"Buďte pripravení, nie prekvapení" - workshop pre študentov ošetrovateľstva

  • 14.06.2023

V dňoch 6.6.2023 a 9.6.2023  sa uskutočnil 2. ročník z cyklu workshopov pripravovaných sestrami mentormi UNM pre študentov 1. a 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo na JLF UK pod heslom "Buďte pripravení, nie prekvapení."

V úvode koordinátor mentorov UNM Mgr. Lukáš Blahút otvoril workshop a oboznámil všetkých s organizačnými pokynmi. Študenti prvého ročníka si mali možnosť vypočuť zaujímavé prednášky o témach, s ktorými sa stretnú na dennej báze pri realizovaní súvislej letnej praxe pod vedením sestier mentorov. Pre študentov druhého ročníka boli pripravené 2 témy vysoko špecifické, s ktorými sa môžu stretnúť v priebehu súvislej letnej praxe. V tomto ročníku sme vytvorili väčšie časové intervaly pre jednotlivé bloky workshopov, zapojili sme až 9 kliník z Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) do tém, zefektívnili sme celkovú organizáciu projektu, zhodnotili sme možnosť vytvorenia tém workshopov aj pre študentov 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo.

Dňa 6.6.2023 v priestoroch veľkej a malej posluchárne UNM si študenti 1. ročníka pri jednotlivých blokoch workshopov trénovali situácie z reálnej klinickej ošetrovateľskej praxe ako manipulácia s injektomatom a infúsomatom, ošetrovateľská starostlivosť o centrálny venózny katéter a periférnu venóznu linku, v treťom bloku si prešli témou starostlivosti o dutinu ústnu a odsávanie z dýchacích ciest u pacienta pri vedomí s tracheostómiou.

V piatok 9.6.2023 v priestoroch Ústavu ošetrovateľstva JLF UK si študenti 2. ročníka aktívne vyskúšali svoje komunikačné zručnosti a využitie deeskalačných techník v komunikácii s agresívnym pacientom, následne sa zamerali na nácvik fixácie pacienta na posteli. Zaujímavou témou pre študentov bola aj ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so špecifickými invazívnymi vstupmi PICC a PORT, s ktorými sa mnohí stretli po prvýkrát.

Sestry-mentorky veľmi pútavo, inšpiratívne a interaktívne demonštrovali špecifické postupy ošetrovateľskej starostlivosti pri jednotlivých témach a aktívne viedli študentov k ich nácviku či opakovanému tréningu. Workshop sa niesol v príjemnej atmosfére a pod taktovkou skúsených sestier mentorov UNM mali jednotlivé pripravené stanoviská veľký úspech.

Súčasťou workshopu bolo aj malé občerstvenie pre mentorov. V priebehu workshopu nás navštívila Televízia Turiec a mediálne zastúpenie mala aj JLF UK kedy sme spoločne s Mgr. Martinou Lepiešovou, PhD. odprezentovali cieľ a myšlienku konceptu workshopov, ktoré budú pravidelne pripravované zo strany mentorov UNM. Na záver všetci zúčastnení poskytli prostredníctvom anketových lístkov spätnú väzbu, ktorá bola vyhodnotená po ukončení workshopu.

Organizátori, sestry-mentorky ako aj študenti pozitívne hodnotili celý koncept a špecifickosť tém; študenti vyzdvihli najmä profesionalitu a zanietenosť sestier, možnosť praktického tréningu intervencií a zároveň menovali ďalšie témy, o ktorých absolvovanie by bol z ich strany záujem; z negatív uvádzali najčastejšie povinnú účasť z ich strany a pripomienkovali tiež časový manažment pre realizáciu výkonu, kedy žiadali ešte viac času pre tréning zručností na jednotlivých stanoviskách.

Aj touto cestou by som rád ešte raz poďakoval všetkým spoluorganizátorom zo strany UNM a Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, sestrám-mentorkám z jednotlivých stanovísk ako aj zúčastneným študentom za vytvorenie príjemnej, tvorivej atmosféry a úspešný priebeh workshopov.

Mgr. Lukáš Blahút, RN MSN, koordinátor mentorov UNM

+ koordinačný tím mentorov UNM: Mgr. Renáta Holková, Mgr. Jana Rónová, Bc. Michal Oravec, dipl.s., Mgr. Božena Poljaková, Mgr. Alena Valancová, PhD.

Mgr. Martina Lepiešová, PhD., koordinátorka mentorstva na ÚOSE JLF UK, garant programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na JLF UK

15.06.2023