Ústav klinickej biochémie

Profil pracoviska

 •  

Pracovisko ústavu klinickej biochémie (ÚKB) pôvodne vzniklo ako príručné laboratórium na oddelení internej medicíny v martinskej nemocnici v roku 1932 ako druhé na Slovensku. Okrem základných vyšetrení moča a krvného obrazu rýchlo pribúdali špeciálne vyšetrenia, zavedených bolo mnoho biochemických, hematologických, mikrobiologických a serologických metód. Po roku 1948 vznikli postupným odčleňovaním hematologických a mikrobiologických vyšetrení ďalšie špecializované odbory. V druhej polovici 50. rokov dostal odbor biochémie vlastnú koncepciu a v nemocniciach sa začali budovať samostatné biochemické laboratóriá. V martinskej nemocnici sa laboratórium integrujúce celý biochemický vyšetrovací proces utvorilo v roku 1960. V roku 1972 sa inštituovalo ako Oddelenie klinickej biochémie. V minulosti ho viedli významní odborníci – primár MUDr. J. Trokan, primár MUDr. P. Hoffmann, primár doc. MUDr. B. Geryk, primár doc. MUDr. J. Sedlák, primár MUDr. A. Neuwirth. Od roku 1974 ho viedol primár a neskôr prednosta prof. MUDr. RNDr. R. Pullmann, PhD.  V roku 2012 sa  prednostom ÚKB stal na základe poverenia dekanom fakulty prof. MUDr. D. Dobrota, CSc.

V roku 2005 prešla zdravotnícka časť ÚKB podstatnou redukciou v personálnom obsadení, v prístrojovom vybavení aj v náplni činností. Boli zrušené úseky ligandových metód, fyzikálnych metód, toxikologický úsek a statimové laboratórium. Významne bol zredukovaný úsek molekulárnej genetiky a imunochémie. Ústav v rámci klinicko-biochemickej diagnostiky vykonával len základnú biochemickú diagnostiku a zmenila sa filozofia vykonávania statimových vyšetrení.

Od septembra 2005 sa začalo opätovné budovanie ústavu, hlavne jeho špecializovaných funkcií v zdravotníckom zariadení univerzitného charakteru. Zároveň došlo aj k postupnému rozvoju vedecko-výskumných aktivít pracoviska. Postupne sa obnovilo vyšetrovanie špecifických biochemických parametrov podľa požiadaviek jednotlivých pracovísk nemocnice, ale tiež  v  súvislosti so  zabezpečením transplantačného programu v plnom rozsahu. Pracovisko je vybavené modernými poloautomatickými diagnostickými prístrojmi.

 

Diagnostika

Zdravotnícka činnosť ÚKB je organizovaná v dvoch hlavných zložkách: Laboratórium rutinnej a statimovej diagnostiky a Laboratórium molekulárno-genetických a elektroforetických metód. Na pracovisku sa vykonávajú tieto vyšetrenia:

 1. základné biochemické vyšetrenie biologických tekutín - krv, moč, cerebrospinálny mok, ďalšie telesné tekutiny
 2. špecializované biochemické vyšetrenia - hormóny, onkomarkery, špecifické proteíny a proteínové frakcie, špecifické metabolity, zložky humorálnej imunity, protilátky, kardiálne markery, markery kostného metabolizmu, hladiny liečiv, vitamíny
 3. rýchla diagostika v rámci intenzívnej starostlivosti - acidobázická rovnováha (artéria, véna, kapilára, pupočník artéria, pupočník véna), albumín, bilirubín celkový, bilirubín konjugovaný, celkové bielkoviny, glukóza, kreatinín, močovina, kyselina močová, ALT, AMS, AST, CK, GMT, ALP, lipáza, draslík, horčík, chloridy, sodík, vápnik, vápnik ionizovaný, osmolalita, CRP, presepsín, CK–MB, myoglobín, troponín I, NT-proBNP, digoxín, karbamazepín, kyselina valproová, teofylín, amoniak, laktát, mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu a cerebrospinálneho moku, základný toxikologický skríning
 4. vyšetrenia v rámci transplantačného programu (sérologické vyšetrenia, monitorovanie imunosupresívnej terapie)
 5. vyšetrovanie hemoglobinopatií a monoklonálnych gamapatií
 6. diagnostika infekcie M. tuberculosis (quantiferon)
 7. mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu, cerebrospinálneho moku a ďalších telesných tekutín
 8. špecializované vyšetrenia moču (typizácia erytrocytúrie, selektívna proteinúria, základný toxikologický skríning)
 9. špecializované vyšetrenia cerebrospinálneho moku (izoelektrická fokusácia – oligoklonálne pásy, spektrofotometria)
 10. molekulárno-biologické vyšetrenia génových polymorfizmov asociovaných s ochoreniami
 11. vyšetrenie stolice

Pedagogická činnosť

Ústav klinickej biochémie je aj výučbovým pracoviskom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (JLF UK). V roku 2001 získalo pracovisko akreditáciu na výučbu predmetu Klinická biochémia a laboratórna medicína garantovanú profesorom MUDr. RNDr. R. Pullmannom, PhD. V marci roku 2002 sa stalo výučbovým pracoviskom JLF UK a bolo premenované na Ústav klinickej biochémie. Od roku 2012 je zodpovednosťou za pedagogickú činnosť vo funkcii prednostu ÚKB poverený prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. Od roku 2015 pôsobí vo funkcii odborného asistenta MUDr. Daniel Čierny, PhD.  Na ÚKB je zabezpečovaná teoretická aj praktická výučba klinickej biochémie študentov 2., 4. a 5. ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo a študentov 3. ročníka v študijnom programe zubné lekárstvo. Výučba vybraných tém je vykonávaná v rámci predmetov Lekárska biochémia a Vnútorné choroby, a tiež povinne voliteľného predmetu Klinická biochémia a laboratórna medicína, a to v jazyku slovenskom aj v jazyku anglickom.

Okrem toho ÚKB zabezpečuje aj postgraduálne vzdelávanie lekárov v špecializačnom programe Klinická biochémia. Akreditáciu získala Jesseniova lekárska fakulta v roku 2013 a dĺžka špecializačného štúdia je 5 rokov. Na ÚKB je realizované aj doktorandské štúdium v študijnom programe 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.

Výskumné projekty

Vedecko-výskumná práca tvorí neoddeliteľnú súčasť činností ÚKB. Ústav sa v súčasnosti podieľa na riešení viacerých výskumných úloh APVV, MZ SR, VEGA. V rámci vedecko-výskumnej činnosti je ústav zameraný predovšetkým na diagnosticko-prognostické molekulárne a biochemické markery neurologických ochorení (Sclerosis Multiplex, Alzheimerova choroba) v spolupráci s Neurologickou klinikou a podľa potreby vykonáva vyšetrenia a analýzy pre jednotlivé kliniky a ústavy UNM a JLF UK. Významná spolupráca prebieha s Ústavom lekárskej biochémie. Okrem toho je v súčasnosti ÚKB zapojený do vedecko-výskumných projektov v spolupráci s I. internou klinikou, Gastroenterologickou internou klinikou, Klinikou detskej chirurgie, Klinikou hematológie a transfuziológie a mnohými ďalšími.

 

 

Odborná klinicko-biochemická ambulancia

Lekár: MUDr. Jela Schudichová, MPH
Sestra:Renáta Šúpolíková

Telefón:: 043/4203 749
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordináčné hodiny
Pondelok 7:30 - 11:00
Utorok 07:30 - 11:00
Streda 7:30 - 11:00
Štvrtok 7:30 - 11:00
Piatok 7:30 - 11:00
Sobota neordinuje
Piatok neordinuje


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.