Neonatologická klinika

Profil pracoviska

Neonatologická klinika v tesnej spolupráci s Gynekologicko pôrodníckou klinikou tvoria perinatologické centrum Univerzitnej nemocnice. Poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni fyziologickým novorodencom a ako jediné vysokošpecializované pracovisko na severnom Slovensku zabezpečuje starostlivosť pre kriticky chorých novorodencov. Ide predovšetkým o nezrelých  a extrémne nezrelých novorodencov, novorodencov s  perinatálnou asfyxiou, infekčnými ochoreniami a inými zdravotnými komplikáciami, ktoré vznikajú v perinatálnom období. Zabezpečuje aj pred a pooperačnú starostlivosť pre novorodencov s vrodenými vývojovými chybami a získanými chirurgickými ochoreniami.  Starostlivosť sa poskytuje v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy a najmodernejšími diagnosticko- liečebnými postupmi. 

Na oddelení je 20 lôžok pre zdravých donosených novorodencov s možnosťou rooming-in po celých 24 hodín, kde sa ročne priemerne ošetrí 1500 fyziologických novorodencov. Približne polovica matiek  prichádza z iných regiónov čo svedčí o veľkom záujme a dôvere nastávajúcich mamičiek. Pre takmer 300 chorých novorodencov ročne,  ktorí potrebujú intenzívnu a resuscitačnú  starostlivosť, je k dispozícii 12 lôžok pre kriticky chorých pacientov a 14 intenzívnych a intermediárnych lôžok.  

Z personálneho hľadiska je obsadenie lekárskych miest charakterizované najvyššou kvalifikačnou štruktúrou z neonatologických pracovísk na Slovensku. Starostlivosť o pacientov i ďalšiu výchovu zabezpečuje jeden profesor pediatrie, jedna docentka pediatrie, siedmi lekári s titulom PhD, z toho siedmi so špecializačnou skúškou z neonatológie. Kvalitu práce dokumentujú aj medzinárodne uznávané certifikáty „Baby Friendly Hospital“  a certifikát  v Koncepte bazálnej stimulácie.

Okrem liečebno preventívnej činnosti sa pracovisko podieľa na pregraduálnej výučbe formou prednášok, praktických cvičení i skúšok v odbore všeobecné lekárstvo pre študentov  študujúcich v slovenskom i anglickom jazyku  Na klinike sa organizuje aj  intenzívna vedecko-výskumná činnosť  s najvýznamnejšou publikačnou aktivitou zo všetkých slovenských neonatologických pracovísk. 

 

 

 

 

 

Liečba

V starostlivosti o donoseného  novorodenca klinika poskytuje štandardné postupy v súlade s fyziologickými potrebami matky i dieťaťa od narodenia až do dňa prepustenia, čo je obvykle 4. deň po pôrode. Mamičkám sú prostredníctvom vyškoleného personálu poskytované všetky informácie ohľadom každodennej starostlivosti a dojčenia. Najčastejšiu komplikáciu hospitalizácie u donoseného novorodenca predstavuje novorodenecká žltačka. V liečbe sa používa hlavne fototerapia modrým svetlom, trvanie liečby je individuálne. 

Predčasne narodenému a kriticky chorému novorodencovi je poskytovaná komplexná terapeutická a ošetrovateľská starostlivosť podľa najnovších medzinárodne odporúčaných liečebno-preventívnych postupov. Ide o zabezpečenie dýchania a ventilácie, podporu činnosti srdca a krvného obehu ako i dostatočnej výživy, tlmenie bolesti a liečbu komplikácií vyplývajúcich z nezrelosti. Najčastejšími diagnózami sú infekcie, respiračné problémy, intolerancia príjmu potravy.

V liečbe sa využívajú najnovšie klinické, farmakologické a technické prístupy. Pracovisko disponuje špičkovým prístrojovým a materiálovým vybavením, ktoré ho radí medzi najlepšie vybavené pracoviská v SR i ČR. Pacientovi je možné na základe zdravotného stavu poskytnúť všetky aj vo svete používané metódy invazívnej a neinvazívnej umelej pľúcnej ventilácie (vrátane vysokofrekvenčnej ventilácie a ventilácie oxidom dusnatým), podpory krvného obehu ako i ostatné terapeutické postupy typické pre intenzívnu starostlivosť na najvyššej úrovni (napr. riadená hypotermia, eliminačné metódy a pod.). Klinika zabezpečuje predoperačnú a pooperačnú starostlivosť novorodencom vyžadujúcim chirurgický zákrok. Ku skvalitneniu starostlivosti prispievajú aj ošetrovateľské, rehabilitačné a fyzioterapeutické postupy.

Základným filozofickým princípom pracoviska v súlade s modernými trendami je prevencia dlhodobých komplikácii a zabezpečenie kvalitného života našich pacientov v budúcnosti. 

 

 

 

 

 

Diagnostika

Neonatologická klinika využíva početné diagnostické a liečebné postupy v súlade s najnovšími poznatkami medicíny založenej na dôkazoch. U donoseného aj predčasne narodeného novorodenca sa diagnostický algoritmus začína podrobnou anamnézou zohľadňujúcou celé obdobie tehotenstva, vrátane informácií o výsledkoch ultrazvukových a skríningových vyšetrení. Následné prvé klinické vyšetrenie v pôrodnej sále je kľúčovým pre odhalenie zásadných aj menej zjavných patológií. V diagnostike sa využívajú laboratórne výsledky interpretované podľa novorodeneckých štandardov a v kombinácii s klinickým nálezom a pomocnými zobrazovacími metódami pacienta. Antibiotická liečba je ordinovaná na základe výsledkov mikrobiologických vyšetrení. V rutinnej praxi sa u chorého novorodenca využíva kontinuálne monitorovanie vitálnych funkcií, hemodynamiky, sledovanie tekutinovej bilancie, pravidelné kontrolovanie stavu vnútorného prostredia. Diagnostiku u kritického pacienta uľahčuje pokrokové prístrojové vybavenie umožňujúce invazívne monitorovanie hemodynamiky, neinvazívne posúdenie tkanivovej oxygenácie, transkutánne monitorovanie krvných plynov (pO2 a pCO2), alebo kontinuálne sledovanie elektrickej aktivity mozgu.  K správnemu určeniu diagnózy sa využívajú všetky dostupné zobrazovacie metódy (Ultrazvuk, CT, MRI) ako i dostupné konziliárne vyšetrenia lekárov špecializovaných v pediatrických  odboroch ako kardiológia, neurológia, chirurgia, oftalmológia,  pneumológia, imunológia, gastroenterológia, rehabilitácia a ďalších.

            Novorodenci absolvujú  pred prepustením všetky povinné aj nepovinné skríningové vyšetrenia. Ide o diagnostiku vrodenej katarakty, vyšetrenie sluchu, sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov, mozgu a obličiek, skríning vrodených metabolických chýb a skríning kritických vrodených vývojových chýb srdca pulznou oxymetriou.

 

 

 

 

 

Operačné výkony

 

 

 

Pedagogická činnosť

Neonatologická klinika garantuje  pregraduálnu výučbu pre študentov všeobecného lekárstva JLF UK v jazyku slovenskom a anglickom v predmetoch Neonatologická propedeutika, Neonatológia a podieľa sa na výučbe predmetov Pediatrická propedeutika, Pediatria I,II,III, ako aj  pre nelekárske študijné programy Pôrodná asistencia a Ošetrovateľstvo. Výučba sa realizuje prostredníctvom prednášok a praktických cvičení počas semestra. Pracovisko sa podieľa aj na priebežnom skúšaní a záverečných štátnych skúškach. Klinika je akreditovaná pre vykonávanie špecializačného vzdelávania a skúšok v odbore neonatológia pre  lekárov – budúcich neonatológov.

V rámci postgraduálneho štúdia je na klinike poskytované vzdelávanie aj  doktorandom podieľajúcim sa na vedecko-výskumnej aj liečebno-preventívnej činnosti. Viacerí absolventi zostali na klinike pracovať.

 

 

 

Výskumné projekty

Klinika  má najbohatšiu  vedecko-výskumnú tradíciu zo všetkých slovenských neonatologických pracovísk, podieľajú sa na nej všetci súčasní zamestnanci pracoviska. Klinika  úzko spolupracuje s viacerými pracoviskami JLF UK. Aktuálne prebieha výskum v oblasti výskytu geneticky podmienených a asociovaných porúch pľúcneho surfaktantu u novorodencov  ako i genetickej podmienenosti vzniku retinopatie nedonosených.  Vyhodnocuje sa včasný postnatálny vývoj splanchnickej a renálnej  cirkulácie, variability srdcovej frekvencie ako i variability tlaku krvi, kardiorespiračných funkcií u donosených a nedonosených novorodencov. Za zmienku stoja aj výskum zaoberajúci sa pľúcnou hypertenziou novorodencov a neurofyziologickým vývojom predčasne narodených novorodencov pomocou nových metodík a prístrojov.

Každý vedecko-výskumný projekt je dokladovaný publikačnou aktivitou v domácich i zahraničných časopisoch a monografiách. Pracovníci kliniky pracujú v redakčných radách mnohých časospisov a sú ocenení viacerými oceneniami európskeho i česko-slovenského významu.  Závery výskumnej činnosti sú prezentované v uznávaných odborných časopisoch, čo svedčí o tom, že Neonatologické klinika je mienkotvorným pracoviskom na Slovensku, akceptovanou aj v zahraničí.

 

 

 

 

 

Osobnosti

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

prednosta kliniky

Vzdelanie:

• 1980-86 Lekárska fakulta UK Martin, všeobecné lekárstvo)

• 1989 špecializačná atestácia – pediatria I. stupeň

• 1993 špecializačná atestácia – pediatria II. stupeň

• 1996 hodnosť kandidát vied JLF UK Martin v odbore pediatria,

• 1997 docent pre odbor „pediatria“, JLF UK Martin,

• 1997 certifikát IVZ „Abdominálna ultrasonografia u detí“,

• 1997 certifikát IVZ „Ultrasonografia obličiek u detí“

• 1997 nadstavbová atestácia – nefrológia,

• 1998 nadstavbová atestácia – neonatológia

• 2001 – profesor v odbore pediatria

• 2012 – certifikovaná pracovná činnosť „dorastové lekárstvo“

• 2014 - špecializačné štúdium „zdravotnícky manažment a financovanie“

 Významné pracoviská, kde doposiaľ dlhodobo pôsobil:

• Detská klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin (1986 – 2002)

• Neonatologická klinika Univerzitnej nemocnice Zurich (1990-92 oberartz, 1993, 1999)

• Neonatologická klinika UK JLF Martin (2002 – doposiaľ)

Vychovaní študenti III. stupňa štúdia - doktorandi:

doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD., doc. MUDr. Michal Hladík, PhD,  MUDr. Hana Kolarovszká, PhD., MUDr. Renáta Szépeová, PhD., MUDr. Andrea Olosová, PhD, MUDr. Josue Rojas Villareal, PhD., MUDr. Miroslav Stavěl, PhD,  MUDr. Z. Lehotská, PhD., MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD., MUDr. Zuzana Uhríková, PhD. MUDr. Katarína  Hašková, PhD., MUDr. Eva Paulusová, PhD, MUDr. Barbora Zoľáková, PhD

Školení študenti III. stupňa štúdia - doktorandi

MUDr. Lenka. Kočvarová, MUDr. Zuzana Zimová, MUDr. Tomáš Jurko, MUDr. René Gumulák

Členstvo v redakčných radách:

• člen redakčnej rady Journal of Child and Pediatric Nutrition,  Česko- Slovenská Pediatrie, Neonatologické zvesti, Pediatria ,  Acta Mediaca Martiniana,  šefredaktor Predčasne narodené dieťa (SR)

Najcennejšie ohlasy:

• European Urolog. Society – Best presentation on pediatric urology. XIII. EUC, Barcelona, 1998

• European Ass. of Perinatology – Best presentation on neonatology. XX. CPM, 2006

• Cena Mateja Bela za rok 1997 v kategórii prírodných a lekárskych

• cena Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odb. literatúru v kategórii prír. vied v r. 1994

• Slovenský literárny fond - 4 x Prémia SLF, a 2x Prémia SLF pre autorov do 35 rokov.

• cena SLS – Slovenská pediatrická spoločnosť za najlepšiu publikáciu v roku 2000 a 2007, za najlepšiu publikáciu v zahraničí 2010, 2014, najlepšia publikácia v Čs. Pediatrii za r. 2005, 2011

• Cena SLS – Slovenská fyziologická spoločnosť za najlepšiu publikáciu v roku 1996

• Cena SLS – Slovenská gyn. pôrod. spol. -Cena pre mladých gynekológov do 35 rokov 1994

• Cena SLS – Neonatologická sekcia SPS za najlepšiu publikáciu v r. 2003, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014

Iné významné aktivity:

• hlavný odborník MZ SR pre odbor neonatológia od r. 2006

• člen výboru Neonatologickej sekcie SPS SLS, • predseda výboru neonatologickej sekcie SPS v r. 2003 – 2007

• člen Vedeckej rady JLF UK v Martine, člen Vedeckej rady SLK

• konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v odbore neonatológia, prizývaný súdny znalec v odbore neonatológia

• garant špecializačného štúdia v odbore Neonatológia na JLF UK Martin

• člen teoretického lektorského zboru a člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky odbor pediatria JLF UK v Martine

• člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky odbor pediatria LF UK v Bratislave, UPJŠ Košice

• člen odborovej komisie doktorandského štúdia na JLF UK v Martine v odbore pediatria, LF UPJŠ v Košiciach v odbore pediatria, LF UK Bratislava v odbore pediatria

• predseda subkomisie Katalogizačnej komisie MZ SR pre odbor neonatológia

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

zástupca prednostu kliniky pre liečebno preventívnu starostlivosť

Vzdelanie: 

· všeobecné lekárstvo, JLF UK Martin 1985– 1991

· 1994 - špecializačná atestácia - pediatria 1. stupňa

· 1999 - špecializačná atestácia - neonatológia

· 2001 - štátna všeobecná jazyková skúška z anglického jazyka

· 2005 - 2007 Teaching Courses in Neonatal Medicine (European Society of Neonatology)

· 2008 – philosophiae doctor v odbore pediatria

· 2013 – docent v odbore pediatria, JLF UM Martin

• 2015 - špecializačné štúdium „zdravotnícky manažment a financovanie“

 

Významné pracoviská, kde doposiaľ dlhodobo pôsobia:

· Novorodenecké oddelenie MFN (1991 - 1992, 1994 - 2002)

· Detská klinika MFN Martin (1992 - 1994)

· Neonatologická klinika UN Martin (2002 – doposiaľ)

Školení študenti III. stupňa štúdia - doktorandi

· MUDr. Lucia Nandrážiová, MUDr. Nina Lenhartová,

Členstvo v redakčných radách:

· člen redakčnej Neonatologické zvesti, Prečasne narodené dieťa

Najcennejšie ohlasy:

· ocenenie European Association of Perinatology v r. 2006 (Best poster presentation)

· cena SLS – Slovenská pediatrická spoločnosť za najlepšiu publikáciu v pediatrii v r. 2007

· cena SLS – Slovenská pediatrická spoločnosť za a najlepšiu publikáciu v zahraničí 2010, 2014

· cena SLS – Slovenská pediatrická spoločnosť za najlepšia publikáciu v Čs. Pediatrii za r. 2011

· Cena SLS – Neonatologická sekcia SPS za najlepšiu publikáciu v r. 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013,2014

Iné významné aktivity:

Predseda výboru Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti

krajský odborník MZ SR pre odbor neonatológia v Žilinskom kraji

konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v odbore neonatológia

autor a spoluautor viacerých odborných usmernení MZ SR

lokálny koordinátor európskej klinickej štúdie Test – Apgar - Study v centre 08

lokálny koordinátor európskej klinickej štúdie Video Apgar study v centre 08

členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v odbore pediatria na JLF UK pre študentov v jazyku slovenskom i anglickom

člen odborovej komisie doktorandského štúdia na JLF UK v Martine v odbore pediatria

člen skúšobnej komisie špecializačného štúdia v odbore Neonatológia na JLF UK Martin a LF SZU Bratislava

autorka vysokoškolskej učebnice Neonatológia I

organizátorka Martinských neonatologických dní - opakovane

 

 

 

 

 

Mgr. Tatiana Mikitová

vedúca sestra

 Vzdelanie:

● 1982 – 1986 – Stredná zdravotnícka škola Martin, odbor detská sestra

● 1987 - 1992 – Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor Pedagogika - ošetrovateľstvo

● 2002 - 2003 – Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, špecializácia v odbore Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

Významné pracoviská, kde doposiaľ dlhodobo pôsobila:

Novorodenecký úsek Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia FNsP Martin (1986 - 1987)

Stredná zdravotnícka škola Martin (1992 – 1993)

Novorodenecké oddelenie MFN Martin  (1993 - 2002)

Neonatologická klinika UN Martin (2002 – doposiaľ)

 

 

 

Pripravte sa na hospitalizáciu

Informácie rodičom, ktorí majú hospitalizované dieťa na Jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov – JVSN a Jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov – JIS Neonatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin.

Na JVSN poskytujeme komplexnú intenzívno - resuscitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť nedonoseným, závažne a kriticky chorým novorodencom, na JIS komplexnú intenzívnu a ošetrovateľskú starostlivosť nedonoseným a chorým novorodencov. Ako súčasť perinatologického centra túto starostlivosť poskytujeme novorodencom  z celého regiónu severného Slovenska (Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Trstená, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Bojnice.)

Narodenie nedonoseného, alebo ťažko chorého dieťaťa prináša do Vašej rodiny pochopiteľný strach, napätie a neistotu, smútok, sklamanie a bolesť. Strach o zdravie Vášho dieťaťa je vystupňovaný pobytom v cudzom nemocničnom prostredí, pocitom bezmocnosti priamo pomôcť svojmu dieťaťu, odlúčením od najbližšej rodiny a pri dlhších pobytoch často aj zvýšenou ekonomickou záťažou pre rodinu (drahé cestovanie, potreba uvoľnenia zo zamestnania atď.). Jednou zo základných úloh personálu na našom pracovisku je dôsledné poskytovanie informácií, psychická podpora matky a dostatočná komunikácia s rodičmi dieťaťa, ktorá je nevyhnutná na zníženie Vašej neistoty a úzkosti, zlepšenie vzájomnej spolupráce a  vybudovanie pocitu dôvery, že Vaše dieťa je v tomto ťažkom období v správnych rukách.

Určite veľkou a nenahraditeľnou podporou pre dieťa je Vaša prítomnosť pri lôžku. Špecifický hlas, vôňa, dotyk rodičov znamená pre dieťa zaistenie pokoja a komfortu. Podľa stavu dieťaťa Vám personál vysvetlí ako nadviazať kontakt, kedy a na ktoré miesta sa môžete dieťaťa dotýkať. Pomôžeme Vám a budeme Vás nabádať k aktivitám ako sú:

 • držanie dieťaťa v náručí, dotýkanie sa ho (koža na kožu),
 • realizovanie „klokanej“ starostlivosti,
 • prikladanie dieťaťa k prsníku matky,
 • nežné dotýkanie sa dieťaťa, liečebný dotyk,
 • rozprávanie, spievanie alebo čítanie dieťaťu,
 • hojdanie / „čičíkanie“ dieťaťa.

Návštevné hodiny vyhradené len pre rodičov sú v čase od 11.30 – 16.30 hodiny. Návštevy ďalších príbuzných sú v súlade s predpismi zakázané. Pri vstupe na oddelenie  nahláste svoj príchod  sestre, ktorá Vás ďalej usmerní. Vo výnimočných situáciách  sa môže stať, že Vám neumožníme návštevu a odporučíme, aby ste prišli neskôr. Prosím, rešpektujte to. Naše rozhodnutie Vám vždy aktuálne zdôvodníme.

Pri každej návšteve Vášho dieťaťa si odložte šperky a hodinky, vykonajte hygienickú dezinfekciu rúk. Postup hygienickej dezinfekcie rúk Vám podrobne vysvetlí službukonajúca sestra.

Trvanie Vašej návštevy využite  na uspokojenie  potrieb Vášho dieťaťa, tak, aby to bolo prínosom  pre všetkých. Váš odchod z oddelenia  nahláste službukonajúcej sestre.

Pri kontakte s dieťaťom využívajte liečebný dotyk, ktorý spočíva v postupnom priblížení rúk k telu dieťaťa. Ruku zľahka položte na hlavičku, alebo podbruško dieťaťa. Ak je Vaše dieťatko nepokojné, dôležité je zotrvať v pokoji až do ukľudnenia  dieťaťa, nevystavujte ho ďalším stimulom – neprihovárajte sa mu, nehlaďte ho. Odďaľovanie rúk na záver musí byť vždy pozvoľné.

V prípade prebiehajúceho diagnostického a terapeutického výkonu môžete byť požiadaní o prerušenie návštevy.

Počas prebiehajúcej veľkej vizity s prednostom kliniky môžete byť prítomní pri lôžku svojho dieťaťa, ale po pristúpení k ďalšiemu pacientovi, prosíme, opustite miestnosť. Taktiež Vás prosíme o používanie mobilných telefónov mimo priestorov nášho oddelenia, vzhľadom na možnú interferenciu s medicínskymi prístrojmi.

O fotení (bez blesku) a filmovaní dieťaťa dopredu informujte ošetrujúcu sestru.

Počas návštevy svojho dieťaťa venujte všetku pozornosť len jemu, pozorujte a spoznávajte ho, neobzerajte a neporovnávajte svoje dieťa s inými deťmi a rešpektujte odporúčania ošetrovateľského personálu.

Informácie o zdravotnom stave, výsledkoch vyšetrení, liečbe a plánovaných terapeutických postupoch poskytuje ošetrujúci lekár. Ošetrujúca sestra Vás bude informovať o ošetrovateľských postupoch. Službukonajúci lekár  v čase od 15.30 –07.00 hod. Vás bude informovať len pri akútnej zmene zdravotného stavu Vášho dieťaťa.

Telefonické informácie len rodičom poskytujeme počas celého dňa ( 043 / 4203 130 – JVSN,  043 / 4203 296 - JIS).

Duchovnú službu s možnosťou krstu Vášho dieťaťa v kritickom stave poskytujerím.-kat. duchovný ( 043 / 4203 428, 0908 479 735) alebo diakonka ECAV (0903 406 409).

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti  je rušné miesto, kde sa stretnete s nezvyčajnými zvukmi, pohľadmi a prístrojmi.
Monitor je zariadenie na sledovanie životne dôležitých telesných funkcií dieťaťa. V prípade zmien sledovaných parametrov monitor reaguje zvukom, ktorým upozorní personál.

Pacienti často potrebujú kyslík, ktorý sa podáva cez tvárovú masku, kyslíkové okuliare alebo dýchací prístroj  - ventilátor, ktorý zabezpečuje dýchanie. Podobne ako monitor v prípade zmien sledovaných parametrov reaguje zvukovým signálom, ktorým upozorňuje personál.

Vaše dieťa  môže mať zavedený jeden alebo viacero vnútrožilových vstupov, cez ktoré sa podávajú rôzne lieky a výživa. Ďalšie hadičky pomáhajú odsávať tekutinu alebo vzduch z rôznych dutín tela. Iné merajú teplotu, EKG, saturáciu kyslíka a veľa ďalších parametrov.

Čo potrebuje Vaše dieťaťko?

Pri Vašej prvej návšteve prosíme doneste svojmu dieťaťu balík jednorázových plienok potrebnej veľkosti (Pampers, Fixies, Huggies...), balík vlhkých utierok, digitálny teplomer do konečníka, kefku na vlásky a sklenenú (nie umelú) dojčenskú fľašu 120 ml. Digitálny teplomer a kefku na vlásky Vám vrátime pri prepustení dieťaťa domov. Dojčenská fľaša sa opakovane mechanicky čistí, dezinfikuje a sterilizuje,  možnosť jej poškodenia je veľká,  rátajte s tým, že dojčenskú fľašu Vám nevrátime.

Len čo to zdravotný stav Vášho dieťaťa dovolí, pozveme Vás mamička, aby ste sa po dohovore s ošetrujúcim lekárom zúčastňovali na ošetrovaní Vášho dieťaťa. Počas pobytu sa zaučíte v kúpaní, prebaľovaní, kŕmení a v iných ošetrovateľských výkonoch, ktoré sú potrebné u Vášho dieťaťa. Počas noci si ošetrujete a kŕmite svoje dieťa  podľa dohovoru s ošetrujúcou sestrou.

Izby pre sprevádzajúce matky sú k dispozícii v budove Gynekologicko-pôrodníckej kliniky na prvom poschodí, alebo na slobodárni nemocnice (cca 10 min.). Dojčiace matky majú podľa platných prepisov ubytovanie a celodennú stravu poskytovanú bezplatne.

Ak sa Vaše dieťa narodilo v Martine, vyzdvihnite si jeho rodný list na matrike (Mestský úrad, Vajanského námestie č. 1) a prihláste ho v zdravotnej poisťovni. Preukaz poistenca predložte najneskôr do 60 dní od narodenia.

Ak máte záujem sa osobne rozprávať s prednostom kliniky, zástupcom prednostu o zdravotnom stave dieťaťa alebo s vedúcou sestrou o ošetrovateľských problémoch, prosíme Vás, dopredu informujte ošetrujúceho lekára, aby mohol toto stretnutie dohodnúť.

Počas prvého roku života môže u dieťaťa dôjsť k nepravidelnému dýchaniu, alebo dokonca k zástave dýchania. V niektorých prípadoch zástava súvisí so „ Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat“ – SIDS. Príčiny tohto syndrómu neboli zatiaľ zistené a nie je ich možné vopred diagnostikovať. Pre Váš spokojný spánok Vám ponúkame monitor pre kontrolu dychu dieťaťa, ktorý sníma pohyby dieťaťa, a v prípade, že dôjde k zlyhaniu dýchania, monitor spúšťa zvukový a svetelný signál. Monitor nemôže predchádzať nepravidelnému dychu, či zástave, ale účinne a spoľahlivo kontroluje dýchanie dieťaťa a varuje Vás v prípade ohrozenia dieťaťa. V prípade Vášho záujmu o monitor, minimálna doba zapožičania je 6 mesiacov za 36.- €. Pokiaľ sa rozhodnete monitor ďalej používať, aj po uplynutí doby zapožičania, zmluvu Vám na požiadanie predĺžime. Ďalšie informácie nájdete na www. prevenciasids.sk,www.nadaciakrizovatka.sk, www.sewex-babysense.sk

Ak sa Vaše dieťatko narodilo predčasne, ponúkame Vám knihu s kompletnými informáciami o danej problematike „ Narodili sme sa nezrelí ...“ za príspevok 10.- €.

                                                                                   Tešíme sa na spoluprácu s Vami

                                                                                                                         kolektív Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti

                                                                                                                         Neonatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin

 

Srdečná vďaka Vám všetkým, ktorí sa rozhodnete pomôcť zlepšiť starostlivosť

o našich malých pacientov. 

Pomoc novorodencom severného Slovenska, n.f.

Slovenská sporiteľna, a.s., pobočka Martin

č.ú. 0351542100 / 0900

 

 

DOJČENIE A ODSTRIEKAVANIE MLIEKA

Materské mlieko je tekutinou veľmi komplexnou a svojim zložením zodpovedá potrebám  novorodenca. Je to prirodzený a ničím nenahraditeľný spôsob výživy. Skladba materského mlieka sa mení nielen v priebehu jedného dojčenia, ale aj v priebehu celého laktačného obdobia. Znamená to, že sa prispôsobuje aktuálnym výživovým potrebám dojčeného dieťaťa, čo je veľmi dôležité pre jeho zdravý rast, telesný vývoj a psychické zdravie.

 Imunologický prínos  materského mlieka je veľmi významný. Materské mlieko obsahuje veľa zložiek s protizápalovým účinkom, ktoré chránia dieťa pred niektorými infekciami. Telesným kontaktom matky a dieťaťa po pôrode sa vytvára vzájomné citové puto. To je veľmi dôležité pre ďalší psychický a sociálny vývoj dieťaťa. Pre nedonosené  alebo choré dieťa je základom výživy materské mlieko, a to najmä vtedy, keď môže byť vypité priamo z prsníka. To však často z rôznych dôvodov nie je možné. V takom prípade môžete  svojmu dieťatku mlieko odstriekavať.

Odstriekavanie mlieka treba začať čo najskôr – za 6 hodín po pôrode  alebo najneskôr  12 hodín po pôrode. Mali by ste odstriekavať 6 – 8 krát denne, 15 – 20 minút, z toho 2 krát v noci. K udržiavaniu laktácie prispievajú aj rôzne relaxačné techniky ( počúvanie hudby, priloženie vlhkých, teplých obkladov a pod.), ktoré vyvolajú ejekčný reflex, aby odstriekavanie bolo jednoduchšie a mlieko bohatšie na obsah tukov. Čo najskôr, keď to zdravotný stav Vášho dieťaťa dovolí, bude priložené k prsníku, čo i len na krátku chvíľu. Rozhodujúca je pri tom schopnosť dieťaťa udržiavať si telesnú teplotu, jeho  zrelosť, koordinácia reflexov, hlavne dýchacieho a prehĺtacieho. Odstriekavanie rukou je voči bradavkám šetrnejšie, je k dispozícii vždy a všade.

POSTUP PRI ODSTRIEKAVANÍ MLIEKA

 1. Pripravte si  čistú, vyvarenú  nádobu s dostatočne širokým priemerom.
 2. Dôkladne si  umyte ruky a prsníky.
 3. Priložte si na prsník  teplý, vlhký obklad  alebo prsník nahrejte pod sprchou.
 4. Prsník  masírujte krúživými pohybmi smerom ku bradavke.
 5. V predklone, ak je to treba, podchyťte prsník otvorenou rukou.
 6. Dajte palec nad ukazovák a prostredník pod dvorec ( prsty tvoria písmeno C ).
 7. Stláčajte prsty priamo oproti hrudníku.
 8. Stláčajte priestory naplnené mliekom za bradavkou a uvoľňujte tlak. Opakujte, pokiaľ mlieko vyteká.
 9. Posúvajte ruku tak, aby sa postupne vyprázdnili všetky časti prsníka. Masírujte celý prsník jemným stláčaním smerom k bradavke a všímajte si najmä stvrdnuté oblasti.
 10. Tento postup opakujte dovtedy, kým nie sú oba prsníky mäkké a uvoľnené.
 11. Vyhýbajte sa stláčaniu a prehmatávaniu celého prsníka, alebo bradavky – nepomôže odstriekať mlieko a môže byť škodlivé.
 12. Treba si zachovať trpezlivosť, uvoľnenosť,  sebadôveru, aj keď sa spočiatku mlieko neuvoľňuje.

ODSTRIEKAVANIE ODSÁVAČKOU

V niektorých situáciách je odsávačka výhodná. Avšak jej používanie môže viesť k poškodeniu bradaviek a zvyšuje riziko infekcie, preto treba odsávačku minimálne 1 krát za deň vyvariť po dobu 20 minút. Po každom odstriekaní mlieka odsávačku umyte  horúcou vodou a nechajte  voľne vysušiť.

USKLADNENIE ODSTRIEKANÉHO MLIEKA

Materské mlieko sa musí skladovať v uzavretej sterilnej fľaši. V chladničke sa môže mlieko uskladniť 24 hodín, v mrazničke pri - 18° C 3 mesiace.

 1. Odstriekané vychladnuté mlieko zmrazujte v sterilných fľašiach, ktoré dostanete u nás na oddelení.
 2. Sterilné fľaše naplňte odstriekaným mliekom po značku, ( rysku), pri mrazení preplnená fľaša môže prasknúť. Nikdy nedolievajte odstriekané mlieko na zmrazené mlieko!
 3. Mlieko so stopami krvi  alebo také, v ktorom možno predpokladať prítomnosť liekov nemožno používať.
 4. Zmrazené mlieko rozmrazujte pri izbovej teplote  alebo vo vodnom kúpeli 37° C.
 5. Studené mlieko pomaly zohrievajte vo vodnom kúpeli.
 6. Mlieko nezohrievajte v mikrovlnnej rúre – mohlo by sa zohriať do varu, kým fľaša zostane studená.
 7. Keď prídete navštíviť svoje dieťatko, prosíme doneste všetky fľaše zmrazeného mlieka. Na oddelení dostanete čisté sterilné fľaše.

 

Špecializované vyšetrenia

Zdravé detičky, ktoré boli narodené v termíne, pred prepustením z nemocnice absolvujú povinné, tzv. skríningové vyšetrenia. Ich cieľom je včasná diagnostika závažných ochorení v čase, keď nemajú žiadne klinické prejavy a vykonanie týchto vyšetrení odporúča vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR. Ide o niekoľko vyšetrení:

1. vyšetrenie suchej kvapky krvi na vrodené poruchy metabolizmu, cystickú fibrózu, vrodenú zníženú funkciu štítnej žľazy a vrodenú poruchu funkcie nadobličiek (kongenitálna adrenálna hyperplázia). Krv sa odoberá z pätičky dieťaťa vo veku 72 až 96 hodín na špeciálny odberový papierik.

2. vyšetrenie poruchy sluchu pomocou špeciálneho prístroja, ktorý zaznamenáva otoakustické emisie. Vyšetrenie nie je pre dieťa bolestivé a trvá niekoľko minút.

3. vyšetrenie vrodeného zákalu šošovky (kongenitálna katarakta) spočíva vo vyšetrení oftalmoskopom, ktoré tiež nie je pre dieťa bolestivé a trvá niekoľko minút.

4. Vyšetrenie vrodenej dysplázie bedrových kĺbov vykonáva ortopéd pomocou ultrazvuku.

Okrem uvedených povinných vyšetrení sa u detičiek robí skríning kritických vrodených vývojových chýb srdca pomocou pulznej oxymetrie. Pri vyšetrení sa odmeria pomocou prístroja (pulzného oxymetra) saturácia krvi kyslíkom na pravej ruke a nožičke dieťaťa. Uvedené vyšetrenie s vysokou pravdepodobnosťou vylúči prítomnosť kritickej vrodenej vývojovej chyby srdca, ktorá by vyžadovala neodkladnú kardiochirurgickú liečbu.

Ďalšími vyšetreniami vykonávanými u všetkých novorodencov sú  ultrazvukové vyšetrenia mozgu a obličiek. V prípade, že má novorodenec žltačku, na orientačné stanovenie jej závažnosti sa používa prístroj na meranie koncentrácie bilirubínu neinvazívne, cez kožu dieťaťa.

U detí chorých, predčasne narodených a všetkých, ktoré vyžadujú intenzívnu starostlivosť, sa vykonávajú rôzne vyšetrenia, ktorých cieľom je stanoviť správnu diagnózu a zvoliť najoptimálnejší spôsob liečby dieťaťa. V odôvodnených prípadoch sa vykonávajú aj vyšetrenia röntgenové, ultrazvukové, CT alebo magnetická rezonancia, v tomto prípade musí byť dieťa v celkovej anestézii.
 

Predoperačné vyšetrenia

Všetky operačné výkony, ktoré sa vykonávajú u novorodencov v období krátko po narodení sú operácie akútne a dieťa si v každom prípade vyžaduje intenzívnu starostlivosť.

Pred operáciou je potrebný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa, preto sú rodičia lekárom podrobne oboznámení o dôvode operačnej liečby aj o predpokladanom priebehu hospitalizácie.

Príprava dieťatka na operáciu sa uskutočňuje vždy počas hospitalizácie. V rámci predoperačnej prípravy je potrebné u každého dieťaťa laboratórne vyšetrenie krvi, ako aj kardiologické a anesteziologické vyšetrenie. Ostatné vyšetrenia sa vykonávajú v závislosti od základnej diagnózy.    


 

Čo ponúkame

Matka je hospitalizovaná s dieťaťom ako sprevádzajúca blízka osoba a v prípade, že svoje dieťa dojčí, je oslobodená od akýchkoľvek poplatkov.

Hospitalizáciu hradí zdravotná poisťovňa matky, počas pobytu má matka zabezpečenú celodennú stravu.

V prípade, keď to zdravotný stav dieťaťa umožní, matka mu poskytuje komplexnú starostlivosť, vrátane kŕmenia, hygienickej starostlivosti, bazálnej stimulácie i rehabilitácie. Starostlivosť o choré alebo predčasne narodené deti nie je možné zabezpečiť systémom rooming-in. 


 

Občianske združenie

Vážení rodičia, ak ste boli so starostlivosťou o Vaše dieťatko spokojní, budeme veľmi vďační, ak nás podporíte.

Finančné prostriedky z neinvestičného fondu sú používané na ďalšie skvalitnenie starostlivosti o našich pacientov. Aj v ich mene Vám vopred ďakujeme. 

 

 

 

Kontaktné údaje

Pomoc novorodencom severného Slovenska, n.f.

Slovenská sporiteľna, a.s., pobočka Martin

č.ú. SK09 0900 0000 0003 5154 2100

 

Fotogaléria

Oznamy

 

 

 

Kontakty

 

 

 

Neonatologická klinika

Pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov

Lekár:MUDr. Ingrid Krausová
Sestra:Ľubica Štefanovičová

Telefón:043/4203 374
Počet ošetrení za rok:1500

Ordinačné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
 
8:00 - 14:00
12:00-12:30
obedná
prestávka
 
8:00 - 14:00
12:00-12:30
 obedná 
prestávka  
8:00 - 14:00
12:00-12:30
 obedná
prestávka
8:00 - 14:00
12:00-12:30
obedná
prestávka
neordinuje
 
 
neordinuje
 
 
neordinuje
 
 

    Pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov  - budova Oddelenia lekárskej genetiky UNM (oproti lekárni BEATRIX), Kollárova 4, Martin

                                                                                                                             


Ambulancia poskytuje následnú zdravotnú starostlivosť po prepustení do domácej opatery a zvýšený dozor nad vývinom nedonosených detí. Zabezpečuje koordináciu komplexnej starostlivosti v súčinnosti so všeobecnými lekármi pre deti a dorast ako aj ďalšími lekármi, špecialistami. Je významným koordinátorom následnej starostlivosti a zdrojom informácií o dlhodobých výsledkoch práce kliniky

Do ambulancie sú vo veku dvoch až troch mesiacov prvýkrát pozývané všetky pôvodne choré deti hospitalizované na neonatologickej klinike. Následne sú pacienti sledovaní v pravidelných intervaloch až do veku štyroch – šiestich rokov v závislosti od ich zdravotného stavu.


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.