Klinika všeobecnej viscerálnej a transplantačnej chirurgie

Profil pracoviska

Klinika zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť  o pacientov s chirurgickými ochoreniami z vlastnej spádovej oblasti, t.j. z okresu Martin a okresu Turčianske Teplice.
Zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť u pacientov s komplikovanými chirurgickými ochoreniami zo spádovej oblasti vyplývajúcu z povinnosti takúto starostlivosť poskytovať z postavenia typu fakultnej nemocnice. Ďalej zabezpečuje komplexnú LPS aj pre pacientov z iných regiónov na požiadanie príslušného prednostu chirurgického oddelenia, odborného lekára, alebo pacienta.
Poskytuje v plnom rozsahu najvyššiu kvalifikovanú nepretržitú konziliárnu činnosť pre chirurgické pracoviská regionálnych nemocníc.
Poskytuje komplexnú chirurgickú starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii obličky včítane operácie prištítnych teliesok, nefrektómií a prístupov pre mimotelovú eliminačnú liečbu. Spoločne s KAIM vykonáva koordinačnú činnosť v programe darcovstva orgánov.
Pracovisko je chirurgickým konzultačným centrom pre nešpecifické črevné zápalové ochorenia (IBD) typu Colitis  ulceroza a M. Crohn.
Niekoľko rokov  diagnostikuje a rieši pacientov s fekálnou inkontinenciou. Je jedným z troch pracovísk v SR, ktoré v rámci liečby týchto ochorení je oprávnené aj  na implantáciu neurostimulátorov.

Liečba

VISCERÁLNA (GASTROENTEROLOGICKÁ) CHIRURGIA, CHIRURGIA PEČENE, ŽLČOVÝCH CIEST A PANKREASU

Výkony:

 • Anatomické a veľké neanatomické resekcie pečene pre malígne a benígne lézie pečene.
 • Radikálne pankreatoduodenektómie.
 • Resekcie, rekonštrukcie  a náhrady žlčových ciest pri iatrogénnych poraneniach, stenózach a obštrukciách  pre benígne a malígne ochorenia.

MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA

 • Laparoskopické resekcie tenkého a  hrubého čreva pre nádory a IBD
 • Ďalšie štandardné laparoskopické operácie:
  apendektómie, cholecystektómie , hernioplastiky, fundoplikácie, splenektómie

TRANSPLANTAČNÁ CHIRURGIA

 • Odbery obličiek.
 • Multiorgánové odbery- odbery srdca, pľúc, pečene , obličiek , odbery tkanív (cievy, srdcové konduity)
 • Transplantácie obličiek.
 • Komplexná chirurgická starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii obličky včítane operácie prištítnych teliesok, nefrektómií a prístupov pre mimotelovú eliminačnú liečbu.

Spoločne s KAIM vykonáva koordinačnú činnosť v programe darcovstva orgánov.
Okrem týchto operácií vykonáva Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM všetky štandardné operácie všeobecnej, gastroenterologickej (viscerálnej) a urgentnej chirurgie.

CHIRURGIA PRSNÍKA  A OŠETROVANIE CHRONICKÝCH RÁN

Pedagogická činnosť

Chirurgická klinika a Transplantačné centrum vedie a vykonáva výchovu domácich a zahraničných študentov všeobecného lekárstva v odbore chirurgia, takisto  vykonáva postgraduálnu výchovu doktorandov v špecializačnom odbore 7.1.7 chirugia a prof. MUDr. Ľ. Laca, PhD.  je garantom habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v akreditovanom študijnom odbore 7.1.7 chirugia na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.

Výskumné projekty

VEDECKÁ A VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Chirurgická klinika a Transplantačné centrum bolo a je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých grantov UK, MZ SR, VEGA a zahraničných grantov EC, ako EUROCET, ETPOD, EDD a COORENOR.

Chirurgická klinika vykonáva predatestačnú prípravu lekárov a špecializačné skúšky  pre atestáciu z odboru všeobecná chirurgia. Kvalifikovaní pracovníci kliniky školia doktorandov dennej aj externej formy doktorandského štúdia, pracujú  ako školitelia  diplomových prác študentov a sú členmi   komisie na obhajobu diplomových  prác. Takisto sa podieľajú  vedeckovýskumnej  činnosti študentov ako školitelia  ŠVOČ.

Osobnosti

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

prednosta KVVaTCH

MUDr. Ján Janík, PhD.

zástupca prednostu

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

koordinátor Transplantačného centra

Mgr. Mária Kolomazníková, MPH

vedúca sestra

Občianske združenie

OZ Priatelia Chirurgickej kliniky UNM, 

Cieľom združenia je podpora, organizovanie a rozvíjanie aktivít zameraných na podporu a rozvoj Chirurgickej kliniky UNM.

     Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä :

-  spolupracovať s príslušnými fyzickými a právnickými osobami,

- organizovať vzdelávacie a ďalšie aktivity určené pre odbornú verejnosť, podporovať ďalšie a sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov kliniky,

- organizovať odborné semináre, tréningy, konferencie a vzdelávacie aktivity a účasť na domácich aj medzinárodných podujatiach,

- podporovať výskumnú činnosť v oblasti medicíny a ošetrovateľstva,

- zlepšovať materiálno – technické vybavenie kliniky,

- zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb pre pacientov,

- skvalitňovať pracovné prostredie pre zamestnancov kliniky,

- organizovať a podporovať spoločenské, športové a ďalšie aktivity propagujúce ciele združenia,

- realizovať edičnú a propagačnú činnosť zameranú na ciele a úlohy združenia,

- podporovať výskumnú, publikačnú, prednáškovú a propagačnú činnosť týkajúcu sa aktivít združenia,

- zabezpečovať všetky organizačné a odborné záležitosti nevyhnutné k vyššie uvedeným činnostiam.

Stanovy sú záujemcom o členstvo dostupné na pracovisku CHKaTC u p. Dany Jemelkovej, podpredsedníčky správnej rady OZ. OZ vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami OZ.

Registrované Ministerstvom vnútra SR:  dňa 19.11.2019 pod č. : VVS/1-900/90-57437

Bankové spojenie: SK88 0900 0000 0051 6823 2430, Slovenská sporiteľňa,  názov účtu: Chirurgia

IČO : 52686302      DIČ : 212217527

 

Kontakty

Funkcia Meno a priezvisko Telefónne číslo Emailová adresa
prednosta kliniky doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC 043/4203381 juraj.miklusica@unm.sk
zástupca prednostu MUDr. Ján Janík, PhD.  043/4203674 janik@unm.sk
vedúca sestra Mgr. Mária  Kolomazníková , MPH. 043/4203681 maria.balkova@unm.sk

Klinika všeobecnej viscerálnej a transplantačnej chirurgie

Chirurgická ambulancia (všeobecná)

Lekár:MUDr. Tibor Haraga, MUDr. Ján Mikuš
Sestra:Mgr. Janka Kohútová, Marta Balková

Telefón:0434203698
Počet ošetrení za rok:2570

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

7:00 - 13:00

11:30 - 12:00

obedná prestávka

13.00 - 15.30

administratíva

7:00 - 14:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

14.00 - 15.30

administratíva

7:00 - 13:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

13.00 - 15.30 administratíva

7:00 -14:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

14.00 - 15.30 administratíva

7:00 13:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

13.00 - 15.30 administratíva

neordinuje

neordinujeAmbulancia jednodňovej chirurgie

Lekár:MUDr. Tibor Haraga, MUDr. Mirko Halaša
Sestra:Mgr. Janka Kohútová, Ivica Rošková

Telefón:0434203698, 0434203410
Ordinačné hodiny:
lekár        pondelok utorok streda štvrtok piatok
Dr. Haraga 13.00-15.30                                         13.30 - 15.30 14.30 - 15.30 13.00 - 15.30
Dr. Halaša 14.00 - 15.30 13.30 - 15.30 13.30 - 15.30 13.30 - 15.30 13.30 - 14.00

 Chirurgická ambulancia príjmová

Lekár:MUDr. Mirko Halaša
Sestra:Vlasta Šuvadová, dipl. s.

Telefón:0434203410, klientske centrum 0434203995,994
Počet ošetrení za rok:3744

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

   7:00 -14.00

11:30 - 12:00

obedná prestávka

14.00 - 15.30

administratíva

   7:00 -13:30

11:30 - 12:00

obedná prestávka

13.30 - 15.30

administratíva

7:00 -13:30

11:30 - 12: 00 

obedná prestávka

13.30 - 15.30

administratíva

7:00 -13:30

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

13.30 - 15.30

administratíva

7:00 -13:30

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

13.30 - 15.30

administratíva

neordinuje

neordinujeAmbulancia pre ochorenia prsníka

Lekár:MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH, MUDr. Michal Hošala, PhD., MUDr. Ivana Daňová, PhD., MUDr. Lukáš Spevák
Sestra:Marta Balková, dipl. s.

Telefón:0434203995,994
Počet ošetrení za rok:390

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

neordinuje sa

10.00 - 15.00 hod.

10.00 - 15.00

neordinuje sa

neordinuje sa

neordinuje sa

neordinuje sa

 Ambulancia hepatopankreatobiliárnej a miniinvazívnej chirurgie

Lekár:prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.; MUDr. Miroslav Pindura; MUDr. Blažej Palkoci, PhD.; doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD. , CETC, MUDr. Roman Kyčina, MUDr. Martin Vojtko
Sestra:Marta Balková, dipl. s., Mgr. Janka Kohútová, Dagmar Revúsová, dipl. s.

Telefón:0434203698, resp. kl. 995, 994 - Klientske centrum
Počet ošetrení za rok:1000

Ordinačné hodiny:

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

 

8.00 - 13.00

 

neordinuje

 

 

neordinuje

 

 

neordinuje

8.00 - 13.00

 

 Interná ambulancia

Lekár:MUDr. Mária Lilgová, MUDr. Mária Miháliková, MUDr. Janka Podobová Sivková, MUDr. Katarína Pavlorková
Sestra:Jana Hvizdáková

Telefón:0434203902
Počet ošetrení za rok:3175

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00    

odber krvi, obj. pacientov

8:00 - 14:00

11:30 - 12:00 obed

odber krvi, obj. pacientov

8:00 - 14:00

11:30 - 12:00 obed

odber krvi, obj.pacientov

8:00 - 14:30

11:30 - 12:00 obed

odber krvi, obj.pacientov

8:00 - 14:00

11:30 - 12:00 obed

odber krvi, obj. pacientov

8:00 - 14:00

11:30 - 12:00 obed
   
14:00 - 15.30 administratíva 14:00 - 15.30 administratíva 14:30 - 15.30 administratíva 14:00 - 15.30 administratíva 14:00 - 15.30 administratíva    


Koloproktologická ambulancia (ochorenia čriev, konečníka)

Lekár:MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Marek Adámik, PhD., MUDr. Martin Grajciar, MUDr. Lukáš Spevák , MUDr. Peter Mikolajčík, PhD.
Sestra:Vlasta Šuvadová, dipl. s.

Telefón:043/4203410; 0434203995,994
Počet ošetrení za rok:550

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

8.00 - 13.00

počet obj. pacientov - 4

neordinuje

neordinuje

neordinuje

8:30 - 14:00

8.00 - 13.00  

počet obj. pacientov - 8

neordinuje

neordinujeAmbulancia chronických rán

Lekár:MUDr. Tibor Haraga
Sestra:Dagmar Revúsová, dipl. s.

Telefón:0434203964
Počet ošetrení za rok:2544

Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

neordinuje

neordinuje

11.00 - 13.30

neordinuje

neordinuje

neordinuje

neordinujeTransplantačno-nefrologická ambulancia


Ambulancia bariatrickej chirurgie

Lekár:MUDr. Marek Smolár, PhD, MPH, MUDr. Michal Hošala, PhD, MUDr. Lukáš Spevák, MUDr. Ivana Daňová, PhD.
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

 

neordinuje

10.00 - 15.00

10.00 - 15.00 neordinuje neordinuje

Obezita predstavuje civilizačné ochorenie a je príčinou množstva ďalších ochorení, akými sú cukrovka (diabetes mellitus), kardiovaskulárne ochorenia, poruchy pohybového aparátu, zvyšovanie rizika rakoviny, či psychické poruchy. Rovnako limituje pacienta aj v spoločenskom a voľnočasovom uplatnení.
Okrem režimových a dietetických opatrení, ktoré sú často nedostatočne efektívne, je ďalšou z možností liečby chorobnej obezity aj chirurgická liečba, ktorá sa nazýva bariatrická chirurgia.
Čo je bariatrická chirurgia? 
Je to odvetvie chirurgie, ktoré použitím moderných, miniinvazívnych (laparoskopických) metód umožňuje zmeniť fungovanie tráviaceho traktu obéznych ľudí , s následným znížením telesnej hmotnosti, ako aj zlepšením priebehu pridružených ochorení, najmä cukrovky (nazýva sa preto aj metabolická chirurgia).  
Kto je obézny?
Na meranie obezity sa najčastejšie používa index telesnej hmotnosti (BMI -z angl. Body Mass Index). Je to ľahko vypočítateľný parameter, ktorý sa počíta ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou telesnej výšky v metroch.  
Vzorec pre výpočet:  BMI = m/h2  (m - telesná hmotnosť v kilogramoch, h - telesná výška v metroch).
Fyziologická hodnota BMI u zdravého človeka sa pohybuje medzi 18,5 - 25. Pri hodnotách 25 - 30 hovoríme o nadváhe. Obezita začína pri BMI nad 30, hodnoty nad 40 sa označujú ako ťažká (morbídna) obezita, ktorá predstavuje vážne zdravotné riziko a vyžaduje terapeutický zásah.
 
Pre koho je vhodná bariatrická chirurgia?
Na operačnú liečbu sú vhodní pacienti spĺňajúci nasledujúce kritéria:
• Pacienti s morbídnou obezitou s BMI nad 40

• Pacienti s obezitou s BMI nad 35 a jednou alebo viacerými pridruženými ochoreniami súvisiacimi s obezitou (hlavne zle kontrolovaný DM 2. typu)

• Pacienti po zlyhaní konzervatívnej liečby (diétne a režimové opatrenia)

• Pacienti bez psychologických kontraindikácií

• Pacienti bez interných a anestéziologických kontraindikácií
 
 
 
Aké typy bariatrických operácií sa vykonávajú?
Operačné výkony sa delia na dve základné skupiny - reštrikčné (zmenšujúce objemovú kapacitu tráviaceho traktu) a malabsorbčné (meniace vstrebávanie živín v tráviacom trakte). Každý typ operácie je indikovaný individuálne pre každého pacienta po starostlivom zhodnotení stavu obezity, pridružených ochorení a psychologickom, resp. psychiatrickom vyšetrení. Pred samotnou indikáciou bariatrickej operácie je pacient vyšetrený chirurgom, metabolickým lekárom a psychológom (psychiatrom). Podľa potreby sa dopĺňajú vyšetrenia inými odborníkmi. Každý výkon bariatrickej chirurgie je zväčša nevratný, a preto jeho indikácii musí predchádzať veľmi starostlivé zváženie ako zo strany lekára, tak aj zo strany samotného pacienta.


Reštrikčné bariatrické operácie:
Adjustovateľná gastrická bandáž - princíp operácie spočíva v naložení  silikónovej bandáže v hornej časti žalúdka. Priškrtením žalúdka v danej časti sa zmenší vnútorný objem žalúdka, čím sa dosiahne pocit najedenia už po príjme malého množstva potravy. V súčasnosti sa uvedený typ operácie vykonáva už len výnimočne, pretože ho nahradili iné, efektívnejšie typy operácií. 

•  Rukávová (sleevce) resekcia žalúdka - v súčasnosti najčastejšie používaný typ operácie, ktorý spočíva v pozdĺžnom odstránení väčšej časti žalúdka s vytvorením tenkého trubicovitého žalúdka.


Malabsorbčné operácie:
Patria medzi najefektívnejšie operácie z pohľadu znižovania hmotnosti ako aj z pohľadu korekcie metabolických porúch. V porovnaní s reštrikčnými operáciami, kde sa operuje len na žalúdku, pri malabsorbčných operáciách sa operuje aj na tenkom čreve. Princíp týchto operácii spočíva v zmenšení plochy vstrebávania.
Roux Y Gastrický Bypas (RYGB) - redukcia objemu žalúdka spolu so zrýchleným vyprázdňovaním do nižších častí tenkého čreva. Zároveň dochádza ku oneskorenému kontaktu potravy a tráviacich enzýmov, čím sa znižuje celkový objem natrávenej potravy vhodnej na vstrebanie. 

Mini gastrický Bypas (MGB) - zjednodušená verzia predchádzajúcej verzie s vyradením značnej časti žalúdka, dvanástnika a časti tenkého čreva z pasáže potravy.


Aký režim musí pacient dodržiavať po bariatrickej operácii?
Napriek výraznému efektu operácie na zníženie hmotnosti musí pacient po operácii naďalej dodržiavať určité režimové opatrenia. Diéta by mala byť nízkotuková, vysokobielkovinová, porcie by mali byť menšie a podávané častejšie, avšak s celkovou redukciou množstva. Dôležité je denné dopĺňanie stravy o multivitamínové prípravky a stopové prvky v závislosti od bariatrického výkonu. Každý pacient je po operácii inštruovaný našim metabolickým lekárom o najvhodnejšom type diéty.

 
Je pacient v sledovaní lekárov aj po operácii?
U každého pacienta sa vykonávajú pravidelné kontroly  za 6 mesiacov, 12 mesiacov od výkonu a v ďalšom priebehu raz ročne. Pri každej kontrole sa okrem vyšetrenia krvi hodnotí aj samotný
pokles hmotnosti, antropometrické parametre, zmeny fyzickej aktivity a kvalita života. Podľa potreby sa dopĺňajú psychologické konzultácie.
 
Kde sa môžem dať operovať?
Komplexný servis bariatrickej chirurgie poskytuje tím odborníkov Chirurgickej kliniky a Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin. Dané pracovisko je vybavené personálne aj priestorovo na riešenie nadmerne obéznych pacientov.
 
Členovia bariatrického tímu:
Chirurgovia:     MUDr. Michal Hošala, PhD.
                        MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH
                        MUDr. Lukáš Spevák
Metabolický lekár: MUDr. Juraj Krivuš
Psychológovia a psychiatri:       PhDr. Dana Flešková, PhD.
                                                  MUDr. et PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
                                                  MUDr. Alena Mažgútová, PhD.
 
Kde nájdem ambulanciu bariatrickej chirurgie?
Sídlo ambulancie je na prízemí nového chirurgického pavilónu prof. MUDr. Pavla Šteinera DrSc. (pavilón 4b).


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.