Neurochirurgická klinika

Profil pracoviska

Profil pracoviska

Pracovisko bolo vyčlenené ako samostatné Neurochirurgické oddelenie v roku 1992 z Chirurgického oddelenia Martinskej fakultnej nemocnice, od založenia oddelenie viedol primár MUDr. Július De Riggo, PhD. V roku 2014 bolo pracovisko transformované na Neurochirurgickú kliniku Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin. Prednostom kliniky sa stal prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.,MBA na poste primára pokračoval MUDr. Július De Riggo,PhD. Od 1.júla 2022 bol za zástupcu prednostu Neurochirurgickej kliniky pre liečebno-preventívnu starostlivosť vymenovaný MUDr. René Opšenák, PhD. Pracovisko poskytuje neurochirurgickú liečbu regionálnym aj mimoregionálnym dospelým a detským pacientom, vrátane nepretržitej 24-hodinovej konzultačnej činnosti pre traumatologické a neurologické pracoviská. V rámci interdisciplinárnej spolupráce pracovisko spolupracuje s inými chirurgickými odbormi (všeobecná  chirurgia, hrudná chirurgia, cievna chirurgia, stomatochirurgia, detská chirurgia, plastická chirurgia, ORL, oftalmológia).

 

Medicínske zameranie pracoviska

- neurotraumatológia – manažment a operačná liečba pacientov s úrazom hlavy

- spinálna neurochirurgia – operačná liečba chrbtice v celom rozsahu (úrazy chrbtice, degeneratívne postihnutie chrbtice, nádory chrbtice, postihnutie chrbtice osteoporózou a reumatoidnou artritídou)

- neuroonkológia – operačná liečba nádorov mozgu a miechy s využitím moderných technológií, intraoperačnej neuronavigácie 3D iUS Sono Wand Invite a intraoperačného neuromonitoringu, hodnotenie metabolizmu nádorov pomocou MR spektroskopie a analýza molekulárno-genetických charakteristík mozgových nádorov

- neuroendoskopia – využitie neuroendoskopie v rámci operačnej liečby hydrocefalu u detí a dospelých, ako súčasť endoskopicky asistovanej mikroneurochirurgie, odstránenie cýst a nádorov v mozgových komorách

- rekonštrukčné operácie lebky – s využitím moderných technológií a aplikovaného výskumu priamo v klinickej praxi – kraniálne implantáty vyrobené na mieru metódou 3D tlače, v úzkej spolupráci s tvárovo-čeľustnými chirurgmi

- endovaskulárne ošetrenie výdutí mozgových tepien a cievnych malformácií mozgu a miechy, akútny manažment pacientov so spontánnym subarachnoidálnym krvácaním

- detská neurochirurgia –operačná liečba detských pacientov vo vekovom rozmedzí od predčasne narodených novorodencov až po adolescentov; operácie vrodených vývojových chýb nervového systému (hydrocefalus, rázštepy chrbtice), neurotraumatológia, spinálna chirurgia, endoskopická liečba kraniosynostózy (predčasného uzáveru lebkových švov), manažment polohových derformít hlavy u detí

- úrazové a neúrazové postihnutie periférneho nervového systému

 

Výnimočné liečebné postupy

- implantácia Brindleyho stimulátora – ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku sme implantovali Brindleyho stimulátor u pacienta s úplným poúrazovým poškodením miechy

- využitie kraniálnych implantátov vyrobených na mieru metódou 3D tlače v rámci rekonštrukčných operácií lebky, priame využitie výsledkov aplikovaného výskumu v klinickej praxi

- požívanie individualizovaných náhrad krčných medzistavcových platničiek vyrobených na mieru pre pacienta metódou 3D tlače

Lekári

 • prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.,MBA - prednosta kliniky
 • MUDr. René Opšenák, PhD. - zástupca prednostu kliniky

 - sekundárni atestovaní lekári:  

 • MUDr. Július De Riggo, PhD. - emeritný primár
 • MUDr. Juraj Šutovský, PhD.
 • MUDr. Tomáš Matuška
 • MUDr. Pavol Snopko, PhD.

- rezidenti:

 • MUDr. Romana Richterová, PhD.
 • MUDr. Radoslav Hanzel
 • MUDr. Gabriela Mičurová                                  

Vedúca sestra:     

 • Mgr. Monika Jančovičová

 

Liečba

Liečba

Na pracovisku sa vykonáva neurochirurgická operačná liečba so zameraním na neurotraumatológiu, spinálnu neurochirurgiu, neuroonkológiu, detskú neurochirurgiu, endovaskulárne ošetrenie výdutí mozgových tepien a cievnych malformácií mozgu a miechy, úrazové a neúrazové postihnutie periférneho nervového systému (podrobne viď. časť operačné zákroky).

Diagnostika

Diagnostika

V rámci diagnostického procesu sa na našom pracovisku najčastejšie využívajú nasledovné diagnostické modality:

CT vyšetrenie mozgu

CT vyšetrenie chrbtice

MR vyšetrenie mozgu – v rámci prípravy pacientov na operáciu nádoru mozgu sa predoperačne realizuje rozšírený MR protokol, ktorý okrem štandardných sekvencií zahŕňa MR spektroskopiu (hodnotenie metabolizmu nádoru a distribúcie neurometabolitov v nádore a jeho okolí), podľa potreby sa dopĺňa MR traktografia (znázornenie nervových dráh v mozgu a mieche umožňuje lepšie plánovanie operácie a bezpečnejšie odstránenie nádoru)

MR vyšetrenie chrbtice

DSA (digitálna subtrakčná angiografia) – invazívne vyšetrenie mozgovej a spinálnej cirkulácie s podaním kontrastnej látky

Operačné výkony

Operačné zákroky

Operácie nádorov mozgu a miechy

- odstránenie nádorov mozgu a miechy sa vykonáva pod mikroskopickou kontrolou s využitím moderných technológií, ktoré zvyšujú bezpečnosť operačného výkonu pre pacienta  – navigácia 3D iUS Sono Wand Invite a intraoperačný neuromonitoring

- histologizácia nádoru alebo iného patologického nálezu nejasného pôvodu – odber vzorky na histologické vyšetrenie sa vykonáva s využitím modernej operačnej navigácie 3D iUS Sono Wand Invite

- predoperačná embolizácia nádoru – metóda intervenčnej rádiológie, umožňuje uzatvorenie ciev nádoru lepidlom alebo mikročasticami, čo následne zníži krvné straty počas operácie nádoru

 

Operačná liečba chrbtice postihnutej degeneratívnym procesom (na pracovisku sa vykonávajú operačné výkony v celom rozsahu chrbtice)

- mikrodiskektómia – odstránenie medzistavcovej platničky s uvoľnením nervových štruktúr, vykonáva sa pod mikroskopickou kontrolou

- izolované dekompresívne výkony na chrbtici – odstránením stavcového oblúka, medzistavcového kĺbu a medzistavcového väzu, pod mikroskopickou kontrolou sa uvoľnia nervové štruktúry

- stabilizačné operácie chrbtice – otvoreným alebo perkutánnym (minimálne invazívnym) prístupom sa zastabilizuje chrbtica pomocou vnútorného stabilizačného systému (skrutky, tyčky, dlahy)

- rigidné náhrady medzistavcových platničiek –po odstránení medzistavcovej platničky predným alebo zadným prístupom sa do medzistavcového priestoru vloží pevná náhrada, ktorá umožní      fúziu (pevné spojenie) medzi telami stavcov

- mobilné náhrady medzistavcových platničiek – po odstránení medzistavcovej platničky predným prístupom sa do medzistavcového priestoru vloží mobilná náhrada platničky, ktorá zachová pohyb v danom pohybovom segmente chrbtice

- korpektómia – odstránenie tela stavca predným operačným prístupom, vloženie medzistavcového košíka (náhrady tela stavca) a stabilizácia pomocou dlahy a skrutiek

 

Operačná liečba úrazov chrbtice (na pracovisku sa vykonáva chirurgická liečba úrazov chrbtice v celom rozsahu otvoreným prístupom a perkutánnym, minimálne invazívnym, prístupom)

- laminektómia, zadná transpedikulárna stabilizácia – odstránenie stavcového oblúka s uvoľnením nervových štruktúr a vnútorná stabilizácia chrbtice pomocou skrutiek a tyčiek

- zadná transpedikulárna stabilizácia – otvoreným alebo perkutánnym (minimálne invazívnym) prístupom, stabilizácia chrbtice pomocou skrutiek a tyčiek

- korpektómia – odstránenie tela stavca predným operačným prístupom, vloženie medzistavcového košíka (náhrady tela stavca) a stabilizácia pomocou dlahy a skrutiek

- perkutánna vertebroplastika a kyfoplastika – aplikácia kostného cementu do tela stavca po zlomenine minimálne invazívnym spôsobom

 

Operačná liečba chrbtice postihnutej osteoporózou

- perkutánna vertebroplastika a kyfoplastika – aplikácia kostného cementu do tela stavca minimálne invazívnym spôsobom

- zadná augmentovanátranspedikulárna stabilizácia  – stabilizácia chrbtice (otvoreným alebo minimálne invazívnym spôsobom) využitím špeciálnych dutých skrutiek s dierkami,čo umožní  pevné prepojenie skrutky a priľahlého tela stavca aplikovaným kostným cementom

 

Operácie nádorov chrbtice (na pracovisku sa vykonávajú operačné výkony v celom rozsahu chrbtice)

- radikálne odstránenie nádoru zadným prístupom bez nutnosti stabilizácie – odstránenie nádoru sa vykonáva pod mikroskopickou kontrolou

- radikálne odstránenie nádoru zadným prístupom s nutnosťou stabilizácie– odstránenie nádoru pod mikroskopickou kontrolou a následná stabilizácia chrbtice pomocou skrutiek a tyčiek

- radikálne odstránenie nádoru predným prístupom s náhradou tela stavca (korpektómia) a prednou stabilizáciou (dlaha a skrutky) - odstránenie nádoru sa vykonáva pod mikroskopickou kontrolou, následne sa vloží náhrada tela stavca a vykoná sa predná stabilizácia skrutkami a dlahou

- parciálne odstránenie nádoru – v prípade, keď nie je možné radikálne odstránenie nádoru, sa nádor odstráni čiastočne s cieľom uvoľnenia nervových štruktúr a odberu materiálu na histologické vyšetrenie nádoru

- histologizácia nádoru – odber materiálu nádoru otvoreným alebo minimálne invazívnym spôsobom s cieľom získania materiálu na podrobné histologické vyšetrenie nádoru

- perkutánna vertebroplastika – aplikácia kostného cementu do tela stavca postihnutého nádorom minimálne invazívnym spôsobom, cieľom je zníženie lokálnej bolesti viazanej na nádorové postihnutie stavca

- predoperačná embolizácia nádoru – metóda intervenčnej rádiológie, umožňuje uzatvorenie ciev nádoru lepidlom alebo mikročasticami, čo následne zníži krvné straty počas operácie nádoru

 

Ošetrenie výdutí vnútrolebkových ciev

- mikrochirurgickou technikou –výduť na mozgovej tepne sa ošetrí naložením klipu (štipca) na krčok výdute alebo sa výduť obloží svalom, svalovým obalom a lepidlom, operácia sa             uskutočňuje s využitím mikroskopu

- endovaskulárne ošetrenie – metóda intervenčnej rádiológie, ktorá umožňuje vnútrocievnym spôsobom pomocou katétra zavedeného do cievneho systému vyplniť výduť mozgovej tepny mikrošpirálkami a do mozgovej cievy podľa potreby vložiť stent (výstuž)

 

Operačné výkony na periférnom nervovom systéme

- operácie úžinových syndrómov končatín – uvoľnenie periférnych nervov z útlaku, zo zrastov a jazvy, napríklad syndróm karpálneho kanála, syndróm kubitálneho kanála

- operácie nádorov periférnych nervov  – odstránenie nádorov periférnych nervov pod mikroskopickou kontrolou

- operačná liečba úrazov periférnych nervov – operačné ošetrenie periférnych nervov s využitím mikroskopu, pri prerušení nervu spojenie koncov jemným šijacím materiálom, podľa potreby využitie nervového štepu a tkanivového lepidla

 

Operačná liečba pacientov s úplným poúrazových prerušením miechy, implantácia Brindleyho stimulátora

- ide o unikátnu operačnú metódu, ktorá umožňuje pacientovi kontrolovať močenie, vyprázdňovanie stolice a sexuálne funkcie. Naše pracovisko vykonalo 1. úspešnú implantáciu Brindleyho stimulátora na Slovensku u pacienta s úplným poúrazovým prerušením miechy.

 

Operačná liečba úrazov hlavy (u dospelých a detských pacientov, vrátane novorodencov)

 

Operačné výkony detskej neurochirurgie

– na pracovisku sa vykonávajú operačné výkony u detských pacientov od predčasne narodených novorodencov až po adolescentov

 

Operačná liečba detského hydrocefalu a hydrocefalu u dospelých pacientov

– v rámci operačnej liečby hydrocefalu využívame vonkajšie a vnútorné drenážne systému (shunty) a neuroendoskopické operačné metódy. Ich cieľom je prostredníctvom vytvorenia alternatívnej drenáže mozgomiechového moku zabezpečiť normálny vnútrolebkový tlak.

 

Operačná liečba spontánneho krvácania do mozgu

– odstránenie krvácania v mozgu pomocou mikroskopu sa vykonáva v prísne indikovaných prípadoch, kedy sa v rámci rozhodnutia pre operačný výkon zohľadňuje veľkosť a lokalizácia krvácania, postihnutie funkčne dôležitých oblastí mozgu, neurologický obraz a celkový klinický stav pacienta

 

Endovaskulárne ošetrenie cievnych malformácií mozgu a miechy

- metóda intervenčnej rádiológie, ktorá umožňuje vnútrocievnym spôsobom pomocou katétra zavedeného do cievneho systému uzavrieť cievnu malformáciu pomocou lepidla alebo mikročastíc

Pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť

Neurochirurgická klinika UNM je klinickou výučbovou bázou Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave. Podieľa sa na nasledovnej pedagogickej činnosti:

- výučba predmetu neurochirurgia v rámci pregraduálneho štúdia, študijný program všeobecné lekárstvo – slovenskí študenti a zahraniční študenti študujúci v anglickom jazyku

- postgraduálne doktorandské štúdium – doktorandské štúdium v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia, školiteľ: prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

- pracovisko spĺňa kritériá Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti pre pracovisko s možnosťou výučby rezidentov v rámci špecializačného štúdia v odbore neurochirurgia

- študijné pobyty na klinike v rámci špecializačného štúdia v iných medicínskych odboroch

- výučba predmetu chirurgia (časť neurochirurgia) v rámci pregraduálneho štúdia, program ošetrovateľstvo

- špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii – časť neurochirurgia

- pracovisko sa podieľa na výučbe v rámci Univerzity tretieho veku formou prednáškovej činnosti

 

 

Výskumné projekty

Výskumné projekty

Hlavné zameranie vedecko-výskumnej činnosti

- hodnotenie molekulárno-biologických aspektov mozgových nádorov

- využitie intraoperačnej 3D USG/MR navigácie v operačnej liečbe nádorov mozgu

- hodnotenie intrakraniálnej dynamiky a hemodynamických zmien mozgovej cirkulácie detského hydrocefalu

- využitie kraniálnych implantátov vyrobených na mieru metódou 3D tlače v rámci rekonštrukčných operácií lebky

- využitie neurostimulačných metód u pacientov s transverzálnou miechovou léziou  v liečbe porúch   vyprázdňovania moču a stolice

- hodnotenie výsledkov operačnej liečby u pacientov s degeneratívnym postihnutím krčnej chrbtice

 

Najvýznamnejšie vedecké projekty

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení.

ITMS kód projektu: 26220220153                                                                                                     

Operačný program: Výskum a vývoj                                                                                           

Obdobie realizácie: 08/2011 – 12/2015

Využitie systému PACS vo výskume a vývoji.                                                                                                    

 ITMS kód projektu: 26210120004                                                                                                  

Operačný program: OP Výskum a vývoj                                                                                            

Obdobie realizácie: 10/2012 – 03/2014

Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach.                         

ITMS kód projektu: 26220220022                                                                                                   

Operačný program: Výskum a vývoj                                                                                             

Obdobie realizácie: september 2009 – február 2012

Sakrálna deaferentácia a neurostimulácia predných miechových koreňov u pacientov po poranení miechy.                                                                                                                                                                      

OPV – 26110230031/02/PD/2010                                                                                                                                                                                                                   

Doba riešenia: 09/2010-02/2013

Hodnotenie mozgovej cirkulácie u detí s hydrocefalom pomocou transkraniálnej dopplerovskej sonografie.                                                                                                                                                                  

Grant VEGA č. 1/4249/07                                                                                                                      

Doba riešenia: 2007-2009

Pripravte sa na hospitalizáciu

Pripravte sa na hospitalizáciu

Na hospitalizáciu sa dostavte v deň objednania (ak je to pracovný deň) do 8.00 hod na Neurochirurgickú príjmovú ambulanciu na prízemí nového chirurgického pavilónu. V prípade nedele alebo sviatku – do 14.00 hod priamo na lôžkovú časť kliniky, ktorá sa nachádza na 2. poschodí nového chirurgického pavilónu.

Prineste si so sebou:

- kompletnú zdravotnú dokumentáciu, CD s MR  alebo CT vyšetrením, RTG snímky

- v prípade, že budete od začiatku hospitalizácie potrebovať PN, dajte si ju vystaviť u svojho obvodného lekára

- osobné hygienické potreby, prezúvky (najlepšie s pevnou pätou), pyžamo, župan, toaletný papier a iné veci, ktoré chcete používať vlastné (napr. príbor, teplomer, lieky ...)

- pacienti na operáciu krčnej chrbtice si môžu doniesť malý vankúš, pre pohodlnejšie ležanie

- nenoste cennosti a väčšiu sumu peňazí  !!!

- poistenci „EÚ“ – prineste so sebou kópiu karty poistenca

- dva dni pred nástupom je potrebné si telefonicky overiť hospitalizáciu (tel.: 043-4203441)

 

 

 

 

 

 

Predoperačné vyšetrenia

Pred hospitalizáciou na Neurochirurgickej klinike za účelom plánovanej operácie si u svojho ošetrujúceho (obvodného) lekára dajte urobiť nasledovné vyšetrenia:

 • *FW, KO + diff., Quick, TRČ, FBG, Moč chem. + sediment, glukóza (u diabetikov glykemický profil), kyselina močová, kreatinín, bielkoviny, cholesterol, Bi, GMT, ALT, Na, K, Cl, TPHA (BWR) – nie staršie ako 3 týždne pred nástupom na hospitalizáciu!
 • *odber CRP - nie staršie ako 1 týždeň pred nástupom na hospitalizáciu!
 • pacienti z okresu Martin a Turčianske Teplice aj KS + Rh faktor
 • RTG hrudníka – má platnosť 1 mesiac
 • *EKG a interné  predoperačné  vyšetrenie pred celkovou anestéziou
 • *Anestéziologické predoperačné vyšetrenie – na toto vyšetrenie Vás odošle obvodný lekár. Anesteziologické vyšetrenie má platnosť tri týždne.

Pre okres Martin a Turčianske Teplice:

 • Ambulancia  predanestéziologických vyšetrení  UNM - 4. pavilón,  1. poschodie

(po objednaní - č. t. 043/4203544)

 • Informovaný súhlas: V prípade, že máte pocit, že nie ste dostatočne informovaný, potrebné informácie Vám poskytneme pri prijímaní a Vy následne môžete podpísať informovaný súhlas.
 • Gélové, umelé a nalakované nechty sú pri celkovej anestézii neprípustné!
 • Z výsledkov označených *, si prosím spravte kópiu 2x

Pripravte sa na operáciu

Predoperačná príprava:

1. V deň pred operáciou by ste mali vypiť minimálne 2 litre tekutín.

2. V deň pred operáciou alebo ráno v deň operácie sa osprchujete, operačné pole si umyjete dezinfekčným mydlom, ktoré Vám v deň pred operáciou dáme a až potom užijete rannú premedikáciu (lieky v rámci bezprostrednej predoperačnej prípravy).

3. Od 24.00 hod v deň operácie už nejedzte, nepite, nefajčite!

4. Ráno v deň operácie si zbalíte toaletné veci pre prípad, že po operácii zostanete 1-2 dni na pooperačnej izbe.

V deň operácie, pred odvozom na operačný sál:

Odložte si šperky, zubnú protézu alebo iné protetické pomôcky. Ženy odlakujte si nechty a nelíčte sa. Po užití rannej premedikácie už nebehajte. Mohla by sa vám "zatočiť" hlava s rizikom pádu  a úrazu.  Zdravotná sestra dostane pokyn z operačnej sály, aby vám podala premedikáciu. Príde Vám oznámiť, že pôjdete na operačný sál a pod jej dohľadom môžete isť ešte na WC a oblečiete si operačnú košeľu. Sestra Vám obviaže dolné končatiny, čo je prevencia vzniku žilovej trombózy  a podá injekciu ordinovaného lieku. Potom Vás odvezieme na operačnú sálu.

Čo ponúkame

Nadštandardné služby na pracovisku zahŕňajú platený výber operatéra a možnosť využitia nadštandardnej izby.

Cenník služieb – platený výber operatéra

Malé operačné výkony v neurochirurgii: operácia karpálneho kanála, kubitálneho kanála, jednoduchá impresívna zlomenina lebky, návrt vnútrolebkového priestoru, zavedenie snímača vnútrolebkového tlaku, zavedenie vonkajšej komorovej drenáže, plastika lebky, periradikulárna terapia, facetová blokáda

Ostatné operačné výkony v neurochirurgii sú hodnotené ako veľké operačné výkony.

 

 

Cena bez DPH

DPH

Spolu

Výber operatéra / malý operačný výkon

200,- euro

0

200,- euro

Výber operatéra / veľký operačný výkon

300,- euro

0

300,- euro

 

 

Cenník služieb – nadštandardné izby

Vážení klienti,

ak by ste uvítali väčšie súkromie počas hospitalizácie, môžete využiť našu nadštandardnú izbu. Služba je spoplatnená sumou 40,- euro / 1 deň.

Pokiaľ máte záujem byť hospitalizovaný so sprevádzajúcou osobou, môžete využiť náš apartmán, ktorý má dve samostatné lôžka. Služba je spoplatnená sumou 50,- euro / 1 deň.

O obsadenosti nadštandardných izieb sa v prípade záujmu môžete informovať na Neurochirurgickej ambulancii UNM alebo priamo na lôžkovej časti Neurochirurgickej kliniky UNM.

 

Kontakty

646                        Lôžkové oddelenie 4/2

236                        Neurochirurgia 4/2 B JIS

659                        Neurochirurgia 4/1 B JIS aseptická

498                        Neurochirurgia 4/1 JIS septická

903                        Pracovňa prednostu - prof. MUDr. Kolarovszki Branislav, PhD., MBA

722                        Pracovňa zástupcu prednostu  - MUDr. Opšenák René, PhD.

446                        Pracovňa vedúcej sestry -   Mgr. Jančovičová Monika

264                        Inšpekčná izba lekárov - MUDr. De Riggo Július, PhD.

773                        Inšpekčná izba lekárov - MUDr. Richterová Romana, PhD.

588                        Inšpekčná izba lekárov - MUDr. Šutovský Juraj, PhD., MUDr. Tomáš Matuška,                                                                                                 MUDr. Pavol Snopko,PhD.

748                        Inšpekčná izba lekárov - MUDr. Radoslav Hanzel

619                        Inšpekčná izba lekárov - MUDr. Mičurová Gabriela

619                        Klinický logopéd            - Mgr. Fillová Iveta

903                        Sekretariát kliniky          - Slovjaková Dana    

Odborná neurochirurgická ambulancia

Sestra:Mgr. Vrobelová Petra

Telefón:043 4203 441
Ordinačné hodiny:

Pondelok:  08:30 - 14:00 h.      MUDr. René Opšenák, PhD.

Utorok:      08:30 - 14:00 h.      MUDr. Pavol Snopko, PhD.

Streda:      08:30 - 14:00 h.      MUDr. Július De Riggo, PhD., MUDr. Tomáš Matuška

Štvrtok:     08:30 - 14:00 h.      prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

Piatok:     08:30 - 14:00 h.       MUDr. Juraj Šutovský, PhD.

Odbery denne v čase 07:00 - 08:30 h.

Agenda, administratíva: 14:00 - 15:30 h.


Neurochirurgická ambulancia UNM zabezpečuje komplexnú ambulantnú činnosť v rámci odboru neurochirurgia pre regionálnych aj nadregionálnych pacientov. Personálne je obsadená atestovaným lekárom – neurochirurgom. Počet ambulantne ošetrených pacientov za rok 2022: dospelí  4137, deti 1513.


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.