Martin hostil znalcov z odboru súdneho lekárstva

Druhý októbrový týždeň sa v Martine stretli lekári a znalci z odboru súdneho lekárstva na svojom V. slovensko-českom zjazde. Na podujatie sa zaregistrovalo takmer 100 účastníkov a v jeho dvojdňovom vedeckom programe odznelo 48 odborných prednášok.

V. slovensko-český zjazd súdnych lekárov sa uskutočnil pod záštitou dekana Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine prof. MUDr. Jána Danka, CSc. v priestoroch Aula Magna a Kompetenčného centra JLF UK. V čestnom predsedníctve zjazdu boli prítomní prezident zjazdu prof. MUDr. Františeke Novomeský, PhD., predseda českej súdnolekárskej společnosti soudního lékařství a toxikologie ČLS JEP   doc. MUDr. František Vorel, CSc., predseda slovenskej súdnolekárskej spoločnosti SLS a riaditeľ súdnolekárskej a patalogicko-anatomickej sekcie ÚDZS MUDr. Bc. Boris Ťažký, riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, okresný riaditeľ PZ SR v Martine plk. PhDr. Aurel Gonščák a vedecký sekretár zjazdu MUDr. Martin Janík, PhD.

Dvojdňový vedecký program podujatia bol rozdelený do deviatich prednáškových blokov. Úvodný blok otvorila prednáška prof. MUDr. Františka Novomeského, ktorá bola venovaná historickému kontextu odboru súdneho lekárstva, ale najmä súčasnému akademickému stavu na Slovensku s možnými víziami do budúceho obdobia. V ďalších prednáškach boli účastníci konfrontovaní so zaujímavými historickými a technickými pohľadmi na základný nástroj súdneho lekárstva - pitvu. Následne bol vedecký program rozdelený do štyroch paralelných, tematicky ladených blokov. Okrem tradičných aktuálnych problémových okruhov, akými boli napríklad strelné poranenia (experimentálna balistika, embólia projektilom, ranivý potenciál plynových zbraní), určovanie času smrti, dopravné nehody (letecké nehody, samovražda havarovaním s motorovým vozidlom), súdnolekárska traumatológia, či problematika náhlych úmrtí a suicidiality, boli prezentované príspevky zaoberajúce sa implementáciou moderných zobrazovacích diagnostických modalít do rutinnej súdnolekárskej praxe. Časť prednášok bola venovaná vybraným klinicko-forenzným (transplantačná medicína) a medicínsko-právnym otázkam (vystupovanie znalca pred súdom). Súčasťou vedeckého programu boli aj  aktuálne príspevky z oblasti súdnolekárskej toxikológie, forenznej osteológie a súdnolekárskej histopatológie. 

Počas slávnostného otvorenia zjazdu na návrh výboru SSLS boli odovzdané ocenenia a medaily jubilujúcim členom spoločnosti - doc. MUDr. Jiřine Bauerovej, CSc., doc. MUDr. Jozefovi Krajčovičovi, PhD. a MUDr. Františkovi Štullerovi, PhD. Cenu za najlepšiu publikáciu za rok 2015 udelil výbor SSLS vedeckej práci publikovanej v odbornom perdiodiku Soudní lékařství s názvom „Konfrontácia poznatkov o koncentrácií alkoholu v krvi a vo vydychovanom vzduchu“ autorov Bauer M, Bauerová J, Šikuta J, Šidlo J.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.