Profil pracoviska

 

Vedenie Onkologického centra:

 

MUDr. Eva Hajtmanová, PhD.   

primár OC, krajská odborníčka pre radiačnú onkológiu                                                                                

MUDr. Mária Kočišová 

zástupca primára                                                                                                   

MUDr. Dagmar Šuteková 

vedúca Úseku klinickej onkológie                                                                                                   

MUDr. Ľubica Kostková   

 vedúca Úseku rádiačnej onkológie                                                                                                         

RNDr. Zdenka Záborská     

vedúca Úseku klinickej rádiofyziky                                                                                   

Bc. Ľubica Jesenská   

vedúca sestra                                                                                                         

                                                                                                                                     

Onkologické centrum (OC) poskytuje pacientom komplexnú onkologickú starostlivosť v samostatnom medicínskom odbore radiačná onkológia a samostatnom medicínskom odbore klinická onkológia.

OC disponuje 24 lôžkami s priemerným počtom 510 hospitalizácií ročne. Ďalšie lôžka pre ožarovaných pacientov s nádormi v oblasti hlavy a krku sú na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku. Komplexnú onkologickú liečbu poskytuje OC pacientom okrem regiónu Martin a Turčianske Teplice aj pacientom zo susedných regiónov. Podiel mimoregionálnych pacientov predstavuje z celkového počtu pacientov priemerne 40%.

Onkologické centrum je z poverenia MZ SR centrom pre posudzovanie indikácií protónovej terapie v zahraničí pre onkologické ochorenia pacientov s trvalým bydliskom na Strednom Slovensku.

 

 

                                                        

                                                                                                     

                                                                                                             

 

 

                                                                                   

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Liečba

Liečba

Úsek radiačnej onkológie OC ako jediné pracovisko na Slovensku poskytuje od roku 2014 vysokokonformnú liečbu rádioaktívnym žiarením na jednom z najnovších lineárnych urýchľovačov typu RapidArc. V praxi to znamená, že liečebná dávka žiarenia je cielená len do nádorového tkaniva s optimálnym poklesom dávky žiarenia do zdravého tkaniva, obklopujúceho zhubný nádor. Príprava ožarovacieho procesu je preto niekoľkonásobne časove náročnejšia ako príprava jednoduchších techník ožarovania na starších ožarovacích prístrojoch, používaných na iných pracoviskách. Konformná rádioterapia si vyžaduje precízne zakreslenie nádoru a tiež zdravých tkanív a orgánov v jeho okolí na CT plánovacích skenoch. Presnosť samotného ožarovacieho procesu  umožňuje zobrazovacie zariadenie, umiestnené priamo v hlavici lineárneho urýchľovača formou  röntgenového alebo CT zobrazenia tesne pred každodenným ožiarom. Individuálne režimy počas ožarovania,  podľa najnovších medzinárodných odporúčaní, zaručujú maximálnu presnosť ožarovacieho procesu a tým aj účinnosť a bezpečnosť ožarovania, štandardnú pre pracoviská radiačnej onkológie v Európskej únii.

Ako na jedinom pracovisku v SR sú zhubné nádory prostaty ožarované technikou oblúkovej, objem modulujúcej rádioterapie VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), ktorá je rovnocenná s protónovou terapiou. Podmienkou cieleného ožarovacieho procesu je dodržiavanie pitného a stravovacieho režimu, čím sa zabezpečí denná štandardná náplň močového mechúra s vyprázdneným konečníkom. Dodržiavanie uvedeného režimu, zabezpečujúceho stabilnú polohu prostaty v malej panve, je kontrolované pred každým ožiarením CT kontrolným vyšetrením priamo na ožarovacom stole.

Pracovisko radiačnej onkológie ako jediné v SR poskytuje liečbu žiarením pre zhubné nádory ORL oblasti technikou adaptívnej ART (Adaptive Radiation Therapy) objem modulujúcej rádioterapie VMAT  (Volumetric Modulated Arc Therapy) formou  simultánneho integrovaného boostu SIB (Simultaneous Integrated Boost). Znamená to precíznosť ožarovacieho procesu pomocou dvoch až troch nových ožarovacích plánov počas neprerušovaného, kontinuálneho ožarovacieho procesu. Dôvodom je zmenšovanie ožarovaného nádoru za súčasnej deformácie a zmeny polohy zdravých orgánov v jeho okolí počas 7-týždňovej liečby žiarením. Ožarovacia technika  ART-VMAT-SIB  umožňuje presné pokrytie nádorového tkaniva liečebnou dávkou žiarenia s maximálnou ochranou zdravých orgánov v okolí, a to miechy, predĺženej miechy, veľkých a malých slinných žliaz, sliznice ústnej dutiny, prehĺtacieho svalstva, hrtana, očí, vnútorného ucha a pod., počas celého ožarovacieho procesu.

V spolupráci s Klinikou otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNM sme zaviedli originálnu metódu značenia operačného lôžka kontrastnými klipmi po odstránení zhubných nádorov v ORL oblasti.  Značenie klipmi slúži na presné zakreslenie a následné bezpečné zacielenie žiarenia len do označenej oblasti operačného lôžka. Táto metóda umožní dokonalému pokrytie celého pooperačného lôžka liečebnou dávkou žiarenia a zabráni zbytočnému ožiareniu zdravých tkanív v jeho okolí.

Technika vysokokonformnej oblúkovej, objem modulujúcej rádioterapie VMAT (Volumetric modulated arc therapy) sa využíva v indikovaných prípadoch aj u ďalších onkologických ochorení.

 

Úsek klinickej onkológie OC sa zaoberá diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou solídnych zhubných nádorov, medikamentózou liečbou – cytostatickou, hormonálnou, biologickou, imunomodulačnou a podpornou. Zabezpečuje dispenzarizáciu pacientov liečených v OC. V rámci multidisciplinárnej kooperácie spolupracuje s klinikami UNM. Pacientov s niektorými zriedkavými onkologickými ochoreniami a detských onkologických pacientov odosielame na referenčné pracoviská.

Primárna liečba alebo simultánna chemorádioterapia sa vykonáva prednostne ambulantne (pacient dochádza na liečbu v pravidelných intervaloch), v ostatných prípadoch je pacient hospitalizovaný v OC. Liečba onkologických pacientov je manažovaná v multidisciplinárnych tímoch podľa najnovších medzinárodných štandardných liečebných postupov.

 

Pedagogická činnosť

OC sa podieľa na výučbe študentov JLF UK v rámci medicínskych odborov radiačná a klinická onkológia.  OC je akreditovaným pracoviskom postgraduálnej výučby v medicínskom odbore radiačná onkológia.

                                                                                                                

Výskumné projekty

OC je spoluriešiteľom výskumného projektu s Ústavom histológie a embryológie JLF UK o vplyve ionizujúceho žiarenia na štruktúry CNS.

Pripravte sa na hospitalizáciu

Čo si vziať so sebou:

  • doklad totožnosti a preukaz poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu, staršie záznamy o svojom ochorení, kópie lekárskych prepúšťacích správ
  • doklad o PN, ak Vám bol vystavený
  • zoznam aktuálne užívaných liekov
  • pyžamo alebo nočná košeľa, papuče
  • základné hygienické potreby (mydlo, uterák, zubná kefka, zubná pasta, toaletný papier a pod.)

Môžete si so sebou priniesť : svoj príbor, mobilný telefón, knihu, časopisy a pod.

Čo si radšej nevziať:

Väčšie množstvo peňazí, šperky, cennosti, kreditné karty, drahú elektroniku.

Upozornenie

Vo všetkých priestoroch oddelenia a celej nemocnice je zákaz fajčenia!

Lôžková časť OC: celkove 24 lôžok:

  • prízemie: dve izby – 2 a 3 lôžková, spoločné WC a sprcha pre pacientov obmedzene mobilných.
  • prvé poschodie: 10 izieb – 1, 2 a 3 lôžkových, WC a sprchy pre ženy a mužov oddelene.

Lekári: MUDr. M. Planková, MUDr. A. Káčeriaková, MUDr. P. Káčerová, MUDr. P. Zvrškovcová, MUDr. S. Gajdošová

Telefonický kontakt- ambulancia oddelenia, prízemie: 043 4203 349

Telefonický kontakt- ambulancia oddelenia, prvé poschodie: 043 4203 946

 

Občianske združenie

Občianske združenie: RAKOVINA

 

 

Využitie vašich darov

Cieľom činnosti občianskeho združenia je skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti onkologickým pacientom a odborné vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve

 

 

Kontaktné údaje

Bc.ĽubicaJesenská Onkologické centrum UNM Kollárova, 2 03601 Martin

  IČO: 42059747  

č.účtu: 0352691327/0900

konšt. symbol: 0559

Fotogaléria

Oznamy

 

Oznamy

Vstup do budovy Onkologického centra je len zo strany parkoviska.

 

Zákaz vstupu do budovy Onkologického centra pre rodinných príslušníkov alebo sprevádzajúce osoby pacientov!!!

Vstup do budovy je povolený len pacientom, ktorí sú objednaní na vyšetrenie alebo liečbu v určený deň a hodinu.

Žiadame pacientov, aby pred vstupom do budovy rešpektovali príkaz nosiť ochranu nosa a  v prípade  tracheostómie aj  tracheostomickej kanyly rúškom !

V čakárni žiadame o používanie vyhradených sedadiel, garantujúcich vzdialenosti medzi sediacimi.

Na odber krvi, vyšetrenie alebo liečbu je nutné dodržiavať objednávací čas, aby nedochádzalo ku hromadeniu pacientov v čakárni, a tým k zvýšenému riziku prenosu vírusových, napr. COVI-19, alebo iných prenosných ochorení!

Ďalej žiadame pacientov, aby:

- v prípade zvýšenej teploty

- v prípade zápalu horných dýchacích ciest

- v prípade styku s osobou, ktorá bola v zahraničí a býva po dobu povinnej karantény v spoločnej domácnosti s pacientom, alebo ho navštívila,

 telefonicky kontaktovali svojho onkológa a v žiadnom prípade neprišli do budovy Onkologického centra osobne.                    

  V tomto prípade neplatí obmedzenie doby telefonovania – po 12,00 hod.

 

Telefonické kontakty len po 12,00 hod. !

 chemoterapeutické ambulancie   043 4203 + klapka: 919, 927, 933

 rádioterapeutické ambulancie    043 4203 + klapka: 928, 929

 

Objednávanie na onkologickú liečbu len telefonicky alebo elektronicky!

 

Návštevné hodiny

Na základe Príkazu Rady riaditeľov UNM č. 8 zo dňa 01.10.2020 platí zákaz návštev v lôžkovej časti Onkologického centra UNM. V individuálnych prípadoch za okolností hodných zreteľa môže výnimku udeliť vedúci pracovník resp. ošetrujúci/službukonajúci lekár) od 01.10.2020 do odvolania.

 

 

Onkologické centrum

Chemoterapeutická ambulancia:

Lekár:Lekár: MUDr. Zuzana Špaňová, MUDr. Janka Gabajová
Sestra:Zdravotná sestra: Dana Kanálošová, dipl. sestra, Mgr.Gabriela Vnučáková

Telefón:043 4203 927, 043 4203 911
Počet ošetrení za rok:4700

Ordinačné hodiny:

Pondelok - Piatok

                  7.00 hod – 14.12. hod.

 


 Konziliárne odborné chemoterapeutické vyšetrenia spádovým a mimospádovým onkologickým pacientom.

Kontrolné vyšetrenia počas kuratívnej a paliatívnej samostatnej chemoterapie, simultánnej chemoterapie počas liečby žiarením, počas hormonoterapie, imunoterapie a cielenej biologickej liečby ambulantným a hospitalizovaným onkologickým pacientom.

Pacientom po liečbe v OC poskytuje dispenzárnu starostlivosť. 


Onkologická ambulancia

Lekár:Lekár: MUDr. Dagmar Šuteková, MUDr. Katarína Švábová
Sestra:Anna Majdulíková, dipl. sestra, Dana Pavlíková

Telefón:043 4203 933, 043 4203 919
Počet ošetrení za rok:6200

Ordinačné hodiny:

Pondelok - Piatok

                7.00 hod – 14.12. hod.

 


 Konziliárne odborné chemoterapeutické vyšetrenia spádovým a mimospádovým onkologickým pacientom.

Kontrolné vyšetrenia počas kuratívnej a paliatívnej samostatnej chemoterapie, simultánnej chemoterapie počas liečby žiarením, počas hormonoterapie, imunoterapie a cielenej biologickej liečby ambulantným a hospitalizovaným onkologickým pacientom.                               

Pacientom po liečbe v OC poskytuje dispenzárnu starostlivosť.

Elektronické objednanie: tu      


Aplikácia chemoterapie

Lekár:Lekár: MUDr. Zuzana Špaňová
Sestra:Zdravotné sestry: Bc. Silvia Meriačová,Bc.Alžbeta Hanuliaková, Marta Lublinská Farmaceut: Mgr. Marián Kuzica

Telefón:043 4203 913
Ordinačné hodiny:

Pondelok - Piatok

                7.00 hod – 14.12. hod.

 


Na 11 polohovateľných kreslách a 2 posteliach je poskytovaná ambulantná chemoterapia, cielená biologická liečba, imunoterapia a podporná liečba.                                                                                                                                                                               


Megavoltová ambulancia:

Lekár:Lekár: MUDr. Ľubica Kostková, MUDr. Eva Hajtmanová, PhD., MUDr. Mária Kočišová, MUDr. Anton Malicher, PhD., MUDr. Marian Ďuroška.
Sestra:Zdravotná sestra: Vladimíra Ludrovská

Telefón:043 4203 929
Počet ošetrení za rok:13000

Ordinačné hodiny:

Pondelok - Piatok

                  7.00 hod – 14.12. hod.

 


Rádioterapeutické vyšetrenia  hospitalizovaným a ambulantným onkologickým pacientom pred plánovacím CT vyšetrením. 

 Rádioterapeutické vyšetrenia  hospitalizovaným a ambulantným onkologickým pacientom pred, počas a pri ukončení liečby žiarením.

 Elektronické objednanie: tu                                 


Rádioterapeutická ambulancia

Lekár:Lekár: MUDr. Ľubica Kostková, MUDr. Eva Hajtmanová, PhD., MUDr. Mária Kočišová, MUDr. Anton Malicher, PhD., MUDr. Marian Ďuroška.
Sestra:Zdravotná sestra: Mária Wolfová.

Telefón:043 4203 928
Počet ošetrení za rok:2550

Ordinačné hodiny:

Pondelok - Piatok

                 7.00 hod – 14.12. hod.

 


 Konziliárne odborné rádioterapeutické vyšetrenia spádovým a mimospádovým onkologickým pacientom.

Kontrolné rádioterapeutické vyšetrenia po ukončení liečby žiarením. 

Elektronické objednanie: tu                                

                                                                            


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.