Oddelenie cievnej chirurgie

Profil pracoviska

1.    O NÁS 

 Oddelenie cievnej chirurgie UNM zabezpečuje celé spektrum špeciálnej zdravotnej starostlivosti  v odbore cievnej chirurgie pre základný región Turca a Žiliny. Na 21 lôžkach sú poskytované diagnostické a terapeutické  cievnochirurgické výkony zodpovedajúce  úrovni odborného pracoviska  univerzitnej nemocnice.

Liečba

V ambulantnej aj v ústavnej forme je naše pracovisko zamerané na chirurgické akútne aj chronické ochorenia brušnej aorty, tepnového systému končatín,  krku, brušných orgánov a kompresívne  cievne  syndrómy,  ako aj na chirurgickú liečbu povrchových a hlbokých žilových  ochorení. Významnou súčasťou je aj  komplexná liečba diabetickej nohy, vytváranie cievnych prístupov pre dialýzu a riešenie poranení cievneho systému. V spolupráci s angiointervenčným pracoviskom RDG kliniky poskytujeme možnosť hybridnej a endovaskulárnej liečby uvedených ochorení.

Diagnostika

 Je  založená na úzkej spolupráci s RDG klinikou, ktorá realizuje neinvazívne a invazívne zobrazovacie techniky. USG, CTA, MRA, DSA.  Diagnostické možnosti oddelenia spočívajú v dopplerovskom meraní segmentálnych tlakov a indexov a v USG vyšetrení.

Operačné výkony

 • Operácie ischemickej choroby aorty a  tepien dolných a horných končatín na všetkých anatomických úrovniach v chronickom aj akútnom štádiu
 • Operácie  tepien  zásobujúcich mozog - karotické endarterektómie a operácie   subclavian steal syndrómu
 • Operácie aneuryziem brušnej aorty a aneuryziem končatinových tepien
 • Zabezpečenie cievnych prístupov pre dialýzu formou primárnych a sekundárnych AVF na HK aj DK , implantácie permanentných dialyzačných katétrov
 • Operácie kompresívych cievnych  syndrómov - syndróm hornej hrudnej apertúry, syndróm  kompresie tr. Coeliacus
 • RFA a chirurgickú liečbu chronickej žilovej nedostatočnosti - varixov
 • Operačnú liečba poranení cievneho systému
 • V spolupráci s RDG klinikou  kombinované chirugicko-endovaskulárne (hybridné) výkony
 • Autotransplantáciu kmeňových buniek pri kritickej končatinovej ischémii

 

Informácie pre pacientov pred operačným zákrokom

 

 • Informácie pred operáciou kŕčových žíl

Operáciou sa odstránia  žilové rozšírenia - vydutiny (varixy). Pooperačný priebeh je individuálny.

Príprava na zákrok

Pacient prichádza na hospitalizáciu do ambulancie CCH (suterén, 4.pavilón) o 8:00 hod. So sebou si prinesie kompletnú zdravotnú dokumentáciu, výsledky predoperačných vyšetrení (interné a ARO predoperačné vyšetrenie), lieky ktoré pravidelne užíva a hygienické pomôcky. V prípade, že nie sú iné kontraindikácie (akútna infekcia, teplota, herpes, iné...) pacient je uložený  na nemocničné lôžko na chirurgickom oddelení. Ošetrujúci lekár prijme pacienta a v  spolupráci so stredným zdravotníckym personálom  pripravia k operačnému výkonu.

Ako zákrok prebieha

Výkon je realizovaný v celkovej alebo regionálnej anestézii. Druh anestézie je vybraný  anestéziológom po rozhovore s pacientom. Operačný výkon trvá približne 1-1,5 hodiny. Typ operácie určuje operatér. Na našom pracovisku realizujeme dva typy operácie. Šetrnejší endovaskulárny (vnútrocievny) a klasický typ operácie kŕčových žíl.

Endovaskulárny typ operácie – RFA - rádiofrekvenčná ablácia

Princípom je aplikácia vysokej teploty priamo vo vnútri chorého kmeňa povrchovej žily. Do patologicky zmenenej (chorej) žily sa pod ultrazvukovou kontrolou cez malý vpich v koži zavedie katéter, ktorý je spojený s generátorom produkujúcim rádiofrekvenčnú energiu. Dávkovanie je veľmi presné, rádiofrekvenčná energia zahrieva žilovú stenu na 120 stupňov a tým chorú žilu zvnútra poškodí tak, že žila sa okamžite uzatvára. Výkon sa realizuje v lokálnej anestézii, celý priebeh žily je opichnutý studeným roztokom s lokálnym anestetikom, ktorý ochráni okolité tkanivo a zabezpečuje bezbolestný priebeh.

Výhody tohto miniinvazívneho výkonu sú:

 • Vykonávanie v lokálnej anestézii
 • Menší výskyt krvných výronov
 • Minimálne množstvo pooperačných jaziev
 • Zníženie bolestivosti po výkone
 • Pacient môže chodiť hneď po skončení zákroku
 • Krátka doba rekonvalescencie
 • Absencia bolestivého rezu v slabine

Klasický typ operácie

Princípom je chirurgické odstránenie postihnutých povrchových žilových kmeňov a kŕčových žíl. Spravidla má pacient rez v slabine a jednotlivé drobné rezy podľa lokalizácie kŕčových žíl. Rozsah výkonu je individuálny. Výkon sa realizuje v celkovej resp. spinálnej anestézii. Druh anestézie je určený anesteziológom.

Po operácii má pacient kľud na lôžku, v prípade endovaskúlárneho ošetrenia so súčasnou sklerotizáciou by mal naopak čo najviac chodiť. Pooperačne môžu pretrvávať opuchy a modriny, ktoré sa vstrebávajú dlhodobejšie. Pacient je spravidla prepustený nasledujúci deň do domáceho liečenia s nutnosťou nosenia kompresívnej bandáže operovanej končatiny. Stehy po operácii sa odstraňujú na 10. - 14. pooperačný deň. Práceneschopnosť trvá približne 2 týždne, ale je to individuálne - závisí to od náročnosti práce, ktorú pacient vykonáva.

Doplňujúce informácie

Na zákrok sa pacient dostaví v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká a anopyrín. Konkrétne odporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje  operačný výkon. Operačný výkon nie je na OCCH UNM spoplatnený, výnimkou sú  pacienti bez zdravotného poistenia.

Sklerotizácia varixov   

Sklerotizácia je vykonávaná len vrámci operačného výkonu, či už endovaskulárneho alebo klasického. Sklerotizačnou metódou odstránime menšie metličkovité, sieťovité alebo väčšie, vakovite rozšírené povrchové žily a žilky na dolných končatinách.

Najtenšou vyrábanou ihlou sa Vám do žíl podáva roztok, ktorý poškodí vnútornú výstelku žilovej steny a za sprievodných príznakov zápalového procesu sa po určitom čase celý sklerotizovaný úsek zmení v neviditeľný, tenký fibrózny pruh.

Výkon je málo bolestivý a podľa vyjadrenia viacerých pacientov, nevyžaduje podávanie žiadnych bolesť utišujúcich liekov. Podávaná látka je minimálne alergénna. Množstvo podávanej látky v jednom sedení je 5 ml (1 ampulka). Toto množstvo je absolútne bezpečné, bez výskytu nežiaducich komplikácií (hlavne najvážnejšej komplikácie – hlbokej žilovej trombózy). V jednom sedení vysklerotizujeme spravidla len jednu končatinu v určenom rozsahu. Výkon Vás neobmedzuje v realizovaní bežných činností v pracovnom ani osobnom živote.

Po výkone musíte čo najviac chodiť po chodbe oddelenia - vždy pod dozorom zdravotníckeho personálu. Prineste si preto na výkon pohodlnú obuv.

 

 • Informácie pred našitím cievneho prístupu  pre hemodialýzu

Vážený pacient,

nefrológ Vám diagnostikoval konečné štádium chronického zlyhania obličiek. Chronické zlyhanie obličiek je stav,  keď je funkcia obličiek znížená do takej miery, že obličky nie sú schopné udržiavať primerané zloženie vnútorného prostredia organizmu ani za pokojových podmienok , napriek špeciálnym diétnym a liečebným opatreniam. Funkciu Vašich obličiek musí nahradiť iná metóda. V súčasnosti poznáme tri rôzne liečebné metódy: hemodialýza, peritoneálna dialýza a transplantácia obličky.

Najčastejšie odporúčanou metódou býva hemodialýza. Je to vlastne „mimotelové čistenie krvi", ktoré sa vykonáva pomocou dialyzačného prístroja, „umelej obličky“.  V úvode každej hemodialýzy sa do fistuly zavedú dve ihly, z ktorých jedna odvádza krv do dialyzačnej kapiláry s umelou membránou, kde sa krv čistí od odpadových látok a vody. Druhou ihlou  sa takto očistená krv vracia späť pacientovi. Liečba dialýzou trvá spravidla 4 až 5 hodín a vykonáva sa 2, alebo 3 krát týždenne. Na to je nevyhnutné vytvorenie cievneho prístupu, čo je chirurgický zákrok. Preto ste boli odoslaní na Oddelenie cievnej chirurgie (OCCH). Podľa stavu Vášho cievneho systému (žily a tepny na horných resp. dolných končatinách) ako aj výkonnosti Vášho kardiovaskulárneho systému cievny chirurg vyberie pre konštrukciu cievneho prístupu buď:

 • zhotovenie tepnovo-žilovej spojky, t.j. artério – venóznej fistuly (AVF) , alebo
 • dlhodobý katéter vnútri jednej z veľkých žíl: vnútornej krčnej alebo podkľúčnej alebo stehennej žily – permkat.

Pre úplnosť uvádzame aj ďalšiu možnosť:

 • zavedenie katétra do dutiny brušnej pre potreby peritoneálnej dialýzy

Pred operáciou je potrebné realizovať základné krvné odbery  u svojho nefrológa, ktorý s pacientom zároveň odošle základné predoperačné vyšetrenie. Výkon trvá približne 60 minút (je to individuálne),  realizuje sa počas krátkodobej hospitalizácie na OCCH.

 Zhotovenie artério – venóznej spojky, fistuly (AVF)

Cievna spojka sa vytvorí na operačnom sále, v lokálnom znecitlivení  chirurgickým spojením tepny s povrchovou  žilou. Najčastejšie to býva na zápästí nedominantnej hornej končatiny, resp. v lakťovej jamke alebo inde na horných alebo zriedkavo i na  dolných končatinách. Po operácii je dôležité nestláčať miesto fistuly a dodržiavať dôslednú hygienu.

Dlhodobý katéter vnútri jednej z veľkých žíl (permkat)

Permanentný katéter (permkat) je ohybná trubička dlhá približne 19- 27 cm. Permkat zavádza chirurg na operačnom sále, vpichom v lokálnom znecitlivení, pod dozorom anesteziologa, ktorý sleduje Vaše vitálne funkcie (tlak krvi, pulz, okysličenie...). Pre Vašu bezpečnosť,  cievu, do ktorej sa vkladá permkat (najčastejšie na krku, alebo v slabine) vyhľadáme pod sono kontrolou a polohu konca katétra overíme röntgenovým prístrojom.

Na vnútornom konci katétra, umiestnenom na hranici hornej dutej žily a pravej predsiene srdca sú otvory umožňujúce prietok krvi von a dnu do dialyzačného prístroja. Fixovanie katétra na správnom mieste zabezpečujú kožné stehy a bariéru proti prieniku infekcie z kože zaisťuje manžeta obkružujúca permkat, ktorá je  umiestnená pod kožou. Katéter je dôležité udržiavať v čistote.

 

 • Informácie pred operáciou uzáverových ochorení končatinových tepien

Chronická ischémia (nedostatočné prekrvenie) dolných končatín, ktorej výskyt narastá paralelne so starnutím populácie, patrí medzi najčastejšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti. Spomedzi príčin uzáverov zohráva dominantnú  úlohu ateroskleróza. Zúženie až uzáver tepny vo veľkej časti prípadov sa stupňuje k natoľko závažnému postihnutiu, že vedie k vzniku kritickej končatinovej ischémie .

Rozsah, nestabilita, rýchlosť postupu uzáverového ochorenia, prítomnosť cukrovky a ďalších rizikových faktorov, vedie k prudkému zhoršeniu klinického obrazu. Na druhej strane kompenzácia ischémie kolaterálnym (bočným) obehom modifikuje klinický priebeh a prejavy chronickej končatinovej ischémie. Paleta prejavov je preto veľmi široká od asymptomatických foriem (bez klinickej manifestácie) cez klaudikačné štádium rôznej závažnosti (toto štádium je spojené s kŕčovitými bolesťami vo svaloch dolných končatín pri chôdzi, vyžadujúcimi niekoľkominútový odpočinok) až po rôzne podoby kritickej končatinovej ischémie. O rozsahu uzáverového ochorenia nás informujú popri klinickom vyšetrení zobrazovacie vyšetrenia – ultrazvuk, počítačová tomografická angiografia alebo klasická angiografia – digitálna substrakčná angiografia.

Diabetici tvoria 30 až 80% pacientov s kritickou končatinovou ischémiou. Výskyt kritickej končatinovej ischémie narastá so stúpajúcim vekom. Fajčenie štvornásobne zvyšuje pravdepodobnosť vzniku uzáverového ochorenia končatinových tepien, pričom silní fajčiari majú zvýšenú pravdepodobnosť vysokej amputácie. Kombinácia cukrovky a fajčenia je preto smrtiaca a mimoriadne ohrozuje pacienta.

Pacienti bez prejavov ochorenia alebo s klaudikáciami (bolesťami len pri chôdzi) vyžadujú spravidla medikamentovú liečbu a režimové opatrenia, ktoré sú zacielené na minimalizáciu rizikových faktorov. Súčasťou tejto liečby je optimálna medikamentová liečba, ktorej zloženie je dané medzinárodnými odporúčaniami. U závažnejších štádií periférneho artériového ochorenia musia byť cievni špecialisti detailne informovaní o indikačných zásadách a dodržiavať odporúčania o tom, ktoré typy postihnutia (lézií) sú vhodné pre intervenčnú resp. operačnú - chirurgickú revaskularizáciu (informujú nás o tom zobrazovacie vyšetrenia – ultrazvuk, počítačová tomografická angiografia alebo klasická angiografia – digitálna substrakčná angiografia). 

Typy operačných výkonov, revaskularizácia

Cieľom chirurgickej revaskularizácie (obnovenia prekrvenia)  končatinovej ischémie je zabezpečenie adekvátneho prekrvenia, ktoré umožní obnovenie funkčnosti končatiny. K dispozícii musí byť vhodný pacientov žilový štep a dostatočné odtokové pomery na periférii tepnového riečiska. Optimálny manažment  končatinovej ischémie  často vyžaduje hybridný alebo kombinovaný postup (v oboch ide o kombináciu otvorenej – chirurgickej a endovaskulárnej rekonštrukcie). Prichádza do úvahy najmä v prípadoch, kedy potrebujeme zabezpečiť prítok krvi do dolných končatín z centrálnych oblastí.  

Chirurgické rekonštrukcie.

Možnosti zahŕňajú žilový bypas (premostenie), bypas s použitím umelej cievnej protézy, endarterektómiu (vylúpnutie aterosklerózou postihnutej vnútornej vrstvy tepny), alebo hybridnú procedúru (kombinácia otvorenej operácie s intervenciou). Lokalizácia uzáverov určuje rozsah operačnej rekonštrukcie. Rekonštrukciu uskutočňujeme buď v panvovej oblasti alebo pod trieslom (slabinou) na samotnej dolnej končatine.

Chirurgická stratégia musí vziať do úvahy:

 • Distribúciu uzáverového procesu na tepnách dolných končatín (informujú nás o ňom zobrazovacie vyšetrenia – ultrazvuk, počítačová tomografická angiografia alebo klasická angiografia – digitálna substrakčná angiografia).
 • Stav srdcovo cievneho aparátu a iné pridružené závažné ochorenia, konštitúciu pacienta, povahu a typ prípadných predchádzajúcich brušných a končatinových operačných výkonov.
 • Kvalitu krvného prítoku (inflow) a odtoku (outflow) a dostupnosť kvalitnej vlastnej žily (štep).
 • Cievny chirurg musí revaskularizačný výkon „ušiť na mieru pacienta“. Niekedy je účelné posunúť zdroj prítoku smerom do periférie a odtoku smerom centrálnym použitím endovaskulárnych techník, prípadne endarterektómie.

Bypasy v oblasti brušnej aorty a panvových tepien

Bypasy v oblasti brušnej aorty a panvových tepien robíme pri rozsiahlych uzáveroch týchto tepien. V takýchto prípadoch sa neodporúča riešiť ischémiu primárne endovaskulárne vzhľadom na neuspokojivé dlhodobé výsledky. Takéto rozsiahle lézie majú lepšie dlhodobé výsledky po chirurgickej liečbe, preto endovaskulárnu terapiu tu možno indikovať len vo vysoko rizikových prípadoch. Pri kompletnom uzávere aorty alebo obojstrannom postihnutí panvových tepien je rekonštrukciou voľby aortobifemorálny bypas (premostenie uzáverov na aorte prípadne panvových tepnách umelou cievnou protézou, ktorej horný koniec sa našíva na aortu a dva dolné konce sa našívajú na stehnové tepny. Tento tzv. Y-bypas má excelentné dlhodobé výsledky. Pri jednostrannom postihnutí panvovej tepny možno pristúpiť k iliofemorálnemu (prepojenie panvovej a stehnovej tepny) alebo femorofemorálnemu bypasu (prepojenie oboch stehnových tepien) ev. v kombinácii s endovaskulárnou terapiou ako kombinovanej (hybridnej) procedúre. U rizikových pacientov alebo pri predchádzajúcich operáciách so vznikom zrastov medzi brušnými orgánmi, prípadne pri infekcii sa ponúka alternatíva extraanatomických bypasov (cievna náhrada – štep sa vedie mimo obvyklých anatomických dráh). Profundoplastika (operácia na stehnovej tepne s rozšírením zúženého úseku hlbokej stehnovej vetvy), resp. ilio-femoroprofundálne interpozitum – všitie štepu z cievnej protézy pri rozsiahlom postihnutí tepien pod trieslom) má najväčší význam ako súčasť operácií zabezpečujúcich prítok do dolných končatín zhora (aortobifemorálneho bypasu) alebo periférnej rekonštrukcie (bypasy pod trieslom) pre zlepšenie prítoku, ale vo vhodných prípadoch je užitočná aj ako izolovaný výkon, ak má hlboká stehnová tepna dobrú kvalitu, dostatočný kolaterálny systém (bočný obeh medzi stehnovou a podkolennou tepnou) a sú priechodné aspoň dve tepny predkolenia.

Infraingvinálne bypasy (pod tieslom a slabinou)

Infraingvinálne bypasy (pod trieslom, slabinou) majú v súčasnej ére dominantný význam pre chirurgickú revaskularizáciu chronickej ischémie dolných končatín, najmä v prípadoch kritickej končatinovej ischémie. Endovaskulárna liečba je vhodnejšia pri krátkych zúženiach alebo uzáveroch tepien, kým otvorená – chirurgická liečba pri rozsiahlych procesoch. Z hľadiska dosiahnutia primeranej kvality života pacientov a primeraného pomeru nákladov a efektivity sú infraingvinálne bypasy jednoznačne priaznivé. Bez akýchkoľvek pochybností platí, že optimálnym štepom pri týchto rekonštrukciách je vlastná pacientova žila z dolnej končatiny.

V súčasnosti možno konštatovať tendenciu posúvať hranice rekonštrukčných operácií na dolných končatinách, najmä u tzv. distálnych (periférnych) bypasov, smerom do periférie končatiny. Nie je zriedkavosťou bypas na tepny vlastnej nohy (pedálny bypas). Pri nedostatočne dlhom žilovom štepe, ktorý má cievny chirurg k dispozícii, môže siahnuť po kombinácii cievnej protézy a žily (tzv. kompozitné bypasy). 

 

Pedagogická činnosť

 Oddelenie cievnej chirurgie nie je súčasťou JLF UK Martin, napriek tomu realizuje bezplatne kompletnú prednáškovú výučbu pre študentov medicíny a ošetrovateľstva, študujúcich v slovenskom jazyku a odbornú prax cievnej chirurgie študentov VI. ročníka pred štátnicovou skúškou z chirurgie. V postgraduálnej činnosti zabezpečuje špecializačnú prax z cievnej chirurgie pre lekárov v špecializačnom zaradení všeobecnej chirurgie, traumatológie, ortopédie a plastickej chirurgie.

 

Výskumné projekty

 V spolupráci s Klinikou hematológie a transfuziológie riešime grant MZ:  Autotransplantácia kmeňových buniek v liečbe kritickej končatinovej ischémie.

 

Osobnosti

MUDr. Igor Šinák, PhD.

primár oddelenia

MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD.

zástupca primára

MUDr. Veronika Chochulová

sekundárna lekárka

MUDr. Michal Ivanko

sekundárny lekár

MUDr. Roman Tlacháč

sekundárny lekár

MUDr. Iveta Kopalová

angiológ

MUDr. Eva Palečková

angiológ

MUDr. Martin Pribula

sekundárny lekár

MUDr. Lukáš Petričko

sekundárny lekár

Mgr. Gabriela Janíčeková

staničná sestra

Pripravte sa na hospitalizáciu

Žiadame pacienta, aby informoval o každej zmene svojho zdravotného stavu, ktorá by znemožňovala vykonanie plánovaného zákroku osobne v Ambulancii cievnej chirurgie, alebo v Klientskom centre UNM na telefónnom čísle 043 4203 995, 043 4203 994 !

 Ku plánovanej hospitalizácii si so sebou prineste:

 • občiansky preukaz
 • kartičku poistenca (v prípade EÚ poistenca prefotenú kópiu)
 • výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín
 • zdravotnú dokumentáciu
 • odporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho príjmu)
 • RTG snímky, CD nosiče z posledných vyšetrení
 • doklad o PN (ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom)
 • ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil
 • aktuálny zoznam užívaných liekov

Ďalej budete potrebovať: domácu obuv, župan, pyžamo, hygienické potreby, uterák.

Môžete si priniesť: mobilný telefón, knihu, časopisy. Mobilný telefón sa nesmie používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), na rádio-diagnostickej klinike, na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších miestach, kde by mohol ohroziť správny chod dôležitých prístrojov.

Na hospitalizáciu si neberte: veľkú finančnú hotovosť, vkladné knižky a iné doklady  bankových účtoch, zlato a iné cennosti. Ak Vás hospitalizujú náhle (akútne) a máte niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť tieto predmety a peniaze do trezoru. Informácie Vám podá staničná sestra na oddelení.

 

Špecializované vyšetrenia

Digitálna subtrakčná angiografia (DSA)  je moderná invazívna zobrazovacia metóda, ktorá sa používajú na priame zobrazenie cievneho riečiska. Kontrastná látka sa  podáva priamo do tepny, najčastejšie v oblasti slabiny.

V lokálnom znecitlivení sa priamo do tepny zavádza katéter, cez ktorý sa potom aplikuje kontrastná látka do  cievneho  riečiska, ktoré potrebujeme zobraziť.  Dôležitá je nielen príprava pacienta pred vyšetrením, ale aj jeho následné sledovanie. Pacient musí byť nalačno, podáva sa premedikácia na zníženie možných nežiaducich účinkov kontrastnej látky, potrebný je dostatočný prijem tekutín deň pred vyšetrením. Výkon sa realizuje  na rtg pracovisku.  Po vyšetrení sa miesto napichnutia  tepny cez kožu  komprimuje, pričom  je nevyhnutný pokoj pacienta na lôžku v priebehu 24 hodín za účelom  minimalizovania rizika krvácania z miesta vpichu.

CTA je v porovnaní s DSA neinvazívna metóda zobrazenia cievneho systému. Je založená na priestorovej rekonštrukcii obrazov získaných zo špirálovej série CT skenov. Nevyhnutnou podmienkou získania priestorovej rekonštrukcie je tiež prítomnosť kontrastnej látky v zobrazovaných cievnych štruktúrach ako pri DSA vyšetrení. Kontrastná látka sa však aplikuje do žily hornej končatiny, čo  umožňuje realizovať CTA u ambulantných pacientov. Výsledok CTA je uložený na CD nosiči.

Predoperačné vyšetrenia

Potrebné predoperačné vyšetrenia pacienta pred plánovanou operáciou si vybavte cestou obvodného lekára:

Laboratórne vyšetrenia (nie staršie ako 3 týždne):

FW, KO, HKF, glykémia, Bi, GMT, ALT, ALP, AST, Na, K, Cl, kreatinín, TPHA, moč chem (B,C,A,K, Ubg), RTG hrudníka (nie starší ako 3 mesiace).

10 dní pred hospitalizáciou - dostavte sa do Ambulancie cievnej chirurgie  k odberu krvi na vyšetrenie KS+Rh  faktoru v čase od 7:00 - 9:00 hod.

Interné predoperačné vyšetrenie u pacientov do 60 rokov a bez operačného rizika – zhodnotí obvodný internista podľa obvodu.

Interné predoperačné vyšetrenie u pacientov nad 60 rokov a so zvýšeným operačným rizikom – zhodnotí chirurgický internista v objednanom termíne alebo počas hospitalizácie na: Interná ambulancia: nový  chirurgický pavilón prízemie  vpravo,, č.d. 060,  tel: 043 4203 673

Nefrologické predoperačné vyšetrenie je  potrebné u dialyzovaných pacientov plánovaných na operačný výkon

Anesteziologické predoperačné vyšetrenie:

V prípade plánovaných operačných výkonov je potrebné:

1. objednať sa na interné vyšetrenie 

2. akonáhle už viete termím interného vyšetrenia, ihneď sa objednajte v  Ambulancii predanesteziologických výkonov (nový chirurgický pavilón, prízemie vpravo) cez web stránku, alebo na  tel. č. 043/4203 544, kde Vás sestra objedná tak, že na vyšetrenie prídete už s výsledkom interného vyšetrenia. 

 

 

Pripravte sa na operáciu

 

Oblasť výživy

Najmenej 6 až 8 hod. pred operáciou musí pacient  ostať nalačno. Nesmie prijímať nič ústami, necmúľať ani cukríky, nežuvať žuvačky, nefajčiť. Lieky podávané v súvislosti s anestéziou    pred operáciou potláčajú tráviace funkcie, preto hrozí nebezpečenstvo zvracania a vdýchnutia zvratkov. Ak budete mať v deň operácie pocit sucha v ústach, môžete si vypláchnuť ústa vodou, ale nesmiete ju prehltnúť. Ak ste to z rôznych dôvodov nedodržali, musíte to oznámiť sestre!

Oblasť vylučovania

Krátko pred operáciou  sestra vyzve pacienta , aby  sa vymočil. Ak je pred operáciou nutný  katétra do močového mechúra, zavedie ho ošetrujúci lekár  krátko pred operáciou. Ženám zavádza katéter sestra.  Dôvodom zavedenia katétra do močového mechúra cez močovú rúru je zabezpečiť, aby močový mechúr v priebehu zákroku zostal prázdny a  zároveň bolo možné merať množstvo vyprodukovaného moču. V prípade  nepravidelnej  stolice, respektíve zápchy, upozornite o danom probléme sestru. Po operácii je často obmedzený pohybový režim, čo môže spôsobiť problémy so stolicou.

Oblasť hygieny

V predvečer alebo v deň operácie  sanitárka pacientovi poskytne tekuté antimikrobiálne mydlo, ktoré musí použiť pri  sprchovaní a umyť si ním aj vlasy. Ďalej je potrebné, aby  mal ostrihané nechty, ženy - nenalakované nechty, bez mejkapu na tvári, pretože počas a po operácii sa posudzuje cirkulácia pomocou zmeny sfarbenia nechtov a kože. Dlhé vlasy je vhodné si zapliesť,   sponky do vlasov zložiť a uschovať.

Odpočinok

Adekvátny odpočinok pomáha pacientovi zvládnuť stres z operácie. Našou snahou je, aby ste mali pred operáciou nerušený spánok. Ak nebudete môcť zaspať, požiadajte službukonajúci personál o lieky na spanie.

Cennosti a protetické pomôcky

Pacienti majú  možnosť úschovy peňazí alebo iných cenností v našom zdravotníckom zariadení. Ak ste si ponechali u seba väčšiu sumu peňazí alebo máte na sebe šperky či iné cennosti aj napriek poučeniu sestry (oddelenie nie je zodpovedné za ich stratu), je potrebné krátko pred operáciou si ich zložiť z rúk, krku a uší a uschovať si ich spolu s ďalšími Vašimi osobnými vecami. Rovnako si uschovajte aj protetické pomôcky ako sú okuliare, kontaktné šošovky, naslúchací aparát, snímateľnú zubnú protézu a iné.

Zvláštne nariadenia

Príprava kožného povrchu tela v mieste výkonu spočíva okrem hygienickej očisty aj v odstránení  vlasov a ochlpenia. Oholenie sa realizuje  bezprostredne  pred operáciou. Predčasné oholenie zvyšuje  riziko pooperačnej infekcie rany.

Čo ponúkame

Výber lekára - operatéra

Výber lekára - operatéra je službou nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá je podľa platnej legislatívy poskytovaná objednávateľovi bezplatne na základe verejného  zdravotného poistenia.

V prípade, že sa pacient rozhodne pre výber operatéra:

 • Výkon môže byť zrealizovaný len v prípade, ak s vašou žiadosťou vysloví súhlas žiadaný lekár a  primár oddelenia
 • Vyplníte  Žiadosť o možnosť voľby lekára operatéra
 • Uzavriete Zmluvu o poskytnutí  služby  na vykonanie  operácie na OCCH v predpokladanom termíne
 • Pacient uhradí v pokladni UNM preddavok vo výške 100 % nadštandardnej služby,  podľa cenníka UNM, a to pred zákrokom alebo nástupom na hospitalizáciu.

 

 

Cena bez DPH

DPH

Spolu

Výber operatéra/ malý  operačný zákrok

200,00

0,00

200,00

Výber operatéra / veľký operačný zákrok

300,00

0,00

300,00

 • Pacient je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu najneskôr však v deň pred operačným výkonom 
 • Poskytovateľ  je v odôvodnených prípadoch oprávnený zmeniť termín poskytnutia služby,  najmä ak to vyžaduje zdravotný stav objednávateľa alebo z iných vážnych prevádzkových a organizačných dôvodov. 
 • Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a nadštandardnú službu neposkytnúť aj bez uvedenia dôvodu, najmä však z prevádzkových a organizačných  dôvodov na strane poskytovateľa, v dôsledku ktorých nebude možné uvedenú službu poskytnúť .

 

Smernica o výbere operatéra

 

Výňatok zo Smernice SM-46 o výbere lekára - opratéra je dostupný v Ambulancii cievnej chirurgie aj na nástenke Oddelenia cievnej chirurgie na 3. poschodi.   Na požiadanie poskytneme pacientovi celé znenie Smernice SM-46. 

 

Občianske združenie

 Občianske združenie pre rozvoj cievnej chirurgie v Martine nadväzuje na činnosť Oddelenia cievnej chirurgie.   Vzniklo za účelom rozšírenia  skvalitnenia možností  zdravotnej  starostlivosti, materiálneho, technického   a priestorového  vybavenia oddelenia. Za účelom edukácie  pacientov s chorobami ciev a  podporovania výskumu, vzdelávania a výchovy odborníkov v oblasti cievnej chirurgie

Združenie je vďačným príjemcom aj 2% z daní fyzických resp. právnických osôb a finančných darov. Zo získaných príspevkov sme zrekonštruovali priestory a zariadenie ako aj technické vybavenie ambulancie cievnej chirurgie.

Prevádzkujeme web stránku združenia http://www.ozmach.sk/ .Ambulancia disponuje novým USG prístrojom,  meračom segmentálnych tlakov na cievach a palcových tlakov , prístrojom na meranie tkanivového kyslíka.  

Identifikačné údaje: Občianske Združenie pre Rozvoj Cievnej Chirurgie v Martine

IČO : 42068576

DIČ: 2022 855 857

 IBAN: SK 93 0900 0000 0003 5324 4393

 

 

Oznamy

Ambulantné vyšetrenie nie je podmienené očkovaním a testovaním.

Hospitalizácia nie je podmienená očkovaním a testovaním.

................................................................................................................................

CENNÍK SLUŽIEB

 • Platba pre sprevádzajúcu osobu

Súhlas k ubytovaniu sprevádzajúcej osoby pacienta, ktorý vyžaduje asistenciu, dáva primár oddelenia. Výška platby za ubytovanie sprevádzajúcej osoby je 3.30 € / deň.

 • Cenník hospitalizácií a bodov pre samoplatcov UNM

Cenník platí pre:

Pacienta, u ktorého sa nejedná o indikovanú zdravotnú starostlivosť

Pacienta, ktorému sú v rámci zdravotnej starostlivosti poskytnuté zdravotné výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, ale o ich poskytnutie za stanovenú úhradu pacient preukázateľne požiada

Pacient, ktorý nepreukáže poistný vzťah (nárokový doklad je preukaz poistenca  ZP v SR alebo EÚ)

 

Ceny hospitalizácie Oddelenia cievnej chirurgie pre samoplatcov              cena UKH v € s DPH

OCCH- lôžkové oddelenie                                                                                        1720€

Cena  za ústavnú zdravotnú starostlivosť je kaukulovaná na 1 ukončenú hospitalizáciu. V prípade, že hospitalizácia trvá viac ako 3 dni pri vyúčtovaní  sa uplatní cena 1 dňa  hotelingu t.j. za ďalší začatý deň 60€.

Cena zahŕňa výkon anestézie a sterilizáciu materiálu a nástrojov, základné vyšetrenia, bežný zdravotný materiál, štandardnú stravnú jednotku podľa predpísanej diéty a ošetrovací proces.

Cena nezahŕňa mimoriadne finančne náročné lieky, osobitne hradený zdravotný materiál, SVLZ (laboratórne vyšetrenia) a RTG materiál.

Cena za  výkony ambulantnej starostlivosti pre samoplatcov

Úhrada za výkony v špecializovanej ambulantnej starostlivosti a SVLZ  (laboratórne a iné vyšetrenia a zákroky) bude pozostávať z počtu bodov (podľa Liečebného poriadku, ktorý tvorí prílohu opatrenia MZSR č. 07045-9/2005 –OAP v znení neskorších predpisov) vynásobený cenou za 1 bod stanovenou príslušným cenníkom. 

Pacient dostane tlačivo  Predpis úhrady za platené služby v ambulanciách UNM.  V ňom sú uvedené realizované výkony, počet bodov za výkony a podľa platného koeficientu vypočítaná cena za poskytnuté služby.  Predpísanú sumu uhradí pacient v pokladni, alebo v informáciách. Presnú inštrukciu mu poskytne zdravotnícky personál. 

 

Kontakty

 

Dokumnetácia, nový chirurgický pavilón 3. poschodie: 043 4203 703

Oddelenie cievnej chirugie aseptické, nový chirurgický pavilón 3. poschodie: 043 4203 909

Oddelenie cievnej chirurgie septické, starý  chirurgický pavilón, 1. poschodie: 043 4203 383

Aseptická jednotka intenzívnej starostlivosti  (JIS), nový chirurgický pavilón 1. poschodie: 043 4203 659 

Septická jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS), starý chirurgický pavilón  3. poschodie:  043 4203 498

Staničná sestra OCCH , nový chirurgický pavilón 3. poschodie: 043 4203 907

Klientské centrum: 043 4203 995, 043 4203 994, podá informácie, pomôže pri objednaní na vyšetrenie, za poplatok kopíruje talčivá, nahrá CD a vloží do systému UNM, prijíma priame platby za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, 

 

 

 

 

Ambulancia cievnej chirurgie

Lekár:MUDr. Igor Šinák, PhD., MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD.
Sestra:sestra Mgr. Dana Matúšková, praktická sestra Barbora Jamborová

Telefón:043/4203523
Ordinačné hodiny:

Počet vyšetrení za rok 4526.

Ambulancia cievnej chirurgie sa nachádza v starej budove chirurgického pavilónu, suterén, č.d. 6.  

Ambulantné vyšetrenie nie je podmienené očkovaním ani testovaním.

Je povinný respirátor,  nasaďte si ho už pred pred vstupom do čakárne, vydezinfikujte si ruky pred vstupom a pri odchode z ambulancie. 

Pacienti sa na cievnochirurgické vyšetrenie objednávajú po doporučení s presnou indikáciou k cievnochirurgickému vyšetreniu od:

- angiológa
- neurológa
- chirurga
- nefrológa

Na prvú konzultáciu je potrebné priniesť:

- kompletnú zdravotnú dokumentáciu
- aktuálne zobrazovacie vyšetrenie - s výsledkom USG, CD, s MR, RTG (nie staršie ako 3 mesiace)

Na plánovanú kontrolu je potrebné si priniesť posledný nález so zrealizovanými doporučenými vyšetreniami

                                                            

ORDINAČNÉ HODINY od 1.12.2022

Pondelok - Utorok - Streda - Štvrtok                                                                       Piatok

7:00   -     8:00       odbery, objednávanie, infúzie                                                 7:30   -     8:00       odbery, objednávanie, infúzie

8:00    -    9:00       príjem pacientov na hospitalizáciu                                          8:00    -    9:00       príjem pacientov na hospitalizáciu                                     

9:00    -   12:00      vyšetrenia – objednaní pacienti                                              9:00    -   12:00      vyšetrenia – objednaní pacienti                   

12:00  -   12.30     obedná prestávka                                                                    12:00  -   12.30     obedná prestávka

12:30  -   14:00     vyšetrenia  - objednaní pacienti                                               12:30  -   14:00     vyšetrenia  - objednaní pacienti

14:00  -   15:30     administratíva                                                                           14:00  -   15:30     administratíva

 

OBJEDNANIE NA VYŠETRENIE

Oznamujeme pacientom, že na základe rozhodnutia Vyššieho územného celku sa mení spôsob objednávania na ambulantné vyšetrenia.

Od 17.7.2018 sa budú pacienti  objednávať len online:

online objednanie na ambulantné vyšetrenie

 • www.unm.sk,
 • online objednanie,
 • Ambulancia cievnej chirurgie
 • v modrom rámiku vybrať dátum
 • vybrať hodinu z ponúkaných 2-3 možností 
 • zadať meno, číslo mobilu, rok narodenia + potvrdiť
 • vzápätí vám príde SMS - potvrdzovací kód pre dokončenie objednávky a číslo vašej objednávky
 • potvrdzovací kód  vpíšete do kolonky a potvrdíte
 • systém Vám vzápätí potvrdí vašu objednávku

V prípade, že sa na vyšetrenie nemôžete dostaviť, odhláste sa prosím!

online odhlásenie z ambulantného vyšetrenia

 • www.unm.sk  
 • online objednanie
 • kliknete na zrušenie objednávky (vpravo hore)
 • zadáte číslo vašej objednávky a potvrdíte
 • vzápätí vám príde SMS - potvrdzovací kód pre zrušenie objednávky
 • kód pre zrušenie objednávky vpíšete do kolonky a potvrdíte
 • systém Vám vzápätí potvrdí odhlásenie z vyšetrenia

Klientské centrum UNM (kontakt: 043/4203 994, 043/4203995) Vám ochotne poskytne  informácie a pomoc pri objednaní na vyšetrenie do Ambulancie cievnej chirurgie aj pri zrušení objednávky.                                                                                                                                                                                             

 


Popis činnosti ambulancie

 • komplexná diagnostika a liečba pacientov s chirurgickými cievnymi ochoreniami, diabetickou nohou  a potrebou cievneho prístupu pre dialýzu
 • konziliárne vyšetrenia pacientov hospitalizovaných na oddeleniach UNM a pacientov odoslaných z iných zdravotníckych zariadení
 • preväzy  pooperačných rán, chronických rán cievneho pôvodu, malé  zákroky v lokálnej anestézii
 • dispenzarizácia pacientov po revaskularizačných  operáciách
 • dispenzarizácia pacientov po aplikácii kmeňových buniek
 • USG diagnostika cievnych ochorení
 • menšie  liečebné zákroky na povrchovom žilovom systéme, nevyžadujúce hospitalizáciu: sklerotizácia varixov
 • indikácie k  chirurgickej liečbe a k rádiointervenčnným výkonom v spolupráci s angio rtg pracoviskom
 • predpisovanie zdravotníckych  pomôcok a prostriedkov vlhkej terapie

 Pacienti na plánované operácie sú objednávaní v súlade s platnými smernicami vedenia nemocnice a MZ SR. Pacienti sú zapísaní do tzv. čakacej listiny apo odsúhlasení hospitalizácie príslušnou ZP sú prijatí na oddelenie cievnej chirurgie.  Pacienti s akútnymi cievnymi ochoreniami sú prijímaní bezprostredne po vyšetrení.

 Pred plánovanou hospitalizáciou musíte mať uhradené nedoplatky v svojej zdravotnej poisťovni.

Spoplatnené služby:

Výber chirurga-operatéra, bližšie informácie v priečinku Nadštandardné služby. 

 


Angiologická ambulancia

Lekár:MUDr. Iveta Kopalová, MUDr. Eva Palečková
Sestra:sestra Mgr. Dana Matúšková, praktická sestra Barbora Jamborová

Telefón:043/4 203 523
Ordinačné hodiny:

Počet vyšetrení za rok 312.

Poačs Vianočných sviatkov 27.12.2022 a 3.1.2023 angiologická ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

 

Angiologická ambulancia sa nachádza v starej budove chirurgického pavilónu, suterén, č.d. 7.

Ambulantné vyšetrenie nie je podmienené očkovaním ani testovaním.

Je povinný respirátor,  nasaďte si ho už pred pred vstupom do čakárne, vydezinfikujte si ruky pred vstupom a pri odchode z ambulancie. 

 

kompletnú zdravotnú dokumentáciu

 • výmenný lístok s odporučením na angiologické (cievne) vyšetrenie
 • zoznam liekov, ktoré užívate

 

ORDINAČNÉ HODINY od 1.12.2022

UTOROK  - MUDr. Kopalová Iveta                                                                               ŠTVRTOK - MUDr. Palečková Eva

7:00   -   8:00    odbery, objednávanie, infúzie                                                                7:00   -   8:00    odbery, objednávanie, infúzie

8:00   -   9:00    príjem pacientov na hospitalizáciu                                                         8:00   -   9:00    príjem pacientov na hospitalizáciu

9:00   -  12:00   vyšetrenia                                                                                               9:00   -  12:00   vyšetrenia

12:00 -  12:30   obedná prestávka                                                                                   12:00 -  12:30   obedná prestávka

12:30 -  14:30  vyšetrenia                                                                                                12:30 -  14:30  vyšetrenia

14:30 - 15.30   administratíva                                                                                          14:30 - 15.30   administratíva

 

OBJEDNANIE NA VYŠETRENIE

Oznamujeme pacientom, že na základe rozhodnutia Vyššieho územného celku sa mení spôsob objednávania na ambulantné vyšetrenia.

Od 17.7.2018 sa pacienti objednávajú len online: 

online objednanie na ambulantné vyšetrenie

 • www.unm.sk,
 • online objednanie,
 • Angiologická ambulancia
 • v modrom rámiku vybrať dátum 
 • vybrať hodinu z ponúkaných 2-3 možností 
 • zadať meno, číslo mobilu, rok narodenia + potvrdiť
 • vzápätí vám príde SMS - potvrdzovací kód pre dokončenie objednávky a číslo vašej objednávky
 • potvrdzovací kód  vpíšete do kolonky a potvrdíte
 • systém Vám vzápätí potvrdí vašu objednávku

V prípade, že sa na vyšetrenie nemôžete dostaviť, odhláste sa prosím!

online odhlásenie z ambulantného vyšetrenia

 • www.unm.sk
 • online objednanie
 • kliknete na zrušenie objednávky (vpravo hore)
 • zadáte číslo vašej objednávky a potvrdíte
 • vzápätí vám príde SMS - potvrdzovací kód pre zrušenie objednávky
 • kód pre zrušenie objednávky vpíšete do kolonky a potvrdíte
 • systém Vám vzápätí potvrdí odhlásenie z vyšetrenia

Klientské centrum UNM (kontakt: 043/4203 994, 043/4203995) Vám poskytne potrebné informácie a pomoc pri objednaní na vyšetrenie do Ambulancie cievnej chirurgie aj pri zrušení objednávky. Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.