Neonatologická klinika

Neonatologická klinika je najkomplexnejším mienkotvorným neonatologickým pracoviskom na Slovensku,  akceptovaným doma aj v zahraničí.  Klinika má viac ako 20-ročnú tradíciu a nadväzuje na polstoročnú existenciu pôvodného Novorodeneckého oddelenia FNsP Martin vedeného prim. Zdenkou Novotnou a neskôr prim. Evou Hlaučovou, ako aj na Stanicu pre nedonosené deti OUNZ Martin, vedeného prim. Jozefom Valentom. Jej zriaďovateľom bol v r. 2002 dekan JLF UK prof. Ján Danko a prvým prednostom prof. Mirko Zibolen. V súčasnosti pôsobí v pôvodných ako aj novovytvorených priestoroch 6.pavilónu UNM Martin. Pracovisko poskytuje starostlivosť zdravým, chorým i kriticky chorým novorodencom predovšetkým z regiónu severného Slovenska ale veľké zastúpenie tvoria aj pacienti z iných regiónov SR. Nakoľko ide o súčasť perinatologického centra, úzko spolupracujeme s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou, Klinikou detí a dorastu, Klinikou detskej chirurgie, Klinikou detskej anestéziológie, Rádiodiagnostickou klinikou, Neurochirurgickou klinikou  ako aj ostatnými pracoviskami Univerzitnej nemocnice Martin.

Medicínske zameranie

 • extrémne nezrelí novorodenci – ako jediní na Slovensku poskytujeme starostlivosť cielene aj novorodencom narodeným pod akceptovanou hranicou životaschopnosti (24.týždeň tehotnosti)
 • nezrelí a hranične zrelí novorodenci 
 • novorodenci s poruchou postnatálnej adaptácie a perinatálnou asfyxiou
 • novorodenci s vrodenými infekciami 
 • novorodenci s vrodenými vývojovými chybami
 • komplexná  perioperačná starostlivosť o novorodencov všetkých vekových a hmotnostných kategórií 

Lôžkový fond

 • 20 lôžok pre zdravých donosených novorodencov s možnosťou rooming-in po celých 24 hodín, kde sa ročne priemerne ošetrí 1000- 1300 fyziologických novorodencov
 • 14 resuscitačných lôžok a 14 intenzívnych lôžok pre takmer 500 chorých novorodencov ročne

Vysokoškolské vzdelávanie I. a II. stupňa

 • študenti všeobecného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku 
  • Pediatrická propedeutika, Pediatria I,II, III
  • Neonatologická propedeutika, Neonatológia 
 • študenti zubného lekárstva 
 • študenti ošetrovateľstva
 • študenti pôrodnej asistencie

Vysokoškolské vzdelávanie III. stupňa

 • študenti doktorandského štúdia v odbore pediatria 

Postgraduálne vzdelávanie

 • neonatológia
 • pediatria, pediatrická intenzívna starostlivosť 
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť

 • výchova takmer 30 doktorandov s titulom PhD., bohatá účasť na národných a medzinárodných vedeckovýskumných projektoch, desiatky vedeckých publikácií a prvoautorstvo vedeckých monografií a vysokoškolských učebníc

Lekári

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

profesor pediatrie, hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu


Zástupca prednostu: prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. 

profesorka pediatrie, predsedníčka výboru odbornej spoločnosti NS SPS

Lekári s kvalifikáciou z pediatrie a  neonatológia

 • doc. MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD. – docentka pediatrie 
 • MUDr. Ingrid Krausová
 • MUDr. Zuzana Uhríková, PhD.
 • MUDr. Martin ČIljak

Lekár s kvalifikáciou z pediatrie a detskej kardiológie

 • MUDr. Tomáš Jurko, PhD.

Lekári s kvalifikáciou z pediatrie

 • MUDr. Katarína Hašková, PhD.
 • MUDr. Eva Paulusová, PhD.
 • MUDr. Silvia Mikolajčíková, PhD.
 • MUDr. René Gumulák, PhD.                

Lekári v kvalifikačnej príprave

 • MUDr. Nina Lenhartová, PhD.
 • MUDr. Katarína Maťašová jr.
 • MUDr. Simona Krasulová
 • MUDr. Frederika Chovancová
 • MUDr. Lucia Čaklošová

Ošetrovateľský personál 

Vedúca sestra: Mgr. Tatiana Mikitová

Vedúce sestry úsekov:   

 • Mgr. Jana Šubiková
 • Mgr. Katarína Chromčíková, PhD.
 • Mgr. Alena Dibalová

Sekretariát pracoviska

Viera Moncmanová