Očná klinika JLF UK a UNM

Profil pracoviska

Očná klinika Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM) poskytuje komplexnú oftalmologickú ambulantnú a ústavnú starostlivosť pacientom s chorobami predného i zadného segmentu oka, ako aj jeho prídavných orgánov. Ambulancie Očnej kliniky sa nachádzajú na prízemí budovy 8.pavilónu UNM, kde sa vykonáva ambulantná diagnosticko-liečebná, konziliárna a chirurgická starostlivosť. Lôžková časť, ambulancia jednodňovej chirurgie, sietnicová ambulancia a operačný trakt sú na 2.poschodí 8.pavilónu. Očná klinika poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom spádovej oblasti okresov Martin, Turčianske Teplice, Trstená a Dolný Kubín. Približne 25% ošetrených pacientov je mimo spádového regiónu. Väčšina operačných zákrokov je realizovaná formou jednodňovej chirurgie, preto je lôžková časť redukovaná  pre akútne stavy a závažné úrazy oka v rozsahu 6 lôžok.

 

Očná klinika UNM disponuje špičkovou diagnostickou a operačnou technikou. Viac než 80% operačných zákrokov tvoria operácie sivého zákalu s implantáciou najmodernejších asférických a aj torických vnútroočných šošoviek. Na klinike sa implantujú aj moderné multifokálne šošovky (s doplatkom pacienta) ktoré zabezpečia pooperačné videnie do diaľky aj do blízka bez potreby okuliarov. Zvyšných 20% tvoria operačné zákroky sklovca a sietnice, tzv. vitreoretinálne zákroky, ktoré vykonáva špecialista – vitreoretinálny chirurg, ďalej operácie glaukómu, transplantácie rohovky, škúlenia  a malé plastické operácie prídavných orgánov oka. Na Očnej klinike UNM sa nachádza centrum pre vnútroočnú aplikáciu antirastových faktorov (AntiVGF - Lucentis, Eylea, Avastin), ktorá je modernou farmakologickou liečbou vlhkej formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie, ale aj iných chorôb sietnice. Ročne sa na klinike vykoná cca 1360 operačných zákrokov a 1800 aplikácií antirastových faktorov.

 

Liečba

 

Katarakta (sivý zákal) je zväčša vekom podmienené  zakalenie šošovky zhoršujúce videnie.

Odporúčané je chirugické odstránenie šošovky s výmenou za umelú šošovku. Operácia je

krátka a bezbolestná, pacient má možnosť výberu z moderných monofokálnych,

multifokálnych a asférických šošoviek. V prípade vysokého astigmatizmu sa pri operácii

využíva navigačné zariadenie Verion.

 

Glaukóm (zelený zákal) je postihnutie očného nervu, častokrát spôsobené dlhodobým

vplyvom vysokého vnútroočného tlaku. V skorých štádiách je odporúčaná konzervatívna

liečba kvapkami na zníženie vnútroočného tlaku, v niektorých prípadoch je indikovaný

ambulantný laserový zákrok YAG laser iridiotómia, alebo filtračná operácia vedúca k zníženiu

vnútroočného tlaku.

 

Diabetická retinopatia je postihnutie sietnice spôsobené cukrovkou, ktoré často vedie ku

kompletnej strate zraku. Odporúčaná je zodpovedná kompenzácia cukrovky a starostlivé

sledovanie stavu postihnutého oka. V závažných prípadoch je vhodné aplikovať do oka látku

proti rastu nových ciev (AntiVGF), prípadne mikrochirurgické riešenie vnútroočnou operáciou -

vitrektómiou (PPV)

 

Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) postihuje centrálnu časť sietnice,

makulu (žltú škvrnu), vdaka ktorej ostro vidíme detaily pozorovaných objekov. Ochorenie

vedie k strate schopnosti čítať, rozpoznávať tváre, a obmedzeniu schopnosti šoférovať. V

mnohých prípadoch je vhodná konzervatívna liečba, avšak niektoré stavy si vyžadujú

biologickú liečbu aplikáciou látky proti rastu nových ciev (AntiVGF) priamo do oka.

 

Zápalové ochorenia oka (uveitídy, endoftalmitídy) sa prejavujú tupou bolesťou a výrazným

začervenaním oka, väčšinou sprevádzaným svetloplachosťou a poklesom kvality videnia na

postihnuté oko. Hospitalizácia je v niektorých prípadoch nevyhnutná, v závažných stavoch je

indikovaná infúzna kortikoidná a antibiotická liečba.

 

Neuritída očného nervu je akútne, niekedy aj bezbolestné zápalové ochorenie, prejavuje sa

náhlym výpadkom zorného pola, prípadne kompletnou stratou zraku postihnutého oka.

Vyžaduje si okamžitú hospitalizáciu, komplexné vyšetrenie a multidisciplinárne rišenie

vzniknutého stavu, častokrát infúznu vazodilatačnú a kortikoidnú liečbu.

 

Závažná keratitída je rozsiahly, alebo hlboký, velmi bolestivý zápal rohovky s rizikom rozvoja

endoftalmitídy. Takýto stav si častokrát vyžaduje okamžitú hospitalizáciu, kortikoidnú a

antibiotickú liečbu, v niektorých prípadoch chirurgickú transplantáciu rohovky.

 

Nádory na mihalniciach (viečkach) sú na prvý pohlad len kozmetickou vadou, avšak niektoré

typy si zo zdravotných dôvodov vyžadujú urýchlené chirurgické odstránenie. Zákrok prebieha

v lokálnom znecitlivení, a tak ako v prípade väčšiny ostatných zákrokov, pacient odchádza

domov v deň operácie.

Diagnostika

Klinika je zameraná na diagnostiku a liečbu väčšiny očných ochorení, preto je vybavená celým

spektrom prístrojového vybavenia od základných, jednoduchých prístrojov a pomôcok, až po

komplikované, technicky vyspelé vyšetrovacie zariadenia.

Základné vyšetrenie zraku a predného segmentu oka obsahuje meranie vnútroočného

tlaku bezkontaktným tonometerom, meranie refrekcie bezkontaktným autorefrakto-

keratometrom, vyšetrenie ostrosti zraku do dialky na optotype, biomikroskopické vyšetrenie

predného segmentu očí (rohovka, spojovka, predná komora, zrenica, dúhovka, šošovka) na

štrbinovej lampe.

Základné vyšetrenie zadného segmentu/pólu oka pozostáva z biomikroskopického

vyšetrenia štrbinovou lampou v mydriáze (rozšírená zrenička po aplikácii kvapiek) za pomoci

prídavnej kontaktnej, alebo bezkontaktnej šošovky, prípadne ručným oftalmoskopom či

ultrasonograficky (B-scan).

Vyšetrenie zorného pola (perimetria) na Goldmannovom, alebo na počítačovom perimetry

Octopus s analýzou citlivosti sietnice sa využíva u pacientov s glaukomom (zeleným zákalom),

u pacientov so zápalmi a inými postihnutiami zrakového nervu.

Komplexné vyšetrenie očí glaukomatikov sa skladá zo základného vyšetrenia zraku,

predného a zadného segmentu/pólu oka, vyšetrenia komorového uhla,zorného poľa

perimetrom, z vyšetrenia hrúbky rohovky bezkontaktných pachymetrom, prípadne vyšetrenia

hrúbky nervových vlákien sietnice na prístroji GDx či analýzy terča zrakového nervu

Heidelberg retina tomografom (HRT III)

Komplexné vyšetrenie očí pred operáciou katarakty je zložené zo základného vyšetrenia

zraku, predného a zadného segmentu/pólu oka, z vyšetrenia hrúbky rohovky a jej vnútornej

vrstvy endotelovým mikroskopom, z vyšetrenia rovnomernosti povrchu rohovky topografom,

merania biometrických parametrov oka (axiálna dlžka, optická sila rohovky) a výpočtu

dioptrickej hodnoty novej vnútroočnej šošovky využitím prístroja IOL Master. V niektorých

prípadoch meriame axiálnu dlžku oka ultrazvukom (A-scan).

Vyšetrenie na prístroji OCT Spectralis je využívané pri diagnostike ochorení sietnice,

prevažne vlhkej aj suchej formy vekom podmienenej degenerácie makuly (žltej škvrny)

(VPDM), diabetickej retinopatie, makulárneho edému a iných závažných ochorení sietnice.

Využíva sa na zobrazenie  terča zrakového nervu, stavu ciev sietnice autofluorescenčnou

tomografiou (AFT) a tiež dúhovko-rohovkového uhla v prednej komore.

Komplexné vyšetrenie očí pacientov s cukrovkou je zložené zo základného vyšetrenia

zraku, predného (optotyp ETDRS) a zadného segmentu/pólu oka, vyšetrenia na prístroji OCT

Spectralis, prípadne autofluorescenčnou tomografiou (AFT) a obrazového nasnímania sietnice

funduskamerou.

Komplexné vyšetrenie pri ostatných chorobách sietnice sa skladá zo základného

vyšetrenia zraku, predného a zadného segmentu/pólu oka, vyšetrenia na prístroji OCT

Spectralis, prípadne autofluorescenčnou tomografiou (AFT) a obrazového nasnímania sietnice

funduskamerou.

Operačné výkony

Operácia katarakty (sivého zákalu) je mikrochirurgický zákrok, pri ktorom je obsah zakalenej

šošovky rozrušený a odsatý fakoemulzifikačnou (ultrazvukovou) sondou. Do vzniknutého

šošovkového púzdra je následne implantovaná umelá monofokálna, multifokálna, alebo

asférická šošovka, presne vypočítaná pre individuálneho pacienta.

 

Pars plana vitrektómia je vnútroočný mikrochirurgický zákrok, napomáhajúci v liečbe

diabetickej retinopatie, odlúpenej sietnice, ťažkých vnútroočných zápalov, závažných úrazov

oka a iných operačných komplikáciách. Súčasťou operácie môže byť vnútroočná aplikácia

vzduchu, špeciálneho plynu, alebo kvapaliny, ošetrenie sietnice laserom, alebo zmrazením.

 

Keratoplastika (transplantácia rohovky) je mikrochirurgické riešenie ochabnutej rohovky

(keratokonus) a niektorých stavov po ťažkých zápaloch a úrazoch rohovky. Vakuovým

kruhovým skalpelom je časť postihnutej rohovky odstránená a nahradená darcovským

rohovkovým štepom.

 

Operácia glaukómu je mikrochirurgická operácia, ktorá môže pomôcť u pacientov s

neliečitelným vysokým vnútroočným tlakom. Vytvorením mikrokomunikácie z oka pod

spojovku môže vnútroočná tekutina volnejšie odtekať, čím sa vnútroočný tlak stabilizuje.

 

Operácia pterýgia je chirurgické odstránenie spojovkovej duplikatúry, ktorá v postihnutom

oku prerastá z vnútorného kutika oka až na rohovku, čím zhoršuje kvalitu videnia. Chýbajúca

spojovka je nahradená vlastným spojovkovým štepom.

 

Platické operácie na mihalniciach (viečkach) zahrňajú chirurgické odstránenie znamienok,

bradavíc, drobných tumorov a očným lekárom indikované úpravy tvaru mihalníc (viečok).

Zákrok prebieha v lokálnom znecitlivení a tak, ako v prípade väčšiny ostatných zákrokov,

pacient odchádza domov v deň operácie.

Očná klinika

Sietnicová ambulancia

Lekár: MUDr. Katarína Jarabáková, MUDr. Alexandra Sedláková, MUDr. Eva Šafrová. MUDr. Diego Ignacio Sanchez Chicharro, FEBO
Sestra:Marieta Kmeťová, Iveta Krištofíková, Mgr. Marcela Lilgová

Telefón:043/4203864, 043/4203970
Počet ošetrení za rok:1800

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7:00 – 15:30 ambulancia

Utorok: 7:00 – 15:30 ambulancia

Streda: 7:00 – 15:30 ambulancia

Štvrtok: 7:00 – 15:30 ambulancia

Piatok: 7:00 – 15:30 ambulancia

 


Sietnicová ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice, ako je vekom podmienená degenerácia makuly (VPMD), diabetická retinopatia - ochorenie sietnice spôsobené cukrovkou, cievne oklúzie , taktiež sa zaoberá ochoreniami sietnice, ktoré vyžadujú chirurgické riešenie(odlúpenie sietnice, diabetická retinopatia, epimakulárna membrána, makulárna diera, trakčné syndrómy a iné).V diagnostike využíva  základné, špecializované  a zobrazovacie metódy


Očná ambulancia

Lekár:Lekári: MUDr. Božena Jakubovičová
Sestra: Sestry: Mgr. Jarmila Tomaščíková , Andrea Mizerová

Telefón:043 / 4203 362
Ordinačné hodiny:

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7:00 – 15:30 ambulancia

Utorok:     7:00 – 15:30 ambulancia

Streda:     7:00 – 15:30 ambulancia

Štvrtok:     7:00 – 15:30 ambulancia

Piatok:      7:00 – 15:30 ambulancia

 


Všeobecná očná ambulancia sa zaoberá špeciálnou diagnostikou pacientov odosielaných spádovými očnými lekármi a vykonáva konziliárne vyšetrenia hospitalizovaných pacientov.

Zameriava sa na liečbu bežných ochorení oka a jeho prídavných orgánov, ambulantných extrakcií cudzích teliesok a drobných operačných zákrokov.

 

 


Ambulancia jednodňovej chirurgie

Lekár:Lekári: MUDr. Peter Žiak, PhD., MUDr. Miroslav Šesták, MUDr. Diego Ignacio Sanchez Chicharro, FEBO
Sestra:Sestra: Andrea Rybárska

Telefón:043/ 4203 576
Ordinačné hodiny:

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7:00 – 15:30 ambulancia

Utorok:     7:00 – 15:30 ambulancia

Streda:     7:00 – 15:30 ambulancia

Štvrtok:    7:00 – 15:30 ambulancia

Piatok:    7:00 – 15:30 ambulancia

 


Vykonáva starostlivosť o pacientov operovaných formou jednodňovej chirurgie. Patria sem    

skoro všetky na klinike vykonávané operačné zákroky, vrátane niektorých operácii v celkovej anestézii. Pacienti prichádzajú ráno v deň zákroku a v popoludňajších hodinách po zákroku a následnej kontrole operatérom odchádzajú do domáceho prostredia.


Glaukómová ambulancia

Lekár:MUDr. Mária Koyšová
Sestra:Jana Dolinayová

Telefón:043 4203590
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny Poznámka
Pondelok 7:00 – 15:30 perimetrické vyšetrenie
Utorok 7:00 – 15:30 ambulancia
Streda 7:00 – 15:30 ambulancia
Štvrtok 7:00 – 15:30 ambulancia
Piatok 7:00 – 15:30 perimetrické vyšetrenie

Glaukómová ambulancia sa zameriava na komplexnú diagnostiku a liečbu pacientov s  glaukómovým ochorením oka /zelený zákal/ u dospelých pacientov. Je zameraná na dispenzarizáciu  pacientov s očnou hypertenziou, podozrením na glaukóm a všetkými typmi glaukómového ochorenia. V diagnostike glaukómu a sledovaní progresie už diagnostikovaného ochorenia používame okrem štandardného očného vyšetrenia aj špecializované vyšetrovacie postupy.

Spoplatnené služby:

Heidelberg retina tomograf / HRT III / je zariadenie na vyšetrenie terča zrakového nervu laser skenovacím systémom -12,00 €

GDx VCC sa využíva na meranie hrúbky nervových vlákien sietnice laserovou polarimetriou -12,00 €


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.