Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Pôvodné Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie vzniklo v decembri 1967 ako neposteľové oddelenie. Návrh na vytvorenie oddelenia pochádzal od prof. MUDr. Pavla Šteinera, DrSc., ktorý bol aj jeho realizátorom.

Vzhľadom k stúpajúcemu počtu celkových anestézií pri chirurgických výkonoch sa ukázala potreba zvýšiť starostlivosť o pacienta už v jeho príprave pred celkovou anestéziou. Na základe tohto MUDr. Stanislav Fabuš založil vo februári roku 1984 Ambulanciu predanestéziologických vyšetrení, ako prvú na Slovensku, a zároveň aj Ambulanciu chronickej bolesti s prvou celoslovenskou pôsobnosťou.

V roku 1988 bola otvorená lôžková časť ARO a následne bol odbor anestéziológia a resuscitácia zaradený do vyučovacieho procesu JLF UK.

V roku 1996 bola vymenovaná Anesteziologicko-resuscitačná klinika JLF UK, ktorá v roku 2000 zmenila svoj názov na Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny je zaradená do siete zdravotníckych zariadení Univerzitnej nemocnice Martin. Poskytuje vysokošpecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť. Na klinike pracuje 39 lekárov (22 s atestáciou a 17 zaradených do špecializačného štúdia), 51 zdravotných sestier, 6 ošetrovateľov a 2 dokumentačné pracovníčky, ktorí sú zamestnancami rezortu zdravotníctva.

Anestéziológia a intenzívna medicína je interdisciplinárnym a základným odborom v liečebno-preventívnej starostlivosti, ktorý skúma a poskytuje anestetickú, resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť vo všetkých vekových skupinách. Pri poskytovaní anestetickej starostlivosti a pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými a neoperačnými odbormi. Anestetickou starostlivosťou sa zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Intenzívna medicína zabezpečuje starostlivosť a liečbu kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov. Odbor anestéziológia a intenzívna medicína sa tiež podieľa na organizačnom a prevádzkovom zabezpečovaní urgentnej prednemocničnej a nemocničnej starostlivosti. Odbor anestéziológia a intenzívna medicína sa podieľa aj na riešení problematiky chronickej a neznesiteľnej bolesti v rozsahu určenom koncepciou odboru algeziológia.

Medicínske zameranie pracoviska

Úsek anestéziologických výkonov pre operačné sály

Zabezpečuje bezbolestný priebeh operačných, diagnostických a liečebných výkonov s použitím miestnej alebo celkovej anestézie. Cieľom je bezpečne previesť pacienta obdobím operácie a celkovej anestézie, s čo najmenším negatívnym ovplyvnením organizmu; zabrániť a znížiť výskyt komplikácií, spojených s týmito výkonmi. V súvislosti s rozvojom detskej chirurgie a hrudnej chirurgie bol nevyhnutný aj rozvoj pediatrickej, novorodeneckej a hrudnej anestézie, pracovisko bolo vybavené bronchoskopickou technikou. Ako nadštandardná, platená služba je možnosť pôrodníckej epidurálnej analgézie s 24-hodinovou dostupnosťou. Dostupná je široké spektrum techník regionálnej anestézie, neuroaxiálnych blokád a pooperačný bolesťový servis.

Posteľové oddelenie

Hlavnou náplňou tohto oddelenia KAIM je neodkladná starostlivosť o pacientov s akútnym zlyhávaním alebo ohrozením životne dôležitých funkcií. Tento úsek 24 hodín poskytuje resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť pre všetky pracoviská UNM. Spolupracuje s JIS a podieľa sa na realizácii odberového programu (výber, indikácia a príprava pacienta, zaistenie centrálneho venózneho katétra). Toto oddelenie má od roku 2012 10 postelí (boxový systém), súčasťou je aj vyčlenená posteľ pre Transplantačné centrum UNM s intenzívnou starostlivosťou o darcu. V prístrojovom vybavení oddelenia sú servoventilátory, monitory, perfúzory, infúzne pumpy, tiež možnosť sledovania invazívnej hemodynamiky a bronchoskop. Využíva sa monitorovanie BIS. Pre každého kriticky chorého pacienta je vyčlenená 1 zdravotná sestra.

  • priemerný počet hospitalizácií za rok: 300
  • percentuálny podiel nadregionálnych pacientov: 30%