Oddelenie klinickej imunológie a alergológie

Profil pracoviska

 • Laboratórna časť pre realizáciu panelu vyšetrení v rámci odboru klinická imunológia a alergológia a v rámci príbuzných odborov
 • Laboratórne vyšetrenia pre expertízne pracoviská pre zriedkavé choroby v Univerzitnej nemocnici Martin v odbore klinická imunológia a alergológia – Centrum pre vrodené poruchy imunity, Centrum pre hereditárny angioedém a Centrum pre periodické horúčky
 • Konziliárna ambulancia pre dospelých pacientov

 

 • Realizácia laboratórnych vyšetrení v rámci odboru klinická imunológia a alergológia a pridružených odborov na základe požiadaviek lekárov z klinických pracovísk, ambulancií a lôžkových oddelení
 • Konziliárna činnosť pre dospelých pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach UNM alebo vyšetrovaných v odborných ambulanciách UNM – hodnotenie imunostatusu, interpretácia pozorovaných nálezov vo vzťahu ku klinických príznakom, indikácia a realizácia imunointervenčnej liečby
 • Akreditované pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v rámci špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia
 • Pedagogická činnosť – pregraduálna aj postgraduálna.

 

 

Diagnostika

 • Vyšetrenie prietokovou cytometriou:
  • základný panel (CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD19) – krv, likvor, bronchoalveolárna laváž,
  • aktivačné markery (HLA-DR na T-lymfocytoch a monocytoch, 
  •  HLA-B27 – krv,
  • fenotypizácia B-lymfocytov – krv,
  •  syndróm „vyčerpanosti“ T-lymfocytov (CD279 a CD366 na CD4/CD8)
  •  naivné a pamäťové T-lymfocyty (CD45RA resp.CD45RO na CD4)
  •  vyšetrenie fagocytovej aktivity a respiračného vzplanutia – krv
  •  test aktivácie bazofilov.

 

 • Serologické vyšetrenia:
  •  autoprotilátky (ANA – NIF, p-ANCA - NIF, c-ANCA - NIF, ds-DNA - ELISA, ANA profil - ELISA, p-ANCA - ELISA, c-ANCA- ELISA,ENA profil - ELISA, anti-CCP - ELISA), APLA – ELISA, ACLA - ELISA
  •  markery celiakie (protilátky proti tkanivovej transglutamináze, protilátky proti endomýziu, protilátky proti deaminovaným gliadínovým peptidom),
  •  protilátky proti Saccharomyces cerevisiae
  •  špecifické IgE – inhalačné, potravinové a liekové alergény
  • chemokín CXCL13 v likvore (neuroborelióza).

Pedagogická činnosť

 • Výučba povinne voliteľného predmetu Klinická imunológia v 5. ročníku štúdia všeobecného lekárstva JLF UK v slovenskom a anglickom jazyku,
 • Praktická a teoretická výučba v rámci špecializačnej prípravy v odbore klinická imunológia a alergológia, klinická biochémia a ev. iných odborov,
 • Organizácia vedecko-odborných podujatí v odbore klinická imunológia a alergológia.

Osobnosti

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

primár OKIA

Janka Mužilová, dipl. medicínsko-technický laborant

vedúca laborantka OKIA

MUDr. Jana Straková, PhD.

lekár (uv.)

Ing. Jela Petrisková, PhD.

laboratórny diagnostik

Ing. Dana Slováková

laboratórny diagnostik

Radka Ferdanová

laborant

Mgr. Tatiana Košarišťanová

laboratórny diagnostik

Mgr. Martina Barnová

laboratórny diagnostik

Oznamy

Nové!!!

Dovoľujeme si Vám oznámiť novú možnosť diagnostiky neuroboreliózy – na základe stanovenia koncentrácie chemokínu CXCL13 v cerebrospinálnom likvore.

Vyšetrenie koncentrácie chemokínu CXCL13 v likvore pri diagnostike neuroboreliózy

Požadovaný materiál: cerebrospinálny likvor 100μl

Odber materiálu: odber za štandardných podmienok

Stabilita: +2oC až +8oC: 14 dní, -20oC: 12 týždňov

Transport materiálu: za štandardných podmienok

Metóda stanovenia: ELISA

Interferencie: Prímes krvi viac ako 10% 

Maximálny čas odozvy: 1 týždeň

Indikácie: Neuroborelióza. Zvýšené hladiny CXCL13 v likvore sú často zistiteľné tiež u iných ochorení, napr. neurosyfilis, HIV meningitídy, streptokokové infekcie, toxoplazmóza a roztrúsená skleróza.

Interpretácia výsledkovLymská borelióza je najčastejšou kliešťom prenášanou chorobou na severnej pologuli. Séroprevalencia protilátok v triede IgG proti Borrelia burgdorferi  v populácii krajín strednej Európy je okolo 8%, vo vysoko endemických oblastiach je oveľa vyššia (18% - 52%). Vo východnej Ázii, napríklad v endemickej oblasti Číne, je 26%.                Infekcia baktériou Borrelia sa môže prejaviť dermatologickými, neurologickými, oftalmologickými, reumatologickými, ako aj inými, zriedkavejšími symptómami. Vo všeobecnosti je klinický obraz variabilný. Navyše, nedostatočná serologická diagnostika a falošná pozitivita niektorých testov vedie k nesprávnym asociáciám medzi „údajnou“ boreliózou a niektorými pluripotentnými ťažkosťami, napr. nešpecifickými neurologickými príznakmi či chronickým únavovým syndrómom. Preto je potrebné diagnózu stanoviť na základe výsledkov relevantných testov, prípadne na základe ich vzájomnej kombinácii.                                                                                                                                                                                      Klinický prejav boreliózy delíme do troch štádií:                                                                                                                                                                                                                          I. štádium: Typickou primárnou manifestáciou infekcie Borrelia burgdorferi  je erythema chronicum migrans (80%) v okolí uhryznutia kliešťom. Erytém môže byť  sprevádzaný celkovými chrípkovými symptómami s horúčkou, triaškou, s bolesťou hlavy a vracaním. V niektorých prípadoch sa môže objaviť lymfadenopatia. Najbežnejšie formy boreliózy bez erytému (20%) sú neurologické, artromyalgické, kardiovaskulárne a formy pripomínajúce chrípku, borelióza s hepatitídou a regionálna lymfadenitída, príp. kombinácie ktorýchkoľvek z týchto foriem. V I. štádiu môže dôjsť ku spontánnemu uzdraveniu alebo sa môže rozvinúť generalizovaná borelióza. Prechodná fáza je asymptomatická.                                                 II. štádium: Niekoľko týždňov až mesiacov po uhryznutí kliešťom sa môže rozvinúť množstvo symptómov. V popredí sú neurologické symptómy: meningitída, encefalitída, asymetrická polyneuritída, parézy hlavových nervov, meningopolyneuritída  ( Bannwarthov syndróm). Jedným z najčastejších neurologických manifestáciou boreliózy u detí  je periférna obrna tvárového nervu. Paralýza tvárového nervu typicky postihuje len jednu stranu tváre a po niekoľkých týždňoch aj stranu druhú. Často je pozorovaná aj artritída, obzvlášť kolenných kĺbov a bolesti kostí, kĺbov a svalov. Naproti tomu kardiovaskulárne prejavy, ako napríklad myokarditída alebo perikarditída, sú vzácnejšie.                                                     III. štádium: Typickými prejavmi infekcie Borrelia burgdorferi  v III. štádiu sú chronická recidivujúca erozívna artritída, acrodermatitis chronica atrophicans a progresívna encefalomyelitída, ktorá môže prejsť v sklerózu multiplex. Bez liečby sa môže terciárne štádium rozvíjať počas rokov až dekád po infikovaní.

Chemostatický cytokínCXCL13 je chemokín produkovaný monocytmi, makrofágmi a dendritickými bunkami. Je to dôležitý chemoatraktant pre B- lymfocyty v mozgovomiešnom moku.Stanovenie CXCL13 v likvore je obzvlášť dôležité pri diagnostike neuroboreliózy. Diagnóza akútnej neuroboreliózy bola až doteraz založená na typickom klinickom obraze, detekcii zápalových syndrómov v likvore a detekcii intratekálnej syntézy protilátok špecifických pre boreliózu. Detekcia protilátok  však neposkytuje informácie o aktivite infekcie. Na rozdiel od séra nie je detekcie IgM v likvore známkou akútnej infekcie. V mozgovomiechovom moku  tiež nebola zistená klasická zmena imunoglobulínových tried. Okrem toho perzistencia IgG a IgM špecifických protilátok pre boreliózu bráni spoľahlivému rozlíšeniu minulých a aktívnych infekcií. Štúdie dokazujú, že CXCL13 je sľubný marker pre identifikáciu akútnej neuroboreliózy a posúdenie úspechu terapie. CXCL13 môže byť detekovaný v likvore vo vysokej koncentrácii čoskoro po infekcii, dokonca aj pred vytvorením protilátok. Vyšetrenie CXCL13 v likvore by mohlo byť využité najmä u pacientov v akútnej fáze ochorenia s doposiaľ  nedetegovanými  špecifickými protilátkami. Koncentrácia CXCL13 v sére pritom nie je signifikantne zvýšená. Vplyvom úspešnej terapie rapídne klesá koncentrácia CXCL13 v likvore, takže stanovenie CXCL13 je veľmi vhodné pre sledovanie priebehu ochorenia.                                                                                                   

Referenčné hodnoty:                                                                                                                                    

Štandardné hodnoty:                   <20 pg/ml                           vylúčenie neuroboreliózy                                            

Hraničné hodnoty:                        20 až 30 pg/ml                                                                                                   

Zvýšené hodnoty:                          30 až 100 pg/ml                                                                                                 

Výrazne zvýšené hodnoty:        >100 pg/ml                         podozrenie na akútnu neuroboreliózu

 

 

 

 

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od januára 2019 bola v laboratóriu OKIA zavedená nová metóda -  Test aktivácie bazofilov (BAT).

Vyšetrenie je indikované v prípade podozrenia na liekovú hypersenzitivitu (alergie) skorého typu, pričom významne skvalitňuje diagnostiku liekových alergií a môže prispieťk predchádzaniu ťažkých alergických až anafylaktických reakcií. V súčasnosti máme možnosť vykonávania testu so všetkými liečivami, ktoré sú aplikované v roztoku (injekčné formy, infúzie, očné a nosové kvapky a pod.) a ktoré musia byť dodané spolu so vzorkou periférnej krvi. V najbližšej budúcnosti bude vytvorený zoznam ďalších dostupných alergénov, ktorý bude uverejnený na našej intranetovej stránke a ktorý bude priebežne dopĺňaný o ďalšie lieky ev. iné alergény pre BAT testovanie (aj na základe aktuálnych požiadaviek od klinických pracovníkov).

Ďalšou možnosťou využitia BAT je test s autológnym sérom, ktorý môže prispieť k zlepšeniu diagnostiky u  pacientov s podozrením na chronickú spontánnu urtikáriu.

Odber na liekovú alergiu: cca 2 ml nezrazenej periférnej krvi (Li-heparín – zelený uzáver skúmavky) + roztok lieku v roztoku

BAT s autológnym sérom: cca 2 ml nezrazenej periférnej krvi (Li-heparín – zelený uzáver skúmavky) + 3 ml krvi v gélovej skúmavke (žltý uzáver skúmavky)

Pozn.: Len po predchádzajúcom dohovore s laboratóriom OKIA

 

 

Spádová oblasť:

 • V súčasnosti pracovisko realizuje vyšetrenia dominantne pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov UNM
 • Perspektívne budú vybrané vyšetrenia poskytované aj pre pacientov a pracoviská mimo UNM 

Kontakty

Kontakt na OKIA:                           laboratórium OKIA: 043 4203 229

                                                          konziliárne číslo (výlučne pre potreby zdravotníckych pracovníkov UNM): 0917 635 505 

E-mail:                                              okia_lab@unm.sk                               

                                                          

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.