V dňoch 1.7.-12.7.2024  a 5.8. – 16.8.2024 budú uzatvorené ambulancie HIV a Cudzokrajné choroby


Klinika infektologie a cestovnej medicíny

Na vyšetrenie je nutné sa preukázať cestovným pasom!

Klinika infektológie a cestovnej medicíny (KIaCM)  sa nachádza na prízemí pavilónu č. 5 s označením 5/1. Svoje služby poskytuje na 22 lôžkach (z toho 4 lôžka Jednotky intenzívnej starostlivosti) a v 4 špecializovaných ambulanciách:

  • Príjmová infektologická ambulancia  
  • Ambulancia chronických vírusových hepatitíd 
  • Ambulancia pre cudzokrajné choroby
  • Ambulancia pre liečbu a dispenzariáciu HIV/AIDS pozitívnych osôb.

Akútna ambulantná starostlivosť  je zabezpečovaná  24 hodín denne.  Viac informácií o činnosti jednotlivých ambulancií sa dozviete v priečinku „Ambulancie“.

Pomoc pri zvládnutí Vášho ochorenia Vám poskytne tím odborných pracovníkov, ktorý sa skladá zo 9 lekárov so špecializáciou infektológ, 2 lekárov zaradených do špecializačného odboru infektológia, 14 zdravotných sestier so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, resp. v odbore pediatria, 6 sanitárov a 1 administratívny pracovník.  

KIaCM poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť  pre deti a dospelých  v celom spektre infekčných ochorení vrátane  importovaných nákaz, v ktorých má priamu úlohu infekčný pôvodca - vírus, baktéria, pleseň, parazit, príp. iný vyvolávateľ infekcie (napr. toxín) s výnimkou tuberkulózy a pohlavných chorôb.

V rámci kapacitných možností klinika zabezpečuje  izoláciu pacientov s nemocničnými infekciami, izoláciu dospelých osôb pri podozrení na karanténne ochorenie (napr. vírusová žltačka) a tiež osôb s podozrením na importovanú infekciu (napr. horúčka dengue, malária....)

Ďalším špecifikom je poskytovanie regionálnych a nadregionálnych konziliárnych a telefonických konzultačných služieb v odbore infektológia a cestovná medicína.

V roku 2011 bolo na KIaCM Ministerstvom zdravotníctva  SR schválené Centrum pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu, Centrum pre diagnostiku a liečbu chronických vírusových hepatitíd a v roku 2012 Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb.

Okrem liečebno-preventívnej starostlivosti vykonáva naše pracovisko i pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. K pedagogickej pregraduálnej  činnosti patrí hlavne výučba našich a zahraničných  poslucháčov 5. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty UK. V postgraduálnej pedagogickej činnosti je to okrem iného predatestačná výchova lekárov špecializovaného študijného programu Infektológia, spoločného internistického kmeňa a výchova interných a externých doktorandov.