Oddelenie klinickej imunológie a alergológie

Oddelenie klinickej imunológie a alergológie

Profil pracoviska

 • Laboratórna časť pre realizáciu panelu vyšetrení v rámci odboru klinická imunológia a alergológia a v rámci príbuzných odborov
 • Laboratórne vyšetrenia pre expertízne pracoviská pre zriedkavé choroby v Univerzitnej nemocnici Martin v odbore klinická imunológia a alergológia – Centrum pre vrodené poruchy imunity, Centrum pre hereditárny angioedém a Centrum pre periodické horúčky
 • Laboratórne vyšetrenia pre potreby Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin
 • Konziliárna ambulancia pre dospelých pacientov

 

 • Realizácia laboratórnych vyšetrení v rámci odboru klinická imunológia a alergológia a pridružených odborov na základe požiadaviek lekárov z klinických pracovísk, ambulancií a lôžkových oddelení
 • Konziliárna činnosť pre dospelých pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach UNM alebo vyšetrovaných v odborných ambulanciách UNM – hodnotenie imunostatusu, interpretácia pozorovaných nálezov vo vzťahu ku klinických príznakom, indikácia a realizácia imunointervenčnej liečby
 • Akreditované pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v rámci špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia
 • Pedagogická činnosť – pregraduálna aj postgraduálna.

 

 

Diagnostika

 • Vyšetrenie prietokovou cytometriou:
  • základný panel (CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD19) – krv, likvor, bronchoalveolárna laváž,
  • aktivačné markery (HLA-DR na T-lymfocytoch a monocytoch, CD159 na cytotoxických T-lymfocytoch a NK-bunkách),
  • HLA-B27 – krv,
  • fenotypizácia B-lymfocytov – krv,
  • syndróm „vyčerpanosti“ T-lymfocytov (CD279 a CD366 na CD4/CD8)
  • naivné a pamäťové T-lymfocyty (CD45RA resp.CD45RO na CD4)
  • vyšetrenie fagocytovej aktivity a respiračného vzplanutia – krv
  • test aktivácie bazofilov (alergia na lieky /vrátane vakcín proti Covid 19/, alergia na jed osy a včely, BAT s autológnym sérom)
 • Serologické vyšetrenia:
  • autoprotilátky (NIF): ANA, c-ANCA, p-ANCA
  • autoprotilátky profily (ELISA): ANA profil, ENA profil
  • autoprotilátky jednotlivo (ELISA): Cenp- B ,Jo-1, Scl-70, Sm, snRNP-C, SS-A, SS-B, U1-70 RNP, dsDNA IgM, dsDNA IgG, PR3 (c-ANCA), MPO (p-ANCA), GBM, CCP, APLA, ACLA, RF IgM, RF IgG
  •  markery celiakie (protilátky proti tkanivovej transglutamináze, protilátky proti endomýziu, protilátky proti deaminovaným gliadínovým peptidom),
  •  protilátky proti Saccharomyces cerevisiae
  •  špecifické IgE – inhalačné, potravinové a liekové alergény
  •  koncentrácia kalprotektínu v sére
  •  ALEX - multiplexové stanovenie špecifického IgE proti extraktom a komponentom založené na biočipovej technológii 
  •  protilátky proti Varicella zoster IgG, Tetanus (toxín) IgG a Bordatella pertussis (toxín) IgG, IgA, Helicobacter pylori IgG
  •  monitorovanie biologickej liečby (infliximab, anti-infliximab, adalimumab, anti-adalimumab)                                                               
 • Likvor
  • chemokín CXCL13
  • fenotypizácia leukocytových a lymfocytových populácií metódou prietokovej cytometrie
 • Transplantačná imunológia 
  • typizácia aliel HLA I. a II. triedy (RT-PCR)
  • skríning anti-HLA protilátok I- a II. triedy (LUMINEX)
  • špecifikácia anti-HLA protilátok I- a II. triedy (LUMINEX)
  • krížová skúška pred transplantáciou (serologicky a metódou prietokovej cytometrie)

Pedagogická činnosť

 • Výučba povinne voliteľného predmetu Klinická imunológia v 5. ročníku štúdia všeobecného lekárstva JLF UK v slovenskom a anglickom jazyku,
 • Praktická a teoretická výučba v rámci špecializačnej prípravy v odbore klinická imunológia a alergológia, klinická biochémia a ev. iných odborov,
 • Organizácia vedecko-odborných podujatí v odbore klinická imunológia a alergológia.

Osobnosti

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI

primár OKIA

Ing. Jela Petrisková, PhD.

laboratórny diagnostik

Eva Švábiková

vedúca laborantka

Ing. Danka Slováková

laboratórny diagnostik

Mgr. Tatiana Košarišťanová

laboratórny diagnostik

RNDr. Martina Schniederová

laboratórny diagnostik

Mgr. Lucia Valigurová

laboratórny diagnostik

Ing. Lukáš Lipták

laboratórny diagnostik

Mgr. Andrej Čereš

laboratórny diagnostik

Janka Mužilová, dp.mt.l.

laborant

Radka Ferdanová

laborant

Monika Labudová

laborant

MUDr. Jana Straková, PhD.

lekár (uv.)

MUDr. Michal Cibulka

lekár (uv.)

MUDr. Veronika Urdová

lekár (uv.)

Oznamy

Nové

2. polrok 2022

 • Transplantačná imunológia 
  • typizácia aliel HLA I. a II. triedy (RT-PCR)
  • skríning anti-HLA protilátok I- a II. triedy (LUMINEX)
  • špecifikácia anti-HLA protilátok I- a II. triedy (LUMINEX)
  • krížová skúška pred transplantáciou (serologicky a metódou prietokovej cytometrie)

 

1. polrok 2022

Monitorovanie biologickej liečby (infliximab, adalimumab)

Infliximab a adalimumab sú najčastejšie používané biologické lieky, ktoré sú namierené proti TNF-alfa a využívajú sa v terapii celého radu rôznych chronických zápalových ochorení, ako je zápalové ochorenie čriev alebo reumatoidná artritída. Terapeutické monitorovanie liečiv zahŕňa meranie hladín liečiva a výskyt protilátok, ktoré môžu liek blokovať a znižovať jeho účinnosť.                                                                                                        Vyšetrenie sa realizuje zo séra. Doba odozvy (t.j. obdržania výsledku) je max. 24 hodín.

Infliximab - kvantitatívne stanovenie hladín infliximabu v sére pacienta. Rozsah testu je od 0,4 do 20 µg/ml infliximabu v sére a pokrýva požadované terapeutické okno 3 až 7 µg/ml na meranie infliximabu počas indukčnej a akútnej fázy. Pri dodatočnom zriedení je možné rozsah rozšíriť na 183,6 µg/ml u pacientov v indukčnej fáze.

Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 010; 018; 019; 025; 031; 037; 040; 043; 045; 051; 060; 104; 140; 145; 154; 156; 323; 329; 331; 332

Frekvencia: denne

Anti-infliximab - detekcia protilátok proti infliximabu v sére pacienta, kvalitatívny test. Prítomnosť protilátok proti infliximabu môže znížiť priaznivý účinok lieku. Test umožňuje meranie voľných protilátok so špecifickosťou 95%, cut-off je 1,3 µg/ml.

Indikujúci lekár: 001; 007; 040; 048; 050; 060; 064; 140; 153; 154

Frekvencia: 1x za mesiac

Adalimumab - kvantitatívne stanovenie hladín adalimumabu v sére pacienta. Rozsah testu

je od 1,3 do 35 µg/ml adalimumabu v sére a pokrýva požadované terapeutické okno 5-12

µg/ml.

Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 010; 018; 019; 025; 031; 037; 040; 043; 045; 051; 060; 104; 140; 145; 154; 156; 323; 329; 331; 332

Frekvencia: denne

Anti-adalimumab - detekcia protilátok proti adalimumabu v sére pacienta, kvalitatívny test. Prítomnosť protilátok proti adalimumabu môže znížiť priaznivý účinok lieku. Cut-off testu je 0,2 µg/ml.

Indikujúci lekár: 001; 007; 040; 048; 050; 060; 064; 140; 153; 154

Frekvencia: 1x za mesiac

 

2. polrok 2021

Samostatné vyšetrenia autoprotilátok proti jednotlivým antigénom bunkového jadra, proti antigénom cytoplazmatických granúl neutrofilných granulocytov a proti bazálnej membráne glomerulov.

Vyšetrenie sa realizuje zo séra.

Doba odozvy (t.j. obdržania výsledku) je max. 1 týždeň.

ENA-6 S         skríningové vyšetrenie  IgG protilátok  proti 6 rôznym bunkovým jadrovým antigénom (SS-A, SS-B, Scl-70, Sm, snRNP/Sm a Jo-1)

                        Indikujúci lekár: 001; 007; 009; 040; 045; 060; 063; 116; 140; 145; 163

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

Cenp- B          protilátky proti centromérovému proteínu B sú typické pre CREST syndróm, pomalšie progredujúci variant systémovej sklerózy. CREST syndróm vykazuje symptómy podkožnej kalcifikácie, Raynaudovho syndrómu, narušenia ezofageálnej pohyblivosti, sklerodaktýlie a telangiektázie. Až 70-80 % pacientov s CREST syndrómom a 25 % pacientov s Raynaudovým syndrómom vykazuje protilátky proti centroméram.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 018; 027; 040; 045; 048; 060; 063; 064; 104; 140; 145; 153; 154; 163; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

Jo-1                 protilátky proti Jo-1 sú namierené proti reaktívnej oblasti histidyl-tRNA-syntetázy (HRS). Zhruba 80 % dospelých trpiacich myozitídou má protilátky namierené proti HRS. Anti-Jo-1 protilátky možno takmer výhradne nájsť u pacientov s myozitídou. U primárnej polymyozitídy sa objavujú s prevalenciou 33 %, u primárnej dermatomyozitídy s prevalenciou 25 % a u sekundárnej myozitídy  asociovanej s inými ochoreniami spojivového tkaniva s prevalenciou 15 %.

Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 012; 018; 019; 027; 031; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 064; 104; 140; 145; 154; 153; 163; 216; 229; 319; 329        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

Scl-70             protilátky proti Scl-70 sú zamerané proti DNA-topoizomeráze I. Protilátky proti Scl-70 sú špecifické pre systémovú sklerózu. Protilátky proti Scl-70 možno nájsť u 70 % pacientov trpiacich difúznou kožnou systémovou sklerózou a naznačujú ťažký priebeh, vyšetrenie má teda prognostickú hodnotu pre priebeh ochorenia. Súčasný výskyt protilátok proti Scl-70 a Cenp-B je u pacientov so systémovou sklerózou vzácny.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 331; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

Sm                  Protilátky proti Sm (Smithov antigén – súhrnné označenie  nukleovej bielkoviny U1-snRNP komplexu)  vykazujú vysokú špecificitu pre systémový lupus erythematosus (SLE) a preto sú súčasťou diagnostických a klasifikačných kritérií SLE. Anti-Sm protilátky sa nachádzajú u 20-30 % pacientov trpiacich SLE.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 331; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

snRNP-C       protilátky proti snRNP sa vyskytujú zhruba v 95 % prípadov MCTD (zmiešaná choroba spojivového tkaniva)  a takmer v 40 % pri ochorení  SLE. Izolovaný výskyt protilátok anti-U1-snRNP charakteristický pre MCTD.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 331; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

SS-A, SS-B     protilátky proti SS-A (predtým nazývali Ro po vzorovom pacientovi Robertovi) rovnako ako proti SS-B (pomenované La po vzorovým pacientom Lane) sú typickými pre Sjögrenov syndróm (SS) a systémový lupus erythematosus (SLE). Diagnóza SS založená na testovaní  straty exkrečnej funkcie oka a slinných žliaz a detekcii anti-SS-A a anti-SS-B protilátok. Protilátky proti SS-A bielkovinám sa dajú zistiť u 70–80 % pacientov s primárnym SS, 40–94% týchto pacientov vykazuje aj protilátky proti SS-B/La antigénu. SS-A sa objavujú u 25–40% pacientov s ANA-pozitívnymi SLE, ako aj izolovane  u 65% pacientov so subakútnym kožným LE. Ako anti-SS-A, tak i anti-SS-B sú asociované s kongenitálnou srdcovou  blokádou (v rámci tzv. neonatálneho lupusu).

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 331; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

U1-70 RNP    protilátky proti antigénu U1-70 RNP sa nachádzajú u 95% pacientov so zmiešaným ochorením spojivových tkanív (MCTD), objavujú sa však tiež u systémového lupus erythematosus (SLE) so 40 % prevalenciou. Izolovaný výskyt anti-U1-70 RNP protilátok je typický MCTD.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 331; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

dsDNA          protilátky reagujúce s natívnou dvojvláknovú (ds) DNA sa považujú za špecifické pre systémový lupus erythematosus (SLE) a boli zistené u približne 50-80 % pacientov. Protilátky proti dsDNA sa detegujú v priebehu aktívnej fázy SLE. Koncentrácia v sére pozitívne koreluje so závažnosťou ochorenia a preto je detekcia týchto autoprotilátok dôležitá pre diagnózu a klinické sledovanie SLE. Detekcia anti-dsDNA predstavuje jedno z 11 ACR kritérií pre diagnózu SLE.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 060; 063; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 331; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

PR3                 protilátky proti proteináze 3 (PR3) patria do skupiny protilátok proti cytoplazme neutrofilov (ANCA) a sú označované tiež ako c-ANCA. ANCA sú dôležitými markermi pre diferenciálnu diagnostiku autoimunitnej vaskulitídy. Autoprotilátky proti PR3 sú špecifickým sérologickým markerom pre Wegenerovu granulomatózu, ktorá sa v súčasnosti nazýva ako Granulomatóza s polyangiitídou (GPA). Titre protilátok proti PR3 sú silne asociované s aktivitou ochorenia.

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 017; 018; 020; 040; 045; 048; 050; 060; 063; 064; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 216

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

MPO              protilátky proti MPO patria patria do skupiny protilátok proti cytoplazme neutrofilov (ANCA) a sú označované tiež ako p-ANCA.  Protilátky proti MPO korelujú s idiopatickou alebo s vaskulitídou asociovanou nekrotizujúcou kosáčikovitou glomerulonefritídou a vyskytujú sa až u 70 % pacientov s mikroskopickou polyangitídou a u 5-50 % pacientov trpiacich syndrómom Churg-Straussovej, ktorý sa aktuálne označuje ako Eozinofilová granulomatóza s polyangiitídou (EGPA).

                        Indikujúci lekár: 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 017; 018; 020; 040; 045; 048; 049; 050; 060; 063; 064; 104; 116; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 216; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za mesiac

GBM              protilátky proti bazálnej membráne glomerulov sa charakteristicky vyskytujú v sére pri autoimunitnom ochorení  obličiek Goodpastureov syndróm, ktorý sa skladá z triády glomerulonefritídy, pľúcneho krvácania a tvorby protilátok proti bazálnej membráne glomerulov.

Indikujúci lekár: 001; 007; 009; 012; 031; 045; 048; 060; 063; 145; 154; 163; 329

                        Frekvencia: jedenkrát za štvrťrok

 

Protilátky proti Varicella zoster IgG, Tetanus (toxín) IgG a Bordatella pertussis (toxín) IgG, IgA

 

Chemokín CXCL13 v likvore

Štúdie dokazujú, že CXCL13 je sľubný marker pre identifikáciu akútnej neuroboreliózy a posúdenie úspechu terapie. CXCL13 môže byť detekovaný v likvore vo vysokej koncentrácii čoskoro po infekcii, dokonca aj pred vytvorením protilátok. Vyšetrenie CXCL13 v likvore by mohlo byť využité najmä u pacientov v akútnej fáze ochorenia s doposiaľ  nedetegovanými  špecifickými protilátkami.Koncentrácia CXCL13v sére pritom nie je signifikantne zvýšená.                                                                                                                                                                                                                            Vplyvom úspešnej terapie rapídne klesá koncentrácia CXCL13 v likvore, takže stanovenie CXCL13 je veľmi vhodnépre sledovanie priebehu ochorenia.                                                                                                                                                                                                                            Zvýšené koncentrácie CXCL13 v likvore sú často zistiteľné tiež u iných ochorení, napr. neurosyfilis, HIV meningitídy, streptokokových infekcií, toxoplazmózy a roztrúsenej sklerózy.

 

Koncentrácie kalprotektínu v sére

S100A8/A9, tiež známy ako kalprotektín alebo MRP8/14, je heterokomplex dvoch proteínov viažucich vápnik S100, S100A8 (kalgranulín A alebo MRP8 – myeloidný proteín 8) a S100A9 (kalgranulín B alebo MRP14 – myeloidný proteín 14). Obidva proteíny sú exprimované tkanivovo/bunkovo ​​špecifickým spôsobom hlavne na bunkách myeloidnej línie, ako sú granulocyty, monocyty a skoré štádiá makrofágov, ale nie v rezidenčných tkanivových makrofágoch. Sú tiež exprimované v keratinocytoch a epitelových bunkách, ale len pri zápalových stavoch. Komplex S100A8/A9 je antimikrobiálny peptid, ktorý je uvoľňovaný bunkami vrodenej imunity ihneď po interakcii s patogénom, chráni bunky pred invazívnymi mikroorganizmami a reguluje adhéziu leukocytov na endotel a extracelulárnu matricu počas zápalového procesu.
S100A8/A9 sa ukázal ako veľmi sľubný biomarker pre širokú škálu zápalových procesov, ako je reumatoidná artritída, juvenilná idiopatická artritída, psoriatická artritída, zápalové ochorenie čriev (IBD), akútny zápal pľúc a vaskulitída. Fekálna hladina S100A8/A9 odráža závažnosť zápalu sliznice a je dobrým diagnostickým markerom na monitorovanie IBD (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída) a novotvarov. Sérové ​​hladiny S100A8/A9 boli identifikované ako nezávislé prediktory rizika rôznych kardiovaskulárnych ochorení, ako je akútny koronárny syndróm a infarkt myokardu. Vysoké hladiny cirkulujúceho komplexu S100A8/A9 boli namerané u pacientov s abdominálnou adipozitou a korelovali s oblasťou viscerálneho tuku, indexom telesnej hmotnosti, oblasťou podkožného tuku a počtom leukocytov. S100A8 a S100A9 hrajú rozhodujúcu úlohu v biológii nádorov a ich zvýšené hladiny sa našli v mnohých nádoroch. Pri progresii rakoviny nízke koncentrácie komplexov S100A8/A9 podporujú rast nádorových buniek a migráciu nádorových buniek, zatiaľ čo vysoké koncentrácie sú spojené s apoptotickými účinkami na nádorové bunky. Meranie močového kalprotektínu ukazuje potenciál v diferenciálnej diagnostike akútneho poškodenia obličiek (AKI).

 

ALEX

 - kvantitatívne stanovenie šIgE proti extraktom a komponentom alergénov a semikvantitatívne stanovenie celkového IgE súčasne v jednej analýze.

 

 

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od januára 2019 bola v laboratóriu OKIA zavedená nová metóda -  Test aktivácie bazofilov (BAT).

Vyšetrenie je indikované v prípade podozrenia na liekovú hypersenzitivitu (alergie) skorého typu, pričom významne skvalitňuje diagnostiku liekových alergií a môže prispieťk predchádzaniu ťažkých alergických až anafylaktických reakcií. V súčasnosti máme možnosť vykonávania testu so všetkými liečivami, ktoré sú aplikované v roztoku (injekčné formy, infúzie, očné a nosové kvapky a pod.) a ktoré musia byť dodané spolu so vzorkou periférnej krvi. V najbližšej budúcnosti bude vytvorený zoznam ďalších dostupných alergénov, ktorý bude uverejnený na našej intranetovej stránke a ktorý bude priebežne dopĺňaný o ďalšie lieky ev. iné alergény pre BAT testovanie (aj na základe aktuálnych požiadaviek od klinických pracovníkov).

Ďalšou možnosťou využitia BAT je test s autológnym sérom, ktorý môže prispieť k zlepšeniu diagnostiky u  pacientov s podozrením na chronickú spontánnu urtikáriu.

Odber na liekovú alergiu: cca 2 ml nezrazenej periférnej krvi (Li-heparín – zelený uzáver skúmavky) + roztok lieku v roztoku

BAT s autológnym sérom: cca 2 ml nezrazenej periférnej krvi (Li-heparín – zelený uzáver skúmavky) + 3 ml krvi v gélovej skúmavke (žltý uzáver skúmavky)

Pozn.: Len po predchádzajúcom dohovore s laboratóriom OKIA

 

 

Spádová oblasť:

 • V súčasnosti pracovisko realizuje vyšetrenia dominantne pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov UNM
 • Perspektívne budú vybrané vyšetrenia poskytované aj pre pacientov a pracoviská mimo UNM 

Kontakty

Kontakt na OKIA:                           laboratórium OKIA: 043 4203 229

                                                         konziliárne číslo (výlučne pre potreby zdravotníckych pracovníkov UNM): 0917 635 505 

E-mail:                                             okia_lab@unm.sk                               

                                                          

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.