Parkovací systém

Parkovacie plochy pre vozidlá sú rozdelené do dvoch parkovacích zón.

 1. ZÓNA 1 – tvoria ju všetky označené parkovacie miesta, na ktoré je zabezpečený prístup cez vjazdový terminál a závoru Z1  na novej komunikácii (napr. „vyštrkovaný“ priestor pri lekárni, priestor pri terajšej vstupnej bráne spevnený betónovými panelmi, asfaltová plocha od novej komunikácie, ktorá je ohraničená budovami 32, 32a, 30, 31, 56 a 34)
 2. ZÓNA 2 – tvoria ju všetky označené parkovacie miesta, na ktoré je zabezpečený prístup cez ZÓNU 1 a prejazdový terminál a závoru Z3 (pri starom bufete), alebo pre osoby a vozidlá určené touto smernicou cez vjazdový terminál a závoru Z2 na Štefanovičovej ulici, teda tzv. „vnútroareálové“ parkovacie miesta.

Oprávnenie na vstup cez jednotlivé vjazdovo výjazdové terminály a závory

 1. Terminál Z1 na novej vstupnej komunikácii.
  1. Oprávnenie používať tento vjazdovo – výjazdový terminál majú klienti UNM (pacienti, návštevy, obchodní zástupcovia, pohrebné služby a pod.) a zamestnanci UNM, ktorí majú udelenú výnimku na parkovanie vo vnútri areálu, ale parkujú v ZÓNE 1 (napr. zamestnanci ÚSL a pod.).
  2. Vjazd a výjazd cez tento terminál je zabezpečený použitím parkovacieho lístka (výjazd po zaplatení parkovného v pokladni, alebo po bonifikácii obsluhou), alebo použitím zamestnaneckej karty, alebo čipu pre oprávnených zamestnancov UNM - viď predchádzajúce ustanovenie
  3.  

  4.  
 2. Terminál Z2 na Štefanovičovej ulici (dnešná automobilová vrátnica).
  1. Oprávnenie používať tento vjazdovo – výjazdový terminál majú:
   • Vozidlá ZZS
   • Vozidlá DZS
   • Vozidlá prepravujúce osoby v ohrození života
   • Vozidlá zabezpečujúce zásah smerujúci k ochrane majetku (HaZZ SR, Polícia SR a pod.)
   • Vozidlá zamestnancov, ktorí majú udelenú výnimku na parkovanie vo vnútri areálu UNM
   • Vozidlá zásobovania pre UNM, bufety, prípadne iných nájomcov UNM
   • Vozidlá poštových a kuriérskych služieb
   • Služobné vozidlá UNM
   • Vozidlá JLF UK s oprávnením
   • Ťažké stavebné stroje a vozidlá používané pri stavbách a rekonštrukciách v UNM
  2. Vjazd a výjazd cez tento terminál je zabezpečený:
   • použitím diaľkového ovládania (používajú vozidlá ZZS)
   • použitím zamestnaneckej karty, alebo čipu (platí pre vozidlá DZS, zamestnancov UNM s udelenou výnimkouslužobné vozidlá UNM)
   • použitím parkovacieho lístka z tohto vjazdového terminálu (platí predovšetkým pre zásobovanie, vozidlá zabezpečujúce zásah na ochranu života, alebo majetku, vozidlá JLF UK s oprávnením a pod.)
    Pre bezplatný výjazd je potrebné nechať si parkovací lístok bonifikovať na automobilovej vrátnici.
    Za neoprávnené použitie tohto terminálu  je stanovené zvýšené parkovné vo výške 50,- € s DPH, ktoré je automaticky účtované platobným terminálom (automatom).
  3. Parkovací systém je nastavený tak, že na jednu zamestnaneckú kartu, alebo čip je v danom čase možné na vyhradených parkovacích miestach parkovanie len jedného vozidla. Systém neumožní vjazd druhým vozidlom na tú istú kartu, alebo čip, kým prvé vozidlo neopustí areál UNM.
  4. Všetky oprávnené osoby a vozidlá majú vjazd a výjazd cez tento vjazdovo - výjazdový terminál bezplatný, okrem zamestnancov UNM, alebo nájomcov UNM, ktorí parkujú vo vnútri areálu na základe udelenej výnimky. Títo zamestnanci a nájomcovia platia ročné predplatné v zmysle nižšie uvedeného cenníka, ale samotný výjazd cez výjazdový terminál a závoru je už samozrejme bezplatný.
 3. Terminál Z3 (pri starom bufete).
  1. Oprávnenie používať tento prejazdový terminál majú:
   • klienti UNM (pacienti, návštevy, obchodní zástupcovia, pohrebné služby a pod.)
   • zamestnanci UNM, ktorí majú udelenú výnimku na parkovanie vo vnútri areálu, ale parkujú v ZÓNE 1 (napr. zamestnanci ÚSL a pod.)
   • zásobovacie vozidlá UNM
   • hospodárske vozidlá UNM
  2. Prejazd cez tento terminál (v obidvoch smeroch) je zabezpečený použitím parkovacieho lístka, alebo použitím zamestnaneckej karty, alebo čipu pre oprávnených zamestnancov UNM podľa predchádzajúceho ustanovenia.
  3. Prejazdový terminál slúži na evidenciu vozidiel klientov v ZÓNE 2 so zvýšeným parkovacím poplatkom.
 4. Terminál Z4 na zberné parkovisko zamestnancov
  1. Oprávnenie používať tento vjazdovo – výjazdový terminál majú len zamestnanci UNM v hlavnom pracovnom pomere, alebo nájomcovia nehnuteľností v areáli UNM na základe pridelenej výnimky (napr. Iscare, a.s., Martin)
  2. Vjazd a výjazd cez tento terminál a závoru je zabezpečený použitím zamestnaneckej karty, alebo čipu zamestnanca UNM.
  3. Zamestnanec musí mať čip kompatibilný s parkovacím systémom, alebo zamestnaneckú kartu, ktoré musia byť aktivované a zaevidované v parkovacom systéme s uvedením čísla karty, mena, priezviska a EČV.
  4. Zamestnanci, ktorí majú udelenú výnimku na parkovanie vo vnútri areálu nemajú povolené parkovať na zbernom parkovisku z dôvodu nedostatku parkovacích miest.
  5. Parkovanie na zbernom parkovisku pre zamestnancov je bezplatné.
  6. Parkovací systém je nastavený tak, že na jednu zamestnaneckú kartu, alebo čip je v danom čase možné parkovanie len jedného vozidla. Systém neumožní vjazd druhým vozidlom na tú istú kartu, alebo čip, kým prvé vozidlo neopustí zberné parkovisko. 

   UPOZORNENIE: Požičiavať zamestnaneckú kartu je prísne zakázané! V prípade, ak zamestnanec požičia svoju zamestnaneckú kartu inej osobe, ktorá ju použije na vstup vozidlom na parkovacie plochy v UNM bude karta z parkovacieho systému vyradená a na danú kartu sa nebude dať parkovať na žiadnych parkovacích plochách v UNM.

  7. Parkovanie na zbernom zamestnaneckom parkovisku je možné len počas plnenia pracovných úloh konkrétneho zamestnanca a nie v jeho osobnom voľne, alebo počas dovolenky.

Cenník parkovania

 1. Zamestnanci UNM
  1. Zberné parkovisko pre zamestnancov bezplatne
   Dlhodobé parkovanie na zbernom parkovisku je zakázané!
   Pri porušení zákazu a neprerušenom parkovaní dlhšom ako 3 dni 15,- € s DPH/deň
  2. Vyhradené parkovacie miesto vo vnútri areálu (udelené výnimky): 67,- € s DPH/rok
   ŤZP, ŤZP-S 50 % zľava z ročného poplatku
   Dlhodobé parkovanie na vyhradených parkovacích miestach v cene ročného poplatku
 2. Klienti UNM
  1. ZÓNA 1
   Pri výjazde do 20 min bezplatne
   Inak 0,40 € s DPH/hod (systém účtuje každú začatú hodinu)
  2. ZÓNA 2
   Pri výjazde do 20 min bezplatne
   Inak 1,20 € s DPH/ hod (systém účtuje každú začatú pol hodinu v cene 0,60 € s DPH)

   UPOZORNENIE:
   V prípade ak klient parkuje, alebo sa zdrží dlhšie ako 20 minút, tak sa mu do parkovacieho času započíta aj prvých 20 minút, ktoré sú inak bezplatné.

Dlhodobé parkovanie (len pre hospitalizovaných pacientov)

 1. ZÓNA 1
  Denné parkovné 4,00 € s DPH/24 hod (systém účtuje každých začatých 24 hod.)
 2. ZÓNA 2
  Štandardné parkovné 1,20 s DPH/hod
  Denné parkovné 28,80 € s DPH/deň

  Vozidlá ZZS, DZS, vozidlá zabezpečujúce zásah smerujúci k ochrane majetku (HaZZ SR, Polícia SR a pod.), vozidlá zásobovania UNM, bufetov a iných nájomcov, vozidlá poštových a kuriérskych služieb, služobné vozidlá UNM, vozidlá JLF UK s oprávnením bezplatne

  UPOZORNENIE:
  V prípade ak klient parkuje, alebo sa zdrží dlhšie ako 20 minút, tak sa mu do parkovacieho času započíta aj prvých 20 minút, ktoré sú inak bezplatné.

Bonifikačný systém

 1. Bonifikačný systém parkovacieho systému umožňuje poskytovať zľavy vo výške 50% a 100% zo štandardného parkovného.
 2. Bonifikácia sa vykonáva v objekte číslo 28 - automobilová vrátnica, je to objekt bývalej „šijárne“ na Štefanovičovej ulici. Stála služba v uvedenom objekte je zabezpečená v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30. V ostatných prípadoch treba kontaktovať pracovníka VO na klapke 304  alebo mobil: 0905 538 721
 3. ŤZP osoby, ŤZP-S 50 % zľava z ceny parkovného
 4. Všetky vozidlá s priznanou individuálnou zľavou (50, alebo 100 %) na základe rozhodnutia vedenia UNM

Mimoriadne zvýšené parkovné a poplatok za stratu parkovacieho lístka

V prípade porušovania dopravných predpisov v UNM, alebo parkovania vozidiel na trávnikoch v UNM môže UNM účtovať mimoriadne zvýšené parkovné 5,- € s DPH

Za neoprávnený vstup cez vjazdovo-výjazdový terminál Z2 na Štefanovičovej ulici parkovací systém automaticky účtuje zvýšené parkovné (splatné v platobnom automate) v sume 50,- € s DPH

Poplatok za stratu parkovacieho lístka 50,- € s DPH

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.