Ústav klinickej biochémie

Pracovisko ústavu klinickej biochémie (ÚKB) pôvodne vzniklo ako príručné laboratórium na oddelení internej medicíny v martinskej nemocnici v roku 1932 ako druhé na Slovensku. Okrem základných vyšetrení moča a krvného obrazu rýchlo pribúdali špeciálne vyšetrenia, zavedených bolo mnoho biochemických, hematologických, mikrobiologických a serologických metód. Po roku 1948 vznikli postupným odčleňovaním hematologických a mikrobiologických vyšetrení ďalšie špecializované odbory. V druhej polovici 50. rokov dostal odbor biochémie vlastnú koncepciu a v nemocniciach sa začali budovať samostatné biochemické laboratóriá. V martinskej nemocnici sa laboratórium integrujúce celý biochemický vyšetrovací proces utvorilo v roku 1960. V roku 1972 sa inštituovalo ako Oddelenie klinickej biochémie. V minulosti ho viedli významní odborníci – primár MUDr. J. Trokan, primár MUDr. P. Hoffmann, primár doc. MUDr. B. Geryk, primár doc. MUDr. J. Sedlák, primár MUDr. A. Neuwirth. Od roku 1974 ho viedol primár a neskôr prednosta prof. MUDr. RNDr. R. Pullmann, PhD.  V roku 2012 sa  prednostom ÚKB stal na základe poverenia dekanom fakulty prof. MUDr. D. Dobrota, CSc.

V roku 2005 prešla zdravotnícka časť ÚKB podstatnou redukciou v personálnom obsadení, v prístrojovom vybavení aj v náplni činností. Boli zrušené úseky ligandových metód, fyzikálnych metód, toxikologický úsek a statimové laboratórium. Významne bol zredukovaný úsek molekulárnej genetiky a imunochémie. Ústav v rámci klinicko-biochemickej diagnostiky vykonával len základnú biochemickú diagnostiku a zmenila sa filozofia vykonávania statimových vyšetrení.

Od septembra 2005 sa začalo opätovné budovanie ústavu, hlavne jeho špecializovaných funkcií v zdravotníckom zariadení univerzitného charakteru. Zároveň došlo aj k postupnému rozvoju vedecko-výskumných aktivít pracoviska. Postupne sa obnovilo vyšetrovanie špecifických biochemických parametrov podľa požiadaviek jednotlivých pracovísk nemocnice, ale tiež  v  súvislosti so  zabezpečením transplantačného programu v plnom rozsahu. Pracovisko je vybavené modernými poloautomatickými diagnostickými prístrojmi.