Usmernenie k návštevám pacientov

Naďalej platí prechodný systém návštev hospitalizovaných pacientov, ktorý obmedzuje počet osôb prichádzajúcich na návštevu v tom istom čase,  a to na 1-2 navštevujúce osoby naraz. O podmienkach návštev sa informujte priamo na oddelení.

 

Návštevy v nemocniciach v I.-IV. stupni varovania (ružová/červená/bordová a čierna farba Covid automatu) sú možné s obmedzením. Ústavné zdravotnícke zariadenie môže v I.-IV. stupni varovania:

• obmedziť počet osôb, ktoré prichádzajú na návštevu v tom istom čase, na 1-2 navštevujúce osoby naraz

• skrátiť zvyčajný rozsah návštevných hodín bez zavedenia úplného zákazu návštev

Návštevy sú aj počas obmedzení v I.-IV. stupni varovania umožňované:

• k pacientom, ktorí sú ťažko chorí (s predpokladom viac ako 14 dňovej hospitalizácie) a zomierajúci

• na požiadanie pacienta kňazom za účelom podávania sviatostí, a ostatným duchovným

 

Návšteva hospitalizovaných pacientov sa podľa prevádzkových možností UZZ a podľa opatrení UVZ ďalej umožňuje blízkym osobám pacienta:

• ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní

• ktoré boli zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne

• ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

• ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

• ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

 

V lôžkových zariadeniach pre dospelých pacientov má pacient aj v I.-IV. stupni varovania právo na prítomnosť:

• sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti

• osoby sprevádzajúcej pacienta pri prepustení z nemocnice

• osoby sprevádzajúcej pacienta s poruchami duševného zdravia špecificky s autizmom (PAS)

 

Pre lôžkové zariadenia pre deti je povolený sprievod detského pacienta. Pre sprievod pacienta počas hospitalizácie platia rovnaké opatrenia ako pre samotného hospitalizovaného pacienta vrátane testovania podľa pandemického semaforu. UZZ zverejňujú podmienky, za ktorých sú návštevy umožnené aj počas obmedzení, tieto majú byť dostupné aj na webovej stránke zdravotníckeho zariadenia.

 

Osobitné podmienky pre návštevy osôb hospitalizovaných s ochorením COVID-19

• umožňujú sa návštevy iba k pacientom ťažko chorým s predpokladom dlhodobej (viac ako 14 dní) hospitalizácie a zomierajúcim, ďalej sa umožňujú na požiadanie pacienta návštevy kňazom za účelom podávania sviatostí, a ostatným duchovným

• navštevujúca osoba musí pri návšteve na oddelení, kde sú hospitalizovaní pacienti s ochorením COVID-19, dodržiavať protiepidemické opatrenia

• vedie sa evidencia navštevujúcich osôb, ktoré potvrdia porozumenie riziku návštevy pacienta s infekčným ochorením a prevzatie zodpovednosti v prípade prenosu infekcie od navštíveného pacienta; z uvedeného dôvodu sa podporuje elektronická komunikácia s pacientom prostredníctvom videohovoru

• návštevy sa umožňujú 1-2 osobám prichádzajúcim na návštevu k jednému pacientovi

 

V osobitných prípadoch výnimku z opatrení a návštevu blízkemu rodinnému príslušníkovi môže povoliť vedenie pracoviska, alebo službukonajúci lekár za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Návštevy v nemocniciach v I.-II. stupni ostražitosti (žltá a oranžová farba Covid automatu) a fáze monitoringu (zelená farba) Režim návštev určuje ústavné zdravotnícke zariadenie podľa lokálnej epidemiologickej situácie po konzultácii s RUVZ.

 

Počas pandémie naďalej platia všeobecné obmedzenia:

• obmedzený je celkový počet osôb v miestnosti

• je potrebné dodržiavanie R-O-R (hygiena rúk, dodržiavanie odstupu, prekrytie dýchacích ciest)

• v I.-II. stupni ostražitosti sa povoľuje návšteva osobami zaočkovanými proti ochoreniu COVID19, alebo s potvrdením o negatívnom výsledku testu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.