Slovenský artroplastický register

Slovenský artroplastický register (SAR) vznikol na základe návrhu Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS) 1. januára 2003 ako samostatné pracovisko Univerzitnej nemocnice Martin.  

SAR je zdravotnícky informačný systém, ktorý vykonáva zber presne určených údajov o každej vykonanej implantácii umelej kĺbovej náhrady, na jednotlivých pracoviskách v Slovenskej republike a následne ich vyhodnocuje.

 Hlavné ciele SAR sú:

  • poskytnúť epidemiologickú analýzu uskutočnených umelých náhrad kĺbov

  • identifikovať rizikové faktory primárnych a revíznych implantácií, ktoré majú za následok zlyhanie artroplastiky, pričom zohľadňujú vek a pohlavie pacienta, typ implantátu a spôsob jeho fixácie, použitýchirurgický postup

  • analýzou a odstránením rizikových faktorov znížiť počet revíznych operácií

  • vytvoriť štandardný algoritmus pre pravidelné kontroly pacientov s umelou náhradou kĺbu, a tým eliminovaťvznik rozsiahlych deštrukcií pri uvoľnení endoprotézy

  • zlepšiť kvalitu starostlivosti o pacienta po umelej náhrade kĺbu

Hlavným  efektom  pôsobenia  registra má  byť zvýšenie kvality primárnych implantácií, zníženie počtu revíznych operácií a detekcia konštrukčne chybných a menej kvalitných implantátov.

Tvorba databáz SAR bola postavená na formulároch vytvorených Európskym artroplastickým registrom na základe škandinávskeho modelu. V rokoch 2003 – 2005 prebiehal zber údajov o implantáciách TEP bedrového kĺbu na základe vyplnených protokolov, ktoré boli poštou doručované do centra SAR. Od roku 2006 sa začalo sledovanie TEP kolenného kĺbu. Od roku 2006 SAR zbiera požadované údaje o implantáciách na formulároch o primárnej a revíznej implantácii, ktoré vypĺňajú jednotlivé pracoviská formou on-line prístupu do elektronického systému SAR na web stránke https://sar.mfn.sk.

Osobitosťou SAR je, že pokrýva dva medicínske odbory – ortopédiu a traumatológiu. Pracoviská z oboch týchto odborov zadávajú dáta do spoločnej databázy a v súčasnej dobe je to 44 pracovísk.

Ku dňu 31.12.2015 sa v databáze SAR nachádza 66.559 protokolov o implantáciách TEP bedrového kĺbu a 31.026 protokolov o implantáciách TEP kolenného kĺbu.