Ochrana osobných údajov

Uiverzitná nemocnica Martin ako organizácia, pre ktorú sú osobné údaje pacientov hlavným zdrojom informácií pre liečbu a ktorá teda osobné údaje získava, spracováva a uchováva, sa riadi zákom 428 / 2002 Z.z. O ochrane osbných údajov. 
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ukladá každému prevádzkovateľovi povinnosť získavať, a teda aj spracúvať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Získavanie a spracúvanie osobných údajov o pacientoch

Získavané a spracovávané osobné informácie sa uchovávajú v zdravotnej dokumentácii a tvoria ju nasledovné údaje:
•  osobné, týkajúce sa osoby, ktorej sa starostlivosť poskytuje v rozsahu nevyhnutnom na jej identifikáciu a zistenie anamnézy,
•  o zdravotnom stave osoby,
•  o priebehu a výsledkoch vyšetrení, o liečbe a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
•  o rozsahu poskytnutej starostlivosti,
•  o službách súvisiacich s poskytovaním starostlivosti,
•  o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu a úraz a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
•  o epidemiologicky závažných skutočnostiach.

V dokumentácii sa uchovávajú aj údaje o poučení a informovanom súhlase osoby. Identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne a identifikačné údaje poskytovateľa sú síce súčasťou dokumentácie, ale sa nepovažujú za osobnýmé údaje. Pri ústavnej lekárskej starostlivosti sa súčasťou dokumentácie stáva aj lekárska prepúšťacia správa.

Poskytovanie osobných údajov o pacientoch zariadenia

Zákon o zdravotnej starostlivosti výslovne ustanovuje, že súhlas s poskytovaním a sprístupňovaním údajov z dokumentácie sa nevyžaduje. Údaje sa poskytujú formou výpisu z dokumentácie. Ten sa poskytuje bezodkladne:
•  inému ošetrujúcemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania, alebo z vlastného podnetu ošetrujúceho lekára, ak odosiela dotknutú osobu na ďalšie poskytovanie starostlivosti,
•  všeobecnému lekárovi na základe písomného vyžiadania,
•  na účely pravidelného odvodu lekárovi územnej vojenskej správy,
•  príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti,
•  inšpektorátu práce a orgánom dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
•  príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa a
  osobám oprávneným nahliadať do dokumentácie.

Osobami, ktoré sú oprávnné nahliadať do zdravotnej dokumtácie sú: dotknutá osoba, alebo jej zákonný zástupca, manžel, manželka, rodič dieťaťa, osoba splnomocnená písomným splnomocením, revízni lekári príslušnej poisťovne, úrady dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, posudkoví lekári, znalci ustanovení súdom, alebo orgánom činným v trestnom konaní, poisťovne vydávajúce individuálne zdravotné poistenie.

Uchovávanie osobných údajov zdravotníckym zariadením

Dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva zdravotnícke zariadenie 20 rokov po smrti dotknutej osoby, ostatnú dokumentáciu, 20 rokov od posledného poskytnutia starostlivosti dotknutej osobe.

Povinnosť mlčanlivosti

Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Tejto povinnosti ho môže zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Mlčanlivosť sa neporuší ani postúpením dokumentácie medzi lekármi, poskytujúcimi starostlivosť, informovaním iného zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré on nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní starostlivosti, a členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní svojich právomocí. Táto povinnosť je ustanovená aj pre osoby, ktoré zabezpečujú evidenciu a uchovávanie osobitnej dokumentácie, a osoby, ktoré sa z nej dozvedeli údaje.

Osobné údaje patriace do osobitnej kategórie údajov

Zákon o ochrane osobných údajov ustanovuje, že osobné údaje patriace do osobitnej kategórie údajov, je zakázané spracúvať (napr. rasový, alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia, alebo pohlavného života). Tieto údaje možno spracúvať len s preukázateľným písomným súhlasom dotknutej osoby, alebo ak ich spracúvanie: 
•  vyžaduje osobitný zákon,
•  je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
•  vykonáva v rámci oprávnenej činnosti občianske združenie, nadácia alebo nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby, politická strana alebo politické hnutie, odborová organizácia, štátom uznaná cirkev alebo .náboženská spoločnosť, a toto spracúvanie sa týka iba ich členov, ktorí sú s nimi vzhľadom na ich ciele v pravidelnom styku, a osobné údaje slúžia výlučne pre ich vnútornú potrebu, 
•  sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku,
•  sa uskutočňuje na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
•  ide o údaje v sociálnom poistení, v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a v službách zamestnanosti, ak tieto údaje spracúva Sociálna poisťovňa alebo orgán ustanovený zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do osobitnej kategórie osobných údajov patrí aj všeobecne použiteľný identifikátor, teda rodné číslo osobyPrevádzkovateľ ho môže využiť len vtedy, ak je jeho použitie nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Zverejnenie rodného čísla zákon o ochrane osobných údajov zakazuje. Rovnako zakazuje spracúvať iný identifikátor, ktorý v sebe skrýva charakteristiky dotknutej osoby.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.