Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

Profil pracoviska

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie (KSaMCH) Univerzitnej nemocnice Martin (UNM)  a JLF UK v Martine má pacientov zo spádovej oblasti Žilinského, Banskobystrického kraja a severovýchodu Trenčianskeho kraja s cca 1 700 000 obyvateľmi. Zabezpečuje prevenciu, komplexnú diagnostiku, konzervatívnu (nechirurgickú), chirurgickú a rekonštrukčnú liečbu vrodených i získaných ochorení a úrazov v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti u detí, dorastu a dospelých.  

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie je prvým a jediným pracoviskom v SR, ktoré lieči zlomeniny tvárovo-čeľustného skeletu u detí a dorastu biokompatibilnými vstrebateľnými dlahami. Lekári KSaMCH sa aktívne zapájajú do medziodborovej spolupráce s inými pracoviskami v UNM. V roku 1992 sa na klinike v spolupráci s oddelením plastickej chirurgie uskutočnil v SR prvý úspešný prenos kožno-svalovo-kostného laloka z bedra do oblasti sánky po jej segmentovej resekcii pre zhubný nádor, pomocou mikrosutúr ciev. KSaMCH s rádiodiagnostickou klinikou lieči kombinovanými embolizačno-chirurgickými postupmi  cievne nádory v tvárovo-čeľustnej oblasti. S neurochirurgickou klinikou spolupracuje pri ťažkých kombinovaných kraniomaxilofaciálnych úrazoch, aj s náhradou straty kostných tkanív rekonštrukciou individuálnymi titánovými implantátmi zhotovenými 3D tlačou a pri nádoroch prerastajúcich na spodinu lebky. Pri nádore očnice s prerastaním intrakraniálne sa spoločne realizoval úspešný, v SR výnimočný laterálny kraniofaciálny prístup (vybratím časti spánkovej kosti, spodiny lebky, bočnej časti očnice, jarmovej kosti a jarmového oblúka, ktoré sa po odstránení nádoru opäť vrátili do pôvodného anatomického postavenia). V spolupráci s otorinolaryngologickou klinikou sa realizoval ojedinelý transaurikulárny prístup k fraktúre mediálne dislokovaného fragmentu kĺbového výbežku sánky.

Posteľové oddelenie kliniky má 13 postelí, z toho tri pooperačné. Súčasťou kliniky sú tri operačné sály, ambulancie, rtg pracovisko, výučbové predklinické a  klinické ambulantné priestory a zubná technika.

Priemerný počet hospitalizovaných pacientov za rok je približne 500, z toho nadregionálnych pacientov je 85 %. Ročne sa na klinike uskutoční viac ako 800 chirurgických výkonov u detí a dospelých v celkovej anestézii vrátane sanácií chrupu mentálne či fyzicky ťažko poškodených pacientov. Jednodňových a ambulantných chirurgických výkonov v celkovej a lokálnej anestézii je ročne cca 2 700. Ambulantných vyšetrení a ošetrení je cca 11 000. 

Liečba

Klinika poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť pre pacientov z celej spádovej oblasti s vážnymi ochoreniami ďasien, závesného systému zubov (parodontu) a slizníc ústnej dutiny, s okoločeľustnými zápalmi mäkkých tkanív zubného pôvodu, so zápalmi kostí, s rádionekrózami a bisfosfonátovými nekrózami čeľuste a sánky, úrazmi mäkkých tkanív a zlomenín v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti, so zápalmi čeľustných dutín zubného pôvodu, s cystami čeľuste, sánky a mäkkých tkanív, prednádorovými ochoreniami, nezhubnými a zhubnými nádormi v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti (napr. pier, jazyka, spodiny ústnej dutiny, zubných výbežkov, líc, tvrdého a mäkkého podnebia, slinných žliaz, kostí čeľuste, sánky  a tvárových kostí), nádormi očnice, nesprávnym rastom čeľuste a sánky (čeľustnoortopedickými anomáliami), ochoreniami sánkovospánkových kĺbov, všetkých slinných žliaz, periférnymi bolesťami a neuralgiami trojklanného nervu v tvárovo-čeľustnej oblasti. Vykonávajú sa sanácie chrupu mentálne a fyzicky ťažko postihnutých detí v celkovej anestézii/narkóze a konziliárne vyšetrenia pacientov hospitalizovaných v UNM. Pracovisko disponuje aj zubnou technikou, kde sa vyrábajú fixné (korunky, mostíky) a snímateľné náhrady zubov (horné a dolné zubné protézy) aj pre zubných lekárov z privátnej praxe a poresekčné náhrady.

Nadštandardne sa vykonáva náhrada chýbajúcich zubov titánovými implantátmi a profesionálna dentálna hygiena.

Diagnostika

Najčastejším pomocným diagnostickým vyšetrením je röntgenologické (rtg) a histopatologické vyšetrenie. Klinika disponuje jedným z najkvalitnejších röntgenových prístrojov v SR, umožňujúcim okrem digitálnych projekcií zubov, lebky, čeľuste, sánky aj CB CT (počítačovú tomografiu s nízkym žiarením) diagnostiku ochorení tvárovo-čeľustného skeletu v troch rovinách súčasne s 3D (trojrozmerným) zobrazením celej tvárovo-čeľustnej oblasti. Pomocou kontrastnej náplne vývodov slinných žliaz možno diagnostikovať nádory, cysty a iné patologické zmeny slinných žliaz. Ďalším je napr. miniinvazívny endoskopický prístroj na diagnostiku a  liečbu ochorení sánkovospánkových kĺbov.

Operačné výkony

Chirurgická liečba okoločeľustných zápalov. Zuby deštruované kazom, mŕtve zuby, ponechané zubné korene a sťažené prerezávanie najmä dolných tretích stoličiek/zubov múdrosti/osmičiek sú najčastejšou príčinou vážnych zápalov šíriacich sa do mäkkých tkanív okolo čeľuste a sánky, ktoré ohrozujú zdravotný stav či život pacienta. V prípadoch menej rozsiahlych zápalov sa chirurgická liečba realizuje v lokálnej anestézii. Štandardným liečebným postupom je extrakcia príčinného zuba,  vypustenie hnisu cez extrakčné lôžko alebo sliznicový rez a drenáž zápalového ložiska. Pri rozsiahlych zápaloch je nevyhnutné pacienta hospitalizovať a v celkovej anestézii odstrániť príčinu zápalu, následne revidovať a drénovať všetky zápalom postihnuté okoločeľustné priestory aj z rezov cez kožu.

Chirurgické odstránenie neprerezaného alebo čiastočne prerezaného zuba múdrosti v čeľusti a sánke. Zub múdrosti tretí molár/tretia stolička sa prerezáva do ústnej dutiny ako posledný. Pre nedostatok priestoru môže zostať rozlične uložený v kosti úplne (retencia), alebo sa prereže len čiastočne (semiretencia). Chirurgické odstránenie zuba múdrosti sa zvyčajne vykonáva v miestnom znecitlivení, zriedkavo v celkovej anestézii. Najskôr sa odklopí ďasno, resp. ústna sliznica, zub múdrosti sa sprístupní odstránením okolitej kosti v čeľusti alebo sánke, odkrytý zub sa odstráni celý, alebo po častiach, pomocou pák či klieští. Napokon sa rana uzavrie zošitím sliznice.

Cieľom liečby zlomeniny čeľuste a sánky je obnoviť ich pôvodný tvar a funkciu. V závislosti od druhu a závažnosti poranenia  sa používajú dva spôsoby liečby, ktoré sa uskutočňujú buď v miestnom/lokálnom znecitlivení, alebo v celkovej anestézii.

Konzervatívna/nie operačná liečba. Pri jednoduchej zlomenine sánky sa kostné úlomky vrátia do pôvodnej polohy. Uvoľnené alebo poškodené zuby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť hojenie, sa musia odstrániť. Na zuby čeľuste a sánky sa pomocou drôtov pripevnia kovové dlahy, ktoré sa navzájom pevne spoja. Počas približne 4-týždňového znehybnenia pacient nemôže otvoriť ústa, konzumuje len tekuto-kašovitú stravu. Proces hojenia sa kontroluje pomocou rtg snímok.

Operačná liečba. Komplikované, roztrieštené, viacpočetné, otvorené zlomeniny, bezzubosť, patologické zlomeniny sánky a čeľuste, ako aj prípady, keď nie je možné dlhodobé znehybnenie spojením čeľuste a sánky, vyžadujú operačnú liečbu. Najčastejšie sa lomné línie sprístupnia pomocou rezov sliznice v ústach, kože pod sánkou alebo v oblasti dolných a bočných okrajov očníc. Úlomky kosti sa napravia do pôvodného správneho postavenia a navzájom spoja titánovými platničkami/dlahami a skrutkami (prípadne drôtenými slučkami), ktoré sa spravidla neodstraňujú. V závislosti od druhu zlomeniny sa čeľusť a sánka znehybnia, ako pri konzervatívnej liečbe.

Chirurgická liečba nádorov príušných slinných žliaz – konzervatívna superficiálna parotidektómia. Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii štandardnou operačnou technikou na nezhubné, ojedinele aj menšie zhubné nádory s nižším stupňom malignity. Operačný prístup je vedený bezprostredne pred ušnicou smerom do podsánkovej oblasti. Počas odstraňovania nádoru a časti žľazového tkaniva je dôležitá identifikácia vetiev tvárového nervu. Na záver sa do operačnej rany na niekoľko dní zavádza rúrkový drén.

Chirurgická liečba zhubných nádorov v tvárovo-čeľustnej oblasti. Liečba zhubných nádorov sa realizuje v celkovej anestézii. Pozostáva z resekcie nádorom postihnutého tkaniva s dostatočným bezpečnostným lemom a odstránenia postihnutých regionálnych podsánkových a krčných lymfatických uzlín, niekedy až po kľúčnu kosť. Pri rozsiahlych nádoroch je nevyhnutná aj rekonštrukcia vzniknutých defektov s cieľom obnovenia funkcie prijímania potravy a komunikačnej schopnosti. Podľa rozsahu a stupňa nádoru sa chirurgická liečba môže zabezpečiť aj ožarovaním a chemoterapiou na onkologickom oddelení.

Pedagogická činnosť

Na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie realizuje: akreditované doktorské vysokoškolské štúdium zubného lekárstva, výučbu študentov štvrtého ročníka všeobecného lekárstva predmetu zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, študentov verejného zdravotníctva prvého ročníka predmetu orálne zdravie, študentov ošetrovateľstva v rámci výučby chirurgie  ̶ prednášky z maxilofaciálnej chirurgie, špecializačné štúdium maxilofaciálnej chirurgie pre zubných lekárov, certifikačná príprava a skúška z dentoalveolárnej chirurgie, doškoľovanie maxilofaciálnej chirurgie lekárov neurochirurgie, otorinolaryngológie a traumatológie v rámci ich špecializačného štúdia formou stážových pobytov.

Výučbu zabezpečujú nasledujúci pedagogickí pracovníci kliniky: doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., MUDr. Katarína Mikušková, PhD., MUDr. Igor Malachovský, PhD., MDDr. Daniel Hvizdoš, MDDr. Sarah Kalmanová, na čiastočný úväzok MUDr. Tomáš Siebert, PhD., MUDr. Janka Jenčová, PhD., MUDr. Adriána Petrášová, PhD., MUDr. Mária Hnátová, MUDr. Alena Koniarová, PhDr. Libuša Kovalská, MDDr. Martin Bačinský, MDDr. Filip Planeta, MDDr. Barbora Stenchláková, MDDr. Kristína Pitáková, MDDr. Bruno Čalkovský, MDDr. Ladislava Slobodníková, MDDr. Michaela Smatanová a Mgr. Viera Buchová. Na výučbe sa zúčastňujú aj všetci zdravotnícki pracovníci kliniky a externí pedagógovia.

Výskumné projekty

Zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., JLF UK – celofakultný projekt, ITMS kód Projektu 26110230066 „Zubné lekárstvo – nový študijný program na JLF UK v Martine“. Obdobie riešenia: 2012–2015

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., doc. MUDr. Dagmar Statelová CSc., spoluriešiteľka ITMS, kód Projektu 26210120004 „Využitie systému PACS vo výskume a vývoji“. Obdobie riešenia: 2012–2015. Do projektu je zapojená aj Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM.

Zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., 2007/49-MFN-02 „Indikačné kritériá a optimálne terapeutické postupy pri liečbe detí s fraktúrami maxilofaciálneho skeletu bioresorbovateľnými osteofixačnými materiálmi a porovnanie s konvenčnou liečbou“. Poskytovateľ grantu: MZ SR. Obdobie riešenia: 2008–2012. Záver: skrátenie času liečby detských pacientov použitím biodegradovateľných materiálov v rozličných lokalizáciách tvárovo-čeľustného skeletu s umožnením jeho fyziologického rastu.

Zodpovedná riešiteľka: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Dagmar Statelová CSc., spoluriešiteľka 1/1190/04 „Morfologické prejavy systémovo liečených chronických dermatóz – imunohistochemické, TEM a molekulovobiologické hodnotenie epidermis a kapilár dermis s využitím počítačovej techniky“. Poskytovateľ grantu: VEGA MŠVVaŠ SR. Obdobie riešenia: 2008–2012. Využitie aj pri diagnostike kožných lézií v tvárovo-čeľustnej oblasti.

Zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., doc. MUDr. Statelová, CSc., spoluriešiteľka 3/4043/06 „KLINICKÁ PROPEDEUTIKA pre študijné programy ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“. Poskytovateľ grantu: KEGA MŠVVaŠ SR. Obdobie riešenia: 2006–2008. Jedna kapitola (tri autorské hárky) je venovaná stomatológii.

▪ Vedeckovýskumná činnosť

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa klinika orientuje na:

– nové spôsoby liečby zlomenín u detí a dorastu,

– vypracovanie nových metodík artrocentézy temporomandibulárnych kĺbov,

– rozvoj konzervatívnej, chirurgickej a endoskopickej liečby temporomandibulárnych kĺbov,

– diagnostiku a liečbu osteorádionekróz a v súčasnosti stále sa zvyšujúci počet osteochemonekróz v čeľusti a sánke spôsobených bisfosfonátmi,

– identifikáciu príčinných faktorov a mikroorganizmov pri vzniku okoločeľustných zápalov, zisťovanie ich aktuálnej rezistencie a odporúčania účinnej  antibiotickej liečby,

– porovnanie mikrobiómu sliny u detí s fyziologickým vývinom a psychicky alterovaných detí,

– výskum slinných kameňov a aplikáciu nových endoskopických metód na ich odstraňovanie,

– rozvoj rekonštrukčnej chirurgie po devastujúcich stratových úrazoch a poresekčných stavoch v onkologickej chirurgii v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti.

Pracovisko každoročne usporadúva celoslovenské vedecko-odborné podujatie s medzinárodnou účasťou Šubjakov deň, ktorý sa zaoberá ústnou a tvárovo-čeľustnou chirurgiou a je vhodnou príležitosťou na výmenu vedeckých a odborných poznatkov i skúseností, ako aj periodicky Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie.

Osobnosti

Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. - prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo

Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo

1976 absolvovala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa zo stomatológie na Stomatologickej fakulte Medicínskej akadémie v Sofii, Bulharsko

1976 asistentka Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF UK) v Martine a lekárka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie FN v Martine

1980 odborná asistentka JLF UK v Martine

1981 atestácia I. stupňa zo stomatológie (SZU Bratislava)

1988 atestácia II. stupňa zo stomatológie (SZU Bratislava)

1989 kandidátka lekárskych vied CSc. (LF UK Bratislava)

1991 doteraz prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UN a JLF UK v Martine

1995 vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník stupeň II. A (Slovenská akadémia vied – Bratislava)

1997 certifikát v odbore dentoalveolárna chirurgia (SZU Bratislava)

1997 nadstavbová/špecializačná atestácia stomatologická chirurgia/maxilofaciálna chirurgia (SZU Bratislava)

2002 habilitácia docentka stomatológie (LF UK Bratislava)

2004 špecializačné štúdium Manažment a finančníctvo (JLF UK Martin)

 

Krajská odborníčka MZ SR pre Žilinský kraj pre odbor maxilofaciálna chirurgia

Členka výboru Slovenskej stomatologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS)

Členka výboru Slovenskej spoločnosti maxilofaciálnej chirurgie pri SLS

Členka redakčnej rady vedecko-odborného časopisu Slovenskej komory zubných lekárov Stomatológ

Členka Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Členka Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

Odborná konzultantka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre zubné lekárstvo, dentoalveolárnu a tvárovo-čeľustnú chirurgiu 

Školiteľka tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania (externých doktorandov) v odbore zubné lekárstvo a maxilofaciálna chirurgia na LF UK v Bratislave

Členka komisie pre obhajoby PhD. na LF UK v Bratislave a LF UPJŠ v Košiciach

Členka kategorizačnej komisie pre skupinu XE Maxilofaciálna chirurgia MZ SR

Zástupkyňa v pracovnej skupine Maxilofaciálna chirurgia a pracovné lekárstvo pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH - prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UN v Martine

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UN v Martine

1993               ukončené štúdium LF UK v Bratislave odbor stomatológia

1995               asistentka JLF UK v Martine a lekárka na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie FN v Martine

1998               doteraz odborná asistentka JLF UK v Martine

1998                atestácia I. stupňa zo stomatológie (SZU Bratislava)

2006                certifikát z dentoalveolárnej chirurgie (SZU Bratislava)

2007                kandidát lekárskych vied PhD. (LF UK Bratislava)

2009                špecializačná nadstavbová atestácia z maxilofaciálnej chirurgie (SZU Bratislava)

2015                špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve „Master of public Health“ MPH (Fakulta verejného zdravotníctva, SZU Bratislava)

MUDr. Katarína Mikušková, PhD.

zástupkyňa prednostky Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

2000-2006            MUDr., stomatológia, LF UK Bratislava

2006                     lekárka na KSaMCH JLF UK v Martine

2009                     špecializačná skúška zo stomatológie, LF UK Bratislava

2012                     PhD., LF UK Bratislava

2014                     certifikát z dentoalveolárnej chirurgie, LF UK Bratislava

2016                     špecializácia z maxilofaciálnej chirurgie, JLF UK v Martine

2018                     vedúca lekárka posteľového oddelenia na KSaMCH

2019                     zástupkyňa prednostky KSaMCH

MUDr. Ján Sitár, PhD.

vedúci lekár operačných sál Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

1974      absolvoval LF UK v Bratislave odbor stomatológia

1975      zamestnaný ako lekár na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie FN v Martine

1979      atestácia I. stupňa zo stomatológie (SZU Bratislava)

1986      atestácia II. stupňa zo stomatológie (SZU Bratislava)

1999      certifikát v odbore dentoalveolárna chirurgia (SZU Bratislava)

1999      špecializačná atestácia z maxilofaciálnej chirurgie (SZU Bratislava)

1999-2017 zátupca prednostky Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM

2007       PhD. – vedecko-akademická hodnosť (LF UK Bratislava)

PhDr. Mária Zibolenová - vedúca sestra Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

PhDr. Mária Zibolenová

vedúca sestra Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

1985      pracuje na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

1995      vedúca sestra Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

1997      ukončené bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo (JLF UK Martin)

2004      absolvované štúdium v odbore manažment v ošetrovateľstve (SZU Bratislava)

2007      ukončené magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo (Katolícka univerzita Ružomberok)

2009      PhDr. (JLF UK Martine)

Pripravte sa na hospitalizáciu

Ak máte naplánovanú hospitalizáciu v našom zariadení na posteľovom oddelení kliniky, nezabudnite si so sebou vziať:

 • občiansky preukaz,
 • kartu poistenca,

– zdravotnú dokumentáciu,

– odporúčanie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu),

 • röntgenové snímky z posledných vyšetrení,
 • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom,
 • ak ste v evidencii úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil.

 

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

 • domácu obuv,
 • župan,
 • pyžamo,
 • hygienické potreby,
 • uterák,
 • toaletný papier,
 • príbor.

Do nemocnice si môžete priniesť:

 • mobilný telefón,
 • knihu, časopisy a pod.

 

Mobilný telefón sa nesmie používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), na rádiodiagnostickej klinike, na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte:

 • veľký finančný obnos,
 • vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch,
 • zlato a iné cennosti,
 • živé kvety (z hygienických dôvodov),
 • deťom neodporúčame priniesť si magnetofóny, mobilné telefóny,
 • návštevné hodiny 14.00–18.00 h.

Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do trezoru. Informácie Vám podajú zdravotné sestry jednotlivých zariadení.

Vo všetkých budovách nemocnice je zákaz fajčenia.

Pred chirurgickým výkonom v lokálnej/miestnej anestézii sa môžete najesť, doneste si pyžamo alebo domáci úbor, papuče. V prípade, že máte rtg dokumentáciu, vezmite si ju so sebou.

Špecializované vyšetrenia

Niektoré špecializované vyšetrenia musí pacient absolvovať ešte pred hospitalizáciou na klinike, podľa odporúčania lekára kliniky, kde bude pacient operovaný. Je to napr. sonografické vyšetrenie, röntgenologické vyšetrenie (CT, rtg snímky čeľuste, sánky, zubov), magnetická rezonancia a pod.

Predoperačné vyšetrenia

Predoperačné vyšetrenia (pred operačným výkonom v celkovej narkóze) sú štandardné na celom území Slovenskej republiky a pacient ich absolvuje najčastejšie v mieste svojho bydliska u svojho obvodného lekára. Na klinike pacientovi napriek tomu dáme zoznam predoperačných vyšetrení. V prípade špeciálnej dlhodobejšej liečby niektorého ochorenia pacienta treba doplniť vyšetrenie od príslušného lekára špecialistu, napr. kardiológa, hematológa a pod.

Pripravte sa na operáciu

Pred operáciou v celkovej anestézii sa môže pacient navečerať, potom už až do operácie nesmie jesť ani piť. Lieky v deň operácie môže pacient užiť iba podľa pokynov ošetrujúceho lekára, prípadne anestéziológa.

Čo ponúkame

Cenník dentálnej hygieny a odstránenie pigmentácií AIR-FLOW metódou

 

 Cena bez DPH

 DPH 20 %

 Cena s DPH

 Dentálna hygiena

 28,00 €

 5,60 €

 33,60 €

 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia

 16,00 €

 3,20 €

 19,20 €

 Odstránenie pigmentácií AIR-FLOW metódou/1 zub

   2,29 €

 0,46 €

   2,75 €

 Lokálna aplikácia floridu/1 zub

   0,96 €

 0,19 €

   1,15 €

 

Zubné implantáty

Ceny firmy rôznych druhov/typov samorezných, klasických, antirotačných, jednofázových, dvojfázových titánových implantátov s krycími skrutkami, hojacimi valčekmi, odtlačkovými, laboratórnymi a klinickými nadstavbami (rovné, so sklonom) sú k dispozícii na pracovisku, alebo sa objednávajú aj individuálne, podľa anatomických pomerov pacienta, a ďalších faktorov. Pri niektorých celkových alebo miestnych ochoreniach, u fajčiarov, pri nedostatočnej ústnej hygiene, ale aj iných faktoroch sa implantácia neodporúča, pre riziko nevhojenia alebo krátky čas do explantácie.

Druh/typ implantátu, jeho výšku a šírku pacientovi odporučí operatér po klinickom a röntgenologickom vyšetrení. Upozorní pacienta aj na možnosť nevhojenia implantátu, ktorý už nemožno implantovať inému pacientovi. Náklady za implantát hradí pacient prevodom na účet firmy/výrobcu a náklady spojené s implantáciou a vyhotovením rtg snímok (pred implantáciou a po nej a kontrolné snímky) hradí pacient nemocnici, bez preplácania poisťovňou.

 

Spoplatnené služby

 

Cena hotelingu za každý začatý ošetrovací deň                  55,00 €

 

 

Cenník stomatologických výkonov

 

Osadenie intraoseálneho implantátu

 Kód
výkonu

Názov výkonu

Počet
bodov

Cena
bez DPH

DPH
20 %

Cena
s DPH

62

 Prvotné stomatologické vyšetrenie

200

15,99 €

0,00 %

15,99 €

63

 Kontrolné vyšetrenie

170

13,59 €

0,00 %

13,59 €

80

 Príplatok za pred. a pooperačnú starostlivosť pri vykonaní
 operácie v ambulancii

300

23,99 €

0,00 %

23,99 €

406

 Infiltračná anestézia s použitím lokálneho anestetika do 5 ml

60

4,80 €

0,00 %

4,80 €

407

 Infiltračná anestézia s použitím lokálneho anestetika nad 5 ml

120

9,59 €

0,00 %

9,59 €

420

 Zvodná anestézia periférneho nervu

120

9,59 €

0,00 %

9,59 €

2006

 Odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany

40

3,20 €

0,00 %

3,20 €

2007

 Odstránenie sutúry alebo svoriek z veľkej rany

60

4,80 €

0,00 %

4,80 €

3002a

 Komplikovaná extrakcia zuba

380

30,38 €

0,00 %

30,38 €

3005a

 Sutúra extrakčnej rany

50

4,00 €

0,00 %

4,00 €

3008

 Ošetrenie (kontrola) po chirurgickom zákroku

50

4,00 €

0,00 %

4,00 €

 

Ak je pacient hospitalizovaný viac ako 24 hodín, je potrebné prirátať cenu hotelingu podľa platného cenníka v UNM.

 

V cene výkonu nie sú zahrnuté: použité implantáty

K cene je potrebné pripočítať cenu implantátu v cene nákupu UNM.

 

 

Občianske združenie

Občianske združenie pre rozvoj stomatológie a tvárovo-čeľustnej chirurgie

Cieľom združenia je zlepšenie podmienok vzdelávania lekárov a stredného zdravotníckeho personálu združených v tomto OZ formou stáží, vedeckých kongresov a odborných konzultačných stretnutí doma aj v zahraničí.

 

▪ Kontaktné údaje

Občianske združenie pre rozvoj stomatológie a tvárovo-čeľustnej chirurgie

Kollárova 2

036 59 Martin

Číslo účtu/IBAN: SK0609000000000061332316

IČO: 31914411

DIČ: 2020593080

 

Sekretariát kliniky tel.: 043-4131 895

Ambulancia zubného lekárstva 1

Lekár:Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.
Sestra:vedúca sestra: PhDr. Mária Zibolenová, staničná sestra: Mgr. Viera Buchová

Telefón:043-4203 880
Ordinačné hodiny:
 Pondelok, štvrtok  8.30 - 11.30  doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.
     
 Streda (dentálna hygiena)  8.30 - 14.30  Mgr. Viera Buchová
 Piatok  8.30 - 11.30  doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

 Pondelok, utorok, štvrtok
 (dentálna hygiena)

 12.30 - 14.30  Mgr. Viera Buchová

 


Komplexná diagnostika a liečba v rozsahu zubného lekárstva, ústnej a tvárovo-čeľustnej chirurgie, ochorení spánkovosánkových kĺbov (TMK) a profesionálna dentálna hygiena (DH).


Výučbové pracovisko študijného programu zubné lekárstvo

Lekár:doc. MUDr. Siebert, PhD., MUDr. Jenčová, PhD., MUDr. Petrášová, PhD., MUDr. Koniarová, PhD., MUDr. Hnátová, MDDr. Bačinský, MDDr. Planeta, MDDr. Stenchláková, MDDr. Pitáková, MDDr. Čalkovský, MDDr. Slobodníková, MDDr. Smatanová, PhDr. Kovalská
Sestra:sestry: Mgr. Janka Jasenská, Anka Staneková, zub. asistentka: Sandra Stoláriková, sanitárka: Jela Matejovská, zub. technička: Iveta Sálusová

Telefón:043-4203 802, 4203 840

Komplexná diagnostika a liečba zubného kazu, endodontické ošetrenie koreňových kanálikov.


Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie 1

Lekár:doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, MUDr. Katarína Mikušková, PhD., MUDr. Igor Malachovský, PhD., MUDr. Ján Sitár, PhD., MDDr. Daniel Hvizdoš, MDDr. Sarah Kalmanová
Sestra:Renáta Pročková, Mgr. Jaroslava Rišková, Lucia Sitárová, Slávka Rončíková

Telefón:043-4203 363
Ordinačné hodiny:
 Pondelok  8.30 - 11.30     12.30 - 14.00

 

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

MDDr. Sarah Kalmanová

 

 Utorok  8.30 - 11.30     12.30 - 14.00

 MUDr. Igor Malachovský, PhD.

 Streda  8.30 - 11.30     12.30 - 14.00

 MUDr. Katarína Mikušková, PhD.

 Štvrtok  8.30 - 11.30     12.30 - 14.00

 MUDr. Ján Sitár, PhD.

 Piatok  8.30 - 11.30     12.30 - 14.00

  doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

  MDDr. Daniel Hvizdoš

  MDDr. Sarah Kalmanová

 


Na prvé vyšetrenie sa neobjednáva telefonicky, pacient musí prísť s výmenným lístkom osobne.

Komplexná diagnostika a liečba benígnych a malígnych nádorov v oromaxilofaciálnej oblasti, diagnostika a liečba úrazov mäkkých tkanív v oromaxilofaciálnej oblasti, zlomenín tvárových kostí, diagnostika kostných cýst a cýst mäkkých tkanív v oromaxilofaciálnej oblasti, malé chirurgické výkony v lokálnej anestézii, objednávanie pacientov do ambulancie jednodňovej chirurgie, objednávanie pacientov na hospitalizáciu, objednávanie pacientov na výkony v lokálnej anestézii.


Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie 2

Ordinačné hodiny:

Ambulancia pre osteomyelitídy a nekrózy čeľuste a sánky

Diagnostika a liečba osteomyelitídy a nekrózy čeľuste a sánky, prevencia vzniku osteorádionekróz a chemonekróz čeľuste a sánky, dispenzarizácia pacientov.

 • Pondelok         10.00 - 11.30       12.30 - 14.00         MUDr. Katarína Mikušková, PhD., MDDr. Daniel Hvizdoš

Sestra: Slávka Rončíková

Tel. číslo: 043-4203 123 (v prípade potreby volať po 13.00 h)

 

Ambulancia porúch temporomandibulárnych kĺbov

Diagnostika a liečba ochorení temporomandibulárnych kĺbov (TMK), konziliárna činnosť pre pacientov s poruchami TMK, dispenzárna starostlivosť pre pacientov s poruchami TMK.

 • Streda        10.30  ̶  11.30    12.30  ̶  14.00         MUDr. Igor Malachovský, PhD.      
 • Piatok         08.30 - 11.30    12.30 - 14.00          MUDr. Igor Malachovský, PhD.      

Sestra: Slávka Rončíková

Objednáva sa on-line cez www.unm.sk, príp. klientske centrum tel. číslo: 043-4203 994, 995

 

Onkologická ambulancia

Diagnostika nádorových ochorení, konziliárna činnosť v odbore onkológia, dispenzárna starostlivosť, sledovanie pacientov po rádioterapii, cytostatickej a chirurgickej liečbe.

 • Štvrtok        8.30  ̶  11.30    12.30  ̶  14.00          MDDr. Daniel Hvizdoš

Sestra: Slávka Rončíková

Tel. číslo: 043-4203 123 (v prípade potreby volať po 13.00 h)

 

Ambulancia pohotovostnej služby

Bežné stomatologické ošetrenia nie sú indikáciou pre návštevu chirurgickej pohotovostnej ambulancie.

Zubno-lekársku pohotovostnú službu zabezpečuje MEDAM SK, s.r.o. (Poliklinika I.) na Škultétyho ulici 470/7, Martin. Mobil: 0915 505 337

Diagnostika a liečba úrazov mäkkých tkanív v oromaxilofaciálnej oblasti, zlomenín tvárových kostí, diagnostika a liečba okoločeľustných zápalov, konziliárna činnosť pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov.Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.