Neurologická klinika JLF UK a UNM

Profil pracoviska

Hlavné zameranie

 • klinická neurofyziológia
 • epidemiológia ochorení NS
 • cerebrovaskulárne ochorenia
 • nervovosvalové ochorenia
 • humánne prionózy
 • neuroimunológia
 • epileptológia
 • vertebrológia
 • extrapyramídové ochorenia

 

Štruktúra pracoviska

Posteľová časť kliniky je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami.

Počet lôžok: muži: 18
                     ženy: 15 

Na túto časť sa príjmajú pacienti:

 • plánovane prostredníctvom príjmovej ambulancie neurologickej kliniky
 • presunom z iných kliník UNM alebo iných zdravotníckych zariadení
 • urgentné príjmy počas pracovného dňa alebo ústavnej pohotovostnej služby spravidla cez oddelenie pohotovostného príjmu UNM

Funkčne a organizačne sa táto časť kliniky delí na:

a./ diagnosticko - liečebné oddelenie

Tvorí základnú jednotku pre poskytovanie ústavnej starostlivosti pacientom s neurologickými ochoreniami. Hospitalizovaní sú tu pacienti nevyžadujúci intenzívnu starostlivosť. Oddelenie má 38 postelí, z toho je funkčne 6 postelí vyčlenených pre poskytovanie intermediárnej starostlivosti.

b./ JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti neurologickej kliniky

V súlade so zásadami poskytovania diferencovanej starostlivosti podľa návrhu hlavného odborníka SR zabezpečuje rýchlu diagnostiku, intenzívnu liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s akútnymi, život ohrozujúcimi stavmi, ktoré sú podmienené afekciou centrálneho alebo periférneho nervového systému. Ide hlavne o pacientov s cerebrovaskulárnymi, nádorovými, záchvatovými ochoreniami nervového systému. Diferencuje komatózne stavy s predpokladanou primárnou afekciou CNS. JIS má 4 postele.

 

Ambulantná časť kliniky

Neurologická ambulancia pre dospelých

Lekári: MUDr. J. Zeleňáková

Zdravotná sestra: Mgr. M. Kaštierová

Ordinačné hodiny:
Po - Pia: 7,00 - 9,00 hod. - odber materialu a aplikácia plánovanej ordinovanej terapie
9,00 - 15,00 hod. - vyšetrenie objednaných pacientov
Akútne stavy sa vyšetrujú prednostne.Po - Pia: 7,00 - 9,00 hod. - odber materialu a aplikácia plánovanej ordinovanej terapie
9,00 - 15,00 hod. - vyšetrenie objednaných pacientov
Akútne stavy sa vyšetrujú prednostne.

Ambulancia poskytuje:

 • špecializovanú neurologickú starostlivosť pacientom v prirodzenom spádovom území
 • pacienti sú spravidla odosielaní na konziliárne vyšetrenie neštátnym rajónnym neurológom
 • organizuje prijímanie akútych alebo plánovaných pacientov k hospitalizácii
 • konziliárne neurologické vyšetrenia pacientov hospitalizovaných na iných klinikách a oddeleniach UNM, na oddelení pohotovostného príjmu
 • vyšetrenia sa robia v neurologickej ambulancii alebo pri posteli chorého na príslušnej klinike alebo oddelení UNM
 • dispenzárnu starostlivosť chorých s vybranými ochoreniami
 • navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhom na kúpelnú starostlivosť
 • navrhuje alebo predpisuje zdravotné pomôcky
 • v rozsahu svojho odboru vypracúva krátkodobé i dlhodobé posudkové závery (forenzné závery)

Konziliárna ambulancia neurologickej kliniky

Lekári: Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., Prim. MUDr. J. Michalik, PhD.

Zdravotná sestra: Mgr. M. Kaštierová

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 11,00 - 13,00 hod. - objednaní pacienti

 • poskytuje konziliárne a superkonziliárne služby pre komplikované chorobné stavy v rámci UNM, pre ambulantných pacientov v rámci prirodzeného rajónu
 • konziliárne a superkonziliárne služby pre komplikované chorobné stavy z iných zdravotníckych zariadení v rámci celého Slovenska

Ambulancia pre záchvatové ochorenia

Lekári: MUDr. B. Hofericová, Prim. MUDr. J. Michalik, PhD.

Zdravotná sestra: K. Vašková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 9,00 - 10, 00 hod. - objednaní pacienti

 • poskytuje vyšší stupeň liečebno - preventívnej, dispenzárnej, forenznej a poradenskej starostlivosti pacientom so záchvatovými stavmi s predpokladanou účasťou nervového systému v patogenéze ochorenia. Ide hlavne o stavy, ktoré sú diagnosticky, terapeuticky a posudkovo náročnejšie
 • epileptické a neepileptické záchvatové stavy
 • bolesti hlavy

Ambulancia pre bolesť

Lekár: Prof. MUDr. M. Drobný, DrSc.

Zdravotná sestra: K. Vašková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: - objednaní pacienti

 • zameriava sa prevažne na reflexnú liečbu ( akpunktúra lokálna, epidurálna aplikácia liekov, a iné)
 • chronických bolestivých stavov
 • funkčných porúch vegetatívneho nervového systému
 • niektoré motorické poruchy - hlavne periférne parézy
 • niektoré poruchy imunitného systému - rhinitis vasomotorica, asthma bronchiale, ...
 • iné ochorenia prevažne funkčného charakteru, kde je medikamentózna liečba neúspešná alebo kontraindikovaná

Psychologická ambulancia

Psychológ: PhDr. J. Grossmann 

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 9,00 - 15,00 hod. - objednaní pacienti

 • vedie psychologickú ambulanciu pri neurologickej klinike UNM
 • klinicko - diagnostická činnosť v neuropsychológii pre deti od troch rokov a dospelých
 • zaoberá sa chorobnými procesmi, ktoré sa prejavujú súčasne nervovými a psychickými príznakmi. Ide hlavne o pacientov s organickými léziami nervového systému s poruchami symbolických funkcií. Pracuje hlavne s pacientami, ktorí sú hospitalizovaní na neurologickej klinike, ale aj iných klinikách a oddeleniach UNM. Diagnostikuje tiež funkčné psychické poruchy.
 • psychoterapeutická činnosť pre deti od troch rokov a dospelých
 • neuropsychologické poradenstvo
 • ambulantní pacienti zo širšieho spádového územia
 • pacienti hospitalizovaní v UNM

Laboratórium EMG ( elektromyografia )

Lekári: Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., MUDr. M. Grofik, MUDr. M. Turčanová Koprušáková, PhD.

Zdravotná sestra: K. Vašková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 10,00 - 14,00 hod. - objednaní pacienti

 • elektromyografická a polyelektromyografická diagnostika ochorení nervového systému u ambulantných i hospitalizovaných pacientov
 • ide hlavne o ochorenia periférneho nervového systému, ochorenia svalov, nerovosvalového prevodu, niektoré poruchy centrálneho nervového systému

Ambulancia pre nervovosvalové ochorenia

Lekár: Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., MUDr. M. Grofik, MUDr. M. Turčanová Koprušáková, PhD.

Zdravotná sestra: K. Vašková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 11,00 - 13,00 hod. - objednaní pacienti

 • diferenciálna diagnostika, terapia, konziliárna činnosť pre vybrané nervosvalové ochorenia
 • suspektné alebo definované poruchy nervosvalového prevodu (myastenické a myastenia-like syndrómy)
 • suspektné alebo definované primárne svalové ochorenia (hereditárne svalové dystrofie, myozitídy, endokrinné myopathie a pod.)
 • suspektné alebo definované ochorenia neurónov predných rohov miechy (ALS syndrómy, spinálne svalové atrofie, polio-like syndrómy)
 • suspektné alebo definované ochorenia charakterizované abnormálnou svalovou aktivitou (myotónie, periodické svalové obrny, tetanie, tremory, dystonické syndrómy a pod.)
 • niektoré suspektné alebo definované ochorenia periférneho nervového systému
 • polyneuropathie, úžinové syndrómy, vybrané plexopathie a radikulopathie 

Ambulancia pohotovostnej služby

 • poskytuje základnú a špecializovanú neurologickú starostlivosť pre ambulantných pacientov a konziliárne služby počas lekárskej pohotovostnej služby (LPS)
 • LPS trvá v pracovný deň od 15.00 hod. do 7.00 hod. v deň pracovného voľna od 7.00 hod. do 7.00 hod. nasledujúceho dňa 

Laboratórium evokovaných potenciálov

Lekár: Prim. MUDr. J. Michalik, PhD., MUDr. E. Kantorová, PhD., MUDr. N. Jankovičová

Zdravotná sestra: K. Hrnčiarová, Mgr. V. Grofiková

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 7,00 - 15,00 hod. - objednaní pacienti

 • diagnostika neurologických ochorení pomocou evokovaných potenciálov (elektrofyziologické funkčné testy nervového systému)
 • diagnostiku porúch vedenia somatosenzitívnymi dráhami
  - SSEP pri stimulácii n.medianus, ulnaris, tibialis posterior, fibularis, pudendalis, trigeminus
 • funkčné testy zrakovej a sluchovej dráhy

Laboratórium EEG

Lekár: MUDr. B. Hofericová, MUDr. E. Kantorová, PhD., prim. MUDr. J. Michalik, PhD.

Zdravotná sestra: M. Thomková, Ľ. Hrončová, K. Hrnčiarová

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 7,00 - 15,00 hod. - objednaní pacienti

 • elektroencefalografická diagnostika ochorení nervového systému u hospitalizovaných i ambulantných pacientov, dospelých i detí
 • ide hlavne o záchvatové ochorenia nerového systému
 • iné ložiskové a difúzne poruchy mozgu
 • zhodnocuje a popisuje elektorencefalografické záznamy
 • záznamy pri natívnej registrácii, po provokáciách, hlavne po spánkovej deprivácii

Likvorologické laboratórium neurologickej kliniky

Lekár: Prim. MUDr. J. Michalik, PhD., MUDr. M. Grofik

 • zabezpečuje realizáciu a klinickú interpretáciu špecifických biochemických, imunologických, cytologických metód v diagnostike neurologických ochorení
 • príprava preparátov cytosedimentu z likvoru - sedimentácia, farbenie preparátov
 • diferenciálna diagnostika likvorových nálezov pri rôznych ochoreniach nervového systému
 • zápalové ochorenie, nádorové ochorenia, krvácania, autoimúnne ochorenia a iné
 • úzko spolupracuje s hematológiou, klinickou biochémiou, klinickou imunológiou

Neurosonologická ambulancia

Lekár: MUDr. V. Nosáľ, PhD., MUDr. J. Zeleňáková

Liečba

Poskytované služby

 • základná a špecializovaná liečebno - preventívna starostlivosť pacientom s ochoreniami periférneho a centrálneho nervového systému a primárnymi ochoreniami svalov v prirodzenom spádovom území
 • diagnostická a liečebná starostlivosť pri komplikovaných chorobných stavoch, ktorých diagnostika a liečba nebola úspešná v nemocniciach a poliklinických zariadeniach nižšieho typu
 • vysoko špecializovaná odborná diagnostická a liečebno - preventívna starostlivosť pre celú oblasť Slovenska pre vybrané skupiny ochorení, v starostlivosti o ktoré dosiahla Neurologická klinika JLF UK a UNM mimoriadnu úroveň a skúsenosť
 • zabezpečuje a vykonáva teoretickú a praktickú klinickú odbornú prípravu študentov Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
 • vykonáva akreditované špecializačné štúdium v špecializačnom odbore neurológia
 • vykonáva denné aj externé doktorandské štúdium (3. stupeň vysokoškolského štúdia) v odbore 7.1.11. neurológia 
 • zabezpečuje a vykonáva vedecko - výskumnú a posudkovú činnosť v odbore neurológia

 

Nadštandardné diagnostické a terapeutické postupy

 • Priónové ochorenia (EEG, MR, proteín 14-3-3, E200K, kodón129)
 • Epilepsie (neinvazívne video-EEG monitorovanie, indikácie k epileptochirurgickej konzultácii NUSA Brno)
 • Cievne ochorenia mozgu (UZ, CTA, MRA, superselektívna 3D DSA)
 • Neuromuskulárne ochorenia (kvantitatívna EMG, magnetické stimulácie)
 • Sclerosis multiplex (MR, EP ascendentné aj descendentné, komplexné vyšetrenie likvoru, UZ posúdenie extra- aj intrakraniálnej venóznej drenáže)
 • Systémová intravenózna a lokálna intraarteriálna trombolýza rt-PA, sonotrombotrypsia, mechanické trombektómie
 • Perkutánna transluminálna angioplastika so založením stentu extrakraniálne aj intrakraniálne
 • Embolizácia aneuryziem, A-V malformácii a nádorov
 • Nadštandardné elektrofyziologické laboratórium (EEG, EP, EMG)
 • Repetitívna magnetická stimulácia
 • Testovanie nových diagnostických a terapeutických postupov (grantové úlohy a klinické štúdie)

 

Celoštátna liečebná starostlivosť

Centrum pre diagnostiku a liečbu Sclerosis multiplex

Centrum pre diagnostiku a liečbu Cerebrovaskulárnych ochorení

Centrum pre diagnostiku a liečbu neuromuskulárnych ochorení

 

Imunologická liečba neuroimunologických chorôb
Zodpovedný lekár: Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., Prim. MUDr. J. Michalik, PhD.

Neurointervenčné intravaskulárne výkony
Zodpovedný lekár: Doc. MUDr. K. Zeleňák, PhD., Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., spolupráca s Rádiodiagnostickou klinikou JLF UK a UNM

Intenzívna liečba akútnych náhlych cievnych mozgových príhod
Zodpovedný lekár: Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., Prim. MUDr. J. Michalik, PhD., MUDr. V. Nosáľ, PhD., MUDr. J. Dluhá

Liečebná aplikácia botulotoxínu
Zodpovedný lekár: Prim. MUDr. J. Michalik, MUDr. M. Turčanová Koprušáková, PhD., Prof. MUDr. E. Kurča, PhD.

Liečba spasticity močového mechúra elektrostimuláciou
Zodpovedný lekár: Prof. MUDr. J. Švihra, PhD., Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., spolupráca s Urologickou klinikou JLF UK a UNM

Liečba refraktérnych epilepsií
Zodpovedný lekár: MUDr. Babeta Hofericová, Prim. MUDr. J. Michalik, PhD.

Liečba refraktérnych vertebrogénnych syndrómov
Zodpovedný lekár: Prim. MUDr. J. Michalik, PhD., Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Indikovanie a realizácia DBS (hlbokej mozgovej stimulácie) a trvalej duodenálnej alebo apomorfínovej pumpy u pacientov s Parkinsonovou chorobou

Zodpovedný lekár: Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., MUDr. M. Grofik, MUDr. P. Kašovič, spolupráca s Prof. MUDr. M. Galandom, CSc. a MUDr. T. Galandom, PhD., Neurochirurgická klinika SZU a FNFDR Banská Bystrica

Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium:

Výučba predmetu neurológia v odbore všeobecné lekárstvo

denné doktorské štúdium
4. ročník, 7. a 8. semester (dvakrát zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

výučba predmetu neurológia v odbore všeobecné lekárstvo 

samoplatci v anglickom jazyku

denné doktorské štúdium
4. ročník, 7. a 8. semester (dvakrát zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

výučba predmetu neurológia v odbore ošetrovateľstvo

denné bakalárske štúdium

3. ročník, 5. semester (zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

externé bakalárske štúdium

3. ročník, 5. semester (zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Formy výučby:

odbor všeobecné lekárstvo
prednášky                     7 x 1,5 hod/semester
praktické cvičenia         7 x 3,25 hod/semester
praktická skúška, písomný test, teoretická ústna skúška

odbor ošetrovateľstvo
prednášky                    7 x 1,5 hod/semester
praktické cvičenia        7 x 1,5 hod/semester, teoretická ústna skúška

 

Postgraduálne štúdium:

3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) 

s vedecko-akademickým titulom PhD.

denná aj externá forma

JLF UK má akreditáciu pre študijný odbor 7.1.11. neurológia priznanú MŠ SR od 29.12. 2010

 

Ďalšie vzdelávanie:

Špecializačné štúdium

- prihláška

Školiace miesta v klinickej neurofyziológii (EMG, EEG, EP) a ultrasonografii poskytujeme poslucháčom špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia na JLF UK po individuálnom dohovore – horinkova(at)mfn.sk

 

Akreditovaná vzdelávacia ustanovizeň:

Univerzita Komenského Bratislava

Jesseniova lekárska fakulta Martin

Neurologická klinika JLF UK a UNM Martin

 

Plán špecializačného štúdia v odbore neurológia

(je v súlade so špecializačným študijným programom pre špecializačný odbor neurológia č. A 009 schváleným MZ SR)

A. Dohoda s prednostom neurologického lôžkového oddelenia alebo kliniky (ďalej neurologické pracovisko) o externom garantovi špecializačného štúdia.

B. Vytvorenie individuálneho študijného plánu (garant špecializačného štúdia, externý garant a študent špecializačného štúdia – študijný plán na 5 rokov, minimálne na 1 rok).

C. Teoretické vedomosti:

 1. Rozsah teoretických vedomostí určí garant špecializačného štúdia.
 1. Odbornú literatúru (publikácie, časopisy, knihy) a iné zdroje informácií (napr. internet) určí garant špecializačného štúdia.
 1. Účasť na odborných podujatiach s neurologickou problematikou určí garant špecializačného štúdia.

D. Povinná odborná prax:

 1. Prax v trvaní 38 mesiacov na neurologickom lôžkovom pracovisku – potvrdí externý garant.
 1. Prax v trvaní 2 mesiace na neurologickej klinike vzdelávacej ustanovizne – absolvovanie v poslednom roku špecializačného štúdia.
 1. Prax v trvaní 5 mesiacov na neurologickej JIS – potvrdí externý garant (v prípade, že neurologické pracovisko nemá JIS je nevyhnutný výber náhradného neurologického pracoviska).
 1. Prax v trvaní 1 mesiac na neurologickej ambulancii – potvrdí externý garant.
 1. Prax v trvaní 1 mesiac na neurochirurgickom pracovisku – potvrdí prednosta pracoviska.
 1. Prax v trvaní 1 mesiac na neuropediatrickom pracovisku (pracovisko detskej neurológie alebo detské pracovisko s kvalifikovaným detským neurológom) – potvrdí prednosta pracoviska.
 1. Prax v trvaní 1 mesiac na internom pracovisku – potvrdí prednosta pracoviska.
 1. Prax v trvaní 2 mesiace na psychiatrickom pracovisku – potvrdí prednosta pracoviska.
 1. Prax v trvaní 2 mesiace v EEG laboratóriu – potvrdí externý garant (v prípade, že neurologické pracovisko nemá EEG laboratórium je nevyhnutný výber náhradného neurologického pracoviska). V EEG laboratóriu neurologickej kliniky vzdelávacej ustanovizne je povinná prax 1 týždeň – absolvovanie v poslednom roku špecializačného štúdia.
 1. Prax v trvaní 2 mesiace v EMG laboratóriu – potvrdí externý garant (v prípade, že neurologické pracovisko nemá EMG laboratórium je nevyhnutný výber náhradného neurologického pracoviska). V EMG laboratóriu neurologickej kliniky vzdelávacej ustanovizne je povinná prax 1 týždeň – absolvovanie v poslednom roku špecializačného štúdia.
 1. Prax v trvaní 3 mesiace v UZ laboratóriu – potvrdí externý garant (v prípade, že neurologické pracovisko nemá UZ laboratórium je nevyhnutný výber náhradného neurologického pracoviska). V UZ laboratóriu neurologickej kliniky vzdelávacej ustanovizne je povinná prax 1 týždeň – absolvovanie v poslednom roku špecializačného štúdia.
 1. Prax v trvaní 1 mesiac v EP laboratóriu – potvrdí externý garant (v prípade, že neurologické pracovisko nemá EP laboratórium je nevyhnutný výber náhradného neurologického pracoviska). V EP laboratóriu neurologickej kliniky vzdelávacej ustanovizne je povinná prax 1 týždeň – absolvovanie v poslednom roku špecializačného štúdia.

E. Minimálny počet zdravotných výkonov:

 1. Prijatie, vyšetrenie, liečenie a prepustenie pacientov s neurologickými ochoreniami (400 pacientov) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 1. Vyšetrenie ambulantných pacientov s neurologickými ochoreniami (500 pacientov) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 1. Lumbálne punkcie (50 výkonov) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 1. Vyhodnotenie EEG záznamov (200 záznamov) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 1. Vyhodnotenie EMG záznamov (200 záznamov) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 1. Vyhodnotenie EP záznamov (200 záznamov) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 1. UZ vyšetrenie mozgovej cirkulácie (200 vyšetrení) – potvrdí externý garant a študent špecializačného štúdia. V prípade potreby môže garant špecializačného štúdia žiadať predloženie príslušnej zdravotnej dokumentácie.

F. Kontrolu plnenia individuálneho študijného plánu vykonáva garant špecializačného štúdia.

G. Po splnení náležitostí individuálneho študijného plánu (teoretické vedomosti, povinná odborná prax, minimálny počet zdravotných výkonov) sa špecializačné štúdium ukončuje komisionálnou skúškou. Splnenie náležitostí špecializačného štúdia posudzuje garant špecializačného štúdia.

Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Prednosta Neurologickej kliniky JLF UK a UNM, Martin

Garant špecializačného štúdia

 

Oznamy študentom:

Plán výučby

Podmienky absolvovania predmetu Neurológia - všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

Praktické cvičenia       (Practicals)                                                            

Zimný semester  (Winter term)                                                    

Všeobecné lekárstvo                                          

Zahraniční študenti     (Foreign students)                    

Zubné lekárstvo

Letný semester (Summer Term)

Všeobecné lekárstvo

Zahraniční študenti (Foreign students)

Prednášky (Lectures)

Zimný semester (Winter term)

Všeobecné lekárstvo

Zahraniční študenti (Foreign students)

Zubné lekárstvo

Ošetrovateľstvo bakalárske štúdium

Letný semester (Summer term)

Všeobecné lekárstvo

Zahraniční študenti  (Foreign students)

Skúšobné otázky

Všeobecné lekárstvo

Exam questions

 

 

Oznam pre študentov

Výskumné projekty

Vybrané publikácie pracovníkov Neurologickej kliniky JLF UK a UN v Martine od roku 2000

Periodiká publikované v Českej republike

1. Kurča E., Drobný M., Vyletelka J., Voško M.R., Michalik J.: Naše skúsenosti s imunomodulačnou liečbou multifokálnej motorickej neuropatie. Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, 1999, 2, s. 104-107.

2. Kurča E., Bettecken T., Sršňová K., Drobný M., Sršeň Š., Michalik J., Kučera P.: Hereditárna neuropatia so sklonom k vzniku tlakových obŕn (HNPP) – prvá rodina s potvrdenou HNPP analýzou DNA v Slovenskej republike. Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, 1999, 4, s. 232-235.

3. Drobný M., Michalik J., Kurča E., Švaleková A.: Cievne mozgové príhody (CMP) v regióne Turiec (1996-1997). Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, 2000, 2, s. 77-85.

4. Drobný M., Michalik J., Kurča E., Švaleková A.: Niektoré ďalšie okolnosti a riziká ovplyvňujúce osud pacientov s CMP. Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, 2000, 3, s. 134-140. 

5. Drobný M., Kurča E., Voško M.R.: Zvýšený výskyt periférnej obrny tvárového nervu. Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, 2000, 1, s. 24-30. 

6. Konrádová V., Zeman J., Stratilová L., Heřmanská J., Všetička I., Mišovicová N., Kurča E., Gerinec A., Houštěk J.: Leberova hereditární atrofie optiku (LHON). Časopis lékařů českých, 1999, 138, 18, s. 565-568.

7. Kurča E., Sániová B., Drobný M., Kučera P.: Malígna hypertermia - aktuálny pohľad. Anesteziologie a neodkladná péče, 1998, 6, s. 221-225.

8. Michal L., Szilágyiová M., Kurča E., Šimeková K., Hudečková H.: Ramsay-Huntov syndróm. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2003, 3, s. 143-145.

9. Voško M.R., Kurča E., Michalik J., Poupětová H., Berná L., Adamková M., Drobný M.: Šesťročné sledovanie adultnej formy metachromatickej leukodystrofie. Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, 2003, 4, s. 304-307.

10. Zeleňák K., Kurča E., Zeleňáková J., Cisáriková V., Nosáľ V., Poláček H.: Endovaskulárna liečba stenóz karotických tepien (CAS) – súčasné indikácie. Praktická flebologie, 2004, 1, s. 28-31.

11. Drobný M., Trstenský D., Piťhová B., Šingliarová M., Kurča E.: Creutzfeldt–Jakobova choroba – retrospektívna analýza klinických príznakov a EEG nálezov. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2004, 6, s. 437-444. 

12. Vyšehradský R., Kurča E., Vyskoč J., Rozborilová E.: Ventilačná insuficiencia pri morbus Charcot-Marie-Tooth. Kazuistiky v pneumologii, 2004, 2, s. 4-9.

13. Kučera P., Brezinová M., Kurča E.: Sympatiková kožná odpoveď u pacientov so sclerosis multiplex. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2005, 4, s. 251-255.

14. Sivák Š., Kurča E., Jančovič D., Petriščák Š., Kučera P. Náčrt súčasného pohľadu na problematiku ľahkých poranení mozgu so zameraním na dospelú populáciu. Časopis Lékařú Českých, 2005, 7, s. 445-450.

15. Nosáľ V., Šaňák D., Herzig R., Zeleňák K., Kurča E., Kaňovský P.: Náhla cievna mozgová príhoda ischemická – súčasné zobrazovacie možnosti. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2006, 4, s. 272-279. 

16. Voško M.R., Kurča E., Nosáľ V.: Úloha plazminogén-plazmínového systému pri ischemickom mozgovom infarkte. Možnosti využitia nových poznatkov vo vývoji nových trombolytických látok. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2006, 2, s. 107-114.

17. Imreová H., Pura M., Kurča E.: Znížená rýchlosť nervového vedenia nervus plantaris medialis – včasný marker senzitívneho nervového poškodenia pri diabetickej polyneuropatii. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2006, 1, s. 33-38.

18. Kantorová E., Kurča E., De Riggo J., Šútovský J., Michalik J., Nosáľ V., Rozborilová E., Hamžík J., Hladká M., Plank J. Neurosarkoidóza - zriedkavý prípad sarkoidózy krčnej miechy. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2008, 5, s. 588-591.  

19. Kurča E. Syndróm karpálneho tunela. Česká a Slovenská  Neurológia a Neurochirurgia, 2009, 6, s. 499-510.

20. Michalik J., Kurča E., Hladká M., Hofericová B., Nosáľ V., Grofik M. et al. Extrémna hypertrofia periférnych nervových štruktúr pri CIDP - kazuistika. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2011, 1, s. 72-75.

21. Turcanova Koprusakova M, Kurca E, Sivak S, Bittsansky M, Benco M, Sutorova D, Javorka K, Polacek H. Non - invasive determination of hemispheric language and upper limb dominance in healthy subjects. Česká a Slovenská Neurológia a Neurochirurgia, 2013, 109(3), s. 315-321.

Periodiká publikované v Slovenskej republike

1. Drobný M., Švaleková A., Michalík J., Krajňák V., Krátky M., Kurča E.: Lokálne imunodefekty - produkty voľných kyslíkových radikálov. Bratislavské lekárske listy, 1997, 98:4, s. 204-208.

2. Michalík J., Kurča E., Drobný M., Voško M.R., Máliš V., Mišovicová N., Zeman J., Konrádová V., Stratilová L., Houštěk J.: Leberova hereditárna neuropatia zrakového nervu. Bratislavské lekárske listy, 1999, 100, 11, s. 598-600. 

3. Kučera P., Baláž M., Varsik P., Kurča E.: Pathogenesis of alcoholic neuropathy. Bratislavské lekárske listy, 2002, 103 (1), s. 26-29.

4. Kurča E., Kučera P.: Senzitívny neurogram nervus plantaris medialis v diagnostike diabetickej neuropatie. Neurológia pre prax, 2002, 4, s. 215-217.

5. Švihra J., Kurča E., Ľupták J., Kliment J.: Neuromodulative treatment of overactive bladder – noninvasive tibial nerve stimulation. Bratislavské lekárske listy, 2002, 103 (12), s. 482-485.

6. Kurča E., Cibulčík F.: Klinické využitie troch indexov charakterizujúcich vedenie distálnym úsekom nervus medianus v diagnostike syndrómu karpálneho tunela. Neurológia pre prax, 2003, 1, s. 34-37.

7. Trstenský D., Kurča E., Michalik J., Voško M.R., Kantorová E., Adamicová K., Fetisovová Ž.: Integrita centrálneho a periférneho nervového systému pri juvenilnej hyalínovej fibromatóze. Kazuistika. Neurologie pro praxi, 2003, 6, s. 54-57. 

8. Kurča E., Kučera P.: Syndróm karpálneho tunela – patogenéza, diagnostika a liečba. Neurologie pro praxi, 2004, 2, s. 91-95.

9. Kurča E.: Idiopatická ľahká kognitívna dysfunkcia. Neurologie pro praxi, 2004, 1, s. 7-10.

10. Kučera P., Goldenberg Z., Kurča E.: Sympathetic skin response: review of the method and its clinical use. Bratislavské lekárske listy, 2004, 3, s. 108-116.   

11. Goldenberg Z., Kučera P., Brezinová M., Kurča E., Barák L., Traubner P.: Clinically unapparent central motor pathways lesion in diabetes mellitus type I patients. A transcranial magnetic stimulation study. Bratislavské lekárske listy, 105, 2004, 12, s. 400-403.

12. Grofik M., Nosáľ V., Kurča E., Kučera P.: Neurologické prejavy diabetes mellitus. Neurologie pro praxi, 2005, 1, s. 56-61. 

13. Kurča E.: Vybrané primárne svalové ochorenia podmienené poruchami štruktúry a funkcie iónových kanálov a príbuzné nozologické jednotky: myotónie a paramyotónia. Neurologie pro praxi, 2005, 4, s. 146-149.

14. Nosáľ V., Kurča E., Koprušáková M., Putišová M., Adamičová L.: Fibrilácia predsiení a prevencia vzniku alebo recidívy ischemickej NCMP – podcenený problém? Neurológia, 2006, 2, s. 90-92.

15. Zeleňák K., Kurča E., Nosáľ V., Zeleňáková J., Michalik J.: Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej NCMP – teória a prax. Neurológia, 2006, 2, s. 100-107.

16. Zákopčan J., Kuba R., Hofericová B., Brázdil M., Novák Z., Chrastina J., Kurča E. Kombinace dvou epileptických syndromu (lezionální temporální epilepsie a juvenilní myoklonická epilepsie). Neurologie pro praxi 2007, 5, s. 300-302.

17. Kurča E., Nosáľ V., Grofik M., Sivák Š., Turčanová-Koprušáková M., Kučera P. Single parameter wrist ultrasonography as a first-line screening examination in suspected carpal tunnel syndrome patients. A prospective study. Bratislavské lekárske listy, 2008, 109(4), s. 177-179. 

18. Kantárová D., Ježíková A., Macháleková K., Kurča E., Makovický P., Mokáň M. Fabryho choroba - ochorenie na ktoré treba myslieť. Interná medicína 2008, 11, s. 595-598.

19. Kantorová E., Kurča E., Kutlák M., Migra M., Galajda P. Metabolický syndróm a cievna mozgová príhoda. Diabetes a obezita 2008, 15, s. 69-81.

20. Martinka E., Murín J., Tkáč I., Kurča E., Krahulec B., Galajda P., Mokáň M. Makrovaskulárne (aterosklerotické, kardiovaskulárne) komplikácie u pacientov s diabetes mellitus. Diabetes a obezita 2008, 15, s. 93-118.

21. Turčanová M., Kurča E., Nosáľ V., Sivák Š. Nové možnosti určenia lokalizácie cerebrálnych funkcií pomocou neinvazívnych vyšetrovacích metód a ich využitie v praxi. Neurológia 2008, 1, s. 15-18.

22. Nosáľ V., Kurča E., Turčanová-Koprušáková M., Zeleňák K., Michalik J. Nestabilný karotický plát. Neurológia 2009, 1, s. 31-34.

23. Turčanová-Koprušáková M., Kurča E., Javorka K., Nosáľ V. Dominancia hemisfér. Neurológia 2009, 1, s. 19-23.

24. Špalek P., Kurča E., Cibulčík F., Kučera P., Vyletelka J. Diagnostika a liečba multifokálnej motorickej neuropatie - odporúčania pre prax. Neurológia 2010, 5(3), s. 168-172.

25. Nosáľ V., Zeleňák K., Michalik J., Kantorová E., Sivák Š., Kurča E. Chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia. Neurológia 2010, 5(3), s. 142-146.

26. Nosáľ V., Sivák Š., Kurča E. Chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia (CCSVI). Metodický postup vyšetrenia venózneho systému pomocou ultrazvuku. Neurológia 2010, 5(3), s. 163-167.

27. Kantorová E., Kurča E., Michalik J., Nosáľ V., Zeleňák K., Dvorský M., Galajda P., Mokáň M. Rizikové faktory subtypov ischemických cievnych mozgových príhod. Diabetes a obezita 2010, 10(20), s. 67-75.

28. Kantorová E., Kurča E., Michalik J.: Hodnotenie kvality života pacientov so sclerosis multiplex. Neurologie pro praxi, 2012, 13(4), s. 213-215.

29. Zeleňák K., Zeleňáková J., Nosáľ V., Kantorová E., Kurča E., Poláček H.: Kombinácia mechanickej trombektómie a lokálnej trombolýzy pri liečbe trombózy venóznych splavov. Neurológia, 2012, 7(1), s. 29-32.

30. Zeleňák K., DeRiggo J., Zeleňáková J., Nosáľ V., Kantorová E., Kurča E.: Endovaskulárna liečba agresívnej durálnej fistuly Onyxom. Neurológia, 2012, 7(1), s. 22-25.

31. Jankovičová N., Nosáľ V., Grossmann J., Michalik J., Kurča E.: Konverzná porucha ako zriedkavá príčina poruchy močenia – kazuistika. Neurológia, 2012, 7(2), s. 80-82.

32. Grossmann J., Michalik J., Sivák Š., Hollá G., Nosáľ V., Kurča E.: Frontotemporálna lobárna degenerácia – sémantická demencia. Neurológia, 2012, 7(2), s. 86-89.

33. Kurča E., Žiak P., Zeleňák K.: Ochorenia postihujúce tretí, štvrtý a šiesty kraniálny nerv. Neurologie pro praxi, 2012, 13(5), s. 252-256.

34. Sivák Š., Nosáľ V., Kurča E.: Súčasné názory na problematiku ľahkého mozgového poranenia. Neurologie pro praxi, 2013, 14(2), s. 74-77.

35. Michalik J., Čierny D., Lehotský J., Kurča E.: Vybrané biologické a biochemické markery sclerosis multiplex. Neurologie pro praxi, 2014, 2, s. 60-62.

36. Nosáľ V., Zeleňák K., Sivák Š., Dluhá J., Kantorová E., Michalik J., Kurča E.: Disekcia krčnej tepny. Neurológia 2014; 9 (1): 14-17.

37. Kantorová E., Michalik J., Sivák Š., Nosáľ V., Kurča E.: Evokované potenciály v diagnostike a monitorovaní vývoja roztrúsenej sklerózy. Neurológia 2014; 9 (1): 18-22.

38. Novomeský F., Sivák Š., Janík M., Kurča E. Neurologické prejavy dekompresnej choroby u rekreačných potápačov. Neurologie pro praxi, 2015, 4, s. 190-194.

39. Kurča E., Sivák Š., Nosáľ V., Novomeský F. Akútna výšková choroba. Neurologie pro praxi, 2015, 4, s. 195-197.

40. Sivák Š., Nosáľ V., Kantorová E., Dluhá J., Turčanová-Koprušáková M., Čierny D., Kolarovszki B., Kurča E. Postkomočný syndróm. Neurológia, 2015, 3, s. 142-145.

41. Dluhá J., Nosáľ V., Sivák Š., Zeleňák K., Rozprávková E., Semančiková E., Kurča E. Disekcia vertebrálnej tepny – kazuistika. Neurológia, 2015, 1, s. 40-42.

42. Kurča E. Peginterferón beta 1a (Plegridy®). Neurológia, 2015, 2, s. 113-115.

 

Periodiká publikované v zahraničí

1. Drobný M., Sániová B., Michalik J., Luliak M., Kurča E., Švaleková A.: Practices of Stroke Care and Rehabilitation in Turiec Region. Journal of health management and public health, 1999, Vol 4, No 3-4, s. 38-46.

2. Kurča E., Drobný M.: Four quantitative EMG methods and theirs individual parameter diagnostic value. Electromyography and Clinical Neurophysiology, 2000, No 8, Vol 40, s. 451–458.

3. Drobný M., Kurča E.: Possible extrapyramidal system degradation in Parkinson¢s disease. Brain Research Bulletin, 2000, No 4, Vol 53, s. 425-430.

4. Kurča E., Drobný M., Voško M.R., Nosáľ V., Goldman A.M., Straková J., Grofik M.: Unique case of eleven Bell¢s palsy episodes. International Journal of Neuroscience, 2001, 111, s. 55-65.

5. Kurča E., Kadaňka Z., Drobný M., Nosáľ V., Grofik M.: Antineuronal antibody testing in an unusual case of recurrent Bell's palsy. Acta Clinica Croatica, 2002, 41, s. 263-267.

6. Drobný M., Voško M.R., Kurča E., Mitrová E., Piťhová B., Trstenský D., Adamková M., Šútorová D., Mlynárik V., Dobrota D.: Prolonged Course of Creutzfeldt-Jakob Disease with Excessive CNS Degeneration. Acta Clinica Croatica, 2004, 1, s. 33-38. 

7. Kurča E., Grofik M., Kučera P., Varsik P.: Familial Occurrence of Adrenocortical Insufficiency in Two Brothers with Allgrove Syndrome. A Case Report of 4A (Allgrove) Syndrome with Epilepsy and a new AAAS Gene Mutation. Neuroendocrinological Letters, 2005, 26(5), s. 499-502.

8. Kurča E., Sivák Š., Kučera P.: Impaired cognitive functions in mild traumatic brain injury patients with normal and pathologic magnetic resonance imaging. Neuroradiology, 2006, 48, s. 661-669. 

9. Šaňák D., Nosáľ V., Horák D., Bártková A., Zeleňák K., Herzig R., Bučil J., Školoudík D., Buřval S., Cisáriková V., Vlachová I., Köcher M., Zapletalová J., Kurča E., Kaňovský P.: Impact of initial cerebral infarction volume measured in diffusion-weighted MRI on clinical outcome in acute stroke patients with middle cerebral artery occlusion treated by thrombolysis. Neuroradiology, 2006, 48, s. 632-639. 

10. Lees KR, Zivin JA, Ashwood T, Davalos A, Davis SM, Diener H-C, Grotta J, Lyden P, Shualb A, Hardemark H-G, Waslewski W for the Stroke-Acute Ischemic NXY Treatment (SAINT I) Trial Investigators (Kurča E). NXY-059 for Acute Ischemic Stroke. New England Journal of Medicine, 2006, 35, s. 588-600.

11. Sivák Š., Kurča E., Hladká M., Zeleňák K., Turčanová-Koprušáková M., Michalik J. Early and delayed auditory oddball ERP and brain MRI  in patients with MTBI. Brain Injury, 2008, 22(2), s. 193-197. 

12. Garren H., Robinson W.H., Krasulová E., Havrdová E., Nadj C., Selmaj K., Losy J., Nadj I., Radue E.W., Kidd B.A., Gianettoni J., Tersini K., Utz P.J., Valone F., Steinman L., BHT-3009 Study Group (Kurča E.). Phase 2 trial of a DNA vaccine encoding myelin basic protein for multiple sclerosis. Annals of Neurology, 2008, 63(5), s. 611-620.

13. Hacke W., Kaste M., Bluhmki E., Brozman M., Dávalos A., Guidetti D., Larrue V., Lees K.R., Medeghri Z., Machnig T., Schneider D., von Kummer R., Wahlgren N., Toni D., ECASS Investigators (Kurča E.). Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. New England Journal of Medicine, 2008, 359(13), 1317-1329.

14. Bousser M.G., Amarenco P., Chamorro A., Fisher M., Ford I., Fox K., Hennerici M.G., Mattle H.P., Rothwell P.M., PERFORM Study Investigators (Kurča E.). Rationale and design of a randomized, double blind, parallel group study of Terutroban 30 mg/day versus Aspirin 100 mg/day in stroke patients: the prevention of cerebrovascular and cardiovascular events of ischemic origin with Terutroban in patients with a history of ischemic stroke or transient ischemic attack (PERFORM) study. Cerebrovascular Diseases 2009, 27(5), 509-518.

15. Sivák Š., Bittšanský M., Kurča E., Turčanová-Koprušáková M., Grofik M., Nosáľ V., Poláček H., Dobrota D. Proton magnetic resonance spectroscopy in patients with early stages of amyotrophic lateral sclerosis. Neuroradiology 2010, 52(12), 1079-1085. 

16. Kappos L., Radue E.W., O´Connor P., Polman C., Hohlfeld R., Calabresi P., Selmaj K., Agoropoulou C., Leyk M., Zhang-Auberson L., Burtin P., FREEDOMS Study Group (Kurča E.). A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. New England Journal of Medicine 2010, 362(5), 387-401.

17. Lees K.R., Bluhmki E., von Kummer R., Brott T.G., Toni D., Grotta J.C., Albers G.W., Kaste M., Marler J.M., Hamilton S.A., Tilley B.C., Davis S.M., Donnan G.A., Hacke W., ECASS (Kurča E.), ATLANTIS, NINDS and EPITHET rt-PA Study Group, Allen K., Mau J., Meier D., del Zoppo G., De Silva D.A., Butcher K.S., Parsons M.W., Barber P.A., Levi C., Bladin C., Byrnes G. Time to treatment with intravenous alteplase and outcome in stroke: an updated and pooled analysis of ECASS, ATLANTIS, NINDS and EPITHET trials. Lancet 2010, 375(9727), 1695-1703.

18. Zeleňák K., Zeleňáková J., DeRiggo J., Kurča E., Boudný J., Poláček H. Flow changes after endovascular treatment of a wide-neck anterior communicating artery aneurysm by using X-configured kissing stents (cross-kissing stents) technique. Cardiovascular Interventional Radiology, 2011, 34(6), s. 1308-1311.

19. Bousser M.G., Amarenco P., Chamorro A., Fisher M., Ford I., Fox K.M., Hennerici M.G., Mattle H.P., Rothwell P.M., de Cordoüe A., Fratacci M.D.; PERFORM (Kurča E.) study investigators. Lancet, 2011, 377(9782), s. 2013-2022.

20. Kantorová E., Chomová M., Kurča E., Sivák Š., Zeleňák K., Kučera P., Galajda P.: Leptin, adiponectin and ghrelin, new potential mediators of ischemic stroke. Neuroendocrinology Letters, 2011, 32(5), s. 716-721.

21. Devonshire V., Havrdova E., Radue E.W., O'Connor P., Zhang-Auberson L., Agoropoulou C., Häring D.A., Francis G., Kappos L.: Relapse and disability outcomes in patients with multiple sclerosis treated with fingolimod; subgroup analyses of the double-blind, randomised, placebo-controlled FREEDOMS (Kurča E.) study. Lancet Neurology, 2012, 11(5), s. 420-428.

22. Gold R, Kappos L, Arnold DL, Bar-Or A, Giovannoni G, Selmaj K, Tornatore C, Sweetser MT, Yang M, Sheikh SI, Dawson KT; DEFINE Study Investigators (Kurča E.). Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 for relapsing multiple sclerosis. New England Journal of Medicine, 2012, 367(12), s. 1098-1107.

23. Fox RJ, Miller DH, Phillips JT, Hutchinson M, Havrdova E, Kita M, Yang M, Raghupathi K, Novas M, Sweetser MT, Viglietta V, Dawson KT; CONFIRM Study Investigators (Kurča E.). Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 or glatiramer in multiple sclerosis. New England Journal of Medicine 2012, 367(12), s. 1087-1097.

24. Radue EW, O'Connor P, Polman CH, Hohlfeld R, Calabresi P, Selmaj K, Mueller-Lenke N, Agoropoulou C, Holdbrook F, de Vera A, Zhang-Auberson L, Francis G, Burtin P, Kappos L; FTY720 Research Evaluating Effects of Daily Oral Therapy in Multiple Sclerosis (FREEDOMS) (Kurča E.) Study Group. Impact of fingolimod therapy on magnetic resonance imaging outcomes in patients with multiple sclerosis. Arch Neurol 2012, 69(10), s. 1259-1269.

25. Fazekas F, Berger T, Fabjan TH, Ledinek AH, Jakab G, Komoly S, Kraus J, Kurča E, Kyriakides T, Lisý L, Milanov I, Panayiotou P, Jazbec SS, Taláb R, Traykov L, Turčáni P, Vass K, Vella N, Havrdová E. Fingolimod in the treatment algorithm of relapsing remitting multiple sclerosis: a statement of the Central and East European (CEE) MS Expert Group. Wien Med Wochenschr. 2012 Aug;162(15-16):354-66.

26. Zeleňák K., Zeleňáková J., DeRiggo J., Kurča E., Kantorová E., Poláček H.: Treatment of cervical internal carotid artery spontaneous dissection with pseudoaneurysm and unilateral lower cranial nerves palsy by two silk flow diverters. Cardiovascular and Interventional Radiology, 2013, 36, s. 1147-1150. 

27. Lizrova Preiningerova J,Baumhackl U, Csepany T, Czaplinski A, Deisenhammer F, Derfuss T, Fabjan TH, Fazekas F, Fuchs S, Havrdova E, Horvath Ledinek A, Illes Z, Sega Jazbec S, Klimova E, Komoly S, Kurca E, Linnebank M, Lisy L, Mares J, Prochazkova L, Csilla R, Szilasiova J, Stourac P, Talab R, Turcani P,  Vachova M, Vecsei L, Vodusek D, Zapletalova O, Berger T: Recommendations for the use of prolonged-release fampridine in patients with multiple sclerosis (MS). CNS Neuroscience & Therapeutics, 2013, 5(19), s. 302-306.

28. Zeleňák K, Nosáľ V, Zeleňáková J, Kurča E, Šinák I, Sivák Š, Poláček H: CAS-complications rate and relation to risk factors. Open Journal of Radiology, 2013, 1(3), s. 26-32.

29. Fazekas F, Bajenaru O, Berger T, Hojs Fabjan T, Horvat Ledinek A, Jakab G, Komoly S, Kobys T, Kraus J, Kurča E, Kyriakides T, Lisý Ľ, Milanov I, Nehrych T, Moskovko S, Panayiotou P, Šega Jazbec S, Sokolova L, Taláb R, Traykov L, Turčáni P, Vass K, Vella N, Voloshyná N, Havrdová E: How does fingolimod (Gilenya®) fit in the treatment algorithm for highly active relapsing-remitting multiple sclerosis? Frontiers in Neurology, 2013, 4, s. 1-14.

30. Sivák Š, Bittšanský M, Grossmann J, Nosál' V, Kantorová E, Siváková J, Demková A, Hnilicová P, Dobrota D, Kurča E. Clinical correlations of proton magnetic resonance spectroscopy findings in acute phase after mild traumatic brain injury. Brain Inj. 2014;28(3):341-6.

31. Confavreux C, O'Connor P, Comi G, Freedman MS, Miller AE, Olsson TP, Wolinsky JS, Bagulho T, Delhay JL, Dukovic D, Truffinet P, Kappos L; TOWER Trial Group (Kurca E). Oral teriflunomide for patients with relapsing multiple sclerosis (TOWER): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2014 Mar;13(3):247-56.

32. Kantorová E, Žiak P, Kurča E, Koyšová M, Hladká M, Zeleňák K, Michalik J. Visual Evoked Potential and Magnetic Resonance Imaging are More Effective Markers of Multiple Sclerosis Progression than Laser Polarimetry with Variable Corneal Compensation. Front Hum Neurosci. 2014 Jan 22;8:10, 1-6.

33. Čierny D, Michalik J, Kurča E, Dobrota D, Lehotský J. FokI vitamin D receptor gene polymorphism in association with multiple sclerosis risk and disability progression in Slovaks. Neurol Res. 2015 Apr;37(4):301-8.

34. Miller DH, Fox RJ, Phillips JT, Hutchinson M, Havrdova E, Kita M, Wheeler-Kingshott CA, Tozer DJ, MacManus DG, Yousry TA, Goodsell M, Yang M, Zhang R, Viglietta V, Dawson KT; For the CONFIRM study investigators (Kurca E). Effects of delayed-release dimethyl fumarate on MRI measures in the phase 3 CONFIRM study. Neurology. 2015 Feb 13. pii: 10.1212/WNL.0000000000001360. [Epub ahead of print]

35. Kantorová E, Jesenská Ľ, Čierny D, Zeleňák K, Sivák Š, Stančík M, Galajda P, Nosáľ V, Kurča E. The Intricate Network of Adipokines and Stroke. Int J Endocrinol. Epub 2015 Dec 10.

36. Petrovičová A, Kurča E, Brozman M, Hasilla J, Vahala P, Blaško P, Andrášová A, Hatala R, Urban L, Sivák Š. Detection of occult paroxysmal atrial fibrilation by implantable long-term electrocardiographic monitoring in cryptogenic stroke and transient ischemic attack population: a study protocol for prospective matched cohort study. BMC Cardiovasc Disord. 2015; 15: 160. doi: 10.1186/s12872-015-0160-8.

37. Kantorová E, Marcinek J, Zeleňák K, Kantor K, Michalik J, Sivák Š, Kurča E, Plank L. Tumefactive demyelination of the spinal cord: a case report. Spinal Cord. 2015; 53: 877-80.

38. Čierny D, Hányšová S, Michalik J, Kantorová E, Kurča E, Škereňová M, Lehotský J. Genetic variants in interleukin 7 receptor α chain (IL-7Ra) are associated with multiple sclerosis risk and disability progression in Central European Slovak population. J Neuroimmunol. 2015; 282: 80-4.

39. Michalik J, Čierny D, Kantorová E, Kantárová D, Juraj J, Párnická Z, Kurča E, Dobrota D, Lehotský J. The association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 alleles with genetic susceptibility to multiple sclerosis in the Slovak population. Neurol Res. 2016; 8:1-8.

 

Osobnosti

Vedenie kliniky

Prednosta

    Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Zástupca prednostu (zdravotná starostlivosť)

    prim. MUDr. Jozef Michalik, PhD.

Zástupca prednostu (pedagogická činnosť)

    MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.

Vrchná sestra

    Věnceslava Šimšíková

Staničná sestra

    Mgr. Mária Kurhajcová

Sekretariát kliniky

Petra Ilovská

Ing. Anna Ballová

Učitelia kliniky - zamestnanci JLF UK

    Prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

    Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

    Doc. MUDr. Božena Piťhová, CSc.

    MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.

    MUDr. Štefan Sivák, PhD.

    MUDr. Ema Kantorová, PhD.

    MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

    MUDr. Jana Dluhá - denná forma doktorandského štúdia

    MUDr. Klaudia Kalmárová - denná forma doktorandského štúdia

Lekári kliniky - zamestnanci MFN

    prim. MUDr. Jozef Michalik, PhD.

    MUDr. Milan Grofik

    MUDr. Babeta Hofericová

    MUDr. Natália Jankovičová

    MUDr. Milan Krátky

    PhDr. Ján Grossmann

    MUDr. Patrik Kašovič

    MUDr. Jana Zeleňáková

Sestry - špecializácia PŠŠ

    Věnceslava Šimšíková

    Mária Kurhajcová

    Tatiana Kočišová

    Anna Krátka

    Katarína Hrnčiarová

    Monika Šimová

    Andrea Kapustová

Sestry - vysokoškolsky vzdelané

    Mgr. Ivana Bartošová - materská dovolenka

    Mgr. Lenka Grajciarová

    Mgr. Vlasta Grofiková

    Mgr. Mária Kurhajcová

    Mgr. Mária Kaštierová

    Bc. Jana Paľáková

    Bc. Ľubica Brezinová

    Bc. Martina Belanová

Diplomované sestry (VOV)

    Věnceslava Šimšíková

    Mária Hanesová

    Ľubica Hrončová

    Tatiana Kočišová

    Oľga Komárová

    Anna Krátka

    Michaela Moďorošiová

    Monika Šimová

    Miroslava Thomková

    Jozefína Králiková

Sestry

    Beáta Cibereová

    Miriam Čurgaliová

    Ingrid Kapustová

    Alžbeta Šťastniaková

    Katarína Vašková

    Katarína Kandríková

    Katarína Hrnčiarová

Zdravotnícky asistent

    Dana Budiská

    Jana Janotová

Sanitári

    Stanislav Babík

    Elena Botošová

    Mária Kubičinová

    Iveta Misárová

    Vladimír Bušfy

    Mária Husáriková

    Monika Minarčicová

Kontakty

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine


Neurologická klinika
Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin

kurca@unm.sk

michalik@unm.sk

vladimir.nosal@unm.sk

Sekretariát: +421 43 4203209, Fax: +421 43 4131005
Posteľová časť: +421 43 4203211, 720
Ambulancia pre dospelých: +421 43 4203862
Psychologická ambulancia: +421 43 4203687
Ambulancia pre nervovosvalové ochorenia: +421 43 4203660, 860
Ambulancia pre záchvatové ochorenia: +421 43 4203660, 520
Likvorologické laboratórium: +421 43 4203855

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.