Psychiatrická klinika

Profil pracoviska

Psychiatrická klinika je zameraná na komplexné diagnostické a liečebné postupy v celej šírke medicínskeho odboru psychiatria. Poskytuje ústavnú, stacionárnu, konziliárnu a ambulantnú starostlivosť. Okrem psychiatrie dospelého veku sa špecializuje na oblasť detskej a adolescentnej psychiatrie.

Klinika má 3 akútne lôžkové oddelenia – celková kapacita 47 postelí, z toho je 37 postelí určených pre hospitalizovaných pacientov dospelého veku (ženské oddelenie: 20 postelí, mužské oddelenie: 17 postelí) a detské a adolescentné oddelenie má 10 postelí. V ústavnej starostlivosti má klinika nadregionálnu pôsobnosť. Počet hospitalizácií má tendenciu k nárastu, presahuje 850 za rok, pričom percentuálny podiel nadregionálnych pacientov v detskom a dorastovom veku je 65 – 70 % a v dospelom veku 15 – 20 %.                                                                                                                                  

Hospitalizácie sú zamerané na krátkodobú komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych psychických porúch vrátane diagnostiky najkomplikovanejších stavov.  Okrem celého spektra psychických porúch sa pracovisko cielenejšie špecializuje na  poruchy nálady a psychotické poruchy, v detstve aj na ADHD (hyperkinetické poruchy), tikové poruchy a autistické poruchy.  Pri diagnostike komplikovaných porúch spánku sa využíva  celonočné polysomnografické vyšetrenie. Pre hospitalizovaných pacientov je určené aj rehabilitačné oddelenie a oddelenie klinickej psychológie -  zamerané na psychologickú diagnostiku a psychoterapiu.                                                                                                                                  

Súčasťou kliniky je denný stacionár - kapacita 10 miest na deň;  poskytuje intenzívnu komunitnú psychiatrickú starostlivosť pacientom dospelého veku z okresov Martin a Turčianske Teplice, preferenčne s poruchami nálady a s psychotickými poruchami  počas  doliečovania po hospitalizácii alebo pri zhoršení stavu  u ambulantných pacientov; v indikovaných prípadoch sú stacionárne liečení aj pacienti detského a dorastového veku. 

 

Liečba

V liečbe sa uplatňujú najmodernejšie poznatky z psychofarmakoterapie. Známe je, že psychické poruchy súvisia s chemickou nerovnováhou mozgu, ktorú upravujú lieky – psychofarmaká a tým dochádza k ústupu príznakov duševnej poruchy.

Psychofarmakoterapia je v závislosti od diagnózy doplnená o psychoterapiu, psychoedukáciu,  psychiatrickú rehabilitáciu a režimovú liečbu. Súčasťou liečby v detstve sú aj individuálne a skupinové vzdelávacie a iné voľnočasové aktivity pod vedením erudovaných pedagógov základnej školy. 

Niektoré ťažké akútne duševné poruchy sú liečené aj prechodnou elektrokonvulzívnou terapiou krátkym elektrickým impulzom mozgu, ktorý prispieva k rýchlejšej úprave narušených chemických procesov mozgu. Vykonáva sa po predchádzajúcich vyšetreniach v krátkodobej celkovej anestézii moderným prístrojom Thymatron systém IV s monitorovaním rôznych fyziologických parametrov. 

AMBULANCIE

Zoznam ambulancií

1. Pedopsychiatrická ambulancia

Vedúci lekár: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Lekári: MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD., MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

Sestra: Mgr. Zita Kubaľáková                                                                                                                                       

telefonický kontakt:  043/4 203- 602, - 615, - 579                                                                                                       

ordinačné hodiny: pondelok – piatok 8.00 – 12.00 (pacienti sa objednávajú, akútne stavy vybavujeme  bez objednania aj mimo ordinačných hodín v príjmovej a v pohotovostnej ambulancii)                                            

Ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu všetkých psychických porúch u detí a adolescentov z okresov Martin a Turčianske Teplice. Vykonáva vyšetrenia aj mimoregionálnych pacientov po hospitalizácii na klinike. Špecializuje sa na diagnosticky a liečebne náročné a závažné poruchy nálady, psychotické poruchy, ADHD a tikové poruchy. Lekári  vykonávajú ambulantnú starostlivosť popri základnej práci na lôžkových oddeleniach kliniky. V roku 2015 bolo ambulantne vyšetrených 781 detí a adolescentov.   

 

2. Pedopsychiatrická príjmová a konziliárna ambulancia

Vedúci lekár: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Lekári: MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD. MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

Sestra: Mgr. Zita Kubaľáková                                                                                                                                   

telefonický kontakt:  043/4 203- 602, - 615, - 579                                                                              

ordinačné hodiny: pondelok – piatok 8.00 – 10.00  

Ambulancia vykonáva príjmy pacientov pre oddelenie detskej a dorastovej psychiatrie a zároveň zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov UNM v detskom a dorastovom veku do 18 rokov. Konzílium a príjem na oddelenie sa vykonáva za účasti rodičov (zákonných zástupcov). V roku 2015 bolo v ambulancii ošetrených 288 detí a adolescentov. 

 

3. Psychiatrická  ambulancia

Vedúci lekár: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Lekári: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Alena Mažgútová, PhD. 

Sestra: Alena Henderlová                                                                                                                                         

telefonický kontakt:  043/4 203- 369, - 461, - 525, - 398                                                                                                 

 ordinačné hodiny: pondelok – piatok 8.00 – 14.00 (pacienti sa objednávajú, akútne stavy vybavujeme  bez objednania aj mimo ordinačných hodín v príjmovej a v pohotovostnej ambulancii)                               

Ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu psychických porúch v dospelom veku. Špecializuje sa na poruchy nálady, psychotické a neurotické poruchy, ktoré vyžadujú vysoko erudovanú diagnostiku a liečbu. V indikovaných prípadoch vykonáva vyšetrenia pacientov po hospitalizácii na klinike. Ambulancia nenahrádza starostlivosť v spádových psychiatrických ambulanciách. Lekári vykonávajú ambulantnú starostlivosť popri základnej práci na lôžkových oddeleniach kliniky a konziliárnej činnosti pre pracoviská UNM.  V roku 2015 bolo ambulantne vyšetrených 2152 pacientov dospelého veku.

 

4. Psychiatrická príjmová a konziliárna ambulancia

Lekár: MUDr. Alena Mažgútová, PhD. 

Sestra: Alena Henderlová                                                                                                                                             

telefonický kontakt:  043/4 203- 369, 0918 640 172                                                                                                 

ordinačné hodiny: pondelok – piatok 8.00 – 14.00

Ambulancia vykonáva príjmy pacientov pre mužské a ženské oddelenie kliniky a zároveň realizuje  konziliárne psychiatrické vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov UNM v dospelom veku od 18 rokov. V roku 2015 bolo v ambulancii ošetrených 1209 pacientov dospelého veku.

  

5. Ambulancia psychiatrickej pohotovostnej služby

Vedúci lekár: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Lekári: lekári vykonávajúci ÚPS 

Sestra: Alena Henderlová                                                                                                                              

telefonický kontakt:  0918 640 172                                                                                                                                 

ordinačné hodiny: pondelok – piatok 15.30 – 7.00, sobota, nedeľa, sviatky 7.00 – 7.00                         

Ambulancia vykonáva vyšetrenia pacientov s akútnymi psychickými poruchami v dospelom aj detskom veku počas ústavných pohotovostných služieb. V roku 2015 bolo v pohotovostnej ambulancii vyšetrených 324 pacientov (okrem vyšetrených a následne hospitalizovaných pacientov počas ÚPS).   

 

6. Ambulancia denného psychiatrického stacionára

Lekár: MUDr. Sidónia Valentíková  

Sestra: Oľga Majerovová                                                                                                                                           

telefonický kontakt:  043/4 203 997, - 617                                                                                                               

ordinačné hodiny: pondelok – štvrtok 8.00 – 10.00                                                                                                

Ambulancia vykonáva objednávanie a realizuje príjmy pacientov pre denný psychiatrický stacionár. V roku 2015 bolo prijatých 46 pacientov, s celkovým počtom ošetrovacích dní v stacionári 2472.

 

7. Psychologická ambulancia

Vedúci klinický psychológ: PhDr. Ján Grossmann (Neurologická klinika)

Klinickí psychológovia: PhDr. Gabriela Hollá, Mgr. Eva Kiššová

Telefonický kontakt: 043/4 203- 492, - 611

ordinačné hodiny: pondelok, utorok, streda, piatok 12.00 – 14.00 (pacienti sa objednávajú)

Ambulancia vykonáva psychologické vyšetrenia a psychoterapiu u pacientov detského a dospelého veku, ktorí sú ambulantne a stacionárne vedení na klinike. Klinickí psychológovia vykonávajú ambulantnú starostlivosť popri základnej práci na lôžkových oddeleniach kliniky.

Diagnostika

Základnými vyšetrovacími postupmi pri diagnostike psychických porúch sú opakované diagnostické rozhovory viacerých psychiatrov s človekom s psychickými problémami, doplnené o informácie od kľúčových osôb z okolia, od iných lekárov, ďalej zdravotné informácie zo zdravotnej dokumentácie a pozorovanie psychického stavu. Častou súčasťou vyšetrenia je testovanie škálami a posudzovacími stupnicami, ktoré vykonáva a hodnotí psychiater a klinický psychológ.

Podľa typu psychických a pridružených telesných problémov pacienta sa realizujú aj rôzne somatické vyšetrenia, najčastejšie interné, neurologické a u detí pediatrické vyšetrenie.  Pri psychických poruchách a ich liečbe sa vykonávajú laboratórne krvné a iné testy, v indikovaných prípadoch aj EEG vyšetrenie a zobrazovacie vyšetrenia (CT, MR mozgu).    

Operačné výkony

Vo výnimočných prípadoch u pacientov s ťažšími duševnými poruchami, ktorí vyžadujú operačný zákrok sa vykonávajú vyšetrenia a somatická aj psychická príprava na operáciu počas hospitalizácie na klinike. Následne sú prekladaní na chirurgické pracovisko a po operácii a stabilizácii pooperačného stavu sa pokračuje v psychiatrickej liečbe .

Pedagogická činnosť

Na klinike prebieha celoročne teoretická a praktická výučba študentov JLF UK v Martine v lekárskych a nelekárskych študijných programoch, v slovenskom aj v anglickom jazyku, v 1., 2., 3. stupni vysokoškolského vzdelávania a v rámci špecializačného štúdia. Praktická výučba sa realizuje v kontakte s pacientom pod odborným vedením pedagógov JLF UK v Martine. Na pedagogickej činnosti sa podieľa väčšina lekárov, psychológov a sestier UNM.   

Výskumné projekty

Klinika dlhodobo realizuje interdisciplinárny výskum v pedopsychiatrii a psychiatrii dospelého veku u pacientov s depresívnou poruchou, s ADHD a s poruchami autistického spektra so zameraním na klinickú farmakológiu, psychofyziológiu, biochémiu a genetiku.

Klinika je súčasťou psychofyziologického laboratória divízie neurovied Martinského centra pre biomedicínu – BioMed JLF UK v Martine. Pracovníci kliniky sa podieľajú na riešení viacerých výskumných projektov (VEGA, APVV, granty MZ SR, OP výskum a vývoj a OP vzdelávanie, výskumné projekty doktorandského štúdia v klinickej farmakológii a fyziológii).

Doterajšie výsledky prispievajú nielen k poznaniu ďalších faktorov duševných porúch, ale sú významné pre pacienta z hľadiska účinnosti a bezpečnosti liečby. 

 

Osobnosti

Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Prednosta kliniky

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Zástupca prednostu pre diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť

Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH

Vedúca sestra

Pripravte sa na hospitalizáciu

Počas hospitalizácie pacient potrebuje pohodlné denné a nočné oblečenie, obuv a hygienické potreby, ktoré spĺňajú kritériá bezpečnosti a prevencie úrazov. Potrebné je priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu a všetky lieky, ktoré pacient užíva, vrátane liekov na telesné ochorenia a výživových doplnkov pre vyhodnotenie ich potreby a významu z hľadiska racionálnej farmakoterapie. Cenné veci a väčší obnos peňazí treba nechať doma alebo odovzdať príbuzným, pričom peniaze možno uložiť do nemocničného trezoru. Používanie mobilných telefónov, počítačov a iných elektronických zariadení je možné len so súhlasom ošetrujúceho lekára a na vlastnú zodpovednosť pacienta. Podrobnejšie informácie sú uvedené v aktuálnom domácom poriadku kliniky, ktorý má pacient a jeho príbuzní k dispozícii pri prijme aj počas hospitalizácie.

 

 

 

 

 

Špecializované vyšetrenia

Počas psychologického vyšetrenia potrebuje pacient pri zhoršenom zraku vlastné okuliare a pri zhoršenom sluchu svoj načúvací aparát. V prípade akútnych telesných ťažkostí pacientov hospitalizovaných na klinike sa realizujú aj rôzne špecializované vyšetrenia podľa odporúčania konziliárnych lekárov. Vyšetrenia, ktoré nie sú akútne a majú význam v diferenciálnej diagnostike dlhodobejších telesných ochorení sa realizujú ambulantne po ukončení hospitalizácie na klinike.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.