Oddelenie nemocničnej hygieny

Nemocničná hygiena a epidemiológia je odbor preventívnej medicíny, ktorý vzniká z potreby  zamerať sa podrobne na špecifickú hygienicko-epidemiologickú problematiku zdravotníckych zariadení.

Ochrana verejného zdravia, bezpečnosť pacientov a ochrana zdravia zamestnancov v nemocnici je cieľom a pracovnou náplňou činnosti Oddelenia nemocničnej hygieny .

Tím oddelenia  sa venuje hygienickej a epidemiologickej problematike, ktorú rieši a spracováva v špecifických podmienkach zdravotníckeho zariadenia na úrovni prevencie, bežného hygienického dozoru, epidemiologických šetrení a konzultačnej činnosti v jednotlivých odboroch.

Hlavnými činnosťami oddelenia sú najmä:

  • znižovanie rizika vzniku a šírenia nemocničných nákaz, vytváranie lokálnej surveillance nemocničných nákaz
  • zabezpečenie hygienických a protiepidemických požiadaviek na prevádzku zdravotníckeho zariadenia podľa špecifických požiadaviek jednotlivých pracovísk
  • monitoring čistoty a kvality prostredia
  • monitoring kvality vody
  • dohľad nad úrovňou hygieny stravovania a dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe na oddelení liečebnej výchovy a stravovania
  • kontrola dodržiavania a uplatňovania dekontaminačných, dezinfekčných, sterilizačných postupov, režimu upratovania, bezpečného nakladania s odpadmi, manipulácie s bielizňou
  • konzultácie v oblasti prípravy a realizácii stavieb, technologického a prístrojového vybavenia
  • v spolupráci s vedením kliník vypracováva štandardy/prevádzkové poriadky pre hygienicko-epidemiologický režim na jednotlivých klinikách
  • identifikuje a hodnotí jednotlivé faktory pracovného prostredia (chemické látky, karcinogény a mutagény, psychická pracovná záťaž, fyzická záťaž, ionizujúce žiarenie, biologické faktory, neionizujúce žiarenie, záťaž teplom a chladom, hluku, vibráciám) a zostavuje návrh na kategorizáciu prác v UNM
  • priebežné vzdelávanie zamestnancov zdravotníckych profesií formou odborných seminárov , zvláštny dôraz je kladený na edukáciu personálu v oblasti hygieny rúk a iných protiepidemických zásadách