Oddelenie klinickej imunológie a alergológie

  • Laboratórna časť pre realizáciu panelu vyšetrení v rámci odboru klinická imunológia a alergológia a v rámci príbuzných odborov
  • Laboratórne vyšetrenia pre expertízne pracoviská pre zriedkavé choroby v Univerzitnej nemocnici Martin v odbore klinická imunológia a alergológia – Centrum pre vrodené poruchy imunity, Centrum pre hereditárny angioedém a Centrum pre periodické horúčky
  • Laboratórne vyšetrenia pre potreby Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin
  • Konziliárna ambulancia pre dospelých pacientov
  • Realizácia laboratórnych vyšetrení v rámci odboru klinická imunológia a alergológia a pridružených odborov na základe požiadaviek lekárov z klinických pracovísk, ambulancií a lôžkových oddelení
  • Konziliárna činnosť pre dospelých pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach UNM alebo vyšetrovaných v odborných ambulanciách UNM – hodnotenie imunostatusu, interpretácia pozorovaných nálezov vo vzťahu ku klinických príznakom, indikácia a realizácia imunointervenčnej liečby
  • Akreditované pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v rámci špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia
  • Pedagogická činnosť – pregraduálna aj postgraduálna.