Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Martin

V marci 2021 podala Univerzitná nemocnica Martin Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Martin“ vo výške 3 545 859,85 €. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Projekt vychádza z aktuálnej pandemickej situácie a z akútnych požiadaviek UNM, ktorá reprofilizovala viaceré svoje pracoviská na starostlivosť o pacientov s COVID-19. Projekt je realizovaný prostredníctvom aktivity, ktorá je zameraná na riešenie mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením pandémie COVID-19, pričom v rámci projektu ide o vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 a o ochranu pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochranu verejného zdravia.  

Obstaraním a inštaláciou prístrojového vybavenia bude možné zlepšiť zdravotnú starostlivosť pacientov s COVID-19 bez závažných následkov. Projekt zároveň zvýši bezpečnosť personálu v súvislosti so zakúpením osobných ochranných prostriedkov, ako aj v súvislosti s bezpečnejšou možnosťou využitia zobrazovacej a endoskopickej techniky. Projekt preukázateľne prispeje k minimalizovaniu dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie COVID-19. Je zameraný na zlepšenie diagnostiky COVID-19 a jeho komplikácií ako aj na zlepšenie liečby a následnej starostlivosti o pacientov s týmto ochorením. Výsledkom projektu bude zabezpečenie dostatočného materiálno-technického vybavenia vrátane bezpečnosti zdravotníckeho personálu nemocnice, zvýšenie odolnosti a pružnosti zdravotníckeho systému ako aj podpory prevencie v rámci ochrany verejného zdravia ako reakcia na COVID-19.

Cieľmi je vybaviť Univerzitnú nemocnicu Martin prístrojovým vybavením na zlepšenie diagnostiky pľúcnych, neurologických a kardiologických komplikácií pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, vytvoriť dedikované endoskopické jednotky pre diagnostiku a liečbu dospelých a detských pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 ako aj pacientov bez tohto ochorenia.  Druhým cieľom je zabezpečiť ochranu a bezpečnosť pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorenímCOVID-19, ochrana verejného zdravia.

Základom realizácie je verejné obstarávanie, v rámci ktorého zabezpečíme nasledovné prístrojové vybavenie: magnetická rezonancia s možnosťou kardiodiagnostiky, endoskopické súpravy.

Magnetická rezonancia bude inštalovaná v priestoroch Rádiologickej kliniky, kde nahradí v súčasnosti už archaický prístroj MR. Stavebné úpravy budú realizované v spolupráci UNM a vybraným dodávateľom technológie. Univerzitná nemocnica v Martine má jedno z najstarších MR na Slovensku vôbec, jeho vek je 16 rokov a zobrazenie prostredníctvom tohto zariadenia je v porovnaní s modernými MR v podstate pre potreby manažmentu pacientov s COVID-19 nevyhovujúce. Práve s postupujúcimi trendami je preto prioritou UNM obstarať špičkovú MR technológiu, ktorá by mohla byť dedikovaná na pacientov s COVID-19, kde by umožnila kompletnú diagnostiku základného a pridružených ochorení a zároveň by pomohla poskytnúť relatívne presnú prognózu zotavenia sa z neurologických a kardiologických komplikácií. V rámci MR by tiež mohla byť využívaná umelá inteligencia, ktorá by bola účinná najmä pri skenovaní asymptomatických pacientov. Obstaraním a inštaláciou nového MR sa výrazne skvalitní a zlepší zdravotná starostlivosť o pacientov s COVID-19, najmä v zmysle výrazne lepšieho prístupu k manažmentu akútnej a postakútnej starostlivosti ako aj manažment pacientov s komplikáciami COVID-19.

V rámci endoskopií budú vytvorené osobitné pracoviská pre pacientov s COVID-19 a bez ochorenia COVID-19 aby bola zabezpečená štandardná zdravotná starostlivosť. V súvislosti s endoskopiami je potrebné rozdeliť tento typ výkonu na endoskopie gastrointestinálneho a endoskopie dýchacieho systému. Vo všeobecnosti to majú endoskopické oddelenia v čase pandémie veľmi zložité, najmä z dôvodu rizikovosti zákroku. Riziko neskorej diagnostiky závažného, najmä onkologického ochorenia je však vyššie ako riziko infekcie COVID-19. Aj preto by sa tieto intervencie nemali odkladať, skôr by sa mali hľadať riešenia na efektívny manažment vyšetrenia u pacientov s a bez COVID-19.  Podobne je to aj v prípade bronchoskopií, kde je obzvlášť dôležité dôkladne vyhodnotiť komplexné epidemiologické riziko a situáciu, v ktorej sa tento zákrok má/nemá vykonať. Bronchoskopia u pacientov s COVID-19 patrí k esenciálnym metódam starostlivosti o pacientov s respiračnou insuficienciou a tiež o ventilovaných pacientov. Aj v záujme ochrany zdravotníckeho personálnu je nevyhnutné dedikovať bronchoskopickú jednotku pre tzv. červenú zónu. Bronchoskopia je tiež štandardou vyšetrovacou metódou pre diagnostiku ochorení dýchacieho systému, pričom toto vyšetrenie zabezpečuje UNM pre celý sever Slovenska. Aj preto je nevyhnutné mať tieto diagnostické jednotky tak pre pacientov s COVID-19 ako aj ostatných pacientov, ktorý na tento typ vyšetrenia čakajú.  Obstaraním a inštaláciou nových endoskopických jednotiek sa výrazne skvalitní a zlepší zdravotná starostlivosť o pacientov s COVID-19, najmä v zmysle výrazne lepšieho prístupu k manažmentu akútnej a postakútnej starostlivosti ako aj manažment pacientov s komplikáciami COVID-19. Univerzitná nemocnica Martin patrí ku koncovým nemocniciam, ktoré poskytujú nielen štandardnú ale aj špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre celý severný región Slovenska. Okrem pacientov s COVID-19 musí zabezpečovať aj komplexnú zdravotnú starostlivosť o ostatných pacientov regiónu. Projekt a jeho realizácia preto prispeje k zlepšeniu dostupnosti a zvýšeniu kvality diagnostiky a liečby COVID-19, ako aj iných závažných ochorení.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR

Poskytovateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre špecifický cieľ 2.1.4

Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR