávajú v dokumentácii KHCH)

- odporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu)

- aktuálne röntgenové snímky a CD s CT vyšetrením

- doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom

- ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil.

 

Počas hospitalizácie ďalej budete potrebovať: domácu obuv, župan, pyžamo, toaletný papier, hygienické potreby, uterák, 4 kusy elastického ovínadla s rozmermi 12 cm x 5 metrov.

Do nemocnice si môžete priniesť: mobilný telefón, tablet, knihu, časopisy a pod.

Mobilný telefón neodporúčame používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), na rádiodiagnostickej klinike, na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte: veľký finančný obnos, vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch, zlato a iné cennosti. Neodporúčame nosiť návštevám pacientov živé kvety (z hygienických dôvodov).  Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do depozitu UNM. Informácie Vám podajú službukonajúce sestry jednotlivých oddelení.

Predoperačné vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenia (nie staršie ako 3 týždne)

   FW, KO, KS + Rh faktor + č.v., Quick RČ (uvádzať RH), glykémia, Bi, GMT, ALT, Na, K, Cl, kreatinín, TPHA, moč chem., (B, C, A, Ubg, K)

    EKG + popis

    RTG hrudníka + popis (nie starší ako 3 mesiace)

    CT hrudníka na CD

    Bronchoskopia (v indikovaných prípadoch)

    Spirometria

    Interné predoperačné vyšetrenie

    Anestéziologické vyšetrenie realizujeme v UNM v deň príjmu pacienta

 

Poznámka:

- vyznačiť liekovú alergiu

- v čase operácie musí byť pacient aspoň 3 týždne po akútnom infekte

- ženy v období po menštruácii vysadiť antikoncepciu po dohovore s gynekológom

- lieky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi je nutné po dohode s ošetrujúcim lekárom vysadiť alebo zmeniť na inú liečbu

Pripravte sa na operáciu

Predoperačná dychová rehabilitácia:

Dlhodobá predoperačná príprava je zameraná predovšetkým na optimalizáciu pľúcnych funkcií pacienta a na motiváciu spolupracovať v pooperačnom období.

V dlhodobej predoperačnej príprave sa kladie dôraz na zákaz fajčenia 4-8 týždňov pred operačným zákrokom na zníženie výskytu pooperačných komplikácií.

Preto sa odporúča v domácom prostredí dýchanie proti odporu napríklad fúkanie balónov, fúkanie cez slamku do pohára s vodou.

Občianske združenie

                                    http://zdravepluca.sk/

Chcete podporiť činnosť KLINIKY HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE?

Darujte 2% z dane pre občianske združenie ZDRAVÉ PĽÚCA.

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 51482631
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): ZDRAVÉ PĽÚCA
Sídlo: Diaková 105, 03802 Diaková

Využitie vašich darov

Liga proti rakovine Slovenskej republiky poskytla finančné prostriedky Klinike hrudníkovej  chirurgie  UNM na zakúpenie: digitálnych odsávacích drenážnych systémov, nebulizátorov, sonografického prístroja, pulzných oxymetrov, čelovej operačnej lampy, enterálnej pumpy.

Občianske združenie ZDRAVÉ PĽÚCA získalo grant z Grantového programu BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE pre ORGANIZÁCIE od Nadácie pre deti Slovenska na projekt „Zvýšenie kvality starostlivosti o pacientov".  Zámerom projektu bolo zvýšiť komfort pacientov počas hospitalizácie, pre ktorých je už samotná hospitalizácia v nemocnici významným stresujúcim faktorom, zrýchliť diagnostiku pooperačných komplikácii, naďalej zlepšovať hygienické štandardy Kliniky hrudníkovej chirurgie a znížiť množstvo nemocničných nákaz, ktoré sú významným rizikom u pacientov po torakochirurgických operáciách. Z poskytnutých finančných prostriedkov v hodnote 10000 Eur sme na Klinike hrudníkovej chirurgie UNM zrealizovali nákup a inštaláciu klimatizačných jednotiek pre 4 pacientske izby a ambulanciu, nákup mobilného 12 kanálového EKG prístroja a nákup uzavretého germicídneho žiariča. Za pomoc a poskytnuté finančné prostriedky Nadácii pre deti Slovenska ďakujeme.

Občianske združenie ZDRAVÉ PĽÚCA darovalo pre pacientov na Klinike hrudníkovej chirurgie: dovybavenie torakoskopickej veže v celkovej sume 10 000 €.

Občianske združenie ZDRAVÉ PĽÚCA darovalo pre pacientov na Klinike hrudníkovej chirurgie: kompresný systém Kendall SCD 700  v celkovej sume 2500 €.

Občianske združenie ZDRAVÉ PĽÚCA podporilo organizáciu workshopov "Drenáž hrudníka".

 

 

 

Oznamy

Klinika hrudníkovej chirurgie hľadá lekára.

Rozmýšľaš o hrudníkovej chirurgii?

Chceš pracovať v dynamickom tíme našej kliniky, s najmodernejšími metódami a technológiami v hrudníkovej chirurgii?

Okrem diagnostickej a liečebno-preventívnej činnosti máš tiež záujem aj o vedecké napredovanie? 

Garantujeme príjemné pracovné prostredie, skoré zapojenie do operatívy a atestáciu z hrudníkovej chirurgie , možnosť doktorandského štúdia a vedeckého rastu.

Záujemcovia prosím napíšte na: anton.dzian@uniba.sk, dohodneme si stretnutie.

 

                                                                                                                                            doc.  MUDr. Anton  D Z I A N, PhD.

                                                                                                                                                                     prednosta

                                                                                                                                       Klinika hrudníkovej chirurgie JLF UK v Martine

 

Ambulancia kliniky hrudníkovej chirurgie

Lekár:doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., MUDr. Ivan Fučela, MUDr. Marek Malík, PhD., MUDr. Milan Dzetkulič
Sestra:Mgr. Mária Erteľová

Telefón:043/4203415, 4203908, Konziliárny mobil: 0907 818 944
Počet ošetrení za rok:2000

Ordinačné hodiny:

Ambulancia kliniky hrudníkovej chirurgie sa nachádza na prízemí nového chirurgického pavilónu. Ambulancia poskytuje kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť pacientom s chirurgickým ochorením hrudníka.

Ordinačné hodiny: denne 7.00 – 9.00 hod. (príjem pacientov)

         denne 13.00 – 15.00 hod. (konzultácie, vyšetrenia, kontroly) - na vyšetrenie sa netreba objednávať, ale prosím uprednostnite možnosť objednania cez internet: 

https://www.objednatvysetrenie.sk/vyber-druhu-vysetrenia.html?page_id=89960&zid=64321 

 

Ambulancia pre pacientov s deformitami hrudníka

Ambulancia pre deformity hrudníka sa nachádza v 5. pavilóne v zníženom prízemí v priestoroch detskej chirurgie.

Objednanie cez:

https://www.objednatvysetrenie.sk/vyber-druhu-vysetrenia.html?page_id=89960&zid=130444

V roku 2023 bude ambulnacia pre dedormita hrudníka v nasledovných termínoch ( od 8:30 hod do 12:00hod.):

Január                       20.                                          Júl                  14.       28.

Február         3.         17.                                          August           11.       25.

Marec             10.       31.                                          September     29.

Apríl                          21.                                          Október         13.       27.

Máj                 5.         26.                                          November      10.

Jún                 9.         23.                                          December      8.         22.

 Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.