Oddelenie centrálnej sterilizácie

1. Druh činnosti organizácie: Poskytovanie predsterilizačných úkonov, ako aj samotnej sterilizácie zdravotníckeho materiálu.

2. Základné údaje o pracovisku:

2.1 Zameranie pracoviska:

Oddelenie centrálnej sterilizácie:

 • zásobuje zložky lôžkovej a ambulantnej  ošetrovateľskej  starostlivosti vymedzeným a dohodnutým okruhom sterilného zdravotníckeho materiálu
 • vykonáva sterilizáciu pomôcok ktoré sa používajú k realizácii diagnostickej, liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti
 • vykonáva a zabezpečuje fyzikálno-chemickú kontrolu dezinfekčných a  sterilizačných postupov realizovaných na svojom oddelení
 • vykonáva predsterilizačné úkony, ako aj samotnú sterilizáciu vhodným spôsobom a najšetrnejšou metódou tak, aby došlo k usmrteniu všetkých mikroorganizmov a nepoškodil sa materiál, z ktorého bol predmet vyrobený
 • vykonáva dezinfekčné a  sterilizačné postupy  použitého inštrumentária a prípravu operačných inštrumentálnych setov podľa vopred dohodnutých kritérií s invazívnymi operačnými oddeleniami
 • vyraďuje z obehu zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dlhodobým používaním, alebo poškodením znehodnotili a tak nespĺňajú účel na ktorý sú určené
 • dočasne zabezpečuje vymedzený a dohodnutý okruh sterilného materiálu, ale zároveň zabezpečuje včasný odsun na príslušné oddelenie, aby sa predchádzalo zbytočnej resterilizácie nepoužitého  materiálu
 • zabezpečuje sterilizáciu  za použitia validovanej  predsterilizačnej a sterilizačnej prístrojovej techniky                                                                                                                    
 • zabezpečuje transport sterilného materiálu bezpečným spôsobom na príslušné oddelenia a operačné sály /uzavretý kontajnerový systém/
 • vedie príslušnú dokumentáciu určenú predpismi a nariadeniami/ sterilizačný denník, protokol o kontrolách účinnosti sterilizačných cyklov, protokol o kontrolách dezinfekcie, technickú dokumentáciu, zošit služieb, evidenciu obalového materiálu, kontrolných testov, žiadanky na sterilizáciu materiálu/
 • spolupracuje zo všetkými klinickými pracoviskami v oblasti odbornej a poradenskej činnosti
 • zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie všetkých kategórii pracovníkov

2.2 Dispozičné členenie priestorov   

Oddelenie je rozdelené na :  

 • Centrálnu sterilizáciu
 • Úpravovňu matracov

 

Centrálna sterilizácia:

Nečistá časť   

 • Úsek kontroly a balenia
 • Úsek sterilizácie
 • Úsek predsterilizačnej prípravy

Čistá časť

 • Úsek kontroly a expedície sterilného materiálu

Úpravovňa matracov:

Nečistá časť

 • Úsek dezinfekcie matracov

Čistá časť

 • Úsek kontroly a expedície matracov

Čistá a nečistá časť sa nesmie krížiť!

2.3 Prístrojové vybavenie pracoviska:

Parné  sterilizátory

 • STERIVAP 6612-2- HP 2 ks
 • UNISTERI 336-2  1ks

Formaldehydový sterilizátor

 • FORMOMAT 349-2 PL 1ks

Stolný sterilizátor

 • STERIMAT PLUS-2 ks

Plazmový sterilizátor 

 • STERRAD 100 S 1ks

Zváračka obalov

 • SEALCUT HAWO 850 2 ks
 • HAWO HM 1000 ASP-1ks
 • MINIRO- H-DATA 2ks

Dezinfektor matracov s vyvíjačom pary

 • VACUDES 1501-1ks

Úprava vody

 •  Reverzná osmóza  MID 60 -2ks

Dezinfekčná umývačka

 • DEKO 2000-2ks

Ultrazvuková umývačka nástrojov

 •  ULTRAMATIC 600 1ks

Laminárny box stolný

 •  EKOSTAR FLOW HF 1ks

Stolný termostat

 • INCUCELL 111 1ks

Tlaková dezinfekčná pištoľ 2 ks

Počítačová zostava-7300/x20LED/LJP5 5 ks

2.4 Pracovníci:

Na oddelení OCS  pracuje 19 zamestnancov  -1 vedúci lekár, 1 vedúca sestra, 4 sestry,

 4 zdravotné asistentky, 8 sanitárok,1 upratovačka

2.5 Pracovná doba:

Na oddelení Centrálnej sterilizácie sú zamestnanci ktorí pracujú na jednej zmene, dvoch zmenách a troch zmenách.  Na OCS je zabezpečená trojzmenná prevádzka každý deň  okrem soboty, kedy je zabezpečená jednozmenná prevádzka a to od 6 00 h- do 12,00 h., a nedele.

Jednozmenní zamestnanci- 1 lekár- 0,5 úväzok,1 vedúca sestra,1 upratovačka

Dvojzmenní zamestnanci- 3 sestry, 1 zdravotná asistentka

Trojzmenní zamestnanci-  1 sestra, 3 zdravotné asistentky,8 sanitárok

Pracovná doba:  

 • denná z. 6:00 - 13:00    
 • poobedná z. 12:00 - 19:00   
 • nočná z. 18:00 - 6:00   

Pracovná doba pracovníkov na predsterilizačnej príprave:

 • denná z.   8:00 - 15:12 
 • poobedná z. 12:00 - 19:12 

Po dohode s vedením UNM  sa vykonávajú pohotovostné služby po telefóne.

2.6 Spoplatnené služby:

Oddelenie centrálnej sterilizácie  vykonáva sterilizáciu materiálu aj pre súkromné firmy mimo UNM.