Profil pracoviska

Psychiatrická klinika je zameraná na komplexné diagnostické a liečebné postupy v celej šírke medicínskeho odboru psychiatria. Poskytuje ústavnú, stacionárnu, konziliárnu a ambulantnú starostlivosť. Okrem psychiatrie dospelého veku sa špecializuje na oblasť detskej a adolescentnej psychiatrie.

Klinika má 3 akútne lôžkové oddelenia – celková kapacita 47 postelí, z toho je 37 postelí určených pre hospitalizovaných pacientov dospelého veku (ženské oddelenie: 20 postelí, mužské oddelenie: 17 postelí) a detské a adolescentné oddelenie má 10 postelí. V ústavnej starostlivosti má klinika nadregionálnu pôsobnosť. Počet hospitalizácií má tendenciu k nárastu, presahuje 850 za rok, pričom percentuálny podiel nadregionálnych pacientov v detskom a dorastovom veku je 65 – 70 % a v dospelom veku 15 – 20 %.                                                                                                                                  

Hospitalizácie sú zamerané na krátkodobú komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych psychických porúch vrátane diagnostiky najkomplikovanejších stavov.  Okrem celého spektra psychických porúch sa pracovisko cielenejšie špecializuje na  poruchy nálady a psychotické poruchy, v detstve aj na ADHD (hyperkinetické poruchy), tikové poruchy a autistické poruchy.  Pri diagnostike komplikovaných porúch spánku sa využíva  celonočné polysomnografické vyšetrenie. Pre hospitalizovaných pacientov je určené aj rehabilitačné oddelenie a oddelenie klinickej psychológie -  zamerané na psychologickú diagnostiku a psychoterapiu.                                                                                                                                  

Súčasťou kliniky je denný stacionár - kapacita 10 miest na deň;  poskytuje intenzívnu komunitnú psychiatrickú starostlivosť pacientom dospelého veku z okresov Martin a Turčianske Teplice, preferenčne s poruchami nálady a s psychotickými poruchami  počas  doliečovania po hospitalizácii alebo pri zhoršení stavu  u ambulantných pacientov; v indikovaných prípadoch sú stacionárne liečení aj pacienti detského a dorastového veku. 

 

Liečba

V liečbe sa uplatňujú najmodernejšie poznatky z psychofarmakoterapie. Známe je, že psychické poruchy súvisia s chemickou nerovnováhou mozgu, ktorú upravujú lieky – psychofarmaká a tým dochádza k ústupu príznakov duševnej poruchy.

Psychofarmakoterapia je v závislosti od diagnózy doplnená o psychoterapiu, psychoedukáciu,  psychiatrickú rehabilitáciu a režimovú liečbu. Súčasťou liečby v detstve sú aj individuálne a skupinové vzdelávacie a iné voľnočasové aktivity pod vedením erudovaných pedagógov základnej školy. 

Niektoré ťažké akútne duševné poruchy sú liečené aj prechodnou elektrokonvulzívnou terapiou krátkym elektrickým impulzom mozgu, ktorý prispieva k rýchlejšej úprave narušených chemických procesov mozgu. Vykonáva sa po predchádzajúcich vyšetreniach v krátkodobej celkovej anestézii moderným prístrojom Thymatron systém IV s monitorovaním rôznych fyziologických parametrov. 

AMBULANCIE

Zoznam ambulancií

1. Pedopsychiatrická ambulancia

Vedúci lekár: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Lekári: MUDr. Eva Šnircová, PhD., MUDr. PhDr. Igor Hrtánek

Sestra: Mgr. Ivana Vnučáková                                                                                                                                       

telefonický kontakt:  043/4 203- 602, - 615, - 579                                                                                                       

ordinačné hodiny: pondelok – piatok 8.00 – 12.00 (pacienti sa objednávajú, akútne stavy vybavujeme  bez objednania aj mimo ordinačných hodín v príjmovej a v pohotovostnej ambulancii)                                            

Ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu všetkých psychických porúch u detí a adolescentov z okresov Martin a Turčianske Teplice. Vykonáva vyšetrenia aj mimoregionálnych pacientov po hospitalizácii na klinike. Špecializuje sa na diagnosticky a liečebne náročné a závažné poruchy nálady, psychotické poruchy, ADHD a tikové poruchy. Lekári  vykonávajú ambulantnú starostlivosť popri základnej práci na lôžkových oddeleniach kliniky. V roku 2015 bolo ambulantne vyšetrených 781 detí a adolescentov.   

 

2. Pedopsychiatrická príjmová a konziliárna ambulancia

Vedúci lekár: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Lekári: MUDr. Eva Šnircová, PhD., MUDr. PhDr. Igor Hrtánek

Sestra: Mgr. Ivana Vnučáková                                                                                                                                    

telefonický kontakt:  043/4 203- 602, - 615, - 579                                                                              

ordinačné hodiny: pondelok – piatok 8.00 – 10.00  

Ambulancia vykonáva príjmy pacientov pre oddelenie detskej a dorastovej psychiatrie a zároveň zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov UNM v detskom a dorastovom veku do 18 rokov. Konzílium a príjem na oddelenie sa vykonáva za účasti rodičov (zákonných zástupcov). V roku 2015 bolo v ambulancii ošetrených 288 detí a adolescentov. 

 

3. Psychiatrická  ambulancia

Vedúci lekár: MUDr. Zoltán Kovács

Lekári: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Milena Drímalová, CSc., MUDr. Alena Mažgútová, PhD. 

Sestra: Alena Henderlová                                                                                                                                         

telefonický kontakt:  043/4 203- 369, - 461, - 525, - 398                                                                                                 

 ordinačné hodiny: pondelok – piatok 8.00 – 14.00 (pacienti sa objednávajú, akútne stavy vybavujeme  bez objednania aj mimo ordinačných hodín v príjmovej a v pohotovostnej ambulancii)                               

Ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu psychických porúch v dospelom veku. Špecializuje sa na poruchy nálady, psychotické a neurotické poruchy, ktoré vyžadujú vysoko erudovanú diagnostiku a liečbu. V indikovaných prípadoch vykonáva vyšetrenia pacientov po hospitalizácii na klinike. Ambulancia nenahrádza starostlivosť v spádových psychiatrických ambulanciách. Lekári vykonávajú ambulantnú starostlivosť popri základnej práci na lôžkových oddeleniach kliniky a konziliárnej činnosti pre pracoviská UNM.  V roku 2015 bolo ambulantne vyšetrených 2152 pacientov dospelého veku.

 

4. Psychiatrická príjmová a konziliárna ambulancia

Lekár: MUDr. Alena Mažgútová, PhD. 

Sestra: Alena Henderlová                                                                                                                                             

telefonický kontakt:  043/4 203- 369, 0918 640 172                                                                                                 

ordinačné hodiny: pondelok – piatok 8.00 – 14.00

Ambulancia vykonáva príjmy pacientov pre mužské a ženské oddelenie kliniky a zároveň realizuje  konziliárne psychiatrické vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov UNM v dospelom veku od 18 rokov. V roku 2015 bolo v ambulancii ošetrených 1209 pacientov dospelého veku.

  

5. Ambulancia psychiatrickej pohotovostnej služby

Vedúci lekár: MUDr. Zoltán Kovács

Lekári: lekári vykonávajúci ÚPS 

Sestra: Alena Henderlová                                                                                                                              

telefonický kontakt:  0918 640 172                                                                                                                                 

ordinačné hodiny: pondelok – piatok 15.30 – 7.00, sobota, nedeľa, sviatky 7.00 – 7.00                         

Ambulancia vykonáva vyšetrenia pacientov s akútnymi psychickými poruchami v dospelom aj detskom veku počas ústavných pohotovostných služieb. V roku 2015 bolo v pohotovostnej ambulancii vyšetrených 324 pacientov (okrem vyšetrených a následne hospitalizovaných pacientov počas ÚPS).   

 

6. Ambulancia denného psychiatrického stacionára

Lekár: MUDr. Sidónia Valentíková  

Sestra: Oľga Majerovová                                                                                                                                           

telefonický kontakt:  043/4 203- 620, - 617                                                                                                               

ordinačné hodiny: pondelok – štvrtok 8.00 – 10.00                                                                                                

Ambulancia vykonáva objednávanie a realizuje príjmy pacientov pre denný psychiatrický stacionár. V roku 2015 bolo prijatých 46 pacientov, s celkovým počtom ošetrovacích dní v stacionári 2472.

 

7. Psychologická ambulancia

Vedúci klinický psychológ: PhDr. Ján Grossmann (Neurologická klinika)

Klinickí psychológovia: PhDr. Gabriela Hollá, PhDr. Dana Flešková, PhD.

Telefonický kontakt: 043/4 203- 492, - 611

ordinačné hodiny: pondelok, utorok, streda, piatok 12.00 – 14.00 (pacienti sa objednávajú)

Ambulancia vykonáva psychologické vyšetrenia a psychoterapiu u pacientov detského a dospelého veku, ktorí sú ambulantne a stacionárne vedení na klinike. Klinickí psychológovia vykonávajú ambulantnú starostlivosť popri základnej práci na lôžkových oddeleniach kliniky.

Diagnostika

Základnými vyšetrovacími postupmi pri diagnostike psychických porúch sú opakované diagnostické rozhovory viacerých psychiatrov s človekom s psychickými problémami, doplnené o informácie od kľúčových osôb z okolia, od iných lekárov, ďalej zdravotné informácie zo zdravotnej dokumentácie a pozorovanie psychického stavu. Častou súčasťou vyšetrenia je testovanie škálami a posudzovacími stupnicami, ktoré vykonáva a hodnotí psychiater a klinický psychológ.

Podľa typu psychických a pridružených telesných problémov pacienta sa realizujú aj rôzne somatické vyšetrenia, najčastejšie interné, neurologické a u detí pediatrické vyšetrenie.  Pri psychických poruchách a ich liečbe sa vykonávajú laboratórne krvné a iné testy, v indikovaných prípadoch aj EEG vyšetrenie a zobrazovacie vyšetrenia (CT, MR mozgu).    

Operačné výkony

Vo výnimočných prípadoch u pacientov s ťažšími duševnými poruchami, ktorí vyžadujú operačný zákrok sa vykonávajú vyšetrenia a somatická aj psychická príprava na operáciu počas hospitalizácie na klinike. Následne sú prekladaní na chirurgické pracovisko a po operácii a stabilizácii pooperačného stavu sa pokračuje v psychiatrickej liečbe .

Pedagogická činnosť

Na klinike prebieha celoročne teoretická a praktická výučba študentov JLF UK v Martine v lekárskych a nelekárskych študijných programoch, v slovenskom aj v anglickom jazyku, v 1., 2., 3. stupni vysokoškolského vzdelávania a v rámci špecializačného štúdia. Praktická výučba sa realizuje v kontakte s pacientom pod odborným vedením pedagógov JLF UK v Martine. Na pedagogickej činnosti sa podieľa väčšina lekárov, psychológov a sestier UNM.   

Výskumné projekty

Klinika dlhodobo realizuje interdisciplinárny výskum v pedopsychiatrii a psychiatrii dospelého veku u pacientov s depresívnou poruchou, s ADHD a s poruchami autistického spektra so zameraním na klinickú farmakológiu, psychofyziológiu, biochémiu a genetiku.

Klinika je súčasťou psychofyziologického laboratória divízie neurovied Martinského centra pre biomedicínu – BioMed JLF UK v Martine. Pracovníci kliniky sa podieľajú na riešení viacerých výskumných projektov (VEGA, APVV, granty MZ SR, OP výskum a vývoj a OP vzdelávanie, výskumné projekty doktorandského štúdia v klinickej farmakológii a fyziológii).

Doterajšie výsledky prispievajú nielen k poznaniu ďalších faktorov duševných porúch, ale sú významné pre pacienta z hľadiska účinnosti a bezpečnosti liečby. 

 

Osobnosti

Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Prednosta kliniky

MUDr. Zoltán Kovács

Zástupca prednostu pre diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť

MUDr. Milena Drímalová, CSc.

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť

Mgr. Martina Dubovcová, PhD. (MD), Renáta Matisová (zast. vedúca sestra)

Vedúca sestra

Pripravte sa na hospitalizáciu

Počas hospitalizácie pacient potrebuje pohodlné denné a nočné oblečenie, obuv a hygienické potreby, ktoré spĺňajú kritériá bezpečnosti a prevencie úrazov. Potrebné je priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu a všetky lieky, ktoré pacient užíva, vrátane liekov na telesné ochorenia a výživových doplnkov pre vyhodnotenie ich potreby a významu z hľadiska racionálnej farmakoterapie. Cenné veci a väčší obnos peňazí treba nechať doma alebo odovzdať príbuzným, pričom peniaze možno uložiť do nemocničného trezoru. Používanie mobilných telefónov, počítačov a iných elektronických zariadení je možné len so súhlasom ošetrujúceho lekára a na vlastnú zodpovednosť pacienta. Podrobnejšie informácie sú uvedené v aktuálnom domácom poriadku kliniky, ktorý má pacient a jeho príbuzní k dispozícii pri prijme aj počas hospitalizácie.

 

 

 

 

 

Špecializované vyšetrenia

Počas psychologického vyšetrenia potrebuje pacient pri zhoršenom zraku vlastné okuliare a pri zhoršenom sluchu svoj načúvací aparát. V prípade akútnych telesných ťažkostí pacientov hospitalizovaných na klinike sa realizujú aj rôzne špecializované vyšetrenia podľa odporúčania konziliárnych lekárov. Vyšetrenia, ktoré nie sú akútne a majú význam v diferenciálnej diagnostike dlhodobejších telesných ochorení sa realizujú ambulantne po ukončení hospitalizácie na klinike.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.