Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie

Profil pracoviska

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (KVVaTCH) je najvyšším chirurgickým pracoviskom v regióne severného Slovenska. Pracovisko zabezpečuje modernú starostlivosť o regionálnych aj mimoregionálnych pacientov a je chirurgickým konzultačným centrom pre pacientov so závažnými či komplikovanými chirurgickými ochoreniami.
Súčasná činnosť pracoviska je fokusovaná na komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov so všeobecnými chirurgickými ochoreniami (pruhy, žlčníkové kamene, zápaly žlčníka, zápaly slepého čreva a podobne) zo spádového regiónu ale v rámci kapacitných možností aj o pacientov z iných regiónov. Nosnými programami pracoviska sú hepatopakreatobiliárna chirurgia, kolorektálna chirurgia, miniinvazívna chirurgia, chirurgia zápalových ochorení čreva – IBD (ulcerózna kolitída a Crohnova choroba), chirurgia žalúdka a komplexná mamárna chirurgia.

 

 
 
Významnou činnosťou kliniky je poskytovanie komplexnej chirurgickej starostlivosti v oblasti transplantačnej chirurgie. Poskytujeme starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii obličky vrátane nefrektómií z rôznych indikácií (polycystické obličky, zlyhané transplantované obličky) a tiež vrátane zabezpečenia prístupov pre mimotelovú eliminačnú liečbu (dialýzu). Klinika ako prvé pracovisko na Slovensku vytvorila pôdu pre vznik vôbec prvého Koordinačného centra pre orgánové transplantácie a v súčasnosti spoločne s Klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM vykonáva koordinačnú činnosť v programe darcovstva orgánov. V rámci izolovaných aj multiorgánových odberov a transplantácie orgánov spolupracujeme s viacerými zahraničnými transplantačnými centrami a vedeckými inštitúciami.
 
Klinika na svojej pôde neustále zavádza najnovšie liečebné modality – v spolupráci s Internou klinikou gastroenterologickou UNM a s pražským IKEM sme ako prvé a jediné pracovisko na Slovensku v roku 2022 realizovali autológnu transplantáciu Langerhansových ostrovčekov pankreasu.
 
 
Medziodborová spolupráca:
 • V spolupráci s Internou klinikou gastroenterologickou UNM spolupracujeme na liečbe pacientov s ochoreniami pečene, pankreasu a  s nešpecifickými črevnými zápalmi (IBD).
 • V kooperácii s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou UNM Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie ako jediné pracovisko na Slovensku zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť  o pacientky s pokročilou endometriózou.
 • V spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou UNM zabezpečujeme komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť o  pacientov s ochorením hidradenitis suppurativa.
 • V spolupráci s Oddelením cievnej chirurgie UNM ako jediné pracovisko na Slovensku riešime Dunbarov syndróm ( syndróm kompresie celiakálnej artérie ) laparoskopicky.
 • V rámci spolupráce s Klinikou detskej chirurgie UNM klinika zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť o detských pacientov s vrodenými vývojovými chybami žlčových ciest a tiež s inými závažnými diagnózami, resp. po závažných úrazoch.
 • V spolupráci s Klinikou infektológie a cestovnej medicíny UNM zabezpečujeme komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť o  pacientov s echinokokózou.
 • V spolupráci s I. internou klinikou UNM  zabezpečujeme komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť  o  pacientov s morbídnou obezitou.
 • V spolupráci s Rádiologickou klinikou UNM realizujeme terapeutické či paliatívne rádiointervenčné výkony ( napríklad TACE, PTD, embolizácie v. portae pred etapovými resekciami pečene ), a v rámci seminárov aj expertné čítanie obrazovej dokumentácie z vyšetrení z iných pracovísk ( CT, MR, PET CT a iné).
 • V spolupráci s Oddelením plastickej chirurgie UNM poskytujeme komplexné rekonštrukčné výkony  na prsníku.
 • Multiodborová spolupráca pri riešení nádorových ochorení formou pravidelných superkonziliárnych stretnutí – onkoseminárov (tumor boardov), prípadne vrámci týchto seminárov riešenie aj pacientov  s komplikovanými neonkologickými ochoreniami.
Od roku 2014 sa nemocnica stala držiteľom certifikátu ISO 9001:2000, osvedčenia o poskytovaní liečebnej starostlivosti v najvyššej kvalite a dodržiavaní štandardov liečby chirurgických ochorení. Kvalita starostlivosti je pravidelne sledovaná auditmi. Pracovníci kliniky sa pravidelne zúčastňujú na slovenských a zahraničných školeniach a kongresoch za účelom sústavného zlepšovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 
Moderné vybavenie operačných, jednotiek intenzívnej starostlivosti a štandardných lôžkových oddelení, skúsený a erudovaný lekársky i ošetrovateľský personál predstavujú záruku vysoko kvalitnej komplexnej starostlivosti o našich pacientov.
 
Hlavným cieľom snáh všetkých zamestnancov KVVaTCH je pohodlie a spokojnosť pacientov s poskytovaním čo najkvalitnejších služieb vo všetkých oblastiach – diagnostike, liečbe, ošetrovateľskej starostlivosti v rámci hospitalizácie a súčasne v poradenskej a ambulantnej sfére s následnou dispenzarizáciou.
Pacientom hospitalizovaným na klinike ponúkame príjemné prostredie v komfortne zariadených izbách s TV, Wi-Fi a knižnicou. Samozrejmosťou je pastoračná služba pre veriacich pacientov. Ponúkame aj možnosť nadštandardnej lôžkovej izby (platby podľa cenníka) za predpokladu, že to dovoľuje aktuálna situácia na klinike.
 
OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
Ošetrovateľská starostlivosť na Klinike všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie je neoddeliteľnou súčasťou liečebnej, diagnostickej a preventívnej starostlivosti. Na klinike používame moderné liečebné a ošetrovateľské metódy.  Našim cieľom je poskytovať kvalitnú, individualizovanú a aktívnu starostlivosť o našich pacientov a zabezpečiť uspokojenie ich biologických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb.
 
Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme v chirurgických ambulanciách, na štandardných aj intenzívnych ošetrovacích jednotkách a na operačných sálach. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti je zameraný na kvalitu a bezpečnosť pacientov v rámci všetkých fáz ošetrovateľského procesu. Dôraz kladieme na edukáciu, efektívny nácvik sebestačnosti, rýchle zotavenie a čo najrýchlejší návrat pacienta do jeho domáceho prostredia.
 
Ošetrovateľský personál – sestry - sú vysoko erudované so špecializáciami v špecializačných odboroch intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých a ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie. Pracujú tu absolventky certifikovaných kurzov v oblasti hojenia rán.
 
Sestry na klinike aktívne participujú na  pedagogickom procese v rámci vzdelávania študentov v odbore ošetrovateľstvo ako mentori klinickej praxe. Sestry-mentori sa aktívne zapájajú do výučbového procesu študentov ošetrovateľstva v bakalárskom i magisterskom študijnom programe na JLF UK v klinickej ošetrovateľskej praxi. Podieľajú sa na vedení a hodnotení študentov ošetrovateľstva najmä počas ich súvislej ošetrovateľskej praxe. V rámci zvyšovania kvality ošetrovateľskej starostlivosti sú pre sestry a ďalších členov ošetrovateľských tímov organizované konferencie, semináre a ďalšie vzdelávacie akcie tak, aby mal personál možnosť načerpať nové poznatky a trendy v oblasti ošetrovateľstva.
 
                      

Liečba

 
SPEKTRUM VÝKONOV
 
VŠEOBECNÁ BRUŠNÁ CHIRURGIA – KLASICKÉ A LAPAROSKOPICKÉ OPERÁCIE         
 • Neodkladné operácie – zápaly, úrazy, črevná nepriechodnosť a pod.
 • Plánované operácie - operácie pruhov, žlčníka, hemoroidov, análnych fisúr, sinus pilonidalis, biopsie lymfatických uzlín a pod.
VISCERÁLNA BRUŠNÁ CHIRURGIA  – KLASICKÉ A LAPAROSKOPICKÉ OPERÁCIE
 • Operácie pečene – biopsie, malé aj veľké, anatomické aj neanatomické resekcie pečene pre zhubné aj nezhubné ochorenia (klinovité resekcie, metastazektómie, segmentektómie, bisegmentektómie, sektorektómie, centrálne resekcie, hemihepatektómie), etapové resekcie pečene (ALPPS), rádiofrekvenčné ablácie patologických ložísk, fenestrácie a marsupializácie cýst
 • Operácie žlčových ciest – rekonštrukcie žlčových ciest po iatrogénnych poraneniach, resekcie žlčových ciest pre zhubné aj nezhubné ochorenia, resekcie žlčových ciest pre vrodené vývojové chyby
 • Operácie podžalúdkovej žľazy – biopsie, enukleácie, resekcie podžalúdkovej žľazy pre zhubné aj nezhubné ochorenia (parciálne resekcie, distálne pankreatektómie, pankreatosplenektómie, proximálne duodenopankreatektómie, totálne pankreatektómie, derivačné operácie pseudocýst, derivačné operácie pre chronickú pankreatitídu), transplantácie Lengerhansových ostrovčekov
 • Operácie sleziny – biopsie, fenestrácie a marsupializácie cýst, parciálne (pólové) resekcie, splenektómie
 • Operácie brušnej steny a retroperitonea – biopsie, resekcie a excízie pre zhubné aj nezhubné nádory
 • Operácie žalúdka – antirefluxné operácie, wedge resekcie, parciálne aj totálne gastrektómie pre zhubné aj nezhubné ochorenia
 • Operácie dvanástnika – biopsie, excízie, resekcie pre zhubné aj nezhubné ochorenia
 • Operácie tenkého čreva – bypassové operácie, resekcie pre zhubné aj nezhubné ochorenia (segmentálne resekcie, ileocekálne resekcie...)
 • Operácie hrubého čreva a konečníka – bypassové operácie, resekcie pre zhubné aj nezhubné ochorenia ( ileocekálne resekcie, segmentálne resekcie, pravostranné a ľavostranné hemikolektómie, pravostranné a ľavostranné rozšírené hemikolektómie, resekcie kolon transverzum, resekcie kolon sigmoideum, subtotálne kolektómie, totálne kolektómie, proktokolektómie, predné resekcie rekta, nízke predné resekcie rekta, abdominoperineálne resekcie rekta, extralevátorové abdominoperineálne resekcie, transanálne excízie, transanálne resekcie)
 • Operácie pre endometriózu s postihnutím čriev – shaving, diskoidné resekcie, segmentálne resekcie, predné a nízke predné resekcie rekta
 • Multiviscerálne resekcie
 • Operácie pre hidradenitis suppurativa
OCHORENIA ŽALÚDKA A BARIATRICKÁ CHIRURGIA
 • Komplexné operácie pri zhubných aj nezhubných nádoroch (proximálna, subtotálna a totálna gastrektómia, vrátane laparoskopických výkonov), operácie gastrointestinálnych stromálnych tumorov (GIST-ov) a neuroendokrinnych tumorov (NET-ov). Bariatrické operácie. Operácie pre gastroezofageálny reflux (fundoplikacie), operácie hiátovych hernií.
TRANSPLANTAČNÁ CHIRURGIA
 • Nefrektómie prevažne pre polycystické obličky a zlyhané transplantované obličky
 • Izolované orgánové a multiorgánové odbery
 • Príbuzenské transplantácie obličiek
 • Transplantácie obličiek od post mortem darcu
 • Komplexná chirurgická starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii obličky
CHIRURGIA PRSNÍKA 
 • komplexné operácie pre benígne ochorenia  prsníka a pre karcinóm prsníka (lumpektómie, parciálne mastektómie, mastektómie, onkoplastické operácie, rekonštrukčné operácie v spolupráci s plastickým chirurgom).
ROBOTICKÁ CHIRURGIA
 • Operácie hrubého čreva a konečníka 

 

Pedagogická činnosť

Na Klinike všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie prebieha:
 • pregraduálna výučba a výchova študentov všeobecného lekárstva (lekárov) študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku, zubného lekárstva (zubných lekárov), ošetrovateľstva (zdravotných sestier) a pôrodnej asistencie.
 • postgraduálna výučba a špecializačné skúšky (atestácie) v špecializačnom odbore všeobecná chirurgia
 • výchova externých a interných doktorandov v špecializačnom odbore chirurgia
 • predatestačná príprava lekárov z viacerých špecializácií (chirurgia, vnútorné lekárstvo, úrazová chirurgia a ortopédia, detská chirurgia, rádiológia, hematológia a iné)
 • chirurgické kurzy a workshopy
Kvalifikovaní pracovníci kliniky sú školitelia doktorandov dennej aj externej formy doktorandského štúdia, školitelia  diplomových prác, ako aj školitelia študentov študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) a sú členmi komisie na obhajobu diplomových  prác.
prof. MUDr. Laca Ľudovít, PhD.  je garantom habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v akreditovanom študijnom odbore chirurgia.
doc. MUDr. Miklušica Juraj, PhD., CETC je garantom predmetu chirurgia v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, taktiež predmetu chirurgia v študijnom programe zubné lekárstvo, ako aj garantom predmetu chirurgia v študijnom programe ošetrovateľstvo.
doc. MUDr. Smolár Marek., PhD., MPH  je spolugarantom špecializačného programu urológia
Pracovníci kliniky majú pravidelne aktívnu a pasívnu účasť na slovenských a zahraničných chirurgických konferenciách.

Výskumné projekty

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie bola a je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých grantov UK, MZ SR, VEGA a zahraničných grantov EC

Najvýznamnejšie aktuálne riešené výskumné úlohy:

 • projekt CovClin – projekt zameraný na implementáciu robotickej chirurgie v oblasti urológie, gynekológie a brušnej chirurgie v Univerzitnej nemocnici Martin
 • projekt LISPER – výskum v oblasti zhubných nádorov prsníka, pľúc, hrubého čreva a konečníka. Hlavnými cieľmi projektu sú: zistenie najčastejších genetických zmien u uvedených nádorov, zistenie / stanovenie nových metód na včasnú diagnostiku a sledovanie priebehu daného ochorenia počas liečby (z krvnej vzorky), vývoj umelej inteligencie na hodnotenie histologických vzoriek nádoru, využitie nádorových buniek na testovanie účinnosti nových liečiv proti rakovine – hlavným prínosom projektu je zlepšiť možnosti diagnostiky a liečby zhubných nádorov prsníka, pľúc, hrubého čreva a konečníka na Slovensku. Na základe výsledkov tohoto výskumu bude následne možné zaradiť sa do medzinárodných výskumov daných ochorení.
 • Projekt Chirurgická liečba zhubného nádoru konečníka – projekt zameraný na zlepšenie a skvalitnenie diagnostiky a liečby zhubného nádoru konečníka na Slovensku 

Osobnosti

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC - prednosta KVVaTCH

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

prednosta KVVaTCH

MUDr. Ján Janík, PhD.

zástupca prednostu

MUDr. Michal Hošala, PhD. - zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť, odborný asistent

MUDr. Michal Hošala, PhD.

zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť, odborný asistent

Mgr. Mária Kolomazníková, MPH - vedúca sestra

Mgr. Mária Kolomazníková, MPH

vedúca sestra

Mgr. Alexander Sendrey

vedúci pracovník Koordinačného centra

Prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. - emeritný prednosta kliniky

Prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

emeritný prednosta kliniky

doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH - docent, lekár

doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

docent, lekár

MUDr. Martin Grajciar

vedúci lekár 4/1 B jednotky intenzívnej starostlivosti - aseptickej

MUDr. Anton Mikolajčík , PhD.

vedúci lekár 4/3 jednotky intenzívnej starostlivosti - septickej, odborný asistent

MUDr. Marek Adámik , PhD.

vedúci lekár 4/1 oddelenia

MUDr. Miroslav Pindura

vedúci lekár 4/2 oddelenia

MUDr. Daniel Bolek

sekundárny lekár

MUDr. Ivana Daňová, PhD.

sekundárny lekár, odborný asistent

MUDr. Mirko Halaša

sekundárny lekár

MUDr. Tibor Haraga

sekundárny lekár

MUDr. Patrik Horan

sekundárny lekár

MUDr. Lenka Juríčková

sekundárny lekár

MUDr. Roman Kyčina - sekundárny lekár

MUDr. Roman Kyčina

sekundárny lekár

MUDr. Peter Mikolajčík, PhD.

sekundárny lekár

MUDr. Ján Mikuš

sekundárny lekár

MUDr. Blažej Palkoci, PhD.

sekundárny lekár

MUDr. Miroslav Slezák, PhD. - sekundárny lekár, odborný asistent

MUDr. Miroslav Slezák, PhD.

sekundárny lekár, odborný asistent

MUDr. Lukáš Spevák - sekundárny lekár

MUDr. Lukáš Spevák

sekundárny lekár

MUDr. Adam Švec, PhD.

sekundárny lekár, odborný asistent

MUDr. Martin Vojtko, PhD.

sekundárny lekár

MUDr. Rastislav Zelník

sekundárny lekár

MUDr. Mária Lilgová

sekundárny lekár - internista

MUDr. Katarína Pavlorková

sekundárny lekár - internista

MUDr. Jana Podobová – Sivková

sekundárny lekár - internista

MUDr. Katarína Žuchová

sekundárny lekár - internista

MUDr. Kristína Cmarková

sekundárny lekár - interný doktorand

MUDr. Miloslav Mišánik - sekundárny lekár - interný doktorand

MUDr. Miloslav Mišánik

sekundárny lekár - interný doktorand

Mgr. Lukáš Blahút - manažér dennej zmeny 4/3 JIS, koordinátor mentorov UNM

Mgr. Lukáš Blahút

manažér dennej zmeny 4/3 JIS, koordinátor mentorov UNM

Mgr. Jana Findurová - manažérka dennej zmeny 4/1 B JIS

Mgr. Jana Findurová

manažérka dennej zmeny 4/1 B JIS

Mgr. Adriana Simová - manažérka dennej zmeny 4/1 oddelenia

Mgr. Adriana Simová

manažérka dennej zmeny 4/1 oddelenia

Bc. Miroslava Zuzíková - manažérka dennej zmeny 4/2 oddelenia

Bc. Miroslava Zuzíková

manažérka dennej zmeny 4/2 oddelenia

Pripravte sa na hospitalizáciu

Informácie pre pacientov objednaných na hospitalizáciu
 
Pokiaľ máte naplánovanú hospitalizáciu na našej klinike, nezabudnite si so sebou vziať :
 • občiansky preukaz,
 • kartičku poistenca,
 • zdravotnú dokumentáciu,
 • odporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu),
 • röntgenové snímky z posledných vyšetrení, CD nosiče s vyšetreniami
 • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom,
 • ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil.
Počas hospitalizácie ďalej budete potrebovať:
 • prezuvky
 • župan
 • pyžamo
 • hygienické potreby
 • uterák
 • nádobka na zubnú protézu
Do nemocnice si môžete priniesť: mobilný telefón, knihu, časopisy a pod. Mobilný telefón sa nesmie používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), na Rádiologickej klinike, na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.
Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si NEBERTE:
 • veľkú finančnú hotovosť
 • vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch
 • zlato a iné cennosti
 • živé kvety (z hygienických dôvodov)
Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do trezoru na oddelení. Informácie Vám poskytne staničná sestra, resp. službukonajúca sestra pri príjme na oddelenie/JIS.
 

Dôležité!

 • Na hospitalizáciu si nezabudnite priniesť celú zdravotnú dokumentáciu.
 • Na hospitalizáciu si prineste 2 ks elastických ovínadiel (šírka 10 cm)
 • V dokumentácii treba mať vyznačenú liekovú alergiu!
 • V čase operácie musí byť pacient aspoň tri týždne po akútnom infekte.
 • Ženy v období po menštruácii.
 • Lieky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi je nutné po dohode s lekárom pred operáciou vysadiť.

Predoperačné vyšetrenia

Vyšetrenia potrebné pred plánovaným operačným zákrokom
 • Laboratórne vyšetrenia (nie staršie ako 3 týždne): KO, FW, KS, Rh faktor + č. vyšetrenia, hemokoagulačné parametre, glykémia, Bi, GMT, ALT, Na, K, Cl, bielkoviny + albumín, kreatinín, TPHA, moč chemicky + sediment
 • PCR test nie starší ako 72 hodín
 • RTG hrudníka + popis (nie starší ako 6 mesiacov)
 • EKG
 •  interné vyšetrenie od obvodného lekára, resp. od spádového internistu
 • Anestéziologické vyšetrenie: realizovať v UNM až po internom predoperačnom vyšetrení. Na anestéziologické vyšetrenie sa objednajte telefonicky na č.t. 043/ 4203 994;  995) alebo Vám bude realizované po prijatí na hospitalizáciu.

Občianske združenie

OZ Priatelia Chirurgickej kliniky UNM, 

Cieľom združenia je podpora, organizovanie a rozvíjanie aktivít zameraných na podporu a rozvoj Chirurgickej kliniky UNM.

     Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä :

-  spolupracovať s príslušnými fyzickými a právnickými osobami,

- organizovať vzdelávacie a ďalšie aktivity určené pre odbornú verejnosť, podporovať ďalšie a sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov kliniky,

- organizovať odborné semináre, tréningy, konferencie a vzdelávacie aktivity a účasť na domácich aj medzinárodných podujatiach,

- podporovať výskumnú činnosť v oblasti medicíny a ošetrovateľstva,

- zlepšovať materiálno – technické vybavenie kliniky,

- zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb pre pacientov,

- skvalitňovať pracovné prostredie pre zamestnancov kliniky,

- organizovať a podporovať spoločenské, športové a ďalšie aktivity propagujúce ciele združenia,

- realizovať edičnú a propagačnú činnosť zameranú na ciele a úlohy združenia,

- podporovať výskumnú, publikačnú, prednáškovú a propagačnú činnosť týkajúcu sa aktivít združenia,

- zabezpečovať všetky organizačné a odborné záležitosti nevyhnutné k vyššie uvedeným činnostiam.

Stanovy sú záujemcom o členstvo dostupné na pracovisku CHKaTC u p. Dany Jemelkovej, podpredsedníčky správnej rady OZ. OZ vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami OZ.

Registrované Ministerstvom vnútra SR:  dňa 19.11.2019 pod č. : VVS/1-900/90-57437

Bankové spojenie: SK88 0900 0000 0051 6823 2430, Slovenská sporiteľňa,  názov účtu: Chirurgia

IČO : 52686302      DIČ : 212217527

 

Kontakty

Funkcia Meno a priezvisko Telefónne číslo Emailová adresa
Prednosta kliniky doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC 043/4203381 juraj.miklusica@unm.sk
Zástupca prednostu MUDr. Ján Janík, PhD.  043/4203674 jan.janik@unm.sk
Vedúca sestra Mgr. Mária  Kolomazníková, MPH. 043/4203681 maria.kolomaznikova@unm.sk
Sekretariát kliniky Dana Jemelková  043/4203445 dana.jemelkova@unm.sk
Sekretariát kliniky Janka Jemelková 043/4203445 janka.jemelkova@unm.sk
Sekretariát JLFUK Miroslava Serdelová 043/4203697 chir@jfmed.uniba.sk

 

 

 

Klinika všeobecnej viscerálnej a transplantačnej chirurgie

Chirurgická ambulancia (všeobecná)

Lekár:MUDr. Tibor Haraga, MUDr. Ján Mikuš
Sestra:Mgr. Janka Kohútová, Marta Balková

Telefón:043/4203698
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

7:00 - 13:00

11:30 - 12:00

obedná prestávka

13.00 - 15.30

administratíva

7:00 - 14:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

14.00 - 15.30

administratíva

7:00 - 13:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

13.00 - 15.30 administratíva

7:00 -14:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

14.00 - 15.30 administratíva

7:00 13:00

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

13.00 - 15.30 administratíva

neordinuje

neordinuje


Ambulancia sa nachádza v novej chirurgickej budove (Šteinerov pavilón) na prízemí, číslo dverí 044. Na vyšetrenie je potrebné si doniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu a prepúšťaciu správu od chirurga, ak sa jedná o pooperačné vyšetrenie.


Ambulancia jednodňovej chirurgie

Lekár:MUDr. Tibor Haraga, MUDr. Mirko Halaša
Sestra:Mgr. Janka Kohútová

Telefón:0434203698, 0434203410
Ordinačné hodiny:
lekár        pondelok utorok streda štvrtok piatok
Dr. Haraga 13.00-15.30                                         13.30 - 15.30 14.30 - 15.30 13.00 - 15.30
Dr. Halaša 14.00 - 15.30 13.30 - 15.30 13.30 - 15.30 13.30 - 15.30 13.30 - 14.00

 Chirurgická ambulancia príjmová

Lekár:MUDr. Mirko Halaša
Sestra:Vlasta Šuvadová, dipl. s.

Telefón:043/4203 410, klientské centrum 043/4203 995,994
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

   7:00 -14.00

11:30 - 12:00

obedná prestávka

14.00 - 15.30

administratíva

   7:00 -13:30

11:30 - 12:00

obedná prestávka

13.30 - 15.30

administratíva

7:00 -13:30

11:30 - 12: 00 

obedná prestávka

13.30 - 15.30

administratíva

7:00 -13:30

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

13.30 - 15.30

administratíva

7:00 -13:30

11:30 - 12:00 

obedná prestávka

13.30 - 15.30

administratíva


Ambulancia sa nachádza v novej chirurgickej budove (Steinerov pavilón) na prízemí, číslo dverí 58 a 59a. Na túto ambulanciu sa objednávajú pacienti, ktorých diagnóza nepatrí do portfólia Koloproktologickej ambulancie, Hepatopankreatobiliárnej ambulancie, Ambulancie pre ochorenie prsníka a Bariatrickej ambulancie. Na vyšetrenie je potrebné si doniesť výmenný lístok od obvodného lekára a kompletnú zdravotnú dokumentáciu.

Na vyšetrenie sa môžete objednať aj prostredníctvom Klientskeho centra UNM na telefónnych číslach : 043/4203 994, 043/4203 995


Ambulancia pre ochorenia prsníka

Lekár:doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH; MUDr. Ivana Daňová, PhD.; MUDr. Lenka Juríčková; MUDr. Michal Hošala, PhD.
Sestra:Marta Balková, dipl. s.

Telefón:0434203995,994
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

neordinuje sa

10.00 - 15.00 hod.

10.00 - 15.00

neordinuje sa

neordinuje sa

neordinuje sa

neordinuje sa


Ambulancia pre ochorenie prsníka poskytuje komplexnú odbornú činnosť certifikovanými mamárnymi chirurgami. Zabezpečuje diagnostickú, terapeutickú, dispenzárnu a poradenskú činnosť pre pacientky a pacientov s ochorením prsníka. Úzko spolupracuje s Oddelením plastickej chirurgie pri zabezpečovaní rekonštrukcie prsníkov po operačných zákrokoch. 
 
Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať cez www.objednatvysetrenie.sk, alebo sa môžete objednať aj prostredníctvom Klientskeho centra UNM na telefónnych číslach : 043/4203994, 043/4203995.

Ambulancia hepatopankreatobiliárnej a miniinvazívnej chirurgie

Lekár:doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC; prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.; MUDr. Miroslav Pindura; MUDr. Blažej Palkoci, PhD.; MUDr. Roman Kyčina, MUDr. Martin Vojtko, PhD.
Sestra:Marta Balková, dipl. s., Mgr. Janka Kohútová

Telefón:043/4203 698, resp. kl. 995, 994 - Klientske centrum
Ordinačné hodiny:

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

8.00 - 13.00

neordinuje

neordinuje

neordinuje

8.00 - 13.00


Ambulancia hepatopankreatobiliárnej chirurgie je zameraná na diagnostiku a menežment liečby  ochorení pečene, pankreasu, žlčníka a žlčových ciest. Na ambulancii sledujeme pacientov v pooperačnom období, realizujeme dispenzár pacientov po operáciách pre zhubné a nezhubné ochorenia pečene, pankreasu, žlčníka a žlčových ciest. Spolupracujeme s pracoviskom intervenčnej rádiológie Rádiologickej kliniky UNM, Onkologickým oddelením UNM a Internou klinikou gastroenterológie UNM. Zameriava sa najmä na diagnostiku a liečbu pacientov s onkologickým ochorením pečene, pankreasu, žlčníka a žlčových ciest, taktiež liečbu nezhubných ochorení pečene ako sú benigné nádory, cystické lézie pečene a Echinokokózu pečene, chronickú pankreatitídu, prítomnosť kameňov v žlčových cestách.

Ambulancia sa nachádza v Šteinerovom chirurgickom pavilóne na prízemí, č. dverí 044. Na vyšetrenie si pacient donesie kompletnú zdravotnú dokumentáciu, CD nosič s výsledkami zobrazovacích metód - MR, CT, PET/CT, alebo ich realizujúce pracovisko cez systém PACS zašle do UNM, výsledky laboratórnych vyšetrení. Na ambulanciu hepatopankreatobiliárnej chirurgie sa neobjednávajú pacienti s kameňmi v žlčníku. Títo pacienti budú vyšetrení na Všeobecnej chirurgickej ambulancii.

Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať cez www.objednatvysetrenie.sk, alebo sa môžete objednať aj prostredníctvom Klientskeho centra UNM na telefónnych číslach : 043/4203994, 043/4203995


Interná ambulancia

Lekár:MUDr. Mária Lilgová, MUDr. Katarína Pavlorková, MUDr. Janka Podobová-Sivková, MUDr. Katarína Žuchová
Sestra:Ivica Rožková

Telefón:043/4203 673
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00    

odber krvi, obj. pacientov

8:00 - 14:00

11:30 - 12:00 obed

odber krvi, obj. pacientov

8:00 - 14:00

11:30 - 12:00 obed

odber krvi, obj.pacientov

8:00 - 14:30

11:30 - 12:00 obed

odber krvi, obj.pacientov

8:00 - 14:00

11:30 - 12:00 obed

odber krvi, obj. pacientov

8:00 - 14:00

11:30 - 12:00 obed
   
14:00 - 15.30 administratíva 14:00 - 15.30 administratíva 14:30 - 15.30 administratíva 14:00 - 15.30 administratíva 14:00 - 15.30 administratíva    

Ambulancia sa nachádza v starom chirurgickom pavilóne v suteréne. Na vyšetrenie je potrebné si doniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu a výsledky všetkých vyšetrení. Hlavnou náplňou ambulancie sú interné predoperačné vyšetrenia pre polymorbídnych pacientov pred operáciami a interné konzíliá pre pacientov hospitalizovaných na chirurgických klinikách. 


Koloproktologická ambulancia (ochorenia čriev, konečníka)

Lekár:MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Marek Adámik, PhD., MUDr. Martin Grajciar, MUDr. Lukáš Spevák , MUDr. Peter Mikolajčík, PhD., MUDr. Michal Hošala, PhD.
Sestra:Vlasta Šuvadová, dipl. s.

Telefón:043/4203 410; 043/4203 995,994
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

8.00 - 13.00

neordinuje

neordinuje

neordinuje

8.00 - 13.00  

neordinuje

neordinuje


Koloproktologická ambulancia je zameraná na diagnostiku ochorení hrubého čreva a konečníka so stanovením optimálneho liečebného postupu, sledovanie pacientov v pooperačnom období po operačných výkonoch na hrubom čreve a konečníku, dispenzarizácia pacientov po operáciách pre zhubné ochorenia hrubého čreva a konečníka. Koloproktologická ambulancia spolupracuje taktiež so stomickou poradňou. Zameriava sa najmä na diagnostiku a liečbu pacientov s kolorektálnym karcinómom, IBD (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída), prolapsom rekta a anu, perianálnych abscesov a fistúl.

Ambulancia sa nachádza v Steinerovom chirurgickom pavilóne na prízemí, č. dverí 58. Na vyšetrenie si pacient donesie kompletnú zdravotnú dokumentáciu, výsledky endoskopických vyšetrení (gastrofibroskopia, kolonoskopia), CD nosič s výsledkami zobrazovacích metód - MR, CT, PET/CT, alebo ich realizujúce pracovisko cez systém PACS zašle do UNM, výsledky laboratórnych vyšetrení. Na Koloproktologickú ambulanciu sa neobjednávajú pacienti s hemoroidmi a ritnými trhlinami (tzv.análne fisúry). Títo pacienti budú ošetrení na Všeobecnej chirurgickej ambulancii.

Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať cez www.objednatvysetrenie.sk, alebo sa môžete objednať aj prostredníctvom Klientskeho centra UNM na telefónnych číslach : 043/4203994, 043/4203995


Ambulancia chronických rán

Lekár:MUDr. Tibor Haraga
Sestra:Mgr. Janka Kohútová, Marta Balková

Telefón:043/4203 698, resp. kl. 995, 994 - Klientske centrum
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

neordinuje

neordinuje

11.00 - 13.30

neordinuje

neordinuje

neordinuje

neordinuje


Ambulancia sa nachádza v novej chirurgickej budove (Steinerov pavilón) na prízemí, číslo dverí 044.  Na vyšetrenie je potrebné si doniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu a výsledky všetkých vyšetrení. Hlavnou náplňou ambulancie je ošetrovanie chronických, resp. nehojacich sa hojacich rán.


Stomická poradňa

Sestra:Mgr. Adriana Simová

Telefón:+421907555709
Ordinačné hodiny:

 

PONDELOK a ŠTVRTOK od 14:00 do 16:00 po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Súčasťou ambulantného úseku kliniky je stomická poradňa, ktorá sa špecializuje na pacientov so stómiou, resp. vývodom tenkého čreva, hrubého čreva a tiež s vývodom močovodu (ileostómia, kolostómia, urostómia). V rámci poradne sú realizované konzultácie, edukácia a praktický nácvik ošetrovania stómie, erudovanej asistencie pri výbere najvhodnejšej pomôcky vrátane organizovanej preskripcie stomických  pomôcok.
 
Edukačná činnosť stomickej poradne je zameraná na poskytovanie informácií o ošetrovateľskej starostlivosti súvisiacej so založením a ošetrovaním stómie, a to pred operáciou, po operácii v priebehu hospitalizácie a taktiež aj pri prepustení pacienta do domáceho prostredia. Samozrejmosťou je úzka spolupráca s rodinnými príslušníkmi pacienta pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov a úrovne kvality života pacienta so stómiou. Sestry a lekári kliniky aktívne spolupracujú s klubom SLOVILCO, pacientskou organizáciou združujúcou stomikov v rámci celej Slovenskej republiky.
 
 
 
 
 

Ambulancia pre ochorenia žalúdka a bariatrická ambulancia

Lekár:doc. MUDr. Marek Smolár, PhD, MPH; MUDr. Michal Hošala, PhD.; MUDr. Lukáš Spevák; MUDr. Ivana Daňová, PhD.
Sestra:Mgr. Janka Kohútová, Marta Balková

Telefón:043/4203 698, resp. kl. 995, 994 - Klientske centrum
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

 

neordinuje

10.00 - 15.00

10.00 - 15.00 neordinuje neordinuje

Na ambulancii realizujeme vyšetrenie pacientov s benígnymi a malígnymi ochoreniami žalúdka, s refluxnou chorobou žalúdka, hiátovou herniou a taktiež vyšetrenia v rámci bariatrickej chirurgie. V rámci bariatrickej chirurgie úzko spolupracujeme s Obezitologickou ambulanciou UNM, ktorá zabezpečuje komplexnú konzervatívnu liečbu obezity, prípravu na bariatrický výkon ako aj dlhodobé odborné sledovanie pacientov po bariatrickom výkone.
 
Obezita predstavuje civilizačné ochorenie a je príčinou množstva ďalších ochorení, akými sú cukrovka (diabetes mellitus), kardiovaskulárne ochorenia, poruchy pohybového aparátu, zvyšovanie rizika rakoviny, či psychické poruchy. Rovnako limituje pacienta aj v spoločenskom a voľnočasovom uplatnení.
Okrem režimových a dietetických opatrení, ktoré sú často nedostatočne efektívne, je ďalšou z možností liečby chorobnej obezity aj chirurgická liečba, ktorá sa nazýva bariatrická chirurgia.
 
Čo je bariatrická chirurgia? 
Je to odvetvie chirurgie, ktoré použitím moderných, miniinvazívnych (laparoskopických) metód umožňuje zmeniť fungovanie tráviaceho traktu obéznych ľudí , s následným znížením telesnej hmotnosti, ako aj zlepšením priebehu pridružených ochorení, najmä cukrovky (nazýva sa preto aj metabolická chirurgia).  
 
Kto je obézny?
Na meranie obezity sa najčastejšie používa index telesnej hmotnosti (BMI -z angl. Body Mass Index). Je to ľahko vypočítateľný parameter, ktorý sa počíta ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou telesnej výšky v metroch.  
Vzorec pre výpočet:  BMI = m/h2  (m - telesná hmotnosť v kilogramoch, h - telesná výška v metroch).
Fyziologická hodnota BMI u zdravého človeka sa pohybuje medzi 18,5 - 25. Pri hodnotách 25 - 30 hovoríme o nadváhe. Obezita začína pri BMI nad 30, hodnoty nad 40 sa označujú ako ťažká (morbídna) obezita, ktorá predstavuje vážne zdravotné riziko a vyžaduje terapeutický zásah.
 
Pre koho je vhodná bariatrická chirurgia?
Na operačnú liečbu sú vhodní pacienti spĺňajúci nasledujúce kritéria:
• Pacienti s morbídnou obezitou s BMI nad 40
• Pacienti s obezitou s BMI nad 35 a jednou alebo viacerými pridruženými ochoreniami súvisiacimi s obezitou (hlavne zle kontrolovaný DM 2. typu)
• Pacienti po zlyhaní konzervatívnej liečby (diétne a režimové opatrenia)
• Pacienti bez psychologických kontraindikácií
• Pacienti bez interných a anestéziologických kontraindikácií
 
Aké typy bariatrických operácií sa vykonávajú?
Operačné výkony sa delia na dve základné skupiny - reštrikčné (zmenšujúce objemovú kapacitu tráviaceho traktu) a malabsorbčné (meniace vstrebávanie živín v tráviacom trakte). Každý typ operácie je indikovaný individuálne pre každého pacienta po starostlivom zhodnotení stavu obezity, pridružených ochorení a psychologickom, resp. psychiatrickom vyšetrení. Pred samotnou indikáciou bariatrickej operácie je pacient vyšetrený chirurgom, metabolickým lekárom a psychológom (psychiatrom). Podľa potreby sa dopĺňajú vyšetrenia inými odborníkmi. Každý výkon bariatrickej chirurgie je zväčša nevratný, a preto jeho indikácii musí predchádzať veľmi starostlivé zváženie ako zo strany lekára, tak aj zo strany samotného pacienta.
 
Reštrikčné bariatrické operácie:
Adjustovateľná gastrická bandáž - princíp operácie spočíva v naložení  silikónovej bandáže v hornej časti žalúdka. Priškrtením žalúdka v danej časti sa zmenší vnútorný objem žalúdka, čím sa dosiahne pocit najedenia už po príjme malého množstva potravy. V súčasnosti sa uvedený typ operácie vykonáva už len výnimočne, pretože ho nahradili iné, efektívnejšie typy operácií. 
•  Rukávová (sleevce) resekcia žalúdka - v súčasnosti najčastejšie používaný typ operácie, ktorý spočíva v pozdĺžnom odstránení väčšej časti žalúdka s vytvorením tenkého trubicovitého žalúdka.
Malabsorbčné operácie:
Patria medzi najefektívnejšie operácie z pohľadu znižovania hmotnosti ako aj z pohľadu korekcie metabolických porúch. V porovnaní s reštrikčnými operáciami, kde sa operuje len na žalúdku, pri malabsorbčných operáciách sa operuje aj na tenkom čreve. Princíp týchto operácii spočíva v zmenšení plochy vstrebávania.
Roux Y Gastrický Bypas (RYGB) - redukcia objemu žalúdka spolu so zrýchleným vyprázdňovaním do nižších častí tenkého čreva. Zároveň dochádza ku oneskorenému kontaktu potravy a tráviacich enzýmov, čím sa znižuje celkový objem natrávenej potravy vhodnej na vstrebanie. 
Mini gastrický Bypas (MGB) - zjednodušená verzia predchádzajúcej verzie s vyradením značnej časti žalúdka, dvanástnika a časti tenkého čreva z pasáže potravy.

Aký režim musí pacient dodržiavať po bariatrickej operácii?
Napriek výraznému efektu operácie na zníženie hmotnosti musí pacient po operácii naďalej dodržiavať určité režimové opatrenia. Diéta by mala byť nízkotuková, vysokobielkovinová, porcie by mali byť menšie a podávané častejšie, avšak s celkovou redukciou množstva. Dôležité je denné dopĺňanie stravy o multivitamínové prípravky a stopové prvky v závislosti od bariatrického výkonu. Každý pacient je po operácii inštruovaný našim metabolickým lekárom o najvhodnejšom type diéty.
 
Je pacient v sledovaní lekárov aj po operácii?
U každého pacienta sa vykonávajú pravidelné kontroly  za 6 mesiacov, 12 mesiacov od výkonu a v ďalšom priebehu raz ročne. Pri každej kontrole sa okrem vyšetrenia krvi hodnotí aj samotný pokles hmotnosti, antropometrické parametre, zmeny fyzickej aktivity a kvalita života. Podľa potreby sa dopĺňajú psychologické konzultácie.
 
Kde sa môžem dať operovať?
Komplexný servis bariatrickej chirurgie poskytuje tím odborníkov Chirurgickej kliniky a Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin. Dané pracovisko je vybavené personálne aj priestorovo na riešenie nadmerne obéznych pacientov.
 
Členovia bariatrického tímu:
 
Chirurgovia:     
doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH
MUDr. Michal Hošala, PhD.
MUDr. Lukáš Spevák
 
Metabolický lekár:
MUDr. Juraj Krivuš
 
Lekári obezitologickej ambulancie:
doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
MUDr. Tomáš Bolek, PhD.
MUDr. Jakub Jurica
MUDr. Boris Focko
MUDr. Norbert Nagy
MUDr. Zuzana Moravčíková
 
Psychológovia a psychiatri: 
PhDr. Dana Flešková, PhD.
MUDr. et PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

 Kde nájdem ambulanciu bariatrickej chirurgie?
Ambulancia sa nachádza v novej chirurgickej budove (Steinerov pavilón) na prízemí, číslo dverí 46. Na vyšetrenie je potrebné si doniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu.
Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať cez www.objednatvysetrenie.sk, alebo sa môžete objednať aj prostredníctvom Klientskeho centra UNM na telefónnych číslach : 043/4203994, 043/4203995
 
Pred prvotným vyšetrením v našej bariatrickej ambulancii majú byť pacienti vyšetrení v Obezitologickej ambulancii. 
Kontakt na objednanie: tel. 043/4203786 (objednávanie v štvrtok a piatok), email: kardioambulanciamartin@gmail.com
 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.