Oddelenie klinickej imunológie a alergológie

Profil pracoviska

 • Laboratórna časť pre realizáciu panelu vyšetrení v rámci odboru klinická imunológia a alergológia a v rámci príbuzných odborov
 • Laboratórne vyšetrenia pre expertízne pracoviská pre zriedkavé choroby v Univerzitnej nemocnici Martin v odbore klinická imunológia a alergológia – Centrum pre vrodené poruchy imunity, Centrum pre hereditárny angioedém a Centrum pre periodické horúčky
 • Konziliárna ambulancia pre dospelých pacientov

 

 • Realizácia laboratórnych vyšetrení v rámci odboru klinická imunológia a alergológia a pridružených odborov na základe požiadaviek lekárov z klinických pracovísk, ambulancií a lôžkových oddelení
 • Konziliárna činnosť pre dospelých pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach UNM alebo vyšetrovaných v odborných ambulanciách UNM – hodnotenie imunostatusu, interpretácia pozorovaných nálezov vo vzťahu ku klinických príznakom, indikácia a realizácia imunointervenčnej liečby
 • Akreditované pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v rámci špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia
 • Pedagogická činnosť – pregraduálna aj postgraduálna.

 

 

Diagnostika

 • Vyšetrenie prietokovou cytometriou:
  • základný panel (CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD19) – krv, likvor, bronchoalveolárna laváž,
  • aktivačné markery (HLA-DR na T-lymfocytoch a monocytoch, 
  •  HLA-B27 – krv,
  • fenotypizácia B-lymfocytov – krv,
  •  syndróm „vyčerpanosti“ T-lymfocytov (CD279 a CD366 na CD4/CD8)
  •  naivné a pamäťové T-lymfocyty (CD45RA resp.CD45RO na CD4)
  •  vyšetrenie fagocytovej aktivity a respiračného vzplanutia – krv
  •  test aktivácie bazofilov.

 

 • Serologické vyšetrenia:
  •  autoprotilátky (ANA – NIF, p-ANCA - NIF, c-ANCA - NIF, ds-DNA - ELISA, ANA profil - ELISA, p-ANCA - ELISA, c-ANCA- ELISA,ENA profil - ELISA, anti-CCP - ELISA), APLA – ELISA, ACLA - ELISA
  •  markery celiakie (protilátky proti tkanivovej transglutamináze, protilátky proti endomýziu, protilátky proti deaminovaným gliadínovým peptidom),
  •  protilátky proti Saccharomyces cerevisiae
  •  špecifické IgE – inhalačné, potravinové a liekové alergény

Pedagogická činnosť

 • Výučba povinne voliteľného predmetu Klinická imunológia v 5. ročníku štúdia všeobecného lekárstva JLF UK v slovenskom a anglickom jazyku,
 • Praktická a teoretická výučba v rámci špecializačnej prípravy v odbore klinická imunológia a alergológia, klinická biochémia a ev. iných odborov,
 • Organizácia vedecko-odborných podujatí v odbore klinická imunológia a alergológia.

Osobnosti

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

primár OKIA

Janka Mužilová, dipl. medicínsko-technický laborant

vedúca laborantka OKIA

MUDr. Jana Straková, PhD.

lekár (uv.)

Ing. Jela Petrisková, PhD.

VŠ nelekársky zamestnanec

Ing. Dana Slováková

VŠ nelekársky zamestnanec

Radka Ferdanová

laborant

Mgr. Tatiana Košarišťanová

VŠ nelekársky zamestnanec

Oznamy

Nové!!!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od januára 2019 bola v laboratóriu OKIA zavedená nová metóda -  Test aktivácie bazofilov (BAT).

Vyšetrenie je indikované v prípade podozrenia na liekovú hypersenzitivitu (alergie) skorého typu, pričom významne skvalitňuje diagnostiku liekových alergií a môže prispieťk predchádzaniu ťažkých alergických až anafylaktických reakcií. V súčasnosti máme možnosť vykonávania testu so všetkými liečivami, ktoré sú aplikované v roztoku (injekčné formy, infúzie, očné a nosové kvapky a pod.) a ktoré musia byť dodané spolu so vzorkou periférnej krvi. V najbližšej budúcnosti bude vytvorený zoznam ďalších dostupných alergénov, ktorý bude uverejnený na našej intranetovej stránke a ktorý bude priebežne dopĺňaný o ďalšie lieky ev. iné alergény pre BAT testovanie (aj na základe aktuálnych požiadaviek od klinických pracovníkov).

Ďalšou možnosťou využitia BAT je test s autológnym sérom, ktorý môže prispieť k zlepšeniu diagnostiky u  pacientov s podozrením na chronickú spontánnu urtikáriu.

Odber na liekovú alergiu: cca 2 ml nezrazenej periférnej krvi (Li-heparín – zelený uzáver skúmavky) + roztok lieku v roztoku

BAT s autológnym sérom: cca 2 ml nezrazenej periférnej krvi (Li-heparín – zelený uzáver skúmavky) + 3 ml krvi v gélovej skúmavke (žltý uzáver skúmavky)

Pozn.: Len po predchádzajúcom dohovore s laboratóriom OKIA

 

 

Spádová oblasť:

 • V súčasnosti pracovisko realizuje vyšetrenia dominantne pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov UNM
 • Perspektívne budú vybrané vyšetrenia poskytované aj pre pacientov a pracoviská mimo UNM 

Kontakty

Kontakt na OKIA:                           laboratórium OKIA: 043 4203 229

                                                          konziliárne číslo: 0917 635 505 (výlučne pre potreby zdravotníckych pracovníkov UNM)

E-mail:                                              okia_lab@unm.sk                               

                                                          imunoalergocentrum@gmail.com

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.