Plánovaná zdravotná starostlivosť

Univerzitná nemocnica v Martine poskytuje svojim pacientom neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri bezprostrednom ohrození zdravia a života a tiež tzv. odkladnú (plánovanú) zdravotnú starostlivosť. Na túto majú nárok len tí, ktorí si riadne hradia povinné odvody do svojej zdravotnej poisťovne. 

Čo je neodkladná zdravotná starostlivosť

Neodkladná zdravotná starostlivosť súvisí s náhlou zmenou zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život danej osoby. Nárok na ňu má každý, vždy a za každých okolností, teda aj tí, čo si neplatia zdravotné odvody a sú evidovaní ako neplatiči vo verejnom zozname dlžníkov zdravotných poisťovní. Súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti je aj neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu.

Čo je odkladná (plánovaná) zdravotná starostlivosť       

  • plánované vyšetrenia v odborných ambulanciách
  • plánované hospitalizácie za účelom diagnostiky pacienta
  • plánované hospitalizácie za účelom operačnej liečby pacienta
  • plánovaná kúpeľná liečbá

Čakacie listiny

Zoznamy čakateľov na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti, tzv. čakacie listiny, vytvárajú zdravotné poisťovne. Univerzitná nemocnica v Martine má čakacie listiny na vybrané ortopedické a na vybrané kardiologické operačné výkony.

Pacient sa dostáva na čakaciu listinu v prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže poskytnúť poistencovi do 3 mesiacov zdravotnú starostlivosť v chorobe uvedenej v súpise vybraných chorôb, ktorý vydáva MZ SR. Plánovaná zdravotná starostlivosť, ktorú zdravotnícke zariadenie zrealizuje do 3 mesiacov, sa považuje za ošetrenie v štandardnej čakacej dobe a nevytvárajú sa na ňu čakacie listiny.

Ošetrujúci lekár na základe aktuálneho zdravotného stavu pacienta rozhodne o možnom termíne operačného výkonu a vypíše Návrh na zaradenie do Zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti, ktorý sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvopis návrhu odovzdá pacientovi, ako doklad o zaradení do zoznamu a kópia zostáva založená v zdravotnej dokumentácii pacienta.   

So zdravotnou poisťovňou komunikuje zdravotnícke zariadenie. Na základe zdravotného stavu pacienta, poradia a kapacitných možností nemocnice, zdravotná poisťovňa potvrdí termín plánovanej hospitalizácie. O termíne pacienta informuje ošetrujúci lekár. 

Legislatívny rámec tvorby čakacích listín tvoria:

• Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.       

• Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

• Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 9/8/2006 Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou (august 2013).

Kto nemá nárok na plánovanú zdravotnú starostlivosť

Nárok na bezplatnú plánovanú zdravotnú starostlivosť stráca pacient, ktorého nedoplatok na povinnom zdravotnom poistení je vyšší ako 10 eur za tri mesiace. Takýto poistenec je po uplynutí lehoty na úhradu nedoplatku zaradený do verejného zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne a má nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.