Klinika infektologie a cestovnej medicíny

Profil pracoviska

 

 

 

 
Na vyšetrenie je nutné sa preukázať cestovným pasom!!!

 

 

 

 

Klinika infektológie a cestovnej medicíny (KIaCM)  sa nachádza na prízemí pavilónu č. 5 s označením 5/1. Svoje služby poskytuje na 22 lôžkach (z toho 4 lôžka Jednotky intenzívnej starostlivosti) a v 4 špecializovaných ambulanciách:

 • Príjmová infektologická ambulancia  
 • Ambulancia chronických vírusových hepatitíd 
 • Ambulancia pre cudzokrajné choroby
 • Ambulancia pre liečbu a dispenzariáciu HIV/AIDS pozitívnych osôb.

Akútna ambulantná starostlivosť  je zabezpečovaná  24 hodín denne.  Viac informácií o činnosti jednotlivých ambulancií sa dozviete v priečinku „Ambulancie“.

Pomoc pri zvládnutí Vášho ochorenia Vám poskytne tím odborných pracovníkov, ktorý sa skladá zo 9 lekárov so špecializáciou infektológ, 2 lekárov zaradených do špecializačného odboru infektológia, 14 zdravotných sestier so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, resp. v odbore pediatria, 6 sanitárov a 1 administratívny pracovník.  

KIaCM poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť  pre deti a dospelých  v celom spektre infekčných ochorení vrátane  importovaných nákaz, v ktorých má priamu úlohu infekčný pôvodca - vírus, baktéria, pleseň, parazit, príp. iný vyvolávateľ infekcie (napr. toxín) s výnimkou tuberkulózy a pohlavných chorôb.

V rámci kapacitných možností klinika zabezpečuje  izoláciu pacientov s nemocničnými infekciami, izoláciu dospelých osôb pri podozrení na karanténne ochorenie (napr. vírusová žltačka) a tiež osôb s podozrením na importovanú infekciu (napr. horúčka dengue, malária....)

Ďalším špecifikom je poskytovanie regionálnych a nadregionálnych konziliárnych a telefonických konzultačných služieb v odbore infektológia a cestovná medicína.

V roku 2011 bolo na KIaCM Ministerstvom zdravotníctva  SR schválené Centrum pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu, Centrum pre diagnostiku a liečbu chronických vírusových hepatitíd a v roku 2012 Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb.

Okrem liečebno-preventívnej starostlivosti vykonáva naše pracovisko i pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. K pedagogickej pregraduálnej  činnosti patrí hlavne výučba našich a zahraničných  poslucháčov 5. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty UK. V postgraduálnej pedagogickej činnosti je to okrem iného predatestačná výchova lekárov špecializovaného študijného programu Infektológia, spoločného internistického kmeňa a výchova interných a externých doktorandov.

 

Kontakt:

sekretariát        4203 539     
lôžkové oddelenie       4203 712
JIS     4203 721

Ambulancia pre cudzokrajné choroby

Príjmová infektologická ambulancia

    4203 637

     4203 707

 

ORDINAČNÉ  HODINY 

Plánované odbery biologického materiálu v pracovných dňoch

 od 7.00 hod. do 8.00 hod. nalačno

Telefón:  043/4203 707

   PONDELOK

7.00 – 10.00

13.00 – 15.00

Ambulancia pre liečbu chronických vírusových hepatitíd

(objednaní pacienti)

MUDr. D.Krkoška, PhD.,MBA

MUDr. E. Mazúchová

10.00 - 15.00

Príjmová infektologická ambulancia

MUDr. G. Vestenická

  UTOROK

7.00 – 10.00

 

Ambulancia pre liečbu chronických vírusových hepatitíd

(objednaní pacienti)

MUDr. D.Krkoška, PhD.,MBA

MUDr. E. Mazúchová

07.00 – 15.00

Príjmová infektologická ambulancia

MUDr. Vestenická 

  STREDA

7.00 – 10.00

Ambulancia pre liečbu chronických vírusových hepatitíd

(objednaní pacienti)

MUDr. D.Krkoška, PhD.,MBA

MUDr. E. Mazúchová

10.00 - 15.00

Príjmová infektologická ambulancia

MUDr. G. Vestenická

    ŠTVRTOK

7.00 – 10.00

13.00 – 15.00

Ambulancia pre liečbu chronických vírusových hepatitíd

(objednaní pacienti)

MUDr. D.Krkoška, PhD.,MBA

MUDr. E. Mazúchová

10.00 - 15.00

Príjmová infektologická ambulancia

MUDr. G. Vestenická

   PIATOK

07.00 – 15.00

Príjmová infektologická ambulancia

MUDr. G. Vestenická 

 

Telefonické informácie

v pracovné dni v čase od 13.00 do 14.00 hod.

 

 

ORDINAČNÉ  HODINY

Lekár:   doc.MUDr. Katarína Šimeková, PhD., tel.: 043 4203 386  e-mail: simekova@jfmed.uniba.sk

Sestra:  Bc. Anna Roľková, tel.: 043 4203 637, e-mail: kiacm@unm.skzasielanie údajov

              AMBULANCIA PRE CUDZOKRAJNÉ CHOROBY

 

Vyšetrenie, odbery

Konzultácie, očkovanie

Pondelok

Neordinuje

Neordinuje

Utorok

7,00 – 12,00

Neordinuje

Streda

Neordinuje

13,00 – 14,00

Štvrtok

7,00 – 12,00

13,00 – 14,00

Piatok

7,00 – 12,00

Neordinuje

Vybavujeme len vopred objednaných  klientov  v našom on-line systéme:

 • www.unm.sk ,  Ambulancia pre cudzokrajné choroby,  Doc.MUDr. Katarína Šimeková,PhD.

 

alebo  telefonicky    043 4203 994,   043 4203 995   (klientske centrum UNM)

 

The ambulance for foreigners will be closed from 4.7. to 16.7.2022 and from 8.8. to 15.8.2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AMBULANCIA PRE LIEČBU A DISPENZARIZÁCIU

HIV/AIDS POZIT.OSôB

Pondelok

8,00-11,00

Utorok

Neordinuje

Streda

8,00-11,00

Štvrtok

Neordinuje

Piatok

Neordinuje

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo ordinačných hodín  len po dohovore s doc.MUDr. Šimekovou, PhD.

na tel.: 043 4203 386,      043 4203 223

Osobnosti

doc.MUDr. Katarína Šimeková,PhD. - prednostka kliniky

doc.MUDr. Katarína Šimeková,PhD.

prednostka kliniky

Prednostka kliniky od 1. septembra 2016

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA - zástupca prednostu

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

zástupca prednostu

Názov a adresa zamestnávateľa

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

 

 

Odborná prax

Od - do

 

Október 2014 – doteraz: riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin (UNM)

Október 2014 – doteraz: lekár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny  

                                        UNM

2006 – september 2014: námestník riaditeľa UNM pre úsek LPS

Od 1995 – október 2014: zástupca prednostu Kliniky infektológie

                                         a cestovnej medicíny UNM

Od 1984 do 1995: sekundárny lekár Kliniky infektológie a cestovnej 

                               medicíny UNM

Od 1980 do 1984: sekundárny lekár Internej kliniky UNM

 

 

Pracovné zaradenie

Riaditeľ – štatutárny orgán UNM, lekár-infektológ

 

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Manažment v zdravotníctve, diagnostika a liečba v infektológii, vedecko-výskumná činnosť

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

 

 

 

 

Vzdelávanie a príprava

 

 

Od – do

 

 

 

 

 

Od 2010 do 2012 „Executive Sales Management MBA Program“, Sales Manager Akademie, Viedeň

Od 1989 do 2005  dizertácia, LF UK Bratislava

Od 1984 do 1987 atestácia z prenosných chorôb, SZU Bratislava

Od 1980 do 1984 atestácia z interného lekárstva I. stupňa, SZU Bratislava

Od 1973 do 1979 štúdium v odbore všeobecné lekárstvo, JLF UK Martin

Od 1969 do 1973 štúdium na Gymnáziu V.P.Tótha, Martin

Od 1960 do 1969 štúdium na základnej škole, Martin

 

Názov získanej kvalifikácie

 

 doktor medicíny – MUDr.

špecialista v odbore interné lekárstvo I. stupňa

špecialista v odbore prenosné choroby

philosophiae doctor – PhD

Master of Business Administration – MBA

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

 

 

 

Sales Manager Akademie, Viedeň

Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského Martin

Gymnázium V. P. Tótha Martin

Základná deväťročná škola, Martin

 

Osobná spôsobilosť

Materinský jazyk

 

slovenský jazyk

 

Ďalšie jazyky

 

 

Sebahodnotenie

 

Porozumenie

Hovorenie

Písanie

 

Európska úroveň (*)

 

Počúvanie

Čítanie

Ústna interakcia

Samostatný ústny prejav

 

anglický jazyk

 

B1

B1

A2

A2

A2

 

nemecký jazyk

 

B1

B1

B1

B1

B1

 

ruský jazyk

 

B1

B1

B1

B1

A2

 

 

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

 

 

 

 

Organizačné zručnosti

Riadenie ľudských zdrojov (UNM má 2041 zamestnancov)

Príprava a realizácia projektov

Manažérske schopnosti (prax a získané manažérske vzdelanie v zdravotníctve)

 

Technické zručnosti

Znalosti systémov manažérstva kvality a ich úspešná implementácia v UN Martin

Znalosti zdravotníckych technológií a prístrojovej techniky

Základné znalosti procesov verejného obstarávania

 

Počítačové zručnosti

Dobré znalosti MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

Internet Explorer, užívateľská úroveň

 

Ďalšie zručnosti

 

Šport (plávanie, lyžovanie, vysokohorská turistika)

Jednoduché stavebné práce, záhradkárske práce

 

Vodičský preukaz

Vodičský preukaz skupiny B

 

                     

 

Zoznam publikačnej činnosti

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 123):

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (2)

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (5)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (23)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (13)

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (2)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (8)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (27)

AFK Postery zo zahraničných konferencií (2)

AFL Postery z domácich konferencií (1)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2)

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (18)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (4)

BGG Štandardy, normy (1)

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (1)

GHG Práce zverejnené na internete (1)

 

Štatistika ohlasov (200):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (13)

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (14)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (16)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (152)

 

Mgr. Edita Trtílková - vedúca sestra

Mgr. Edita Trtílková

vedúca sestra

Kontakt do zamestnania:     

043/4203 513,  0918 941 639

trtilkova@unm.sk

 

Pracovné skúsenosti

1985 – 1999            Infekčná klinika MFN – zdravotná sestra pri lôžku v trojsmennej  prevádzke

1999 – 2018            Infekčná klinika MFN (KIaCM UNM) – staničná sestra

2018 -  trvá             Klinika infektológie a cestovnej medicíny (KIaCM) – vedúca sestra 

 

Vzdelanie

2001 – 2006             Trnavská univerzita FZaSP – odbor ošetrovateľstvo

1982 – 1984             SZŠ – nadstavbové štúdium – zdravotná sestra

1978 – 1982             Gymnázium Viliama Paulínyho-Tótha 

 

Doplnkové vzdelanie

1995 – 1996             Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve  –   PŠŠ –  Starostlivosť o dospelých

2004                         Slovenská zdravotnícka univerzita  –  Manažment  v zdravotníctve

 

 

Jazykové znalosti

pasívne – ruský jazyk, nemecký jazyk

 

 

Počítačové znalosti

 

Užívateľské programy UNM : Medea, Fons

ECDL certifikát : Windows, Word, Excel, PowerPoint

pokročilá:  internet, e-mail

 

Ostatné

Držiteľ vodičské preukazu sk. B

 

 

Oznamy

The ambulance for foreigners will be closed from 15.8. to 2.9.2022.

Ambulancia pre cudzokrajné choroby a HIV ambulancia bude v dňoch 15.-2.9.2022 zatvorená z dôvodou rekoštrukcie. 

 

 

 

Príjmová infektologická ambulancia

Lekár:MUDr. Gabriela Vestenická
Sestra:Bc. Anna Roľková; Katarína Ďudíková

Telefón: 043/4203 /707
Ordinačné hodiny:

 

Dovoľujeme si vás informovať,

 

že dňa 25.11.2022, t.j. v piatok,

bude z technických príčin uzavretá ambulancia Kliniky infektológie a cestovnej medicíny.

 

Zdravotná starostlivosť bude poskytnutá iba akútnym pacientom.

 

 

Za pochopenie vám ďakujeme.

 

 

                                       doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.,v.r.

                            prednostka KIaCM

 

 

 

 

 

 

 

Plánované odbery biologického materiálu  od 07.00 hod. do 09.00 hod. 

Telefonické informácie v pracovné dni v čase od 13 hod. do 14 hod.

Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 10:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 10:00 – 15:00
Štvrtok 10:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00

Príjmová infektologická ambulancia sa zameriava na bežnú ambulantnú činnosť v diagnostike infekčných ochorení, ich liečbe, kontrole po liečbe infekčných ochorení. Slúži pre potreby detských aj dospelých  pacientov. Poskytuje služby pre pacientov z okresov Martin, Turčianske Teplice, Žilina a regiónu Kysúc a Oravy.

Na vyšetrenie je potrebné priniesť:

 • odosielajúci lístok od svojho všeobecného lekára  (pri akútnych stavoch nie je potrebný)
 • platný preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu

 


Ambulancia chronických vírusových hepatitíd

Lekár:MUDr. Dušan Krkoška, PhD.,MBA / MUDr. Eva Mazúchová
Sestra:Danica Mináriková

Telefón:043/ 4203 707
Ordinačné hodiny:

Plánované odbery biologického materiálu  od 07.00 hod. do 09.00 hod.

Telefonické informácie v pracovné dni v čase od 13 hod. do 14 hod.

Mimo ordinačných hodín je možné vyšetrenie po telefonickom dohovore s lekárom.

Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Utorok 07:00 - 10:00
Štvrtok 07:00 - 10:00

Ambulancia  zabezpečuje:

 • komplexnú diferenciálnu diagnostiku chronických vírusových hepatitíd
 • posúdenie vhodnosti liečby, ktorá záleží od typu, štádia a aktivity choroby
 • nastavenie na liečbu a jej manažment
 • sledovanie pacientov počas liečby a jej dispenzarizáciu po jej ukončení

Na vyšetrenie je potrebné priniesť:

 • odosielajúci lístok od svojho všeobecného lekára (pri 1. vyšetrení )
 • platný preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu

Ambulancia pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu

Ordinačné hodiny:

Vážení klienti,

v čase 19.12.2022-7.1.2023 bude

Ambulancia  pre cudzokrajné choroby a 

Ambulancia pre HIV/AIDS pozitívnych osôb

 zatvorená z dôvodu dovolenky.

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

Lekár:   doc.MUDr. Katarína Šimeková, PhD., tel.: 043 4203 386  e-mail: simekova@jfmed.uniba.sk

Sestra:  Danica Mináriková, tel.: 043 4203 637, e-mail: kiacm@unm.skzasielanie údajov

 

 

Vyšetrenie, odbery

Konzultácie, očkovanie

Pondelok

Neordinuje

Neordinuje

Utorok

7,00 – 11,00

Neordinuje

Streda

Neordinuje

12,45 – 13,45

Štvrtok

7,00 – 11,00

12,45 – 13,45

Piatok

7,00 – 11,00

Neordinuje

 

 

Vybavujeme len vopred objednaných  klientov  v našom on-line systéme:

 • www.unm.sk ,  Ambulancia pre cudzokrajné choroby,  Doc.MUDr. Katarína Šimeková,PhD.

alebo  telefonicky    043 4203 994,   043 4203 995   (klientske centrum UNM)


 

 

Ambulancia poskytuje:

 • poradenské služby pre cestovateľov, očkovanie proti nebezpečným ochoreniam.

Očkovaniu je potrebné venovať náležitú pozornosť a dostatočný časový priestor. Vzhľadom na to, že niektoré očkovania majú viacdávkovú schému, je vhodné konzultovať očkovanie minimálne 6-8 týždňov pred odchodom. Lekár podľa destinácie, charakteru a dĺžky pobytu a aj podľa zdravotného stavu cestovateľa zostaví individuálny očkovací plán. V prípade návštevy krajín, kde sa vyskytuje malária odporučí aj antimalarickú profylaxiu, ktorú  je potrebné počas pobytu užívať.

 • konziliárne vyšetrenia pri zdravotných problémoch po návrate z cudziny,
 • lekárske prehliadky občanov  plánujúcich dlhodobý pobyt v cudzine,
 • vstupné lekárske prehliadky u cudzincov žiadajúcich o pobyt na území SR.

Všetky výkony ambulancie sú na priamu platbu.
 

Spoplatnené služby:

 

Orientačná cena vyšetrenia dospelého cudzinca žiadajúceho o pobyt  (vrátane COVID 19) je 230,00 €


Ambulancia pre liečbu a dispenzariáciu HIV/AIDS pozitívnych osôb

Lekár:doc.MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
Sestra:Danica Minariková

Telefón:lekár 043/ 4203 386, sestra 043/4203 637
Ordinačné hodiny:

 

Pondelok

7,00-10,00

Utorok

Neordinuje

Streda

7,00-10,00

Štvrtok

Neordinuje

Piatok

Neordinuje

 

 

 

 

 

 

 

 

Noví pacienti sa hlásia telefonicky. 

Mimo ordinačných hodín  len po dohovore s doc.MUDr. Šimekovou, PhD.  na tel.č.:   043 4203 386,      043 4203 223

 

 

 


 

Ambulancia poskytuje:​

 • základnú diagnostiku infekcie HIV v spolupráci s príslušnými laboratórnymi pracoviskam
 • posúdenie vhodnosti liečby
 • nastavenie na liečbu
 • sledovanie pacientov počas liečby
 •  

Na vyšetrenie je potrebné priniesť:

 • lístok od odosielajúceho lekára (pri 1.vyšetrení)
 • platný preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu

Medical examination for foreigners

Ordinačné hodiny:

Please be advised that the Department of Tropical Diseases and the HIV/AIDS Clinic

Will be closed from  19.12.2022 – 7.1.2023

Our apology for any inconvenience this may cause.

 

Thank you for your understanding.

 

In order for a foreigner to be granted a temporary residence permit in the Slovak Republic, a medical examination certificate must be submitted to the Police department for foreigners, confirming that the person concerned does not suffer from a disease which might be a risk to public health.

The medical certificate must not be older than 30 days, and can only be obtained in selected Slovak healthcare facilities.

The medical examination for foreigners applying for temporary residence in the Slovak Reublic is carried out by the Ambulancia pre cudzokrajné choroby [Outpatient Clinic for Tropical Diseases] which can be found in the Klinika infektológie a cestovnej medicíny [Clinic of Infectology and Travel Medicine] of the University Hospital Martin (pavilion no. 5).

The opening hours for the Outpatient Clinic for Tropical Diseases are on Tuesdays, Thursdays and Fridays from 7 to 11.

The medical examination need to be ordered in  advance at  www.objednatvysetrenie.sk   Ambulancia tropickej medicíny or at www.unm.sk /online objednávanie / Ambulancia pre cudzokrajné choroby,  Doc.MUDr. Katarína Šimeková,PhD.

We ask applicants to write emails in Slovak where possible.

For the medical examination, the applicant will undergo a blood test, chest X-ray and anal swab. The results of the examination are available within one week.

The price of the medical examination is up to 136,50 EUR and for child up to 15 is 29,60 EUR.Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.