Parkovací systém

Pre vjazd do UNM slúži závora Z1. Parkovanie je možné na vyhradených parkovacích plochách pre klientov v zóne 1, kde sú umiestnené zberné parkoviská. 

Do vnútorného areálu nemocnice (zóna 2) platí zákaz vjazdu motorovým vozidlám okrem napr. urgentných prípadov prevozu pacientov v ohrození zdravia. Oprávnený klient / pacient sa do zóny 2 dostane prostredníctvom závory Z3 po vložení parkovacieho lístka, ktorý mu bol vydaný v termináli Z1. Týmto vstupom môžu ísť vozidlá, ktoré prevážajú urgentné prípady, t.j. príjem na oddelenie urgentného príjmu, prevoz ženy na pôrod, úrazy, prevoz bezvládnej osoby alebo podobných stavov a pod, vozidlá TAXI služieb prevážajúcich klientov UNM, vozidlá s príslušným povolením a pohrebné služby. Z tejto zóny je potrebné následne vyjsť do 30 minút.

Parkovacia ZÓNA 1

4 hodiny bezplatne, následne 1,00 €/30 min.*

Maximálne parkovné 16,00 €/deň.*

Vnútorný areál ZÓNA 2

30 min. bezplatne, následne 2,00 €/30 min.*

Maximálne parkovné 16,00 €/deň.*

* Po predložení preukazu ŤZP alebo potvrdenia o hospitalizácii na detskom Fyziatricko – rehabilitačnom oddelení bude cena znížená o 50%. Po predložení preukazu ŤZP-S bude cena znížená o 75%. Zníženie ceny je potrebné uplatniť pred platbou v automatickej pokladni u pracovníka v automobilovej vrátnici 28a.

Strata parkovacieho lístka 20,00 € + poplatok za parkovanie.

Neoprávnený vjazd závorou Z2 20,00 €.

Upozorňujeme, že klienti môžu pre vstup do nemocnice využívať len závoru Z1. Za neoprávnený vstup do areálu UNM  prostredníctvom závory Z2 bude účtovaný poplatok 20,00 €.

Poplatky za parkovanie sa platia pred výjazdom z nemocnice pri automobilovej vrátnici 28a. Nachádzajú sa tu dva parkovacie automaty – terminály (PA) z toho v jednom je možné platiť aj bezhotovostne, bezkontaktnými debetnými alebo kreditnými kartami s akceptáciou mobilných platieb.

Parkovací lístok si počas využívania parkovacích služieb starostlivo uschovajte a dbajte, aby neprišiel do styku s teplom a slnkom. 

V prípade porušovania dopravných predpisov v UNM, alebo parkovania vozidiel na trávnatých plochách a chodníkoch v UNM, môžeme účtovať poplatok 10,00 €.

Prosíme dôsledne dodržiavajte dopravné značenie a  v prípade obsadenosti parkovacích plôch využite aj iné možnosti parkovania mimo nemocnice!