Transplantačné centrum

Profil pracoviska

Transplantačné centrum UNM bolo založené v roku 2003 a svojou darcovskou a transplantačnou aktivitou sa rýchlo zaradilo medzi centrá s najnižšou dobou čakania na transplantáciu obličky v SR.

Transplantačné centrum UNM zabezpečuje nadregionálnu nefrologickú zdravotnú starostlivosť o pacientov s chorobami obličiek, pre pacientov pred a po transplantácii obličky a pre živých darcov obličky.

Pracovisko od roku 2018  zabezpečuje v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK aj ďalšie vzdelávanie zdravotníkov v špecializačnom odbore nefrológia, ktorého garantom je prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Liečba

Poskytovaná zdravotná starostlivosť:

Nefrologickí (netransplantovaní) pacienti:

 • Diagnostika a liečba glomerulonefritíd – biopsia obličky
 • Rescue (záchranná) off label liečba glomerulonefritíd
 • Liečba a sledovanie pacientov s chronickou chorobou obličiek
 • Spolupráca s Urologickou klinikou JLF UK a UNM v liečbe pacientov s urolitiázou
 • Iné nefrologické diagnózy (infekcie močových ciest, akútne zlyhanie obličiek...)

 

Pacienti pred transplantáciou obličky:

 • Príprava pacienta pred zaradením na čakaciu listinu na transplantáciu obličky od mŕtveho darcu (ambulantne alebo formou krátkej hospitalizácie)
 • Príprava pacienta pred transplantáciou od živého darcu (ambulantne alebo formou krátkej hospitalizácie)

 

Pacienti po transplantácii obličky:

 • Pravidelné  - protokolárne sledovanie pacientov po transplantácii obličky od mŕtveho alebo živého darcu
 • Biopsie štepu, liečba rejekcie a iných potransplantačných komplikácií vrátane oportúnnych infekcií
 • Konzultácie pre spádové zdravotnícke zariadenia v prípade hospitalizácie pacienta po transplantácii obličky na danom pracovisku
 • Príprava pacienta k sekundárnej (vyššej) transplantácii po zlyhaní štepu

 

Živý darca obličky:

 • Príprava a zhodnotenie živého darcu obličky (ambulantne alebo formou krátkej hospitalizácie)
 • Sledovanie živých darcov obličky po darcovskej nefrektómii

Pedagogická činnosť

Transplantačné centrum UNM zabezpečuje pregraduálnu výučbu v rámci I. Internej kliniky (praktické cvičenia a prednášky z nefrológie) a postgraduálne vzdelávanie v špecializačnom odbore nefrológia na JLF UK. 

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD je školiteľkou doktorandského štúdia v rámci I. Internej klinike JLF UK a UNM v odbore vnútorné choroby. 

Výskumné projekty

Aktuálne riešené projekty v rámci Transplantačno-nefrologického oddelenia:

 

VEGA: 

 • 1/0023/19 „Adipocytokíny ako nové markery akútnej rejekcie transplantovanej obličky.
 • 1/0238/21: Kontinuálny monitoring glykémie po transplantácii obličky v tesnom potransplantačnom období

 

Ďalšie projekty:

 • Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít“ (ITMS 313011V 344) v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, číslo výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

 

V rámci Transplantačného centra UNM bolov období posledných 5 rokov odpublikovaných celkovo 37 vedeckých publikácií, z toho 21 v časopise s IF, priemerný IF 3,525 (0,610 – 5,085).

Osobnosti

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

primár

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. absolvovala Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v roku 2006. Krátko pôsobila na Internom oddelení NsP Trstená a následne od roku 2007-2012 pracovala na I. Internej klinike UNM a JLF UK. Po atestácii v odbore nefrológia sa v roku 2012  stala primárkou Transplantačno-nefrologického oddelenia v rámci Chirurgickej kliniky a Transplantačného centra UNM a od roku 2021 pracuje ako primár Transplantačného centra UNM. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu na tému „Metabolický syndróm a fajčenie“, v roku 2017 habilitovala v odbore vnútorné choroby na JLF UK (téma habilitačnej práce: Diabetes mellitus po transplantácii obličky) a v januári 2022 bola prezidentkou SR vymenovaná za profesorku v odbore vnútorné choroby. Od roku 2018 je garantkou špecializačného štúdia v odbore nefrológia na JLF UK, na I. Internej klinike JLF UK a UNM sa venuje pregraduálnej aj postgraduálnej pedagogickej činnosti. Dlhodobo je tematicky zameraná na metabolické komplikácie po transplantácii solídnych orgánov, ale aj imunosupresiu v liečbe glomerulonefritíd a  po transplantácii obličky. Absolvovala niekoľko zahraničných pobytov, je víťazkou grantu ERA/EDTA v roku 2018 s 3-mesačným pobytom v Renal and Transplant Department Guy's and St. Thomas' Hospital, Londýn, opakovane bola ocenená za publikačnú a prednáškovú činnosť. Je krajským odborníkom Žilinského samosprávneho kraja pre transplantácie orgánov a pre nefrológiu, je členkou výboru Slovenskej transplantologickej spoločnosti (viceprezident v rokoch 2014-2018,  vedecký sekretár spoločnosti v rokoch 2018-2022) - od roku 2023 zastáva funkciu prezidentky spoločnosti. Tiež je členom výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti, členom ERA/EDTA, ESOT a zástupca Slovenskej republiky pre EDQM  (European Directorate for the Quality of Medicine and HealthCare, Council of Europe) pre „Transfusion & Transplantation“.

 

Ceny:

 • Cena Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepší abstrakt na kongrese Slovenskej nefrologickej spoločnosti v roku 2016 ocenený grantom ERA/EDTA (European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association)
 • Cena Slovenskej diabetologickej spoločnosti s Rázusovou prednáškou na kongrese Slovenskej diabetologickej spoločnosti v roku 2017
 • Cena Descartes working group pri ERA/EDTA za najlepší abstrakt a prednášku podujatia: „Making the right decision in kidney transplantation: current controversies on clinical and ethical issues“. Edinburgh, 10/2018 s udelením grantu ERA/EDTA
 • Guothova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti, cena bola udelená dňa 20.11.2018 počas XXII. Kongresu Slovenskej lekárskej spoločnosti a 55. Východoslovenských lekárskych dní
 • Víťaz grantu ERA/EDTA „young fellowship programme“ s 3 mesačným pobytom na Renal and Transplant Department Guy's and St. Thomas' Hospital, Londýn 12/2018-02/2019
 • Cena Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2018
 • Cena Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2019
 • Cena Slovenskej transplantologickej spoločnosti za najlepší abstrakt autora do 40 rokov na Kongrese Slovenskej transplantologickej spoločnosti, 2021
 • Bronzová medaila Propter Merita za zásluhy o budovanie a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2021
 • Pamätná plaketa Slovenskej transplantologickej spoločnosti za významný prínos a zásluhy o rozvoj transplantačnej aktivity na Slovensku, 2022

MUDr. Matej Vnučák, PhD.

zástupca primára TC

MUDr. Matej Vnučák, PhD ukončil Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine s vyznamenaním  v roku 2015, následne pracoval na I. Internej klinike JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin ako  doktorand internej formy štúdia, kde sa venoval výučbe študentov JLF UK a v roku 2019 obhájil na JLF UK dizertačnú prácu na tému Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika u pacientov pred transplantáciou obličky v odbore vnútorné choroby. Od roku 2019 pracuje ako lekár v Transplantačnom centre UNM a naďalej vyučuje študentov JLF UK v slovenskom aj anglickom jazyku.  V roku 2023 úspešne absolvoval atestáciu v špecializačnom odbore nefrológia a zároveň sa stal zástupcom primára TC.  Vo svojej ďalšej činnosti sa venuje téme jednotnej  indukčnej a udržiavacej imunosupresívnej liečbe a z nej vyplývajúcich komplikácií po transplantácii obličky.

Medzi najvýznamnejšie publikácie patrí:

Acute kidney rejection after anti-SARS-CoV-2 virus-vectored vaccine. Vaccines (IF 9,399)

Effect of mycophenolic acid and tacrolimus on the incidence of infectious complications after kidney transplantation. International Immunopharmacology. 2021. (IF = 4.932)

Living-Related Kidney Transplantation in a Patient with Juvenile Nephronophthisis. Nephron. 2020. (IF = 2.30)

 

Ceny:

 

 • Cena Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepší abstrakt autora do 40 rokov na 41. kongrese Slovenskej nefrologickej spoločnosti v roku 2019 ocenený grantom ERA/EDTA (European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association)
 • získanie „travel grantu“ a registrácie na 58. kongrese European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association - ERA/EDTA, Berlín 2021  za jeden z najlepších abstraktov mladého autora do 40 rokov
 • 1. cena predsedu internistickej spoločnosti SLS, XXXIX. Dni mladých internistov, Martin 2022
 • Cena Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepší abstrakt autora do 40 rokov na 43. kongrese Slovenskej nefrologickej spoločnosti v roku 2019 ocenený grantom ERA (European Renal Association)
 • Cena Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu autora do 35 rokov v roku 2021
 • Cena Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepší abstrakt autora do 40 rokov na 42. kongrese Slovenskej nefrologickej spoločnosti v roku 2022 ocenený grantom ERA (European Renal Association)
 • Cena Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu autora do 35 rokov v roku 2022

MUDr. Karol Graňák, PhD.

lekár TC zodpovedný za nefrologický program

MUDr. Karol Graňák ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v roku 2017. Od ukončenia štúdia pracuje ako lekár Transplantačného centra UNM. V roku 2020 absolvoval spoločný internistický kmeň a je zaradený v špecializačnom odbore nefrológia. V roku 2022 absolvoval stáž na Klinike nefrologie vo Všeobecnej fakultnej nemocnici, Praha. Ako doktorand externej formy štúdia na JLF UK pracoval na dizertačnej práci s názvom “Efekt fyzickej aktivity a zmeny životného štýlu na inzulínovú rezistenciu u pacientov po transplantácii obličky” a v roku 2023 štúdium úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce. V marci v roku 2023 absolvoval špecializačnú skúšku v odbore nefrológia. Venuje sa predovšetkých chorobám natívynch obličiek a teda glomerulopatiám. Je vedúcim lekárom tohto programu na našom pracovisku. 

Medzi najvýznamnejšie publikácie patrí:

Adiponectin/leptin ratio as a predictor of acute rejection in early post-transplant period in patients after kidney transplantationnzulínovú rezistenciu u pacientov po transplantácii obličky. Frontiers in medicine (IF 5,058)

Kidney Transplantantion and “Sex Mismatch”: A 10-Year SIngle-Center Analysis (Annals of Transplantation). (IF 1,560)

Kidney transplantation as a treatment of choice for AA amyloidosis due to periodic fever syndrome. Clin Rheumatol. (IF 3,650)

 

Ceny:

 • Cena Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepší abstrakt autora do 40 rokov na 40. kongrese Slovenskej nefrologickej spoločnosti v roku 2018 ocenený grantom ERA/EDTA (European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association)
 • získanie „travel grantu“ a registrácie na 58. kongrese European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association - ERA/EDTA, Berlín 2021  za jeden z najlepších abstraktov mladého autora do 40 rokov
 • Leonardo da Vinci Transplant Research Innovation Award, ESOT Miláno, August 2021
 • Cena Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepší abstrakt autora do 40 rokov na 42. kongrese Slovenskej nefrologickej spoločnosti v roku 2021 ocenený grantom ERA(European Renal Association)

MUDr. Monika Beliančinová

doktorand dennej formy, lekár TC

MUDr. Monika Beliančinová je doktorand internej formy štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského od roku 2019, téma dizertačnej práce: Úloha adipocytokínov v rozvoji glomerulonefritíd, školiteľ: prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. MUDr. Beliančinová je v príprave na nefrológiu, 02/2022 absolvovala spoločný internistický kmeň. V roku 2023 sa zúčastnila Európskej školy internej medicíny, Björkliden - Švédsko a absolvovala klinickú stáž na Klinike nefrologie IKEM, Praha so zameraním sa na peritoneálnu dialýzu. 

Publikácie:

Beliančinová M, Kleinová P, Vnučák M, Graňák K, Kršiaková J, et al. (2023) Solitary Renal Impairment in a 68-Year-Old Patient Caused by an α- Fibrinogen Amyloidosis. Ann Case Report 8: 1279. DOI: 10.29011/2574-7754.101279, (IF: 4,48)

Beliančinová M, Kleinová P, Graňák K, Vnučák M, Kolorz M, et al. (2023) Recombinant Human Monoclonal Antibodies Casirivimab/Imdevimab use in Inhibition of the Sars-Cov-2 Virus Infection. J Healthc Commun. 8:80018. 

MUDr. Patrícia Kleinová

doktorand dennej formy, lekár TC

MUDr. Patrícia Kleinová je doktorand internej formy štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského od roku 2022, téma dizertačnej práce: Mikrobióm a transplantácia obličky, školiteľ: prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. MUDr. Kleinová je v príprave na spoločný internistický kmeň a neskôr na nefrológiu.

 

Mgr. Jana Repovská

vrchná sestra

Mgr. Alexander Sendrey

koordinátor TC

Bc. Petra Zichová

koordinátor TC

Bc. Vladimír Mojžiš

koordinátor TC

Pripravte sa na hospitalizáciu

Lôžkové oddelenie je umiestnené v 7. pavilóne na 3. poschodí, zabezpečujeme 24 hodinovú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov.

Tč. 043/4203 268

 

Vážená pani, Vážený pán,
v prípade, že budete hospitalizovaná(ý) na Transplantačnom centre  UNM v Martine:

So sebou si prineste:

 • zoznam aktuálne užívaných liekov
 • lieky, ktoré pravidelne užívate, ráno pred hospitalizáciou nevynechávajte
 • osobné potreby (domácu obuv, pyžamo, uterák, a pod.). hygienický balíček obdržíte pri prijatí na lôžko. Balíček obsahuje: zubnú kefku, zubnú pastu, toaletný papier, mydlo – tuhé, sprchovací gel
 • zdravotnú dokumentáciu  s výsledkami vyšetrení, staršie záznamy o svojom ochorení, kópie lekárskych prepúšťacích správ,
 • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom 
 • platný občiansky preukaz a preukaz poistenca,
 • poistenci „EÚ“ – prineste so sebou kópiu karty poistenca

Môžete si so sebou priniesť : svoj príbor, mobilný telefón, knihu, časopisy a pod. Mobilný telefón sa nesmie používať  na rádiologickej klinike, na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Čo si radšej nevziať:

Väčšie množstvo peňazí, šperky, cennosti, kreditné karty, drahú elektroniku.

Nemocnica ručí za odložené veci, ktoré sa obvykle prinášajú do nemocnice. Nepočítajte s tým, že zdravotnícke zariadenie prevezme zodpovednosť za vyššie sumy peňazí a za cennosti, pokiaľ si ich neodložíte do trezoru k tomu určenému, ktorý sa nachádza mimo kliniky – v pokladni UNM.

Vo všetkých priestoroch kliniky a celej nemocnice je zákaz fajčiť.

Oznamy

Transplantačné centrum UNM:

Lôžkové oddelenie je umiestnené v 7. pavilóne na 3. poschodí.

Tč. 043/4203 268

email: tc@unm.sk

 

Lekári: prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

           MUDr.Monika Beliančinová

           MUDr. Karol Graňák, PhD.

           MUDr. Patrícia Kleinová

           MUDr. Matej Vnučák, PhD. 

Vrchná sestra: Mgr. Jana Repovská

 

Transplantačno-nefrologická ambulancia (samostatný domček pri Psychiatrickej klinike):

Po-Pia  7:00-15:00

Tč. 043/4203 184

email: tc@unm.sk

 

Lekári: prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

             MUDr. Karol Graňák, PhD. 

             MUDr. Matej Vnučák, PhD.

             MUDr. Monika Beliančinová

 

Sestry: Mgr. Eva Jurčáková, Bc. Andrea Knappová

Kontakty

Lôžkové oddelenie:  043/4203 268

Transplantačno-nefrologická ambulancia: 043/4203 184     e-mail: tc@unm.sk

Inšpekčná izba lekárov: 043/4203 220

Primár TC: 043/4203 920

Vrchná sestra: 043/4203 270

Koordinátori: 0905764502

Konzultáciu v TC Martin UNM je možné objednať na tc@unm.sk alebo 043/4203184

 

 

Transplantačno-nefrologická ambualncia

Lekár:prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., MUDr. Matej Vnučák, PhD, MUDr. Karol Graňák, PhD., MUDr. Monika Beliančinová
Sestra:Mgr. Eva Jurčáková, Bc. Andrea Miklušicová

Telefón:043/4203184
Ordinačné hodiny:

Len objednaní pacienti: 

Po-Pia  7:00-15:00

 


Nefrologickí (netransplantovaní) pacienti:

 • Diagnostika a liečba glomerulonefritíd – biopsia obličky
 • Rescue (záchranná) off label liečba glomerulonefritíd
 • Liečba a sledovanie pacientov s chronickou chorobou obličiek
 • Spolupráca s Urologickou klinikou JLF UK a UNM v liečbe pacientov s urolitiázou
 • Iné nefrologické diagnózy (infekcie močových ciest, akútne zlyhanie obličiek...)

 

Pacienti pred transplantáciou obličky:

 • Príprava pacienta pred zaradením na čakaciu listinu na transplantáciu obličky od mŕtveho darcu (ambulantne alebo formou krátkej hospitalizácie)
 • Príprava pacienta pred transplantáciou od živého darcu (ambulantne alebo formou krátkej hospitalizácie)

 

Pacienti po transplantácii obličky:

 • Pravidelné  - protokolárne sledovanie pacientov po transplantácii obličky od mŕtveho alebo živého darcu
 • Biopsie štepu, liečba rejekcie a iných potransplantačných komplikácií vrátane oportúnnych infekcií
 • Konzultácie pre spádové zdravotnícke zariadenia v prípade hospitalizácie pacienta po transplantácii obličky na danom pracovisku
 • Príprava pacienta k sekundárnej (vyššej) transplantácii po zlyhaní štepu

 

Živý darca obličky:

 • Príprava a zhodnotenie živého darcu obličky (ambulantne alebo formou krátkej hospitalizácie)
 • Sledovanie živých darcov obličky po darcovskej nefrektómii

 


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.