Rádiologická klinika

Profil pracoviska

Rádiologická klinika JLF UK a UNM

Osoby zodpovedné za chod kliniky:
Prednosta: Doc. MUDr. Zeleňák Kamil, PhD., FCIRSE
Zástupca prednostu: MUDr. Števík Martin, PhD.

Vedúca RaT: Bc. Anna Bystrianska

Na Rádiologickej klinike UNM sa v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti vykonávajú skiagrafické, skiaskopické, ultrasonografické, mamografické, angiografické, CT a MR vyšetrenia. Okrem diagnostických vyšetrení sa na pracovisku realizujú aj špecializované výkony z oblasti intervenčnej rádiológie. V roku 2015 bolo na klinike vykonaných 64 841 vyšetrení. Na klinike sa v ústavných pohotovostných službách realizujú diagnostické a liečebné výkony počas 24 hodín pre pacientov s ohrozenými vitálnymi funkciami, s traumou a celkovo závažným stavom.

konvenčnej rádiodiagnostiky vykonávame všetky štandardné skiagrafické vyšetrenia, takisto skiaskopické vyšetrenia GITu, hrudníka.

Na ultrazvukovom pracovisku realizujeme všetky bežné vyšetrenia v oblasti krku, brucha, panvy, mozgu u detí, šliach, svalov, mäkkých tkanív, dopplerovké vyšetrenia ciev, cielené biopsie s odberom tkaniva na cytologické alebo histologické vyšetrenie a drenáže s kontrolovaným zavedením drénu.

Na mamografickom pracovisku realizujeme mamografické vyšetrenia, sonografické vyšetrenia prsníkov, predoperačné zavedenia vodiča do nehmatnej lézie, bioptické výkony s použitím vákuového mamotómu.

Na CT a MR pracovisku sa vyšetrujú dospelí aj detskí pacienti, v prípade potreby aj v anestéze. Okrem diagnostiky ochorení CNS, krku, chrbtice, hrudníka, brucha, panvy a muskuloskeletálneho systému sa realizujú aj CT angiografické vyšetrenia (okrem koronárnych ciev), virtuálna CT kolonoskopia, perfúzne vyšetrenie, quantitatívna analýza pľúc a MR vyšetrenia mozgových ciev a ciev v oblasti brucha a panvy, MR spektroskopické vyšetrenia.

Na pracovisku angiografie a intervenčnej rádiológie sa okrem diagnostických angiografií v celom rozsahu realizujú intervenčné terapeutické výkony. Na cievnom riečišti sa realizujú intravaskulárne ošetrenia stenóz a uzáverov ( trombolýzy, angioplastiky, implantácie stentov a stentgraftov, mechanické a aspiračné trombektómie, perkutánne aterektómie). Zavádzajú sa kaválne filtre. Vykonávajú sa embolizačné výkony pri krvácaniach, na cievach zásobujúcich nádory a cievne malformácie. Endovaskulárne sa ošetrujú aneuryzmy hrudnej a brušnej aorty. Pracovisko je zamerané predovšetkým na neurointervenčné výkony, poskytuje 24 hodinovú službu pre pacientov s krvácajúcou intrakraniálnou aneuryzmou a náhlou ischemickou cievnou mozgovou príhodou, ako aj pre ďalšie komplikované stavy v oblasti intrakránia aj periférie. Okrem intravaskulárnych výkonov sa na pracovisku zavádzajú ezofageálne stenty, vykonávajú sa PTD ( drenáž alebo stentovanie žlčovodov), biopsie a drenáže.

Liečba

Dominantným zameraním pracoviska sú neurointervencie.

Endovaskulárna liečba mozgových aneuryziem:

Aneuryzma (výduť) je lokálne rozšírenie tepny, ktoré je vysoko rizikové z prasknutia a vnútrolebečného krvácania, ktoré môže viesť až k úmrtiu pacienta. Krvácanie obvykle vzniká pri námahe a spôsobuje silnú bolesť hlavy.

Cieľom liečby aneuryzmy mozgovej tepny je zabrániť jej prasknutiu a krvácaniu. Vnútro cievna (endovaskulárna) liečba je vykonávaná katétrom zavedeným cez tepnu, najčastejšie v slabine. Pri výkone sa do vaku aneuryzmy zavedie mikrokatéter (jemná hadička) a vak aneuryzmy sa vyplní platinovými špirálami. Pri širokom spojení vaku aneuryzmy s materskou tepnou je potrebná implantácia stentu (výstuže), ktorý zachováva priesvit tepny a bráni uvoľneniu špirál do materskej tepny; prípadne sa aneuryzma ošetrí iba stentom. 

Vnútro cievna liečba piálnej arteriovenóznej cievnej malformácie (AVM) a durálnej arteriovenóznej fistuly (AVF):

AVM - arteriovenózna malformácia je spleť abnormálne prepojených tepien a žíl. Arteriovenózna fistula (AVF) je taktiež variantou abnormálneho spojenia medzi tepnou a žilou. U oboch dochádza k vzostupu tlaku na žilovej strane s rizikom ruptúry (prasknutia) a vnútrolebečného krvácania. Cieľom liečby AVM/AVF je predovšetkým znížiť riziko krvácania. Endovaskulárna liečba spočíva v zavedení tenkého katétra (hadičky) vpichom cez tepnu alebo žilu, najčastejšie v mieste slabiny. Týmto katétrom sa do AVM obvykle aplikuje špeciálne lepidlo. Embolizácia môže byť jedinou metódou liečby, alebo môže byť nasledovaná chirurgickou alebo radiačnou liečbou. Obvykle je nutné embolizáciu rozdeliť do viacerých sedení. Dĺžka procedúry je individuálna, závisí od veľkosti patologickej štruktúry.

Vnútro cievna liečba zúženia krčnej tepny:

Cievna mozgová príhoda (CMP) je treťou najčastejšou príčinou smrti a súčasne najčastejšou príčinou ťažkej invalidity. Najčastejšou príčinou CMP je zúženie tepien zásobujúcich mozog.

Cieľom liečby je zabránenie vzniku CMP spočívajúcom v spriechodnení zúženej krčnej tepny.

Výkon je v miestnom znecitlivení obvykle s vpichom do stehennej tepny v slabine. Po vyšetrení tepien zásobujúcich mozog sa roztiahne zúžené miesto pomocou balóniku a kovovej výstuže – stentu. Rizikom výkonu je uvoľnenie časti aterosklerotického plátu a jeho vniknutie do mozgových tepien. Na zníženie rizika tejto komplikácie sa do tepny najprv zavedie ochranný filter, ktorý sa po výkone odstráni. 

Diagnostika

konvenčnej rádiodiagnostiky sa vykonávajú všetky štandardné skiagrafické vyšetrenia, takisto skiaskopické vyšetrenia GITu, hrudníka.

Na ultrazvukovom pracovisku realizujeme všetky bežné vyšetrenia v oblasti krku, brucha, panvy, mozgu u detí, šliach, svalov, mäkkých tkanív, dopplerovké vyšetrenia ciev, cielené biopsie s odberom tkaniva na cytologické alebo histologické vyšetrenie a drenáže s kontrolovaným zavedením drénu.

Na mamografickom pracovisku realizujeme mamografické vyšetrenia, sonografické vyšetrenia prsníkov, predoperačné zavedenia vodiča do nehmatnej lézie, bioptické výkony s použitím vákuového mamotómu.

Na CT a MR pracovisku sa vyšetrujú dospelí aj detskí pacienti, v prípade potreby aj v anestéze. Okrem diagnostiky ochorení CNS, krku, chrbtice, hrudníka, brucha, panvy a muskuloskeletálneho systému sa realizujú aj CT angiografické vyšetrenia ( okrem koronárnych ciev), virtuálna CT kolonoskopia, perfúzne vyšetrenie, quantitatívna analýza pľúc a MR vyšetrenia mozgových ciev a ciev v oblasti brucha a panvy, MR spektroskopické vyšetrenia. Na CT pracovisku sa vykonávajú aj cielené biopsie, drenáže.

Na angiografickom pracovisku sa okrem diagnostických angiografií v celom rozsahu realizujú intervenčné terapeutické výkony.

Angiografia je zobrazovacia metóda na znázornenie cievneho systému (tepien a žíl). Obrazy sú počítačom vytvárané pomocou röntgenového žiarenia po podaní kontrastnej látky cez prístupové cievy. Najčastejším prístupovým miestom pre katetrizáciu je stehenná tepna pre jej dostatočnú šírku a povrchové uloženie. Po zavedení inštrumentária do cievneho systému je systémom vodičov a katétrov možné nasondovať ľubovoľné cievy v tele, aj s priemerom pod 1 mm a následne vykonať liečebnú procedúru.

Katetrizačná angiografia sa najčastejšie používa na diagnostiku a následnú liečbu:

 • arteriálnych a venóznych zúžení a uzáverov (napr. zúženie krčných tepien, periférnych tepien horných a dolných končatín, obličkových a viscerálnych tepien, žíl horných a dolných končatín, vnútrolebečných ciev)
 • patologických cievnych malformácií, aneuryziem a tumorov
 • ochorení aorty (aneuryziem, disekcií)

Na uzatváranie miesta vpichu sa používajú mechanické pomôcky a zariadenia, ktoré zvyšujú komfort pre pacienta a znižujú riziko komplikácií.

Operačné výkony

 • Angioplastika - otvorenie zúžení, resp. uzáverov cievy ich roztiahnutím s použitím balónika pod röntgenovou kontrolou.
 • Implantácia stentu - liečba umožňujúca dlhšiu priechodnosť balónikom otvorených zúžení, resp. uzáverov ciev s použitím kovovej výstuže (stentu), ktorá zostane v tele.
 • Implantácia stentgraftu - liečba najčastejšie používaná pri endovaskulárnej liečbe aneuryziem a pri ochoreniach aorty. Spočíva v zavedení protézy zloženej zo stentu pokrytého nepriepustnou tkaninou (stentgraftu) do tela pacienta.
 • Mechanická trombektómia - je mechanické odstránenie krvnej zrazeniny pomocou rôznych pomôcok, od odsatia z cievy širokým katétrom, cez mechanickú fragmentáciu až po vákuové odsatie trombotického materiálu.
 • Lokálna trombolýza – spriechodnenie cievneho uzáveru podávaním farmakologických preparátov katétrom priamo do miesta zrazeniny.
 • Embolizácia - uzáver ciev pomocou dočasných alebo trvalých embolizačných materiálov. Embolizačným materiálom môžu byť častice s veľkosťou desiatok až stoviek mikrometra, tkanivové lepidlá alebo platinové špirály. Používa sa pri širokej škále ochorení ako krvácania, nádory a cievne malformácie.

Pedagogická činnosť

 • Pregraduálna výuka rádiológie študentov JLFUK v slovenskom jazyku v štúdijnom odbore všeobecné lekárstvo.
 • Pregraduálna výuka rádiológie študentov JLFUK v anglickom jazyku v štúdijnom odbore všeobecné lekárstvo.
 • Pregraduálna výuka rádiológie študentov JLFUK v slovenskom jazyku v štúdijnom odbore zubné lekárstvo.
 • Stáže zahraničných študentov na našej klinike – ERAZMUS.
 • Postgraduálne stáže.

Pripravte sa na hospitalizáciu

Pokyny pre pacientov, ktorí majú objednané AG vyšetrenie (coiling, stenting, DSA mozgu) a majú objednanú hospitalizáciu na NCH oddelení.

Pacienti sú pred neurointervenciami hospitalizovaný na Neurochirurgickom oddelení. Pred hospitalizáciou je potrebné  vyšetriť krv na krvnú skupinu v našom zdravotníckom zariadení 2 krát.

Prvý termín odberu krvi si dohodnite na NCH amb. tel.. č. 043/4203 441, druhý termín odberu bude realizovaný pri príjme na oddelenie.

Pred hospitalizáciou za účelom plánovaného endovaskulárneho ošetrenia si u svojho ošetrujúceho (obvodného) lekára dajte urobiť nasledovné vyšetrenia:

 • FW, KO + diff, Quick,TRČ, FBG, moč chem. + sed, glykémia (u diabetikov profil), kys. močová, kreatitín, bielkoviny, cholesterol, Bi, GMT, ALT, Na, K, Cl, TPHA – nie staršie ako 3 týždne pred nástupom na hospitalizáciu!
 • Odber CRP – nie starší ako 1 týždeň  pred nástupom na hospitalizáciu!
 • Rtg hrudníka – má platnosť 3 mesiace
 • EKG a interné predoperačné vyšetrenie pred celkovou anestéziou
 • Anesteziologické predoperačné vyšetrenie – na toto vyšetrenie odošle pacienta jeho ošetrujúci lekár. Anesteziologické vyšetrenie má platnosť 3 týždne.
 • Na hospitalizáciu sa dostavte v deň objednania (ak je pracovný deň) do 8,00 hod. na neurochirurgickú príjmovú ambulanciu – nový chirurgický pavilón – prízemie, v prípade nedele o 14.00 priamo na lôžkové oddelenie.
 • Prineste si so sebou

Ak Vám bola odporúčaná antiagregačná príprava (clopidogrel napr. Trombex a Anopyrín)je nutné dodržať dávkovanie podľa pokynov intervenčného rádiológa

Nenoste cennosti a väčší obnos peňazí !!!

Telefonický kontakt:       

 • 043/4203  646  NCH lôžkové oddelenie
 • 043/4203  441  NCH ambulancia
 • 043/4203  621  RDG, Angiografia

2 dni pred nástupom je potrebné telefonicky overiť hospitalizáciu na č.t. 043/42030441.

 • Z výsledkov označených vyšetrení  prosíme urobiť kopie 3x.

Špecializované vyšetrenia

Informácie pre pacientov:

Vážená pani, vážený pán, vyšetrenia na rádiologickej klinike sa pre ambulantných pacientov realizujú podľa platných predpisov a noriem na základe písomnej objednávky od odosielajúceho lekára, kde má byť uvedené meno, priezvisko, rodné číslo, diagnóza, kód diagnózy a ďalšie dôležité údaje o zdravotnom stave s čitateľným podpisom a razítkom. Pacientov objednávame na konkrétny termín, je však potrebné uvedomiť si, že naše pracoviská sú v univerzitnej nemocnici, kde situačne musíme uprednostniť závažné stavy, polytraumy, náhle zlyhania životných funkcií. V takýchto prípadoch budete oslovený personálom, ktorý vám ponúkne voľbu preobjednať sa na najbližší voľný termín.

Informácie pre pacientov na CT vyšetrenie:

Počítačová tomografia – /ďalej len CT/ je moderná diagnostická metóda, ktorá využíva ionizujúce /röntgenové/ žiarenie. Radiačná dávka potrebná na vytvorenie zobrazenia je do istej miery radiačnou záťažou pre vyšetrujúceho pacienta, preto by mal indikáciu na CT vyšetrenie dôkladne zvážiť Váš indikujúci lekár. Rizikovou skupinou pre CT vyšetrenia sú deti, ženy v reprodukčnom veku a tehotné ženy. Röntgenové žiarenie môže nezvratne poškodiť plod, preto tehotné ženy by nemali byť vyšetrované pomocou CT! Vyšetrenie by malo byť indikované iba v ohrození života matky. Pokiaľ natívne CT vyšetrenie nepostačuje na diagnostiku ochorenia, je potrebné podať pri vyšetrení do žily kontrastnú látku.

Riziká podania kontrastnej látky:

Použitie jódových kontrastných látok môže vyvolať nežiaduce účinky, ktoré sú mierneho alebo stredného stupňa, niekedy sa však môžu vyskytnúť závažnejšie, s možnými smrteľnými anafylaktoidnými reakciami. Pozitívna alergická anamnéza nie je kontraindikáciou, vyžaduje si však premedikáciu (podáva indikujúci lekár).

Najmä u pacientov so znížením renálnych funkcií môže nastať zlyhanie obličiek (obvykle prechodné).

Kontrastné látky s obsahom jódu môžu ovplyvniť funkčnosť štítnej žľazy.

Možné komplikácie pri intravenóznom podaní kontrastnej látky:

Prasknutie žily a extravazácia (únik kontrastnej látky do okolitého tkaniva). Bolestivosť v mieste vpichu. Pocit napnutia. Možný vznik hematómu (krvnej podliatiny). Zápal tkaniva až nekróza.
Pri aplikácii kontrastnej látky môže dôjsť k nežiadúcim účinkom, ktoré udávajú výrobcovia v príbalových letákoch, vrátane:

Závažné anafylaktické reakcie (ich výskyt je zriedkavý až raritný):

Postihujú kardiovaskulárny (srdcovocievny) systém: periférna vazodilatácia (rozšírenie ciev) s výrazným znížením tlaku, reflexná tachykardia (zrýchlený srdcový tep), dyspnoe (dýchavičnosť), nepokoj, cyanóza (modrasté sfarbenie kože a slizníc), strata vedomia nasledujúca po zastavení dýchania alebo srdcovej činnosti, úmrtie.

Menej závažné anafylaktické reakcie:

Pocit tepla, nevoľnosť, svrbenie a kožný exantém, zvracanie.
Na CT vyšetrenie je nutné dostaviť sa nalačno (po dobu 4 hodín žiadna potrava ani tekutiny). Pre diabetikov dávame pokyny individuálne. Pri vyšetrení v oblasti brucha a panvy vyžadujeme prípravu, kedy pacient pije tekutinu podľa našich pokynov.
Doneste si čisté CD na napálenie vyšetrenia.

Informácie pre pacientov na MR vyšetrenie:

Magnetická rezonancia (MR) je zobrazovacia metóda, ktorá využíva na vytvorenie obrazu magnetické pole a rádiové vlny bez použitia radiačného žiarenia (na rozdiel od CT, klasického RTG alebo nukleárnej medicíny).

K vyšetreniu nie je nutná špeciálna príprava. Tri hodiny pred vyšetrením musíte byť nalačno (neprijímať žiadne tekutiny ani potravu). Doneste si čisté CD na napálenie vyšetrenia. Je vhodné priniesť si zdravotnú kartu, predchádzajúce RTG, CT, MR vyšetrenia + CD záznam z predchádzajúceho CT, MR vyšetrenia (pokiaľ boli robené, tieto nálezy potrebujeme na možnosť porovnania alebo lepšieho zhodnotenia aktuálneho nálezu).

Absolútnou kontraindikáciou k MR vyšetreniu je prítomnosť kardiostimulátoru a kochleárnych implantátoch. Relatívnou kontraindikáciou je prítomnosť rôzneho kovového materiálu v tele pacienta (patria sem ako náhrady kĺbov, tak aj svorky po mozgových operáciách, brušných výkonoch, rôzne žiariče, kovové fixné dentálne mostíky, svorky po sternotómii a pod.). Pri rozhodovaní o možnosti vyšetrenia je určujúce, či je kov s MR kompatibilný. U novších implantátov býva tento údaj už uvedený ako súčasť dokumentácie, pokiaľ tento údaj chýba, je nutné materiál preventívne považovať za inkompatibilný. Dôležitým predpokladom kvalitného vyšetrenia je schopnosť pacienta nehýbať sa počas vyšetrenia, ktoré trvá cca 20-60 minút. Pacientov s klaustrofóbiou a malé deti vyšetrujeme v anestéze.

Ambulancia intervenčnej rádiológie:

Lekár:Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE
Telefón: 043 4203 621
Ordinačné hodiny:

Pondelok 7:00-14:00


Ambulancia je zameraná na vyšetrenia a konzultácie u pacientov plánovaných na intervenčné výkony ako aj na pravidelné kontroly pacientov po endovaskulárnych výkonoch.


Klasická rádiodiagnostika a skiaskopia:

Telefón: 043/4 203 314
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 14:00
Utorok 7:00 - 14:00
Streda 7:00 - 14:00
Štvrtok 7:00 - 14:00
Piatok 7:00 - 14:00
Sobota neordinuje
Piatok neordinuje

(Pacienti sa môžu informovať o termín na jednotlivé vyšetrenia v pracovný deň od 7:30 hod. do 13:30 hod.  so žiadankou na vyšetrenie od odosielajúceho lekára, telefonicky neobjednávame.)
 


konvenčnej rádiodiagnostiky sa vykonávajú všetky štandardné skiagrafické vyšetrenia, takisto skiaskopické vyšetrenia GITu, hrudníka.


Mamografické pracovisko:

Telefón: 043/4 203 893
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 10:00 - 12:00
Utorok 10:00 - 12:00
Streda 10:00 - 12:00
Štvrtok 10:00 - 12:00
Piatok 10:00 - 12:00
Sobota neordinuje
Piatok neordinuje

(Pacienti sa môžu informovať o termín na jednotlivé vyšetrenia v pracovný deň od 730 hod. do 1330 hod.  so žiadankou na vyšetrenie od odosielajúceho lekára, telefonicky neobjednávame.)

 


Na mamografickom pracovisku realizujeme mamografické vyšetrenia, sonografické vyšetrenia prsníkov, predoperačné zavedenia vodiča do nehmatnej lézie, bioptické výkony s použitím vákuového mamotómu.

 

 


Pracovisko angiografie (AG) a intervenčnej rádiológie:

Telefón: 043/4 203 621, 043/ 4 203 416
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 14:00
Utorok 7:00 - 14:00
Streda 7:00 - 14:00
Štvrtok 7:00 - 14:00
Piatok 7:00 - 14:00
Sobota neordinuje
Piatok neordinuje

(pacienti sa objednávajú)

 


Na angiografickom pracovisku sa okrem diagnostických angiografií v celom rozsahu realizujú intervenčné terapeutické výkony. Na cievnom riečišti sa realizujú intravaskulárne ošetrenia stenóz event. uzáverov ( trombolýzy, angioplastiky, implantácie stentov a stentgraftov), terapeutické výkony na cievach zásobujúcich nádory ( embolizácia ), embolizácia myómov maternice, zavádzanie kaválnych filtrov. Pracovisko je zamerané predovšetkým na neurointervenčné výkony, poskytuje 24 hodinovú službu pre pacientov s krvácajúcou intrakraniálnou aneuryzmou, ako aj pre ďalšie komplikované stavy v oblasti intrakrania. Okrem intravaskulárnych výkonov sa na pracovisku zavádzajú ezofageálne stenty a realizuje sa PTD (drenáž alebo stentovanie žlčovodov). 


Pracovisko počítačovej tomografie (CT)

Telefón: 043/4 203 521
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 14:00
Utorok 7:00 - 14:00
Streda 7:00 - 14:00
Štvrtok 7:00 - 14:00
Piatok 7:00 - 14:00
Sobota neordinuje
Nedeľa neordinuje

Objednávanie formou zaslania CT žiadanky alebo osobne, telefonicky len pre akútne stavy s ohrozením vitálnych funkcií a polytraumy.

Počítačová tomografia – /ďalej len CT/ je moderná diagnostická metóda, ktorá využíva ionizujúce /röntgenové/ žiarenie. Radiačná dávka potrebná na vytvorenie zobrazenia je do istej miery radiačnou záťažou pre vyšetrujúceho pacienta, preto by mal indikáciu na CT vyšetrenie dôkladne zvážiť Váš indikujúci lekár. Rizikovou skupinou pre CT vyšetrenia sú deti, ženy v reprodukčnom veku a tehotné ženy. Röntgenové žiarenie môže nezvratne poškodiť plod, preto tehotné ženy by nemali byť vyšetrované pomocou CT! Vyšetrenie by malo byť indikované iba v ohrození života matky. Pokiaľ natívne CT vyšetrenie nepostačuje na diagnostiku ochorenia, je potrebné podať pri vyšetrení do žily kontrastnú látku.

Na CT pracovisku sa vyšetrujú dospelí aj detskí pacienti, v prípade potreby aj v anestéze. Okrem diagnostiky ochorení CNS, krku, chrbtice, hrudníka, brucha, panvy a muskuloskeletálneho systému sa realizujú aj CT angiografické vyšetrenia ( okrem koronárnych ciev), virtuálna CT kolonoskopia, perfúzne vyšetrenie, quantitatívna analýza pľúc . Na CT pracovisku sa vykonávajú aj cielené biopsie, drenáže.


Pracovisko magnetickej rezonancie (MR)

Telefón:043/4 203 469
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 14:00
Utorok 7:00 - 14:00
Streda 7:00 - 14:00
Štvrtok 7:00 - 14:00
Piatok 7:00 - 14:00
Sobota neordinuje
Piatok neordinuje

Objednávanie formou zaslania MR žiadanky alebo osobne, telefonicky len pre akútne stavy s ohrozením vitálnych funkcií a polytraumy.

Magnetická rezonancia (MR) je zobrazovacia metóda, ktorá využíva na vytvorenie obrazu magnetické pole a rádiové vlny bez použitia radiačného žiarenia (na rozdiel od CT, klasického RTG alebo nukleárnej medicíny).

Na  MR pracovisku sa vyšetrujú dospelí aj detskí pacienti, v prípade potreby aj v anestéze. Okrem diagnostiky ochorení CNS, krku, chrbtice, brucha, panvy a muskuloskeletálneho systému sa realizujú  MR vyšetrenia mozgových ciev a ciev v oblasti brucha a panvy, MR spektroskopické vyšetrenia. 


Ultrazvukové pracovisko

Telefón:043/4 203 738
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordináčné hodiny
Pondelok 7:00 - 14:00
Utorok 7:00 - 14:00
Streda 7:00 - 14:00
Štvrtok 7:00 - 14:00
Piatok 7:00 - 14:00
Sobota neordinuje
Piatok neordinuje

(Pacienti sa môžu informovať o termín na jednotlivé vyšetrenia v pracovný deň od 730 hod. do 1330 hod.  so žiadankou na vyšetrenie od odosielajúceho lekára, telefonicky neobjednávame.)

 

Na ultrazvukovom pracovisku realizujeme všetky bežné vyšetrenia v oblasti krku, brucha, panvy, mozgu u detí, šliach, svalov, mäkkých tkanív, dopplerovké vyšetrenia ciev, cielené biopsie s odberom tkaniva na cytologické alebo histologické vyšetrenie a drenáže s kontrolovaným zavedením drénu.


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.