Ústav patologickej anatómie

Profil pracoviska

           Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine (ÚPA) je zmiešaným pracoviskom JLF UK a UNM, ktorý  v rámci poskytovania LPS zabezpečuje rutínne i špecializované vyšetrenia v rámci histopatologickej, cytologickej, imunofluorescenčnej a molekulárne-biologickej diagnostiky nielen pre klinické pracoviská v UNM,  ale je aj významným pracoviskom poskytujúcim diagnostické a konzultačné služby v rámci Konzultačného centra bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby s celoštátnou pôsobnosťou pre ostatné pracoviská patológie v SR. Okrem toho poskytuje konzultačné služby v rámci tzv. „druhého čítania“ aj pre centrálne onkologické pracoviská, vrátane NOÚ v Bratislave a VOÚ v Košiciach aj v iných oblastiach onkopatologickej diagnostiky (napr. nádorov kože, tráviaceho traktu, mäkkých tkanív a štítnej žľazy) a významnou mierou sa podieľa, a sčasti aj koordinuje, viacero celoštátnych diagnostických programov, ako napr. program detekcie stavu HER2 v karcinóme prsníka a žalúdka, centralizovaný program bioptickej diagnostiky zriedkavých nádorov GIT-u ( typu GIST-ov a NET-ov), karcinómu z obličkových buniek, malígnych lymfómov, leukémií, a myeloproliferatívnych ochorení.  Každoročne je v ÚPA vyšetrených okolo 15 000 pacientov, z ktorých cca 80% sú pacienti vyšetrení pre klinické pracoviská UNM a zvyšných 20% predstavujú pacienti vyšetrení kozultačne pre iné klinické pracoviská v SR.

Diagnostika

Bioptické vyšetrenia – vyšetreńia vzoriek tkanív pacientov odobraných počas diagnostických alebo terapeutických postupov za účelom stanovenia histopatologickej diagnózy, ako aj prediktívnych a prognostických faktorov sú dnes nevyhnutným predpokladom zahájenia a úspešnosti liečby najmä onkologických pacientov. Predstavujú takmer 90% všetkých vyšetrení v ÚPA.

 

Cytologické vyšetrenia – vyšetrenia buniek získaných neinvazívnymi (tzv. exfoliatívna cytológia) alebo minimálne invazívnymi (tenkoihlová aspirácia) za účelom stanovenia diagnózy najmä onkologických pacientov. Ich podiel je cca 6 % všetkých vyšetrení v ÚPA.

 

Imunofluorescenčné vyšetrenia –  vyšetrenie autoprotilátok a kožných biopsií

 

Molekulárne-genetické vyšetrenia – dôkaz vybraných špecifických genetických zmien najmä u hematonkologických pacientov.

(Popis najčastejších diagnostických postupov. Rozsah: 300 až 500 znakov   na diagnostický postup)

▪ Pedagogická činnosť (Špecifikácia pedagogickej činnosti týkajúcej sa všetkých typov výučby realizovanej na pracovisku. Celkový rozsah: 300 až 1500 znakov)

▪ Výskumné projekty (Špecifikácia aktuálnych vedecko-výskumných projektov, závery a využitie ukončených vedecko-výskumných projektov. Celkový rozsah: 300 až 1500 znakov)

▪ Osobnosti (Členovia manažmentu pracoviska, ich profesijný profil a fotografia)

 

 1. Ambulancie

▪ Zoznam ambulancií (Abecedný zoznam ambulancií vybraného pracoviska. Pri každej ambulancii uviesť: meno lekára a sestry, telefonický kontakt, elektronický kontakt, stručný popis činnosti ambulancie v rozsahu cca 400 znakov, počet ošetrených pacientov za kalendárny rok)

▪ Spoplatnené služby (Prehľadný zoznam spoplatnených výkonov a ich cenník)

 

 1. Hospitalizácia

▪ Pripravte sa na hospitalizáciu (Pokyny pacientom, ako sa pripraviť na hospitalizáciu v rozsahu do 2500 znakov)

▪ Špecializované vyšetrenia (Stručný popis špecializovaných vyšetrení a pokyny pacientom, ako sa na ne pripraviť. Rozsah: do 1500 znakov na vyšetrenie)

▪ Predoperačné vyšetrenia (Stručný popis predoperačných vyšetrení a pokyny, ako sa na ne pripraviť. Rozsah: do 1500 znakov na vyšetrenie + Kontakty na špecializované ambulancie, kde vyšetrenia realizujú)

▪ Pripravte sa na operáciu (Pokyny pacientom, ako sa pripraviť na operáciu v rozsahu                do 1500 znakov)

▪ Návštevné hodiny (Rozpis návštevných hodín)

 

 1. Nadštandardné služby

▪ Čo ponúkame (Popis nadštandardných služieb na vybranom pracovisku v rozsahu                do 2000 znakov)

▪ Smernica o výbere operatéra (Znenie internej smernice – nespracováva pracovisko pripraví OPaK)

▪ Cenník služieb (Cenník nadštandardných služieb na vybranom pracovisku v tabuľke)

▪ Fotogaléria (Fotografie interiérov. Nespracováva pracovisko, pripraví OMaV. Materiály sa budú fotiť v prvom štvrťroku 2016 )

 

 1. Videovizitka

▪ Propagačné video (Krátka videovizitka pracoviska v trvaní 3-4 minúty. Nespracováva pracovisko, pripraví OMaV. Materiály sa budú natáčať na jar 2016)

 

 1. Podporte nás

▪ Občianske združenie (Názov združenia pôsobiaceho pri danom pracovisku a definícia jeho cieľov v rozsahu do 600 znakov)

▪ Využitie vašich darov (Prehľadný rozpis použitia darovaných finančných prostriedkov)

▪ Kontaktné údaje (Kontaktné a fakturačné údaje občianskeho združenia pôsobiaceho pri vybranom pracovisku)

▪ Vyhlásenie k 2% z dane (Formulár v PDF formáte – nespracováva pracovisko, pripraví OMaV)

 

 1. Fotogaléria

(Nespracováva pracovisko, pripraví OMaV. Ak pracovisko má fotografie z operačných zákrokov, ktoré by chcelo použiť, nech túto skutočnosť uvedie do poznámky.)

Pedagogická činnosť

Štúdium a ďalšie vzdelávanie v odbore Patologická anatómia 

Pregraduálna pedagogická činnosť:   

Ústav je výučbovou bázou JLF UK v Martine predmetu Patologická anatómia I. a II. v študijnom programe „Všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku, integrovaného predmetu Patologická anatómia a patologická fyziológia v študijných programoch Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy, Rádiologická asistencia, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia  v dennej aj externej forme štúdia,  ako aj integrovaného predmetu Patologická anatómia a patologická fyziológia oromaxilofaciálneho systému v študijnom programe Zubná technika v dennej aj externej forme štúdia.

Doktorandské štúdium:

Na základe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a kvalifikačnej štruktúry Ústavu patologickej anatómie získala JLF UK v Martine spôsobilosť uskutočňovať doktorandské štúdium (vysokoškolské štúdium 3. stupňa) v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

Postgraduálna pedagogická činnosťv špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore Patologická anatómia č. A 052 pre kategóriu lekár – všeobecné lekárstvo:

Po schválení v Akreditačnej komisii Ministerstva zdravotníctva SR a rozhodnutím ministra zdravotníctva SR získala JLF UK a jej Ústav patologickej anatómie v Martine k 1.9.2007 právo vykonávať pedagogickú činnosť v uvedenom špecializačnom študijnom odbore a prijímať na toto štúdium lekárov – uchádzačov o atestačné skúšky v odbore patologická anatómia.

Habilitačné a vymenúvacie pokračovanie:

Na základe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a kvalifikačnej štruktúry Ústavu patologickej anatómie získala JLF UK v Martine právo uskutočňovať habilitačné konanie docentov a konanie za vymenovanie profesorov v odbore patologická anatómia.

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. je hlavným odborníkom MZ SR v odbore patologická anatómia, zástupca prednostu MUDr. Peter Szépe, CSc. je krajským odborníkom v odbore patologická anatómia pre Žilinský kraj.

Výskumné projekty

Vedecko-výskumná činnosť ústavu

Vedecko-výskumná činnosť ÚPA  je zameraná na onkologickú patológiu s verifikáciou významných diagnostických, prognostických a prediktívnych faktorov nádorových ochorení.

Hlavné oblasti výskumu :

 • Patológia nádorov krvotvorby a lymfatického tkaniva, t.j. diagnostika a štúdium biologických vlastností malígnych lymfómov a leukémií,   myeloproliferatívneho a myelodysplastického syndrómu
 • Patológia karcinómu mliečnej žľazy, neuroendokrinných nádorov a gastrointestinálnych stromálnych nádorov  – určovanie významných diagnostických, prognostických a prediktívnych faktorov ochorenia
 • Patológia nádorových a nenádorových ochorení štítnej žľazy, uropoetického traktu a obličiek.
 • Diagnostika, biológia a liečba vybraných kožných ochorení.

Unikátne metódy používané vo vedecko-výskumnej práci:

 • in situ, hybridizačné technológie pre diagnostiku a určovanie prognostických a prediktívnych faktorov vybraných nádorových ochorení (CISH a FISH na tkanivových rezoch),
 • molekulárno-biologické PCR analýzy vybraných genetických zmien vybraných nádorových ochorení (malígnych lymfómov, leukémií, gastrointestinálnych stromálnych tumorov, mastocytóz, myeloproliferatívnych ochorení a pod.) vrátane mutačných analýz,
 • komplexná analýza morfologických, fenotypových a genotypových parametrov v predikcii statusu HER2 v invazívnom karcinóme mliečnej žľazy,
 • komplexná analýza morfologických, fenotypových a genotypových parametrov malígnych lymfómov a leukémií vo vzťahu k diagnostike, prognóze a predikcii priebehu ochorenia,
 • komplexná analýza parametrov ďalších vybraných skupín nádorových ochorení (neuroendokrinných nádorov, GIST-ov a pod.) ako súčasť určovania prediktívnych parametrov ochorenia,
 • "salt split skin test" imunofluorescenčná analýza kožných bioptických vzoriek.

 

Osobnosti

Osoba zodpovedná za chod ústavu:
Prednosta: Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., tel:+421 43 4133002
Zástupca prednostu:  prim. MUDr. Peter Szépe, CSc., tel:+421 43 4203477
Vedúca laborantka: Mgr. Renáta Balková, tel:+421 43 4203884

Kontakty:

Sekretariát: tel. +421 43 4133002
Dokumentácia: +421 43 4203792
Nahlasovanie pooperačných biopsií: +42143 4203479

 

Oznamy

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

7:30 - 8:30
13:00 - 15:00

7:30 - 8:30
13:00 - 15:00

7:30 - 8:30
13:00 - 15:00

7:30 - 8:30
13:00 - 15:00

7:30 - 8:30
13:00 - 15:00

neordinuje

neordinuje

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.