Oddelenie urgentného príjmu

Stručný popis činností, ktoré zabezpečuje oddelenie urgentného príjmu UNMv Martine.
OUP je samostatným oddelením UNM , ktoré odborne a organizačne úzko spolupracuje s ostatnými klinikami a oddeleniami nemocnice, inými zdravotníckymi zariadeniami, poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby.
Oddelenie urgentného príjmu je pracoviskom moderne pracujúcej nemocnice, ktoré slúži k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Je personálne a materiálne vybavené na prevzatie akútych pacientov jednak od posádok záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP), od posádok dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých.

Na OUP sú ošetrovaní všetci pacienti po dovŕšení 19. roku života , ktorí vyžadujú neodkladnú nemocničnú starostlivosť a to bez ohľadu na tradičné odborové rozdelenie medicíny. Traumatologickí pacienti ( s úrazovou anamnézou ) sú ošetrovaní na traumatologickom príjme v pavilóne č.3.

   OUP je umiestnené  v pavilóne  č. 7 a pozostáva z čakárne , ambulantnej časti a troch expektačných izieb. Má dva vstupy :

  1. Vysokoprahový príjem cez vchod  v zadnom trakte oddelenia  určený pre rýchlu zdravotnú službu a sanitky LSPP.
  2. Nízkoprahový  príjem cez hlavný predný vchod do budovy č.7, ktorý je spojený s čakárňou pred OUP.

Expektačné lôžka sú rozdelené do 3 miestností v počte 6 postelí, v prípade nutnosti paralelného  ošetrovania viacerých pacientov sú k dispozícii ďalšie  3 moderné prevozové lehátka.

Vysokoprahový  príjem slúži pre  pacientov so zlyhaním vitálnych funkcií  či v ohrození života, kde je žiadúca okamžitá dostupnosť vyšetrovacieho komplexu. Po nahlásení príjazdu RZP/RLP  je bezprostredne pripravené voľné expektačné lôžko s monitormi, vybavené k poskytovaniu zdravotnej  starostlivosti ev. aj  KPCR.

Nízkoprahový príjem slúži k ošetreniu, liečbe a príjmu pacientov bez ohrozenia vitálnych funkcií, ktorí sú odosielaní spádovými ošetrujúcimi lekármi alebo prichádzajú bez doporučenia na OUP. Triedenie zrealizuje sestra a lekár OUP podľa charakteru a závažnosti diagnóz tak, aby nedošlo k chybám z premeškania pri ošetrovaní pacientov.

OUP má v súčasnosti čakáreň zabezpečenú  kamerovým a signalizačným systémom. Odlíšenie vysokoprahového príjmu od nízkoprahového príjmu  sprehľadňuje situáciu a umožňuje aj prípadné rozdelenie pracovného tímu pri preberaní a triedení akútnych pacientov .   

Expektačné lôžka slúžia

  1. na krátkodobé  uloženie pacienta počas odberu krvi, fyzikálneho vyšetrenia, EKG vyšetrenia, podania prípadnej liečby;
  2.  na dlhodobejšie uloženie kritického pacienta ku observácii s prípadným monitorovaním vitálnych funkcií až do definitívneho ukončenia dif-dg procesu a prijatiu pacienta na hospitalizáciu;
  3. slúžia na preklenutie času pri čakaní na výsledky laboratornych vyšetrení, na zobrazovacie vyšetrenia  na rtg pracovisku (kde taktiež dochádza k triedeniu pacientov podľa urgentnosti stavu pri využívaní pracoviska celou UNM), pri čakaní na konziliárne vyšetrenia, na podávanie infúznej liečby, pre imobilných a závažne polymorbídnych pacientov,  ktorí nemôžu využívať čakáreň.
  4. Koordinátormi činností v dif-dg procese u jednotlivých pacientov sú e kmeňoví lekári OUP, ktorí rozhodujú
  5. o diferenciálne-diagnostickom postupe;
  6. privolávajú osobne jednotlivých konziliárov a službukonajúcich lekárov pri odosielaní pacientov  na hospitalizáciu, zúčastňujú sa konziliárnych vyšetrení a dif-dg rozhodovaní, sú v plnej miere zodpovední za pacienta ošetrovaného na OUP, za jeho diagnostické smerovanie, podanú terapiu a za uspokojivé ukončenie pobytu pacienta na OUP.

Okrem zefektívnenia, racionalizácie a optimalizácie príjmov akútnych stavov do UNM slúži OUP  ako filter akútnych stavov počas 24 hodín.

Vzhľadom na priestorové možnosti a vyťaženosť OUP sme určili maximálne 12 hodinovú dĺžku pobytu pacienta na expektačnom lôžku. Po uplynutí tejto doby  musí byť pacient prijatý  na  štandardné nemocničné lôžko na  hospitalizáciu podľa závažnosti a charakteru dg. V prípade  zvládnutia akútneho stavu, po stanovení príslušnej dg, ak to stav pacienta dovoľuje, môže byť pacient demitovaný aj do starostlivosti spádových ambulantných lekárov s doporučením ďalšieho postupu. Na OUP v súčasnosti pracujú 6-ti atestovaní  lekári, podľa potreby v spolupráci s privolanými konziliármi – špecialistami z oboru anestéziologie,kardiológie, neurológie, chirurgie, neurochirurgie, urológie, prípadne gynekológie, hematológie, ORL atď.

Výhodou pracoviska urgentného príjmu je dlhoročná dobrá spolupráca so všetkými konziliármi jednotlivých kliník počas pracovnej doby aj v ústavno-pohotovostných službách a ich nonstop dostupnosť prostredníctvom na to určených mobilov. Pracovisko úzko spolupracuje s lekármi rádiodiagnostickej kliniky, kam sú  pacienti posielaní na sonografické, rtg a CT vyšetrenia a podľa závažnosti stavu sú prednostne, resp. aj okamžite vyšetrovaní.

V rámci dif-dg procesu je nevyhnutnosťou rýchla a spoľahlivá laboratórna diagnostika priebežne rozširovaná o dôležité laboratórne diagnostické markery. Vysoká erudícia zdravotníckych pracovníkov na všetkých pozíciách, ochota efektívne spolupracovať, vzájomný rešpekt všetkých zúčastnených je najdôležitejším momentom multiodborovej spolupráce.

Na pracovisku je mesačne diagnostikovaných priemerne 1100 pacientov..

Pracovisko OUP slúži aj na realizáciu teoretickej  a praktickej  výučby medikov a lekárov pred absolvovaním atestačných skúšok.
 

Pokyny

Pre plynulosť vyšetrenia je vhodné, aby mal chorý pripravený preukaz poistenca, zoznam liekov a chorôb, na ktoré sa lieči, prípadnú zdravotnú dokumentáciu a kontakt na príbuzného, ktorého môže nemocnica v prípade potreby kontaktovať. Telefonicky je možné podať príbuzným len základnú informáciu, či bol pacient na OUP ošetrený , následne  hospitalizovaný alebo odoslaný do ambulantnej starostlivosti.. V prípade akútnej hospitalizácie je možné poskytnúť pacientovi nemocničné oblečenie.

Čakacie doby na ošetrenie a dĺžka vlastného ošetrenia sa odvíjajú od klinického stavu chorého, od aktuálnej vyťaženosti pracoviska a spolupracujúcich oddelení a kliník, časovej náročnosti laboratórnych a iných vyšetrení, potreby sledovania a liečby. Pacienti a ich príbuzní by mali počítať s možnosťou dlhšieho pobytu na OUP. 

Doprava

V prípade ambulantného ošetrenia pre pacientov, ktorí z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu cestovať domov prostriedkami MHD, taxi službou alebo vlastným osobným autom, slúži na prepravu Dopravná zdravotná služba.

Poplatky

Za ošetrenie na Oddelení urgentného príjmu platí pacient v ústavno pohotovostnej službe kupón v hodnote 2 eurá ( ak poistenec navštívil predtým poskytovaleľa ambulantnej pohotovostnej služby v  meste a bol lekárom odoslaný na urgentný príjem ). V ostatných prípadoch  pri ošetrení  do 2 hod a odoslaní do domácej starostlivosti zaplatí 10 eur.

Úhrada ( kupóny ) sa vyžaduje  od pacientov podľa zákona č.577/2004 Z.z. a zákona č.576/2004 Z.z. súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

Primár MUDr.Mária Košteková

 Zástupca MUDr.Michal Kutlák, PhD. 

 Vedúca sestra Mgr. Jana Kamenišťáková