Slobodný prístup k informáciám

Poskytovanie informácií o činnosti Univerzitnej nemocnice v Martine sa realizuje podľa litery Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Nemocnica poskytuje iba taký rozsah informácií, ktoré má reálne k dispozícii.  Žiadosť o sprístupnenie informácií, ktoré sa nevzťahujú k pôsobnosti UNM, sa do piatich dní odo dňa doručenia postúpi príslušnej povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, ak je UNM táto osoba známa. V opačnom prípade sa žiadosť odmietne rozhodnutím.

Formy podávania žiadostí o sprístupnenie informácií

 1. Poštou na adresu: Univerzitná nemocnica Martin, OMaV, Kollárova 2, 036 59  Martin
 2. Elektronickou poštou na e-mail: info@unm.sk, kapustova@unm.sk, sekr@unm.sk,
 3. Osobným podaním v priestoroch UNM na Oddelení pre styk s masmédiami a verejnosťou
 4. Prostredníctvom faxu na čísle 043/4237 604
 5. Telefonicky na Oddelení pre styk s masmédiami a verejnosťou  na t.č. 043/4203 629 alebo 043/4203 315

Na žiadosti musí byť uvedené:

 • meno a priezvisko žiadateľa
 • názov alebo obchodné meno spoločnosti, ak ide o právnickú osobu
 • adresa alebo sídlo žiadateľa
 • presné vymedzenie rozsahu informácií, ktorých sa žiadosť týka
 • spôsob sprístupnenia informácií navrhovaný žiadateľom

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, UNM ju odmietne rozhodnutím.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Nemocnica vybavuje žiadosť bezodkladne, najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods. 2 a 3 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám). Dátumom podania žiadosti je deň doručenia žiadosti do UNM.

Lehota sprístupnenia informácií môže byť zo strany nemocnice predĺžená o osem pracovných dní, ak má na to závažné dôvody, a to:

 1. Vyhľadávanie a zber informácií je na inom mieste, ako je sídlo UNM
 2. Žiadosť si vyžaduje vyhľadávanie a zber väčšieho množstva oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti
 3. Nemocnica má preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií, a je predpoklad, že ich možno  odstrániť v rámci predĺženej lehoty

O predĺžení lehoty sprístupnenia informácií nemocnica žiadateľa bezodkladne upovedomí, a to najneskôr pred uplynutím povinnej lehoty. V oznámení uvedie UNM dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Odmietnutie sprístupnenia informácií

Ak nemocnica žiadosť o sprístupnenie informácií odmietne, alebo ak žiadosti vyhovie len čiastočne, vydá o tom rozhodnutie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

UNM má právo odmietnuť sprístupnenie informácie, ktorou disponuje, na základe obmedzení ustanovených podľa § 8-§11 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Proti rozhodnutiu UNM o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie môže podať žiadateľ odvolanie podľa § 19 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií

Nemocnica si vyhradzuje právo účtovať za sprístupnenie informácií úhradu v zmysle § 21 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Výška úhrady nákladov na sprístupnenie informácií je stanovená nasledovne:

 Čiernobiela kópia 1 strany formát A40.02,- € 
 Čiernobiela obojstranná kópia formát A40.03,- €
 Čiernobiela kópia 1 strany formát A30.04,- €
 Čiernobiela obojstarnná kópia fotmát A3 0.06,- €
 CD ROM 1 ks1.66,- €
 Disketa 3,5" 1 ks0.65,- €
 Obálka formát A60.02,- €
 Obálka formát A50.03,- €
 Obálka formát A40.07,- €

Náklady spojené s odoslaním vyžiadaných informácií sa účtujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb                                                                                                         

 Doporučená listová zásielka 1. Trieda / 50g1.30,- €
 Doporučená listová zásielka 1. Tireda / 100g1.45,- €
 Balík 1. Trieda / 2000g3.50,- €

Podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií môže žiadateľ vykonať platbu poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom na účet v banke, alebo v hotovosti v pokladni UNM.

Informácie zasielané e-mailom a faxom sú poskytované bezplatne.

Náklady na sprístupnenie informácií ťažko zrakovo alebo sluchovo postihnutej osobe znáša UNM, ak žiadateľ predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.