Klinika nukleárnej medicíny

Profil pracoviska

Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK je druhým najstarším pracoviskom nukleárnej medicíny na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 1968 malo toto pracovisko ako jedno z mála v bývalom Československu okrem ambulantnej aj posteľovú časť, ktorá bola vytvorená najmä pre liečbu ochorení štítnej žľazy aplikáciou rádioaktívneho jódu 131I.

Hlavným zameraním KNM UNM a JLF UK je poskytovanie liečebno-preventívnej a diagnostickej činnosti pomocou rádionuklidov (otvorených žiaričov).

V in vivo rádionuklidovej diagnostike (aplikácia rádiofarmák – diagnostík do organizmu pacienta) tvoria podstatnú časť scintigrafické vyšetrenia skeletu, obličiek, funkčná hepatobiliárna scintigrafia, vyšetrenie perfúzie pľúc pri podozrení na embolizáciu v riečisku arterie pulmonalis a pod. Okrem štandardných vyšetrení sa vykonávajú v rámci finančných možností aj technicky a ekonomicky najnáročnejšie in vivo rádionuklidové vyšetrenia pre severnú časť stredného Slovenska.

Na KNM UNM a JLF UK boli od roku 2005 hospitalizovaní len pacienti s hlavnou diagnózou C73 zhubný nádor štítnej žľazy (diferencovaný karcinóm štítnej žľazy - liečba rádioaktívnym jódom a kontrola po liečbe) a pacienti s malígnou endokrinnou orbitopatiou (liečba rádioaktívnym jódom).

V minulosti sa vykonávala ambulantná rádionuklidová liečba ochorení kĺbov (rádionuklidová synoviortéza). V roku 2006 pracovisko získalo certifikát pre prípravu a ambulantnú aplikáciu 90Y-značeného Zevalinu® pre liečbu dospelých s rituximabom pri relapsoch alebo odolnosti CD20+ folikulárnych B-buniek non-Hodgkinových lymómov (NHL).

V rokoch 2008 až 2013 klinika NM spolupracovala na klinickom skúšaní 223Ra radium dichloride, ktorý sa pod názvom Xofigo® môže v súčasnosti už používať aj na Slovensku na ambulantnú liečbu dospelých pacientov s kastrát-rezistentným karcinómom prostaty, so symptomatickými kostnými metastázami bez prítomnosti viscerálnych metastáz.

Klinika nukleárnej medicíny je výučbovým zdravotníckym zariadením pre teoretickú a praktickú výučbu nukleárnej medicíny. Výučba prebieha na diagnostickej i lôžkovej časti kliniky. 

Liečba

Na lôžkovom oddelení Kliniky nukleárnej medicíny sú od roku 2005 hospitalizovaní len pacienti s hlavnou diagnózou C73 zhubný nádor štítnej žľazy (diferencovaný karcinóm štítnej žľazy - liečba rádioaktívnym jódom a kontrola po liečbe) a pacienti s malígnou endokrinnou orbitopatiou. Rádioaktívny jód 131I je pacientom aplikovaný vo forme želatínových kapsúl.

Lôžková časť má sedem izieb s celkovým počtom lôžok 11 (štyri jednoposteľové, dve dvojposteľové a jednu trojposteľovú). Každá izba má vlastné hygienické zariadenie (WC, sprchu a umývadlo), napojené vákuovou kanalizáciou na stanicu likvidácie odpadových vôd po liečbe otvorenými žiaričmi. 

Od novembra 2017 realizujeme terapiu pomocou 131I u pacientov s tyreotoxikózou.

Upozorňujeme, že návštevy pacientov hospitalizovaných na oddelení Kliniky nukleárnej medicíny nie sú povolené

 

 

 

    

Diagnostika

Prehľad vykonávaných diagnostických vyšetrení

Pohybový systém -  Trojfázová scintigrafia skeletu
  Celotelová scintigrafia skeletu                                                                                       
  Scintigrafia kostnej drene
Nefrológia -  Statická scintigrafia obličiek DMSA
  Dynamická scintigrafia obličiek MAG3 a DTPA
  Kaptoprilový test
CNS -  SPECT regionálneho prietoku krvi mozgom
  DaTScan: scintigrafia presynaptických dopaminergných transportérov
  Diferenciálna diagnostika M. Parkinson a Parkinson+ syndrómov (123I-MIBG)
Pľúca -  Perfúzna scintigrafia pľúc
GIT -  Dynamická scintigrafia slinných žliaz
  Scintigrafia hepatobiliárneho systému
  Scintigrafická diagnostika hemangiómu
  Scintigrafická diagnostika Meckelovho divertikula a krvácania do GITu
  Scintigrafia evakuácie žalúdka
Scintigrafia zápalu -  Leukoscintigrafia 99mTc značenými autológnymi leukocytmi 
Lymfatický systém -  Scintigrafická lokalizácia „sentinelovej uzliny“
  Lymfoscintigrafia
Terapeutiké aplikácie -  Xofigo®: liečba metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty
Onkológia -  Scintigrafia nádorov na receptorovej úrovni pomocou 111In (octreoscan)
  Mammoscintigrafia 
Endokrinológia -  Scintigrafia štítnej žľazy
  Scintigrafia prištítnych teliesok
  Scintigrafia nadobličiek a extraadrenergného tkaniva pomocou 123I-MIBG
Kardiológia -  Perfúzna scintigrafia myokardu (záťažové/kľudové SPECT vyšetrenie)
  Scintigrafia sympatickej inervácie srdca (123I-MIBG)
   
   

Gamakamera E.Cam firmy Siemens

Pedagogická činnosť

Okrem liečebno-preventívnej a diagnostickej činnosti sa pracovníci kliniky venujú výučbe poslucháčov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (vrátane zahraničných študentov) a študentom nelekárskych študijných programov.

 

Pripravte sa na hospitalizáciu

Vážení pacienti, dostavte sa v určený deň na oddelenie KNM v raňajších hodinách - do 08.00 hod.

So sebou si prineste:

 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz)
 • platný preukaz poistenca
 • osobné hygienické potreby, prezuvky
 • lieky, ktoré užívate v dostatočnom množstve (predpokladaná dĺžka hospitalizácie je 5 - 7 dní)
 • výsledky vyšetrení od Vášho endokrinológa a zdravotnú kartu (v prípade, že ošetrujúci lekár odmietne vydať zdravotnú kartu, žiadame o jej výpis) 

V prípade vážnych dôvodov, ktoré Vám bránia nástupiť na liečbu nám to oznámte vopred (najneskôr vo štvrtok pred nástupom) na ďalej uvedený telefonický alebo e-mailový kontakt:

043/42 03 866, daniel.evin@unm.sk - zástupca prednostu 

043/42 03 293, sekrknm@unm.sk - sekretariát kliniky

Lôžkové oddelenie disponuje bezplatným bezdrôtovým pripojením do siete internetu cez štandard Wi-Fi.

Kontakty

prednosta kliniky: MUDr. Hubert Poláček, Ph.D. 043/42 03 509 hubert.polacek@unm.sk
zástupca prednostu: MUDr. Daniel Evin 043/42 03 866 daniel.evin@unm.sk
       
lekári: MUDr. Anna Fukasová 043/42 03 501 anna.fukasova@unm.sk
  MUDr. Terézia Čapková 043/42 03 667 terezia.capkova@unm.sk
  MUDr. Daniela Klongová 043/42 03 667 daniela.klongova@unm.sk
  MUDr. Martin Fabšík 043/42 03 200 martin.fabsik@unm.sk
farmaceut: Mgr. Marta Paludová 043/42 03 835 043/42 03 667 marta.paludova@unm.sk
vedúca sestra: Mgr. Jana Vidláková 043/42 03 822 jana.vidlakova@unm.sk
iný zdrav. zam.: Ing. Miloš Hruška 043/42 03 200 milos.hruska@unm.sk
sekretariát: Ing. Michaela Krajčovičová 043/42 03 293 sekrknm@unm.sk
      michaela.krajcovicova@unm.sk
ambulancia SVaLZ:   043/42 03 105  
lôžková časť:   043/42 03 837  
       

 


 

 

 

 

Ambulancia Kliniky nukleárnej medicíny

Lekár:MUDr. Evin, MUDr. Fukasová, MUDr. Poláček, Ph.D.
Sestra:J. Vandlíková, J. Božeková

Adresa kliniky: Klinika nukleárnej medicíny UNM, Kollárova 2, 036 01  Martin

Telefón: 043/ 42 03 105  

Ordinačné hodiny: pondelok až piatok 7.00 - 14.00 hod.

Základné informácie: na vyšetrenie sa môžete objednať zaslaním žiadanky o vyšetrenie rádiofarmakom od odporúčajúceho lekára na adresu kliniky alebo osobne. Poštou Vám bude zaslaná pozvánka na vyšetrenie s presným časom a dátumom vyšetrenia. Žiadame Vás o dodržanie plánovaného dňa a času diagnostického vyšetrenia! V prípade, že sa nemôžete na vyšetrenie v deň objednania dostaviť, oznámte to v dostatočnom časovom predstihu telefonicky na číslo ambulancie 043/ 42 03 105 alebo sekretariátu kliniky 043/ 42 03 293.

Žiadame pacientov prichádzajúcich na scintigrafické vyšetrenie aby si pripravili:

 • zdravotnú dokumentáciu
 • platný občiansky preukaz
 • platný preukaz poistenca

Pokyny týkajúce sa vyšetrenia:

 • Vyšetrenie sa uskutoční po podaní malého množstva rádioaktívnej látky, obvykle do žily predlaktia, za účelom zobrazenia vyšetrovaného orgánu.
 • Dávka rádioaktívnej látky, ktorú pacient dostane pri gamagrafickom vyšetrení je podobná a vo väčšine prípadov niekoľkokrát nižšia ako pri bežnom röntgenovom vyšetrení. Pre pacienta nepredstavuje žiadne riziko.
 • V záujme minimalizácie pôsobenia žiarenia sa v deň Vášho vyšetrenia neodporúča blízky kontakt najmä s deťmi. Pod tým sa myslí nebrať ich do náručia a nespať s nimi v jednej miestnosti, vo všeobecnosti udržiavať od nich čo najväčšiu vzdialenosť. Tieto opatrenia sa týkajú aj kontaktu s tehotnými ženami. Nemajte však obavy z vplyvu žiarenia na Vaše dieťa. V záujme určenia správnej diagnózy sa u nás vyšetrujú aj celkom malé deti a novorodenci.
 • Upozornenie:
  • Sprevádzajúce osoby musia byť staršie ako 18 rokov!
  • Je neprípustné aby Vás na vyšetrenie sprevádzali tehotné ženy!
  • Ak máte podozrenie na tehotenstvo, je Vašou povinnosťou nám túto skutočnosť oznámiť ešte pred podaním rádioaktívnej látky!
  • Tehotným ženám je vstup na oddelenie nukleárnej medicíny ZAKÁZANÝ!
 • Informujte sa aké opatrenia je nutné dodržať, ak dojčíte dieťa.
 • V prípade potreby uprednostňujeme deti a pacientov so závažným zdravotným stavom.

Cenník vyšetrení

Uvedené ceny vyšetrení sú orientačné. Môžu sa meniť v závislosti od počtu vykázaných zdravotných výkonov a ceny aplikovaného rádiofarmaka. 

Typ vyšetrenia Cena (€)
 Perfúzna scintigrafia pľúc 126,58   
 SPECT regionálneho prietoku krvi mozgom 393,88   
 Dynamická scintigrafia slinných žliaz 86,32   
 Leukoscintigrafia 337,22   
 Octreoscan - diagnostika nádorov 1 187,62   
 Celotelová statická scintigrafia skeletu 130,52   
 Sentinelova uzlina 230,32   
 Scintigrafia evakuácie žalúdka 107,51   
 Meckelov divertikul (99m-Tc) 88,24   
 Vyšetrenie myokardu - pokoj 314,56   
 Vyšetrenie myokardu - záťaž 238,48   
 Lymfoscintigrafia 121,70   
 Prištítne telieska 227,08   
 Rádionuklidová cholescintigrafia 105,92   
 SPECT  33,60   
 DatScan (123I) 1 286,03   
 Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky 61,31   
 Statická scintigrafia obličiek DMSA 56,70   
 Dynamická scintigrafia obličiek DTPA 84,01   
 Dynamická scintigrafia obličiek MAG3 57,06   
 Rádionuklidová liečba kostných metastáz - XOFIGO 3 994,00   

 


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.