Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

Profil pracoviska

HISTÓRIA

Ústav pracovného lekárstva bol konštituovaný 1.1.1951. Riaditeľom sa stal MUDr. Branislav Geryk. V roku 1952 bola od ústavu odčlenená hygiena práce, ktorá prešla do pôsobnosti Krajskej hygienickej stanice (KHS) Žilina. Zo zostávajúcej časti ústavu bolo vytvorené Oddelenie chorôb z  povolania, ktoré organizačne podliehalo KHS. Zavedením fotokolorimetrie v roku 1952 boli položené základy pre budúce biochemické a neskôr toxikologické laboratórium.

1. augusta 1956 bolo oddelenie sídliace v suteréne pavilónu 5. rozšírené o lôžkovú časť. Z pôvodných 10 lôžok sa postupne lôžková kapacita rozširovala a pri osamostatnení v  r. 1962 malo oddelenie 20 lôžok, ambulantnú a laboratórnu časť. Presťahovanie oddelenia v roku 1970 do pavilónu 7 umožnilo ďalšie rozšírenie lôžkovej kapacity až na 30 lôžok. Od roku 2003 v rámci redukcie lôžkového fondu v celej SR postupne dochádza k znižovaniu lôžkovej kapacity kliniky.

Začiatky pedagogickej činnosti ústavu súvisia so zahájením výučby na LF UK v Martine v roku 1962. Pracovisko bolo v tomto období začlenené do katedry paraklinických disciplín II. Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva bolo v roku 1980 oddelenie transformované na kliniku pracovného lekárstva, ktorá bola najskôr súčasťou katedry pľúcneho, pracovného a  telovýchovného lekárstva, neskôr katedry internej medicíny II, ktorej vedúcimi boli v rokoch 1981 - 1991 prof. MUDr. Ondrej Haľák, CSc. a do zrušenia katedier,  prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.  V roku 1974 MUDr. Branislav Geryk odovzdal vedenie oddelenia MUDr. Emílii Klinckovej, ktorá ju viedla do roku 1980. V tomto roku bola zástupcom vedúcej  prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.,  ktorá po riadnej habilitácii nastúpila v r. 1980 do funkcie  prednostky kliniky. Kliniku úspešne viedla aj po inaugurácii až do apríla roku 2008. Od 1.6.2008 je prednostom kliniky doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

V roku 1971 na kliniku nastúpila MUDr. Gabriela Klimentová, CSc., ktorá od roku 1985 do 31.5.2015 vykonávala funkciu primárky a zástupcu prednostu kliniky. Súčasne je dlhoročnou krajskou odborníčkou pre pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu. Od 1.6.2015 vykonáva funkciu zástupcu prednostu kliniky pre liečebno preventívnu starostlivosť MUDr. Zdenka Matušková.

V rokoch 1969 -2013 na klinike pôsobila doc. MUDr. Teodora Eva Gáliková, CSc., ktorá od svojho nástupu vykonávala funkciu zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť. Od r. 2014 vykonáva funkcie zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD.

Významnú úlohu pri zabezpečovaní prevádzky kliniky zohrali vedúce sestry Janka Krížová (1961 – 1992), Bc. Mária Kováčiková (1993 – 2006), Mgr. Jana Repovská, dipl.s.  (2007 – 2021), Mgr. Ivana Bartošová ,dipl.s. (2022-trvá).

SÚČASNOSŤ

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, ako jedna z troch kliník v rámci SR, zabezpečuje pre určenú spádovú oblasť komplexnú diagnostiku, liečbu, posudzovanie a odškodňovanie poškodení zdravia z práce a posudzovanie vplyvu pracovného prostredia na zdravie človeka. Klinika pre určenú spádovú oblasť poskytuje komplexné pracovnolekárske služby a posudzovanie spôsobilosti na prácu. 

Pracovná zdravotná služba UNM, ktorá bola zriadená pri KPLaT, zabezpečuje pre zazmluvnených zamestnávateľov poskytovanie pracovných zdravotných služieb. Vedúcim lekárom od 1.6.2015 je MUDr. Gabriela Klimentová, CSc.

Regionálna komisia pre posudzovanie chorôb z povolania, zriadená UNM s pôsobnosťou pre spádové územie VÚC Žilina a Trenčín sa zaoberá sa posudzovaním komplikovaných a sporných prípadov chorôb z povolania, rieši sťažnosti zo strany zamestnancov, resp. zamestnávateľov. Jej členmi sú špecialisti z odboru klinické a preventívne pracovné lekárstvo zo Stredoslovenského regiónu. 

Klinika disponuje v súčasnosti kapacitou 14 lôžok.

Liečba

Na našej  klinike sa venujeme liečbe  profesionálnych ochorení uvedených v Zozname chorôb z povolania, Príloha č. 1 k zákonu o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.

Najväčší podiel na počte  hlásených chorôb z povolania majú choroby kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín. 

Neuropatie

Syndróm karpálneho tunela. Ochorenie sa rozvíja na základe často sa opakujúcich pohybov v práci alebo pri iných činnostiach. Syndróm sa spravidla vyskytuje u ľudí pracujúcich na montážnych  a šijacích linkách,  na počítači. Závažnosť postihnutia sa zisťuje vyšetrením nervov (EMG). Subjektívne sa prejavuje tŕpnutím a mravenčením  prstov ruky. Častejšie bývajú postihnuté ženy. K ďalším vyvolávajúcim faktorom patrí diabetes  mellitus, ochorenia štítnej žľazy. V liečbe sa používajú  fyzikálno - rehabilitačné procedúry,   protizápalové analgetiká, lieky na uvoľnenie svalov, injekcie kortikoidov aplikovaná do zápästia, znehybnie zápästia špeciálnym fixátorom. V ťažkých prípadoch sa operačne prerušuje zápästné väzivo utláčajúce nerv.

Entezopatie  sú poruchy úponov svalov a šliach, prejavujúce sa patologickými zmenami pri úponoch šliach, väzov a kĺbových púzdier do kostí. Patologicko-anatomickými zmenami sú dystrofie, mikrotrhliny, vytrhávanie Sharpeyských vlákien z kosti, mechanicko iritačný zápal, periostitída, metaplázia, osifikácia. Príčinou entezopatií je akútne alebo chronické preťažovanie, mikrotraumatizácia, stereotypne opakované pohyby a činnosti, zápal svalových úponov, degeneratívne zmeny úponov.

 Najčastejšie lokalizácie entezopatií sú oblasti ramena, lakťa, ruky.

 Entezopatie v oblasti ramena: „Syndróm bolestivého ramena“

-         tendinitída manžety rotátorov, tendinitída dlhej šľachy bicepsu

-         parciálne alebo úplné ruptúry šliach

-         adhezívna kapsulitída: „Zmznuté rameno“

Entezopatie v oblasti lakťa:

- Epicondylitis radialis humeri (radiálna epikondylitída humeru): „Syndróm tenisového lakťa“ je bolestivý stav vonkajšej strany lakťového kĺbu. Toto ochorenie je spôsobené  zápalovou reakciou úponu šliach svalov predlaktia, ktoré ohýbajú zápästie a ruku smerom nahor /extenzory/. Epikondyl je kostný výbežok ramennej kosti, ktorý sa dá dobre nahmatať na vonkajšej aj vnútornej strane lakťa. Na toto miesto sa upínajú svaly predlaktia.

- Epicondylitis ulnaris humeri ( ulnárna epikondylitída humeru ):  „Golfový lakeť“- prejavuje sa bolestivosťou na vnútornej časti lakťového kĺbu.

Profesionálna choroba z vibrácií:

Ochorenie ciev, nervov, svalov, kostí a kĺbov horných končatín (výnimočne dolných končatín), ktoré vzniká následkom dlhotrvajúceho lokálneho pôsobenia vibrácií na horné končatiny.

Príklady rizikovej práce:

 • Práca s pneumatickými ručne ovládanými nástrojmi - elektrickými  vŕtačkami a brúskami, práca  na stojanových  brúskach
 • Práca s motorovými pílami
 • Ručné opracovanie dreva frézou
 • vyrovnávanie plechov (aj ručným kladivom)
 • Práce s ponornými  vibrátormi, napr. v stavebníctve
 • Práca na mobilných ťažkých  banských, stavebných strojoch (buldozéry, niektoré traktory a pod)


 

Diagnostika

Základné diagnostické postupy na KPLaT:

FOTOPLETYZMOGRAFIA   slúži na diagnostiku zmien periférnej cirkulácie končatín, ide o vyšetrenie: neinvazívne, pacienta nezaťažujúce, metóda umožňujúca sledovať poruchy periférnej mikrocirkulácie, poruchy prekrvenia horných a dolných končatín.

SPIROMETRIA je funkčné vyšetrenie dýchacieho systému. Referenčné hodnoty sa porovnávajú podľa výšky, váhy a veku pacienta. Spirometriu vyhodnocuje v našom funkčnom laboratóriu počítač.

VARIAPULZ je telemetrické snímanie R-R intervalov pomocou počítačovej jednotky. Sleduje integritu funkcií regulácie frekvencie srdca.

DYNAMOMETRIA je vyšetrenie svalovej sily horných končatín za použitia dynamometra. Dynamometer (silomer) je jednoduché mechanické zariadenie s číselným udaním sily stisku ruky. Vyšetrenie je veľmi jednoduché a pre pacienta nenáročné.

AUDIOMETRIA je vyšetrenie sluchu. Robíme  len orientačné vyšetrenie, ktoré často ruší hluk zvonku (autá, vlak). Špeciálne vyšetrenie vykonáva ORL klinika v odzvučenej kabíne pomocou elektroakustických prístrojov.

TERMOVÍZIA je vyšetrenie povrchovej teploty pomocou infračervenej kamery.

Vyšetrovacími postupmi pri diagnostike  chorôb z povolania sú získané informácie od pacienta, zo zdravotnej dokumentácie, z pracovného prostredia - posudok z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Dôležité pre diagnostiku  sú konziliárne vyšetrenia: ortopedické, neurologické, psychologické, EMG a vyšetrovacie zobrazovacie techniky ako RTG, CT, NMRI.

Pedagogická činnosť

Klinika zabezpečuje  teoretickú a praktickú výuku pracovného lekárstva a toxikológie pre poslucháčov medicíny pre nelekárske zdravotnícke odbory a ošetrovateľstvo pre JLF UK. 

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK zabezpečuje výuku predmetu Pracovné lekárstvo pre študentov 5. ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a anglickom.

KPLaT sa spolupodieľa aj na výuke predmetov Propedeutika vnútorných chorôb (3. ročník VL a VLa) a Vnútorné choroby (6. ročník VL a VLa).

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore Pracovné lekárstvo.V rámci SR je klinika školiacim pracoviskom pre postgraduálne doktorantské štúdium z toxikológie.

V rámci ošetrovateľskej výučby zabezpečujú praktickú výučbu študentov ošetrovateľstva pri lôžku pacienta vysokoškolsky vzdelané sestry.

 

 

 

Výskumné projekty

Pracovníci kliniky výrazným podielom participujú na vedecko - výskumnej práci.

Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí

Kód ITMS: 26220220111

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Aktivita: 1.1 Modernizácia laboratória priemyselnej toxikológie

Aktivita: 1.2 Dobudovanie genotoxického laboratória

Aktivita: 2.1 Výskyt toxických a esenciálnych kovov v biologických materiáloch u profesionálne exponovanej a neexponovanej populácie

Riadenie projektu

Základným cieľom projektu je výskum účinkov toxických, genotoxických a karcinogénnych kovov u exponovaných osôb samostatne, ale i za súčasnej prítomnosti ďalších vonkajších faktorov pracovného a životného prostredia. Vo vybraných lokalitách so zvýšeným výskytom onkologických ochorení bude sledovaný výskyt nádorových ochorení v spojitosti s obsahom toxických kovov v biologických materiáloch, výskytom chromozomálnych aberácií a úrovňou expozície elektromagnetickým poliam.

Pre odbornú komunitu organizujeme viaceré podujatia od seminárov, školení až po kongresy.

 

 

 

 

 

Osobnosti

doc.MUDr. Oto Osina PhD.

prednosta kliniky

MUDr. Zdenka Matušková

zástupca prednostu

Mgr. Ivana Bartošová dipl.s.

vedúca sestra

Pripravte sa na hospitalizáciu

Zabezpečujeme 24 hodinovú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov. Lôžková časť kliniky sa zaoberá diagnostikou, liečbou a edukáciou  pacientov. Pacienti sú hospitalizovaní na doporučenie  lekára PZS,ambulantného lekára KPLaT, dispenzarizovaní pacienti. Každú hospitalizáciu schvaľuje poisťovňa pacienta.

Vážená pani, Vážený pán,
v prípade, že budete hospitalizovaná(ý) na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie  UNM v Martine, prosíme Vás dostavte sa v deň prijatia do príjmovej ambulancie kliniky okolo 9:00 hod.
So sebou si prineste:

 • originálne balenia liekov, ktoré pravidelne užívate,zoznam aktuálne  užívaných liekov
 • lieky, ktoré pravidelne užívate, ráno pred hospitalizáciou nevynechávajte
 • osobné a hygienické potreby (domácu obuv, pyžamo,mydlo, uterák, zubná kefka, zubná pasta, toaletný papier a pod.)
 • zdravotnú dokumentáciu  s výsledkami vyšetrení, staršie záznamy o svojom ochorení, kópie lekárskych prepúšťacích správ,vrátane RTG snímok
 • röntgenové snímky z posledných vyšetrení, CT vyšetrení, NMRI výšetrení
 • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom 
 • platný občiansky preukaz a preukaz poistenca,poistenci „EÚ“ – prineste so sebou kópiu karty poistenca
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o invalidite, resp. obmedzení pracovnej schopnosti
 • pripravte si prehľad zamestnaní - kde, ako dlho, v ktorých rokoch  ste na jednotlivých pracoviskách pracovali
 • Ak v dobe plánovanej hospitalizácie trpíte akútnym ochorením /dýchacích ciest, močových ciest, tráviaceho traktu/,  kontaktujte nás telefonicky na č. 043/4203803. Po dohovore Vás preobjednáme na iný termín.

Môžete si so sebou priniesť : svoj príbor, mobilný telefón, knihu, časopisy a pod. Mobilný telefón sa nesmie používať  na rádiologickej klinike, na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Čo si radšej nevziať:

Väčšie množstvo peňazí, šperky, cennosti, kreditné karty, drahú elektroniku.

Nemocnica ručí za odložené veci, ktoré sa obvykle prinášajú do nemocnice. Nepočítajte s tým, že zdravotnícke zariadenie prevezme zodpovednosť za vyššie sumy peňazí a za cennosti, pokiaľ si ich neodložíte do trezoru k tomu určenému, ktorý sa nachádza mimo kliniky – v pokladni UNM.

Vo všetkých priestoroch kliniky a celej nemocnice je zákaz fajčenia!

 

Každý pacient po prepustení obdrží edukačné materiály zamerané na základné ochorenie a telefonický kontakt na lekára.

Odporúčania pre pacientov s ohrozením a  diagnózou: profesionálna priedušková astma

 • pri vstupnej prehliadke informujte lekára o akýchkoľvek alergických prejavoch (nádcha, kašeľ, slzenie, žihľavka, ekzém)
 • v práci používajte ochranné osobné prostriedky
 •  zvýšte dennú osobnú hygienu – častejšie sa sprchujte, umývajte si vlasy, vymieňajte šatstvo
 • doma vetrajte (hlavne nadránom alebo po daždi), neprekurujte miestnosti, obmedzte plochy zachytávajúce prach (koberce, záclony, čalúnený nábytok), používajte ľahko umývateľný nábytok, prach utierajte vždy navlhko, vhodné sú paplóny a vankúše zo syntetického materiálu
 • vyhýbajte sa potravinám, ktoré môžu obsahovať peľ (med, čaje)
 • nefajčite a úplne vylúčte fajčenie z celého bytu
 • nepoužívajte v byte dráždivé látky ako sú spreje, rozpúšťadlá, aromatická kozmetika atď.
 • pri ťažkej astme je vhodné vybaviť spálňu práčkou vzduchu
 • domáce zvieratá nepatria do bytu alergikov
 • dbajte na správnu aplikáciu inhalačných sprayov, lieky užívajte podľa ordinácie lekára
 • pri objavení sa slzenia, kašľa, dýchacích ťažkostí vyhľadajte lekára
 • absolvujte pravidelné kontroly u pneumológa a alergológa
 • vhodné je očkovanie proti chrípke
 • pri zistení alergie na alergén z pracovného prostredia je nutné vyradenie!

Odporúčania pre pacientov s ohrozením a  diagnózou: dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie

 • zo strany zamestnávateľa – prispôsobenie pracovného miesta jednotlivcovi (úprava stola, stoličky atď.), pri stereotypných činnostiach striedanie viacerých druhov práce
 • odbúravanie ťažkej fyzickej práce, ľahkej stereotypnej pracovnej činnosti
 • pri akútnom zápale šliach a svalových úponov, pri zápale mazového vačku v okolí kĺbu dodržiavajte liečebný režim  určený odborným lekárom, obmedzte pohyblivosť, pri chronickom ochorení šliach a svalových úponov aplikujte suché teplo
 • posilňovanie a rehabilitácia  kostrosvalového aparátu (prostredníctvom fitnes, rehabilitácií)
 • strava bohatá na vitamíny skupiny B
 • pravidelné lekárske prehliadky a podľa stavu vyradenie, pravidelné kontroly u neurológa, ortopéda
 • lieky užívajte podľa ordinácií lekára
 • vhodná je kúpeľná liečba

Odporúčania pre pacientov s diagnózou: chronická obštrukčná choroba pľúc

 • zo strany zamestnávateľa - technologické opatrenia  na zníženie prašnosti a expozície dráždivým látkam – technologická hermetizácia výrobných procesov, skrápanie podláh, technické vysávače, účinné odsávanie nad pracovným miestom
 •  dodržiavajte BOZP – ochrana pred rizikovými faktormi v pracovnom prostredí, nosenie ochranných pracovných pomôcok (respirátory určené zamestnávateľom)
 • zanechanie fajčenia, predchádzanie infekciám a ich liečba, chrániť sa pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi hlavne silným vetrom a chladom
 • telesné cvičenie (prechádzky), dychová rehabilitácia (tréning dýchacieho svalstva, relaxačné techniky)
 • stravovanie – strava bohatá na vitamíny, bielkoviny, minimalizovanie alkoholu (najlepšie vylúčenie), dostatočný príjem tekutín (aspoň 2 litre denne)
 • lieky užívajte podľa ordinácie lekára
 • očkovanie proti chrípke
 • pravidelné kontroly u pneumológa a pracovného lekára

Odporúčania pre pacientov s ohrozením a diagnózou: intoxikácia vinylchloridom

 • zo strany zamestnávateľa – diaľkové riadenie výroby, monitorovanie koncentrácií vinylchloridu, odplyňovanie priestorov, v ktorých sa robí údržba
 • dodržiavanie hygienických opatrení na pracovisku – používanie respirátorov, celotvárových masiek
 • dbajte na správnu životosprávu – nepiť alkohol, pravidelné stravovanie, vitamíny
 • pravidelné preventívne lekárske prehliadky (vyšetrenie pečeňových enzýmov, sonografické vyšetrenie pečene, stanovenie hladiny kyseliny tiodiglykolovej v moči)
 • pri zistení poškodenia funkcie pečene je nutné preradenie
 • lieky užívajte podľa ordinácií lekára

Odporúčania pre pacientov s ohrozením a diagnózou: lymská borelióza

 • noste vhodný odev pri pobyte v lesných a krovinatých porastoch
 • pri dbajte na správne odstraňovanie kliešťov, kontrolujte miesto uštipnutia
 • kliešťov odstraňujte krúživými pohybmi vatovým tampónom namočeným vo vode a mydle
 • v prípade, že vám zostane v koži hlava kliešťa, navštívte lekára ktorý ju odstráni
 • ak po uštipnutí kliešťom vznikne červené ložisko v strede s vyblednutím, navštívte lekára - je potrebná liečba antibiotikami
 • užívajte lieky podľa ordinácie lekára

Odporúčania pre pacientov s ohrozením a diagnózou: poškodenie sluchu nadmerným hlukom alebo profesionálna nedoslýchavosť

 • zo strany zamestnávateľa – technologické opatrenia
 • používajte doporučené pracovné ochranné protihlukové prostriedky (zamestnávateľom určené ochranné pracovné pomôcky)
 • pri hučaní v ušiach, nespavosti, nervovej slabosti, vyčerpanosti vyhľadajte svojho lekára
 • lieky užívajte podľa ordinácií lekára (na zlepšenie funkcie vnútorného ucha – lieky na rozšírenie ciev)
 • absolvujte pravidelné preventívne lekárske prehliadky vrátane audiometrie
 • pri poškodení sluchu – vyradenie z rizika hluku
 • pri ťažkej poruche sluchu je možné získať naslúchací aparát

Odporúčania pre pacientov s diagnózou: ochorenia chrbtice

 • v pracovnom prostredí má zamestnávateľ zabezpečiť: správnu výšku pracovnej plochy, primeraný uhol pracovnej plochy, primeranú hrúbku pracovnej plochy, správne sedadlá a tvary stoličiek,  správne podopieranie chodidiel pri sedení na vysokej stoličke, správnu polohu pri práci (nie je vhodný nadmerný predklon ani záklon, strnulá poloha, extrémne polohy, dlhodobý predklon a záklon hlavy, dlhodobé držanie hlavy v určitej polohe, dlhodobá neprirodzená poloha svalstva šije a krku) – tieto zásady je vhodné premietnuť aj do súkromného života
 • v prestávkach pri práci relaxačné a uvoľňovacie cviky
 • dbajte, aby dvíhané a prepravované bremená nepresiahli maximálnu povolenú hmotnosť:
  • ženy do 50 rokov – 15 kg
  • ženy 50 – 60 rokov – 10 kg
  • tehotné ženy – 5 kg
  • muži 18 – 29 rokov – 50 kg
  • muži 30 – 39 rokov – 45 kg
  • muži 40 – 49 rokov – 40 kg
  • muži 50 – 65 rokov – 35 kg
 • minimalizujte vo svojom pracovnom a súkromnom živote stres, zlepšite si interpersonálne vzťahy
 • dbajte na dostatok telesného pohybu, relaxu, rehabilitácie (cvičte podľa pokynov fyzioterapeuta)
 • dbajte na zdravú výživu (správnu telesnú hmotnosť), eliminujte alkohol, fajčenie, drogy, minimalizujte užívanie liekov proti bolesti
 • lieky zmierňujúce bolesti užívajte podľa ordinácií lekára
 • pravidelné kontroly u neurológa
 • pri poruchách citlivosti, mravenčení v končatinách, oslabení niektorej končatiny je nutné neurologické vyšetrenie

Odporúčania pre pacientov s ohrozením a diagnózou: intoxikácia olovom

 • dodržiavanie hygienických opatrení na pracovisku (umývanie rúk, vysávanie prachu, zákaz jedenia a fajčenia na pracovisku, používanie osobných ochranných pomôcok, výmena pracovného odevu)
 • zo strany zamestnávateľa – dočasné preradenie resp. vyradenie pracovníka z pracovného procesu mimo rizika Pb
 • strava bohatá na vitamíny skupiny B a bielkoviny, nefajčiť, vylúčte požívanie alkoholu
 • pravidelné lekárske prehliadky, pravidelné kontroly olova v krvi a moči (biologické expozičné testy)
 • v prípade komplikácií liečba a sledovanie u odborných lekárov (neurológ, nefrológ, hematológ)

Odporúčania pre pacientov s ohrozením a diagnózou: silikóza pľúc, uhľokopská pneumokonióza

 • organizačné opatrenia zo strany zamestnávateľa - eliminácia rizikových faktorov (skracovanie pracovných zmien, cirkulácia pracovníkov, vyradenie pracovníka z  rizikového prostredia po dosiahnutí najvyššej prípustnej expozície)
 • dodržiavanie BOZP – nosenie ochranných pomôcok (respirátory)
 • prevencia prechladnutia (infekcie)
 • zmena životného štýlu – stravovanie (strava bohatá na vitamíny),

            návyky (nefajčiť, pohyb na čerstvom vzduchu, dychová  rehabilitácia)

 • pravidelné lekárske prehliadky (dispenzár na klinikách pracovného lekárstva, u pneumológa)
 • pravidelné kontrolné rtg snímky pľúc
 • v prípade, že ste liečený inhalačnými spraymi dbajte na ich správnu aplikáciu, lieky užívajte podľa ordinácií lekára
 • liečba pridružených ochorení (akútne zhoršenie chronického zápalu priedušiek, virózy)

Odporúčania pre pacientov s ohrozením a diagnózou: tuberkulóza pľúc

 • pred vstupom na pracovisko s týmto rizikom je potrebné rtg vyšetrenie pľúc (AP pľúc), Mantoux II test (ak je negatívny je potrebné očkovanie proti TBC)
 • na pracoviskách s výskytom TBC dodržiavajte hygienické zásady
 • absolvujte pravidelné lekárske prehliadky, rtg pľúc
 • ak vám zistia TBC – je  nutná izolácia  a   kontroly   rodinných     príslušníkov 
 • dbajte na dodržiavanie správnej životosprávy – nefajčiť, výživná strava bohatá na vitamíny, minerály, dostatočný prísun tekutín, dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, dychová rehabilitácia, dostatok spánku
 • vysokohorská sanatórna liečba
 • prevencia prechladnutí a infekcií a následne ich liečba
 • dbajte na správne užívanie liečby ordinovanej lekárom, dodržiavajte termíny lekárskych prehliadok

Odporúčania pre pacientov s ohrozením a diagnózou: profesionálna choroba z vibrácií

 • základom je technická prevencia zo strany zamestnávateľa – zníženie hladiny vibrácií a obmedzenie ich prenosu na organizmus, skrátenie dennej expozície vibráciám, preradenie zamestnanca s vibračnou chorobou mimo rizika vibrácií
 • vhodná je práca v teple, suchu, s nepreťažovaním svalového aparátu
 • cievne zmeny pri záchvate môžete ovplyvniť masážou rúk, ich zahriatím v teple, ak sa dá aj v teplom kúpeli
 • chrániť sa pred chladom a vlhkom (nosiť teplé rukavice, primerane teplý odev)
 • stravovanie (strava bohatá na vitamíny), nefajčiť, vhodné je dlhodobo doplniť liečbu o vitamíny skupiny B
 • vhodná je rehabilitačná liečba
 • pravidelné preventívne prehliadky, kontroly u neurológa, ortopéda
 • lieky užívajte podľa ordinácií lekára (lieky na zlepšenie prekrvenia končatín)
 • v prípade hlásenej choroby z vibrácií dispenzár u klinického pracovného lekára

 

 

 

 

 

 

Špecializované vyšetrenia

Špecializované  výkony sa na KPLaT nevykonávajú.

Čo ponúkame

Na KPLaT neposkytujeme nadštandardné služby.

Občianske združenie

 

 

Ambulancia KPLaT

Lekár:MUDr. Zdenka Matušková, MUDr. Gabriela Hubená, PhD., MUDr. Mikolajčíková
Sestra:Mgr.Rusnáková Petra - praktická sestra

Telefón:043 4203 872
Počet ošetrení za rok:1322

Ordinačné hodiny:

Informácie pre pacientov:

Prosíme pacientov prichádzajúcich na ambulantné vyšetrenie, aby si pripravili:

 • zdravotnú dokumentáciu
 • platný občiansky preukaz 
 • preukaz poistenca
 • výmenný lístok od odporúčajúceho lekára 

Pacientom sa odporúča využiť možnosť objednania on line, alebo telefonicky na tel. čísle 043/ 4 203 803.  

Ak sa nemôžete v deň objednania dostaviť na ambulantné vyšetrenie  zo zdravotných, rodinných, eventuálne iných dôvodov, oznámte nám to, prosíme Vás,  v dostatočnom časovom odstupe  telefonicky na tel. čísle 043/42 03 803

Ordinačné hodiny ambulancie KPLaT

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
7,30 - 15,00 7,30-15,00  7,30-15,00 7,30-15,00 7,30-15,00

 Ambulancia PZS

Lekár:MUDr. Gabriela Klimentová, CSc., MUDr. Zdenka Matušková, MUDr.Martina Mikolajčíková, MUDr. Gabriela Hubená, PhD
Sestra:Mgr. Ivana Bartošová, dipl.s.

Telefón:043 4203 800 – vedúci lekár PZS, 043 4203 803 – kancelária KPLaT, 043 4203 872, 221 – sestra
Počet ošetrení za rok:710

Ordinačné hodiny:

 

Pracovná zdravotná služba v UNM Martin

 • Dohliada na faktory pracovného prostredia a stav pracovného prostredia
 • Poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov
 • Dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou
 • V rámci zdravotnej starostlivosti o zamestnancov nastupujúcich do pracovného pomeru v UNM zabezpečuje PZS vakcináciu proti vírusovej hepatitíde. 

Ordinačné hodiny PZS:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
7,30 -15,00 7,30 -15,00

7,30 - 15,00

7,30 - 15,00 uzatváranie lekárskych posudkov 

Informácie pre pacientov:

Prosíme pacientov prichádzajúcich na ambulantné vyšetrenie, aby si pripravili:

 • zdravotnú dokumentáciu
 • preukaz poistenca

Zazmluvnené firmy si zamestnancov na pravidelné prehliadky objednávajú telefonicky, mailom alebo zaslaním objednávky, na základe ktorej sa urči termín prehliadky.

Zamestnancov  UNM objednávame zaslaním pozvánky na termín vyšetrenia v rámci pravidelnej prehliadky. Vstupné prehliadky do UNM  objednáva personálne oddelenie.

Ak sa nemôžete zúčastniť vyšetrenia  v deň objednania  zo zdravotných, rodinných, eventuálne iných dôvodov, oznámte nám to prosíme Vás,  v dostatočnom časovom odstupe  telefonicky na tel. čísle 043/4 203 803


PZS v UNM poskytuje svoje služby vlastným zamestnancom a zazmluvneným firmám.

V rámci pracovnej zdravotnej služby poskytuje KPLaT v UNM skríningové audiometrické vyšetrenie

            Je vyšetrenie sluchu. V našom funkčnom laboratóriu sa robí len orientačné vyšetrenie, ktoré často ruší hluk zvonku (autá, vlak).  Umožňuje v decibeloch vyjadriť zisk sluchu. Audiometria výrazne pomáha a upresňuje bežné audiometrické vyšetrenie. Výsledkom audio vyšetrenia sluchových prahov je audiogram. Vyšetrenie vykonáva špeciálne školená audiometrická sestra. Na audiograme je červená krivka zobrazujúca sluch v pravom uchu a modrá krivka zobrazujúca sluch v ľavom uchu.Špeciálne vyšetrenie vykonáva ORL klinika v odzvučenej kabíne pomocou elektroakustických prístrojov.

 • v miestnosti musí byť kľud, ticho
 • sú povypínané všetky prístroje
 • pacientovi sa nasadia na uši slúchatlá
 • vždy, keď počuje pípnutie, zatlačí tlačítko

Najskôr sa vyšetrí jedno, potom druhé ucho.


Funkčno - pracovno lekárska diagnostika

Lekár:MUDr. Zdenka Matušková, MUDr. Gabriela Hubená, PhD.
Sestra:Janka Tylková

Telefón:043/4203 885
Počet ošetrení za rok:3417

Ordinačné hodiny:
 
Vyšetrenie Prístroj
Fotopletyzmografia Cievna diagnostická zostava
Spirometria Spirobank - G MIR
EKG Edan SE 600
Srdcový výdaj Aktívny IM- MONITOR PVM 2703K s esCCO sw
Variabilita srdcovej frekvencie Systém Variapulse TF3
Silometria Dynamometer
Termovízia Termokamera

 

FOTOPLETYZMOGRAFICKÉ VYŠETRNIE

            Vyšetrenie je zamerané na meranie prietoku krvi v cievach podľa lokalizácie, ktorú určí lekár (nohy, ruky, predkolenie, predlaktie, prsty HK, prsty DK). Vyšetrenie sa robí základné – bez ochladenia a  vyšetrenie po ochladení lokálnom alebo celkovom. Na vyšetrované miesto sa naloží špeciálna elektróda a robí sa záznam. Výsledkom je vznik fotopletyzmografickej pulzovej krivky.

Foto vyšetrenie sa vykonáva v laboratóriu funkčnej pracovno-lekárskej diagnostiky.

 • pred vyšetrením sa nezdržiavajte v chladnom prostredí, 
 • končatiny pred základným vyšetrením nesmú byť ochladené horné končatiny sa namočia vo vhodnej nádobe , preto by bolo vhodné obliecť si tričko s krátkym rukávom
 • dolné končatiny sa namočia vo hodnej nádobe, preto je  potrebné obliecť si voľné nohavice, aby sa dali vyhrnúť, alebo krátke nohavice
 • pred vyšetrením nefajčite!!!
 • neužívajte lieky, len po dohovore so sestrou
 • pri foto vyšetrení po lokálnom ochladení sa vyšetrované oblasti, (HK; DK) namočia do vody, ktorá má 12-150C na 10 minút v miestnosti, kde sa robí vyšetrenie
 • hneď po 10 minútach chladenia sa robí záznam druhý záznam sa robí 5 min od ukončenia ochladenia
 • pri celkovom chladovom teste pôjdete von - do studeného prostredia na 15 - 25 minút len ľahko oblečený, nepoužívajte rukavice. Počas tejto doby sa prechádzajte, nechytajte však kovové predmety.
 • príznaky celkovej slabosti hláste sestre

SPIROMETRIA

            Je funkčné vyšetrenie dýchacieho systému. Referenčné hodnoty sa porovnávajú podľa výšky, váhy a veku pacienta. Z toho sa vypočíta %. Spirometriu vyhodnocuje v našom funkčnom laboratóriu počítač.

 • pacient pred vyšetrením nefajčí
 • neužíva žiadne lieky ovplyvňujúce dýchanie napr. Syntophylín, spreyové protiastmatické lieky
 • nesmie byť zadýchaný – kľudne dýcha
 • pacient je fyzicky aj psychicky kľudný
 • pacientovi sa zaštipne nos
 • pacient spraví hlboký nádych, vloží náustok do úst, spraví maximálny prudký výdych, dlho dodýcha. Po pípnutí stroja spraví spätný nádych.
 • Opakuje sa tri krát s prestávkami

VARIAPULZ

            Vyšetruje sa pulzová frekvencia srdca a činnosť parasympatika a sympatika na srdce. Snímajú sa zmeny v určitých polohách.

 • 1 hod. pred vyšetrením je pacient nalačno - nejesť, nepiť, nefajčiť, neužívať žiadne lieky
 • na hrudnú kosť sa pripevní snímač
 • pacient 5 minút v kľude leží – za tento čas sa zaznamenáva 300 pulzov + 300 sekúnd
 • potom sa pacient postaví a znovu sa sníma 300 pulzov + 300 sekúnd
 • znovu si pacient ľahne a sníma sa 300 pulzov + 300 sekúnd
 • pacientovi sestra zmeria TK
 • pacient v kľude leží a kľudne si dýcha
 • na pokyn sestry sa 4x za sebou nadýchne a vydýchne, pričom nádych trvá 4 sekundy a výdych 6 sekúnd. Ďalej dýcha kľudne – sestra pacientovi zmeria TK
 • na pokyn sestry sa čo najprudšie postaví a ostane kľudne stáť. Po zázname sestra pacientovi v stoji odmeria TK
 • pacient si sadne na stoličku a výdychom vytlačí ortuťový stĺpec na 40 torrov – túto hodnotu udrží dychom 15 sekúnd. Sestra v sede odmeria pacientovi TK. Obyčajne po tejto skúške TK poklesne.

DYNAMOMETRIA

Je vyšetrenie svalovej sily horných končatín za použitia dynamometra. Dynamometer (silomer) je jednoduché mechanické zariadenie s číselným udaním sily stisku ruky. Vyšetrenie je veľmi jednoduché a pre pacienta nenáročné.

 

 

 Toxikologické laboratórium

Lekár:Ing. Veronika Veselovská, PhD. - (materská dovolenka) ; RNDr. Ivana Perončíková
Telefón: 043/4203 782, 680
Ordinačné hodiny:

 

Základné informácie:

Pracovisko v súčasnosti vykonáva špecializované diagnostické vyšetrenia pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov UNM, ako aj pre pacientov širšieho regiónu. Jednotlivé BET je možné vyšetriť aj pre súkromné spoločnosti, PZS a samoplatcov. Cenové ponuky zasielame na vyžiadanie.

Laboratórne vyšetrenia napomáhajú v diagnostike akútnych a chronických foriem intoxikácií chemickými látkami z pracovného prostredia (toxické kovy, organické rozpúšťadlá, polycyklické aromatické uhľovodíky a iné). Špecializované diagnostické vyšetrenia sa vykonávajú rôznymi analytickými metódami, ktoré poskytujú platné reprodukovateľné výstupy (chromatografické a spektrofotometrické metódy).

Laboratórium vyšetruje i parametre k vybraným metabolickým ochoreniam (porfyrické ochorenia, Wilsonova choroba a pod.).

Poskytované vyšetrenia :

Stanovenie   Biologický materiál Diagnostická metóda
Arzén As RM,  HK,  ICP -MS
Kadmium Cd RM,  HK,  ICP -MS
Olovo Pb RM,  HK,  ICP -MS
Ortuť Hg RM,  HK,  ICP -MS
Chróm Cr RM,  HK,  S ICP -MS
Nikel Ni RM,  HK,  S ICP -MS
Kobalt Co RM,  HK,  S ICP -MS
Meď Cu RM,  S, M - 24h. ICP -MS
Hliník Al RM,S ICP -MS
Mangán Mn RM,S ICP -MS
Selén Se RM,S ICP -MS
Zinok Zn RM,S ICP -MS
Lítium Li S ICP -MS
Kreatinín   RM SPH
Koproporfirín III   RM SPH
Porfiríny   RM OV
Kyselina ð - aminolevulová     RM SPH
Trichlóretanol   RM SPH
Kyselina trichlóroctová   RM SPH
Kyselina hipurová   RM SPH
Fenol   RM SPH
Aktivita cholinesterázy   HK SPH

Legenda:

ICP-MS  - hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou

SPH  - spektrofotometria

OV  - orientačné vyšetrenie

HK  - heparínová krv - 2 kvapky heparínu + 4 ml krvi

RM  - ranný moč – 10 ml

M-24h..  – diuréza za 24 hodín, uvádza sa v ml

S  - sérum – 2 ml

 

 

Stanovenie koncentrácie metanolu a etanolu v destilátoch pomocou plynovej chromatografie s headspace za priamu platbu.

  

 Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.