Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

História

Ústav pracovného lekárstva bol konštituovaný 1.1.1951. Riaditeľom sa stal MUDr. Branislav Geryk. V roku 1952 bola od ústavu odčlenená hygiena práce, ktorá prešla do pôsobnosti Krajskej hygienickej stanice (KHS) Žilina. Zo zostávajúcej časti ústavu bolo vytvorené Oddelenie chorôb z povolania, ktoré organizačne podliehalo KHS. Zavedením fotokolorimetrie v roku 1952 boli položené základy pre budúce biochemické a neskôr toxikologické laboratórium.

1. augusta 1956 bolo oddelenie sídliace v suteréne pavilónu 5. rozšírené o lôžkovú časť. Z pôvodných 10 lôžok sa postupne lôžková kapacita rozširovala a pri osamostatnení v  r. 1962 malo oddelenie 20 lôžok, ambulantnú a laboratórnu časť. Presťahovanie oddelenia v roku 1970 do pavilónu 7 umožnilo ďalšie rozšírenie lôžkovej kapacity až na 30 lôžok. Od roku 2003 v rámci redukcie lôžkového fondu v celej SR postupne dochádza k znižovaniu lôžkovej kapacity kliniky.

Začiatky pedagogickej činnosti ústavu súvisia so zahájením výučby na LF UK v Martine v roku 1962. Pracovisko bolo v tomto období začlenené do katedry paraklinických disciplín II. Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva bolo v roku 1980 oddelenie transformované na kliniku pracovného lekárstva, ktorá bola najskôr súčasťou katedry pľúcneho, pracovného a  telovýchovného lekárstva, neskôr katedry internej medicíny II, ktorej vedúcimi boli v rokoch 1981 - 1991 prof. MUDr. Ondrej Haľák, CSc. a do zrušenia katedier,  prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.  V roku 1974 MUDr. Branislav Geryk odovzdal vedenie oddelenia MUDr. Emílii Klinckovej, ktorá ju viedla do roku 1980. V tomto roku bola zástupcom vedúcej  prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.,  ktorá po riadnej habilitácii nastúpila v r. 1980 do funkcie  prednostky kliniky. Kliniku úspešne viedla aj po inaugurácii až do apríla roku 2008. Od 1.6.2008 je prednostom kliniky doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

V roku 1971 na kliniku nastúpila MUDr. Gabriela Klimentová, CSc., ktorá od roku 1985 do 31.5.2015 vykonávala funkciu primárky a zástupcu prednostu kliniky. Súčasne je dlhoročnou krajskou odborníčkou pre pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu. Od 1.6.2015 vykonáva funkciu zástupcu prednostu kliniky pre liečebno preventívnu starostlivosť MUDr. Zdenka Matušková.

V rokoch 1969 -2013 na klinike pôsobila doc. MUDr. Teodora Eva Gáliková, CSc., ktorá od svojho nástupu vykonávala funkciu zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť. Od r. 2014 vykonáva funkcie zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD.

Významnú úlohu pri zabezpečovaní prevádzky kliniky zohrali vedúce sestry Janka Krížová (1961 – 1992), Bc. Mária Kováčiková (1993 – 2006), Mgr. Jana Repovská, dipl.s.  (2007 – 2021), Mgr. Ivana Bartošová ,dipl.s. (2022-trvá).

Súčasnosť

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, ako jedna z troch kliník v rámci SR, zabezpečuje pre určenú spádovú oblasť komplexnú diagnostiku, liečbu, posudzovanie a odškodňovanie poškodení zdravia z práce a posudzovanie vplyvu pracovného prostredia na zdravie človeka. Klinika pre určenú spádovú oblasť poskytuje komplexné pracovnolekárske služby a posudzovanie spôsobilosti na prácu. 

Pracovná zdravotná služba UNM, ktorá bola zriadená pri KPLaT, zabezpečuje pre zazmluvnených zamestnávateľov poskytovanie pracovných zdravotných služieb. Vedúcim lekárom od 1.6.2015 je MUDr. Gabriela Klimentová, CSc.

Regionálna komisia pre posudzovanie chorôb z povolania, zriadená UNM s pôsobnosťou pre spádové územie VÚC Žilina a Trenčín sa zaoberá sa posudzovaním komplikovaných a sporných prípadov chorôb z povolania, rieši sťažnosti zo strany zamestnancov, resp. zamestnávateľov. Jej členmi sú špecialisti z odboru klinické a preventívne pracovné lekárstvo zo Stredoslovenského regiónu. 

Klinika disponuje v súčasnosti kapacitou 14 lôžok.