Workshop "Buďte pripravení, nie prekvapení"

  • 07.06.2024

V priestoroch posluchárni Univerzitnej nemocnice Martin sa konal 3. ročník workshopov „Buďte pripravení, nie prekvapení.“ Pre študentov 1. ročníka ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty ho pripravili sestry mentori UNM. Podujatie vzniklo vďaka úzkej spolupráci nemocnice a fakulty.

Tohtoročnými témami boli:

  • Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s intravenóznymi vstupmi (starostlivosť o centrálny venózny katéter, meranie centrálneho venózneho tlaku)
  • Úlohy sestry pri kardiopulmonálnej resuscitácii na pracoviskách intenzívnej starostlivosti UNM (úloha sestry na intenzívnych pracoviskách pri kardiopulmonálnej resuscitácii do príchodu KAIM tímu, úloha sestry z KAIM tímu)
  • Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu a dýchacie cesty (DC) u pacienta pri bezvedomí vrátane odsávania z DC, starostlivosť o DC u pacienta so zavedenou tracheostomickou kanylou (špeciálna hygienická starostlivosť a ústnu dutinu, metodika toalety dýchacích ciest odsávaním, preväz a ošetrovanie tracheostomickej kanyly.