Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz

Profil pracoviska

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz (ÚSLaME) v súčinnosti so Súdnolekárskym pracoviskom Úradu pre pohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje kompletný súdnolekársky servis pre príslušný geografický spádový región. Lekársky personál ÚSLaME vykonáva zdravotné a súdne pitvy v zmysle platnej zdravotnej aj trestnoprávnej legislatívy. Prostredníctvom pitiev a  ďalších laboratórnych vyšetrení (súdnolekárska toxikológia, histopatológia, sérológia a ďalšie) dochádza k verifikácii a objektivizácii príčin smrti u osôb zomrelých náhle, neočakávane, z dôvodu vonkajšieho násilia (napr.  úmrtia pri dopravných nehodách alebo iných úrazoch, otravách, samovraždách), u osôb zomrelých vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody, taktiež u osôb zomrelých v zdravotníckom zariadení na základe osobitných dôvodov. Ústav zabezpečuje stálu konzultačnú činnosť a nepretržitú (24-hodinovú) dosiahnuteľnosť súdnych lekárov k výjazdom Policajného zboru SR na miesto činu či nálezu mŕtveho tela, vrátane prehliadok živých pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Lekársky personál pracoviska tiež zaisťuje konzultačnú a konziliárnu činnosť pre klinické lekárske odbory (predovšetkým chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, traumatológia, anesteziológia a intenzívna medicína, lekári rýchlej záchrannej služby a urgentnej medicíny).

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz je akreditovaným pracoviskom MZ SR pre postgraduálne štúdium a atestácie v medicínskom odbore súdne lekárstvo.

Pracovníci Ústavu sú stálymi súdnymi znalcami Ministerstva spravodlivosti SR v odbore zdravotníctvo (490000) v nasledovných odvetviach: súdne lekárstvo, toxikológia, alkohológia,  sérohematológia, patológia a hyperbarická/potápačská medicína. Formou znaleckých posudkov poskytuje pracovisko pre orgány činné v trestnom konaní objektívne dôkazy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou  procesov odhaľovania, vyšetrovania a dokazovania trestnej činnosti.

Pedagogická činnosť

Ústav zabezpečuje komplexnú pregraduálnu výuku predmetu Súdne lekárstvo a medicínske právo pre študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku, ako aj pre študentov nelekárskych odborov. Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM je súčasne akreditovaným pracoviskom pre postgraduálne doktorandské štúdium v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

Výskumné projekty

Vedecká profilácia pracoviska sa zameriava na oblasť skúmania a forenznej analýzy nehôd pri potápaní a pobyte človeka v hyperbarickom prostredí. Vedúci ústavu (Prof. MUDr. František Novomeský, PhD.) je jediným stálym súdnym znalcom v odbore hyperbarická a potápačská medicína v Slovenskej a Českej republike, ako aj zástupcom SR v Európskej komisii pre potápačské technológie pri EU (EDTC, European Diving Technology Commitee). V tomto hlavnom zameraní ústavu boli publikované a prednášané viaceré práce s medzinárodným ohlasom, prof. MUDr. F. Novomeský, PhD. je autorom unikátnej monografie „Potápačská medicína“. Metodika postupu pitvy pri smrteľnej nehode potápača, vypracovaná na ÚSLaME je akceptovaná v EU ako štandardný postup. Prof. MUDr. F. Novomeský, PhD. je dlhoročným lektorom špeciálnych potápačských jednotiek silových zložiek SR aj ČR.  Pracovisko má v hlavnom vedeckom zameraní viaceré kontakty s vedeckými aj profesionálnymi potápačskými a hyperbarickými inštitúciami v Európe a vo svete.

Ďalšou časťou vedeckej profilácie pracoviska je problematika forenznej antropológie so zameraním na skúmanie a forenzné posudzovanie exhumovaných ľudských ostatkov v prípadoch násilných aj nenásilných úmrtí, resp. z aspektu postmortálnej identifikácie osôb.

Samostatnou problematikou výskumu na pracovisku je priebežné sledovanie dokonaných samovrážd v spádovom území pracoviska, analýza trendov samovražednosti a spôsobov samovražedného konania (doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.). Ďalšou významnou vedeckou profiláciou ústavu je skúmanie vplyvu a následku požitia alkoholu na ľudský organizmus  (doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.).

Kontakty

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz

Adresa: Kollárova 10, 036 59 MARTIN

Telefón/fax: 043/4132770

 

Zamestnanci pracoviska:

Prednosta: doc. MUDr. Ľubomír STRAKA, PhD. (lubomir.straka@unm.sk)

Zástupca prednostu pre prevádzkovú činnosť: prof. MUDr. František NOVOMESKÝ, PhD. (frantisek.novomesky@uniba.sk)

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť: doc. MUDr. Jozef KRAJČOVIČ, PhD. (jozef.krajcovic@uniba.sk)

lekár: MUDr. Martin JANÍK, PhD. (martin.janik@uniba.sk)

Sekretariát: Dagmar BATKOVÁ (dagmar.batkova@uniba.sk)

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.