Klinika nukleárnej medicíny

Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK je druhým najstarším pracoviskom nukleárnej medicíny na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 1968 malo toto pracovisko ako jedno z mála v bývalom Československu okrem ambulantnej aj posteľovú časť, ktorá bola vytvorená najmä pre liečbu ochorení štítnej žľazy aplikáciou rádioaktívneho jódu 131I.

Hlavným zameraním KNM UNM a JLF UK je poskytovanie liečebno-preventívnej a diagnostickej činnosti pomocou rádionuklidov (otvorených žiaričov).

V in vivo rádionuklidovej diagnostike (aplikácia rádiofarmák – diagnostík do organizmu pacienta) tvoria podstatnú časť scintigrafické vyšetrenia skeletu, obličiek, funkčná hepatobiliárna scintigrafia, vyšetrenie perfúzie pľúc pri podozrení na embolizáciu v riečisku arterie pulmonalis a pod. Okrem štandardných vyšetrení sa vykonávajú v rámci finančných možností aj technicky a ekonomicky najnáročnejšie in vivo rádionuklidové vyšetrenia pre severnú časť stredného Slovenska.

Na KNM UNM a JLF UK boli od roku 2005 hospitalizovaní len pacienti s hlavnou diagnózou C73 zhubný nádor štítnej žľazy (diferencovaný karcinóm štítnej žľazy - liečba rádioaktívnym jódom a kontrola po liečbe) a pacienti s malígnou endokrinnou orbitopatiou (liečba rádioaktívnym jódom).

V minulosti sa vykonávala ambulantná rádionuklidová liečba ochorení kĺbov (rádionuklidová synoviortéza). V roku 2006 pracovisko získalo certifikát pre prípravu a ambulantnú aplikáciu 90Y-značeného Zevalinu® pre liečbu dospelých s rituximabom pri relapsoch alebo odolnosti CD20+ folikulárnych B-buniek non-Hodgkinových lymómov (NHL).

V rokoch 2008 až 2013 klinika NM spolupracovala na klinickom skúšaní 223Ra radium dichloride, ktorý sa pod názvom Xofigo® môže v súčasnosti už používať aj na Slovensku na ambulantnú liečbu dospelých pacientov s kastrát-rezistentným karcinómom prostaty, so symptomatickými kostnými metastázami bez prítomnosti viscerálnych metastáz.

Klinika nukleárnej medicíny je výučbovým zdravotníckym zariadením pre teoretickú a praktickú výučbu nukleárnej medicíny. Výučba prebieha na diagnostickej i lôžkovej časti kliniky.